HOTĂRÎRE nr. 644 din 31 mai 1990privind măsuri pentru reducerea riscului de avariere a construcţiilor afectate de cutremure
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 7 iunie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Deţinătorii de construcţii atît proprietate de stat, cît şi proprietate particulară sînt obligaţi de a inventaria şi analiza starea tuturor construcţiilor din patrimoniu.Se va da prioritate construcţiilor afectate de seismele din perioada 1940 - 1990.Urmare a acestor analize se va trece la expertizarea, proiectarea şi executarea lucrărilor de reparaţii şi consolidări necesare, începînd cu clădirile de importanţa socială stabilite de ministere şi primării.În vederea realizării acestei acţiuni, deţinătorii de construcţii vor apela la institute de cercetare şi proiectare în construcţii, institute de învăţămînt superior în construcţii, alte instituţii cu specialişti în domeniu sau specialişti particulari atestaţi, precum şi la unităţi de execuţie de stat sau particulare atestate.  +  Articolul 2Institutele de cercetare şi proiectare în construcţii, institutele de învăţămînt superior în construcţii, alte unităţi cu specialişti în domeniu, precum şi unităţile de execuţie din subordinea ministerelor şi primăriilor, vor organiza colective de specialişti care să poată asigura cu promptitudine analizarea, expertizarea, elaborarea proiectelor şi execuţia lucrărilor de reparaţii şi consolidări pentru construcţiile afectate de seisme, pe bază de contracte încheiate cu deţinătorii acestora.  +  Articolul 3Comisia Naţionala pentru Standarde, Metrologie şi Calitate, prin Inspecţia de Stat în Construcţii, va urmări ca deţinătorii de construcţii sa realizeze acţiunile de la art. 1 alin. 1 şi va controla executarea lucrărilor de reparaţii şi consolidări ale construcţiilor afectate de seisme.Proiectele elaborate de specialişti sau asociaţii particulare vor avea avizul unui institut de stat de specialitate.  +  Articolul 4În vederea completării şi îmbunătăţirii acestor normative privind proiectarea şi execuţia construcţiilor rezistente la seisme şi a reparaţiilor şi consolidarilor construcţiilor afectate de seisme, se dispun următoarele: a) Ministerul Construcţiilor, prin institutele de cercetare şi proiectare subordonate, va colecta, analiza şi interpreta datele instrumentale ale reţelei seismologice din teritoriu comparativ cu datele culese din observaţiile de pe teren; b) Ministerul Construcţiilor, prin Institutul de cercetări în construcţii şi economia construcţiilor, împreună cu Centrul de Fizica a Pămîntului vor analiza harta de macrozonare seismică a teritoriului tarii şi standardul pentru stabilirea intensitatilor seismice, în vederea preluării ultimelor cunoştinţe teoretice şi practice din ţara şi străinătate; c) Ministerul Construcţiilor în colaborare cu Comisia Naţionala pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Comisia Naţionala pentru Standarde, Metrologie şi Calitate vor elabora, pînă la data de 30 septembrie 1990, completări la normele pentru protecţia seismică a clădirilor şi localităţilor; d) Ministerul Construcţiilor, Comisia Naţionala pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, împreună cu unităţile de cercetare, proiectare şi execuţie, vor elabora şi organiza un program privind perfecţionarea specialiştilor în domeniul reparaţiilor şi consolidarilor construcţiilor afectate de seisme. De asemenea, vor propune spre aprobare guvernului un program de dotare a unităţilor de cercetare, proiectare şi execuţie cu utilaje şi aparatura specifice.  +  Articolul 5Comisia Naţionala pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, împreună cu alte organe centrale, va iniţia un program naţional pentru educarea populaţiei privind comportarea în cazul producerii seismelor.  +  Articolul 6Prevederile prezentei hotărîri sînt completări la Legea nr. 8/1977, iar nerespectarea lor se sancţionează conform legii. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN---------------