REGLEMENTĂRI CONTABILE din 29 octombrie 2009 conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 bis din 10 noiembrie 2009  ------------ Notă *) Aprobate de Ordinul nr. 3.055 din 29 octombrie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 10 noiembrie 2009.

  ORDIN

  pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene*)

  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

  în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,

  ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

  Art. 1. — (1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) cuprind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene.

  Art. 2. — (1) Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene se aplică de entitățile prevăzute la pct. 1 alin. (3) din reglementări.

  1. (2) Subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, precum și subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul ori domiciliul în străinătate au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit reglementărilor menționate la alin. (1).

   Art. 3. — (1) Persoanele juridice care la data bilanțului depășesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mărime:

   • total active: 3.650.000 euro;

   • cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

   • număr mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50 întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

   • bilanț;

   • cont de profit și pierdere;

   • situația modificărilor capitalului propriu;

   • situația fluxurilor de numerar;

   • note explicative la situațiile financiare anuale.

  1. (2) Persoanele juridice care la data bilanțului nu depășesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:

   • bilanț prescurtat;

   • cont de profit și pierdere;

   • note explicative la situațiile financiare anuale simplificate. Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de numerar.

  2. (3) Potrivit legii contabilității, situațiile financiare anuale trebuie însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene.

  3. (4) Persoanele juridice care au întocmit situații financiare anuale simplificate întocmesc situațiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) numai dacă în două exerciții financiare consecutive depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1). Persoanele juridice care au întocmit situațiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) întocmesc situații financiare anuale simplificate numai dacă în

   două exerciții financiare consecutive nu depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

  4. (5) În cazul entităților nou-înființate, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu de raportare situații financiare anuale simplificate sau situații financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea an de raportare, aceste entități analizează indicatorii determinați din situațiile financiare ale anului precedent și indicatorii determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la sfârșitul exercițiului financiar curent, întocmind situații financiare anuale în funcție de criteriile de mărime înregistrate.

  Art. 4. — În cazul entităților administrate în sistem dualist, potrivit legii, referirile din reglementările prevăzute la art. 1 la

  „administratori” se vor citi ca referiri la „membrii directoratului”.

  Art. 5. — (1) Situațiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt auditate, potrivit legii.

  1. (2) Fac obiectul auditului statutar și situațiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice de interes public, astfel cum sunt definite potrivit legii.

  2. (3) Situațiile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii.

  Art. 6. — Societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, astfel cum este definită de legislația în vigoare privind piața de capital, întocmesc situații financiare anuale cu 5 componente, așa cum acestea sunt prevăzute la art. 3 alin. (1), indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau numărul mediu de salariați.

  Art. 7. — (1) Subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, organizează și conduc evidență contabilă proprie, astfel încât aceasta să permită determinarea informațiilor și a obligațiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparțin să poată întocmi situații financiare anuale.

  1. (2) Activitatea desfășurată în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se include în situațiile financiare ale persoanei juridice române și se raportează pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene.

  2. (3) În înțelesul prezentului ordin, prin subunități fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se înțelege sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, înființate potrivit legii.

  3. (4) Persoanele desemnate ca reprezentant/împuternicit fiscal, potrivit Codului fiscal și Codului de procedură fiscală, țin contabilitatea proprie în funcție de statutul lor de persoane fizice sau juridice, după caz. În cazul în care sunt persoane juridice,

   image

   *) Ordinul nr. 3.055/2009 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 10 noiembrie 2009 și este reprodus și în acest număr bis.

   acestea întocmesc situații financiare anuale și raportări contabile, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

  4. (5) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

  Art. 8. — (1) În cazul asocierilor în participație încheiate între o persoană juridică română și o persoană juridică străină, contabilitatea se ține de către persoana desemnată de asociați, care răspunde potrivit legii.

  1. (2) La organizarea și conducerea contabilității asocierii în participație trebuie avute în vedere atât Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, cât și cerințele care rezultă din alte prevederi legale.

  2. (3) Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene se aplică, de asemenea, asocierilor în participație între persoane juridice străine (nerezidente), înregistrate în România. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere să îndeplinească obligațiile fiscale organizează și conduce evidența contabilă a asocierii, astfel încât să se poată determina informațiile și obligațiile prevăzute de lege, fără a întocmi situații financiare anuale.

  Art. 9. — Ministerul Finanțelor Publice și alte autorități de reglementare pot solicita prezentarea în situațiile financiare anuale a unor informații suplimentare față de cele care trebuie prezentate în concordanță cu reglementările prevăzute la art. 1.

  Art. 10. — În aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, entitățile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori, potrivit legii. În cazul entităților care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligația gestionării entității respective.

  Art. 11. — (1) Situațiile financiare anuale consolidate sunt elaborate în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene.

  1. (2) O societate-mamă trebuie să întocmească situații financiare anuale consolidate dacă aceasta face parte dintr-un grup de societăți și îndeplinește una dintre următoarele condiții:

   1. a) deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților într-o altă societate denumită filială;

   2. b) este acționar sau asociat al unei societăți și majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale societății în cauză (filială), care au îndeplinit aceste funcții în cursul exercițiului financiar, în cursul exercițiului financiar precedent și până în momentul întocmirii situațiilor financiare anuale consolidate, au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor lor de vot;

   3. c) este acționar sau asociat al unei societăți și deține singură controlul asupra majorității drepturilor de vot ale acționarilor ori asociaților societății, ca urmare a unui acord cu alți acționari sau asociați;

   4. d) este acționar sau asociat și are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra filialei, în temeiul unui contract încheiat cu societatea comercială în cauză ori al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislația aplicabilă filialei permite astfel de contracte ori clauze;

   5. e) societatea-mamă deține puterea de a exercita sau exercită efectiv o influență dominantă ori control asupra unei filiale;

   6. f) este acționar sau asociat și are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau de supraveghere ale filialei; sau

   7. g) societatea-mamă și filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.

  Art. 12. — (1) O societate-mamă este scutită de la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate dacă, la data bilanțului consolidat, societățile comerciale care urmează să fie consolidate nu depășesc împreună, pe baza celor mai recente situații financiare anuale ale acestora, limitele a două dintre următoarele 3 criterii:

  • total active: 17.520.000 euro;

  • cifra de afaceri netă: 35.040.000 euro;

  • număr mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250.

  1. (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) nu se aplică dacă una dintre filialele care urmează să fie consolidate este o societate comercială ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital.

  2. (3) Condițiile în care o societate-mamă este scutită de la obligația întocmirii situațiilor financiare anuale consolidate sunt prevăzute în Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene.

  3. (4) Criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza situațiilor financiare anuale ale societății-mamă și ale filialelor sale.

  Art. 13. — Sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor reglementărilor contabile conforme cu directivele europene sunt cele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

  Art. 14. — (1) Entitățile care fac parte din categoria persoanelor juridice de interes public, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu excepția societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, a instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, a societăților de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, a societăților de pensii, a societăților de servicii de investiții financiare, societăților de administrare a investițiilor și organismelor de plasament colectiv, și care au obligația să întocmească situații financiare anuale consolidate pot întocmi aceste situații fie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene, fie în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

  1. (2) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor juridice,

   altele decât cele de interes public, care au obligația, potrivit legii, să întocmească situații financiare anuale consolidate.

  2. (3) Persoanele juridice care au optat, potrivit prevederilor de mai sus, pentru aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate au obligația să asigure continuitatea aplicării acestora.

   Art. 15. — Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

   Art. 16. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 și nr. 1.080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

   Art. 17. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   București, 29 octombrie 2009.

   Nr. 3.055

   p. Ministrul finanțelor publice,

   Gheorghe Gherghina,

   secretar de stat

   ANEXĂ

   REGLEMENTĂRI CONTABILE

   conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene

   CAPITOLUL I

   ARIA DE APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

   1. 1. - (1) Prezentele reglementări prevăd formatul și conținutul situațiilor financiare anuale, principiile contabile și regulile de recunoaștere, evaluare, scoatere din evidență și prezentare a elementelor în situațiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, și publicare a situațiilor financiare anuale, unele reguli privind contabilitatea de gestiune, Planul de conturi general, precum și conținutul și funcțiunea conturilor contabile.

    Acestea stabilesc, de asemenea, reguli privind organizarea și conducerea contabilității și raportările efectuate în conformitate cu cerințele instituțiilor statului, pentru uzul tuturor categoriilor de utilizatori.

    1. (2) Prezentele reglementări transpun:

     1. a) Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene 78/660/CEE din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din data de 14 august 1978, cu modificările și completările ulterioare1;

      image

      1 Directiva a IV-a a fost modificată şi completată prin următoarele directive:

      • - Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/CEE din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din 18 iulie 1983;

      • - Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/CEE din 21 decembrie 1989 privind cerinţele de prezentare referitoare la sucursalele deschise într-un Stat membru de către anumite tipuri de societăţi comerciale care intră sub incidenţa legislaţiei unui alt stat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989;

      • - Directiva Consiliului 90/604/CEE din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate în ceea ce priveşte excepţiile pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi publicarea conturilor în ecu, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;

      • - Directiva Consiliului 90/605/CEE din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate în ceea ce priveşte aria de aplicabilitate a acestor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;

      • - Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE, Directivei 83/349/CEE şi a Directivei 86/635/CEE privind regulile de evaluare pentru conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, precum şi ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 27 octombrie 2001;

      • - Directiva Consiliului 2003/38/CE din 13 mai 2003 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale în ceea ce priveşte sumele exprimate în euro, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 120 din 15 mai 2003;

      • - Directiva 2003/51/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE şi 91/674/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, băncilor şi altor instituţii financiare şi ale societăţilor de asigurare privind modernizarea şi actualizarea regulilor contabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 17 iulie 2003.

     2. b) art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de achiziție, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004;

     3. c) prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE;

     4. d) prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 224 din 16 august 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE;

     5. e) prevederile Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 164 din 26 iunie 2009, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE.

