HOTĂRÎRE nr. 58 din 10 martie 1997privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 14 martie 1997  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Turismului este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica politica Guvernului în domeniul turismului.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Turismului are următoarele atribuţii:1. elaborează, promovează şi aplica politicile de dezvoltare şi strategia Guvernului în domeniul turismului;2. iniţiază şi promovează acte normative, norme şi reglementări vizind activitatea de turism şi protecţia turistilor şi avizează reglementările altor ministere care influenţează aceasta activitate;3. iniţiază armonizarea reglementărilor în domeniul turismului cu cele existente în Uniunea Europeană;4. organizează aplicarea legilor şi hotărîrilor Guvernului în domeniul turismului;5. colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale, cu asociaţii, fundaţii şi alte organizaţii neguvernamentale;6. asigura monitorizarea valorificării şi protejării patrimoniului turistic, conform legii;7. iniţiază şi negociaza, din împuternicirea Guvernului, convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente;8. coordonează aplicarea prevederilor legale, inclusiv a convenţiilor şi acordurilor internaţionale, în funcţie de specificul activităţii, şi întreprinde măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea oricărei încălcări a acestora;9. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale interesate de activitatea de turism;10. organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare în ţara şi în străinătate;11. coordonează programele de asistenţa tehnica acordate de Uniunea Europeană, Organizaţia Mondială a Turismului, alte organisme internaţionale, precum şi programul de integrare europeană în domeniul turismului;12. stabileşte orientarea programelor de cercetare în turism;13. coordonează, împreună cu Ministerul Învăţământului, procesul de instruire din propriile instituţii de învăţământ;14. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional în domeniul turismului, participind la sistemul informaţional naţional şi internaţional;15. coordonează activitatea Oficiului de Autorizare şi Control în Turism şi a Oficiului de Promovare a Turismului;16. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3 (1) În structura organizatorică a Ministerului Turismului pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică este prevăzută în anexa nr. 1.În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului turismului se pot organiza servicii sau birouri, precum şi colective temporare prevăzute laart. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu este de 52, exclusiv demnitarii. (4) Ministrul turismului conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate.Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului turismului. (5) Atribuţiile şi sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului turismului. (6) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului turismului.  +  Articolul 4 (1) Se înfiinţează Oficiul de Autorizare şi Control în Turism, denumit în continuare O.A.C.T., ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Turismului, având sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 6, sectorul 5. (2) O.A.C.T. are ca obiect principal de activitate:- licentierea agenţilor de turism;- brevetarea personalului de specialitate;- clasificarea structurilor de primire turistice;- avizarea documentaţiilor de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului;- controlul calităţii serviciilor din turism;- alte activităţi de autorizare, clasificare, avizare şi control. (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigura din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Turismului.Veniturile extrabugetare provin din prestări de servicii privind obiectul de activitate al O.A.C.T. pentru agenţii economici din turism.Nivelul tarifelor prestărilor de servicii va fi aprobat prin ordin al ministrului turismului pe baza propunerilor fundamentate de O.A.C.T.Pentru realizarea obiectului de activitate se vor putea utiliza, în condiţiile legii, şi mijloace materiale şi băneşti de la parteneri interni şi externi, sub forma de donaţii şi alte forme de sprijin. (4) O.A.C.T. va fi dotat, la înfiinţare, cu mijloace fixe şi obiecte de inventar disponibile, prin redistribuire de la Ministerul Turismului. (5) Activitatea O.A.C.T. se desfăşoară în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului turismului. (6) Conducerea O.A.C.T. va fi asigurata de un consiliu de administraţie şi un director.Consiliul de administraţie este format din reprezentanţi ai Ministerului Turismului, ai asociaţiilor profesionale, ai consiliilor judeţene şi ai consiliilor locale.Numirea directorului şi a membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al ministrului turismului, pe baza propunerilor fiecărei instituţii. (7) O.A.C.T. va avea reprezentanţi zonali, care îşi vor desfăşura activitatea împreună cu specialişti desemnaţi de consiliile judeţene şi de consiliile locale, asociaţiile profesionale şi organizaţiile neguvernamentale din turism.Prin reprezentanţii zonali, consiliile judeţene şi consiliile locale vor beneficia de informaţii privind activitatea de turism la nivel naţional şi internaţional.Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judeţene şi al consiliilor locale, vor asigura spaţiul şi condiţiile corespunzătoare de desfăşurare a activităţii reprezentanţilor zonali.  +  Articolul 5 (1) Se înfiinţează Oficiul de Promovare a Turismului, denumit în continuare O.P.T., ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Turismului, având sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, etaj 5, tronson 5, sectorul 5. (2) O.P.T. are ca obiect principal de activitate promovarea turismului prin acţiuni specifice şi prin birourile de promovare şi informare turistica din străinătate. (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Turismului.Veniturile extrabugetare provin din chirii, publicaţii şi prestări de servicii de promovare turistica.Pentru realizarea obiectului de activitate se vor putea utiliza, în condiţiile legii, şi mijloace materiale şi băneşti de la parteneri interni şi externi, sub forma de donaţii şi alte forme de sprijin. (4) O.P.T. va fi dotat, la înfiinţare, cu mijloace fixe şi obiecte de inventar disponibile, prin redistribuire de la Ministerul Turismului. Activul şi pasivul aferente birourilor de promovare şi informare turistica din străinătate vor fi preluate de O.P.T. pe bază de protocol de predare-primire, potrivit datelor cuprinse în evidenţa contabilă. (5) Activitatea O.P.T. se desfăşoară în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului turismului. (6) Conducerea O.P.T. va fi asigurata de un consiliu de administraţie şi un director.Consiliul de administraţie este format din reprezentanţi ai Ministerului Turismului, ai asociaţiilor profesionale, ai consiliilor judeţene şi ai consiliilor locale, ai camerelor de comerţ şi industrie.Numirea directorului şi a membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al ministrului turismului, pe baza propunerilor fiecărei instituţii. (7) O.P.T. va avea reprezentanţi zonali, care îşi vor desfăşura activitatea împreună cu specialişti desemnaţi de consiliile judeţene, consiliile locale, asociaţiile profesionale şi organizaţiile neguvernamentale din turism.Prin reprezentanţii zonali, consiliile judeţene şi consiliile locale vor beneficia de informaţii privind activitatea de turism la nivel naţional şi internaţional.Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judeţene şi al consiliilor locale, vor asigura spaţiul şi condiţiile corespunzătoare de desfăşurare a activităţii reprezentanţilor zonali.  +  Articolul 6 (1) Instituţiile publice din subordinea Ministerului Turismului sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a instituţiilor publice din subordinea Ministerului Turismului se aproba prin ordin al ministrului turismului.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul turismului emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 8Pentru realizarea unei politici naţionale în domeniul turismului şi pentru coordonarea programelor, acţiunilor şi activităţilor care contribuie la dezvoltarea turismului sau care o influenţează, pe lângă ministrul turismului funcţionează Consiliul Consultativ al Turismului.Componenta, organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ al Turismului sunt reglementate prin statut propriu, aprobat prin ordin al ministrului turismului.  +  Articolul 9Ministerul Turismului are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogaHotărârea Guvernului nr. 455/1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului. (2) Prevederile art. 4 alin. (3) şi ale art. 5 alin. (3) privind finanţarea celor două oficii se aplică în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1997. Până la această dată, oficiile se finanţează integral din bugetul Ministerului Turismului. (3) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se va încheia în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Akos Birtalanp. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de statMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1                                                            Numărul maxim deMINISTERUL TURISMULUI posturi: 52                                                        (exclusiv demnitarii)                       ┌─────────────┐                       │ MINISTRU │                       └─────────────┘                             │                             │    ┌────────────┐ │ ┌────────────┐    │ Consilieri │<──────────┼───────────────────>│ Contencios │    └────────────┘ │ └────────────┘                             │                             │ ┌───────────────────┐                             ├───────────────────>│ Control financiar │                             │ │ propriu │                             │ └───────────────────┘                             │                             v                    ┌──────────────────┐                    │ SECRETAR DE STAT │                    └────────┬─────────┘                             │                             │          ┌──────────────────┼────────────────────┐          │ │ │          │ │ │          │ │ │          │ │ │          v v v     ┌──────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐     │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │     │ generală │ │ generală │ │ economică │     │ strategie │ │ relaţii │ │ │     │ şi │ │ │ │ │     │ reglementare │ │ │ │ │     └──────────────┘ └──────────┘ └────────────┘  +  Anexa 2 INSTITUŢIILE PUBLICEcare funcţionează în subordinea Ministerului Turismului
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Oficiul de Autorizare şi Control în Turism*)Venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    2.Oficiul de Promovare a Turismului**)Venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    3.Institutul Naţional de Formare şi Management pentru Turism (cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în regim de autofinanţare prin baza de aplicaţie)Venituri extrabugetare
    4.Institutul de Cercetare pentru Turism (cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în regim de autonomie economică)Venituri extrabugetare
  ----------------- Notă *) Numărul maxim de posturi este 21, din care: 12 posturi de reprezentanţi zonali. Notă **) Numărul maxim de posturi este 34, din care: 12 posturi de reprezentanţi zonali şi 16 posturi la birouri de informare şi promovare turistica din străinătate.------------