HOTĂRÂRE nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. 2, al art. 11 şi 13 din Legea privind rezervele de stat nr. 82/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale şi atribuţii  +  Articolul 1 (1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Administraţia Naţională se înfiinţează prin comasarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, instituţii publice care se desfiinţează. (3) Administraţia Naţională face parte din structurile de ordine şi siguranţă publică din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi este parte componentă a Departamentului ordine şi siguranţă publică. (4) Administraţia Naţională are sediul principal în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12A, sectorul 5, şi un sediu secundar situat în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 2Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind rezervele de stat, pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, prevăzute în actele normative în vigoare, Administraţia Naţională exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea şi aplicarea strategiei rezervelor de stat şi de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, în conformitate cu politica economică a Guvernului şi cu tendinţele pe plan mondial, precum şi orientarea generală pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de statul român pe linia controlului armamentelor, creşterii încrederii şi securităţii; b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate; c) de administrare, prin care se asigură administrarea stocurilor de produse rezerve de stat, intangibile, de conjunctură, de intervenţie şi a celor disponibile, aflate în domeniul privat al statului, a rezervelor de mobilizare, precum şi a patrimoniului propriu; d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; e) de autoritate de stat, prin care se asigură organizarea, coordonarea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniul său de activitate; f) socială, prin care se asigură atenuarea consecinţelor unor situaţii conjuncturale, prin acordarea de împrumuturi; g) umanitară, prin care se asigură atenuarea consecinţelor unor situaţii de urgenţă, prin acordarea de ajutoare umanitare gratuite, la intern sau la extern; h) de apărare, prin care se asigură elaborarea proiectului planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, a planului de pregătire a economiei naţionale pentru apărare şi a programului cuprinzând obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare, precum şi constituirea de stocuri intangibile de importanţă strategică pentru nevoi de apărare; i) de implementare şi de urmărire a aplicării acquis-ului comunitar, prin care se asigură îndeplinirea angajamentelor asumate de România, ca stat membru al Uniunii Europene, în domeniul stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere constituite de Administraţia Naţională, precum şi de implementare şi de urmărire a aplicării documentelor internaţionale pe linia controlului armamentelor, creşterii încrederii şi securităţii la care statul român este parte.  +  Articolul 3În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 2, Administraţia Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale:A. În domeniul rezervelor de stat:1. elaborează şi prezintă spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, Strategia rezervelor de stat, ca element component al domeniului ordinii, siguranţei publice şi securităţii naţionale;2. elaborează şi propune Guvernului, spre aprobare, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, Nomenclatorul produselor rezervă de stat, nivelurile maxime, stocurile intangibile şi termenele orientative de păstrare;3. stabileşte şi propune Guvernului, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, produsele şi nivelurile acestora la care se constituie stocuri intangibile destinate producţiei de tehnică militară şi nevoilor de apărare în caz de război, corelate cu rezervele proprii ale armatei şi rezervele de mobilizare;4. elaborează şi propune Guvernului, spre aprobare, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, programe anuale pentru constituirea, reîntregirea sau preschimbarea sortimentală a stocurilor rezerve de stat de produse şi materii prime cu finanţare în condiţiile legii;5. elaborează norme metodologice, proceduri şi instrucţiuni privind activitatea de administrare a rezervelor de stat, aprobate prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale;6. administrează stocurile de produse rezerve de stat, stocurile intangibile, cele de conjunctură, de urgenţă şi cele devenite disponibile;7. colaborează cu Comisia pentru coordonarea, constituirea, menţinerea, controlul şi supravegherea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, înfiinţată la nivelul Ministerului Economiei;8. efectuează inventarierea lunară a stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere constituite de Administraţia