HOTĂRÂRE nr. 1.386 din 18 noiembrie 2009privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 26 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, denumită în continuare Autoritatea, funcţionează cu un număr de 80 de posturi, funcţionari publici şi personal contractual, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, în urma reorganizării prin reducerea numărului de posturi. (2) Numărul total de posturi al Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, instituţie publică aflată în subordinea Autorităţii, este de 21, în urma reorganizării prin reducerea numărului de posturi. (3) Structura organizatorică, statul de funcţii şi repartizarea posturilor în cadrul Autorităţii se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.  +  Articolul 2 (1) Ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare şi de raţionalizare a cheltuielilor publice prevăzute de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, implicit a reducerii numărului de posturi aferent Autorităţii, preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii sunt asimilaţi din punctul de vedere al drepturilor salariale directorului general, respectiv directorului general adjunct din minister, iar funcţia de secretar general al Autorităţii se desfiinţează, în condiţiile legii. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii sunt numiţi prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.  +  Articolul 3 (1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat potrivit legii se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 329/2009. (2) Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării Autorităţii beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de lege.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.386.-------