HOTĂRÂRE nr. 1.367 din 18 noiembrie 2009privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 25 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare Direcţia, se înfiinţează prin comasarea prin fuziune a Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, care se desfiinţează. (3) Direcţia face parte din structurile de ordine şi siguranţă publică din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi este parte componentă a Departamentului de ordine şi siguranţă publică. (4) Direcţia exercită atribuţiile care îi sunt date în competenţă prin lege, cu privire la organizarea şi coordonarea activităţii de evidenţă a persoanelor, precum şi la gestionarea şi administrarea la nivel naţional a bazelor de date privind evidenţa persoanelor, cărţilor de identitate, paşapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a altor documente necesare persoanelor în relaţiile cu statul. (5) Direcţia asigură punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniul stării civile, al evidenţei persoanelor şi al programelor de reformă privind modernizarea relaţiilor dintre administraţia publică centrală şi locală şi cetăţean. (6) Direcţia are sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Direcţia are următoarele atribuţii principale: a) organizează, coordonează şi urmăreşte modul de aplicare, în mod unitar, de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, a reglementărilor legale în domeniul evidenţei persoanelor, al stării civile şi al schimbării pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice; b) elaborează normele şi metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor; c) actualizează, utilizează şi valorifică datele din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, potrivit legii; d) furnizează, în condiţiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorităţi şi instituţii publice, operatori economici şi de alte persoane juridice pentru derularea unor acţiuni de interes general, reglementate prin acte normative; e) soluţionează cererile depuse de cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate anterior anului 1989 sau de reprezentanţii lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care aceştia figurează înscrişi în evidenţe; f) stabileşte caracteristicile şi elementele de securizare ale cărţilor de identitate şi ale cărţilor de alegător; g) gestionează şi administrează Sistemul naţional informatic de evidenţă a populaţiei; h) răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor privind confidenţialitatea şi protecţia datelor referitoare la persoană, prelucrate la nivelul Direcţiei; i) asigură dotarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu registre şi certificate de stare civilă, precum şi cu materialele necesare producerii cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător; j) participă la activităţile de iniţiere, formare şi perfecţionare profesională a personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor; k) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii. (2) Direcţia îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 3Pentru îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor ce îi revin, Direcţia colaborează cu ministerele şi cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4În subordinea Direcţiei funcţionează structurile judeţene de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5 (1) Organigrama, statul de organizare, numărul de posturi, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Coordonarea Direcţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Direcţia este condusă de un director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de 2 directori adjuncţi, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 6Direcţia preia patrimoniul instituţiilor publice care se desfiinţează, prevăzute la art. 1 alin. (2), pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care cuprinde menţiunile prevăzute la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.  +  Articolul 7 (1) Personalul Direcţiei se constituie din poliţişti şi personal contractual. (2) Personalul instituţiilor publice care se desfiinţează, prevăzute la art. 1 alin. (2), se preia de către Direcţie şi se încadrează în limita posturilor aprobate pentru această instituţie, în condiţiile legii. (3) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 329/2009, se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului prin emiterea de ordine şi/sau decizii se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite potrivit art. 6 alin. (5) sau (6) din Legea nr. 329/2009, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,interimar,Vasile Blagap. Ministrul muncii,familiei şi protecţieisociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.367.--------------