Naţională şi raportează situaţia inventarierii acestor stocuri la Comisia pentru coordonarea, constituirea, menţinerea, controlul şi supravegherea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, înfiinţată la nivelul Ministerului Economiei;9. elaborează şi propune Guvernului, spre aprobare, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, proiectul de hotărâre a Guvernului pentru achiziţionarea stocurilor de conjunctură din producţia internă sau din import, în scopul valorificării ulterioare, în condiţii avantajoase, în ţară sau la export;10. elaborează şi propune Guvernului, spre aprobare, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, proiectul de hotărâre a Guvernului pentru achiziţionarea stocurilor de urgenţă, finanţarea putând fi asigurată şi din credite externe angajate de Guvern, în condiţiile legii;11. elaborează şi aprobă programele anuale de împrospătare şi valorificare a produselor din stoc, pe baza situaţiilor calitative primite de la unităţile teritoriale subordonate şi în funcţie de dispunerea produselor pe unităţii teritoriale;12. întocmeşte filele de program privind acumularea, împrospătarea şi valorificarea produselor pe care le transmite unităţilor teritoriale;13. elaborează programul de analize de laborator ce urmează a fi efectuate în vederea urmăririi evoluţiei stării calitative a produselor pe timpul păstrării;14. asigură îndeplinirea programelor anuale de constituire şi reîntregire a produselor în vederea realizării stocurilor până la nivelurile maxime aprobate prin nomenclator;15. desfăşoară activităţi comerciale în vederea realizării acumulării, preschimbării sortimentale, împrospătării şi valorificării produselor în/din stocurile rezervelor de stat, închirieri/concesionări de active fixe din unităţile teritoriale subordonate;16. fundamentează preţul, termenul de livrare, condiţiile de livrare şi de plată pentru produsele scoase la împrospătare sau valorificare, în funcţie de natura şi vechimea produsului, de riscul menţinerii în stoc, de uzura morală, de conjunctura economică, precum şi de alţi factori ce pot determina urgenţa împrospătării sau valorificării, după caz, potrivit legislaţiei specifice; nota de fundamentare se întocmeşte şi pentru produsele scoase sub formă de împrumut;17. negociază, pe baza fundamentării, pentru produsele scoase din rezerva de stat, în numele unităţilor teritoriale subordonate, preţul, condiţiile de scoatere şi/sau restituire, cuantumul şi modul de constituire a garanţiilor, cota de adaos a Administraţiei Naţionale, după caz;18. în situaţiile în care împrospătarea unor produse nu se poate realiza la preţul pieţei datorită lipsei de cerere pe piaţă, uzurii morale, degradării calitative neimputabile unei persoane şi a căror păstrare peste limita termenului orientativ ar conduce la cheltuieli suplimentare sau pagube, scoaterea produselor din rezervele de stat se poate face la preţuri reduse faţă de cele practicate pe piaţă, potrivit legii, în limitele procentelor stabilite de Guvern, cu aprobarea primului-ministru sau, prin delegare, a preşedintelui Administraţiei Naţionale, atunci când reducerile nu depăşesc 25%;19. negociază, în numele unităţilor teritoriale subordonate, tarifele de depozitare pentru produsele rezerve de stat păstrate la operatorii economici pe bază de contracte de depozit custodie şi/sau prestări servicii;20. prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi primuluiministru, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, ori de câte ori este nevoie, starea rezervelor de stat;21. stabileşte dispunerea în teritoriu a stocurilor de produse păstrate în custodie la operatorii economici cu care unităţile teritoriale încheie contracte de depozit, custodie şi prestări servicii, în funcţie de interesele strategice, zonele de risc natural, consumatorii sau producătorii potenţiali, posibilitatea asigurării împrospătării stocurilor de către depozitari, starea şi dotarea tehnică a depozitelor puse la dispoziţie, precum şi păstrarea temporară în spaţiile de depozitare ale operatorilor economici;22. stabileşte şi aprobă dispunerea stocurilor pe unităţi teritoriale subordonate şi spaţiile de depozitare ale acestora;23. stabileşte şi aprobă transferurile de stocuri de produse rezerve de stat între unităţile teritoriale subordonate, între acestea şi operatori economici depozitari, precum şi între operatori economici depozitari;24. îndrumă activităţile de recepţie, depozitare, conservare şi de livrare a produselor din rezervele de stat păstrate în spaţiile de depozitare proprii sau ale operatorilor economici;25. desfăşoară activităţi de îndrumare şi control în domeniul rezervelor de stat;26. colaborează cu instituţii specializate pentru activitatea de cercetare ştiinţifică în vederea stabilirii condiţiilor optime de conservare şi păstrare îndelungată a produselor;27. aprobă scăderea din gestiune a perisabilităţilor legale şi a cantităţilor de