    2. (3) Prezentele reglementări se aplică de către următoarele categorii de persoane (denumite în continuare entități):

     1. a) societățile comerciale:

      • - societățile în nume colectiv;

      • - societățile în comandită simplă;

      • - societățile pe acțiuni;

      • - societățile în comandită pe acțiuni; și

      • - societățile cu răspundere limitată.

     2. b) societățile/companiile naționale;

     3. c) regiile autonome;

     4. d) institutele naționale de cercetare-dezvoltare;

     5. e) societățile cooperative și celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcționează pe principiile societăților comerciale;

     6. f) subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în România, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, în condițiile prevăzute de prezentele reglementări;

     7. g) subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor prevăzute la lit. a) - e), cu sediul sau domiciliul în România, în condițiile prevăzute de prezentele reglementări;

     8. h) subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, în condițiile prevăzute de prezentele reglementări.

    3. (4) Societățile comerciale care au subunități organizează și conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informațiile necesare privind activitatea desfășurată de aceste subunități.

    4. (5) În înțelesul prezentelor reglementări, prin subunități fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se înțelege sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, înființate potrivit legii.

   2. 2. - (1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută.

    (2) Prin valută se înțelege altă monedă decât leul.

    CAPITOLUL II

    FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

    SECȚIUNEA 1

    DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

   3. 3. - (1) Persoanele juridice care la data bilanțului depășesc limitele a două dintre următoarele trei criterii (denumite în continuare criterii de mărime):

    • - total active: 3.650.000 euro,

    • - cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro,

    • - număr mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50 întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

    • - bilanț,

    • - cont de profit și pierdere,

    • - situația modificărilor capitalului propriu,

    • - situația fluxurilor de numerar,

    • - notele explicative la situațiile financiare anuale.

     1. (2) Persoanele juridice care la data bilanțului nu depășesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:

      • - bilanț prescurtat,

      • - cont de profit și pierdere,

      • - note explicative la situațiile financiare anuale simplificate.

       Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de numerar.

     2. (3) Situațiile financiare anuale, respectiv situațiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.

     3. (4) Potrivit legii contabilității, situațiile financiare anuale trebuie însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii conducerii entității pentru întocmirea situațiilor financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene. Informațiile cuprinse în această declarație sunt cele prevăzute de legea contabilității.

   4. 4. - Prevederile pct. 3 referitoare la componentele situațiilor financiare anuale, se aplică și de entitățile prevăzute la pct. 1 alin. (3) lit. h) din prezentele reglementări.

   5. 5. - (1) Situațiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice prevăzute la pct. 3 alin. (1) sunt auditate potrivit legii. Sunt auditate, de asemenea, situațiile financiare anuale întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1 alin. (3) lit. h), în cazul depășirii limitelor criteriilor de mărime prevăzute la pct. 3 alin. (1).

    1. (2) Fac obiectul auditului statutar și situațiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice de interes public, așa cum sunt definite potrivit legii.

    2. (3) Situațiile financiare anuale simplificate sunt verificate, potrivit legii.

   6. 6. - Pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementări nu se aplică de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, așa cum aceasta este definită de legislația în vigoare privind piața de capital.

   7. 7. - (1) Atunci când, la data bilanțului, o entitate depășește sau încetează să mai depășească limitele a două dintre cele trei criterii prevăzute la pct. 3 alin. (1), acest fapt afectează aplicarea derogării prevăzute la acel punct, numai dacă acest lucru are loc în două exerciții financiare consecutive. În acest scop se reanalizează numărul de componente ale situațiilor financiare anuale, astfel:

    1. a) o entitate care a întocmit situații financiare anuale simplificate va întocmi situațiile financiare anuale prevăzute la pct. 3 alin. (1) numai dacă, în două exerciții financiare consecutive, depășește limitele a două dintre cele trei criterii prevăzute la pct. 3 alin. (1);

    2. b) o entitate care a întocmit situațiile financiare anuale prevăzute la pct. 3 alin.

    1. (1) va întocmi situații financiare anuale simplificate, numai dacă, în două exerciții financiare consecutive, nu depășește limitele a două dintre cele trei criterii prevăzute la pct. 3 alin. (1).

    2. (2) Prin două exerciții financiare consecutive se înțelege exercițiul financiar precedent celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale și exercițiul financiar curent, pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale.

     Ca urmare, pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de prezentele reglementări se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale exercițiului financiar precedent celui de raportare și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar.

    3. (3) Totalul activelor prevăzut la pct. 3 alin. (1) cuprinde activele de la lit. A - C înscrise la "Active" din formatul bilanțului prevăzut la pct. 24 alin. (1) sau din formatul prevăzut la pct. 24 alin. (2).

   8. 8. - Situațiile financiare anuale se întocmesc în mod clar și în concordanță cu prevederile prezentelor reglementări.

   9. 9. - Situațiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, profitului sau pierderii entității.

   10. 10. - Dacă aplicarea prevederilor prezentelor reglementări nu este suficientă pentru a oferi o imagine fidelă în înțelesul pct. 9, entitatea trebuie să prezinte informații suplimentare în notele explicative.

   11. 11. - Dacă, în cazuri excepționale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementări se dovedește contrară obligației prevăzute la pct. 9, entitatea trebuie să facă abatere de la acea prevedere, în vederea oferirii unei imagini fidele, în înțelesul pct. 9. Orice astfel de abatere trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu o explicație a motivelor acesteia și o prezentare a efectelor abaterii asupra valorii activelor, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.

   12. 12. - (1) Subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, organizează și conduc evidență contabilă proprie, astfel încât aceasta să permită determinarea informațiilor și a obligațiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparțin să poată întocmi situații financiare anuale.

    1. (2) Activitatea desfășurată în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se include în situațiile financiare ale persoanei juridice române și se raportează pe

     teritoriul României, cu respectarea prevederilor pct. 2 și pct. 185 din prezentele reglementări.

    2. (3) Persoanele desemnate ca reprezentant/împuternicit fiscal, potrivit Codului fiscal și Codului de procedură fiscală, țin contabilitatea proprie în funcție de statutul lor de persoane fizice sau juridice, după caz. În cazul în care sunt persoane juridice, acestea întocmesc situații financiare anuale și raportări contabile, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

    3. (4) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

   13. 13. - (1) În cazul asocierilor în participație încheiate între o persoană juridică română și o persoană juridică străină, contabilitatea se ține de către persoana desemnată de asociați, care răspunde potrivit legii.

    1. (2) La organizarea și conducerea contabilității asocierii în participație trebuie avute în vedere atât prezentele reglementări, cât și cerințele care rezultă din alte prevederi legale.

    2. (3) Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, asocierilor în participație între persoane juridice străine (nerezidente), înregistrate în România. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere să îndeplinească obligațiile fiscale organizează și conduce evidența contabilă a asocierii, astfel încât să se poată determina informațiile și obligațiile prevăzute de lege, fără a întocmi situații financiare anuale.

   14. 14. - Ministerul Finanțelor Publice și alte autorități de reglementare pot solicita prezentarea în situațiile financiare anuale a unor informații suplimentare față de cele care trebuie prezentate în concordanță cu prezentele reglementări.

   15. 15. - Formatul bilanțului și al contului de profit și pierdere, în special în ceea ce privește forma adoptată pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exercițiu financiar la altul. În cazuri excepționale, sunt permise abateri de la acest principiu. Orice astfel de abatere trebuie menționată în notele explicative, împreună cu o explicație a motivelor care au determinat-o.

   16. 16. - În bilanț și în contul de profit și pierdere, elementele prevăzute la pct. 24 alin. (1), 24 alin. (2) și 32 alin. (1) trebuie prezentate separat, în ordinea indicată. O subclasificare mai detaliată a elementelor se poate face numai în notele explicative.

   17. 17. - Formatul, succesiunea și terminologia elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, în cazul în care natura specifică a unei entități impune acest lucru. Astfel de adaptări trebuie efectuate atunci când sunt cerute prin reglementări speciale emise de Ministerul Finanțelor Publice și alte autorități de reglementare.

   18. 18. - (1) Pentru fiecare element de bilanț, de cont de profit și pierdere și, după caz, din situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de numerar trebuie prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exercițiul financiar precedent.

    (2) Dacă valorile prevăzute la alin. (1) nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante.

   19. 19. Un element de bilanț, din contul de profit și pierdere și, după caz, din situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de numerar pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepția cazului în care există un element corespondent pentru exercițiul financiar precedent, în înțelesul pct. 18 alin. (1).

   20. 20. - (1) Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu ale entității la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.

    1. (2) În bilanț elementele de activ și datorii sunt grupate după natură și lichiditate, respectiv natură și exigibilitate.

    2. (3) În înțelesul prezentelor reglementări:

     1. a) un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut în contabilitate și prezentat în bilanț atunci când este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către entitate și activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(ă) în mod credibil;

     2. b) o datorie reprezintă o obligație actuală a entității ce decurge din evenimente trecute și prin decontarea căreia se așteaptă să rezulte o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice. O datorie este recunoscută în contabilitate și prezentată în bilanț atunci când este probabil că o ieșire de resurse încorporând beneficii economice va rezulta din decontarea unei obligații prezente și când valoarea la care se va realiza această decontare poate fi evaluată în mod credibil;

     3. c) capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acționarilor sau asociaților în activele unei entități după deducerea tuturor datoriilor sale.

    3. (4) Beneficiile economice reprezintă potențialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerar către entitate. Această contribuție se reflectă fie sub forma creșterii intrărilor de numerar, fie sub forma reducerii ieșirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de producție.

    Astfel, potențialul poate fi unul productiv, atunci când activul este utilizat separat sau împreună cu alte active pentru prestarea de servicii sau producerea de bunuri destinate vânzării de către entitate. De asemenea, potențialul poate îmbrăca forma convertibilității în numerar sau echivalente de numerar.

