NORME din 19 noiembrie 2009privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot şi alţi furnizori privaţi de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 26 noiembrie 2009  1. Dispoziţii generale1.1. Casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite să reprezinte Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în relaţia cu centrele-pilot şi/sau cu alţi furnizori privaţi de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, denumiţi în continuare furnizori.1.2. Serviciile de dializă cuprind: servicii de hemodializă: hemodializa convenţională sau hemodiafiltrarea intermitentă on-line şi servicii de dializă peritoneală: continuă sau automată.1.3. În calitate de reprezentanţi locali ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să nominalizeze un număr adecvat de persoane care vor analiza, verifica şi valida declaraţiile de servicii lunare, cu respectarea confidenţialităţii datelor [centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP al bolnavilor cu insuficienţă renală cronică (IRC) în stadiu uremic, beneficiari de servicii de dializă în centrele furnizorilor privaţi, precum şi sumele aferente], ale furnizorului pentru fiecare centru de dializă. Aceste persoane vor fi nominalizate prin decizie a preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate. Numele persoanelor responsabile vor fi comunicate Direcţiei programe naţionale din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu menţiunea ca orice modificare ulterioară a acestora să fie comunicată.1.4. Serviciile de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi prin hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate la domiciliul pacienţilor sunt incluse în tariful aferent serviciului de dializă. Face excepţie transportul sanitar neasistat al copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani şi al persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective şi care se suportă din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţă şi transport sanitar, în condiţiile normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificările şi completările ulterioare.1.5. La nivelul centrelor de dializă se acordă servicii de hemodializă atât bolnavilor aflaţi constant în evidenţă (bolnav constant), în limita a 152 de şedinţe/an pentru tratamentul continuu, cât şi celor trataţi temporar (bolnav temporar), precum şi servicii de dializă peritoneală bolnavilor aflaţi constant în evidenţă. a) Bolnavul constant este bolnavul tratat prin dializă pentru IRC în stadiu uremic, care necesită tratament substitutiv renal (FG<15 ml/min/1,73 mp), înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi al unui centru de dializă, în care bolnavul beneficiază de şedinţe de hemodializă mai mult de 6 săptămâni. b) Bolnavul temporar este bolnavul tratat într-un centru de dializă pentru mai puţin de 6 săptămâni, respectiv:- bolnavul dializat pentru IRC în stadiu uremic, înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi al unui alt centru de dializă, transferat temporar, cu respectarea condiţiilor şi formalităţilor de transfer prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare;- bolnavul titular al cardului european de asigurări sociale de sănătate sau al certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emis în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii, de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, în perioada de valabilitate a acestuia. c) Bolnavul nou inclus în evidenţa unui centru de dializă este bolnavul la care iniţierea tratamentului (primele 6-12 şedinţe de hemodializă, respectiv primele 14-21 de zile de tratament prin dializă peritoneală) s-a realizat într-o unitate sanitară cu paturi, în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare.Bolnavul nou poate fi inclus în evidenţa unui alt centru de dializă decât în cel în care s-a iniţiat tratamentul prin transfer, în cadrul programului, avându-se în vedere încadrarea în valoarea contractată estimată.Bolnavul nou inclus în evidenţă va fi raportat de centrul de dializă în care urmează să fie tratat constant, potrivit tabelelor prevăzute în anexele A şi B, la pacienţii constanţi, trecând la rubrica Observaţii: «N», un set minim de informaţii ce fundamentează necesitatea introducerii în tratament, precum şi precizarea dacă este un bolnav nou, introdus pe un post vacantat sau este un bolnav nou, suplimentar numărului de bolnavi contractat, dar cu încadrare în valoarea contractată estimată.