LEGE nr. 354 din 12 noiembrie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 16 noiembrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36 din 15 aprilie 2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 21 aprilie 2009, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul 1 al articolului 10^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10^1Persoanele care au dobândit cetățenia română prin naștere sau prin adopție și care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetățenia română, cu posibilitatea păstrării cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b), c) și e).2. La articolul I punctul 2, articolul 10^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10^2Persoanele prevăzute la art. 10^1 care au domiciliul sau reședința în România pot depune cererea de redobândire ori acordare a cetățeniei române la Direcția cetățenie din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, după obținerea dreptului de ședere, potrivit legii.3. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 și 2^2, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 12, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:În cazul cererilor de redobândire a cetățeniei române sau de acordare, întemeiate pe dispozițiile art. 10 alin. 1 și art. 10^1, acestea pot fi depuse și la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. În cazul în care cererile au fost depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, acestea vor fi înaintate de îndată Comisiei pentru cetățenie din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, Direcția cetățenie.2^2. La articolul 12, alineatul 3 se abrogă.4. La articolul I punctul 3, alineatul 3 al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un președinte și 15 membri, personal de specialitate juridică asimilat magistraților din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, numiți prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești. Lucrările Comisiei nu sunt publice, acestea se desfășoară în prezența a cel puțin 3 membri și sunt prezidate de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta.5. La articolul I, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 5, 6 și 7, cu următorul cuprins:5. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Ministrul justiției și libertăților cetățenești, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta lege, emite de îndată ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, după caz. Ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de îndată, de la data emiterii ordinului.În cazul în care constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, ministrul justiției și libertăților cetățenești respinge, prin ordin, cererea de acordare sau de redobândire a cetățeniei.Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, respectiv ordinul de respingere a cererii de acordare sau de redobândire a cetățeniei române se comunică de îndată solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobândire a cetățeniei române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ. Hotărârea curții de apel este definitivă și poate fi supusă recursului la secția de contencios administrativ a Înaltei Curți de Casație și Justiție.6. La articolul 19, alineatele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Cetățenia română se acordă sau se redobândește la data depunerii jurământului de credință.În termen de 3 luni de la data comunicării ordinului ministrului justiției și libertăților cetățenești de acordare sau redobândire a cetățeniei române, persoanele cărora li s-a acordat sau au redobândit cetățenia română vor depune jurământul de credință față de România.7. La articolul 30, alineatele 5, 6 și 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de renunțare la cetățenia română se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.Ordinul de respingere a cererii de renunțare la cetățenia română poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București. Hotărârea curții de apel este definitivă și este supusă recursului la Secția de contencios administrativ a Înaltei Curți de Casație și Justiție.Pierderea cetățeniei române prin renunțare are loc la data eliberării adeverinței de renunțare la cetățenia română.6. Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IICererile formulate în temeiul dispozițiilor art. 10^1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și înregistrate la Direcția cetățenie anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se soluționează în termen de 5 luni de la data rezoluției președintelui Comisiei pentru cetățenie asupra cererii de acordare sau redobândire a cetățeniei.  +  Articolul IIÎncepând cu 1 ianuarie 2010, în vederea înregistrării cererilor de redobândire sau acordare a cetățeniei române, formulate în temeiul dispozițiilor art. 10^1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor înființa birouri teritoriale în subordinea Direcției cetățenie din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești.  +  Articolul IIILegea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor și alineatelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 12 noiembrie 2009.Nr. 354._________