    SECȚIUNEA 2

    UTILIZATORII ȘI CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

     1. 2.1. UTILIZATORII SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

   21. 21. - Utilizatorii situațiilor financiare întocmite potrivit prezentelor reglementări includ investitorii actuali și potențiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clienții, instituțiile statului și alte autorități, precum și publicul. Aceștia utilizează situațiile financiare pentru a-și satisface o parte din necesitățile lor de informații. În funcție de părțile interesate, necesitățile de informații pot include următoarele:

    1. a) Investitorii. Ofertanții de capital purtător de risc și consultanții lor sunt preocupați de riscul inerent tranzacțiilor și de rentabilitatea investițiilor lor. Ei au nevoie de informații pentru a decide dacă ar trebui să cumpere, să păstreze sau să

     vândă instrumente de capital. Acționarii sunt interesați și de informații care le permit să evalueze capacitatea entității de a plăti dividende.

    2. b) Angajații. Personalul angajat și grupurile sale reprezentative sunt interesați de informații privind stabilitatea și profitabilitatea angajatorilor lor. Aceștia sunt interesați și de informații care le permit să evalueze capacitatea entității de a oferi remunerații, pensii și alte beneficii de pensionare, precum și oportunități profesionale.

    3. c) Creditorii. Creditorii sunt interesați de informații care le permit să determine dacă împrumuturile acordate și dobânzile aferente vor fi rambursate la scadență.

    4. d) Furnizorii și alți creditori. Furnizorii și alți creditori sunt interesați de informații care le permit să determine dacă sumele care le sunt datorate vor fi plătite la scadență. Furnizorii și alți creditori sunt, în general, interesați de entitate pe o perioadă mai scurtă decât creditorii, cu excepția cazului în care ei sunt dependenți de continuitatea activității entității, atunci când aceasta este un client major.

    5. e) Clienții. Clienții sunt interesați de informații despre continuitatea activității unei entități, în special atunci când au o colaborare pe termen lung cu entitatea respectivă sau sunt dependenți de ea.

    6. f) Instituțiile statului și alte autorități. Instituțiile statului și alte autorități sunt interesate de alocarea resurselor și implicit de activitatea entităților. Acestea solicită informații pentru a reglementa activitatea entităților, pentru a determina politica fiscală și ca bază pentru calculul venitului național și al altor indicatori statistici similari.

    7. g) Publicul. Entitățile pot afecta publicul în diferite moduri. De exemplu, entitățile pot avea o contribuție substanțială la economia locală în multe moduri, mai ales prin numărul de angajați și colaborarea cu furnizorii locali. Situațiile financiare pot ajuta publicul furnizând informații referitoare la evoluțiile recente și tendințele legate de prosperitatea entității și a sferei de activitate a acesteia.

   22. 22. - Deși nu toate necesitățile de informație ale utilizatorilor pot fi satisfăcute de situațiile financiare cu scop general, există informații care pot interesa toți utilizatorii.

     1. 2.2. CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUAȚIILOR FINANCIARE

    ANUALE

   23. 23. - (1) Caracteristicile calitative sunt atributele care determină utilitatea informației oferite de situațiile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea, relevanța, credibilitatea și comparabilitatea.

    1. (2) Inteligibilitatea. O calitate esențială a informațiilor furnizate de situațiile financiare este aceea că ele trebuie să fie ușor înțelese de utilizatori. În acest scop, se presupune că utilizatorii dispun de cunoștințe suficiente privind desfășurarea afacerilor și a activităților economice, de noțiuni de contabilitate și au dorința de a studia informațiile prezentate, cu atenția cuvenită. Totuși, informațiile asupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse în situațiile financiare datorită relevanței lor în luarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse doar pe motivul că ar putea fi prea dificil de înțeles pentru anumiți utilizatori.

    2. (3) Relevanța. Pentru a fi utile, informațiile trebuie să fie relevante pentru luarea deciziilor de către utilizatori. Informațiile sunt relevante atunci când influențează deciziile economice ale utilizatorilor, ajutându-i pe aceștia să evalueze evenimente

     trecute, prezente sau viitoare, să confirme sau să corecteze evaluările lor anterioare.

     Relevanța informației este influențată de natura sa și de pragul de semnificație. În anumite cazuri, natura informației este suficientă, prin ea însăși, pentru a determina relevanța sa. În alte cazuri, atât natura, cât și pragul de semnificație sunt importante.

     În înțelesul prezentelor reglementări, se consideră că o informație este semnificativă dacă omisiunea sau prezentarea sa eronată poate influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situațiilor financiare anuale. În analiza semnificației unui element sunt luate în considerare mărimea și/sau natura omisiunii sau a declarației eronate judecate în contextul dat.

    3. (4) Credibilitatea. Pentru a fi utilă, informația trebuie să fie și credibilă. Informația este credibilă atunci când nu conține erori semnificative, nu este părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere că reprezintă corect ceea ce și-a propus să reprezinte sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte.

     Pentru a fi credibilă, informația trebuie să reprezinte cu fidelitate tranzacțiile și alte evenimente pe care aceasta fie și-a propus să le reprezinte, fie este de așteptat, în mod rezonabil, să le reprezinte.

     Pentru ca informația să prezinte credibil evenimentele și tranzacțiile pe care își propune să le reprezinte, este necesar ca acestea să fie contabilizate și prezentate în concordanță cu fondul și realitatea lor economică, și nu doar cu forma lor juridică, potrivit pct. 46 din prezentele reglementări.

     De asemenea, pentru a fi credibilă, informația cuprinsă în situațiile financiare trebuie să fie neutră, adică lipsită de influențe. Situațiile financiare nu sunt neutre dacă, prin selectarea și prezentarea informației, influențează luarea unei decizii sau formularea unui raționament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat.

     În exercitarea raționamentelor necesare pentru a face estimările cerute în condiții de incertitudine, este necesară includerea unui grad de precauție, astfel încât activele și veniturile să nu fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile să nu fie subevaluate.

     Pentru a fi credibilă, informația din situațiile financiare trebuie să fie completă. O omisiune poate face ca informația să fie falsă sau să inducă în eroare și astfel să nu mai aibă caracter credibil și să devină defectuoasă din punct de vedere al relevanței.

    4. (5) Comparabilitatea. Utilizatorii trebuie să poată compara situațiile financiare ale unei entități în timp, pentru a identifica tendințele în poziția financiară și performanțele sale. Utilizatorii trebuie să poată compara situațiile financiare ale diverselor entități, pentru a le evalua poziția financiară și performanța. Astfel, măsurarea și prezentarea efectului financiar al acelorași tranzacții și evenimente trebuie efectuate într-o manieră consecventă în cadrul unei entități și de-a lungul timpului pentru acea entitate și într-o manieră consecventă pentru diferite entități.

     O consecință importantă a calității informației de a fi comparabilă este ca utilizatorii să fie informați despre politicile contabile utilizate în elaborarea situațiilor financiare și despre orice modificare a acestor politici, precum și despre efectele unor astfel de modificări. Utilizatorii trebuie să fie în măsură să identifice diferențele între politicile contabile pentru tranzacții și alte evenimente asemănătoare utilizate de aceeași entitate de la o perioadă la alta, cât și de diferite entități. Conformitatea

     cu prezentele reglementări, inclusiv prezentarea politicilor contabile utilizate de entitate, ajută la obținerea comparabilității.

     Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundată cu simpla uniformitate și nu trebuie să devină un impediment în introducerea de politici contabile îmbunătățite. Nu este indicat pentru o entitate să continue să evidențieze în contabilitate, în aceeași manieră, o tranzacție sau un alt eveniment dacă politica adoptată nu menține caracteristicile calitative de relevanță și credibilitate. Nu este indicat pentru o entitate să-și lase politicile contabile nemodificate atunci când există alternative mai relevante și mai credibile.

     Este, de asemenea, important ca situațiile financiare să prezinte informații corespunzătoare pentru perioadele precedente.

    5. (6) Pentru ca informația să fie relevantă și credibilă, sunt necesare următoarele:

     • - informația să fie oportună pentru luarea deciziilor de către utilizatori;

     • - beneficiile de pe urma informației să depășească costul acesteia;

     • - să se stabilească un echilibru între caracteristicile calitative ale informației financiare.

    SECȚIUNEA 3 FORMATUL BILANȚULUI

   24. 24. - (1) Formatul bilanțului este următorul:

    1. A. Active imobilizate

     1. I. Imobilizări necorporale

      1. 1. Cheltuieli de constituire

      2. 2. Cheltuieli de dezvoltare

      3. 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros

      4. 4. Fondul comercial, în măsura în care acesta a fost achiziționat cu titlu oneros