produse ce fac obiectul programului anual de analize;28. avizează scăderea din evidenţele contabile a creanţelor nerecuperate ca urmare a închiderii procedurii de faliment, potrivit prevederilor legale, precum şi a pagubelor înregistrate la produsele rezerve de stat ca urmare a unor situaţii neprevăzute sau de forţă majoră, potrivit legii;29. încasează de la unităţile teritoriale subordonate sumele provenite din operaţiunile de valorificare a produselor rezerve de stat sau din operaţiunile desfiinţate sau restrânse;30. atribuie, în calitate de unitate de achiziţii centralizată, în numele şi pentru unităţile teritoriale subordonate, contracte de achiziţie publică pentru produsele rezervă de stat prevăzute în programele anuale, în condiţiile legii;31. analizează şi avizează, din punctul de vedere al existenţei stocurilor, solicitările ministerelor privind acordarea unor împrumuturi cu produse rezervă de stat, pe care le prezintă Guvernului, spre aprobare, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor;32. intervine, în baza hotărârii Guvernului, direct sau în colaborare cu alte instituţii abilitate, pentru acordarea de ajutoare umanitare, interne sau externe, cu titlu gratuit;33. asigură îndeplinirea angajamentelor asumate de România, ca stat membru al Uniunii Europene, în domeniul stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere constituite de Administraţia Naţională;34. îndeplineşte sarcinile stabilite prin planul de mobilizare şi planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare;35. asigură constituirea şi administrarea stocurilor intangibile.B. În domeniul problemelor speciale:1. elaborează strategia privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi asigură implementarea acesteia;2. îndeplineşte atribuţiile ce îi revin Guvernului în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;3. organizează, coordonează şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiilor şi operatorilor economici privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;4. elaborează, pe baza cererilor instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice şi a propunerilor autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor şi operatorilor economici, proiectele planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, planului de pregătire a economiei naţionale pentru apărare şi programului cuprinzând obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare, pe care le supune aprobării conform legii;5. iniţiază, elaborează şi promovează sau avizează, după caz, proiecte de acte normative privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, industria de apărare, rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, protecţia civilă sau cele care au implicaţii asupra acestor domenii;6. organizează, coordonează şi administrează măsurile şi acţiunile referitoare la sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare şi exercită controlul asupra îndeplinirii acestora;7. analizează şi avizează, din punctul de vedere al sarcinilor la mobilizare, propunerile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ale celorlalte instituţii referitoare la elaborarea proiectului bugetului de stat pentru război;8. administrează rezervele de mobilizare;9. cuprinde în planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare măsuri de păstrare a capacităţilor de apărare identificate de ministerele de resort şi ţine evidenţa acestor capacităţi;10. transmite autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor şi operatorilor economici, după caz, sarcinile rezultate din planul de mobilizare a economiei naţionale, din planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare, din programul cuprinzând obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare şi din precizările metodologice referitoare la măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea îndeplinirii acestora;11. cuprinde în bugetul propriu fondurile necesare pentru îndeplinirea măsurilor stabilite prin planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare;12. solicită, în condiţiile legii, date şi informaţii privind potenţialul economic şi uman al autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice şi operatorilor economici;13. îndeplineşte atribuţiile autorităţii de specialitate, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare;14. aprobă inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare, precum şi actualizarea acestuia;15. coordonează asigurarea resurselor materiale necesare susţinerii efortului de apărare prin planul de mobilizare a economiei naţionale;16. asigură activitatea de secretariat pentru Comisia centrală de rechiziţii, la nivel naţional, şi pentru comisiile mixte de rechiziţii, în unităţile administrativ-teritoriale, conform prevederilor legale;17. controlează, împreună cu instituţiile publice beneficiare, evidenţa, întreţinerea şi starea tehnică a bunurilor supuse rechiziţiei