În cazul bolnavilor noi, suplimentari numărului de bolnavi contractat şi peste valoarea contractată estimată, raportarea lor ca bolnavi constanţi se va face numai după încheierea actelor adiţionale de majorare.Pacienţii nou-incluşi în evidenţa unui centru se raportează la Registrul Renal Român, în termen de 48 de ore, cu obligativitatea înştiinţării Registrului Renal Român despre orice modificare survenită ulterior (devine pacient constant, transfer în alt centru, deces, trecerea la alt tip de dializă, transplant, pierdere din evidenţă etc.).2. Raportarea serviciilor de dializă2.1. Furnizorul va transmite caselor de asigurări de sănătate, în original (două exemplare) şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară [centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremic (FG<15 ml/min/1,73 mp), trataţi prin dializă în centrele de dializă, precum şi sumele aferente], în formatul prevăzut în anexele A şi B. Documentele vor fi certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii şi vor fi semnate de:- reprezentantul legal al furnizorului;- directorul economic al furnizorului;- medicul-şef/coordonatorul centrului;- persoana care întocmeşte documentele.2.2. Documentele menţionate la pct. 2.1 se vor realiza în baza evidenţelor tehnico-operative conduse la nivelul centrelor de dializă şi se vor depune la casele de asigurări de sănătate lunar, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.2.3. Netransmiterea de către furnizor a documentelor menţionate la pct. 2.1 exonerează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate de obligaţia plăţii pentru luna respectivă.2.4. Nerespectarea de către furnizor a termenului menţionat la pct. 2.2, precum şi existenţa unor erori în raportare vor atrage decalarea termenului de plată cu un număr de zile lucrătoare egal cu numărul zilelor cu care furnizorul a depăşit termenul, respectiv până la raportarea corectă.2.5. După analiza, verificarea şi validarea declaraţiilor de servicii lunare transmise de furnizor, în termen de 4 zile lucrătoare, după perioada prevăzută la pct. 2.2, ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să transmită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară a furnizorului (centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremic, beneficiari de servicii de dializă în centrele de dializă, precum şi sumele aferente), în original şi în format electronic. Declaraţia de servicii lunară va fi certificată în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii şi va fi semnată din partea casei de asigurări de sănătate de:- preşedinte-director general;- director executiv relaţii cu furnizorii;- medic-şef;- persoana care verifică documentele.2.6. Direcţia programe naţionale din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate va verifica numărul de bolnavi contractaţi, respectarea volumului de servicii prevăzut în contract şi încadrarea în valoarea contractului pentru fiecare centru de dializă.2.7. După aplicarea prevederilor pct. 2.6, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va notifica în scris furnizorului observaţiile sale. Notificarea se va transmite în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea în original a declaraţiei de servicii lunare validate, de la casele de asigurări de sănătate.2.8. Furnizorul, în baza notificării primite de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, emite factura fiscală, pe care o trimite în original la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.2.9. Trimestrial, prin acte adiţionale la contractele încheiate între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi furnizori, se poate realiza regularizarea care se aplică perioadei de la începutul derulării contractului până la sfârşitul trimestrului respectiv sau perioadei de la ultima regularizare până la sfârşitul trimestrului respectiv, inclusiv pentru pacienţii transferaţi temporar, cu încadrarea în bugetul alocat programului.2.10. Înaintea regularizării, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va transmite Registrului Renal Român, pentru verificare şi validare, datele legate de bolnavi, raportate lunar de furnizori.3. Controlul raportării serviciilor de dializă3.1. Controlul serviciilor de dializă raportate de furnizori se realizează de casele de asigurări de sănătate trimestrial, la centrele de dializă, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se face controlul.3.2. Controlul va urmări, în principal, următoarele: a) acurateţea şi validarea datelor colectate şi raportate; b) eventuale disfuncţionalităţi; c) orice alte date relevante, inclusiv date prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare.3.3. În urma fiecărui control se va întocmi un raport care va fi transmis Direcţiei programe naţionale din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în vederea regularizării trimestriale.3.4. Controlul anual se va efectua până la data de 15 februarie a anului următor.4. Decontarea serviciilor de dializă4.1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate decontează lunar serviciile de dializă realizate în luna anterioară celei pentru care se face