ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 27 septembrie 1997pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 3 octombrie 1997    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii va avea următorul cuprins:"Legea privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului"2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului, aflat în încetare de plati, fie prin reorganizarea întreprinderii şi a activităţii acestuia sau lichidarea unor bunuri din averea lui până la acoperirea pasivului, fie prin faliment."3. După articolul 3 se introduce articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege vor fi suportate din averea debitorului. (2) Plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei societăţi bancare, pe bază de dispoziţii emise, în cursul procedurii de reorganizare, de debitor sau de judecătorul-sindic, iar în cursul procedurii falimentului, numai de judecătorul-sindic."4. Articolul 4 se completează cu alineatul (2), care va avea următorul cuprins:"(2) Tribunalul şi judecătorul-sindic au îndatorirea să asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi operaţiunilor prevăzute de prezenta lege, precum şi realizarea, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la aceste acte şi operaţiuni."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Hotărârile tribunalului sunt definitive şi executorii. În condiţiile legii, ele pot fi atacate cu recurs."6. Articolul 10 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Principalele îndatoriri ale judecătorului-sindic, în cadrul prezentei legi, sunt: a) examinarea activităţii debitorului în raport cu situaţia de fapt, întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la încetarea de plati, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi supunerea acelui raport tribunalului, în termen de 30 de zile de la desemnarea sa; b) stabilirea datelor şedinţelor adunării creditorilor, ori de câte ori considera necesar, şi prezidarea şedinţelor; c) conducerea activităţii persoanelor pe care le-a angajat sa-l ajute; d) introducerea, la tribunal, de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase, încheiate de debitor în dăuna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta; e) menţinerea sau rezilierea unor contracte încheiate de debitor; f) admiterea planului de reorganizare a activităţii debitorului sau, după caz, de lichidare a unor bunuri din averea acestuia, până la acoperirea pasivului; g) supravegherea activităţii desfăşurate de debitor în baza planului de reorganizare; h) la începerea procedurii falimentului, aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor debitorului şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor; i) examinarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la ele; j) urmărirea încasării creanţelor din averea debitorului, rezultate din transferuri de bunuri sau de sume de bani, efectuate de acesta înainte de înregistrarea cererii introductive; k) lichidarea bunurilor din averea debitorului: l) primirea plăţilor pe seama debitorului şi consemnarea sumelor, în termen de 24 de ore, în contul bancar prevăzut la art. 3^1 alin. (2); m) sesizarea tribunalului despre orice problema care ar cere o soluţionare de către acesta; n) efectuarea oricăror acte de procedura cerute de prezenta lege."7. Articolul 15 alineatul (1) va avea următorul cuprins: "Art. 15. - (1) În cadrul primei şedinţe, adunarea creditorilor va alege, cu majoritate simpla, un comitet de 3-5 creditori, dintre cei cu creanţe garantate şi cei chirografari, care se vor fi oferit voluntar. Dacă nu se va ajunge la aceasta majoritate, comitetul va fi desemnat de judecătorul-sindic."8. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) În termen de 45 de zile de la începerea procedurii prevăzute în prezenta lege, creditorii care deţin cel puţin 75% din valoarea totală a creanţelor pot decide, cu o majoritate reprezentând cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor, angajarea unui administrator - persoana fizica sau societate comercială -, care va fi desemnat de tribunal. Administratorul - persoana fizica - sau delegatul permanent - persoana fizica - al societăţii comerciale administratoare va trebui să fie contabil autorizat, expert contabil sau licenţiat în studii economice ori în drept şi să aibă cel puţin 5 ani de activitate practica - economică sau juridică.