      5. 5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție

     2. II. Imobilizări corporale

      1. 1. Terenuri și construcții

      2. 2. Instalații tehnice și mașini

      3. 3. Alte instalații, utilaje și mobilier

      4. 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție

     3. III. Imobilizări financiare

      1. 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate

      2. 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate

      3. 3. Interese de participare

      4. 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare

      5. 5. Investiții deținute ca imobilizări

      6. 6. Alte împrumuturi

    2. B. Active circulante

     1. I. Stocuri

      1. 1. Materii prime și materiale consumabile

      2. 2. Producția în curs de execuție

      3. 3. Produse finite și mărfuri

      4. 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri

     2. II. Creanțe

      (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

      1. 1. Creanțe comerciale

      2. 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate

      3. 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare

      4. 4. Alte creanțe

      5. 5. Capital subscris și nevărsat

     3. III. Investiții pe termen scurt

      1. 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate

      2. 2. Alte investiții pe termen scurt

     4. IV. Casa și conturi la bănci

    3. C. Cheltuieli în avans

    4. D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

     1. 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile

     2. 2. Sume datorate instituțiilor de credit

     3. 3. Avansuri încasate în contul comenzilor

     4. 4. Datorii comerciale - furnizori

     5. 5. Efecte de comerț de plătit

     6. 6. Sume datorate entităților afiliate

     7. 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare

     8. 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale

    5. E. Active circulante nete/datorii curente nete

    6. F. Total active minus datorii curente

    7. G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

     1. 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile

     2. 2. Sume datorate instituțiilor de credit

     3. 3. Avansuri încasate în contul comenzilor

     4. 4. Datorii comerciale - furnizori

     5. 5. Efecte de comerț de plătit

     6. 6. Sume datorate entităților afiliate

     7. 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare

     8. 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale

    8. H. Provizioane

    1. 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare

    2. 2. Provizioane pentru impozite

    3. 3. Alte provizioane

    I. Venituri în avans

    J. Capital și rezerve

    1. I. Capital subscris

     1. 1. Capital subscris vărsat

     2. 2. Capital subscris nevărsat

    2. II. Prime de capital

    3. III. Rezerve din reevaluare

    4. IV. Rezerve

     1. 1. Rezerve legale

     2. 2. Rezerve statutare sau contractuale

     3. 3. Alte rezerve

    5. V. Profitul sau pierderea reportat(ă)

    6. VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar

    (2) Formatul bilanțului prescurtat este următorul:

    1. A. Active imobilizate

     1. I. Imobilizări necorporale

     2. II. Imobilizări corporale

     3. III. Imobilizări financiare

    2. B. Active circulante

     1. I. Stocuri

     2. II. Creanțe

      (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

     3. III. Investiții pe termen scurt

     4. IV. Casa și conturi la bănci

    3. C. Cheltuieli în avans

    4. D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

    5. E. Active circulante nete/datorii curente nete

    6. F. Total active minus datorii curente

    7. G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

    8. H. Provizioane

    9. I. Venituri în avans

    10. J. Capital și rezerve

     1. I. Capital subscris (prezentându-se separat capitalul vărsat și capitalul nevărsat)

     2. II. Prime de capital

     3. III. Rezerve din reevaluare

     4. IV. Rezerve

     5. V. Profitul sau pierderea reportat(ă)

     6. VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar

   25. 25. - Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale. De exemplu: o imobilizare corporală finanțată parțial din subvenții, parțial din surse proprii; o imobilizare corporală reevaluată, pentru care transferul la rezerve al surplusului din reevaluare se face pe măsura amortizării imobilizării; un împrumut obligatar pentru care s-a prevăzut o primă de rambursare a obligațiunilor; o majorare de capital subscrisă de acționari la o valoare mai mare decât valoarea nominală a acțiunilor corespunzătoare (subscriere cu primă de capital) etc.

   26. 26. - (1) Acțiunile deținute la entitățile afiliate trebuie prezentate numai în cadrul elementelor prevăzute în acest scop.

    (2) Entitățile afiliate au semnificația prevăzută la pct. 6 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene.

   27. 27. - Toate angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel acordate trebuie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, și trebuie făcută distincție între diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanții valorice care a fost acordată. Angajamentele acordate, care există în relația cu entitățile afiliate, trebuie prezentate distinct în notele explicative.

    SECȚIUNEA 4

    PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANȚ

   28. 28. - Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau persoanele care au obligația gestionării entității.

   29. 29. - (1) Cheltuielile efectuate în cursul exercițiului financiar, dar care sunt aferente unui exercițiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Cheltuieli în avans".

    (2) Veniturile care, deși se referă la exercițiul financiar curent, nu sunt exigibile decât după închiderea acestuia, trebuie prezentate la "Creanțe". În cazul în care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate în notele explicative.

   30. 30. - (1) Veniturile încasate înainte de data bilanțului aferent exercițiului financiar curent, dar care sunt aferente unui exercițiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Venituri în avans".

    1. (2) Cheltuielile care, deși se referă la exercițiul financiar curent, se vor plăti numai în cursul unui exercițiu financiar ulterior, trebuie prezentate la "Datorii". În cazul în care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate în notele explicative.

    2. (3) În cadrul veniturilor în avans reflectate în bilanț, sumele care urmează a fi trecute pe venituri curente într-o perioadă de până la un an se prezintă distinct de cele care urmează a fi trecute pe venituri curente într-o perioadă mai mare de un an.

   31. 31. - (1) Ajustările de valoare cuprind toate corecțiile destinate să țină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanțului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.

    (2) Ajustările de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, și/sau ajustările provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

    SECȚIUNEA 5

    FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

   32. 32. - (1) Formatul contului de profit și pierdere este următorul:

    1. 1. Cifra de afaceri netă

    2. 2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție

    3. 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată

    4. 4. Alte venituri din exploatare

    5. 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile

     b) Alte cheltuieli externe

    6. 6. Cheltuieli cu personalul:

     1. a) Salarii și indemnizații

     2. b) Cheltuieli cu asigurările sociale, cu indicarea distinctă a celor referitoare la

      pensii

    7. 7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările

     necorporale

     b) Ajustări de valoare privind activele circulante, în cazul în care acestea depășesc suma ajustărilor de valoare care sunt normale în entitatea în cauză

    8. 8. Alte cheltuieli de exploatare

    9. 9. Venituri din interese de participare, cu indicarea distinctă a celor obținute de la entitățile afiliate

    10. 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distinctă a celor obținute de la entitățile afiliate

    11. 11. Alte dobânzi de încasat și venituri similare, cu indicarea distinctă a celor obținute de la entitățile afiliate

    12. 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante

    13. 13. Dobânzi de plătit și cheltuieli similare, cu indicarea distinctă a celor privind entitățile afiliate

    14. 14. Profitul sau pierderea din activitatea curentă

    15. 15. Venituri extraordinare

    16. 16. Cheltuieli extraordinare

    17. 17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară

    18. 18. Impozitul pe profit

    19. 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

    20. 20. Profitul sau pierderea exercițiului financiar.

    (2) Elementul “Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată” evidențiază veniturile din producția de imobilizări.

    SECȚIUNEA 6

    PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

   33. 33. - (1) Cifra de afaceri netă cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse și furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentă a entității, după deducerea reducerilor comerciale și a taxei pe valoarea adăugată, precum și a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

    (2) În cazul entităților care au realizat operațiuni de leasing financiar, radiate din Registrul general și care, la data intrării în vigoare a prezentelor reglementări, mai au în derulare contracte de leasing, în cifra de afaceri netă se include și dobânda cuvenită acestor contracte, aferentă perioadei de raportare.

   34. 34. - (1) În înțelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

    1. a) veniturile constituie creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creșteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuții ale acționarilor;

    2. b) cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieșiri sau scăderi ale valorii activelor ori creșteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari.

    1. (2) Veniturile și cheltuielile care apar altfel decât în cursul activităților curente ale entității trebuie prezentate la "Venituri extraordinare" și "Cheltuieli extraordinare".

    2. (3) Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacții ce sunt clar diferite de activitățile curente ale entității și care, prin urmare, nu se așteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat.

    3. (4) Activitățile curente reprezintă orice activități desfășurate de o entitate, ca parte integrantă a afacerilor sale, precum și activitățile conexe în care aceasta se

     angajează și care sunt o continuare a primelor activități menționate, incidente acestora sau care rezultă din acestea.

    4. (5) Pentru a stabili dacă un eveniment sau o tranzacție se delimitează clar de activitățile curente ale entității, se are în vedere, mai degrabă, natura elementului sau a tranzacției aferente activității desfășurate în mod curent de entitate, decât frecvența cu care se așteaptă ca aceste evenimente să aibă loc. Prin urmare, un eveniment sau o tranzacție poate fi extraordinară pentru o entitate, dar nu și pentru o alta, datorită diferențelor dintre activitățile curente ale acelor entități.

     De exemplu, pierderile rezultate în urma unui cutremur sau unui alt dezastru natural pot fi calificate de către majoritatea entităților ca elemente extraordinare. De asemenea, exproprierea activelor este un eveniment extraordinar.

    5. (6) Cu excepția cazului în care veniturile și cheltuielile prevăzute la alin. (2) sunt nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor, în notele explicative trebuie prezentate explicații despre valoarea și natura acestora. Aceeași prevedere se aplică veniturilor și cheltuielilor legate de un alt exercițiu financiar.

   35. 35. - Entitățile trebuie să prezinte în notele explicative proporția în care impozitul pe profit afectează "Profitul sau pierderea din activitatea curentă" și "Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară".

    SECȚIUNEA 7

    PRINCIPII CONTABILE GENERALE

   36. 36. - (1) Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

    1. (2) Veniturile și cheltuielile care rezultă direct și concomitent din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

    2. (3) Principiul contabilității de angajamente se aplică inclusiv la recunoașterea dobânzii aferente perioadei, indiferent de scadența acesteia.

   37. 37. - Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină valoarea la care elementele situațiilor financiare sunt recunoscute în contabilitate și prezentate în bilanț și contul de profit și pierdere.

   38. 38. - (1) Principiul continuității activității. Trebuie să se prezume că entitatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității.

    Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

    1. (2) O entitate nu va întocmi situațiile financiare anuale pe baza continuității activității dacă organele de conducere stabilesc după data bilanțului fie că intenționează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie că nu există nicio altă variantă realistă în afara acestora.

     Deteriorarea rezultatelor din exploatare și a poziției financiare, ulterior datei bilanțului, indică nevoia de a analiza dacă presupunerea privind continuitatea activității este încă adecvată.

    2. (3) Dacă administratorii unei entități au luat cunoștință de unele elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situațiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuității, această informație trebuie prezentată, împreună cu explicații privind modul de întocmire a acestora și motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu își mai poate continua activitatea. Evenimentele sau condițiile ce necesită prezentări de informații pot apărea și ulterior datei bilanțului.