decontarea, în conformitate cu termenii contractuali.4.2. Decontarea se face, după caz, prin tarif/şedinţă de hemodializă convenţională sau tarif/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line, în funcţie de numărul de şedinţe efectuate şi, respectiv, tarif/bolnav cu dializă peritoneală continuă/an sau tarif/bolnav cu dializă peritoneală automată/an, tratat continuu o lună completă, înmulţit cu 1/12 (o douăsprezecime), cu următoarele excepţii:4.2.1. bolnavul tratat prin ambele metode (hemodializă şi dializă peritoneală), la care numărul de zile în care s-au efectuat şedinţe de tratament (plătite la tarif/şedinţă) se scade din numărul de zile din lună în care a efectuat dializă peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x nr. zile cu dializă peritoneală);4.2.2. bolnavul care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif/bolnav/zi şi se calculează astfel: tariful dializei peritoneale/an împărţit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală;4.2.3. bolnavul cu dializă peritoneală care decedează în decursul lunii de tratament, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif/bolnav/zi şi se calculează astfel: tariful dializei peritoneale/an împărţit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală;4.2.4. bolnavul cu hemodializă care schimbă modalitatea de tratament în cursul lunii va fi decontat prin tariful/şedinţă aferent tipului de hemodializă efectuat, cu încadrarea în numărul lunar de şedinţe de hemodializă.4.2.5. Nu sunt decontate şedinţele de hemodiafiltrare intermitentă on-line şi nici zilele de dializă peritoneală automată efectuate bolnavilor, decât pentru un număr de maximum 7% din numărul de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională, respectiv dializă peritoneală continuă, aflaţi în tratament la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe centre de dializă, fără a se depăşi numărul de bolnavi în tratament la această dată şi numai pentru bolnavii care se încadrează în categoriile de bolnavi prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare.Hemodiafiltrarea intermitentă on-line este indicată următoarelor categorii de bolnavi: a) bolnavi la care ţintele de eficienţă a dializei (eKt/V ≥ 1,4 sau fosfatemie < 5,5 mg/dl) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv; b) bolnavi tineri cu şanse mari de supravieţuire prin dializă, dar cu şanse mici de transplant renal; c) bolnavi cu polineuropatie "uremică" în ciuda tratamentului eficient prin hemodializă convenţională; d) bolnavi cu comorbidităţi cardiovasculare sau cu diabet zaharat.Dializa peritoneală automată este indicată următoarelor categorii de bolnavi dializaţi peritoneal): a) bolnavi la care ţintele de eficienţă a dializei peritoneale continue ambulatorii (Kt/Vuree < 1,7; clearance creatinină 60 l/săptămână ori ultrafiltrat < 1.000 ml/24 ore sau absent sau negativ după un schimb de 4 ore cu dextroză 4,25%) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv; b) copii preşcolari la care hemodializa şi dializa peritoneală continuă ambulatorie sunt dificil de aplicat din punct de vedere tehnic şi cu multiple posibile accidente şi complicaţii; c) bolnavi cu hernii sau eventraţii abdominale, care nu suportă presiunea intraabdominală crescută din DPCA; d) bolnavi dializaţi care pot şi vor să urmeze studiile şcolare şi universitare; e) bolnavi dializaţi care pot şi vor să presteze activitate profesională; f) bolnavi cu dizabilităţi care nu îşi pot efectua schimburile manuale de dializă peritoneală continuă ambulatorie şi la care familia sau asistenţa la domiciliu poate efectua conectarea şi deconectarea de la aparatul de dializă peritoneală automată.4.3. Furnizorul are obligaţia de a nominaliza la rubrica "Cumpărător" din factura fiscală, pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, şi centrul privat, în calitate de beneficiar.Rubrica "Contul cumpărătorului" se completează cu contul CNAS, şi anume: RO02TREZ70027660520XXXXX, iar rubrica "Banca", cu ATCPMB.Datele de identificare ale furnizorului trebuie să corespundă cu cele din contract.Rubrica "Descrierea produselor" se va completa cu "servicii de hemodializă convenţională", "servicii de hemodiafiltrare intermitentă on-line", respectiv "servicii de dializă peritoneală continuă", "servicii de dializă peritoneală automată", valoarea serviciilor exprimată în lei la tarifele prevăzute în actele normative în vigoare, precum şi numărul contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.4.4. Suma decontată lunar va corespunde cu:4.4.1. suma transmisă prin notificare pentru hemodializă (hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line), în concordanţă cu numărul şedinţelor prestate, verificate şi validate înmulţit cu tariful/şedinţă de hemodializă (hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line);4.4.2. suma