(2). Când debitorul supus prezentei proceduri este o societate bancară, desemnarea administratorului se va face cu avizul obligatoriu al Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor."9. La sfârşitul capitolului II, după articolul 18 se vor introduce secţiunea a 5-a, "Lichidatorul" şi articolul 18^1, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - (1) În cazurile de faliment, la propunerea judecătorului-sindic, tribunalul va putea dispune angajarea unui lichidator - persoana fizica sau societate comercială -, pe care-l va desemna. Lichidatorul - persoana fizica - sau delegatul permanent - persoana fizica - al societăţii comerciale lichidatoare va trebui să fie contabil autorizat, expert contabil sau licenţiat în studii economice ori în drept şi să aibă cel puţin 5 ani de activitate practica - economică sau juridică. (2) Când debitorul supus prezentei proceduri este o societate bancară, desemnarea lichidatorului se va face cu avizul obligatoriu al Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor. (3) Lichidatorul efectuează actele şi operaţiunile dispuse de judecătorul-sindic."10. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Debitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia judecătorului-sindic şi a administratorului, atât în cazul reorganizării, cat şi în cel al lichidării unor bunuri din averea sa, până la acoperirea pasivului, toate informaţiile cerute de aceştia cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista plăţilor şi a transferurilor patrimoniale, făcute de el, în cele 90 de zile anterioare înregistrării declaraţiei prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. f)."11. Articolul 27 alineatul (2), articolul 36 şi articolul 37 se abroga.12. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Măsurile prevăzute în prezenta secţiune se aplică numai în cazurile de faliment."13. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Judecătorul-sindic poate introduce la tribunal acţiuni pentru anularea actelor frauduloase, încheiate de debitor în dăuna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori înregistrării cererii introductive."14. Articolul 40 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Judecătorul-sindic poate introduce la tribunal acţiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de debitor prin următoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori înregistrării cererii introductive; sunt exceptate sponsorizarile în scop umanitar; b) operaţiuni comerciale, în care prestaţia debitorului depăşeşte vadit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori înregistrării cererii introductive; c) acte încheiate, în cei 3 ani anteriori înregistrării cererii introductive, cu intenţia tuturor părţilor implicate în ele de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile; d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive şi având ca urmare creşterea sumei pe care creditorul ar putea sa o pretindă în caz de faliment al debitorului; e) constituirea or perfectarea unei garanţii reale pentru o creanta care era chirografara în cele 120 de zile anterioare cererii introductive."15. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Judecătorul-sindic, comitetul creditorilor sau lichidatorul va putea intenta acţiune pentru a recupera de subdobanditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor, numai dacă subdobanditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului şi stia ca transferul iniţial poate fi anulat."16. Articolul 46 alineatele (1), (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) În vederea creşterii la maximum a valorii averii debitorului, judecătorul-sindic poate să menţină sau sa rezilieze orice contract, inclusiv contractele de prelungire a creditelor, închirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atât timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substanţial de către toate părţile implicate. Judecătorul-sindic trebuie să răspundă, în termen de 30 de zile, unei notificări a co-contractantului, prin care i se cere sa opteze pentru menţinerea ori rezilierea contractului; în lipsa unui astfel de răspuns, judecătorul-sindic nu va mai putea cere executarea contractului, aceasta fiind scopul reziliat. (2) În cazul rezilierii unui contract, o acţiune pentru despăgubiri poate fi facuta de către co-contractant împotriva debitorului.""(5) Un contract de muncă sau de închiriere în calitate de locatar va putea fi reziliat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz."17. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - Judecătorul-sindic sau lichidatorul poate să rezilieze un contract prin care debitorul s-a obligat să efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal, în afară de cazul în care creditorul accepta efectuarea prestaţiei de către o persoană desemnată de judecătorul-sindic sau de lichidator."18. Articolul 55 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Planul va prevedea fie reorganizarea şi continuarea activităţii debitorului, fie lichidarea averii acestuia."19. Articolul 55 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Declaraţia debitorului persoana fizica, facuta în condiţiile art. 21 alin. (1) lit. f), cu privire la intenţia de a-şi reorganiza activitatea, nu va fi acceptată şi nici un plan propus de acesta nu va fi admis în condiţiile art. 62, dacă el a mai fost, în ultimii 5 ani, debitor într-o procedură în conformitate cu prezenta lege sau a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, infracţiuni împotriva proprietăţii publice sau private ori infracţiuni incriminate prin Legea concurentei nr. 21/1996."20. Articolul 55 alineatul (5) şi articolul 60 se abroga.21. Articolul 61 literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:"c) ce despăgubiri urmează a fi oferite tuturor categoriilor de creditori, în comparatie cu ceea ce ar primi prin distribuire, dacă s-ar putea face, în caz de faliment; d) cum şi către cine va putea fi vândută - parţial sau total, în bloc - averea debitorului şi ce efecte vor putea fi obţinute prin aceasta, mai ales în ceea ce priveşte continuarea utilizării unor părţi din întreprinderea debitorului, folosirea salariaţilor, satisfacerea creditorilor, precum şi proiectele financiare pe care se întemeiază posibilitatea de realizare a planului."22. Articolul 62 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Judecătorul-sindic va dispune ca admiterea planului să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în doua ziare locale de larga răspândire, cu indicarea propunatorului, a datei când se va vota cu privire la plan şi a faptului ca este admisibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, transmisă prin orice mijloace şi înregistrată la tribunal. Din momentul publicării, toate părţile interesate vor fi socotite ca au cunoştinţa despre plan."23. Articolul 64 alineatul (1) litera b) prima liniuţa va avea următorul cuprins:"- nici una dintre categoriile care nu accepta planul nu primeşte mai puţin decât ar fi primit în caz de faliment;"24. Articolul 65 alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Dacă nici un plan nu este confirmat, tribunalul va dispune ca judecătorul-sindic sa înceapă, de îndată, procedura falimentului, în condiţiile art. 72 şi următoarele. (3) Remuneraţia persoanelor angajate în temeiul art. 9, 17 şi 18^1 din prezenta lege şi alte cheltuieli administrative vor fi achitate în întregime la data la care planul este confirmat, cu excepţia cazurilor în care părţile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plată. Planul trebuie să precizeze cum va fi asigurata aceasta plata."25. În secţiunea a 5-a "Reorganizarea", după articolul 67 se introduc articolele 67^1 şi 67^2, cu următorul cuprins:"Art. 67^1. - (1) În termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii de reorganizare, toţi creditorii ale căror creanţe sunt anterioare datei încetării plăţilor, cu excepţia salariaţilor, vor depune declaraţia de creanţe în adunarea creditorilor. (2) Declararea creanţelor trebuie facuta chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. (3) Creanţele către bugetul de stat şi al asigurărilor sociale de stat sunt luate în consideraţie, cu titlu provizoriu, în cuantumul declarat de debitor.Art. 67^2. - (1) După deschiderea procedurii de reorganizare, este interzis membrilor organelor de conducere ale debitorului, sub sancţiunea nulităţii, sa înstrăineze, fără acordul tribunalului, acţiunile sau părţile lor sociale, deţinute la debitorul care face obiectul acestei proceduri. (2) Judecătorul-sindic sau administratorul va lua măsura indisponibilizarii acţiunilor sau a părţilor sociale, potrivit alin. (1), în registrele speciale de evidenta sau în conturile înregistrate electronic."26. Articolul 68 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) Dacă debitorul nu se conformează planului, judecătorul-sindic, administratorul sau oricare dintre creditori poate cere, în scris, tribunalului sa aprobe începerea procedurii falimentului, în condiţiile art. 72 şi următoarele."27. Titlul secţiunii a 6-a "Lichidarea" va avea următorul cuprins:"Secţiunea a 6-a - lt; lt;Falimentul gt; gt;"28. Articolul 72 va avea următorul cuprins:"Art. 72. - În cazurile prevăzute la art. 65 alin. (2), art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) şi al art. 75 alin. (3) se vor aplica dispoziţiile din prezenta secţiune."29. Articolul 75 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Dacă cererea este admisă, tribunalul va dispune aplicarea, de îndată, a dispoziţiilor din prezenta secţiune."30. Articolul 78 va avea următorul cuprins:"Art. 78. - Dacă averea debitorului poate fi inventariata complet într-o singura zi, judecătorul-sindic sau lichidatorul, prin delegare, va putea proceda imediat la inventariere, fără a aplica sigiliile. În toate celelalte cazuri, el va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui să fie de faţa şi sa asiste la inventar, dacă judecătorul-sindic o cere. Dacă debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din inventar."31. Articolul 80 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 80.