ORDONANTA nr. 60 din 28 august 1997privind apărarea împotriva incendiilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 30 august 1997    În temeiul prevederilor art. 107. alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Apărarea împotriva incendiilor, apărarea vieţii oamenilor şi a bunurilor constituie o problemă de interes public, la care trebuie să participe, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele juridice şi fizice române, precum şi celelalte persoane juridice sau fizice care desfăşoară activităţi ori se afla în tranzit, după caz, pe teritoriul României.  +  Articolul 2Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice şi organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate potrivit prezentei ordonanţe, în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetăţenilor asupra acestora, precum şi intervenţia operativă pentru salvarea şi acordarea ajutorului pentru persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora.  +  Articolul 3Persoanele juridice şi cele fizice răspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din: existenta sau utilizarea construcţiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pe care le deţin sau administrează; de activitatea desfăşurată sau în legătură cu aceasta; de produsele pe care le folosesc, le prelucreaza, le furnizează, le transporta, le stocheaza sau le comercializează.  +  Articolul 4Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigura integrarea măsurilor privind dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, în programele de dezvoltare economico-socială ce se întocmesc la nivel naţional şi local.  +  Articolul 5Situaţia de pericol existenta, din momentul observarii, semnalizarii sau anunţării unui incendiu, până la terminarea operaţiunilor de intervenţie, constituie o urgenta publică de incendiu.  +  Capitolul 2 Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor  +  Secţiunea 1 Obligaţii generale  +  Articolul 6 (1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi sa nu primejduiasca, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul. (2) Orice persoană care observa un incendiu are obligaţia de a anunta prin orice mijloc pompierii, primarul sau poliţia, după caz, şi sa ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.  +  Articolul 7 (1) În caz de incendiu, orice persoană are obligaţia de a acorda ajutor, când şi cat este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a autorităţilor administraţiei publice sau a reprezentanţilor acestora, precum şi a pompierilor. (2) În cazul incendiilor produse la păduri, la plantaţii şi la culturi agricole, persoanele fizice şi juridice aflate în apropiere au obligaţia sa intervină cu mijloacele de care dispun, fără a fi solicitate.  +  Articolul 8 (1) Persoanele fizice şi juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri, construcţii sau instalaţii tehnologice au obligaţia de a permite accesul pompierilor şi persoanelor care acorda ajutor, precum şi utilizarea apei, materialelor şi mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane. (2) În cazurile prevăzute de lege, pentru limitarea propagarii incendiilor şi evitarea producerii unui dezastru, persoanele menţionate la alin. (1) trebuie să accepte şi alte măsuri stabilite de conducătorul intervenţiei, cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie, oprirea temporară a activităţilor, evacuarea din zona periclitata, după caz.  +  Articolul 9La încheierea contractelor de concesionare, de închiriere şi de antrepriza, părţile sunt obligate sa consemneze în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte asigurarea apărării împotriva incendiilor.  +  Articolul 10 (1) Pentru limitarea propagarii şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, consiliile judeţene, consiliile locale şi persoanele juridice prevăzute la art. 8 au obligaţia sa colaboreze între ele, contribuind cu forte şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau contra unei plati. (2) Organizarea acţiunilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin convenţii încheiate între părţi, se prevăd în planurile de intervenţie ale fiecărui participant la convenţie şi se comunică unităţii teritoriale de pompieri militari.  +  Articolul 11Deţinătorii şi utilizatorii de construcţii ori de instalaţii şi echipamente tehnologice de producţie au obligaţia sa conlucreze cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de intervenţie în caz de urgenta publică de incendiu.  