transmisă prin notificare pentru dializă peritoneală (dializă peritoneală continuă, dializă peritoneală automată), în concordanţă cu numărul pacienţilor supuşi dializei peritoneale, calculată conform pct. 4.24.5. Contractele pentru serviciile de dializă se încheie după aprobarea bugetului anual al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.4.6. Dacă bugetul anual al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu a fost aprobat cu cel puţin 3 zile înainte de 31 decembrie, caz în care limitele de cheltuieli nu pot depăşi 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, se încheie acte adiţionale de prelungire a contractelor existente, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, fără a depăşi însă valoarea de 50% a contractului, conform prevederilor legale în vigoare.5. Contabilitatea operaţiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate5.1. Contabilitatea operaţiunilor rezultate din contractele încheiate de furnizori se ţine utilizându-se următoarele conturi:- 628 "Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi";- 401 "Furnizori";- 7705 "Finanţarea din bugetul FNUASS".5.2. Înregistrările contabile ocazionate de derularea operaţiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate cu furnizorii sunt următoarele: a) primirea facturilor lunare şi înregistrarea obligaţiei de plată- 628 "Alte cheltuielile cu servicii executate de terţi" = 401 "Furnizori" b) decontarea serviciilor de dializă facturate- 401 "Furnizori" = 7705 "Finanţarea din bugetul FNUASS"6. Dispoziţii finaleAnexele A şi B fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa A -------la norme--------DECLARAŢIE DE SERVICII LUNARĂCentralizatorFurnizorCasa de Asigurări de SănătateCentrul de Dializă ...........................Raportare pentru luna ....................Tabelul 1 - Hemodializă
    Serviciul de hemodializă din care:Bolnavi trataţiŞedinţe de tratamentSuma de decontat (lei)Observaţii
    contractatdin care, realizatcontractatedin care, realizatrămase pentru anul în curs
    constanţitransferaţi temporarTOTALcumulat de la începutul anului (fără luna de raportare)pentru bolnavi constanţipentru bolnavi transferaţi temporarTOTAL
    C0C1C2C3C4=C2+C3C5C6C7C8C9=C7+C8C10=C5- C6-C9C11= C9*tarifC12
    Hemodializă convenţională                        
    Hemodiafiltrare intermitentă on-line                        
    TOTAL:                        
  Tabelul 2 - Dializă peritoneală┌─────────────────────┬────────────────────┬──────────┬────────────┐│Serviciul de dializă │ Numărul de bolnavi │ │ ││ peritoneală, │ │ Suma de │ ││ din care: ├──────────┬─────────┤ decontat │ OBSERVAŢII ││ │contractat│ realizat │ (lei) │ │├─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │├─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│Dializă peritoneală │ │ │ │ ││ continuă │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│Dializă peritoneală │ │ │ │ ││ automată │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │└─────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────────┘Tabelul 3 - Suma de decont
    Hemodializă, din careDializă peritoneală, din careTOTAL
    Hemodializă convenţionalăHemodiafiltrare intermitentă on-lineDializă peritoneală continuăDializă peritoneală automată
    C1C2C3C4C5=C1+C2+C3+C4
             
      C1 din tabelul 3 = C11 Hemodializă convenţională din tabelul 1    C2 din tabelul 3 = C11 Hemodiafiltrare intermitentă on-line din tabelul 1    C3 din tabelul 3 = C3 Dializă peritoneală continuă din tabelul 2    C4 din tabelul 3 = C3 Dializă peritoneală automată din tabelul 2    Certificat în privinţa realităţii, legalităţii şi regularităţii                                           Medic-şef/Coordonator    Furnizor, Director economic, al centrului de dializă, Întocmit    ........... ................ .................... ........    Certificat în privinţa realităţii, legalităţii şi regularităţii       Preşedinte- Director executiv Medic-şef, Verificat    director general, relaţii cu furnizorii,    ................ ................ ............ .........