- (1) În timpul acţiunii de sigilare, judecătorul-sindic sau, după caz, lichidatorul va lua măsurile necesare pentru conservarea bunurilor."32. Articolul 82 alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 82. - (1) Dacă informaţiile date de debitor nu cuprind o lista corespunzătoare a numelor şi a adreselor tuturor creditorilor săi, judecătorul-sindic poate folosi, pe cheltuiala averii debitorului, un expert contabil, care, folosind bilanţul, registrele contabile şi orice alte documente ale debitorului, va întocmi lista creditorilor. (2) Judecătorul-sindic va trimite fiecărui creditor o notificare, în care va preciza termenul limita pentru înregistrarea creanţelor împotriva debitorului şi condiţiile legale pentru ca o creanta să fie considerată valabilă."33. Articolul 84 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Creanţele vor fi prezentate, cu o cerere, în termen de 30 de zile de la data trimiterii de către tribunal la creditori a notificării menţionate la art. 82 alin. (2). Creanţele vor fi înregistrate într-un registru care se va tine la grefa tribunalului."34. Articolul 94 va avea următorul cuprins:"Art. 94. - (1) Tuturor creditorilor, ale căror creanţe vor fi fost contestate de către judecătorul-sindic, de către debitor sau de către unul dintre ceilalţi creditori, li se va comunică, prin notificare a judecătorului-sindic, termenul stabilit de tribunal, în care acesta va soluţiona, deodată, toate contestaţiile. (2) Termenul menţionat la alin. (1) nu va putea depăşi 20 de zile de la emiterea notificărilor."35. Articolul 97 se abroga.36. Articolul 98 va avea următorul cuprins:"Art. 98. - (1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuată de lichidator, sub conducerea judecătorului-sindic şi sub controlul tribunalului. (2) Ea va începe de îndată după afişarea tabelului de creanţe menţionat la art. 95. Bunurile vor putea fi vândute în bloc - ca un ansamblu în stare de funcţionare - sau individual."37. Articolul 99 va avea următorul cuprins:"Art. 99. - (1) În caz de necesitate sau de utilitate invederata a vânzării în bloc, judecătorul-sindic va desemna o comisie formată din trei experţi dintre cei figurand pe tabelul tribunalului, care, în termen de cel mult 30 de zile, va depune un raport, în care vor fi indicate, descrise şi evaluate bunurile ce urmează a fi vândute împreună, precizându-se şi sarcinile de care, eventual, sunt grevate, şi vor fi propuse modalităţile de vânzare. (2) Judecătorul-sindic va analiza acest raport şi, dacă va fi de acord cu cuprinsul lui, îl va supune, împreună cu propunerea preţului global minim şi cu acordul adunării creditorilor, dat cu unanimitatea voturilor creditorilor cu creanţe garantate şi cu votul majorităţii simple a creditorilor chirografari, tribunalului, spre aprobare. (3) Dacă judecătorul-sindic sau tribunalul va avea obiecţii cu privire la cuprinsul raportului, acesta va fi înapoiat comisiei de experţi, care va trebui sa-l prezinte, refăcut, în termen de 15 zile. (4) Dacă tribunalul aproba vânzarea, aceasta se va efectua în condiţiile stabilite în raport."38. Articolul 100 va avea următorul cuprins:"Art. 100. - Dispoziţiile codului de procedura civilă cu privire la executarea silită asupra bunurilor nemişcătoare - prin licitaţie şi adjudecare -, precum şi cele cu privire la executarea silită a bunurilor mişcătoare - prin vânzare sau licitaţie - se vor aplica, în mod corespunzător, în cursul lichidării judiciare."39. Articolul 101 va avea următorul cuprins:"Art. 101. - (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 100, imobilele vor putea fi vândute şi direct, în urma propunerii judecătorului-sindic, aprobată de tribunal. (2) Propunerea judecătorului-sindic va trebui sa identifice imobilul prin situaţia de pe teren şi prin datele din registrele de publicitate imobiliară şi sa precizeze sarcinile de care este grevat. Înainte de a fi supusă tribunalului, propunerea va trebui să fie notificată debitorului şi creditorilor cu garanţii reale asupra bunului, care îşi vor putea formula obiecţiile la tribunal, în termen de 10 zile de la primirea notificării. (3) Tribunalul va soluţiona, de urgenta, obiecţiile, în şedinţa. (4) Încheierea tribunalului va fi afişată la imobilul care urmează a fi