HOTĂRÂRE nr. 1.376 din 18 noiembrie 2009privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 alin. 1 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Arhivele Naţionale se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, la nivel de direcţie, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin reorganizarea aparatului central al Arhivelor Naţionale, la nivel de direcţie în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale şi a Direcţiei Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale, la nivel de servicii. (2) Arhivele Naţionale au sediul central în municipiul Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 49, sectorul 5.  +  Articolul 2Finanţarea activităţii Arhivelor Naţionale se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Capitolul II Atribuţiile Arhivelor Naţionale  +  Articolul 3 (1) Arhivele Naţionale asigură administrarea, supravegherea şi protecţia specială a Fondului arhivistic naţional al României şi exercită atribuţiile prevăzute de Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Arhivele Naţionale exercită orice alte atribuţii stabilite prin actele normative în vigoare.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale  +  Articolul 4 (1) Arhivele Naţionale se organizează la nivel central şi teritorial. Aparatul central este organizat la nivel de direcţie şi are în subordine 41 de servicii judeţene ale Arhivelor Naţionale şi Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale. (2) În cadrul aparatului central se organizează servicii, birouri şi compartimente, în condiţiile legii. (3) Structura organizatorică a Arhivelor Naţionale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Numărul maxim de posturi pentru Arhivele Naţionale este de 1.180. (5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Arhivelor Naţionale şi statul de organizare se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 5 (1) Arhivele Naţionale sunt conduse de un director, ajutat de un director adjunct, numiţi de ministrul administraţiei şi internelor, în condiţiile legii. (2) Directorul reprezintă Arhivele Naţionale în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi şi instituţii publice centrale, cu persoane juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie. (3) Directorul Arhivelor Naţionale are calitatea de ordonator terţiar de credite. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul Arhivelor Naţionale emite dispoziţii. (5) Serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale şi Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale sunt conduse de şefi de servicii, numiţi de directorul Arhivelor Naţionale, în condiţiile legii. (6) Coordonarea activităţii Arhivelor Naţionale se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 6 (1) Personalul Arhivelor Naţionale este constituit din funcţionari publici şi personal contractual. (2) Personalului Arhivelor Naţionale îi sunt aplicabile prevederile legale care îi reglementează activitatea. (3) Ca urmare a reorganizării, personalul Arhivelor Naţionale se preia şi se încadrează în limita posturilor aprobate pentru această instituţie, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din Arhivele Naţionale. (4) Încadrarea personalului Arhivelor Naţionale în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.  +  Articolul 7Patrimoniul Arhivelor Naţionale se constituie din patrimoniile structurilor Arhivelor Naţionale care s-au reorganizat, în baza situaţiei financiare existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 8În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Arhivele Naţionale realizează un inventar care va cuprinde menţiunile prevăzute la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,interimar,Vasile Blagap. Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.376.  +  Anexa *Font 9*                        STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                         a Arhivelor Naţionale                                         ┌───────────┐ ┌──────────────────┐                        ┌────────────────┤ DIRECTOR ├────────►│ DIRECTOR ADJUNCT │                        │ └───────┬┬──┘ └──────────────────┘                        │ ││                        │ ││                        │ ││      Aparat central │ ││    ┌───────┬───────┬───┼────┬───────┬───────┬───┼┼────┬──────┬───────┬────────┬───────┐    │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │    ▼ ▼ ▼ │ ▼ ▼ ▼ ││ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼┌──────┐┌──────┐┌──────┐│┌──────┐┌──────┐┌──────┐││┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌───────┐┌──────┐│Biroul││Biroul││Biroul│││Biroul││Biroul││Com- ││││Com- ││Com- ││Com- ││Com- ││Com- ││metodo││mana- ││finan-│││docu- ││anali-││părţi-││││părţi-││părţi-││părţi-││părţi- ││părţi-││logie,││gement││ciar- │││menta-││ză-sin││mentul││││mentul││mentul││mentul││mentul ││mentul││îndru-││resur-││conta-│││re, ││teză, ││juri- ││││struc-││ima- ││rela- ││plani- ││achi- ││mare ││se ││bili- │││publi-││secre-││ dic ││││tură ││gine ││ţii ││ficare ││ziţii ││şi con││umane ││tate │││caţii ││tariat││ ││││de se-││şi în-││inter-││reacţii││publi-││trol ││ ││ │││şi ac-││ şi ││ ││││curi- ││forma-││naţio-││pentru ││ ce ││ ││ ││ │││tivi- ││arhivă││ ││││tate ││re pu-││nale ││situ- ││ ││ ││ ││ │││tăţi ││ ││ ││││ ││blică ││ ││aţii de││ ││ ││ ││ │││ştiin-││ ││ ││││ ││ ││ ││urgenţă││ ││ ││ ││ │││ţifice││ ││ ││││ ││ ││ ││ ││ │└──────┘└──────┘└──────┘│└──────┘└──────┘└──────┘││└──────┘└──────┘└──────┘└───────┘└──────┘                        │ ││                        │ ││                        │┌──────────────────┐ ││ ┌────────────────────────────────────┐                        ││ Serviciul arhive │ ││ │Serviciul de logistică, microfilmare│                        ││naţionale istorice│◄───┴┴──►│ de asigurare, conservarea şi │                        ││ centrale │ │ restaurarea documentelor │                        │└───────┬──────────┘ └───────────────────┬────────────────┘                        │ │ │                        │ ▼ ▼    ┌───────┬───────┬───┼────┬───────┬───────┐ ┌───────┬────────┬───────┐    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    ▼ ▼ ▼ │ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼┌──────┐┌──────┐┌──────┐│┌──────┐┌──────┐┌──────┐ ┌──────┐┌──────┐┌───────┐┌──────┐│Biroul││Biroul││Biroul│││Biroul││Biroul││Biroul│ │Biroul││Biroul││Compar-││Com- ││arhive││arhive││arhive│││arhive││arhive││rela- │ │conser││tehnic││timen- ││părţi-││feuda-││admi- ││econo-│││con- ││tehni-││ţii cu│ │vare/ ││admi- ││ tul ││mentul││le per││nistra││mice │││tempo-││ ce şi││publi-│ │resta-││nistra││micro- ││infor-││sonale││tive ││ │││rane ││de în-││cul │ │urare ││tiv ││filmare││matică││ şi ││ şi ││ │││ ││regis-││ │ │ ││ ││ de ││ ││colec-││cultu-││ │││ ││trare ││ │ │ ││ ││asigu- ││ ││ţii ││rale ││ │││ ││ ││ │ │ ││ ││rare ││ │└──────┘└──────┘└──────┘│└──────┘└──────┘└──────┘ └──────┘└──────┘└───────┘└──────┘                        │───────────............─┼─────────────.............──────────────.............──────────────                        │                        │ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  Structuri subordonate └────────►│ 41 SERVICII JUDEŢENE + Serviciul Municipiului Bucureşti│                                  │ al Arhivelor Naţionale │                                  └────────────────────────────────────────────────────────┘-----------------