HOTĂRÂRE nr. 1.399 din 18 noiembrie 2009privind reorganizarea unor unități aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 27 noiembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și al pct. 15 și 16 din anexa nr. 1 la această lege, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 329/2009,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I(1) Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER, denumit în continuare CENAFER, înființat prin Ordonanța Guvernului nr. 58/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 408/2004, își schimbă regimul de finanțare, prin virarea veniturilor încasate la bugetul de stat și finanțarea cheltuielilor de la bugetul de stat.(2) CENAFER, se reorganizează și funcționează ca instituție publică finanțată integral de la bugetul de stat, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.(3) Numărul maxim de posturi al CENAFER este de 200.(4) Reîncadrarea personalului se face corespunzător studiilor și vechimii în specialitate, pe funcțiile corespunzătoare prevăzute în legislația de salarizare aplicabilă personalului din instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit legii.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 26 octombrie 2004, se modifică după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) CENAFER se finanțează integral de la bugetul de stat.(2) CENAFER percepe, pe bază de contract, tarife pentru activitățile specifice, conform reglementărilor în vigoare.(3) CENAFER mai poate percepe tarife stabilite în condițiile legii, pentru desfășurarea altor activități privind valorificarea unor servicii și/sau produse din activități proprii și conexe, chirii, prestații editoriale, metodologii, lucrări, proiecte, studii, prognoze, expertize, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le are în administrare.(4) Veniturile obținute de CENAFER se fac venit la bugetul de stat.2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Structura organizatorică a CENAFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Conducerea CENAFER este asigurată de directorul general, numit și revocat prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.4. Articolul 11 se abrogă.5. La articolul 12, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Salarizarea personalului CENAFER se stabilește potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat.6. La articolul 12, alineatele (5) și (6) se abrogă.7. Articolul 13 se abrogă.8. Anexa nr. 2 se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIAgenția de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, înființată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, se desființează.  +  Articolul IV(1) Activitatea sanitar-veterinară a Agenției de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și un număr de 37 de persoane care desfășoară această activitate în prezent se preiau de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.(2) Activitatea de medicină preventivă, avizare și autorizare sanitară și inspecția sanitară de stat și un număr de 15 persoane care desfășoară această activitate se preiau de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.(3) Patrimoniul Agenției de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se preia de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, corespunzător activităților preluate.(4) Predarea-preluarea patrimoniului se va face în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.(5) Încadrarea personalului care se preia potrivit alin. (1) și (2) în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții din instituția care îl preia, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit legii.(6) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte și a prevederilor legale privind protecția socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea Agenției de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și reprezentanții salariaților, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 312/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 17 martie 2004, se abrogă.  +  Articolul VIHotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), punctul 18 va avea următorul cuprins:18. emite norme și asigură prin rețeaua sanitară proprie asistența medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației; emite certificate de agreare pentru unitățile medicale și psihologice, altele decât cele din subordinea ministerului, în vederea realizării examinărilor medicale și psihologice pentru personalul cu atribuții ce concură la siguranța circulației rutiere; organizează și derulează activități de avizare și autorizare sanitară a obiectivelor social-economice din competența ministerului; monitorizează activități de igienă, epidemiologie și activități de inspecție sanitară de stat în transporturi; efectuează activități de medicina muncii, prin evaluarea condițiilor de muncă, a factorilor de risc, a bolilor profesionale ale personalului care lucrează în transporturi;2. La articolul 5, alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:(5) Ministrul transporturilor și infrastructurii este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat.(6) Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.3. La articolul 8, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Numărul maxim de posturi este 514, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.4. Anexele nr. 1 și 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul VIICu excepția art. III și V, care intră în vigoare în maximum 30 de zile de la data publicării, prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