   39. 39. - Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare și politicile contabile, în general, trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

   40. 40. - (1) Modificările de politici contabile pot fi determinate de:

    1. a) inițiativa entității, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situațiile financiare anuale;

    2. b) o decizie a unei autorități competente și care se impune entității (modificare de reglementare), caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menționată în acestea.

    1. (2) Modificarea de politică contabilă la inițiativa entității poate fi determinată de:

     • - o modificare excepțională intervenită în situația entității sau în contextul economico-financiar în care aceasta își desfășoară activitatea;

     • - obținerea unor informații credibile și mai relevante.

      Exemple de situații care justifică modificarea de politici contabile pot fi:

     • - admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a valorilor mobiliare pe termen scurt ale entității sau retragerea lor de la tranzacționare;

     • - schimbarea acționariatului, datorată intrării într-un grup, dacă noile metode asigură furnizarea unor informații mai fidele;

     • - fuziuni și operațiuni asimilate efectuate la valori contabile, caz în care se impune armonizarea politicilor contabile ale societății absorbite cu cele ale societății absorbante etc.

    2. (3) Schimbarea conducătorilor entității nu justifică modificarea politicilor contabile.

    3. (4) Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfășurarea activităților, unele elemente ale situațiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimări ale: clienților incerți; uzurii morale a stocurilor; duratei de viață utile, precum și a modului preconizat de consumare a beneficilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile etc.

    4. (5) Procesul de estimare implică raționamente bazate pe cele mai recente informații credibile avute la dispoziție. O estimare poate necesita revizuirea dacă au loc schimbări privind circumstanțele pe care s-a bazat această estimare sau ca urmare a unor noi informații sau a unei mai bune experiențe.

    5. (6) O modificare în baza de evaluare aplicată reprezintă o modificare în politica contabilă și nu reprezintă o modificare în estimările contabile. Dacă entitatea are dificultăți în a face distincție între o modificare de politică contabilă și o modificare de estimare, aceasta se tratează ca o modificare a estimării.

    6. (7) Efectul modificării unei estimări contabile se va recunoaște prospectiv prin includerea sa în rezultatul:

     • - perioadei în care are loc modificarea, dacă aceasta afectează numai perioada respectivă (de exemplu, ajustarea pentru clienți incerți); sau

     • - perioadei în care are loc modificarea și al perioadelor viitoare, dacă modificarea are efect și asupra acestora (de exemplu, durata de viață utilă a imobilizărilor corporale).

   41. 41. - Principiul prudenței. La întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă și, în special:

    1. a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

    2. b) trebuie să se țină cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

    3. c) trebuie să se țină cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia. În acest scop sunt avute în vedere și eventualele provizioane, precum și datoriile rezultate din clauze contractuale;

    4. d) trebuie să se țină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

    Ca urmare, activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. Totuși, exercitarea prudenței nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situațiile financiare nu ar mai fi neutre și nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

   42. 42. - Principiul independenței exercițiului. Trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor.

    Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 “Clienți - facturi de întocmit”), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 “Furnizori - facturi nesosite”). În toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.)

   43. 43. - Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

   44. 44. - (1) Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

    1. (2) Modificarea politicilor contabile se efectuează numai pentru perioadele viitoare, începând cu exercițiul financiar următor celui în care s-a luat decizia modificării politicii contabile. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuată

     numai de la începutul unui exercițiu financiar. Nu sunt permise modificări ale politicilor contabile pe parcursul unui exercițiu financiar.

    2. (3) În cazul modificării politicilor contabile și corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.

    3. (4) Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, nu se consideră încălcare a principiului intangibilității.

   45. 45. - (1) Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de active

    și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

    1. (2) Toate creanțele și datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea veniturilor și cheltuielilor corespunzătoare.

    2. (3) În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii.

   46. 46. - (1) Principiul prevalenței economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

    1. (2) Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

     Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părți trebuie să prevadă modul de derulare a operațiunilor și să respecte cadrul legal existent.

     În condiții obișnuite, forma juridică a unui document trebuie să fie în concordanță cu realitatea economică. În cazuri rare, atunci când există diferențe între fondul sau natura economică a unei operațiuni sau tranzacții și forma sa juridică, entitatea va înregistra în contabilitate aceste operațiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.

    2. (3) Exemple de situații când se aplică principiul prevalenței economicului asupra juridicului pot fi considerate: încadrarea, de către utilizatori, a contractelor de leasing în leasing operațional sau financiar; încadrarea operațiunilor la vânzare în nume propriu sau comision, respectiv consignație; recunoașterea veniturilor, respectiv a cheltuielilor în contul de profit și pierdere sau ca venituri în avans, respectiv cheltuieli în avans; încadrarea participațiilor ca fiind deținute pe termen lung sau pe termen scurt; recunoașterea participațiilor deținute ca fiind de natura acțiunilor deținute la entități afiliate, a intereselor de participare sau sub forma altor

     imobilizări financiare; încadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau financiare.

    3. (4) Entitățile au obligația ca la contabilizarea operațiunilor economico-financiare să țină seama de toate informațiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situațiile în care natura operațiunii, determinată pe baza principiului prevalenței economicului asupra juridicului, să difere de cea care ar fi stabilită în lipsa aplicării acestui principiu.

   47. 47. - Principiul pragului de semnificație. Valoarea elementelor de bilanț și de cont de profit și pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinată dacă:

    1. (a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă, în înțelesul pct. 9; sau

    2. (b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiția ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative.

   48. 48. - În cazuri excepționale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum și motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.

    SECȚIUNEA 8 REGULI DE EVALUARE

     1. 8.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE

   49. 49. - (1) Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Cazurile în care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt cele prevăzute de prezentele reglementări.

    (2) În situația în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile subsecțiunii 8.2.5. „Reguli de evaluare alternative” din prezentele reglementări.

      1. 8.1.1. Evaluarea la data intrării în entitate

   50. 50. - (1) La data intrării în entitate, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:

    1. a) la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

    2. b) la cost de producție - pentru bunurile produse în entitate;

    3. c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;

    4. d) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

    În cazurile menționate la lit. c) și d), valoarea de aport și, respectiv, valoarea justă, se substituie costului de achiziție.

    (2) Prin valoare justă se înțelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunăvoie între părți aflate în cunoștință de cauză în cadrul unei tranzacții cu prețul determinat obiectiv.

    Valoarea justă a activelor se determină, în general, după datele de evidență de pe piață, printr-o evaluare efectuată, de regulă, de profesioniști calificați în evaluare.

    În situația în care nu există date pe piață privind valoarea justă, din cauza naturii specializate a activelor și a frecvenței reduse a tranzacțiilor, valoarea justă se poate determina prin alte metode utilizate, de regulă, de către profesioniști în evaluare.

   51. 51. - (1) Costul de achiziție al bunurilor cuprinde prețul de cumpărare, taxele de import și alte taxe (cu excepția acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autoritățile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare și alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziției bunurilor respective.

    În costul de achiziție se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații și alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.

    1. (2) Cheltuielile de transport sunt incluse în costul de achiziție și atunci când funcția de aprovizionare este externalizată.

    2. (3) Reducerile comerciale acordate de furnizor și înscrise pe factura de achiziție ajustează în sensul reducerii costul de achiziție al bunurilor.

    3. (4) Reducerile comerciale primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidențiază distinct în contabilitate (contul 609 “Reduceri comerciale primite”, respectiv contul 709 “Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terți.

    4. (5) Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:

     1. a) rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate și se practică asupra prețului de vânzare;

     2. b) remizele - se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau dacă cumpărătorul are un statut preferențial; și

     3. c) risturnele - sunt reduceri de preț calculate asupra ansamblului tranzacțiilor efectuate cu același terț, în decursul unei perioade determinate.

    5. (6) Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate.

     Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se referă (contul 767 “Venituri din sconturi obținute”). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”).

    6. (7) În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, costul de achiziție nu include costurile de tranzacționare direct atribuibile achiziției lor, aceste costuri fiind înregistrate în conturile de cheltuieli corespunzătoare.

    7. (8) În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și al valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achiziție include și costurile de tranzacționare direct atribuibile achiziției lor.

   52. 52. - (1) Costul de producție al unui bun cuprinde costul de achiziție a materiilor prime și materialelor consumabile și cheltuielile de producție direct atribuibile bunului.

    1. (2) Costul de producție sau de prelucrare al stocurilor, precum și costul de producție al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producției, și anume:

     materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă și alte cheltuieli directe de producție, costul proiectării produselor, precum și cota cheltuielilor indirecte de producție alocată în mod rațional ca fiind legată de fabricația acestora.

     În cazul producției de imobilizări, exemple de cheltuieli încadrate la alte cheltuieli direct atribuibile sunt următoarele:

     1. a) costurile de amenajare a amplasamentului;

     2. b) costurile inițiale de livrare și manipulare;

     3. c) costurile de instalare și asamblare;

     4. d) costurile de testare a funcționării corecte a activului;

     5. e) onorarii profesionale și comisioane achitate în legătură cu activul etc.

    2. (3) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera și alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea, precum și regiile corespunzătoare.

    3. (4) În costul de producție poate fi inclusă o proporție rezonabilă din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, în măsura în care acestea sunt legate de perioada de producție.

     Includerea în costul stocurilor a regiilor generale poate fi adecvată în măsura în care reprezintă costuri suportate pentru a aduce stocurile în locul și forma dorite.

    4. (5) Exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit, sunt următoarele:

     • - pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producție înregistrate peste limitele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei;

     • - cheltuielile de depozitare, cu excepția cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producție, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricație. Cheltuielile de depozitare se includ în costul de producție atunci când sunt necesare pentru a aduce stocurile în locul și în starea în care se găsesc;

     • - regiile (cheltuielile) generale de administrație care nu participă la aducerea stocurilor în forma și locul final;

     • - costurile de desfacere;

     • - regia fixă nealocată costului, care se recunoaște drept cheltuială în perioada în care a apărut. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacității normale de producție (activitate).

