HOTĂRÂRE nr. 1.379 din 18 noiembrie 2009privind înfiinţarea Institutului Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni şi modificarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 25 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, şoseaua Fundeni nr. 258, sectorul 2, în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin desprinderea unei părţi din patrimoniul Institutului Clinic Fundeni, aferentă secţiilor clinice de urologie, medicină internă şi nefrologie, compartimentului de nefrologie pediatrică şi dializă peritoneală copii, staţiilor de hemodializă adulţi şi copii, secţiei clinice ATI - corespunzătoare urologiei, structurilor ambulatorii aferente din cadrul ambulatoriului integrat, Betatron PT 1, colectivelor de cercetare medicină internă-nefrologie şi chirurgie urologică insuficienţă renală şi transplant renal. (2) Laboratoarele de analize medicale, laboratorul de radiologie şi imagistică medicală şi radiologie intervenţională, sterilizare, unitatea de transfuzie sanguină din cadrul Institutului Clinic Fundeni, precum şi amfiteatrul şi serviciul de anatomie patologică din cadrul Institutului de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni, care trec în structura Institutului Clinic Fundeni, vor fi folosite în comun de către cele 3 instituţii, pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. În protocol, părţile vor stabili cheltuielile care se vor deconta ca urmare a utilizării spaţiilor, echipamentelor, altor bunuri, precum şi cheltuielile de întreţinere şi funcţionare. (3) Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni are ca obiect de activitate: a) furnizarea de servicii medicale; b) cercetarea ştiinţifică medicală; c) învăţământul medical universitar şi postuniversitar; d) coordonarea de programe naţionale de sănătate; e) transplant; f) furnizarea de servicii ştiinţifice; g) valorificarea rezultatelor cercetării şi activităţilor medicale, ştiinţifice şi de învăţământ; h) consultanţă de specialitate. (2) Activitatea de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi activităţile conexe se efectuează în cadrul unor contracte de cercetare interne şi internaţionale.  +  Articolul 3Structura organizatorică a Institutului Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni, a Institutului de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni şi a Institutului Clinic Fundeni Bucureşti se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni urmează să fie acreditat de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Institutului Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni va fi asigurată de un manager şi de un comitet director, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Conducerea Institutului Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni se numeşte, până la ocuparea posturilor prin concurs, prin ordin al ministrului sănătăţii, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Personalul din cadrul secţiilor clinice de urologie, medicină internă şi nefrologie, compartimentului de nefrologie pediatrică şi dializă peritoneală copii, staţiilor de hemodializă adulţi şi copii, secţiei clinice ATI - corespunzătoare urologiei, structurilor ambulatorii aferente din cadrul ambulatoriului integrat, Betatron PT 1 şi colectivelor de cercetare medicină internă-nefrologie şi chirurgie urologică insuficienţă renală şi transplant renal se preia de institutul nou-înfiinţat, potrivit art. (1) alin. (1), şi îşi păstrează drepturile salariale avute la data preluării. (2) Personalul serviciului de anatomie patologică din cadrul Institutului de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni se preia de Institutul Clinic Fundeni, potrivit art. (1) alin. (2), şi îşi păstrează drepturile salariale avute la data preluării. (3) Personalul necesar înfiinţării farmaciei, precum şi personalul tehnic, economic, administrativ, informatică, de deservire şi muncitor va fi asigurat prin redistribuire de la Institutul Clinic Fundeni Bucureşti, în funcţie de normativul de personal în vigoare. (4) Ulterior înfiinţării, necesarul de personal se asigură prin concurs organizat, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni se finanţează integral din venituri proprii, realizate din sumele încasate pentru serviciile medicale şi alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse prevăzute la art. 190 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Imobilele compuse din construcţii şi terenul aferent acestora, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Institutul Clinic Fundeni, în care îşi desfăşoară activitatea secţiile clinice de urologie, medicină internă şi nefrologie, compartimentul de nefrologie pediatrică şi dializă peritoneală copii, staţiile de hemodializă adulţi şi copii, secţia clinică ATI - corespunzătoare urologiei, Betatron PT 1, structurile ambulatorii aferente din cadrul ambulatoriului integrat şi colectivelor de cercetare medicină internă-nefrologie şi chirurgie urologică insuficienţă renală şi transplant