şi verifică exactitatea datelor comunicate de instituţii şi operatorii economici;18. elaborează, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiilor economico-militare ale unităţilor administrativ-teritoriale;19. avizează solicitările privind concesionarea bunurilor şi serviciilor, potrivit legii;20. organizează, coordonează şi controlează la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale activităţile privind consumul raţionalizat al populaţiei în situaţii de mobilizare şi război;21. întocmeşte, coordonează, analizează şi avizează documentele de mobilizare la locul de muncă, pe unităţi administrativ-teritoriale, în vederea aprobării acestora, potrivit legii;22. îndrumă şi controlează activitatea comisiilor pentru probleme de apărare, constituite în cadrul autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice şi operatorilor economici cărora le revin sarcini în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;23. coordonează în unităţile administrativ-teritoriale, prin structurile teritoriale pentru probleme speciale, modul de întocmire a lucrărilor privind asigurarea cererilor unităţilor militare pe timpul mobilizării, existentul şi starea calitativă a bunurilor prevăzute a fi asigurate;24. analizează, la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi pentru înlăturarea urmărilor unor dezastre, cererile de întrebuinţare a unor rezerve materiale, umane şi financiare prevăzute a fi utilizate în caz de mobilizare sau război şi face propuneri, potrivit legii;25. verifică, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale sau separat, prin exerciţii şi antrenamente de mobilizare, stadiul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, conform planului aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării;26. asigură, pe plan intern managementul tuturor activităţilor pentru implementarea prevederilor, documentelor internaţionale pe linia controlului armamentelor, creşterii încrederii şi securităţii, la care ţara noastră este parte;27. planifică sau/şi coordonează pregătirea centralizată a personalului destinat executării activităţilor specifice de verificare a armamentelor conform actelor internaţionale în domeniu, organizate în ţară sau străinătate.C. Alte atribuţii:1. elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul său de activitate, pe care le înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor;2. elaborează, după caz, instrucţiuni, regulamente, nomenclatoare şi norme metodologice în domeniile sale de activitate, pe care le supune aprobării, potrivit legii;3. participă, în calitate de membru, la activităţile desfăşurate de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă pentru asigurarea funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă ce îi revin conform prevederilor legale;4. organizează cursuri de instruire, activităţi de formare profesională şi convocări periodice pe domenii de activitate cu conducerile şi personalul de specialitate din unităţile teritoriale subordonate, scop în care poate colabora cu universităţi tehnice, economice şi centre de perfecţionare;5. elaborează şi asigură executarea programului de finanţare a unităţilor teritoriale în corelare cu programele aprobate;6. organizează activitatea de audit public intern şi control financiar preventiv intern, potrivit legii;7. acordă unităţilor teritoriale asistenţă tehnică în domeniul activităţilor de logistică şi mentenanţă, pază, prevenire şi stingere a incendiilor, securitatea în muncă şi protecţia mediului;8. elaborează şi aprobă programele de investiţii şi programele de reparaţii ale activelor fixe corporale din patrimoniul Administraţiei Naţionale;9. desfăşoară activităţi de transparenţă decizională, informare publică şi de relaţii cu presa;10. organizează inventarierea elementelor de activ şi pasiv din patrimoniul unităţilor teritoriale, precum şi pentru bunurile şi valorile deţinute de Administraţia Naţională cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice în vederea întocmirii situaţiilor financiare pentru exerciţiul bugetar anual, ale reglementărilor contabile aplicabile, precum şi normelor în vigoare privind inventarierea;11. îndrumă metodologic activităţile din domeniile contabilitate, resurse umane, salarizare, juridic şi contencios din unităţile teritoriale subordonate;12. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile, prin reprezentanţii împuterniciţi potrivit legii;13. îndrumă, coordonează şi controlează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în unităţile teritoriale şi structurile teritoriale pentru probleme speciale, în condiţiile legii;14. monitorizează şi controlează aplicarea prevederilor legale privind funcţiile publice şi contractuale, perfecţionarea profesională, salarizarea, precum şi aplicarea măsurilor privind respectarea egalităţii de şanse şi tratament în domeniul relaţiilor de serviciu şi al raporturilor de muncă, din cadrul unităţilor teritoriale subordonate;15. reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, române şi străine, în domeniul său de competenţă;16. colaborează cu ministerele şi cu alte autorităţi publice pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;17. colaborează cu instituţii şi organisme similare din străinătate în domeniul său de activitate;18. editează buletine informative şi alte publicaţii de specialitate;19. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Capitolul II Conducerea Administraţiei Naţionale  +  Articolul 4 (1) Conducerea Administraţiei Naţionale este exercitată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. (2) Preşedintele conduce întreaga activitate a Administraţiei Naţionale, o reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) Preşedintele numeşte şi eliberează din funcţie personalul Administraţiei Naţionale, în condiţiile legii. (4) Preşedintele Administraţiei Naţionale are calitatea de ordonator secundar de credite. (5) În calitate de ordonator secundar de credite, preşedintele Administraţiei Naţionale repartizează, prin compartimentele de specialitate, bugetul aprobat pe ordonatori terţiari şi bugetul propriu şi urmăreşte execuţia acestuia conform prevederilor legale. (6) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Administraţiei Naţionale emite ordine cu caracter normativ sau individual, precum şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Administraţia Naţională are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege, precum şi alte însărcinări stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare sau încredinţate de preşedintele Administraţiei Naţionale. (3) În cazul în care preşedintele Administraţiei Naţionale, datorită unor împrejurări întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta îşi poate delega prin ordin atribuţiile secretarului general, care îl înlocuieşte în limitele mandatului încredinţat.  +  Articolul 6 (1) Pe lângă preşedintele Administraţiei Naţionale funcţionează, ca organ consultativ, colegiul de conducere. (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale colegiului de conducere se aprobă prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale. (3) Colegiul de conducere al Administraţiei Naţionale se întruneşte, la cererea preşedintelui Administraţiei Naţionale, pentru dezbaterea problemelor privind activitatea Administraţiei Naţionale.  +  Capitolul III Organizarea Administraţiei Naţionale  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Administraţiei Naţionale este prevăzută la anexa nr. 1. (2) În structura organizatorică a Administraţiei Naţionale funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente. (3) În cadrul structurii organizatorice a AdministraţieiNaţionale, prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente sau alte colective specializate şi se pot stabili funcţiile de conducere ale acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor generale, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Administraţiei Naţionale se stabilesc, potrivit legii, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare şi a fişelor posturilor.  +  Articolul 9 (1) Personalul Administraţiei Naţionale se compune din: funcţionari publici, personal contractual, funcţionari publici cu statut special şi cadre militare în activitate detaşate de la Ministerul Apărării Naţionale, cărora li se aplică prevederile legislaţiei specifice în domeniu. (2) Personalul Administraţiei Naţionale cu atribuţii în domeniul rezervelor de stat, în timpul activităţii în cadrul instituţiei, precum şi o perioadă de 5 ani de la încetarea activităţii în cadrul acesteia, are obligaţia de a păstra secretul profesional, fiind interzisă folosirea sau dezvăluirea de date şi fapte care, devenite publice, ar dăuna intereselor acesteia.  +  Articolul 10 (1) Administraţia Naţională are în subordine unităţi teritoriale cu personalitate juridică şi serviciul verificarea calităţii produselor rezervă de stat, prevăzute în anexa nr. 2. (2) În structura Administraţiei Naţionale, la nivelul fiecărui judeţ şi al Municipiului Bucureşti, funcţionează structuri teritoriale pentru probleme speciale, fără personalitate juridică. (3) Numărul maxim de posturi ale Administraţiei Naţionale finanţate de la bugetul de stat este de 1.280, exclusiv preşedintele Administraţiei Naţionale, din care aparatul propriu 309 posturi, exclusiv preşedintele Administraţiei Naţionale. (4) Statul de organizare al aparatului propriu al Administraţiei Naţionale se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, iar statele de organizare ale unităţilor teritoriale subordonate de către preşedinte prin ordin, în limita numărului de posturi aprobat. (5) Modificările în structura organizatorică se vor efectua cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în structura acestora, precum şi în creditele bugetare alocate, în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Unităţile