LEGE nr. 345 din 11 noiembrie 2009pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 13 noiembrie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IArticolul 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Funcţia de arhitect-şef este ocupată, în condiţiile legii, de un funcţionar public, specialist atestat de Registrul Urbaniştilor din România, având formaţia profesională după cum urmează: a) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist, absolvent de masterat, la nivelul judeţelor, municipiilor reşedinţă de judeţ, municipiului şi sectoarelor municipiului Bucureşti; b) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist, absolvent de masterat, precum şi de urbanist şi inginer în domeniul construcţiilor, licenţiat al învăţământului superior, la nivelul municipiilor; c) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist, absolvent de masterat, de urbanist şi inginer în domeniul construcţiilor, licenţiat al învăţământului superior, precum şi de conductor arhitect, la nivelul oraşelor şi comunelor."2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Atribuţiile, răspunderile şi drepturile arhitectului-şef, precum şi organizarea şi funcţionarea structurilor de specialitate din subordine se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi de Registrul Urbaniştilor din România, cu consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, şi aprobat de Guvern."  +  Articolul IIMenţinerea în funcţie a arhitecţilor-şefi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 36 alin. (2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, este condiţionată de absolvirea de către aceştia a cursurilor de formare profesională continuă, organizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IIILegea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 noiembrie 2009.Nr. 345.-------