  Mihai Constantin Șeitan,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.399.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004)
  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER
   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1(1) Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER, denumit în continuare CENAFER, funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și este organ de specialitate desemnat să asigure, în principal, formarea-calificarea, perfecționarea și verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activități specifice desfășurării transportului feroviar în condiții de siguranță a circulației, securitate a transporturilor și de calitate a serviciilor feroviare, precum și participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilități în siguranța circulației din transportul feroviar.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) vizează, în principal, funcțiile cu responsabilități în siguranța circulației, prevăzute în lista din anexa nr. 1 la hotărâre, listă ce poate fi actualizată prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(3) CENAFER poate asigura, la cerere, și instruirea profesională a personalului care efectuează activități specifice desfășurării transportului feroviar.  +  Articolul 2CENAFER gestionează biblioteca tehnică de specialitate feroviară - fondul de carte, reviste de specialitate, alte materiale audio și video -, precum și activitatea muzeistică feroviară, prin preluarea acestora de la Centrul de Perfecționare și Calificare a Personalului C.F.R. București și de la centrele de calificare din structurile regionale ale C.F.R.  +  Articolul 3(1) CENAFER este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat.(2) CENAFER percepe, pe bază de contract, tarife pentru activitățile specifice, conform reglementărilor în vigoare.(3) CENAFER mai poate percepe tarife stabilite în condițiile legii pentru desfășurarea altor activități privind valorificarea unor servicii și/sau produse din activități proprii și conexe, chirii, prestații editoriale, metodologii, lucrări, proiecte, studii, prognoze, expertize, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le au în administrare.(4) Veniturile obținute de CENAFER se fac venit la bugetul de stat.(5) CENAFER are sediul în municipiul București, Calea Griviței nr. 343, sectorul 1.(6) În cadrul CENAFER se asigură și reprezentare în teritoriu prin 7 subunități în municipiile Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Galați și Constanța.  +  Capitolul II Atribuții  +  Articolul 4Obiectul de activitate al CENAFER este, în principal, formarea-calificarea, ridicarea nivelului de pregătire profesională și verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activități specifice desfășurării transportului feroviar în condiții de siguranță a circulației, securitate a transporturilor și de calitate a serviciilor feroviare, denumite în continuare operațiuni feroviare, precum și participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilități în siguranța circulației din transportul feroviar.  +  Articolul 5(1) Pentru realizarea obiectului său de activitate, CENAFER are următoarele atribuții principale, pe care le realizează în conformitate cu legislația în vigoare:a) organizarea și derularea programelor de formare profesională - cursuri de calificare a personalului care urmează să efectueze operațiuni feroviare, pentru funcții și meserii specifice transportului feroviar, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale în domeniu;b) organizarea și derularea programelor de perfecționare profesională, obligatorii pentru confirmarea competenței personalului care efectuează operațiuni feroviare, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale în domeniu;c) organizarea și derularea programelor de verificare profesională periodică a personalului care efectuează operațiuni feroviare;d) asigurarea condițiilor pentru derularea programelor de autorizare a personalului cu responsabilități în siguranța circulației efectuate de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, precum și participarea în comisiile de autorizare a acestui personal;e) organizarea și derularea de programe de instruire profesională a personalului care efectuează activități specifice desfășurării transportului feroviar - actualizarea/reîmprospătarea cunoștințelor profesionale, dobândirea de noi cunoștințe profesionale în situația apariției de noi instalații, material rulant, tehnici sau tehnologii;f) elaborarea de metodologii, programe, tematici, materiale documentare etc., necesare activității de