HOTĂRÂRE nr. 1.347 din 11 noiembrie 2009privind consolidarea capacităţii de gestionare a Programului operaţional pentru pescuit
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 19 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) de autoritate de management pentru:- Programul SAPARD şi, respectiv, Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 (PNDR), prin Direcţia generală de dezvoltare rurală - Autoritatea de management pentru PNDR (DGDR AM-PNDR);- Programul operaţional pentru pescuit, prin Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POP (AM POP);".2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului, funcţionează autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului coordonator."3. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanţării şi prefinanţării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondului European pentru Pescuit (FEP), la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţii Europene;".4. La articolul 3 alineatul (1), după litera x) se introduc cinci noi litere, literele y), z), aa), bb) şi cc), cu următorul cuprins:"y) coordonează implementarea programelor de asistenţă bilaterală, precum şi a altor programe de asistenţă financiară acordate de Uniunea Europeană, în conformitate cu aria de responsabilitate; z) elaborează, implementează şi monitorizează din punct de vedere tehnic proiecte finanţate din fonduri europene sau din alte surse, programe de colaborare internaţională, precum şi proiecte de colaborare bilaterală pentru domeniul său de activitate; aa) elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene; bb) elaborează documentele programatice privind politicile de pescuit şi acvacultură finanţate din FEP şi asigură coordonarea la nivel tehnic şi financiar a programelor operaţionale finanţate din FEP; cc) organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului şi avizează organizarea acestuia la nivelul instituţiilor subordonate, potrivit legii."5. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Autoritatea de management pentru Programul operaţional pentru pescuit, denumit în continuare POP, are următoarele atribuţii principale: a) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit; b) contribuie la elaborarea şi modificarea Planului naţional strategic pentru pescuit şi răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează POP; c) elaborează şi negociază cu Comisia Europeană POP, în conformitate cu prevederile art. 17, 18, 19 şi 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului; d) analizează şi propune modificări ale POP şi le înaintează comitetului de monitorizare; e) asigură corelarea operaţiunilor din POP aflat în gestiune cu cele din celelalte programe finanţate din instrumente structurale şi, dacă este cazul, cu programele finanţate din FEADR şi fondurile structurale; f) asigură dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea POP; g) elaborează proceduri pentru gestionarea POP, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. g); h) elaborează ghidurile solicitantului corespunzătoare apelurilor pentru depunerea cererilor de finanţare; i) urmăreşte dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare şi în fazele de implementare a POP, în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului; j) asigură constituirea şi organizarea Comitetului de monitorizare pentru POP, în conformitate cu prevederile art. 63 şi 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului; k) elaborează criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru POP şi supune aprobării Comitetului de monitorizare pentru POP criteriile de evaluare şi selecţie; l) asigură monitorizarea implementării POP şi prezintă Comitetului de monitorizare pentru POP progresul în atingerea obiectivelor specifice ale acestuia, precum şi a ţintelor stabilite pentru fiecare axă prioritară, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului; m) elaborează Raportul anual de implementare, precum şi Raportul final de implementare pentru POP, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, şi le supune aprobării Comitetului de monitorizare pentru POP şi ulterior consultării Autorităţii de certificare; n) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării POP, în conformitate cu prevederile art. 69 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, informează Comitetul de monitorizare pentru POP cu privire la observaţiile Comisiei Europene şi colaborează cu Autoritatea de certificare pentru întreprinderea acţiunilor necesare în soluţionarea observaţiilor; o) furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare Autorităţii de certificare pentru îndeplinirea de către aceasta a atribuţiilor prevăzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului; p) pune la dispoziţia Comisiei Europene, la cerere, lista operaţiunilor încheiate care fac obiectul închiderii parţiale, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului; q) asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile, constată creanţele bugetare şi asigură recuperarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competenţelor; r) transmite Autorităţii de certificare rapoarte privind neregulile identificate şi sumele plătite necuvenit, precum şi rapoarte privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate şi a celor