     Regia fixă de producție constă în acele costuri indirecte de producție care rămân relativ constante, indiferent de volumul producției, cum sunt: amortizarea, întreținerea secțiilor și utilajelor, precum și costurile cu conducerea și administrarea secțiilor.

    5. (6) Capacitatea normală de producție reprezintă producția estimată a fi obținută, în medie, de-a lungul unui anumit număr de perioade, în condiții normale, având în vedere și pierderea de capacitate rezultată din întreținerea planificată a echipamentului.

   53. 53. - (1) Costurile îndatorării care sunt direct atribuibile achiziției, construcției sau producției unui activ cu ciclu lung de fabricație pot fi incluse în costul acelui activ. De exemplu, în costurile îndatorării pot fi incluse dobânda la capitalul împrumutat pentru finanțarea achiziției, construcției sau producției de active cu ciclu lung de fabricație, precum și comisioanele aferente acestor împrumuturi contractate.

    1. (2) Costurile îndatorării pot fi incluse în costurile de producție ale unui activ cu ciclu lung de fabricație, în măsura în care sunt legate de perioada de producție.

    2. (3) Costurile îndatorării suportate de entitate în legătură cu împrumutul de fonduri pot fi incluse în costul bunurilor sau serviciilor cu ciclu lung de fabricație, cu respectarea prevederilor pct. 41 din prezentele reglementări.

    3. (4) În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricație se înțelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanțială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.

     Activele financiare și stocurile care sunt fabricate pe o bază repetitivă de-a lungul unei perioade scurte de timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de fabricație. Nu sunt active cu ciclu lung de fabricație nici activele care în momentul achiziției sunt gata pentru utilizarea lor prestabilită sau pentru vânzare.

    4. (5) Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când se realizează cea mai mare parte a activităților necesare pentru pregătirea activului cu ciclu lung de fabricație, în vederea utilizării prestabilite sau a vânzării acestuia.

    5. (6) În cazul includerii costurilor îndatorării în valoarea activelor, acestea trebuie prezentate în notele explicative.

      1. 8.1.2. Evaluarea la inventar și prezentarea elementelor în bilanț

   54. 54. - (1) În scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, entitățile trebuie să procedeze la inventarierea și evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

    (2) În situațiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se reflectă și se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. Prezentele reglementări se aplică inclusiv în cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la capital și al activelor în curs de execuție. În înțelesul prezentelor reglementări, valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de

    valoare.

   55. 55. - (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

    1. (2) În scopul efectuării inventarierii, conducerea entității trebuie să stabilească proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.

     În vederea desfășurării în bune condiții a operațiunilor de inventariere și evaluare, în comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare, tehnică și economică, cunoscătoare a domeniului de activitate.

    2. (3) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenței, potrivit căruia se va ține seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.

    Pentru elementele de natura activelor înregistrate la cost, diferențele constatate în minus între valoarea de inventar și valoarea contabilă se evidențiază distinct în contabilitate, în conturi de ajustări, aceste elemente menținându-se la valoarea lor de intrare.

   56. 56. - (1) Evaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilită în funcție de utilitatea bunului,

    starea acestuia și prețul pieței. Fac obiectul evaluării și imobilizările în curs de execuție.

    Corectarea valorii imobilizărilor necorporale și corporale și aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectuează, în funcție de tipul de depreciere existentă, fie prin înregistrarea unei amortizări suplimentare, în cazul în care se constată o depreciere ireversibilă, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, în cazul în care se constată o depreciere reversibilă a acestora.

    În cazul imobilizărilor corporale și necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere pot fi avute în vedere, de către evaluatori independenți sau personalul entității, și alte metode de evaluare (de exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar).

    Pentru a stabili dacă există deprecieri ale imobilizărilor corporale și necorporale, în afara constatării faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate în considerare surse externe și interne de informații.

    La sursele externe de informații se încadrează aspecte precum:

    • - pe parcursul perioadei, valoarea de piață a activului a scăzut semnificativ mai mult decât ar fi fost de așteptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizării;

    • - pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative, cu efect negativ asupra entității, sau astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, economic sau juridic în care entitatea își desfășoară activitatea sau pe piața căreia îi este dedicat activul etc.

     Din sursele interne de informații se exemplifică următoarele elemente:

    • - există indicii de uzură fizică sau morală a imobilizării;

    • - pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative, cu efect negativ asupra entității, sau astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat, în ceea ce privește gradul sau modul în care imobilizarea este utilizată sau se așteaptă să fie utilizată. Astfel de modificări includ: situațiile în care imobilizarea devine neproductivă, planurile de restructurare sau de întrerupere a activității căreia îi este dedicată imobilizarea, precum și planificarea cedării imobilizării înainte de data estimată anterior;

    • - raportările interne pun la dispoziție indicii cu privire la faptul că rezultatele economice ale unei imobilizări sunt sau vor fi mai slabe decât cele scontate.

     Indiciile de depreciere a imobilizărilor, puse la dispoziție de raportările interne, includ:

    • - fluxul de numerar necesar pentru achiziționarea unei imobilizări similare, pentru exploatarea sau întreținerea imobilizării este semnificativ mai mare decât cel prevăzut inițial în buget;

    • - rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevăzut în buget;

    • - o scădere semnificativă a profitului din exploatare prevăzut în buget, respectiv o creștere semnificativă a pierderilor prevăzute în buget, generate de imobilizare etc.

     Deciziile privind reluarea unor deprecieri înregistrate în conturile de ajustări au la bază constatările comisiei de inventariere. Pot exista și unele indicii că o pierdere din depreciere recunoscută în perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporală sau corporală nu mai există sau s-a redus. La această evaluare se ține cont de surse externe și interne de informații.

     În categoria surselor externe de informații se pot încadra următoarele:

    • - valoarea de piață a imobilizării a crescut semnificativ în cursul perioadei;

    • - în cursul perioadei au avut loc modificări semnificative cu efect favorabil asupra entității sau se estimează că astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat, în mediul tehnologic, comercial, economic sau juridic în care entitatea își desfășoară activitatea sau pe piața căreia îi este dedicat activul etc.

     Dintre sursele interne de informații se exemplifică următoarele:

    • - pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative, cu efect favorabil asupra entității, sau astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat în ceea ce privește gradul sau modul în care imobilizarea este utilizată sau se așteaptă să fie utilizată. Aceste modificări includ costurile efectuate în timpul perioadei pentru a îmbunătăți și a crește performanța imobilizării sau pentru a restructura activitatea căreia îi aparține imobilizarea;

    • - raportările interne dovedesc faptul că performanța economică a unei imobilizări este sau va fi mai bună decât s-a prevăzut inițial etc.

    Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanțului se efectuează la cost, mai puțin amortizarea și ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării, mai puțin orice amortizare ulterioară cumulată și orice pierderi din depreciere ulterioare cumulate.

    1. (2) Activele de natura stocurilor se evaluează la valoarea contabilă, mai puțin ajustările pentru depreciere constatate. Ajustări pentru depreciere se constată inclusiv pentru stocurile fără mișcare. În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin constituirea unei ajustări pentru depreciere.

     Fac obiectul evaluării și stocurile în curs de execuție.

     În înțelesul prezentelor reglementări, prin valoare realizabilă netă a stocurilor se înțelege prețul de vânzare estimat care ar putea fi obținut pe parcursul desfășurării normale a activității, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, și costurile estimate necesare vânzării.

    2. (3) Evaluarea la inventar a creanțelor și a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Diferențele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere și valoarea contabilă a creanțelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanțelor.

     Pentru creanțele incerte se constituie ajustări pentru pierdere de valoare.

     Evaluarea la bilanț a creanțelor și a datoriilor exprimate în valută și a celor cu decontare în lei în funcție de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar. În scopul prezentării în bilanț, valoarea creanțelor, astfel evaluate, se diminuează cu ajustările pentru pierdere de valoare.

    3. (4) Disponibilitățile bănești, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanție, acreditivele, ipotecile, precum și alte valori aflate în casieria unităților se prezintă în bilanț în conformitate cu prevederile legale.

     Disponibilitățile bănești și alte valori similare în valută se evaluează în bilanț la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar.

     Înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poștale, a timbrelor fiscale, tichetelor de călătorie, bonurilor cantități fixe, a biletelor de spectacole, de intrare în muzee, expoziții și altele asemenea se face la valoarea lor nominală.

     În cazul unor bunuri de această natură depreciate sau fără utilizare se constituie ajustări pentru pierdere de valoare.

    4. (5) Titlurile pe termen scurt (acțiuni și alte investiții financiare) admise la tranzacționare pe o piață reglementată se evaluează la valoarea de cotație din ultima zi de tranzacționare, iar cele netranzacționate la costul istoric mai puțin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.

    Titlurile pe termen lung (acțiuni și alte investiții financiare) se evaluează la costul istoric mai puțin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.

   57. 57. - Pentru elementele de natura datoriilor, diferențele constatate în plus între valoarea de inventar și valoarea contabilă se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.

   58. 58. - Capitalurile proprii rămân evidențiate la valorile din contabilitate.

   59. 59. - (1) La fiecare dată a bilanțului:

    1. a) Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) trebuie evaluate și prezentate în situațiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României și valabil la data încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

    2. b) Pentru creanțele și datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, după caz. Determinarea diferențelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a).

    3. c) Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie prezentate în situațiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar de la data efectuării tranzacției.

    4. d) Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la valoarea justă (de exemplu, imobilizările corporale reevaluate) trebuie prezentate în situațiile financiare anuale la această valoare.

    (2) Prin elemente monetare se înțelege disponibilitățile bănești și activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile. Caracteristica esențială a unui element monetar este dreptul de a primi sau obligația de a plăti un număr fix sau determinabil de unități monetare.