formare-calificare, perfecționare sau verificare profesională periodică a personalului care efectuează operațiuni feroviare;g) efectuarea de analize și elaborarea de studii privind îmbunătățirea conținutului și creșterea eficienței activității de formare-calificare, perfecționare și verificare profesională periodică a personalului care efectuează operațiuni feroviare;h) documentarea și cercetarea științifică, efectuarea de lucrări, proiecte, studii, expertize, prognoze, baze de date, în domeniul său de activitate, pentru necesități proprii sau pentru terți, pe bază de contract;i) consultanță de specialitate, pe bază de contract, prin acordarea de asistență tehnică și consultanță metodologică, respectiv punerea la dispoziție de metodologii, documentații, aplicații, tematici, programe, planuri de lecții și materiale de instruire tipărite, pe suport magnetic sau audiovizuale;j) organizarea și derularea de cursuri, seminarii, simpozioane, reuniuni, schimburi de experiență, expoziții sau alte acțiuni pe teme de specialitate, inclusiv pentru introducerea unor noi tehnici, metodologii, programe etc., de formare-calificare, perfecționare sau verificare profesională periodică a personalului care efectuează operațiuni feroviare;k) participarea, în nume propriu sau prin delegare de competențe date de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, la lucrările organismelor internaționale sau regionale din domeniul transporturilor feroviare, la care România este parte, pe probleme de formare-calificare, perfecționare sau verificare profesională periodică a personalului care efectuează operațiuni feroviare;l) ducerea la îndeplinire a unor obligații ce revin statului din convențiile și acordurile internaționale, referitoare la formarea calificarea și perfecționarea personalului care efectuează operațiuni feroviare, la care România este parte;m) propunerea de norme, normative, reglementări specifice privind formarea-calificarea, perfecționarea sau verificarea profesională periodică a personalului care efectuează operațiuni feroviare și introducerea acestora în circuitul de avizare/aprobare, conform reglementărilor specifice în vigoare;n) colaborarea cu alte instituții ale statului în vederea elaborării standardelor ocupaționale, precum și la completarea/actualizarea Registrului național al calificărilor profesionale din România, în domeniul său de activitate;o) organizarea controlului propriu privind modul de realizare a activității de formare-calificare, perfecționare și verificare profesională periodică a personalului care efectuează operațiuni feroviare;p) realizarea și perfecționarea permanentă a mijloacelor tehnico-didactice necesare formării-calificării, perfecționării și verificării profesionale periodice a personalului care efectuează operațiuni feroviare;r) elaborarea, traducerea, multiplicarea, tipărirea, difuzarea de materiale și comercializarea de publicații și lucrări proprii, specifice transportului feroviar;s) eliberarea de documente specifice care să ateste absolvirea cursului de calificare, perfecționare sau a examenului de verificare profesională periodică;t) organizarea evidențelor privind personalul care a fost format-calificat, perfecționat și verificat profesional periodic;u) gestionarea și conservarea fondului de carte și de revistă din biblioteca de specialitate, precum și a fondului documentar al bibliotecii tehnice și a patrimoniului audiovizual, preluate de la C.F.R.;v) administrarea terenurilor și a altor bunuri proprietate privată a statului, care i-au fost încredințate spre administrare;x) urmărirea realizării obiectivelor de investiții, aprobate cu finanțare de la bugetul de stat, al căror beneficiar este CENAFER; întocmirea de rapoarte pe care le transmite ordonatorului de credite;y) editarea unei reviste de specialitate și a Buletinului de Informare Tehnică ("Material de Informare Documentară - Cale Ferată" - MID).(2) CENAFER poate exercita și alte activități specifice domeniului său de activitate, în condițiile legii.  +  Articolul 6Metodologiile de organizare și de derulare a programelor de formare-calificare, perfecționare, verificare profesională periodică și instruire profesională a personalului care efectuează operațiuni feroviare se elaborează de CENAFER, se avizează de Autoritatea Feroviară Română - AFER și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în termen de 60 de zile de la data înscrierii CENAFER la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 7(1) Patrimoniul CENAFER se constituie prin preluarea patrimoniului Centrului de Perfecționare și Calificare a Personalului C.F.R. București și al centrelor de calificare din structurile regionale ale C.F.R., pe baza datelor din situația financiară de la data de 31 decembrie 2003, în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Bunurile din patrimoniul CENAFER sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea CENAFER pe toată durata de existență a acestuia, putând fi înstrăinate în condițiile legii.  +  Capitolul IV Structura organizatorică  +  Articolul 8(1) Structura organizatorică și statul de funcții al CENAFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) CENAFER are asigurată reprezentare în teritoriu prin următoarele subunități:a) Centrul pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Craiova;b) Centrul pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Timișoara;c) Centrul pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Cluj-Napoca;d) Centrul pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Brașov;e) Centrul pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Iași;f) Centrul pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Galați;g) Centrul pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Constanța.  +  Capitolul V Conducerea CENAFER  +  Articolul 9Conducerea CENAFER este asigurată de directorul general, numit și revocat din funcție prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.  +  Articolul 10(1) Directorul general are următoarele atribuții principale:a) asigură conducerea operativă a CENAFER;b) aprobă regulamentul de ordine interioară;c) angajează și, după caz, concediază personalul din cadrul CENAFER, în condițiile legii;d) încheie contractele individuale de muncă și dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea și încetarea acestora, cu respectarea legislației în vigoare;e) aprobă fișele posturilor și fișele de evaluare anuală pentru personalul salariat; aprobă concediile de odihnă ale personalului;f) conduce activitățile de selecție, încadrare și promovare a personalului potrivit procedurilor legale;g) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii structura organizatorică și statul de funcții ale CENAFER;h) coordonează activitatea de investiții, reparații capitale și parțiale, întreținere și gospodărire a bazei materiale;i) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului CENAFER, în condițiile legii;j) stabilește și supune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii tarifele pentru prestațiile de servicii efectuate;k) aprobă închirierea de clădiri, spații, terenuri și alte bunuri ale CENAFER;l) supune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii închirierea bunurilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea CENAFER, în conformitate cu reglementările în vigoare;m) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii scoaterea din funcțiune și valorificarea, în condițiile legii, a bunurilor din patrimonial CENAFER;n) analizează periodic derularea exercițiului bugetar și eficiența cheltuielilor și stabilește măsuri pentru continuarea activității în condițiile de echilibrare a bugetului;o) reprezintă CENAFER în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele conferite de legislația în vigoare;p) este ordonator de credite în condițiile prevăzute de lege;q) exercită orice atribuții care îi revin din regulamentul de organizare și funcționare și din prevederile legale în vigoare.(2) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general emite decizii.  +  Capitolul VI Personalul  +  Articolul 11(1) Personalul de instruire al CENAFER, angajat în funcții prevăzute de legislația aplicabilă personalului bugetar contractual, are calitatea de instructor și asigură instruirea teoretică și practică.(2) Instructorii care asigură instruirea teoretică trebuie să fie absolvenți ai învățământului superior de lungă sau scurtă durată, cu diplomă, și să aibă experiență în domeniul de referință. Instructorii care asigură instruirea practică trebuie să fie atestați în conformitate cu reglementările în vigoare.(3) Pentru desfășurarea procesului de instruire și perfecționare profesională, CENAFER poate folosi, în condițiile legii, cadre didactice universitare, precum și alți specialiști români și străini.  +  Articolul 12Salarizarea personalului CENAFER se stabilește potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat.  +  Articolul 13(1) Personalul CENAFER este supus prevederilor regulamentului de ordine interioară al CENAFER și celorlalte prevederi legale în domeniu.(2) Reîncadrarea personalului se face corespunzător studiilor și vechimii în specialitatea studiilor, pe funcțiile corespunzătoare prevăzute în legislația de salarizare aplicabilă personalului din instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat.(3) Atribuțiile și responsabilitățile individuale ale personalului CENAFER se stabilesc prin fișa postului și se aprobă de directorul general. Fișa postului este anexă la contractul individual de muncă și se semnează de salariat și de șeful ierarhic al acestuia.(4) Personalul CENAFER nu se încadrează în categoria funcționarilor publici.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)Numărul maxim de posturi = 514exclusiv demnitarii și posturileaferente cabinetului ministrului
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)
  A. UNITĂȚILE
  care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care se finanțează
  de la bugetul de stat
  Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare Localitatea
  1. Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER Bugetul de stat București
  NOTĂ:Unitatea de la nr. crt. 1 poate utiliza un numar maxim de 200 de posturi.
