HOTĂRÂRE nr. 1.324 din 4 noiembrie 2009privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 24 noiembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2, art. 3 alin. (3), art. 6^1, art. 8 alin. (1) şi al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Garda Financiară este instituţie publică de control, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect frauda şi evaziunea fiscală, precum şi alte fapte date prin lege în competenţa sa. (2) Garda Financiară funcţionează ca un corp specializat de control, iar comisarii Gărzii Financiare sunt funcţionari publici cu statut special, învestiţi cu autoritatea publică a statului pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor de serviciu. (3) Garda Financiară are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I 5, tronson 1+2, sectorul 3.  +  Articolul 2 (1) Garda Financiară are următoarea structură organizatorică: a) Comisariatul General; b) secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti. (2) Structura organizatorică a Gărzii Financiare este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.805, din care 200 de posturi pentru aparatul Comisariatului General. (4) Posturile vacante vor fi ocupate în condiţiile legii. Funcţiile de director coordonator şi director coordonator adjunct din cadrul secţiilor judeţene şi Secţiei Municipiului Bucureşti vor fi ocupate în urma procesului de evaluare desfăşurat în condiţiile legii. (5) Numărul de posturi pentru secţiile judeţene şi pentru Secţia Municipiului Bucureşti se distribuie din numărul total prevăzut la alin. (3), prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.  +  Articolul 3 (1) Garda Financiară este condusă de un comisar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (2) Comisarul general are calitatea de ordonator terţiar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru Comisariatul General al Gărzii Financiare. Comisarul general poate delega această calitate altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării. În exercitarea atribuţiilor sale, comisarul general emite decizii. (3) Comisarul general reprezintă Garda Financiară în relaţiile cu terţii. (4) Comisarul general numeşte, angajează, promovează, sancţionează şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul de execuţie din Comisariatul General, precum şi personalul de conducere din Comisariatul General şi comisarii şefi divizie din secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti, cu avizul conform al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu excepţia comisarului general prim-adjunct şi comisarilor generali adjuncţi, care sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu avizul conform al ministrului finanţelor publice. (5) Comisarul general asigură, prin deciziile luate, îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor ce revin Gărzii Financiare potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde în faţa ministrului finanţelor publice şi a preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de întreaga activitate desfăşurată de structura Gărzii Financiare. (6) Comisarul general este ajutat în activitatea de conducere a Gărzii Financiare de un comisar general prim-adjunct şi de 3 comisari generali adjuncţi, aceştia având calitatea de funcţionari publici de conducere. În absenţa comisarului general, Garda Financiară este reprezentată de comisarul general prim-adjunct. În absenţa comisarului general sau a comisarului general prim-adjunct, Garda Financiară este reprezentată de unul dintre comisarii generali adjuncţi, pe baza împuternicirii comisarului general, cu avizul conform al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 4 (1) Comisariatul General este structura centrală a Gărzii Financiare, care, sub conducerea comisarului general, asigură realizarea strategiei de control, urmăreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate secţiilor judeţene şi Secţiei Municipiului Bucureşti, stabileşte măsuri operative pentru eficienţa controlului curent şi a controlului tematic. Comisarii din Comisariatul General al Gărzii Financiare au competenţă de control operativ şi inopinat pe întregul teritoriu al ţării. (2) În cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General se pot constitui şi alte servicii, birouri şi compartimente decât cele prevăzute în anexa nr. 1, iar numărul posturilor de conducere şi de execuţie pentru acestea se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general, potrivit legii. (3) În cadrul structurii organizatorice a secţiilor judeţene şi a Secţiei Municipiului Bucureşti se pot constitui şi alte servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general. Numărul posturilor de conducere şi de execuţie se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general, potrivit legii.  +  Articolul 5 (1) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti sunt unităţi teritoriale ale Gărzii Financiare, cu personalitate juridică. Sediile secţiilor judeţene şi sediul Secţiei Municipiului Bucureşti din cadrul Gărzii Financiare sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi consiliile locale pot asigura, la cerere, spaţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii Gărzii Financiare sau, după caz, terenuri pentru construirea de sedii proprii, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti sunt conduse fiecare de un director coordonator, care numeşte, angajează, promovează, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul de execuţie din subordinea sa, cu avizul conform al comisarului general. Directorii coordonatori ai secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare sunt ordonatori terţiari de credite. În lipsa directorului coordonator, comisarul general poate delega calitatea sa de ordonator terţiar de credite directorului coordonator adjunct. (2) În activitatea de conducere, directorii coordonatori ai secţiilor judeţene, respectiv al Secţiei Municipiului Bucureşti sunt ajutaţi de directori coordonatori adjuncţi. Atribuţiile directorilor coordonatori şi cele ale directorilor coordonatori adjuncţi sunt stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, prin contractul de management încheiat în condiţiile legii şi prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare. (3) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare sunt subordonate conducerii Comisariatului General al Gărzii Financiare, preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 7 (1) Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Financiare se stabilesc relaţiile de coordonare, colaborare şi răspundere pentru toate structurile Gărzii Financiare, competenţele şi atribuţiile personalului care ocupă funcţii publice de conducere şi de execuţie, precum şi ale personalului contractual. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Financiare se aprobă, prin ordin, de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general. (2) Statul de funcţii pentru Comisariatul General al Gărzii Financiare, precum şi statele de funcţii pentru secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.  +  Articolul 8 (1) Comisarii din secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti au competenţă de control pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea. (2) Din dispoziţia comisarului general sau cu aprobarea acestuia, la cererea directorilor coordonatori, la anumite acţiuni de control, efectuate pe teritoriul altor judeţe, pot participa comisari din oricare dintre secţiile judeţene şi/sau din Secţia Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 9 (1) Atribuţiile Gărzii Financiare, stabilite potrivit legii, se duc la îndeplinire de către comisarii Gărzii Financiare, comisarii şefi divizie, comisarii generali adjuncţi, comisarul general prim-adjunct şi comisarul general, cu respectarea deontologiei funcţionarilor publici învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice, precum şi de directorii coordonatori şi directorii coordonatori adjuncţi ai secţiilor judeţene şi ai Secţiei Municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor contractului de management. (2) În exercitarea atribuţiilor sale Garda Financiară efectuează în mod permanent control operativ şi inopinat, sub forma controlului curent sau tematic, după caz, cu privire la: a) respectarea normelor de comerţ, urmărind prevenirea, depistarea şi înlăturarea operaţiunilor ilicite; b) modul de producere, depozitare, circulaţie şi valorificare a bunurilor în toate locurile şi spaţiile în care se desfăşoară activitatea operatorilor economici; c) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte interzise de lege, conform competenţei materiale; d) participarea, cu personal propriu sau în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi de combatere a activităţilor ilicite care generează fenomene de evaziune şi fraudă fiscală. (3) În situaţia în care, ca urmare a controlului efectuat, comisarii Gărzii Financiare constată săvârşirea unor contravenţii, în exercitarea atribuţiilor proprii, încheie procese-verbale pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, în condiţiile stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) La constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal, organele Gărzii Financiare întocmesc procese-verbale prin care stabilesc implicaţiile fiscale ale acestora, în baza cărora sesizează organele de urmărire penală competente şi dispun, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituirea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea. (5) Garda Financiară poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale, prin care poate evalua prejudiciul cauzat aferent operaţiunilor verificate, care sunt acte procedurale ce pot constitui mijloace de probă, potrivit legii. (6) Reprezentarea în faţa instanţelor şi a organelor de urmărire penală în cazurile în care Garda Financiară întocmeşte unul dintre documentele prevăzute la alin. (4) se realizează de către Garda Financiară, pe baza mandatelor date de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în limita competenţelor acesteia. (7) Garda Financiară poate îndeplini şi alte atribuţii dispuse de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile competenţelor stabilite de lege, în scopul realizării, fără întârziere, a obiectivelor acesteia.  +  Articolul 10 (1) Garda Financiară cooperează cu instituţiile cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens, după caz, în colaborare cu structura de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (2) Acţiunile întreprinse în realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) se realizează prin intermediul compartimentului de specialitate din structura organizatorică a Gărzii Financiare, cu avizul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi vor fi coordonate şi supravegheate direct de comisarul general.  +  Articolul 11 (1) În exercitarea atribuţiilor, comisarii Gărzii Financiare efectuează în mod permanent control operativ şi inopinat sub forma controlului curent sau tematic, după caz. (2) Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiate de către comisarii Gărzii Financiare pot fi atacate în condiţiile legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor. (3) Procesele-verbale prevăzute la art. 9 alin. (4) şi (5) pot cuprinde evaluări ale prejudiciului fiscal, pe baza stabilirii implicaţiilor fiscale determinate de sustragerea de la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume de natură fiscală datorate bugetului general consolidat, fără calcularea de obligaţii accesorii acestora, şi nu constituie titluri de creanţă fiscală. (4) Procesele-verbale se păstrează într-o evidenţă specială, gestionată de unitatea Gărzii Financiare emitentă. (5) Valorificarea constatărilor privind starea fiscală, înscrise în procesele-verbale, se face în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, un exemplar al procesului-verbal fiind comunicat organului fiscal competent în gestionarea dosarului fiscal al contribuabilului.  +  Articolul 12Neexecutarea măsurilor dispuse de comisarii Gărzii Financiare în îndeplinirea atribuţiilor legal încredinţate şi prin exercitarea drepturilor expres conferite de lege se sancţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările, şi completările ulterioare, şi ale altor prevederi legale.  +  Articolul 13 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor încredinţate, comisarii Gărzii Financiare sunt îndreptăţiţi să dispună toate măsurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte măsuri rezultate din actele normative a căror încălcare o constată, potrivit competenţelor. (2) Pentru exercitarea controlului operativ şi inopinat, comisarii Gărzii Financiare prezintă ordinul de serviciu, care este de regulă general, cu caracter permanent şi indică numele comisarului şi competenţele acestuia, precum şi legitimaţia de control şi insigna.  +  Articolul 14 (1) Forma şi conţinutul procesului-verbal reglementat de art. 9 alin. (4) şi (5), precum şi procedura de aplicare sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Procedura de editare, difuzare, păstrare şi arhivare a formularelor specifice, inclusiv a formularelor de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi de chitanţă de încasare a sumelor, utilizate în activitatea Gărzii Financiare, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.  +  Articolul 15 (1) Personalul Gărzii Financiare care îndeplineşte funcţia publică specifică de comisar este dotat cu uniformă, însemne distinctive, armament şi alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de autoapărare. Armamentul, uniforma şi celelalte dotări prevăzute de prezenta hotărâre pot fi utilizate numai în timpul exercitării atribuţiilor de control legal încredinţate, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Financiare. Dotarea cu armament se face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Modelul uniformei, al însemnelor distinctive, al legitimaţiei de control şi al ordinului de serviciu sunt prevăzute în anexa nr. 4. (3) Achiziţionarea uniformei şi a însemnelor distinctive se face în condiţiile legii pentru achiziţiile publice, iar norma de dotare şi durata de serviciu privind drepturile de echipament ale comisarilor Gărzii Financiare sunt prevăzute în anexa nr. 5. (4) Mijloacele tehnice, echipamentele de autoapărare, de protecţie şi de comunicare sunt prevăzute în anexa nr. 6, iar achiziţionarea acestora se face în condiţiile legii. (5) Armamentul se poate asigura atât prin achiziţii publice, cât şi prin redistribuire, cu titlu gratuit, de la alte instituţii autorizate, pe baza protocoalelor încheiate în condiţiile legii, în măsura disponibilităţilor, cu condiţia predării acestuia în perfectă stare fizică şi de funcţionare tehnică şi fiabilitate. (6) Până la asigurarea condiţiilor materiale şi financiare pentru dotările prevăzute la alin. (1)-(5), precum şi până la expirarea duratei de serviciu a echipamentului, personalul Gărzii Financiare utilizează dotările existente sau alte echipamente puse la dispoziţie pe bază de redistribuire.  +  Articolul 16 (1) Instituţiile specializate care pregătesc personal militar şi care, prin lege, au dreptul să deţină şi să folosească armament, precum şi Poliţia Română sprijină Garda Financiară în realizarea programului de dotare şi de pregătire a personalului propriu pentru deţinerea şi utilizarea armamentului, mijloacelor tehnice şi echipamentelor proprii. (2) Răspunderea pentru asimilarea cunoştinţelor şi utilizarea corespunzătoare a acestora revine comisarilor Gărzii Financiare, care vor fi testaţi din punct de vedere fizic, psihologic şi al cunoştinţelor necesare pentru acordarea dreptului de portarmă, anterior încredinţării armamentului şi echipamentelor respective de instituţiile legal abilitate.  +  Articolul 17 (1) Însemnele distinctive şi modul de echipare a autovehiculelor Gărzii Financiare cu mijloace de semnalizare luminoasă şi sonoră sunt prevăzute în anexa nr. 7. (2) Numărul maxim de autoturisme, mijloace de transport speciale şi consumul lunar de carburanţi pentru Garda Financiară sunt prevăzute în anexa nr. 8. (3) Numărul maxim de autoturisme şi mijloace de transport speciale pentru Comisariatul General, secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti se aprobă prin decizie a comisarului general, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 18 (1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de stimulente, în condiţiile legii. (2) Nivelul de constituire pentru fiecare sursă şi condiţiile de repartizare şi utilizare a fondului de stimulente sunt prevăzute în normele metodologice cuprinse în anexa nr. 9.  +  Articolul 19Garda Financiară prevede anual în bugetul de venituri şi cheltuieli sume de bani necesare pentru manipularea, transportul şi depozitarea mărfurilor sau bunurilor supuse confiscării, pentru analiza şi examinarea probelor, eşantioanelor sau mostrelor prelevate în timpul controlului, pentru efectuarea expertizelor tehnice, precum şi pentru distrugerea mărfurilor, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21Ori de câte ori într-un act normativ anterior se face trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, cu modificările şi completările ulterioare, trimiterea se va considera făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 533/2007 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 18 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,interimar,Vasile BlagaBucureşti, 4 noiembrie 2009.Nr. 1.324.  +  Anexa 1*Font 7*    Numărul maxim de posturi = 1.805,    dintre care 200 în cadrul Comisariatului General                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A GĂRZII FINANCIARE                              ┌────────────────────┐                              │ COMISAR GENERAL │                              └─────────┬──────────┘                                        │                              ┌─────────┴──────────┐ ┌────────────────────┐                              │ COMISARIAT GENERAL ├─────────────────────────┤ COMISAR GENERAL ├-----------------------┐                              │ │ │ PRIM ADJUNCT │ |                              └─────────┬──────────┘ └─────────┬──────────┘ |                                        │ │ | ┌───────────────────────┐ │ ┌──────────┴────────────┐ | │ │ │ │Serviciul de organizare│ | │ Compartiment de audit ├───┐ │ │ şi managementul │ | │ public intern │ │ │ │ resurselor umane │ | │ │ │ │ └──────────┬────────────┘ | └───────────────────────┘ │ │ │ | ┌───────────────────────┐ │ │ ┌──────────┴────────────┐ | │ Compartiment documente├───┤ │ │ Serviciul financiar -│ | │ secrete │ │ │ │ contabilitate, │ | └───────────────────────┘ ├──────────┤ │ execuţie bugetară │ | ┌───────────────────────┐ │ │ └──────────┬────────────┘ | │Seviciul juridic şi │ │ │ │ | │ contencios ├───┘ │ ┌──────────┴────────────┐ | └───────────────────────┘ │ │Serviciul administrativ│ |                                        │ │ şi investiţii │ |                                        │ └───────────────────────┘ |                                        │ |                 ┌──────────────────────┴──────────────┬─────────────────────────────────────┐ |                 │ │ │ |                 │ │ │ |    ┌────────────┴───────────┐ ┌────────────┴───────────┐ ┌────────────┴───────────┐ |    │COMISAR GENERAL ADJUNCT ├------------┤COMISAR GENERAL ADJUNCT ├------------┤COMISAR GENERAL ADJUNCT ├----------------|    └────────────┬───────────┘ └────────────┬───────────┘ └────────────┬───────────┘ |                 │ │ │ |                 │ │ │ |     ┌───────────┴──────────┐ ┌───────────┴──────────┐ ┌───────────┴──────────┐ |     │ │ │ │ │ │ |┌────┴────────────┐┌────────┴────────┐┌────┴────────────┐┌────────┴────────┐┌────┴────────────┐┌────────┴────────┐ ┌──────┴─────┐│DIVIZIA - control││DIVIZIA - control││DIVIZIA - control││DIVIZIA - control││DIVIZIA - control││DIVIZIA - control│ │Secţii ││operativ inopinat││operativ inopinat││operativ inopinat││operativ inopinat││operativ inopinat││operativ inopinat│ │judeţene şi │└─────────────────┘└─────────────────┘└─────────────────┘└─────────────────┘└─────────────────┘└─────────────────┘ │Secţia │                                                                                                                   │municipiului│                                                                                                                   │Bucureşti │                                                                                                                   └────────────┘NOTĂ:Diviziile se organizează la nivel de direcţie, iar domeniile prioritare de control se vor stabili prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei.  +  Anexa 2SEDIILEsecţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti
  ALBA ALBA IULIA, STR. G. COŞBUC NR. 14
  ARAD ARAD, STR. FRAŢII NEUMANN NR. 10, ETAJUL II
  ARGEŞ PITEŞTI, BD. REPUBLICII NR. 118
  BACĂU BACĂU, STR. DUMBRAVA ROŞIE NR. 1-3
  BIHOR ORADEA, STR. GRIVIŢEI NR. 2
  BISTRIŢA-NĂSĂUD BISTRIŢA, STR. 1 DECEMBRIE NR. 6
  BOTOŞANI BOTOŞANI, STR. CUZA VODĂ NR. 2
  BRAŞOV BRAŞOV, STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 7
  BRĂILA BRĂILA, STR. DELFINULUI NR. 1
  BUZĂU BUZĂU, BD. N. BĂLCESCU NR. 48
  CARAŞ-SEVERIN REŞIŢA, CARTIER DOMAN NR. 2
  CĂLĂRAŞI CĂLĂRAŞI, STR. PRELUNGIREA SLOBOZIEI NR. 43
  CLUJ CLUJ-NAPOCA, P-ŢA IANCULUI NR. 19
  CONSTANŢA CONSTANŢA, BD. FERDINAND NR. 68BIS
  COVASNA SF. GHEORGHE, STR. B. JOSZEF NR. 9
  DÂMBOVIŢA TÂRGOVIŞTE, CALEA DOMNEASCĂ NR. 166
  DOLJ CRAIOVA, STR. MITROPOLIT FIRMILIAN NR. 2
  GALAŢI GALAŢI, STR. BRĂILEI NR. 33
  GIURGIU GIURGIU, BD. INDEPENDENŢEI BL. 106
  GORJ TÂRGU JIU, STR. SIRETULUI NR. 6
  HARGHITA MIERCUREA-CIUC, STR. REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE NR. 20
  HUNEDOARA DEVA, STR. 1 DECEMBRIE NR. 6
  IALOMIŢA SLOBOZIA, STR. M. BASARAB NR. 14-16
  IAŞI IAŞI, STR. ANASTASIE PANU NR. 26
  ILFOV BUCUREŞTI, STR. L. PĂTRĂŞCANU NR. 10, SECTORUL 3
  MARAMUREŞ BAIA MARE, STR. UNIVERSITĂŢII NR. 23A
  MEHEDINŢI DROBETA-TURNU SEVERIN, PIAŢA RADU NEGRU NR. 1
  MUREŞ TÂRGU MUREŞ, STR. GH. DOJA NR. 1-3
  NEAMŢ PIATRA-NEAMŢ, BD. TRAIAN NR. 183
  OLT SLATINA, STR. ARCULUI NR. 1
  PRAHOVA PLOIEŞTI, STR. A. VLAICU NR. 21
  SATU MARE SATU MARE, STR. PIAŢA ROMANĂ NR. 3-5
  SĂLAJ ZALĂU, STR. PIAŢA IULIU MANIU NR. 9
  SIBIU SIBIU, CALEA DUMBRĂVII NR. 28-32
  SUCEAVA SUCEAVA, STR. V. BUMBAC, PALATUL FINANŢELOR
  TELEORMAN ALEXANDRIA, STR. DUNĂRII NR. 188
  TIMIŞ TIMIŞOARA, STR. REVOLUŢIEI NR. 15
  TULCEA TULCEA, STR. PORTULUI NR. 26
  VASLUI VASLUI, STR. ŞTEFAN CEL MARE NR. 56
  VÂLCEA RÂMNICU VÂLCEA, STR. G-RAL MAGHERU NR. 17
  VRANCEA FOCŞANI, BD. INDEPENDENŢEI NR. 24
  BUCUREŞTI BUCUREŞTI, STR. GUTEMBERG NR. 1, SECTORUL 5
   +  Anexa 3[SIGLA G.F.]-------------NOTĂ(CTCE)Sigla Gărzii Financiare, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 19 (a se vedea imaginea asociată).GARDA FINANCIARĂ........................... Exemplar nr. ..............PROCES - VERBALîncheiat în ........... la data de .../.../........Subsemnaţii, ....................................................................., având funcţia de comisari în Garda Financiară ...................................................., în baza dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a legitimaţiilor de control nr. ....................... şi a ordinelor de serviciu permanent, am efectuat în perioada ........................................... control la ....................................................................., cu nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului ...................................... şi C.I.F. ........................., având sediul social declarat în ............................................................................... .Contribuabilul are, conform certificatului de înmatriculare, ca obiect principal de activitate ............................, cod CAEN ......................., şi desfăşoară activitatea de ............................., cod CAEN....................... .Contribuabilul a declarat că are deschise următoarele conturi bancare şi următoarele subunităţi ............................................................................................ .Controlul s-a efectuat la adresa ............................................................, în prezenţa dlui/dnei ..........................................., în calitate de ......................................................., cu împuternicirea nr. ..................../................., anexată, şi a dlui/dnei ..................................., în calitate de ................................................................................................. .Obiectivul controlului l-a constituit .......................................................Ca urmare a verificărilor efectuate au rezultat următoarele:  +  Capitolul I Constatări.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  +  Capitolul II Acte normative încălcate..................................................................................................................................................  +  Capitolul III Prejudiciul evaluat.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  +  Capitolul IV Măsuri dispuse în timpul controlului....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  +  Capitolul V Punctul de vedere al contribuabilului.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................La terminarea controlului au fost restituite toate actele şi documentele puse la dispoziţia organului de control, cu excepţia celor ridicate prin Procesul-verbal de ridicare/restituire înscrisuri nr. ............./.........., anexat.Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 4 exemplare şi a fost înregistrat în Registrul unic de control al contribuabilului la poziţia ...., din care un exemplar a fost înmânat reprezentanţilor contribuabilului.         Garda Financiară Contribuabil            Comisari, Reprezentanţi,    ............................... ...............................    ............................... ...............................    (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)                           Motivele nesemnării procesului-verbal                                     Martor                                 ..............Cod M.F.P. 14.13.22.1/2gPROCEDURAde întocmire a procesului-verbal pentru contestarea unorîmprejurări privind fapte penale din domeniul financiar-fiscalI. Noţiuni generale1. Procesul-verbal se întocmeşte de organele de control ale Gărzii Financiare în următoarele cazuri: a) când, ca urmare a acţiunilor de control executate în conformitate cu competenţele stabilite prin lege, constată împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal; b) la solicitarea procurorului, în condiţiile stabilite de art. 4 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 9 din hotărâre. În această situaţie, procesul-verbal are caracterul unei constatări tehnico-ştiinţifice întocmite în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură penală şi se înaintează solicitantului până la termenul fixat.2. Procesul-verbal este utilizat în activitatea Gărzii Financiare, în conformitate cu dispoziţiile art. 4, 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare.II. Reguli generale referitoare la întocmirea procesului-verbal3. În cuprinsul procesului-verbal se vor descrie împrejurările privind săvârşirea faptelor care prezintă indiciile săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală sau fraudă fiscală, modul de calcul prin care a evaluat prejudiciul, detaliat pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii sau alte sume identificate ca sustrase bugetului general consolidat.4. În situaţia în care procesul-verbal este încheiat la solicitarea procurorului, acesta va conţine şi evaluarea prejudiciului fiscal produs prin săvârşirea faptelor constatate şi aferent operaţiunilor verificate.5. Prin procesul-verbal nu se calculează majorări de întârziere sau alte obligaţii fiscale accesorii aferente prejudiciului fiscal evaluat.6. Pentru fiecare contribuabil supus controlului se încheie câte un proces-verbal distinct, cuprinzând constatările făcute în urma verificării documentelor proprii de evidenţă contabilă şi de gestiune, împreună cu concluziile argumentate, rezultate din verificarea încrucişată efectuată la furnizorii sau clienţii contribuabilului verificat. Dacă nu a fost posibilă încheierea procesului-verbal, în adresa de răspuns se vor menţiona cauzele care au împiedicat întocmirea actului de control.7. În cazul în care acţiunea de constatare a faptelor s-a întins pe mai multe zile sau a fost efectuată simultan ori succesiv în mai multe locaţii ale aceluiaşi contribuabil, se vor întocmi, de regulă pentru fiecare caz, note de constatare în care se vor descrie faptele constatate, iar procesul-verbal va cuprinde descrierea faptelor în ansamblul lor, a legăturilor dintre ele şi a implicaţiilor fiscale ale acestora. Notele de constatare fac parte integrantă din procesul-verbal.8. În situaţia în care organul de control apreciază că există pericolul ca făptuitorul să se sustragă de la urmărire, să înstrăineze patrimoniul societăţii sau să îşi risipească averea, acesta poate dispune instituirea măsurilor asigurătorii prevăzute de Codul de procedură fiscală, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal. Ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de Garda Financiară se realizează de organele fiscale, în condiţiile art. 129 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.9. Procesul-verbal se transmite de către structurile Gărzii Financiare către organele de urmărire penală competente, sub forma unei sesizări, întocmită cu respectarea dispoziţiilor Codului de procedură penală şi a celor privind confidenţialitatea datelor.10. Procesul-verbal se editează informatic şi se întocmeşte în 4 exemplare, toate cu valoare de original, din care un exemplar va fi transmis organului de urmărire penală competent, un exemplar va fi comunicat contribuabilului controlat, un exemplar va fi comunicat organului fiscal competent şi un exemplar se va arhiva la sediul organului de control.11. Procesul-verbal se comunică contribuabilului în condiţiile stabilite pentru comunicarea actului administrativ fiscal în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.III. Modul de completare a procesului-verbalA. Partea introductivă a procesului-verbal12. În procesul-verbal se menţionează expres, la partea generală referitoare la reprezentanţii contribuabilului care au asistat la efectuarea controlului, care este funcţia acestora şi din ce punct de vedere asigură reprezentarea contribuabilului - reprezentantul societăţii care asigură servicii de contabilitate, reprezentantul societăţii care asigură servicii juridice, reprezentantul legal, asociat, acţionar etc. În situaţia în care la momentul încheierii procesului-verbal la locul efectuării controlului nu se află niciunul dintre reprezentanţii contribuabilului verificat, acest lucru se va menţiona în procesul-verbal. În acest caz, procesul-verbal va fi semnat şi de un martor care a participat la verificări sau, în cazul în care nu a participat niciun martor, vor fi menţionate toate actele şi împrejurările care au condus la încheierea procesului-verbal în absenţa contribuabilului şi a unui martor.13. În procesul-verbal obiectivul controlului trebuie să fie individualizat corespunzător, menţionându-se principalele activităţi ce urmează a fi controlate. În situaţia în care procesul-verbal se încheie ca urmare a solicitării procurorului, conform art. 4 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare, acest fapt se menţionează de către organul de control la obiectivul controlului.B. Constatările organului de control14. În procesul-verbal, constatările organelor de control vor descrie cu claritate fapta săvârşită, cu indicarea datei sau a perioadei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei.15. Constatările organului de control cuprind documentele analizate, identificate în evidenţa contabilă a contribuabilului verificat, sau obţinute direct de la emitenţi sau de la alţi contribuabili. Documentele necesare susţinerii constatărilor vor fi ridicate în original sau copie certificată de organul de control, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri. Documentele de mai sus, inclusiv cele privind rezultatele expertizelor tehnice şi analizelor de laborator, se ataşează procesului-verbal şi constituie mijloace de probă.C. Acte normative încălcate16. În procesul-verbal trebuie menţionate cu exactitate actele normative încălcate, cu indicarea articolului şi alineatului din actul normativ respectiv, fără a se face încadrarea penală a faptei.D. Prejudiciul evaluat17. În procesul-verbal se va menţiona suma cu care a fost prejudiciat bugetul general consolidat, detaliată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii sau alte sume identificate ca sustrase bugetului de stat consolidat, evidenţiindu-se modalitatea de calcul al acestora. Pentru sumele astfel defalcate trebuie menţionată perioada de timp pentru care sunt datorate aceste sume.18. Pentru situaţiile în care evaluarea întinderii prejudiciului s-a făcut prin estimare, se vor descrie metodele şi indicatorii care au stat la baza estimării, inclusiv formulele de calcul utilizate.E. Măsuri dispuse19. În procesul-verbal organul de control menţionează detaliat măsurile dispuse a fi duse la îndeplinire de către contribuabil, cu menţionarea dispoziţiilor din actele normative care trebuie să fie puse astfel în aplicare şi a termenului de realizare.F. Punctul de vedere al contribuabilului20. În procesul-verbal se va consemna şi punctul de vedere al reprezentanţilor contribuabilului, menţionat sub forma unor explicaţii scrise, care pot fi exprimate şi sub forma unor note scrise referitoare la alte documente referitoare la aspectele constatate, semnate de aceştia şi anexate procesului-verbal.21. Conţinutul capitolelor procesului-verbal poate fi adaptat sau extins în funcţie de volumul de informaţii reţinut pentru lămurirea aspectelor constatate. În cazul în care nu există informaţii referitoare la unul sau mai multe din capitolele din modelul procesului-verbal, se menţionează pe scurt motivul pentru care nu poate fi completat.  +  Anexa 4MODELELE*)uniformei, însemnelor distinctive, legitimaţiei de controlşi ordinului de serviciu permanent---------*)Purtarea uniformei şi a acestor însemne de către persoane neautorizate se pedepseşte conform legii.UNIFORMA4.1. Uniforma de vară pentru comisarii Gărzii Financiare4.2. Uniforma pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei4.3. Geaca pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei4.4. Coifura pentru comisarii Gărzii Financiare - femei4.5. Coifura pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi4.6. Şapca pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femeiCuloarea pentru articolele de uniformă, veston, pantalon, fustă, geacă şi coifură este gri petrol închis.ÎNSEMNE DISTINCTIVE, SPECIFICE GĂRZII FINANCIARE4.7. Sigla Gărzii Financiare4.8. Insigna metalică cu sigla Gărzii Financiare, ataşabilă la uniformă4.9. Emblema coifură Garda Financiară4.10. Însemne de grad (trese şi stele care indică funcţia), ataşabile la uniformă4.11. Ecuson pentru funcţia de director coordonator/coordonator adjunct4.12. Legitimaţia de control4.13. Insignă metalică pentru legitimaţia de control4.14. Ordinul de serviciu permanent4.15. Emblema aplicabilă pe mâneca stângă a articolelor de echipamentFigura 4.1 - Modelul uniformei de vară pentru comisarii Gărzii Financiare----------NOTĂ(CTCE)Figura 4.1 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 22 (a se vedea imaginea asociată).NOTĂ: La uniforma de vară, comisarii femei pot purta fustă sau pantalon.Figura 4.2 - Modelul uniformei pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei----------NOTĂ(CTCE)Figura 4.2 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 23 (a se vedea imaginea asociată).Pe fiecare mânecă a sacoului, deasupra nasturilor manşetei se aplică o bandă textilă de 5 mm lăţime, pentru comisari, şi o bandă textilă de 20 mm lăţime, pentru comisari generali.Pe mâneca stângă a sacoului, la partea superioară se aplică emblema de la figura 4.15.Pe buzunarul stâng superior al vestonului, al gecii şi al bluzei se aplică însemnele de grad care indică funcţia (figura 4.10) şi insigna cu sigla Gărzii Financiare (figura 4.8).Figura 4.2.1. Modelul uniformei pentru comisarii Gărzii Financiare - femei, varianta cu fustă----------NOTĂ(CTCE)Figura 4.2.1. - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 23 (a se vedea imaginea asociată)Figura 4.3 - Modelul de geacă pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei--------NOTĂ(CTCE)Figura 4.3 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 24 (a se vedea imaginea asociată)Geaca are mânecile şi căptuşeala detaşabile. Geaca se realizează din material de bază uşor, fiind adecvată şi ţinutei de vară. Pentru timp friguros, geaca este prevăzută cu o căptuşeală matlasată, ataşabilă.La modelul de echipament cu geacă se poartă şapcă (figura 4.6).Pe pieptul stâng, deasupra buzunarului se aplică înscrisul GARDA FINANCIARĂ.Pe pieptul stâng, pe clapeta buzunarului se aplică însemnele de grad care indică funcţia (figura 4.10) şi insigna cu sigla Gărzii Financiare. (figura 4.8)Pe mâneca stângă a sacoului, la partea superioară se aplică emblema de la figura 4.15.Figura 4.4 - Modelul de coifură pentru comisarii Gărzii Financiare - femei--------NOTĂ(CTCE)Figura 4.4 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 24 (a se vedea imaginea asociată)Figura 4.5 - Modelul de coifură pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi--------NOTĂ(CTCE)Figura 4.5 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 24 (a se vedea imaginea asociată)Figura 4.6 - Modelul de şapcă pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei--------NOTĂ(CTCE)Figura 4.6 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 24 (a se vedea imaginea asociată)Figura 4.7 - Sigla Gărzii Financiare--------NOTĂ(CTCE)Figura 4.7 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 25 (a se vedea imaginea asociată)Figura 4.8 - Insigna metalică cu sigla Gărzii Financiare, ataşabilă la uniformăInsigna se fixează lângă însemnele de grad.Insigna metalică este prevăzută cu un suport de protecţie a materialelor pe care se fixează, precum şi a ţesăturii articolului de uniformă la care este ataşată.--------NOTĂ(CTCE)Figura 4.8 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 25 (a se vedea imaginea asociată)Figura 4.9 - Emblema coifură Garda Financiară--------NOTĂ(CTCE)Figura 4.9 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 25 (a se vedea imaginea asociată)Figura 4.10 - Însemne de grad (trese şi stele care indică funcţia), ataşabile la uniformă4.10.1. Însemne de grad (trese care indică funcţia), ataşabile la uniformă--------NOTĂ(CTCE)Figura 4.10.1 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 25 (a se vedea imaginea asociată)Figura 4.10.2. Însemne de grad (stele care indică funcţia), ataşabile la uniformă--------NOTĂ(CTCE)Figura 4.10.2 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 26 (a se vedea imaginea asociată)Figura 4.11 - Ecuson pentru funcţia de director coordonator/director coordonator adjunctCompletările cu numele secţiei şi al persoanei sunt date pentru exemplificare.--------NOTĂ(CTCE)Figura 4.11 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 26 (a se vedea imaginea asociată)Figura 4.12 - Modelul legitimaţiei de controlSeria Nr. A 0000 este dată spre exemplificare.--------NOTĂ(CTCE)Figura 4.12 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 26 (a se vedea imaginea asociată)Figura 4.13 - Insigna metalică pentru legitimaţia de controlSeria A 0025 este dată pentru exemplificare.--------NOTĂ(CTCE)Figura 4.13 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 26 (a se vedea imaginea asociată)Figura 4.14. - Modelul ordinului de serviciu permanent--------NOTĂ(CTCE)Figura 4.14 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 27 (a se vedea imaginea asociată)Figura 4.15 - Emblema aplicabilă pe mâneca stângă a articolelor de echipament----------NOTĂ(CTCE)Figura 4.15 - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 27 (a se vedea imaginea asociată)  +  Anexa 5NORMA DE DOTARE ŞI DURATA DE SERVICIUprivind drepturile de echipament ale comisarilor Gărzii FinanciareI. Norma de dotare şi durata de serviciu privind drepturile de echipament ale comisarilor Gărzii Financiare sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 80/1992 referitoare la aprobarea normei privind drepturile de echipament ale personalului militarizat al Gărzii Financiare şi regulile de aplicare a acesteia, care se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.324/2009.II. Însemne specifice
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea însemnelor specifice U/M Prevederi cantitate Observaţii
  Însemne distinctive
  1. Emblemă coifură buc. 2 1 buc. pentru şapcă şi 1 buc. pentru coifură
  2. Set cuprinzând însemne de împuternicire a controlului - legitimaţie cu insignă metalică înseriată - portlegitimaţie - ordinul de serviciu permanent set buc. buc. buc. 1 1 1 1 1 pentru fiecare comisar 1 pentru fiecare comisar 1 pentru fiecare comisar 1 pentru fiecare comisar
  3. Insignă metalică, ataşabilă la uniformă, 3 buc./set, câte 1 buc. pentru veston, geaca şi bluză set 1 1 pentru fiecare comisar
  4. Însemne de grad (trese şi stele care indică funcţia), 3 buc./set de însemne de grad, câte 1 buc. pentru fiecare articol - veston, geacă şi bluză set 1 1 pentru fiecare comisar
  NOTĂ:Detalii minime cu privire la modelul articolelor de uniformă şi al însemnelor distinctive se regăsesc în planşele prevăzute în anexa nr. 4.
