ORDONANTA nr. 59 din 28 august 1997cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 30 august 1997    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. e) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă:  +  Articolul 1Ministerul Cercetării şi Tehnologiei este minister-pilot în Programul Ministerului Finanţelor pentru reforma finanţelor publice şi a procesului bugetar, în vederea implementarii şi finanţării, în sistem descentralizat, de programe/proiecte.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, se înţelege prin: a) contract de finanţare: contractul încheiat în baza Ordonanţei Guvernului nr. 8/1997, în care una dintre părţi, denumita autoritate contractantă, are dreptul şi obligaţia de a impune în mod univoc celeilalte părţi, denumita contractor, obiectivele pentru care se face finanţarea şi condiţiile în care se realizează aceasta finanţare; contractul de finanţare poate avea o durată de mai mulţi ani calendaristici; b) autoritate contractantă: parte într-un contract de finanţare, care - fie în baza legii, fie a unui alt contract de finanţare, legal încheiat, la care a avut calitatea de contractor - finanţează realizarea unui obiectiv, stabilind, în mod univoc, condiţiile în care cealaltă parte va realiza contractul ce se încheie în acest scop; c) contractor: parte într-un contract de finanţare, care, acceptând finanţarea şi condiţiile asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractantă, se obliga să asigure realizarea contractului; d) contract de finanţare principal: contractul de finanţare care sta la baza încheierii unui alt contract de finanţare şi prin care se conferă contractorului competenţa de a se constitui autoritate contractantă pentru acest ultim contract; e) contract de finanţare subsidiar: contractul de finanţare încheiat de o autoritate contractantă, în baza obligaţiilor pe care aceasta şi le-a asumat, în calitate de contractor, printr-un contract de finanţare principal; contractul de finanţare subsidiar nu poate conţine, sub sancţiunea nulităţii, prevederi care contravin clauzelor contractului de finanţare principal; f) caracter de recurenta al unui contract: caracterul unui contract de a prevedea anumite drepturi şi obligaţii, în funcţie şi subsecvent celor conţinute în alt contract anterior încheiat; g) plafon anual de autorizare a angajării de fonduri: cuprinde limitele maxime în cadrul cărora se poate efectua contractarea programelor, a căror execuţie se realizează pe unul sau mai mulţi ani, pe baza Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în limita bugetului total al fiecărui program, aprobat prin hotărâre a Guvernului, o dată cu Planul naţional; h) buget anual de plati: cuprinde prevederile bugetare anuale aferente plăţilor ce se pot efectua în cursul unui an bugetar, atât pentru derularea în continuare a contractelor încheiate în anii precedenti, până la încheierea acestora, cat şi pentru contractele încheiate în anul bugetar respectiv.  +  Articolul 3 (1) Contractul de finanţare are caracter de recurenta. (2) În baza acestui caracter, oricare contractor poate să încheie, la rândul sau, alte contracte de finanţare, de această dată având calitate de autoritate contractantă, dacă: a) în contractul de finanţare pe care l-a încheiat, în calitate de contractor, este prevăzută o astfel de clauza; şi b) în valoarea contractului de finanţare pe care l-a încheiat, în calitate de contractor, pe lângă suma ce reprezintă tariful sau şi/sau alte drepturi ce-i revin este prevăzută şi o sumă care reprezintă un buget pus la dispoziţia sa pentru a-l utiliza numai în vederea încheierii unui alt contract de finanţare, în calitate de autoritate contractantă, prin care să finanteze un contractor care efectuează un serviciu. (3) În vederea atingerii unui obiectiv se pot încheia contracte de finanţare până la nivelul de execuţie, directa şi nemijlocită, inclusiv.  +  Articolul 4 (1) Valoarea contractului de finanţare cuprinde: a) suma pusă la dispoziţia contractorului pentru finanţarea de proiecte sau părţi din acestea, cu respectarea procedurilor şi destinaţiilor prestabilite de către autoritatea contractantă, evidenţiată în mod distinct; precum şi, după caz, b) sume reprezentând contravaloarea serviciilor şi echipamentelor pe care le implica conducerea de program/proiect sau părţi din acesta, prestate sau achiziţionate de contractor, în mod direct sau prin subcontractare. (2) Categoriile de cheltuieli care se suporta din bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei în vederea realizării programelor cuprinse în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare Plan naţional, sunt stabilite prin hotărâre de Guvern şi pot fi finanţate şi prin contract de finanţare.  +  Articolul 5 (1) În bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, la titlul Transferuri, pe lângă Fondul pentru cercetare-dezvoltare şi Fondul pentru stimularea inovarii se înscriu, separat de acestea, şi sume de la bugetul de stat reprezentând bugete necesare contractării de către acest minister a unor servicii de consultanţa şi expertiza, pentru realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluări, precum şi pentru activităţi similare ce ţin de atribuţiile ministerului în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii, evaluarea şi controlul conducerii programelor/proiectelor sau părţilor din acestea, organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promotionale, de imagine şi diseminare de informaţii, traduceri şi altele asemenea. (2) În vederea elaborării şi implementarii, în sistem descentralizat, de programe/proiecte, inclusiv atribuirii conducerii acestora, precum şi a realizării activităţilor prevăzute la alineatul precedent, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei finanţează achiziţionarea de bunuri şi servicii; finanţarea se poate face şi pe bază de contract de finanţare.  +  Articolul 6În vederea cuprinderii în bugetul de stat a fondurilor destinate finanţării cercetării-dezvoltării şi inovarii, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei întocmeşte anual şi supune aprobării Guvernului, cu ocazia întocmirii proiectului de buget de stat, pe baza prevederilor Planului naţional, propuneri pentru un plafon anual de autorizare a angajării de fonduri şi un buget anual de plati.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei şi, după caz, orice alta autoritate contractantă poate acorda contractorului, în limita bugetului de care dispune şi în baza contractului de finanţare, o plata în avans, cota-parte din valoarea contractului. (2) Limitele maxime ale cotei-părţi, care constituie avansul, sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului. (3) Decontarea sumelor reprezentând plati în avans se poate face pe întreaga durata a contractului de finanţare; la finele anului bugetar, înregistrarea pe cheltuieli la ordonatorul bugetar de credite a avansului nedecontat se face pe baza unei recepţii preliminare.  +  Articolul 8Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, pentru serviciile de consultanţa şi expertiza prevăzute la art. 5, poate, în urma unei competitii de oferte, sa încheie contracte şi cu persoane fizice autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, acestea neavând calitatea de colaborator, în sensul art. 20 şi anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi nici calitatea de angajat cu convenţie civilă de prestări servicii în sensul art. 2 din Legea nr. 83/1995.  +  Articolul 9Ministerul Cercetării şi Tehnologiei poate conduce, în mod direct, programe/proiecte de cercetare-dezvoltare şi inovare sau părţi din acestea.  +  Articolul 10Prin utilizarea instrumentelor financiare, statul accepta existenta şi preluarea riscului activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi a riscului pe piaţa, pentru finantarile de la bugetul de stat, în vederea implementarii politicilor de cercetare-dezvoltare şi inovare. Esecul unui program/proiect nu presupune obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite, dacă încadrarea în situaţia de esec este constatată de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei pe baza raportului unor echipe de specialişti.  +  Articolul 11Costurile salariale şi cele cu deplasarile, prevăzute în vederea realizării unor contracte pentru achiziţionarea de servicii menţionate la art. 5, a programelor/proiectelor sau a unor părţi din acestea, cuprinse în Planul naţional şi suportate din fonduri bugetare, sunt considerate ca având un preţ negociat şi acceptat prin semnarea contractului de finanţare.  +  Articolul 12 (1) Costurile prevăzute la articolul precedent sunt cuprinse în antecalcul şi se decontează la nivelul acceptat prin semnarea contractului de finanţare. În acest caz, contractul de finanţare se considera, în sensul legii, act justificativ de decontare a cheltuielilor prevăzute la art. 11. (2) Dacă executantul, altul decât o instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, obţine economii faţă de costurile acceptate prin contractul de finanţare, acestea rămân la dispoziţia sa, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 13Prevederile art. 11 şi 12 se aplică numai costurilor salariale directe şi celor cu deplasarile, efectuate direct în vederea realizării programelor/proiectelor sau părţilor din acestea, precum şi contractelor pentru achiziţionarea de servicii prevăzute la art. 5.  +  Articolul 14Plafoanele în baza cărora se calculează costurile salariale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei ordonanţe.  +  Articolul 15Plafoanele în baza cărora se calculează costurile cu deplasarile sunt prevăzute de norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 16Ministerul Cercetării şi Tehnologiei poate stabili norme metodologice şi instrucţiuni în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 17Prevederile art. 28 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 îşi menţin în continuare valabilitatea şi pentru anul 1998.  +  Articolul 18Termenul prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, respectiv, termenul prevăzut la art. 26, coroborat cu art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997, se prelungesc până la data de 31 decembrie 1997.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul cercetării şi tehnologiei,Bujor Bogdan TeodoriuMinistru de stat, ministrulfinanţelorMircea Ciumara------------