ORDONANTA nr. 55 din 28 august 1997pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 30 august 1997  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Legea nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie, altele decât cele de specialitate juridică, sunt diferenţiate pe funcţii şi, în cadrul funcţiei, pe grade şi gradatii."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitate, personalul poate primi un salariu de merit lunar, de până la 20% din salariul de baza brut şi care face parte din acesta. (2) Persoanele care beneficiază de salariul de merit, precum şi cuantumul acestuia se stabilesc, de regula, o dată pe an, după adoptarea bugetului. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 50% din numărul total al posturilor de magistraţi prevăzut în statul de funcţiuni al Curţii Supreme de Justiţie şi pentru cel mult 25% din numărul celorlalte posturi."3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie şi magistraţii-asistenţi, care sunt numiţi după pensionare, beneficiază de sporul de vechime în munca pentru vechimea totală în munca, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege. La încetarea activităţii, aceste persoane au dreptul la recalcularea pensiei, incluzandu-se în baza de calcul a pensiei vechimea în munca şi salariul realizate după data pensionării. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi magistraţilor care beneficiază de pensie de serviciu potrivit Legii pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992."4. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Sporul de stabilitate în magistratura se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, potrivit legii."5. Articolul 12 alineatul (3) se abroga.6. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Judecătorii şi magistraţii-asistenţi, desemnaţi conform legii sa desfăşoare activităţi la comisiile electorale şi la comisia de cercetare a averilor, beneficiază pe perioada respectiva de o indemnizaţie de 10% aplicată la salariul de baza brut, în afară de cazul în care, prin legi speciale se stabileşte o remunerare superioară. În cazul în care un magistrat desfăşoară activitate efectivă în ambele domenii enumerate, se acordă indemnizaţie pentru fiecare activitate. (2) Pentru participarea la şedinţele Secţiilor Unite, ale Completului de 9 judecători, ale secţiilor şi la cele ale Colegiului permanent al Curţii Supreme de Justiţie, magistraţii beneficiază, pentru fiecare şedinţa, de o indemnizaţie egala cu 3% din salariul de baza brut, dacă sunt respectate criteriile de calitate şi operativitate stabilite cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."7. După articolul 13 se introduc doua articole 13^1 şi 13^2, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - Magistraţii care au titlul ştiinţific de lt; lt;doctor în drept gt; gt; sau lt; lt;doctor docent gt; gt; beneficiază de un spor de 15% la salariul de baza brut.Art. 13^2. - (1) Magistraţii beneficiază de rambursarea a 50% din costul cărţilor de specialitate achiziţionate, cu excepţia celor asigurate gratuit. (2) Rambursarea se face în luna imediat următoare prezentării documentelor justificative la Compartimentul economic-financiar administrativ al Curţii Supreme de Justiţie. (3) Sumele rambursate în cursul unui an calendaristic, în condiţiile alin. (1) nu vor putea depăşi salariul de baza brut din ultima luna a anului în care se face rambursarea."8. Articolul 22 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) Salariile de baza pentru personalul tehnic, economic, administrativ şi de întreţinere se stabilesc în condiţiile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu modificările ulterioare."9. La articolul 23, după litera d) se introduce litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) asigurarea de către Guvern a unei locuinţe de serviciu, în cazul mutării din alta localitate;"10. La articolul 23 literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:"e) compensarea chiriei stabilite pe baza unui contract de închiriere, încheiat în condiţiile legii, până la asigurarea unei locuinţe; f) judecătorii care nu beneficiază de locuinta în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea şi nu li se acordă compensarea cheltuielilor de cazare în condiţiile prevăzute la lit. e) au dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare până la nivelul contravalorii unui abonament lunar de transport. În situaţia în care nu exista mijloace de transport între aceste localităţi ori efectuează deplasarea cu autoturismul propriu, aceştia beneficiază de decontarea a 7,5 litri carburant la 100 km, pentru perioada în care au lucrat efectiv;"11. După articolul 23 se introduce articolul 23^1 cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - Pentru risc şi suprasolicitare neuropsihica, judecătorii şi magistraţii-asistenţi beneficiază de un spor de 50% din salariul de baza brut lunar."12. Articolul 32 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Împotriva hotărârii Colegiului permanent se poate formula contestaţie, în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţa la Secţia civilă a Curţii Supreme de Justiţie. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă."13. După articolul 34 se introduce articolul 34^1 cu următorul cuprins:"Art. 34^1. - Salariile judecătorilor, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celuilalt personal al Curţii Supreme de Justiţie vor fi compensate, respectiv, indexate, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, concomitent cu compensarea, respectiv, indexarea salariilor de baza şi a indemnizaţiilor autorităţilor executivă şi legislativă, pentru corelarea nivelului de salarizare prevăzut de prezenta lege".  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 56/1996 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3Influentele în bugetul Curţii Supreme de Justiţie pentru anul 1997, determinate de prezenta ordonanţă, se suporta din rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 4Legea nr. 56/1996 se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Dinu Ianculescu,secretar de statMinistru de stat, ministrulfinanţelor,Mircea CiumaraMinistrul muncii şi protecţieisociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa     I. COEFICIENŢII DE IERARHIZARE PENTRU CONDUCEREA CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE
         
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    1.Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie7,50
    2.Vicepreşedintele Curţii Supreme de Justiţie6,80
    3.Preşedinte de Secţie la Curtea Supremă de Justiţie6,60
      NOTĂ:     Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza se actualizează o dată cu modificarea coeficienţilor de ierarhizare a indemnizaţiilor membrilor Parlamentului şi a salariilor de baza pentru membrii Guvernului, cu care se corelează.    II. COEFICIENŢII DE IERARHIZARE PENTRU FUNCŢIILE DE EXECUŢIE DE SPECIALITATE JURIDICĂ DIN CURTEA SUPREMA DE JUSTIŢIE          A. Funcţii de execuţie de specialitate
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    1.JudecătorS6,30
    2.Magistrat-asistentS5,30
      NOTĂ:    Coeficientul de ierarhizare a salariului de baza pentru judecători se actualizează o dată cu modificarea coeficientului de ierarhizare a indemnizaţiilor membrilor Parlamentului şi a salariilor de baza pentru membrii Guvernului, cu care se corelează.    Salariul de baza prevăzut pentru magistratul-asistent se majorează cu 3% când este înaintat pe loc în gradul de preşedinte de tribunal, cu 5% când este înaintat pe loc în gradul de judecător de curte de apel şi cu 7% când este înaintat pe loc în gradul de preşedinte de curte de apel.           B. Funcţii de conducere de specialitate juridică
             
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    minimămaximă
        Funcţii de conducere    
    1.Prim-magistrat-asistent   15%20%
    2.Director   15%20%
    3.Magistrat-asistent şef   10%15%
      III. COEFICIENŢII DE IERARHIZARE PENTRU FUNCŢII DE EXECUŢIE DE SPECIALITATE PE TREPTELE PROFESIONALE                       A. Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare - gradaţia
    1234
    1.Grefier şi grefier-secretar          
      - treapta IM2,2552,3102,3652,420
      - treapta a II-aM2,0352,0902,1452,200
      - treapta a III-aM/G1,8151,8701,9251,980
      - debutantM/G1,760---
    2.Agent procedural, aprodG1,1001,1281,1551,182
      NOTĂ:    Salariile funcţiilor de grefier şi grefier-secretar sunt mai mari cu 5% pentru personalul care utilizează în interesul serviciului cel puţin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, şi pentru care poseda atestat.    Salariile funcţiilor de grefier şi grefier-secretar cu studii superioare sunt mai mari cu coeficientul de ierarhizare de 0,5 faţă de salariile celor cu studii medii.                         B. Funcţii de conducere
         
    FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    minimămaximă
    Prim-grefier20%25%
  ---------