HOTĂRÂRE nr. 1.374 din 18 noiembrie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 25 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul II "Instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor" din anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Administraţiei şi Internelor" se modifică conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.------- Notă *) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,interimar,Vasile Blagap. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.374.  +  Anexa 1 II. INSTITUŢII ŞI STRUCTURI AFLATE ÎNSUBORDINEA/COORDONAREA MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORA. Instituţii şi structuri aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor1. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară2. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici3. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale4. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice5. Instituţia prefectului (42)6. Direcţia Generală de Paşapoarte7. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor8. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă9. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date10. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor (e-administraţie)11. Oficiul Român pentru Imigrări12. Arhivele Naţionale13. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"14. Direcţia formare iniţială şi continuă15. Liceul "Neagoe Basarab" al Ministerului Administraţiei şi Internelor16. Liceul "Constantin Brâncoveanu" al Ministerului Administraţiei şi Internelor17. Poliţia Română18. Jandarmeria Română19. Poliţia de Frontieră Română20. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor21. Direcţia economico-administrativă22. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti23. Structuri subordonate unor unităţi centraleB. Structuri aflate în coordonarea Ministerului Administraţiei şi InternelorSocietatea Comercială "COMICEX" - S.A.-------