   +  Anexa 6LISTAmijloacelor tehnice, a echipamentelor de autoapărare, deprotecţie şi comunicare şi a altor mijloace speciale de dotare a) Arme de foc şi mijloace individuale de autoapărareArme de foc:1. armament de serviciu: pistol cu un încărcător; se asigură la prima dotare; câte o bucată pentru fiecare comisar;2. toc din piele pentru pistol; se asigură la prima dotare pentru fiecare pistol;3. muniţie de război pentru fiecare încărcător de pistol pentru fiecare şedinţă de tragere, precum şi în cazul unor acţiuni speciale; pentru Garda Financiară - Comisariatul General, muniţia se distribuie la ordinul comisarului general, iar pentru secţiile judeţene ale Gărzii Financiare muniţia se distribuie la ordinul directorilor coordonatori;Mijloace individuale de autoapărare:4. butelie cu gaz (spray) paralizant cu portbutelie pentru centură pentru dotarea fiecărui comisar*);------------ Notă *) În mod justificat, comisarul general poate aproba dotarea şi a altor persoane din cadrul Gărzii Financiare cu astfel de mijloace, dacă acestea participă la acţiuni şi numai pe timpul desfăşurării acţiunii.5. electroşocuri:- 800 bucăţi de mici dimensiuni;- 800 bucăţi de mari dimensiuni (bastoane), pentru dotarea comisarilor*).---------- Notă *) În mod justificat, comisarul general poate aproba dotarea şi a altor persoane din cadrul Gărzii Financiare cu astfel de mijloace, dacă acestea participă la acţiuni şi numai pe timpul desfăşurării acţiunii. b) Echipament individual de protecţie:1. veste reflectorizante pentru acţiunile stradale: 800 bucăţi;2. bastoane reflectorizante pentru acţiunile stradale: 800 bucăţi;3. combinezon din două piese (pantalon şi bluză inscripţionată cu sigla Gărzii Financiare), confecţionat din material uşor, care se îmbracă de către comisari peste uniformă în acţiunile de inventariere şi manipulare a mărfurilor, ambalajelor etc.; câte o bucată pentru fiecare comisar. c) Mijloace de comunicare:- telefon mobil şi serviciile aferente - un aparat/persoană. d) Alte mijloace speciale de dotare:1. microscoape portabile pentru citirea elementelor de secretizare de pe timbre şi banderole;2. sigilii metalice de unică folosinţă, personalizate şi înseriate;3. imprimate (formulare cu regim special);4. alte articole necesare, bine justificate, propuse de comisarul general şi aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Anexa 7Însemne distinctive şi modul de echipare aautovehiculelor Gărzii Financiare cu mijloace de semnalizareluminoasă şi sonorăModel - privind inscripţionarea autovehiculelor şi modul de prindere a instalaţiei de semnalizare luminoasă şi sonoră--------NOTĂ(CTCE)Modelul - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 28 (a se vedea imaginea asociată)--------NOTĂ(CTCE)Modelele - se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, la pagina 29 (a se vedea imaginea asociată)  +  Anexa 8NUMĂRUL MAXIMde autoturisme, mijloace de transportspeciale şi consumul lunar de carburanţi aprobat
  *Font 9*
  Tipul mijlocului de transport Numărul aprobat (bucăţi) Consumul maxim lunar de carburanţi aprobat
  Autoturisme pentru transportul comisarilor în operaţiuni specifice de control 650 400 litri/autovehicul
  Microbuze persoane 3 400 litri/autovehicul
  Ambarcaţiuni fluviale: - cu o capacitate de 4 locuri plus echipaj - cu o capacitate de 8-10 locuri plus echipaj 1 1 800 litri/ambarcaţiune 1.000 litri/ambarcaţiune
  TOTAL: 655
  NOTĂ:1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea comisarului general al Gărzii Financiare.2. Consumul de carburanţi de 400 litri/autovehicul reprezintă consumul mediu calculat pe întregul parc auto care revine pe lună unui autovehicul. Nu se consideră depăşiri la consumul normat de carburant la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului aprobat prin prezenta hotărâre, raportat la parcul auto existent.3. Autoturismele care au îndeplinit condiţiile de casare urmează să fie scoase din uz şi înlocuite, prin achiziţii, în perioada imediat următoare.4. Personalul navigant şi de întreţinere a ambarcaţiunilor fluviale va fi prevăzut în statul de funcţii aprobat.
   +  Anexa 9NORMA 04/11/2009