HOTĂRÂRE nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci exercită următoarele atribuţii principale:1. înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, eliberează titluri de protecţie care conferă titularilor lor drepturi exclusive pe teritoriul României;2. este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi al registrelor naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geografice, desene şi modele, topografii ale circuitelor integrate, noi soiuri de plante şi modelele de utilitate;3. editează şi publică Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al României;4. editează şi publică fasciculele brevetelor de invenţie;5. administrează şi conservă Colecţia naţională de proprietate industrială, întreţine şi dezvoltă baza de date informatizată în domeniul său de activitate, inclusiv prin schimburi internaţionale;6. efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietăţii industriale;7. editează şi publică Revista română de proprietate industrială şi alte publicaţii destinate promovării obiectului său de activitate;8. atestă consilierii în domeniul proprietăţii industriale şi ţine evidenţa acestora în registrul naţional al cărui depozitar este;9. acordă, la cerere, consultanţă de specialitate în domeniul proprietăţii industriale şi organizează cursuri de instruire, seminarii şi simpozioane în domeniu;10. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul proprietăţii industriale, care decurg din dispoziţiile legale în vigoare şi din acordurile internaţionale la care România este parte."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci dezvoltă relaţii cu instituţiile similare din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale şi regionale de proprietate industrială şi reprezintă România în organizaţiile internaţionale şi regionale de specialitate la care este membră, potrivit mandatului acordat."4. La articolul 5, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(1) În structura organizatorică a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci funcţionează direcţii conduse de directori, salarizaţi conform legii. Structura organizatorică este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.......................................................................... (3) Numărul maxim de posturi al Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este 252."5. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci conduce întreaga activitate a acestuia şi îl reprezintă atât în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate, cât şi cu organizaţiile internaţionale şi regionale de specialitate, potrivit reglementărilor legale şi a mandatului primit, după caz. Directorul general poate semna mandat de reprezentare directorilor din subordinea sa sau directorului general adjunct."6. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Preşedintele colegiului de conducere este directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, iar în lipsa acestuia atribuţiile preşedintelui sunt îndeplinite de către directorul general adjunct sau un alt director, împuterniciţi prin mandat scris."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Atribuţiile structurilor din cadrul aparatului propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care se aprobă prin ordin al directorului general, potrivit legii."8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Cheltuielile de funcţionare ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se finanţează din veniturile proprii realizate. Pentru constituirea fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de capital necesare consolidării şi extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin legile bugetare anuale, Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci i se pot aloca fonduri de la bugetul de stat."9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - În structura Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se pot înfiinţa, prin ordin al directorului general, respectându-se încadrarea în numărul total de posturi aprobat, structuri fără personalitate juridică având ca atribuţii formarea şi pregătirea personalului de specialitate în domeniul proprietăţii industriale în România, precum şi editarea publicaţiilor oficiale şi a unor materiale din domeniul său de activitate."10. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate sprijini activitatea centrelor regionale în domeniul proprietăţii industriale, prin acordarea de asistenţă tehnică, consultanţă şi dotare, conform legislaţiei în vigoare."11. Articolul 15 se abrogă.12. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii,comerţului şi mediului de afaceri, interimar,Gabriel Sandup. Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.396.  +  Anexa ─────(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 573/1998)────────────────────────────────────────────STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi MărciNr. maxim de posturi: 252                       ┌────────────────┐       ┌───────────────┤Director general├─────┬──────────────────┐       │ └──────┬─────────┘ │ │       │ │ │ │┌──────┴─────┐ ┌───────────┴───┐ ┌─────────┴──────┐ ┌────────┴───────────┐│ │ │ │ │ │ │ ││ Direcţia │ │ Director │ │Direcţia apeluri│ │Direcţia contencios,││ economică │ │general adjunct│ │ strategie │ │ mărci, desene şi │└────────────┘ └──────┬────────┘ └────────────────┘ │ modele, cooperare │                         │ │ internaţională │                         │ └────────────────────┘             ┌───────────┴─────────────────────┐      ┌──────┴───────────┐ ┌────────────┴─────────┐      │ Direcţia brevete │ │ Direcţia colecţia │      │ invenţie │ │naţională şi servicii │      └──────────────────┘ └──────────────────────┘__________