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile consiliului local şi ale primarului  +  Articolul 12 (1) Consiliul local are următoarele obligaţii principale: a) asigura, pe baza normelor generale, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, instituie reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, corelate cu nevoile locale; b) hotărăşte înfiinţarea serviciului public de pompieri civili, aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, asigura încadrarea cu personal, dotarea şi finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acestuia în condiţii de operativitate şi eficienta; c) hotărăşte, în cazul în care nu poate înfiinţa un serviciu public de pompieri civili propriu, asocierea sau stabilirea relaţiilor de colaborare, după caz, cu alte consilii locale ori cu agenţi economici, în baza unor contracte sau în baza altor convenţii; d) stabileşte, în condiţiile legii, cuantumul taxelor speciale destinate finanţării serviciului public de pompieri civili şi pentru informarea cetăţenilor asupra riscurilor de incendiu şi a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; e) asigura includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica şi de amenajare a teritoriului, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anuntare, alarmare şi alimentare cu apa în caz de incendiu, precum şi a căilor de acces pentru intervenţii în caz de urgenta publică de incendiu; f) analizează periodic capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi hotărăşte măsuri de imbunatatire a acesteia; g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) Pentru partea unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în raionul de intervenţie de baza al unei subunitati de pompieri militari, consiliul local nu constituie formatiile de intervenţie şi salvare, prevăzute la art. 30 alin. (2), în structura serviciului public de pompieri civili.  +  Articolul 13Primarul are următoarele obligaţii principale: a) stabileşte măsurile necesare acordării asistenţei pentru prevenirea incendiilor la gospodăriile populaţiei; b) organizează controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, pe timpul adunărilor sau manifestărilor publice, precum şi la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, la instituţiile publice şi agenţii economici de interes local, şi dispune verificarea măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite; c) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de anuntare şi alarmare, de alimentare cu apa în caz de incendiu, precum şi a căilor de acces pentru situaţii de urgenta publică; d) aduce la cunoştinţa publică normele, regulile şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi informează populaţia cu privire la modul de comportare în caz de incendiu; e) asigura pregătirea profesională, antrenarea şi perfecţionarea personalului din serviciul public de pompieri civili, precum şi elaborarea şi actualizarea planurilor de intervenţie; f) asigura constituirea şi gestionarea rezervelor de substanţe de stingere, echipament de protecţie, hrana şi alte mijloace necesare sustinerii operaţiunilor de intervenţie de lungă durata; g) furnizează brigazii sau grupului de pompieri militari, în termen de 10 zile, datele şi informaţiile privind incendiile la care pompierii militari nu au intervenit; h) comunică brigazii sau grupului de pompieri militari situaţia actualizată a dotării cu autospeciale şi anunta de îndată scoaterea din intervenţie a acestora; i) primeşte şi analizează reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor referitoare la apărarea împotriva incendiilor. j) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţiile consiliului judeţean  +  Articolul 14Consiliul judeţean are următoarele obligaţii principale: a) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al judeţului, cu acordul brigazii sau grupului de pompieri militari; b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi perfecţionare a personalului din serviciile publice de pompieri civili, cu acordul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari; c) asigura supravegherea respectării normelor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor la agenţii economici şi instituţiile de sub autoritatea sa; d) sprijină organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale pompierilor civili; e) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.  +  Secţiunea a 4-a Obligaţiile prefectului  +  Articolul 15Prefectul are următoarele obligaţii principale: a) instituie, în condiţiile legii, măsuri obligatorii în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu aplicabilitate pe întregul teritoriu al judeţului; b) asigura mobilizarea forţelor şi mijloacelor necesare pentru acordarea ajutorului în situaţii de urgenta publică, generate de incendii; c) dispune efectuarea de controale şi inspecţii la obiectivele aparţinând domeniului public şi privat, despre care sunt informaţii privind încălcări grave ale normelor de prevenire şi stingere a incendiilor; d) analizează rapoartele întocmite de organele de specialitate şi dispune măsuri pentru respectarea legalităţii; în situaţiile de pericol public poate decide suspendarea activităţii până la înlăturarea acestora; e) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.  +  Secţiunea a 5-a Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate  +  Articolul 16 (1) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate au următoarele obligaţii principale: a) elaborează strategii privitoare la apărarea împotriva incendiilor în domeniul de competenţa şi asigura aplicarea acestora; b) emit, potrivit legii, norme şi reglementări tehnice de specialitate pentru construcţii şi amenajări, echipamente, utilaje şi instalaţii, precum şi pentru activităţile pe care le coordonează, cuprinzând reguli şi măsuri specifice de prevenire şi stingere a incendiilor; c) îndrumă, controlează şi analizează activitatea de respectare a normelor emise potrivit alin. (1) lit. b), la patrimoniul public şi privat al statului, pe care îl administrează; d) stabilesc metode şi proceduri pentru identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenţa, asigurând băncile de date necesare; e) acorda sprijin agenţilor economici şi instituţiilor din structura, în îndeplinirea obligaţiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor. (2) Elaborarea măsurilor şi reglementărilor, controlul, precum şi supravegherea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin personal sau compartimente de specialitate, după caz, constituite la nivelul fiecărei autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. (3) Normele şi reglementările prevăzute la alin. (1) lit. b) se emit şi se modifica cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari şi au aplicabilitate generală pentru domeniul de competenţa al emitentului, indiferent de titularul dreptului de proprietate.  +  Articolul 17Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, stabileşte, prin protocol, temele şi activităţile practic-aplicative de educaţie civică privind apărarea împotriva incendiilor, care se includ în programele pentru învăţământul preşcolar, primar şi secundar, precum şi în planurile activităţilor extraşcolare.  +  Articolul 18Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, la propunerea autorităţilor administraţiei publice centrale interesate, va înscrie în programele anuale şi de perspectiva teme de cercetare-proiectare privind noi metode şi mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor.  +  Secţiunea a 6-a Obligaţiile patronului, utilizatorului şi salariaţilor  +  Articolul 19 (1) În sensul prezentei ordonanţe, prin patron se înţelege persoana fizica cu atribuţii de conducere, care angajează salariaţi cu contract individual de muncă sau cu convenţie civilă de prestări servicii în numele persoanei juridice pe care o reprezintă. (2) Patronul are următoarele obligaţii principale: a) sa stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate; b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să justifice autorităţilor competente ca măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor; c) să obţină avizele şi autorizaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege; d) sa întocmească şi sa actualizeze permanent lista cu substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metode de prim-ajutor, substanţe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare; e) sa elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi sa stabilească sarcinile ce revin salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă; f) sa verifice ca, atât salariaţii, cat şi persoanele din exterior, care au acces în unitatea sa, primesc, cunosc şi respecta instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor; g) sa stabilească un număr de persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor; h) să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activităţii şi mărimea unităţii; i) să asigure întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operationale în orice moment; j) să asigure contractele, înţelegerile, angajamentele, convenţiile şi planurile necesare corelării, în caz de incendiu, a acţiunii forţelor şi mijloacelor proprii cu cele ale unităţilor de pompieri militari şi cu ale serviciilor de urgenta ce pot fi solicitate în ajutor; să permită accesul acestora în unitatea sa în scop de recunoaştere, de instruire sau de antrenament şi sa participe la exerciţiile şi aplicatiile tactice de intervenţie organizate; k) să asigure şi sa pună în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecţie individuală, substantele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenta şi funcţionarea unităţii sale, precum şi medicamentele şi antidotul necesare acordării primului ajutor; l) sa prevadă fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi să asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa; m) sa stabilească şi sa transmită, către utilizatorii produselor rezultate din activitatea unităţii sale, precum şi către terţii interesaţi, regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea produselor respective.  +  Articolul 20 (1) Dacă patronul nu-şi poate îndeplini, cu mijloacele şi personalul propriu, obligaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. b), e) şi h), el este obligat sa încheie contracte sau convenţii cu persoane fizice sau juridice din exteriorul unităţii sale, în care caz va asigura acestora toate informaţiile şi condiţiile necesare realizării scopurilor propuse. (2) Patronii care deţin părţi din aceeaşi construcţie trebuie să conlucreze pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din prezenta ordonanţă, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru ansamblul construcţiei.  +  Articolul 21 (1) În toate cazurile, salariaţii desemnaţi potrivit art. 19 alin. (2) lit. g) şi h) ori persoanele sau serviciile angajate conform art. 20 alin. (1) trebuie să aibă competenţa profesională şi, după caz, mijloacele tehnice de intervenţie, la nivelul de performanţă prevăzut de reglementările specifice. (2) Pentru salariaţii desemnaţi potrivit art. 19 alin. (2), lit. g) şi h), patronul este obligat să le acorde timpul necesar executării atribuţiilor stabilite.  +  Articolul 22 (1) În sensul prezentei ordonanţe, prin utilizator se înţelege orice persoană care foloseşte un bun aflat în proprietatea altei persoane, în baza unei convenţii ori prin punerea acestuia la dispoziţie pentru utilitate publică, în mod gratuit. (2) Utilizatorul are următoarele obligaţii principale: a) sa cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite şi date, sub orice formă, de patron, proprietar, producător sau furnizor, după caz; b) sa întreţină şi sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, asigurate de patron, proprietar sau de producător. c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau desfăşoară, în care caz utilizatorului îi revin, în mod corespunzător, şi obligaţiile prevăzute la art. 24.  +  Articolul 23Fiecare salariat, indiferent de natura angajării, are în procesul muncii următoarele obligaţii principale: a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţa, sub orice formă, de patron sau de persoanele desemnate de acesta; b) sa utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de patron sau de persoanele desemnate de acesta, substantele periculoase, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru; c) sa nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor; d) sa comunice, imediat, patronului ori persoanelor împuternicite de acesta orice situaţie pe care este îndreptăţit sa o considere un pericol de incendiu, precum şi orice defectiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor; e) sa coopereze cu salariaţii desemnaţi de patron, atât cat îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; f) sa acorde ajutor, atât cat este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de pericol.  +  Secţiunea a 7-a Obligaţiile proiectanţilor şi executanţilor  +  Articolul 24Proiectantii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii tehnologice sunt obligaţi: a) sa cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate; b) sa prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, autospeciale, instalaţii, dispozitive, echipamente, substanţe, accesorii şi alte mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, care îndeplinesc condiţiile de calitate, potrivit legii; c) sa întocmească şi sa predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare, la parametrii proiectati, ale dispozitivelor şi instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora.  +  Articolul 25Executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii sunt obligaţi: a) sa realizeze, integral şi la timp, măsurile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în proiecte, cu respectarea condiţiilor de calitate prevăzute de lege; b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor necesare pe timpul efectuării probelor şi rodajelor mecanice; c) sa pună în stare de funcţiune instalaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute în documentaţiile de execuţie, până la data recepţiei construcţiilor, amenajărilor sau instalaţiilor tehnologice pe care le-au realizat.  +  Articolul 26Proiectanţilor şi executanţilor le sunt aplicabile, după caz, şi dispoziţiile prevăzute la art. 19-22 din prezenta ordonanţă. La lucrările de amenajări a construcţiilor existente, în cazul în care, în mod justificat, nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale reglementărilor în vigoare, referitoare la siguranţa la foc, se vor lua măsuri compensatorii de apărare împotriva incendiilor.  +  Capitolul 3 Controlul riscului de incendiu  +  Articolul 27 (1) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuţie şi pe întreaga lor durata de existenta, construcţiile de orice tip, dispozitivele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice se supun unei examinari sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice. (2) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor care concura la proiectarea, realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, postutilizarea şi dezafectarea construcţiilor, echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice, potrivit obligaţiilor şi raspunderilor prevăzute de lege.  +  Articolul 28 (1) Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi la instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora se supun, potrivit legii, avizării şi autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor. (2) Obligaţia obţinerii avizelor şi/sau autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) revine persoanei fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei. (3) Avizele şi autorizaţiile prevăzute la alin. (2) se eliberează de către brigazile şi grupurile de pompieri militari. (4) Categoriile de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări, care se supun avizării şi/sau autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor, se aproba prin hotărâre a Guvernului. (5) Normele metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor se elaborează de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne şi se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Capitolul 4 Serviciile de pompieri civili  +  Secţiunea 1 Constituirea şi atribuţiile serviciilor de pompieri civili  +  Articolul 29Consiliile locale, agenţii economici şi instituţiile au obligaţia sa constituie servicii de pompieri civili, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 30 (1) Serviciile de pompieri civili sunt structuri profesionale, altele decât unităţile Corpului Pompierilor Militari, încadrate cu personal civil, care au atribuţii privind apărarea vieţii, avutului public şi/sau privat împotriva incendiilor, în sectoarele de competenţa stabilite cu acordul brigazilor şi grupurilor de pompieri militari, precum şi pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate în pericol, în caz de accident sau dezastru. (2) Serviciile de pompieri civili au în structura, după caz, compartiment sau specialişti pentru prevenirea incendiilor, formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor, ateliere de reparaţii şi de întreţinere. (3) Serviciile de pompieri civili sunt publice sau private. Serviciile de pompieri private se pot constitui, pe plan local, ca societăţi comerciale, potrivit legii. (4) Serviciul de pompieri civili se încadrează cu pompieri angajaţi şi/sau cu pompieri voluntari, după caz; serviciile încadrate numai cu pompieri voluntari sunt servicii de pompieri voluntari. (5) Pompierii civili trebuie să îndeplinească cerinţele de calificare prevăzute pentru profesia de pompier. (6) Indicatorii de calificare în profesia de pompier se stabilesc de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe baza propunerilor Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. (7) Organizarea şi funcţionarea serviciilor de pompieri civili se stabilesc prin regulamente aprobate, după caz, de către consiliile locale sau conducerile agenţilor economici şi instituţiilor ce le-au constituit.  +  Articolul 31Criteriile minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de pompieri civili se stabilesc de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, iar pentru celelalte servicii de pompieri civili, de către brigada sau grupul de pompieri militari în a carei zona de competenţa se constituie serviciul respectiv.  +  Articolul 32Serviciile de pompieri civili au următoarele atribuţii principale: a) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor; b) verifica modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în sectorul de competenţa; c) executa acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii; d) acorda ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţa este pusă în pericol în caz de explozie, inundaţii, alunecări de teren, accidente, precum şi în caz de dezastre.  +  Articolul 33Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul public de pompieri civili de sub autoritatea sa poate presta, contra cost, către orice persoană fizica sau juridică, unele servicii, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 32, cum sunt: a) transport de apa, evacuarea apei din subsoluri sau din fantani; b) limitarea răspândirii unor produse poluante, colectarea sau îndepărtarea acestora; c) eliberarea căilor de circulaţie de doboraturi de vant sau de mijloace de transport accidentate; d) curatarea şi repararea sobelor şi coşurilor de fum, intervenţii de urgenta în caz de defectiuni la instalaţii electrice, de gaze sau de alimentare cu apa; e) încărcarea şi întreţinerea stingatoarelor, lucrări de termoprotectie, lucrări la înălţime; f) alte servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor.  +  Articolul 34 (1) Formarea, specializarea şi perfecţionarea pompierilor civili şi a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se realizează prin cursuri organizate de către unităţile abilitate prin lege, cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. (2) Planurile tematice de pregătire pentru cursurile prevăzute la alin. (1) se avizează de către brigazile şi grupurile de pompieri militari. (3) Criteriile de evaluare privind organizarea, funcţionarea şi asigurarea logistica a unităţilor prevăzute la alin. (1) se elaborează de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.  +  Secţiunea a 2-a Drepturi, compensaţii şi despăgubiri ce se acordă pompierilor civili  +  Articolul 35În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul serviciilor de pompieri civili are următoarele drepturi: a) să solicite, de la persoanele fizice şi juridice, date, informaţii şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor; b) sa stabilească restrictii ori sa interzică, potrivit competentei prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului, utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrări cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii; c) sa propună oprirea funcţionarii sau demolarea construcţiei incendiate, precum şi a celor vecine ori a unei părţi din acestea, în scopul limitării propagarii incendiilor şi evitării unui dezastru, dacă un asemenea pericol este real, iminent şi inevitabil; d) sa utilizeze, în funcţie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru intervenţii la incendii; e) să se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe alte terenuri, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta; sa oprească ori sa limiteze traficul public în zona desfăşurării operaţiunilor de intervenţie; f) să între în locuinta persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul scris al acestora, în condiţiile prevăzute de lege; în cazul când se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieţii, integrităţii fizice sau bunurilor unei persoane, consimţământul nu este necesar.  +  Articolul 36 (1) Pompierilor civili li se asigura, gratuit, de către consiliul local sau patron, după caz, echipamentul de protecţie adecvat misiunilor pe care le îndeplinesc, iar în cazul în care, pe timpul intervenţiei, li s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, consiliul local sau patronul îi despagubesc în mod corespunzător. (2) Pompierii civili au obligaţia sa poarte uniforma, echipament de protecţie şi însemne distinctive, a căror descriere şi condiţii de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul de Interne, cu avizul Departamentului pentru Administraţia Publică Locală şi aprobat de Guvern.  +  Articolul 37 (1) Pe timpul intervenţiei, pompierilor civili şi celorlalţi participanţi la acţiuni în condiţii de risc li se asigura antidot adecvat naturii mediului de lucru, potrivit legii. (2) În cazul incendiilor de durata, care depăşesc 4 ore, pompierilor civili şi celorlalţi participanţi la intervenţie li se asigura hrana gratuit, în echivalentul a 1.400 de calorii pentru fiecare masa. (3) Obligaţia asigurării drepturilor prevăzute în alin. (1) şi (2) revine consiliului local sau patronului, după caz.  +  Articolul 38 (1) Pompierii voluntari încadraţi în serviciile de pompieri civili au dreptul la compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului. (2) Cuantumurile orare ale compensatiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se acordă de către consiliul local sau de patron, după caz, diferenţiat pe categorii de funcţii.  +  Articolul 39 (1) Pe timpul cat se afla la cursuri de pregătire şi concursuri profesionale, organizate în afară localităţii în care funcţionează serviciul, pompierii voluntari beneficiază de toate drepturile de deplasare, cazare şi de diurna, ca pompierii angajaţi, care se acordă de consiliul local sau patron, după caz. (2) Pompierii voluntari care sunt salariaţi ai altor servicii publice locale îşi păstrează drepturile de salariu la locul de muncă pentru perioada de timp cat participa la intervenţii sau la cursuri de pregătire.  +  Articolul 40Persoanele juridice care organizează servicii de pompieri civili au obligaţia să asigure personalul acestora la o societate comercială de asigurări, pentru caz de boala profesională, accident sau deces, produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuţiilor ce le revin pe timpul interventiilor.  +  Articolul 41 (1) Pompierii nu răspund de pagubele inerente procesului de intervenţie. (2) Pagubele produse serviciului de pompieri, prin pierderea sau degradarea mijloacelor din dotare pe timpul acţiunilor de intervenţie, se suporta de către consiliul local, patron sau de către beneficiarul intervenţiei, după caz, dacă paguba nu s-a produs din culpa unui membru al serviciului de pompieri.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 42 (1) Constituie contravenţii la prevederile prezentei ordonanţe următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sa constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă:I. de la 5.000.000 la 10.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9, art. 13, lit. a)-c), art. 16 alin. (1) lit. b) şi c), art. 19 alin. (2) lit. a)-j), art. 20, art. 27, art. 28 alin. (2), art. 40 şi art. 48 alin. (2);II. de la 1.000.000 la 5.