   +  Anexa B -------la norme---------DECLARAŢIE DE SERVICII LUNARĂDesfăşurător privind evidenţa după CNP a bolnavilorcu IRC beneficiari de hemodializă şi dializă peritonealăşi a sumelor de decontatFurnizorCasa de Asigurări de SănătateCentrul de Dializă ........................Raportare pentru luna .....................I. HEMODIALIZĂTabelul I.A - Bolnavi constanţi trataţi prin hemodializă┌────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┐│ │CNP bolnavi│Nr. de în- │ Nr. de │ Tarif/ │ Suma de │ ││Nr. crt.│ cu HD │registrare │şedinţe HD│ şedinţă │ decontat │OBSERVAŢII ││ │ │în fişa de │ realizate│ HD │ (lei) │ ││ │ │spitalizare │ │ (lei) │ │ ││ │ │ de zi │ │ │ │ ││ │ │(SZ. ... ..)│ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │├────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘Tabelul I.B - Bolnavi transferaţi temporar trataţi prin hemodializă┌────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│ │CNP bolnavi│Nr. de în- │ Nr. de │ Tarif/ │ Suma de │ ││Nr. crt.│ cu HD │registrare │şedinţe HD │ şedinţă │ decontat │OBSERVAŢII││ │transferaţi│în fişa de │ realizate │ (lei) │ (lei) │ ││ │ temporar │spitalizare │ pentru │ │ │ ││ │ │ de zi │ bolnavi │ │ │ ││ │ │ │transferaţi│ │ │ ││ │ │ │ temporar │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘Tabelul 1 - Bolnavi trataţi prin hemodializă┌──────────────────────────────────────────┐│ TOTAL │├───────────┬───────────┬──────────────────┤│ Bolnavi │ Şedinţe │ Suma de decontat ││ cu HD │ HD │ (lei) │├───────────┼───────────┼──────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │├───────────┼───────────┼──────────────────┤│ │ │ │└───────────┴───────────┴──────────────────┘C1 = total C1 din tabelul I.A + total C1 din tabelul I.BC2 = total C4 din tabelul I.A + total C4 din tabelul I.BC3 = total C6 din tabelul I.A + total C6 din tabelul I.BTabelul II.A - Bolnavi constanţi trataţi prin hemodiafiltrare on-line┌────────┬───────────┬────────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────────┐│ │CNP bolnavi│Nr. de în- │ Nr. de │Tarif/ │Suma de │ ││Nr. crt.│ cu HDF │registrare │şedinţe │şedinţă │decontat │OBSERVAŢII ││ │ │în fişa de │ HDF │ HDF │ (lei) │ ││ │ │spitalizare │realizate │ (lei) │ │ ││ │ │ de zi │ │ │ │ ││ │ │ (SZ.. ..) │ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │├────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────────┘Tabelul II.B - Bolnavi transferaţi temporar trataţi prin hemodiafiltrare on-line┌────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────┬─────────┬───────────┐│ │CNP bolnavi│Nr. de în- │ Nr. de │Tarif/ │Suma de │ ││Nr. crt.│ cu HDF │registrare │şedinţe │şedinţă │decontat │OBSERVAŢII ││ │transferaţi│în fişa de │ HDF │ │ (lei) │ ││ │ temporar │spitalizare │realizate │ (lei) │ │ ││ │ │ de zi │ pentru │ │ │ ││ │ │ │ bolnavi │ │ │ ││ │ │ │transferaţi│ │ │ ││ │ │ │ temporar │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴─────────┴───────────┘Tabelul 2 - Bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare on-line┌────────────────────────────────────────────────┐│ TOTAL │├────────────────┬────────────┬──────────────────┤│ Bolnavi cu HDF│Şedinţe HDF │ Suma de decontat ││ │ │ (lei) │├────────────────┼────────────┼──────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │├────────────────┼────────────┼──────────────────┤│ │ │ │└────────────────┴────────────┴──────────────────┘    C1 = total C1 din tabelul II.A + total C1 din tabelul II.B    C2 = total C4 din tabelul II.A + total C4 din tabelul II.B    C3 = total C6 din tabelul II.A + total C6 din tabelul II.BII. DIALIZĂ PERITONEALĂTabelul 3 - Bolnavi cu dializă peritoneală continuă┌────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┐│ │CNP bolnavi│Nr. de în- │ Nr. de │ Suma de │ ││Nr. crt.│ cu DPC │registrare │zile cu │ decontat │OBSERVAŢII ││ │ │în fişa de │ dializă │ (lei) │ ││ │ │spitalizare │peritoneală│ │ ││ │ │ de zi │ continuă │ │ ││ │ │(SZ. ... ..)│ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ ... │ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┘Tabelul 4 - Bolnavi cu dializă peritoneală automată┌────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┐│ │CNP bolnavi│Nr. de în- │ Nr. de │ Suma de │ ││Nr. crt.│ cu DPA │registrare │zile cu │ decontat │OBSERVAŢII ││ │ │în fişa de │ dializă │ (lei) │ ││ │ │spitalizare │peritoneală│ │ ││ │ │ de zi │ automată │ │ ││ │ │(SZ. ... ..)│ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ ... │ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┘Tabelul 5 - Bolnavi dializaţi┌────────────────────────────────────────────────┐│ TOTAL │├──────────────────────────┬─────────────────────┤│ Bolnavi cu dializă │ Suma de decontat ││ │ (lei) │├──────────────────────────┼─────────────────────┤│ C1 │ C2 │├──────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────┘    C1 = total C1 din tabelul 1 + total C1 din tabelul 2 + total C1 din         tabelul 3 + total C1 din tabelul 4    C2 = total C3 din tabelul 1 + total C3 din tabelul 2 + total C5 din         tabelul 3 + total C5 din tabelul 4    Certificat în privinţa realităţii, legalităţii şi regularităţii                                           Medic-şef/Coordonator    Furnizor, Director economic, al centrului de dializă, Întocmit    ........... ................ .................... ........    Certificat în privinţa realităţii, legalităţii şi regularităţii       Preşedinte- Director executiv Medic-şef, Verificat    director general, relaţii cu furnizorii,    ................ ................ ............ .........------------