teritoriale subordonate au ca obiect de activitate administrarea, contractarea, plata, primirea, recepţia, depozitarea, asigurarea integrităţii cantitative şi nivelului calitativ ale produselor pe timpul păstrării îndelungate, precum şi livrarea cu operativitate a acestora. (2) În scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1), unităţile teritoriale subordonate au următoarele atribuţii şi răspunderi:1. încheie cu operativitate şi execută în mod corespunzător contracte de vânzare-cumpărare şi acte adiţionale, după caz, de împrumut şi de depozit-custodie şi prestări servicii, în condiţiile stabilite prin documentele, notă de negociere, addendum, ordin de livrare, raport privind procedura de achiziţie, transmise de Administraţia Naţională, şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin unităţii din aceste documente;2. urmăresc şi răspund de derularea contractelor încheiate, scop în care întreprind următoarele operaţiuni: emit şi primesc facturi, încasează şi plătesc sumele din facturi, predau şi recepţionează produse şi servicii, primesc garanţia constituită în cuantumul şi forma stabilită prin documentele primite de la Administraţia Naţională şi o execută sau o restituie la termen, după caz;3. controlează şi răspund de activitatea de recepţie şi autorecepţie la primirea şi livrarea produselor;4. raportează periodic mişcările de produse;5. desfăşoară activităţi economico-financiare şi comerciale, în condiţiile legii;6. organizează şi răspund de executarea controlului integrităţii cantitative;7. organizează şi răspund de controlul nivelului calităţii stocurilor de produse din administrare, scop în care prelevează probe conform programului anual de analize şi execută operaţiunile de conservare, acolo unde este cazul;8. răspund de verificarea periodică a integrităţii cantitative şi a nivelului de calitate ale produselor păstrate la operatorii economici pe bază de contracte de depozit-custodie şi prestări servicii;9. coordonează şi răspund pentru regruparea în unitate a produselor aflate în custodie temporară la furnizori, în cadrul termenelor prevăzute de instrucţiuni sau aprobate;10. răspund de încheierea documentelor de constatare a diferenţelor cantitative şi calitative cu ocazia verificării la recepţie a produselor; analizează operativ reclamaţiile primite de la beneficiari, dispunând măsurile de soluţionare a acestora;11. răspund de inventarierea periodică şi inopinată a patrimoniului unităţii, potrivit prevederilor legale şi instrucţiunilor Administraţiei Naţionale în materie;12. răspund, în condiţiile prevăzute de lege, de înregistrarea plusurilor constatate cu ocazia inventarierii sau a lichidării stocurilor de produse; stabilesc măsurile materiale sau disciplinare care se impun privind diferenţele înregistrate în minus cu ocazia inventarierii sau lichidării stocurilor de produse şi în orice alte ocazii;13. organizează şi răspund de exploatarea corespunzătoare şi menţinerea în stare de funcţionare a spaţiilor de depozitare;14. organizează şi răspund de respectarea prevederilor din instrucţiuni şi fişe tehnice în ceea ce priveşte depozitarea produselor aflate în administrare;15. răspund de întocmirea documentelor şi aprobă scăderea din contabilitate, pe baza avizului ordonatorului principal de credite, a pagubelor, nedatorate culpei unei persoane, înregistrate la produsele aflate în administrare, apărute ca urmare a unor situaţii neprevăzute sau de forţă majoră, potrivit legii;16. răspund de întocmirea documentelor şi aprobă operaţiunea de înregistrare în evidenţele contabile a eventualelor diferenţe de preţ, ca urmare a efectuării operaţiunilor de împrospătare produse rezervă de stat, prin schimb de marfă contra marfă, în cazul în care preţul de înregistrare în evidenţele contabile este mai mare faţă de preţul practicat pe piaţă;17. răspund de întocmirea documentelor şi veridicitatea datelor înscrise în acestea şi efectuează scăderea din gestiune, pe baza aprobării ordonatorului principal de credite, a perisabilităţilor legale şi a cantităţilor de produse ce fac obiectul programului anual de analize;18. urmăresc recuperarea de la persoanele fizice şi juridice a sumelor prevăzute în sentinţele definitive şi executorii şi în alte hotărâri ce privesc recuperarea unor datorii generate de lipsuri, furturi, deteriorări etc. ale produselor şi/sau ambalajelor;19. răspund de organizarea şi asigurarea activităţilor de pază, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia muncii şi protecţia mediului, potrivit legii;20. răspund de executarea programelor de investiţii, reparaţii şi întreţinere la activele fixe corporale din patrimoniu, menţinând în permanenţă unitatea în stare operativă;21. desfăşoară, în nume propriu, activităţi de transport rutier de produse rezervă de stat şi produse pentru aprovizionarea curentă, respectiv efectuează operaţiuni de manevră feroviară pe liniile de cale ferată