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 6, art. 7, art. 10 alin. (1) şi (2), art. 13 lit. d)-f), art. 16 alin. (1) lit. a) şi d), art. 19 alin. (2) lit. k)-m), art. 22 lit. a)-c), art. 24 şi art. 25;III. de la 500.000 la 1.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 13 lit. g) şi h), art. 23 lit. a)-d) şi art. 32 lit. a)-c). (2) Contravenţiile la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, altele decât cele prevăzute la alin. (1), emise potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, şi sancţiunile contravenţionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz. (4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 43Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 se fac de către personalul unităţii de pompieri militari cu atribuţii de îndrumare, control, intervenţie şi constatare a incalcarilor legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, anume desemnat de comandantul Corpului Pompierilor Militari, precum şi de alte organe abilitate de lege.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 44 (1) Organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor în unităţile structurilor de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala se realizează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, pe baza normelor aprobate de conducătorii structurilor respective, cu avizul prevăzut la art. 16 alin. (3). (2) La unităţile din structurile menţionate la alin. (1), pompierii militari exercita controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor, numai la solicitarea comandantilor sau sefilor acestora.  +  Articolul 45 (1) Intervenţia pentru stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor în subteran, la centrale nucleare, pe căile ferate, în porturi şi acvatorii, aeroporturi, platforme maritime de foraj şi extracţie, precum şi la navele aflate în apele teritoriale române se asigura de către serviciile de pompieri civili ale agenţilor economici care administrează sectorul respectiv, cu asistenţa tehnica a unităţilor de pompieri militari. (2) Pompierii militari au obligaţia sa intervină în sprijinul serviciilor de pompieri civili ale agenţilor economici menţionaţi la alin. (1), în măsura în care dispun de mijloace de intervenţie, de echipament de protecţie şi substanţe de stingere, precum şi de subunitati de intervenţie specializate. (3) Agenţii economici menţionaţi la alin. (1) pun gratuit la dispoziţia pompierilor militari substanţe şi echipamentele specifice necesare intervenţiei.  +  Articolul 46Laboratoarele şi poligoanele de încercări la foc, de testări şi experimentari în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se autorizeaza şi acreditează potrivit legii.  +  Articolul 47Autospecialele, echipamentele, substantele, accesoriile şi celelalte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, utilizate pe teritoriul României, trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice, de calitate şi de performanţă prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 48 (1) Cadrele tehnice din ministere şi cele ale organelor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi personalul tehnic al agenţilor economici şi instituţiilor, cu atributiuni de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, se atesta de unităţile Corpului Pompierilor Militari. (2) Prestarea lucrărilor de termoprotectie, ignifugare, verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor se efectuează de către persoane fizice şi juridice atestate de unităţile Corpului Pompierilor Militari. (3) Atestarea persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face pe baza metodologii elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 49 (1) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile aparţinând domeniului public şi privat al statului, la bunurile personale ale cetăţenilor, precum şi la cele aparţinând asociaţiilor non-profit sau organizaţiilor cu caracter cultural, politic, religios, sportiv sau umanitar, constituite potrivit legii, se suporta de către brigazile şi grupurile de pompieri militari care au intervenit, dacă legea nu prevede altfel. (2) În cazul în care intervenţia la bunurile menţionate la alineatul 1 se realizează de un serviciu public al pompierilor civili, cheltuielile se asigura de consiliul local în raza căruia s-a produs incendiul.  +  Articolul 50Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Decretul nr. 232/1974 privind prevenirea şi stingerea incendiilor, republicat în Buletinul Oficial nr. 71 din 2 august 1978, cu modificările ulterioare, şi Decretul nr. 290/1977 privind aprobarea Normelor generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 august 1977, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministru de interne,Teodor Zaharia,secretar de statDepartamentul pentruAdministraţie Publică Locală,Grigore Lapusanu,secretar de statp. Ministrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Ioan Lucacel,secretar de stat--------------