  B. UNITĂȚILE
  care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care se finanțează
  din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat
  Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare Locali- tatea
  1. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat București
  2. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 București Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat București
  3. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Iași, județul Iași
  4. Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Cluj-Napoca, județul Cluj
  5. Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Timișoara județul Timiș
  6. Spitalul General Căi Ferate Ploiești Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Ploiești, județul Prahova
  7. Spitalul General Căi Ferate Galați Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Galați, județul Galați
  8. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Constanța județul Constanța
  9. Spitalul General Căi Ferate Brașov Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Brașov, județul Brașov
  10. Spitalul General Căi Ferate Pașcani Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Pașcani, județul Iași
  11. Spitalul General Căi Ferate Simeria Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Simeria, județul Hunedoara
  12. Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Oradea, județul Bihor
  13. Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Craiova, județul Dolj
  14. Spitalul General Căi Ferate Sibiu Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Sibiu, județul Sibiu
  15. Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat Drobeta- Turnu Severin, județul Mehedinți
  NOTĂ:Unitățile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activitățile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea și finanțarea unor unități sanitare, cu modificările și completările ulterioare, un număr maxim de 2.975 de posturi și pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finanțate de la bugetul de stat se stabilește pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.
  C. UNITĂȚILE*)
  care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care se finanțează
  din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, în condițiile legii
  *) Numărul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 93, pentru unitatea de la nr. crt. 2 este de 145, pentru unitatea de la nr. crt. 3 este de 120, iar pentru cea de la nr. crt. 4 este de 327.
  Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare Localitatea
  1. Clubul Sportiv "Rapid" Venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, în condițiile legii București
  2. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare – ARSVOM Venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, în condițiile legii Constanța, județul Constanța
  3. Școala Superioară de Aviație Civilă Venituri proprii și alocații de la bugetul de stat, în condițiile legii București
  4. Aeroclubul României Venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, în condițiile legii București

  D. UNITĂȚILE
  care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare Localitatea
  1. Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV Venituri proprii Constanța, județul Constanța
  2. Autoritatea Navală Română Venituri proprii Constanța, județul Constanța
  3. Autoritatea Feroviară Română - AFER Venituri proprii București
  4. Autoritatea Rutieră Română - ARR Venituri proprii București
  5. Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile - CIAS Venituri proprii București

  E. UNITĂȚILE
  care funcționează în coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  Nr. crt. Denumirea unității Localitatea
  1. Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului București

  F. UNITĂȚILE*)
  care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  *) Unitățile prevăzute la nr. crt. 25-28 sunt cuprinse în programul de privatizare al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
  Nr. crt. Denumirea unității Localitatea
  1. Societatea Națională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A. București
  2. Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. București
  3. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. București
  4. Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. București
  5. Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. București
  6. Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. București
  7. Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. București
  8. Compania Națională "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. Otopeni
  9. Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. București
  10. Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța
  11. Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Timișoara județul Timiș
  12. Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" București
  13. Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" București
  14. Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM" - S.A. Otopeni, județul Ilfov
  15. Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța Constanța județul Constanța
  16. Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța județul Constanța
  17. Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A. Constanța județul Constanța
  18. Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, județul Galați
  19. Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, județul Galați
  20. Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, județul Giurgiu
  21. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. București
  22. Regia Autonomă "Registrul Auto Român" -S.A. București
  23. Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanța județul Constanța
  24. Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A. București
  25. Societatea Comercială "Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Bacău" - S.A. Bacău, județul Bacău
  26. Societatea Comercială "Stard" - S.A. Fetești, județul Constanța
  27. Societatea Comercială "Via Star" - S.A. București
  28. Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre "Fluvdrag" - S.A. Giurgiu Giurgiu, județul Giurgiu
  ------