renal, având elementele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se preiau în administrare, în condiţiile legii, de Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni. (2) Imobilele compuse din construcţii şi terenul aferent acestora, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Institutul de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni, în care îşi desfăşoară activitatea serviciul de anatomie patologică, având elementele de identificare prevăzute în anexă, se preiau în administrare, în condiţiile legii, de Institutul Clinic Fundeni. (3) Imobilele compuse din construcţii şi terenul aferent acestora, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Institutul de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni, având elementele de identificare prevăzute în anexă, se preiau în administrare, în condiţiile legii, de Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni.  +  Articolul 9 (1) Partea din patrimoniul aferent secţiilor clinice de urologie, medicină internă şi nefrologie, compartimentului de nefrologie pediatrică şi dializă peritoneală copii, staţiilor de hemodializă adulţi şi copii, secţiei clinice ATI - corespunzătoare urologiei, structurilor ambulatorii aferente din cadrul ambulatoriului integrat, Betatron PT 1 şi colectivelor de cercetare medicină internă-nefrologie şi chirurgie urologică insuficienţă renală şi transplant renal, stabilit pe baza ultimelor situaţii financiare întocmite, şi personalul, cu drepturi şi obligaţii, prevăzut la art. 6 alin. (1) se preiau de către institutul nou-înfiinţat, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Partea din patrimoniul aferent amfiteatrului şi serviciului de anatomie patologică, stabilit pe baza ultimelor situaţii financiare întocmite, şi personalul, cu drepturi şi obligaţii, prevăzut la art. 6 alin. (2) se preiau de către Institutul Clinic Fundeni, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10La anexa nr. 2 litera A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii" capitolul II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 19^2 se introduce un nou punct, punctul 19^3, cu următorul cuprins: "19^3 Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii, interimar,Adriean VideanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.379.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor compuse din construcţii şiterenul aferent acestora, care se preiau în administrarede către Institutul Clinic de Uronefrologie şiTransplant Renal Fundeni şi Institutul Clinic Fundeni┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐│Nr. │ Adresa │ Persoana │ Persoana │ │ ││crt.│ imobilului │juridică de │ juridică │ Imobilul │ Caracteristicile ││ │ │la care se │ la care se │ care se preia │ tehnice ale ││ │ │ transmite │ transmite │ │ imobilului ││ │ │ imobilul │ │ │ │├────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│ 1.│Municipiul │Domeniul │Domeniul │Imobil: clădirea A, │- Clădirea A, ││ │Bucureşti, │public al │public al │parter, corp A2 │parter, Corp A2 - ││ │şos. Fundeni│statului şi │statului şi │Cod de clasificare: │suprafaţa desfăşu- ││ │nr. 258, │din admi- │adminis- │8.29.06 │rată utilă = ││ │sectorul 2 │nistrarea │trarea │Număr M.F.P.: 154.596 │527,1 mp ││ │ │Ministerului│Ministerului├──────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │Sănătăţii - │Sănătăţii - │Imobil: clădirea A, │- Clădirea A, et 8, ││ │ │Institutul │Institutul │et. 8, corp B │corp B - suprafaţa ││ │ │Clinic de │Clinic │Cod de clasificare: │desfăşurată utilă ││ │ │Boli │Fundeni │8.29.06 │= 220 mp ││ │ │Digestive şi│ │Număr M.F.P: 154.602 │ ││ │ │Transplant │ ├──────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │Hepatic │ │Imobil: clădirea A, │- Clădirea A, ││ │ │Fundeni │ │et. 8, corp C │et. 8, corp C - ││ │ │ │ │Cod de clasificare: │suprafaţa desfă- ││ │ │ │ │8.29.06 │şurată utilă ││ │ │ │ │Număr M.F.P: 154.607 │= 270 mp │├────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│ 2.│Municipiul │Domeniul │Domeniul │Imobil: clădirea A │- Clădirea A, parter, ││ │Bucureşti, │public al │public al │Cod de clasificare: │corp A1 - suprafaţa ││ │şos. Fundeni│statului şi │statului şi │8.29.06 │desfăşurată utilă ││ │nr. 258, │din admi- │adminis- │Număr M.F.P.: 144.500 │= 550 mp ││ │sectorul 2 │nistrarea │trarea │(parţial) │- Clădirea A, et. I, ││ │ │Ministerului│Ministerului│Suprafaţa desfăşurată │corp A2 - suprafaţa ││ │ │Sănătăţii - │Sănătăţii - │utilă totală = │desfăşurată utilă ││ │ │Institutul │Institutul │13.360,36 mp │= 546,48 mp ││ │ │Clinic │Clinic de │ │- Clădirea A, et. II, ││ │ │Fundeni │Uronefrolo- │ │corp D1 - suprafaţa ││ │ │ │gie şi │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │Transplant │ │= 428 mp ││ │ │ │Renal │ │- Clădirea A, et. II, ││ │ │ │Fundeni │ │corp D2 - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 426 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. II, ││ │ │ │ │ │corp E - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 420 