HOTĂRÂRE nr. 1.394 din 18 noiembrie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 27 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 69 de posturi."2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.3. În anexa nr. 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcţionează Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică, cu autonomie decizională în activitatea anti-doping, în subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2."4. În anexa nr. 2, articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Agenţia îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, fiind totodată autoritatea competentă să aplice dispoziţiile Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în «lista interzisă»."5. În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:"f) taxe pentru activitatea prestată de comisiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată;".6. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatele (2) şi (9) vor avea următorul cuprins:"(2) Consiliul director al Agenţiei are în componenţă 9 membri, după cum urmează: a) preşedinte; b) 3 reprezentanţi ai aparatului de lucru al Guvernului; c) un reprezentant al Ministerului Tineretului şi Sportului, desemnat de ministru din rândul angajaţilor săi; d) un reprezentant al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român; e) un reprezentant din domeniul farmacologiei sau toxicologiei ori medicinei, desemnat de Ministerul Sănătăţii; f) un reprezentant al sportivilor de performanţă, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; g) un reprezentant al federaţiilor sportive naţionale, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român............................................................................ (9) Convocarea Consiliului director se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei şi va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi şi documentaţia necesară."7. În anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit."8. În anexa nr. 2, articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Statul de funcţii al personalului contractual al Agenţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui."9. În anexa nr. 2, articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Pe lângă Agenţie se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel. (2) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (3) Condiţiile pentru numirea membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul intern al Agenţiei. (4) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:-----------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta Andreescup. Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,Dan Gabriel Nichitap. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.394.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006)                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                        a Agenţiei Naţionale Anti-Doping    Numărul maxim de posturi = 69                                                   ┌───────────────────────────┐           ┌─────────────┐ ┌────────────┐ │ CONSILIUL DE PREVENIRE │           │ CONSILIUL │ │ │ │ ŞI COMBATERE A TRAFICULUI │           │ DIRECTOR ├──────┤ PREŞEDINTE ├─────┤ ILICIT DE SUBSTANŢE │           │ │ │ │ │CUPRINSE ÎN LISTA INTERZISĂ│           └─────────────┘ └──────┬─────┘ └───────────────────────────┘                                       │                                       │ ┌────────────┐                                       ├───┤ CABINET │                                       │ │ PREŞEDINTE │                                       │ └────────────┘                                       │            COMISIA DE APEL ----------┼----------- COMISIA DE ACORDARE                                       │ A SCUTIRILOR PENTRU                                       │ UZ TERAPEUTIC COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR │ ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL -------┤ ┌────────────────┐ SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT │ │ COMPARTIMENT │ REGLEMENTĂRILE ANTI─DOPING ├───┤ AUDIT INTERN*) │                                       │ └────────────────┘                                       │                                       │                ┌──────────────────────┴──────────────────────────┐                ▼ ▼        ┌───────┴──────────┐ ┌──────────┴───────┐        │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │        └───────┬──────────┘ └────────┬─────────┘                │ │     ┌──────────┼────────────┬────┐ ┌───────────┼──────────┐     ▼ ▼ │ ▼ ▼ ▼ ▼┌────┴─────┐┌───┴──────────┐ │┌───┴──────┐ ┌───────┴──┐┌───────┴───┐┌─────┴───┐│ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │ ││ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││DIRECŢIA DE││DIRECŢIA ││ JURIDICĂ ││ RELAŢII │ ││ECONOMICĂ │ │TESTARE ŞI││COMBATERE A││CERCETARE││ŞI RESURSE││INTERNAŢIONALE│ ││ ŞI ADMI- │ │ PROGRAME ││TRAFICULUI ││ ŞI ││ UMANE ││ ŞI RELAŢII │ ││NISTRATIVĂ│ │ SOCIAL- ││ ILICIT DE ││LABORATOR││ ││ PUBLICE │ ││ │ │EDUCATIVE ││ SUBSTANŢE ││ CONTROL ││ ││ │ ││ │ │ ││ INTERZISE ││ DOPING │└──────────┘└──────────────┘ │└──────────┘ └──────────┘└─────┬─────┘└─────────┘                             │ │                             ▼ ▼                       ┌─────┴─────┐ ┌────────────┴─────────────┐                       │ SERVICIUL │ │ OFICII ZONALE PENTRU │                       │ IT │ │ PREVENIREA ŞI COMBATEREA │                       └───────────┘ │ TRAFICULUI ILICIT DE │                                                 │ SUBSTANŢE CUPRINSE ÎN │                                                 │ LISTA INTERZISĂ │                                                 └──────────────────────────┘--------    *) Compartiment audit intern se organizează la nivel de birou.------