industriale aflate în administrare;22. organizează procedurile legale pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, altele decât cele pentru produsele rezervă de stat;23. organizează şi răspund de respectarea prevederilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în condiţiile legii;24. asigură aplicarea prevederilor legale privind funcţiile publice şi contractuale, perfecţionarea profesională şi salarizarea;25. răspund de aplicarea măsurilor privind egalitatea de şanse şi tratament în domeniul relaţiilor de serviciu şi al raporturilor de muncă;26. virează la Administraţia Naţională sumele provenite din operaţiuni de valorificare a produselor rezerve de stat sau din operaţiunile desfiinţate sau restrânse;27. desfăşoară alte activităţi dispuse de conducerea Administraţiei Naţionale. (3) Conducerea unităţilor teritoriale subordonate este exercitată de către directori executivi care au calitatea de ordonatori terţiari de credite. (4) Directorii executivi ai unităţilor teritoriale subordonate aprobă, cu avizul ordonatorului principal de credite, închiderea prin scăderea din contabilitate a creanţelor nerecuperate ca urmare a închiderii procedurii insolvenţei, potrivit prevederilor legale. (5) Personalul unităţilor teritoriale subordonate răspunde disciplinar, material şi penal, după caz, pentru neaplicarea în cadrul unităţii teritoriale subordonate a prevederilor legale în materie, a ordinelor primite de la Administraţia Naţională, precum şi pentru neîndeplinirea la termen a sarcinilor, lucrărilor, atribuţiilor şi răspunderilor care îi revin.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 12 (1) Dotarea Administraţiei Naţionale şi a unităţilor teritoriale subordonate cu mijloace de transport, de comunicaţii şi informatică, mijloace specifice, precum şi alte bunuri materiale se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, conform reglementărilor în vigoare. (2) Pentru deplasarea în zonele calamitate, precum şi pentru intervenţii, exerciţii şi alte activităţi specifice, personalului din structurile teritoriale pentru probleme speciale i se asigură mijloace de transport din parcul instituţiilor prefectului şi/sau al consiliilor judeţene, în limita a 40 de litri carburant lunar, contravaloarea acestuia fiind decontată de Administraţia Naţională.  +  Articolul 13Instituţiile prefectului, împreună cu consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, asigură structurilor teritoriale pentru probleme speciale spaţiile corespunzătoare necesare pentru desfăşurarea activităţilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 14Armamentul şi muniţia necesare dotării personalului de pază din cadrul unităţilor teritoriale subordonate se asigură, în mod gratuit, prin comodat, de către structurile de poliţie.  +  Articolul 15Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale preia patrimoniul instituţiilor publice care se desfiinţează, prevăzute la art. 1 alin. (2), pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care cuprinde menţiunile prevăzute la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.  +  Articolul 16 (1) Personalul instituţiilor publice care se desfiinţează, prevăzute la art. 1 alin. (2), se preia de către Administraţia Naţională şi se încadrează în limita posturilor prevăzute la art. 10 alin. (3), în condiţiile legii. (2) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, prin emiterea de ordine şi/sau decizii, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite potrivit art. 6 alin. (5) sau (6) din Legea nr. 329/2009, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 329/2009, se realizează în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17 (1) În caz de mobilizare sau război, Administraţia Naţională se organizează şi funcţionează conform anexei nr. 3. (2) La instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, Administraţia Naţională îşi desfăşoară activitatea conform programelor elaborate pentru astfel de situaţii.  +  Articolul 18Anexele nr. 1, 2*) şi 3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------- Notă *) Anexele nr. 2 şi 3 se comunică instituţiilor interesate, fiind clasificate potrivit legii.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 111/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 13 februarie 2004.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor, interimar,Vasile BlagaPreşedintele AdministraţieiNaţionale a Rezervelor de Stat,Adrian GurăuŞeful Oficiului Central de Statpentru Probleme Speciale,Adrian Mironescup. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.380.