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. IV, ││ │ │ │ │ │corp A1 - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 546,48 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. IV, ││ │ │ │ │ │corp A2 - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 546,48 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. IV, ││ │ │ │ │ │corp B - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 210 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. IV, ││ │ │ │ │ │corp C - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 269 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. IV, ││ │ │ │ │ │corp D1 - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 428 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. IV, ││ │ │ │ │ │corp D2 - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 426 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. IV, ││ │ │ │ │ │corp E - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 420 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. V, ││ │ │ │ │ │corp A1 - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 546,48 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. V, ││ │ │ │ │ │corp A2 - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 546,48 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. V, ││ │ │ │ │ │corp B - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 210 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. V, ││ │ │ │ │ │corp C - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 269 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. VI, ││ │ │ │ │ │corp A1 - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 546,48 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. VI, ││ │ │ │ │ │corp A2 - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 546,48 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. VI, ││ │ │ │ │ │corp B - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 210 mp ││ │ │ │ │ │- Clădirea A, et. VI, ││ │ │ │ │ │corp C - suprafaţa ││ │ │ │ │ │desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 269 mp ││ │ │ │ │ │- Spaţiu aferent ││ │ │ │ │ │Betatron PT 1, ││ │ │ │ │ │actualmente nefolosit ││ │ │ │ │ │- suprafaţa desfăşu- ││ │ │ │ │ │rată utilă = 5.000 mp │├────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│ 3.│Municipiul │Domeniul │Domeniul │Clădirea A, corp B, │Clădirea A corp B ││ │Bucureşti, │public al │public al │et. 9 │et. 9 - suprafaţa ││ │şos. Fundeni│statului şi │statului şi │Cod de clasificare: │desfăşurată utilă ││ │nr. 258, │din admi- │adminis- │8.29.06 │= 220,6 mp ││ │sectorul 2 │nistrarea │trarea │Număr M.F.P.: 154.603 │(pentru organizarea ││ │ │Ministerului│Ministerului│Suprafaţa desfăşurată │serviciilor tehnico- ││ │ │Sănătăţii - │Sănătăţii - │utilă totală: 220,6 mp│administrative ale ││ │ │Institutul │Institutul │ │Institutului Clinic ││ │ │Clinic de │Clinic de │ │de Uronefrologie şi ││ │ │Boli │Uronefrolo- │ │Transplant Renal ││ │ │Digestive şi│gie şi │ │Fundeni) ││ │ │Transplant │Transplant │ │ ││ │ │Hepatic │Renal │ │ ││ │ │Fundeni │Fundeni │ │ │├────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│ 4.│Municipiul │Domeniul │Domeniul │Imobil: teren │Teren în suprafaţă ││ │Bucureşti, │public al │public al │Suprafaţa = 50.000 mp │de 50.000 mp ││ │şos. Fundeni│statului şi │statului şi │Cod de clasificare: │ ││ │nr. 258, │din admi- │adminis- │8.29.06 │ ││ │sectorul 2 │nistrarea │trarea │Număr M.F.P.: 121.092 │ ││ │ │Ministerului│Ministerului│(parţial) │ ││ │ │Sănătăţii - │Sănătăţii - │ │ ││ │ │Institutul │Institutul │ │ ││ │ │Clinic │Clinic de │ │ ││ │ │Fundeni │Uronefrolo- │ │ ││ │ │ │gie şi │ │ ││ │ │ │Transplant │ │ ││ │ │ │Renal │ │ ││ │ │ │Fundeni │ │ │├────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│ 5.│Municipiul │Domeniul │Domeniul │Imobil: teren │Teren în suprafaţă ││ │Bucureşti, │public al │public al │Suprafaţa = 500 mp │de 500 mp ││ │şos. Fundeni│statului şi │statului şi │Cod de clasificare: │ ││ │nr. 258, │din admi- │adminis- │8.29.06 │ ││ │sectorul 2 │nistrarea │trarea │Număr M.F.P.: 154.593 │ ││ │ │Ministerului│Ministerului│(parţial) │ ││ │ │Sănătăţii - │Sănătăţii - │ │ ││ │ │Institutul │Institutul │ │ ││ │ │Clinic de │Clinic de │ │ ││ │ │Boli │Uronefrolo- │ │ ││ │ │Digestive şi│gie şi │ │ ││ │ │Transplant │Transplant │ │ ││ │ │Hepatic │Renal │ │ ││ │ │Fundeni │Fundeni │ │ │├────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│ 6.│Municipiul │Domeniul │Domeniul │Imobil: teren │Teren în suprafaţă ││ │Bucureşti, │public al │public al │Suprafaţa = 1.800 mp │de 1.800 mp ││ │şos. Fundeni│statului şi │statului şi │Cod de clasificare: │ ││ │nr. 258, │din admi- │adminis- │8.29.06 │ ││ │sectorul 2 │nistrarea │trarea │Număr M.F.P.: 154.593 │ ││ │ │Ministerului│Ministerului│(parţial) │ ││ │ │Sănătăţii - │Sănătăţii - │ │ ││ │ │Institutul │Institutul │ │ ││ │ │Clinic de │Clinic │ │ ││ │ │Boli │Fundeni │ │ ││ │ │Digestive şi│ │ │ ││ │ │Transplant │ │ │ ││ │ │Hepatic │ │ │ ││ │ │Fundeni │ │ │ │└────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘------