HOTĂRÂRE nr. 1.402 din 18 noiembrie 2009privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia de Credite şi Burse de Studii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, ca urmare a comasării prin fuziune a următoarelor structuri, care se desfiinţează: Agenţia de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate şi Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate. (2) Agenţia de Credite şi Burse de Studii are sediul în municipiul Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Agenţia de Credite şi Burse de Studii are ca scop: a) asigurarea accesului cetăţenilor români la studii în străinătate, în vederea formării şi specializării acestora; b) asigurarea managementului sistemului de creditare pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, care urmează studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat la zi; c) accesul elevilor, studenţilor, al absolvenţilor instituţiilor de învăţământ acreditate, al personalului didactic titular în învăţământ şi al altor categorii de beneficiari la bursele de studii oferite Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării de Guvernul României, de autorităţi publice, fundaţii, donatori - persoane fizice sau juridice -, de diferite state în cadrul acordurilor bilaterale de colaborare sau în mod unilateral, precum şi la bursele provenite din programe guvernamentale şi internaţionale. (2) Trimiterea la studii în străinătate a candidaţilor selecţionaţi se face nominal, în baza ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.  +  Articolul 3 (1) Agenţia de Credite şi Burse de Studii are următoarele atribuţii principale: a) lansează public, administrează programele de burse oferite Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării de Guvernul României, de autorităţi publice, fundaţii, donatori - persoane fizice sau juridice -, de diferite state în cadrul acordurilor bilaterale de colaborare sau în mod unilateral; b) lansează public şi administrează bursele atribuite Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării din programe guvernamentale şi internaţionale; c) organizează concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate; d) elaborează şi face publice propriile proceduri de evaluare şi selecţie de la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate; e) stabileşte anual, la propunerea Consiliului Agenţiei de Credite şi Burse de Studii şi în colaborare cu acesta, numărul şi domeniile/specializările pentru care se acordă burse de studii în străinătate finanţate din încasările valutare realizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării sau din alocaţii de la bugetul de stat, în limita bugetului aprobat; o persoană poate beneficia o singură dată în viaţă de o bursă de studii în străinătate finanţată din încasările valutare realizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării sau din alocaţii de la bugetul de stat; f) face propuneri pentru elaborarea ordinelor ministrului educaţiei, cercetării şi inovării de atribuire a burselor de studii în străinătate, în colaborare cu Consiliul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, pe baza îndeplinirii criteriilor formulate de ofertant, a rezultatelor concursurilor de selecţie a candidaţilor, precum şi în conformitate cu strategia generală de reformă a educaţiei şi cercetării universitare, promovată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; g) stabileşte şi face public regimul contractual al burselor finanţate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi de alţi ofertanţi, regim aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării; h) publică ghiduri şi lucrări de sinteză referitoare la bunele practici din ţările Uniunii Europene şi din alte ţări dezvoltate privind acordarea burselor de studii în străinătate; i) gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat şi rezultate din venituri proprii; j) elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, normele metodologice de constituire a fondului de creditare, metodologia privind cuantumul şi condiţiile de acordare şi rambursare a creditelor, alte reglementări necesare organizării şi funcţionării sistemului de creditare; k) asigură managementul sistemului de creditare pentru studenţi; l) poate depune şi derula proiecte cu finanţare externă din fonduri rambursabile şi nerambursabile. (2) Agenţia de Credite şi Burse de Studii poate îndeplini şi alte atribuţii, complementare celor prevăzute la alin. (1) care se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. (3) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Agenţia de Credite şi Burse de Studii are dreptul: a) să folosească colaboratori externi, specialişti în domeniu, în calitate de experţi, remuneraţi în condiţiile legii; b) să folosească colaboratori externi din învăţământul preuniversitar şi universitar pentru activitatea de evaluare a dosarelor candidaţilor la burse, exprimată prin punctaje; c) să selecteze, pe baza unei metodologii transparente şi folosind criterii de competenţă, propriii evaluatori, pe care îi pregăteşte metodologic şi îi solicită în calitate de evaluatori ai dosarelor de concurs.  +  Articolul 4 (1) Activitatea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii se desfăşoară în colaborare cu Consiliul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, organism consultativ naţional care se află în subordinea directă a ministrului educaţiei, cercetării şi inovării şi este format din 4 profesori universitari titulari, cu activitate didactică şi ştiinţifică recunoscută în ţară şi în străinătate, precum şi cu conduită morală, un secretar de stat din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, directorul general al Direcţiei generale juridice şi control, directorul general al Direcţiei generale buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, directorul general al Direcţiei generale învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 2 profesori titulari din învăţământul preuniversitar şi directorul general al Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, la solicitarea Agenţiei pentru Credite şi Burse de Studii, pentru o perioadă de 4 ani. (2) Consiliul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii poate avea în componenţă şi alţi membri ai învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, propuşi de universităţi şi, respectiv, de inspectoratele şcolare, la solicitarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii. (3) În vederea atribuirii burselor, Agenţia de Credite şi Burse de Studii colaborează cu Consiliul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii. (4) Consiliul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, în colaborare cu Agenţia de Credite şi Burse de Studii, monitorizează valorificarea activităţii desfăşurate după efectuarea stagiului de bursă în străinătate, prin solicitarea de rapoarte de la instituţiile/universităţile beneficiare.  +  Articolul 5Conducerea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii este asigurată de un director general, ajutat de 2 directori, numiţi pe bază de concurs sau examen prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, în condiţiile legii.  +  Articolul 6Agenţia de Credite şi Burse de Studii are un număr maxim de 34 de posturi.  +  Articolul 7 (1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat potrivit legii se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de lege. Încadrarea personalului Agenţiei de Credite şi Burse de Studii pe funcţii publice şi contractuale se face prin concurs organizat de acesta, pe baza unei metodologii, conform legii. (2) Personalul Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate şi al Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, existent la data reorganizării, va fi preluat de Agenţia de Credite şi Burse de Studii, în limita posturilor aprobate, pe bază de evaluare a competenţelor profesionale, în condiţiile legii. (3) Personalul didactic titular în învăţământ beneficiază de rezervarea catedrei în perioada în care este angajat al Agenţiei de Credite şi Burse de Studii. (4) Salarizarea personalului Agenţiei de Credite şi Burse de Studii se face potrivit legii.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei de Credite şi Burse de Studii se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. (2) Programele de burse şi credite pentru studenţi sunt asigurate din alocaţii de la bugetul de stat, din încasările valutare realizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, din finanţări externe, precum şi din alte surse, conform legii şi în limita bugetului aprobat. (3) Veniturile proprii ale Agenţiei de Credite şi Burse de Studii provin din organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale, din tarife percepute candidaţilor pentru procesarea, evaluarea academică a dosarelor de înscriere la concurs, din tarife percepute pentru eliberarea la cerere a unor documente justificative şi din tarife percepute la derularea de proiecte naţionale sau/şi internaţionale, din servicii prestate către diverşi beneficiari, din donaţii, sponsorizări şi din orice alte surse decât cele de stat, realizate în condiţiile legii. (4) Agenţia de Credite şi Burse de Studii încasează de la beneficiarii serviciilor oferite sume calculate pe baza tarifelor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, în condiţiile legii, care se constituie în venituri proprii. (5) Agenţia de Credite şi Burse de Studii se dotează, în condiţiile legii, cu 3 autoturisme proprii.  +  Articolul 9Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se preiau pe bază de protocol de predare-preluare încheiat potrivit art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009.  +  Articolul 10Regulamentul de organizarea şi funcţionarea, statul de funcţii şi structura organizatorică se elaborează de Agenţia de Credite şi Burse de Studii şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2005 pentru înfiinţarea Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, prin reorganizarea Oficiului Naţional al Burselor de Studii în Străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 12 ianuarie 2006, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei, cercetăriişi inovării, interimar,Cătălin Ovidiu Baba,secretar de statp. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.402.------------