rezultate din nereguli; s) elaborează, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemelor de management şi control pentru POP; t) elaborează şi implementează Planul multianual de evaluare şi se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe parcursul implementării POP; u) informează Comitetul de monitorizare pentru POP asupra rezultatelor evaluărilor ex ante, intermediare şi ex post şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea acestora, în conformitate cu dispoziţiile art. 48, 49 şi 50 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului; v) elaborează şi implementează Planul de comunicare pentru POP; w) asigură îndeplinirea obligaţiilor legate de informare şi publicitate, în conformitate cu prevederile cap. V din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit; x) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în sistemul informatic specific, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind POP; y) încheie contracte de finanţare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condiţiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele comunitare aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare; z) elaborează decizii/ordine de finanţare, prin care se stabilesc obligaţiile autorităţii de management şi ale beneficiarului; aa) elaborează documentele necesare în vederea fundamentării programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din FEP, precum şi a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile; bb) autorizează plăţile, elaborează şi transmite Autorităţii de certificare cereri de rambursare şi/sau declaraţii de cheltuieli validate şi efectuează plăţile către beneficiar, după caz, în urma verificărilor efectuate, în conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului şi ale art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei; cc) elaborează şi transmite Autorităţii de certificare previziuni realiste pentru contractările şi plăţile aferente POP, în vederea respectării de către Autoritatea de certificare a prevederilor art. 75 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului; dd) verifică şi avizează proiectele legislative iniţiate de alte structuri implicate în gestionarea FEP la nivel naţional şi care ar putea afecta direct sau indirect implementarea POP; ee) iniţiază şi promovează propuneri legislative în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a POP; ff) încheie protocoale interinstituţionale cu Autoritatea de certificare şi cu Autoritatea de audit, în vederea asigurării şi transmiterii informaţiilor necesare privind procedurile şi verificările efectuate în raport cu cheltuielile; gg) elaborează contracte de finanţare, prin care se stabilesc obligaţiile autorităţii de management şi ale beneficiarilor; hh) emite instrucţiuni şi decizii în baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, precum şi a altor prevederi legale;îi) asigură funcţionarea unui sistem informatizat de înregistrare şi stocare a înregistrărilor contabile, necesare pentru gestiunea financiară, monitorizarea, verificarea, auditarea şi evaluarea fiecărei operaţiuni/fiecărui proiect din cadrul POP; jj) se asigură că fiecare beneficiar dispune de un sistem contabil separat pentru toate activităţile din cadrul operaţiunii/proiectului, conform legislaţiei din domeniu; kk) se asigură de disponibilitatea documentelor referitoare la cheltuieli şi audit, în conformitate cu art. 87 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului."6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este de 665, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."7. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POP (AM POP), în calitate de Autoritate de management pentru POP, asigură îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit şi la art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit."2. La articolul 2 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) Ghidul solicitantului - un document elaborat de AM POP în conformitate cu prevederile art. 167 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările ulterioare, prin care se precizează: obiectivele urmărite; criteriile de eligibilitate, selecţie şi atribuire prevăzute la art. 114 şi 115 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările ulterioare, şi documentele justificative relevante; modalităţile de finanţare comunitară şi modalităţile şi data-limită pentru depunerea propunerilor şi data posibilă de demarare a acţiunilor, precum şi data de încheiere a procedurii de atribuire. Ghidul solicitantului se publică pe site-ul AM POP şi pe suport hârtie, pentru a se asigura o publicitate pe scară cât mai largă în rândul potenţialilor beneficiari."3. La articolul 2 alineatul (2), literele c), e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) contract de finanţare - documentul juridic încheiat între AM POP şi solicitantul de finanţare, prin care se acordă acestuia din urmă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare din POP şi care stabileşte obiectul sprijinului, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice;...................................................................... e) proiect/operaţiune eligibil/eligibilă - proiectul/operaţiunea care îndeplineşte condiţiile minime prevăzute în Regulamentul CE nr. 1.198/2006 