   60. 60. - Evenimentele care apar după data bilanțului pot furniza informații suplimentare referitoare la perioada raportată față de cele cunoscute la data bilanțului. Dacă situațiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta și informațiile suplimentare, dacă informațiile respective se referă la condiții (evenimente, operațiuni etc.) care au existat la data bilanțului.

      1. 8.1.3. Evaluarea la data ieșirii din entitate

   61. 61. - (1) La data ieșirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluată pentru imobilizările corporale care au fost reevaluate sau valoarea justă pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată).

    1. (2) Activele constatate minus în gestiune se scot din evidență la data constatării lipsei acestora.

    2. (3) La scoaterea din evidență a activelor, se reiau la venituri ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora.

    Evenimente ulterioare datei bilanțului

   62. 62. - (1) Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanțului și data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.

    În accepțiunea prezentelor reglementări, prin autorizarea situațiilor financiare anuale se înțelege aprobarea acestora de către un consiliu director, administratori sau alte organe de conducere, potrivit organizării entității, în vederea înaintării lor spre aprobare, conform legii.

    1. (2) Evenimentele ulterioare datei bilanțului includ toate evenimentele ce au loc până la data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere, chiar dacă acele evenimente au loc după declararea publică a profitului sau a altor informații financiare selectate.

    2. (3) Pot fi identificate două tipuri de evenimente ulterioare datei bilanțului:

     1. a) cele care fac dovada condițiilor care au existat la data bilanțului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanțului conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale; și

     2. b) cele care oferă indicații despre condiții apărute ulterior datei bilanțului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanțului nu conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale.

    3. (4) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanțului care conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale, entitatea ajustează valorile recunoscute în situațiile sale financiare, pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilanțului.

     Exemple de evenimente ulterioare datei bilanțului care conduc la ajustarea situațiilor financiare și care impun ajustarea de către entitate a valorilor recunoscute în situațiile sale financiare sau recunoașterea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute sunt următoarele:

     1. a) soluționarea ulterioară datei bilanțului a unui litigiu care confirmă că o entitate are o obligație prezentă la data bilanțului. Entitatea ajustează orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu, sau recunoaște un nou provizion. Ca urmare, entitatea nu prezintă o datorie contingentă;

     2. b) falimentul unui client, apărut ulterior datei bilanțului, confirmă de obicei că la data bilanțului exista o pierdere aferentă unei creanțe comerciale și, în consecință, entitatea trebuie să ajusteze valoarea contabilă a creanței comerciale;

     3. c) descoperirea de fraude sau erori ce arată că situațiile financiare anuale sunt incorecte.

    4. (5) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanțului care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale, entitatea nu își ajustează valorile recunoscute în situațiile sale financiare pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilanțului.

     Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanțului care nu conduce la ajustarea situațiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piață a valorilor mobiliare, în intervalul de timp dintre data bilanțului și data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.

    5. (6) Dacă o entitate primește, ulterior datei bilanțului, informații despre condițiile ce au existat la data bilanțului, entitatea trebuie să actualizeze prezentările de informații ce se referă la aceste condiții, în lumina noilor informații.

    6. (7) Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale sunt semnificative, neprezentarea lor ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor. În consecință, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente ulterioare datei bilanțului:

     1. a) natura evenimentului; și

     2. b) o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.

    Corectarea erorilor contabile

   63. 63. - (1) Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exercițiul financiar curent, fie la exercițiile financiare precedente.

    1. (2) Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor.

    2. (3) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni și declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale entității pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații credibile care:

     1. a) erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

     2. b) ar fi putut fi obținute în mod rezonabil și luate în considerare la întocmirea

      și prezentarea acelor situații financiare anuale.

      Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

    3. (4) Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit și pierdere.

    4. (5) Corectarea erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat.

    5. (6) Erorile nesemnificative aferente exercițiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuși, pot fi corectate pe seama contului de profit și pierdere erorile nesemnificative.

     Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influențeze informațiile financiar-contabile. Se consideră că o eroare este semnificativă dacă aceasta ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situațiilor financiare anuale. Analizarea dacă o eroare este semnificativă sau nu se efectuează în context, având în vedere natura sau valoarea individuală sau cumulată a elementelor.

    6. (7) În notele la situațiile financiare trebuie prezentate informații suplimentare cu privire la erorile constatate.

    7. (8) Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții.

     În cazul erorilor aferente exercițiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate în situațiile financiare. Informații comparative referitoare la poziția financiară și performanța financiară, respectiv modificarea poziției financiare, sunt prezentate în notele explicative.

    8. (9) Înregistrarea stornării unei operațiuni contabile aferente exercițiului financiar curent se efectuează fie prin corectarea cu semnul minus a operațiunii inițiale (stornare în roșu), fie prin înregistrarea inversă a acesteia (stornare în negru), în funcție de politica contabilă și programele informatice utilizate.

     1. 8.2. ACTIVE IMOBILIZATE

      1. 8.2.1. Reguli de evaluare de bază

   64. 64. - (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și deținute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziție sau la costul de producție, cu respectarea prevederilor pct. 68 și 70.

    (2) Beneficiile economice viitoare reprezintă potențialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar către entitate. Potențialul poate fi unul productiv, fiind parte a activităților de exploatare ale entității.

   65. 65. - Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizării pe o bază continuă, pe o perioadă mai mare de un an, în scopul desfășurării activităților entității.

   66. 66. - Drepturile asupra proprietăților imobiliare și alte drepturi similare, așa cum sunt definite de legislația națională, trebuie prezentate la "Terenuri și construcții".

   67. 67. - (1) Mișcările diverselor elemente de imobilizări se prezintă în notele explicative. În acest scop, se prezintă distinct, începând cu costul de achiziție sau costul de producție, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, creșterile, cedările și transferurile în cursul exercițiului financiar, iar, pe de altă parte, ajustările cumulate de valoare la începutul exercițiului financiar și la data bilanțului, precum și rectificările efectuate în cursul exercițiului financiar asupra ajustărilor de valoare din exercițiile financiare precedente. Ajustările de valoare se prezintă în bilanț ca deduceri clare din elementele corespunzătoare.

    1. (2) Dacă, atunci când situațiile financiare anuale se întocmesc conform prezentelor reglementări pentru prima oară, costul de achiziție sau costul de producție al unei imobilizări nu poate fi determinat fără cheltuieli sau întârzieri exagerate, valoarea reziduală de la începutul exercițiului financiar poate fi tratată drept cost de achiziție sau cost de producție. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentată în notele explicative.

     În acest context, valoarea reziduală reprezintă valoarea justă a bunului respectiv.

    2. (3) Atunci când se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, mișcările diverselor elemente de imobilizări, prevăzute la alin. (1), se prezintă începând cu costul de achiziție sau costul de producție, modificat ca rezultat al reevaluării. În

    acest scop, valoarea reevaluată se substituie valorii de intrare a imobilizărilor corporale.

   68. 68. - (1) Costul de achiziție sau costul de producție al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică trebuie redus cu ajustări calculate pentru a diminua valoarea unor astfel de active în mod sistematic de-a lungul duratelor lor de utilizare economică (amortizare).

    1. (2) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de utilizare economică. Valoarea amortizabilă este reprezentată de cost sau altă valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluată).

    2. (3) În înțelesul prezentelor reglementări, prin durata de utilizare economică se înțelege durata de viață utilă, aceasta reprezentând:

     1. a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau

     2. b) numărul unităților produse sau al unor unități similare ce se estimează că vor fi obținute de entitate prin folosirea activului respectiv.

   69. 69. - Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziție, costul de producție sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum și cu pierderile cumulate din depreciere.

   70. 70. - (1) Atunci când se constată pierderi de valoare pentru imobilizările financiare, trebuie făcute ajustări pentru pierdere de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuită acestora la data bilanțului.

    1. (2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, indiferent dacă duratele lor de utilizare economică sunt limitate sau nu, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanțului, dacă se estimează că reducerea valorii acestora este permanentă.

    2. (3) Ajustările de valoare prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie înregistrate în contul de profit și pierdere și prezentate distinct în notele explicative, dacă acestea nu au fost prezentate separat în contul de profit și pierdere.

    3. (4) Evaluarea la valorile minime, potrivit alin. (1) și (2), nu poate fi continuată dacă nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost făcute ajustările respective.

   71. 71. - Dacă activele imobilizate fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, în notele explicative se prezintă valoarea ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate.

      1. 8.2.2. Imobilizări necorporale Recunoașterea imobilizărilor necorporale

   72. 72. - (1) O imobilizare necorporală este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material și deținut pentru utilizare în procesul de producție sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terților sau pentru scopuri administrative.

    1. (2) O imobilizare necorporală îndeplinește criteriul de a fi identificabilă când:

     1. a) este separabilă, adică poate fi separată sau divizată de entitate și vândută, transferată, autorizată, închiriată sau schimbată, fie individual, fie împreună cu un contract corespunzător, un activ identificabil sau o datorie identificabilă; sau

     2. b) decurge din drepturi contractuale sau de altă natură legală, indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi și obligații.

    2. (3) O entitate controlează o imobilizare dacă entitatea are capacitatea de a obține beneficii economice viitoare de pe urma resursei și de a restricționa accesul altora la acele beneficii. Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-o imobilizare necorporală pot include venitul din vânzarea produselor sau serviciilor, economisiri de costuri sau alte beneficii rezultate din utilizarea imobilizării de către entitate.

    3. (4) Anumite imobilizări necorporale pot fi păstrate în sau pe un obiect fizic, cum ar fi un compact-disc (în cazul unui software), documentație legală (în cazul unei licențe sau al unui brevet) sau peliculă. Pentru a stabili dacă o imobilizare care încorporează atât elemente corporale, cât și necorporale ar trebui tratată ca imobilizare corporală sau ca imobilizare necorporală, o entitate evaluează care element este mai semnificativ. De exemplu, software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fără acel software specific se include în valoarea acelei imobilizări corporale. Același lucru este valabil și pentru sistemul de operare al unui computer. Atunci când software-ul nu este parte integrantă a hardware-ului respectiv, software-ul este tratat ca imobilizare necorporală.

