ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 27 septembrie 1997privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 6 octombrie 1997    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) Societăţile comerciale constituite la nivel local, precum şi societăţile comerciale înfiinţate prin restructurarea regiilor autonome de interes local aflate în portofoliul Fondului Proprietăţii de Stat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi privatizate, la propunerea Fondului Proprietăţii de Stat, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local. (2) Din sumele obţinute în urma vânzării acţiunilor, a părţilor sociale, precum şi din sumele rămase în urma lichidării societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1), o cota de: a) 30% se vărsa la bugetul de stat; b) 40% se face venit la bugetul local; c) 20% se utilizează pentru constituirea Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului; d) 10% rămâne la dispoziţia Fondului Proprietăţii de Stat.  +  Articolul 2 (1) Veniturile obţinute de către Fondul Proprietăţii de Stat în urma vânzării părţilor sociale, precum şi a acţiunilor emise de societăţile comerciale înfiinţate prin hotărâri ale Guvernului şi pentru care contractele de vânzare-cumpărare se încheie începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca şi sumele rămase în urma lichidării unor astfel de societăţi comerciale, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, au următoarea destinaţie: a) 70% se vărsa la bugetul de stat; b) 15% se utilizează pentru constituirea Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului; c) 15% rămâne la dispoziţia Fondului Proprietăţii de Stat. (2) Din sumele aflate în conturile curente şi în depozitele bancare, pe care Fondul Proprietăţii de Stat le-a deschis sau, după caz, le-a constituit la societăţile comerciale bancare, inclusiv din dobânzile aferente acestor sume, o cota de 20% rămâne la dispoziţia Fondului Proprietăţii de Stat, urmând ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, acesta sa vireze: a) o cota de 70% la bugetul de stat; b) o cota de 10% la Fondul special de dezvoltare, aflat la dispoziţia Guvernului. (3) O cota de 5% din sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor societăţilor comerciale bancare se lasă la dispoziţia Fondului Proprietăţii de Stat. Totodată, o cota de 5% din sumele încasate ca urmare a vânzării acţiunilor societăţilor comerciale bancare se vărsa la bugetul de stat şi se evidenţiază într-un cont distinct pentru plata reparaţiilor pentru bunurile preluate de stat în mod abuziv. (4) Dividendele încasate de Fondul Proprietăţii de Stat, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, au următoarea destinaţie: a) o cota de 70% se vărsa la bugetul de stat; b) o cota de 20% rămâne la dispoziţia Fondului Proprietăţii de Stat; c) o cota de 10% se utilizează pentru constituirea Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 3 (1) Sumele rămase la dispoziţia Fondului Proprietăţii de Stat, aferente cotei prevăzute la art. 1 alin. (2) şi la art. 2, se utilizează pentru: a) acoperirea cheltuielilor proprii de organizare şi funcţionare, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Consiliul de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat; b) finanţarea costurilor de lichidare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar/asociat, conform deciziei Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat; c) finanţarea cheltuielilor legate de plată comisioanelor pentru consultanţi - persoane fizice sau societăţi de consultanţa - ori pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale, conform deciziei Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat. (2) Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului este gestionat de Ministerul Finanţelor, distinct, printr-un cont de dezvoltare. Destinatiile sumelor aflate în acest cont vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 4 (1) Acţiunile de privatizare a unor societăţi comerciale, pentru care Fondul Proprietăţii de Stat a emis, conform prevederilor legale, caietele de sarcini referitoare la vânzarea acţiunilor sau, după caz, a părţilor sociale, prin negociere directa cu investitori preselectionati, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se finalizează, în condiţiile stabilite de legea în vigoare în momentul aprobării, de către Consiliul de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat, a vânzării pachetelor de acţiuni/părţi sociale emise de societăţile comerciale în cauza. (2) Sumele aferente ratelor devenite scadente după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă urmează regimul stabilit de reglementările legale în vigoare în momentul semnării de către Fondul Proprietăţii de Stat a respectivelor contracte de vânzare a acţiunilor/părţilor sociale. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care vânzarea acţiunilor sau, după caz, a părţilor sociale se efectuează prin metoda licitaţiei deschise care are loc după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de legea aplicabilă în momentul emiterii de către Fondul Proprietăţii de Stat a anunţului publicitar. În acest caz, sumele încasate de Fondul Proprietăţii de Stat din vânzarea acţiunilor sau, după caz, a părţilor sociale urmează regimul prevăzut la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 5 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: a) art. 1 alin. 4 şi art. 26 alin. 2, 3 şi 4 din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 16 august 1991, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 19 iunie 1995, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 100/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea, virarea şi controlul respectării destinaţiei sumelor ce se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţilor comerciale, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare; d) art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997, cu modificările şi completările ulterioare; e) art. 10 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997; f) orice alta dispoziţie contrară. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 23 mai 1997, se modifica şi se completează în mod corespunzător. PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul reformei,Ulm SpineanuMinistru de stat,ministrul finanţelor, Mircea Ciumara--------------