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme SpecialeNumărul maxim de posturi :1.280, exclusiv demnitarul*Font 7*                                                    ┌─────────────────────────────────┐                                                    │ │                                                    │ PREŞEDINTE │                                                    └────────────────┬────────────────┘                                                                     │                                   ┌───────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────────┐                                   │ CABINET │ │ │ │                                   │ PREŞEDINTE ├─┼──┤ SECRETAR GENERAL │                                   └───────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────┘                                                                     │                                   ┌───────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────────┐                                   │ BIROUL │ │ │ COMPARTIMENTUL DOCUMENTE │                                   │ JURIDIC, RELAŢII PUBLICE ├─┼──┤ CLASIFICATE │                                   └───────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────┘                                                                     │                                   ┌───────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────────┐                                   │ COMPARTIMENTUL │ │ │ │                                   │ AUDIT PUBLIC INTERN ├─┼──┤ STRUCTURA DE SECURITATE │                                   └───────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────┘                                   ┌───────────────────────────────┐ │                                   │ SERVICIUL │ │ ┌─────────────────────────────────┐                                   │ MANAGEMENT, GESTIUNE RESURSE │ │ │ SERVICIUL │                                   │ UMANE ŞI FUNCŢII PUBLICE, ├─┼──┤ SISTEM INFORMATIC │                                   │ SALARIZARE │ │ └─────────────────────────────────┘                                   └───────────────────────────────┘ │                      ┌─────────────────────────────┬────────────────┼────────────────────────────────────────┐        ┌─────────────┴─────────────────┐ │ │ ┌───────────────┴───────────────┐        │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ │ │ │        │ STRATEGII ŞI POLITICI DE │ │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │        │ ADMINISTRARE PATRIMONIU │ │ │ │ PROBLEME SPECIALE │        │ REZERVĂ DE STAT │ │ │ │ │        └─────────────┬─────────────────┘ │ │ └────────────────┬──────────────┘                      │ │ │ │        ┌─────────────┴─────────────────┐ │ │ ┌─────────────┬───────────────┴┬──────────────────┐        │ │ │ │ │ │ │ │ ┌──────┴───────┐ ┌───────────┴──┐┌───────┴──────────┐┌────┴──────┐┌───┴───────┐ ┌───┴───────────┐┌───┴──────────┐┌──────┴──────┐ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││ 25 UNITĂŢI ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ 42 STRUCTURI│ │ STOCURI │ │INVESTIŢII ŞI ││ TERITORIALE ││ ECONOMICĂ ││ORGANIZAREA│ │ PREGĂTIREA ││ CONTROLUL ││ TERITORIALE │ │ REZERVĂ │ │ ÎNDRUMARE ││ SUBORDONATE ││ ││MOBILIZĂRII│ │ TERITORIULUI ││ ARMAMENTELOR ││ PENTRU │ │ DE STAT, │ │ TEHNICĂ ││ ││ ││ ŞI │ │PENTRU APĂRARE ││ ŞI ││ PROBLEME │ │ MARKETING, │ │ UNITĂŢI ││ 1 SERVICIU ││ ││PREGĂTIRII │ │ ŞI ││ VERIFICARE ││ SPECIALE │ │ COMERCIAL, │ │ TERITORIALE ││ VERIFICAREA ││ ││ ECONOMIEI │ │ RECHIZIŢII ││ ││ │ │ INTERVENŢII │ │ ││ CALITĂŢII ││ ││ NAŢIONALE │ │ ││ ││ │ │ OPERATIVE │ │ ││ PRODUSELOR ││ ││ PENTRU │ │ ││ ││ │ │ │ │ ││ REZERVĂ DE STAT ││ ││ APĂRARE │ │ ││ ││ │ └──┬───────────┘ └──────────────┘└──────────────────┘└───────────┘└─┬─────────┘ └───┬───────────┘└───┬──────────┘└─────────────┘    │ │ │ │    │ ┌──────────────────────┐ │ ┌───────────┐ │ ┌────────────┐ │ ┌─────────────┐    │ │ SERVICIUL │ │ │ SERVICIUL │ │ │ SERVICIUL │ │ │ SERVICIUL │    │ │ MARKETING, COMERCIAL,│ ├─┤ORGANIZAREA│ ├─┤ PREGĂTIREA │ ├─┤ MANAGEMENT │    │ │INTERVENŢII OPERATIVE,│ │ │MOBILIZĂRII│ │ │TERITORIULUI│ │ │INFORMAŢIONAL│    ├──┤ PRODUSE ALIMENTARE, │ │ └───────────┘ │ └────────────┘ │ └─────────────┘    │ │ AGROVEGETALE ŞI │ │ │ │    │ │ INDUSTRIALE │ │ │ │    │ └──────────────────────┘ │ │ │    │ ┌──────────────────────┐ │ ┌───────────┐ │ ┌────────────┐ │ ┌─────────────┐    │ │ SERVICIUL │ │ │ SERVICIUL │ │ │ SERVICIUL │ │ │ SERVICIUL │    │ │ STOCURI MINIME DE │ └─┤ PREGĂTIREA│ └─┤ RECHIZIŢII │ ├─┤IMPLEMENTARE │    │ │SIGURANŢĂ, MARKETING, │ │ ECONOMIEI │ │ │ │ │TRATATE ŞI │    └──┤COMERCIAL, INTERVENŢII│ └───────────┘ └────────────┘ │ │ ACORDURI │       │ OPERATIVE, PRODUSE │ │ └─────────────┘       │ PETROLIERE ŞI │ │ ┌─────────────┐       │ ENERGETICE │ │ │ SERVICIUL │       └──────────────────────┘ │ │PLANIFICARE │                                                                                                                └─┤ ŞI ANALIZĂ │                                                                                                                  │ MISIUNI │                                                                                                                  └─────────────┘--------