al Consiliului şi care poate fi selectat/selectată, conform criteriilor aprobate de Comitetul de monitorizare pentru POP, pentru a primi asistenţa financiară nerambursabilă din POP;...................................................................... g) cheltuielile eligibile - cheltuielile realizate de către beneficiar aferente proiectului/operaţiunii eligibil/eligibile prevăzut/prevăzute la lit. e), care pot fi finanţate atât din FEP, în limita ratei de cofinanţare conform reglementărilor comunitare, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare;".4. La articolul 2 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:"i) ordinul de finanţare - actul unilateral care se elaborează în cazul acordării de prime pentru atingerea obiectivelor aferente unor măsuri specifice din POP; j) cheltuieli generale de administraţie - cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul proiectului/operaţiunii. Lista tipurilor de cheltuieli cuprinse în această categorie se elaborează de AM POP şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, potrivit prevederilor art. 31."5. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 lit. a) şi în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, contribuţia în natură poate fi considerată cheltuială eligibilă în conformitate cu prevederile art. 3 lit. b)-d) dacă îndeplineşte şi următoarele condiţii specifice: a) contribuţia constă în terenuri, clădiri, echipamente, materiale, activitate profesională sau prestaţii voluntare; b) obiectul contribuţiei în natură sub formele prevăzute la lit. a) nu trebuie să fi fost achiziţionat prin intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile; c) în cazul terenului, clădirilor şi echipamentelor, valoarea este certificată de un evaluator autorizat; d) în cazul clădirilor şi echipamentelor, acestea trebuie să facă parte integrantă şi inseparabilă din rezultatul operaţiunii; e) în cazul terenurilor şi clădirilor, acestea trebuie să fie libere de orice sarcini sau interdicţii şi să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; f) cheltuielile nu au fost realizate prin măsuri de inginerie financiară; g) în cazul prestaţiei voluntare, valoarea muncii este determinată luându-se în considerare timpul destinat şi valoarea salariului mediu pe oră sau pe zi pentru munca prestată. (2) În cazul contribuţiilor în natură, cofinanţarea FEP nu depăşeşte cheltuielile eligibile totale, excluzând valoarea acestor contribuţii."6. La articolul 5, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Prin excepţie de la prevederile art. 3 lit. a), amortizarea este cheltuială eligibilă dacă respectă prevederile art. 3 lit. b)-d) şi îndeplineşte următoarele condiţii specifice:".7. Articolul 6 se abrogă.8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Costul achiziţiei de teren viran este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 3 şi următoarele condiţii specifice: a) trebuie să existe o legătură directă între achiziţionarea de terenuri şi obiectivele operaţiunii/proiectului cofinanţate/ cofinanţat; b) se certifică de către un evaluator independent autorizat că preţul/costul de achiziţie al terenului nu depăşeşte valoarea de piaţă; c) partea din suma totală a cheltuielilor legate de operaţiune/proiect, reprezentată de achiziţionarea terenului, nu trebuie să depăşească 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente operaţiunii."9. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Pentru operaţiunile/proiectele de conservare a mediului cheltuielile sunt eligibile dacă sunt îndeplinite toate condiţiile enumerate mai jos: a) achiziţia să fie în legătură directă cu obiectivele operaţiunii/proiectului; b) terenul să fie afectat destinaţiei prevăzute pentru o perioadă determinată, conform deciziei/contractului de finanţare; c) destinaţia terenului să fie neagricolă, cu excepţia cazurilor justificate în mod corespunzător şi aprobate de AM POP."10. La articolul 8, litera d) se abrogă.11. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În cazul subcontractării operaţiunilor de furnizare de bunuri, lucrări sau servicii, beneficiarul răspunde în integralitate de respectarea prevederilor contractuale şi este obligat să furnizeze AM POP toate informaţiile legate de subcontractori, conform cerinţelor AM POP. Subcontractarea totală a achiziţiei nu este permisă pentru operaţiunile/proiectele eligibile."12. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Costurile garanţiilor bancare sunt eligibile în situaţia în care garanţiile sunt necesare conform legislaţiei interne sau comunitare."13. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Cheltuielile privind plata salariilor, remuneraţiilor şi stimulentelor pentru personalul având atribuţii în implementarea operaţiunii/proiectului, efectuate de beneficiar în cadrul şi exclusiv pe durata implementării proiectului/operaţiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real şi definitiv suportate de către beneficiar. Aceste cheltuieli se decontează conform contractului de muncă sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului şi în fişa de pontaj."14. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cheltuielile privind chiria şi cele care vizează dezvoltarea capacităţii administrative în vederea gestionării POP, inclusiv cheltuielile cu remuneraţia funcţionarilor publici sau a personalului contractual cu normă întreagă ori parţială de lucru, având atribuţii în gestionarea POP, cheltuielile cu instruirea/formarea personalului structurilor implicate în gestionarea POP şi cheltuielile aferente schimburilor de experienţă sunt eligibile."15. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Pentru beneficiarii măsurilor derulate din POP se aplică următoarele restricţii de finanţare: a) debitorii pentru FEP, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AM POP, inclusiv a majorărilor de întârziere; b) beneficiarii POP care se află în situaţii litigioase cu AM POP, până la soluţionarea definitivă a litigiului."16. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - În cazul proiectelor/operaţiunilor care necesită acord de mediu şi studiu de impact de mediu, selecţia proiectelor/operaţiunilor se va efectua fără obligativitatea prezentării acestor documente. Prezentarea lor este obligatorie după notificarea beneficiarului privind selectarea de către AM POP a proiectului/operaţiunii şi înainte de încheierea contractului de finanţare, fără însă ca între momentul notificării şi cel al semnării contractului să se scurgă o perioadă de timp mai mare de 6 luni."17. Articolul 21 se abrogă.18. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Costul de achiziţie al activelor corporale şi necorporale este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 3 şi următoarele condiţii specifice: a) activele corporale şi necorporale sunt considerate active amortizabile; b) activele corporale şi necorporale sunt achiziţionate în condiţii de piaţă; c) activele corporale şi necorporale sunt incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului; d) activele corporale sunt utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani, termen calculat de la data semnării contractului de finanţare; e) activele corporale nu suferă modificări substanţiale care să afecteze natura sau condiţiile de implementare ori care să ofere/acorde avantaj necuvenit unui operator public sau privat în termen de 5 ani, termen calculat de la data semnării contractului de finanţare."19. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Proiectul/operaţiunea eligibil/eligibilă nu poate avea scopul sau efectul de a produce profit beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 109 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului."20. La articolul 25, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) taxa pe valoarea adăugată;".21. La articolul 25, litera e) se abrogă.22. La articolul 25, după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:"j) achiziţionarea de terenuri pentru o sumă care depăşeşte 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operaţiunea în cauză; k) achiziţionarea de locuinţe."23. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Beneficiarul nu are dreptul să constituie garanţii sau ipoteci asupra investiţiei ce face obiectul contractului de finanţare, care să devină executorii mai devreme de împlinirea a 5 ani de la data semnării contractului de finanţare."24. La articolul 27, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Se pot angaja cheltuieli prin decizia/ordinul/contractul de finanţare numai în limita sumelor stabilite pentru fiecare măsură de AM POP. (4) Încheierea contractelor de finanţare sau emiterea deciziei/ordinului de finanţare se poate face începând cu data aprobării POP prin decizie a Comisiei Europene."25. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Beneficiarii POP trebuie să furnizeze toate datele solicitate de instituţiile implicate, atât în perioada de implementare a proiectelor, cât şi ulterior finalizării acestora până la închiderea oficială a POP."26. La articolul 31, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) În conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, AM POP stabileşte liste cu cheltuielile eligibile, având în vedere conţinutul POP şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului şi ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit......................................................................... (3) În vederea verificării eligibilităţii cheltuielilor efectuate pentru realizarea unei operaţiuni, AM POP stabileşte proceduri specifice."  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În activitatea de conducere a Agenţiei, preşedintele director general este ajutat de un vicepreşedinte-director general adjunct, funcţionar public numit în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care răspunde de politica comună în domeniul pescuitului. (3) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 155, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi în prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."3. Articolul 4^1 se abrogă.4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IVDirecţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru Programul operaţional pentru pescuit (POP) din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este condusă de un director general, ajutat de un director general adjunct, funcţionari publici numiţi în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul V (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale preia, pentru Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POP, un număr de 60 de posturi de la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. (2) Posturile prevăzute la alin. (1) se preiau pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile interesate, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, iar personalul aferent posturilor preluate se consideră transferat în interesul serviciului. (3) Funcţionarii publici din compartimentele regionale POP prevăzuţi la alin. (2) îşi vor desfăşura activitatea în spaţiile pe care le ocupă în prezent, cu dotarea aferentă existentă, în cadrul filialelor regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.  +  Articolul VIReorganizarea, încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────p. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar,Nicolae Giugea,secretar de statp. Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 noiembrie 2009.Nr. 1.347.  +  Anexa 1 ───────(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2009)────────────────────────────────────────────────Numărul maxim de posturi = 665 posturi,exclusiv demnitarii şi cabinetul ministruluiStructura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şiDezvoltării Rurale                                        ┌──────────┐        ┌───────────────────────────────┤ MINISTRU ├────┬────────────────┐ ┌───┐  ┌───┐ │ └────┬─────┘┌───┴────┐ ├─┤ 5 │  │ 1 ├─┤ │ │Cabinet │ │ └───┘  └───┘ │ │ │ministru│ │ ┌───┐  ┌───┐ │ │ └────────┘ ├─┤ 6 │  │ 2 ├─┤ ┌───────────┬─────────────────┼───────┬────────────┐ │ └─┬─┘  └───┘ │ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ │ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ │ ┌─┴─┐  ┌───┐ │ │Secretar│ │Secretar│ │ │Secretar│ │Secretar│ │ │ 7 │  │ 3 ├─┤ │de stat │ │de stat │ │ │de stat │ │de stat │ │ └───┘  └───┘ │ └───┬────┘ └───┬────┘ │ └───┬────┘ └────────┘ │ ┌───┐  ┌───┐ │ │ │ │ │ ├─┤ 8 │  │ 4 ├─┘ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ │ ┌───┴────┐ │ └───┘  └───┘ │Cabinet │ │Cabinet │ │ │Cabinet │ │ ┌───┐           │secretar│ │secretar│ │ │secretar│ └─┤ 9 │           │de stat │ │de stat │ │ │de stat │ └───┘           └────────┘ └────────┘ │ └────────┘                                 ┌────────┐ │                                 │Secretar│ │                                 │general ├──┤                                 └───┬────┘ │                                 ┌───┴────┐ │                                 │Secretar│ │                                 │general │ │                                 │adjunct │ │                                 └────────┘ │                                             │          ┌───────────┬────────┬─────────────┼───────┬─────────┬────┬──────┐        ┌─┴──┐ ┌──┴─┐ ┌─┴──┐ ┌────┐ │ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ │ ┌─┴──┐      ┌─┤ 10 │ ┌─┤ 14 │ ┌─┤ 22 │ │ 25 ├─┤ ┌─┤ 30 │ ┌─┤ 34 │ │ ┌─┤ 42 │      │ └────┘ │ └────┘ │ └────┘ └────┘ │ │ └────┘ │ └────┘ │ │ └────┘      │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐ ┌────┐ │ │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ │ ┌────┐      ├─┤ 11 │ ├─┤ 15 │ ├─┤ 23 │ │ 26 ├─┤ ├─┤ 31 │ ├─┤ 35 │ │ ├─┤ 43 │      │ └────┘ │ └────┘ │ └────┘ └────┘ │ │ └────┘ │ └────┘ │ │ └────┘      │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐ ┌────┐ │ │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ │ ┌────┐      ├─┤ 12 │ ├─┤ 16 │ └─┤ 24 │ │ 27 ├─┤ ├─┤ 32 │ ├─┤ 36 │ │ ├─┤ 44 │      │ └────┘ │ └────┘ └────┘ └────┘ │ │ └────┘ │ └────┘ │ │ └────┘      │ ┌────┐ │ ┌────┐ ┌────┐ │ │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ │ ┌────┐      └─┤ 13 │ ├─┤ 17 │ │ 28 ├─┤ └─┤ 33 │ └─┤ 37 │ │ └─┤ 45 │        └────┘ │ └────┘ └────┘ │ └────┘ └────┘ │ └────┘                 │ ┌────┐ ┌────┐ │ ┌─┴──┐                 ├─┤ 18 │ │ 29 ├─┘ ┌─┤ 38 │                 │ └────┘ └────┘ │ └────┘                 │ ┌────┐ │ ┌────┐                 ├─┤ 19 │ ├─┤ 39 │                 │ └────┘ │ └────┘                 │ ┌────┐ │ ┌────┐                 ├─┤ 20 │ ├─┤ 40 │                 │ └────┘ │ └────┘                 │ ┌────┐ │ ┌────┐                 └─┤ 21 │ └─┤ 41 │                   └────┘ └────┘    LEGENDA:    ───────── 1 = Colegiul ministerului 2 = Corpul de control al ministrului*) 3 = Direcţia de audit 4 = Autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor     de plăţi şi a Organismului Coordonator**) 5 = Consilier diplomatic 6 = Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale 7 = Direcţia afaceri europene şi programe cu finanţare UE 8 = Serviciul de presă şi relaţii publice 9 = Probleme speciale***)10 = Direcţia generală de inspecţii în tehnice în     agricultură şi silvicultură11 = Direcţia de inspecţii tehnice în sectorul vegetal12 = Serviciul de inspecţii tehnice în sectorul animal13 = Direcţia de inspecţii silvice şi cinegetice14 = Direcţia generală politici agricole15 = Direcţia politici de piaţă în culturi de câmp16 = Direcţia politici de piaţă în horticultură şi     industrie alimentară17 = Direcţia politici de piaţă în zootehnie18 = Direcţia de cercetare, calitatea producţiei şi     agricultură ecologică19 = Direcţia de evaluare şi prognoză a producţiei agricole20 = Serviciul de selecţie vegetală şi calitatea seminţelor21 = Agenţia Naţională Fitosanitară*)22 = Direcţia generală îmbunătăţiri funciare şi fond funciar23 = Direcţia îmbunătăţiri funciare24 = Direcţia fond funciar şi structuri