LEGE nr. 362 din 20 noiembrie 2009pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 24 noiembrie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, cu următoarele modificări:1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an diminuări şi redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale, în funcţie de stadiul implementării proiectelor finanţate din instrumente structurale la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum şi în funcţie de modificările determinate de realocările de fonduri din instrumente structurale între programele operaţionale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare."2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) După autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale, sumele din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de către autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective."3. La articolul 12, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) să efectueze pe parcursul exerciţiului bugetar redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate/propuse la finanţare în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte şi/sau să se asigure finanţarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 20 noiembrie 2009.Nr. 362.--------