vândut, notificată debitorului şi creditorilor cu garanţii reale asupra imobilului şi publicată în doua ziare locale de larga răspândire. (5) Vânzarea va putea fi facuta, sub sancţiunea nulităţii, numai după 20 de zile de la data ultimei publicari în ziar."40. După articolul 102 se introduce articolul 102^1, cu următorul cuprins:"Art. 102^1. - Valorile mobiliare vor fi vândute în condiţiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori."41. Articolul 103 va avea următorul cuprins:"Art. 103. - Sumele rezultate din vânzări vor fi depuse în contul prevăzut la art. 3^1 alin. (2) şi recipisele vor fi predate judecătorului-sindic."42. Articolul 104 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 104. - (1) Creditorii având ipoteci sau alte garanţii reale asupra bunurilor averii debitorului vor fi plătiţi din sumele realizate din vânzarea bunurilor supuse garanţiilor lor, creanţele cuprinzând tot capitalul, dobânzile şi cheltuielile aferente. În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri vor fi insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creanţe garantate, pentru diferenţa creditorii vor avea creanţe chirografare care vor veni în concurs cu cele prevăzute la art. 107 pct. 9 şi vor fi supuse dispoziţiilor art. 87. Dacă preţul realizat va depăşi creanta împreună cu dobânzile şi cheltuielile aferente, diferenţa în plus va fi depusa, prin grija judecătorului-sindic sau a lichidatorului, în contul averii debitorului."43. Titlul paragrafului 4 va fi: "Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării"44. Articolul 106 va avea următorul cuprins:"Art. 106. - Creanţele bugetare, constând în impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume ce reprezintă venituri publice - potrivit Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice - se urmăresc şi se realizează conform Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996."45. Articolul 107 va avea următorul cuprins:"Art. 107. - Creanţele chirografare vor fi plătite atât în cazul reorganizării sau al lichidării unor bunuri din averea debitorului pe bază de plan, cat şi în cel al falimentului, în următoarea ordine:1. taxele, timbrele şi orice alte cheltuieli de executare aferente procedurii instituite prin prezenta lege;2. retribuţiile persoanelor angajate în condiţiile art. 9, 17 şi 18^1, sub rezerva celor prevăzute la art. 65 alin. (3);3. creditele bancare, cu dobânzile şi cheltuielile aferente;4. dacă debitorul este o persoană fizica, sumele necesare pentru întreţinerea lui şi a familiei sale, sume stabilite de tribunal;5. creanţele izvorâte din contracte de muncă, pe cel mult 6 luni anterioare începerii procedurii;6. sumele datorate unor terţi pentru hrana şi întreţinere, pe cel mult 6 luni anterioare începerii procedurii;7. cheltuielile din timpul procedurii, necesare conservării şi administrării bunurilor din averea debitorului;8. datoriile rezultate din continuarea activităţii debitorului, în condiţiile art. 69;9. alte creanţe chirografare."46. Articolul 108 se abroga.47. Articolul 122 va avea următorul cuprins:"Art. 122. - (1) Prin închiderea procedurii, debitorul va fi descărcat de obligaţiile pe care le avea înainte de înregistrarea cererii sale sau de la expirarea termenului pentru a contesta cererea creditorilor ori înainte de respingerea contestaţiei sale împotriva cererii creditorilor; totuşi, sub rezerva gasirii debitorului ca vinovat de bancruta frauduloasă sau de a fi făcut plati ori transferuri frauduloase înainte de datele de mai sus, el nu va fi descărcat de acele obligaţii, în măsura în care ele nu au fost plătite în cadrul procedurii. (2) Alin. (1) nu se aplică debitorilor care, în ultimii 5 ani, au fost supuşi prezentei proceduri şi au beneficiat de dispoziţiile acestui alineat. Faţa de aceşti debitori, fiecare creditor îşi va păstra dreptul la plata restului creanţelor sale, potrivit dreptului comun."  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 3Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.  +  Articolul 4Procedurile de reorganizare şi lichidare deschise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi continuate şi închise în condiţiile Legii nr. 64/1995, în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995.  +  Articolul 5Ordonanţa Guvernului nr. 38/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 30 august 1996, aprobată prin Legea nr. 89/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997, se abroga.  +  Articolul 6În toate actele normative în care figurează, denumirea "lichidare judiciară" se înlocuieşte cu aceea de "faliment".PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistru de stat, ministrul reformei,Ulm Spineanu-----------------