agricole25 = Direcţia management resurse umane26 = Direcţia juridică27 = Unitatea de politici publice şi management administrativ***)28 = Serviciul relaţia cu Parlamentul şi dialog social29 = Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă***)30 = Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene31 = Direcţia buget naţional32 = Direcţia fonduri europene şi contabilizare plăţi33 = Direcţia investiţii, achiziţii, patrimoniu şi IT34 = Direcţia generală de regim silvic şi cinegetic35 = Direcţia păduri private şi dezvoltare forestieră36 = Direcţia politici şi strategii în silvicultură37 = Serviciul fond cinegetic38 = Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de     management pentru PNDR39 = Direcţia strategii, politici şi programe de     dezvoltare rurală40 = Direcţia asistenţă tehnică şi formare profesională41 = Direcţia coordonare, monitorizare şi implementare a PNDR42 = Direcţia generală pescuit- Autoritatea de management pentru POP43 = Direcţia contractare şi verificări de management44 = Direcţia strategie şi monitorizare POP45 = Serviciul control şi certificare de plată_____________ Notă *) se organizează la nivel de direcţie Notă **) se organizează la nivel de serviciu Notă ***) se organizează la nivel de compartiment  +  Anexa 2 ───────(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2009)────────────────────────────────────────────────Structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii,Pădurilor şi Dezvoltării Rurale┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt.│ Denumirea structurii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I.│Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală - servicii publice ││ │deconcentrate │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ││ │"Prof. Dr. G.K. Constantinescu", inclusiv oficiile judeţene pentru ││ │ameliorare şi reproducţie în zootehnie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din ││ │Plante şi Produse Vegetale │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Agenţia Naţională a Zonei Montane │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Administraţia sistemului naţional antigrindină şi de creştere a ││ │precipitaţiilor │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │NOTĂ: ││ │Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru ││ │instituţiile prevăzute la cap. I este de 10.626. │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ II.│Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate ││ │de la bugetul de stat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului ││ │săditor - servicii publice deconcentrate │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea ││ │Călugărească │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului ││ │Odobeşti │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Oficiul Naţional al Viei şi Vinului │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, inclusiv oficiile/centrele ││ │judeţene şi locale de consultanţă agricolă din subordinea acesteia │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Autoritatea Hipică Naţională │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │NOTĂ: ││ │Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la cap. II este ││ │de 3.442. │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│III.│Alte structuri finanţate din venituri proprii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Agenţia Domeniilor Statului │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Institutul de Bioresurse Alimentare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse ││ │Vitivinicole │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea ││ │direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie ││ │şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în ││ │Horticultură, Ştefăneşti - Argeş │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ IV.│Structuri cu finanţare externă şi de la bugetul de stat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Unităţi de management al proiectului (UMP) │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3 ────────(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008)────────────────────────────────────────────────────STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi AcvaculturăTotal = 155 posturi, inclusiv posturile din filialele regionale                      ┌────────────┐                      │ PREŞEDINTE │                      └─────┬──────┘                            │                            │ ┌────────────────┐                            ├─────────────┤ Vicepreşedinte │                            │ └───────┬────────┘                            │ ┌────────────┴──────────┐                            │ ┌──────┴────────┐ ┌───────┴──────┐                            │ │ Direcţia de │ │ Direcţia │                            │ │ inspecţie şi │ │ maritimă │                            │ │ control │ │ │                            │ └───────────────┘ └──────────────┘  ┌────────────────────┐ │  │ Direcţia de │ │  │ acvacultură ├────┤  │ şi administrare │ │  │resurse acvatice vii│ │  └────────────────────┘ │                            │                ┌───────────┴────────────┐                │ 10 filiale regionale │                │ fără personalitate │                │ juridică │                └────────────────────────┘__________