    4. (5) Listele de clienți nu se recunosc ca imobilizări necorporale.

   73. 73. - (1) O imobilizare necorporală trebuie recunoscută în bilanț dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate și costul său poate fi evaluat în mod credibil.

    1. (2) Pentru a stabili dacă o imobilizare necorporală generată intern îndeplinește criteriile de recunoaștere, o entitate clasifică generarea imobilizării într-o fază de cercetare și o fază de dezvoltare. Dacă o entitate nu poate face distincția între faza de cercetare și cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare a unei imobilizări necorporale, entitatea tratează cheltuielile cu acel proiect ca și cum ar fi determinate doar de faza de cercetare.

    2. (3) Nicio imobilizare necorporală care decurge din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) nu se recunoaște. Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) se recunosc drept cheltuială atunci când sunt generate, deoarece, în faza de cercetare a unui proiect intern, o entitate nu poate demonstra că o imobilizare necorporală există și că aceasta va genera beneficii economice viitoare.

    3. (4) Cercetarea este investigația originală și planificată întreprinsă în scopul câștigării unor cunoștințe sau înțelesuri științifice ori tehnice noi.

    4. (5) Exemple de activități de cercetare sunt:

     1. a) activitățile al căror scop este acela de a obține cunoștințe noi;

     2. b) identificarea, evaluarea și selecția finală a aplicațiilor descoperirilor făcute prin cercetare sau a altor cunoștințe;

     3. c) căutarea de alternative pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii; și

     4. d) formularea, elaborarea, evaluarea și selecția finală a alternativelor posibile pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau îmbunătățite.

   74. 74. - În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:

    • - cheltuielile de constituire;

    • - cheltuielile de dezvoltare;

    • - concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare, cu excepția celor create intern de entitate;

    • - fondul comercial;

    • - alte imobilizări necorporale;

    • - avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale; și

    • - imobilizările necorporale în curs de execuție.

     Active de natura cheltuielilor de constituire

   75. 75. - Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înființarea sau dezvoltarea unei entități (taxe și alte cheltuieli de înscriere și înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea și vânzarea de acțiuni și obligațiuni, precum și alte cheltuieli de această natură, legate de înființarea și extinderea activității entității).

   76. 76. - (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active", caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În această situație, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani.

    (2) În situația în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepția cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire și a profitului reportat este cel puțin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.

   77. 77. - Sumele prezentate în bilanț la elementul "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate în note.

    Active de natura cheltuielilor de dezvoltare

   78. 78. - (1) Imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoștințe într-un plan sau proiect ce vizează producția de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau îmbunătățite substanțial, înainte de începerea producției sau utilizării comerciale.

    1. (2) O imobilizare necorporală generată de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunoaște dacă, și numai dacă, o entitate poate demonstra toate elementele următoare:

     1. a) fezabilitatea tehnică pentru finalizarea imobilizării necorporale, astfel încât aceasta să fie disponibilă pentru utilizare sau vânzare;

     2. b) intenția sa de a finaliza imobilizarea necorporală și de a o utiliza sau vinde;

     3. c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporală;

     4. d) modul în care imobilizarea necorporală va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate demonstra existența unei piețe pentru producția generată de imobilizarea necorporală ori pentru imobilizarea necorporală în sine sau, dacă se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizării necorporale;

     5. e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare și de altă natură adecvate pentru a completa dezvoltarea și pentru a utiliza sau vinde imobilizarea necorporală;

     6. f) capacitatea sa de a evalua credibil cheltuielile atribuibile imobilizării necorporale pe perioada dezvoltării sale.

    2. (3) Exemple de activități de dezvoltare sunt:

     1. a) proiectarea, construcția și testarea producției intermediare sau folosirea intermediară a prototipurilor și modelelor;

     2. b) proiectarea uneltelor și matrițelor care implică tehnologie nouă;

     3. c) proiectarea, construcția și operarea unei uzine pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producția pe scară largă;

     4. d) proiectarea, construcția și testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau îmbunătățite.

   79. 79. - (1) La cheltuielile de dezvoltare pot fi înscrise și cheltuielile de explorare și evaluare a resurselor minerale. Nu reprezintă imobilizări necorporale de natura activelor de explorare și de evaluare acele active care sunt în mod clar corporale (de exemplu, vehicule și echipamente de forare).

    1. (2) Cheltuielile de explorare și evaluare a resurselor minerale sunt cheltuieli generate de entitate în legătură cu explorarea și evaluarea resurselor minerale, înainte ca fezabilitatea tehnică și viabilitatea comercială ale extracției resurselor minerale să fie demonstrate. Pentru a determina dacă aceste cheltuieli se recunosc ca imobilizări necorporale, o entitate ia în considerare gradul în care cheltuiala poate fi asociată cu descoperirea resurselor minerale.

     Explorarea și evaluarea resurselor minerale se referă la prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse similare neregenerative, după ce entitatea a obținut drepturile legale de a explora într-o anumită zonă, precum și determinarea fezabilității tehnice și a viabilității comerciale ale extracției resurselor minerale.

    2. (3) Exemple de cheltuieli care pot fi incluse în evaluarea inițială a activelor de explorare și exploatare pot fi următoarele:

     1. a) cheltuieli cu achiziția drepturilor de a explora;

     2. b) cheltuieli cu studii topografice, geologice, geochimice și geofizice etc.

    3. (4) O entitate nu va înregistra la cheltuieli de dezvoltare de natura cheltuielilor de explorare și evaluare a resurselor minerale cheltuielile angajate:

     1. a) înainte de explorarea și evaluarea resurselor minerale, cum sunt cheltuielile ce au avut loc înainte de momentul în care entitatea a obținut dreptul legal de a explora o anumită zonă;

     2. b) după ce sunt demonstrabile fezabilitatea tehnică și viabilitatea comercială ale extracției unei resurse minerale.

    4. (5) O imobilizare necorporală de natura activelor de explorare și evaluare nu va mai fi clasificată ca atare atunci când fezabilitatea tehnică și viabilitatea comercială ale extracției unei resurse minerale sunt demonstrabile.

    5. (6) Cheltuielile legate de valorificarea resurselor minerale nu vor fi recunoscute drept active de explorare și evaluare.

    6. (7) Unul sau mai multe din următoarele fapte și împrejurări indică faptul că o entitate ar trebui să analizeze și să efectueze, dacă este cazul, o ajustare pentru deprecierea activelor de explorare și evaluare:

     1. a) durata pentru care entitatea are dreptul de a explora o anumită zonă a expirat în decursul perioadei sau va expira în viitorul apropiat și nu se preconizează reînnoirea;

     2. b) nu sunt prevăzute în buget și nici planificate cheltuieli substanțiale pentru explorarea în continuare și pentru evaluarea resurselor minerale în acea zonă;

     3. c) explorarea și evaluarea resurselor minerale dintr-o anumită zonă nu au dus la descoperirea unor cantități de resurse minerale viabile din punct de vedere comercial, iar entitatea a decis să întrerupă acest gen de activități în zona respectivă;

     4. d) există suficiente date care să indice că, deși este posibilă o dezvoltare în zona respectivă, este puțin probabil ca valoarea contabilă a activului de explorare și evaluare să fie complet recuperată în urma valorificării sau vânzării etc.

   80. 80. - (1) Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz.

    1. (2) În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depășește cinci ani, aceasta trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu motivele care au determinat-o.

    2. (3) În situația în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepția cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire și a profitului reportat este cel puțin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.

    3. (4) - Sumele prezentate în bilanț la elementul "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate în notele explicative.

    Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare

   81. 81. - (1) Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare reprezentând aport, achiziționate sau dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la costul de achiziție sau valoarea de aport, după caz. În această situație valoarea de aport se asimilează valorii juste.

    1. (2) Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabilește o durată și o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului. În cazul în care contractul prevede plata unei redevențe/chirii, și nu o valoare amortizabilă, în contabilitatea entității care primește concesiunea, se reflectă cheltuiala reprezentând redevența/chiria, fără recunoașterea unei imobilizări necorporale.

    2. (3) Brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și alte active similare se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deține.

   82. 82. - (1) În cazul unui acord de concesiune a serviciilor de tip public-privat, încheiat potrivit legislației în vigoare, licența primită de entitatea care are calitatea de operator, de a taxa utilizatorii unui serviciu public, se înregistrează la imobilizări necorporale, dacă sunt stabilite o durată și o valoare pentru această licență.

    1. (2) În înțelesul prezentelor reglementări, un acord de concesiune a serviciilor este de tip public-privat dacă:

     1. a) concedentul controlează sau reglementează ce servicii trebuie să presteze operatorul în cadrul infrastructurii, cui trebuie să le presteze și la ce preț; și

     2. b) concedentul controlează - prin dreptul de proprietate, dreptul de beneficiu sau în alt mod - orice interes rezidual în infrastructură la terminarea acordului.

    Fondul comercial

   83. 83. - (1) Fondul comercial se recunoaște, de regulă, la consolidare și reprezintă diferența dintre costul de achiziție și valoarea justă la data tranzacției, a părții din activele nete achiziționate de către o entitate.

    1. (2) În situațiile financiare anuale individuale, fondul comercial se poate recunoaște numai în cazul transferului tuturor activelor sau al unei părți a acestora și, după caz, și de datorii și capitaluri proprii, indiferent dacă este realizat ca urmare a cumpărării sau ca urmare a unor operațiuni de fuziune. Transferul este în legătură cu o afacere, reprezentată de un ansamblu integrat de activități și active organizate și administrate în scopul obținerii de profituri, înregistrării de costuri mai mici sau alte beneficii.

     Pentru recunoașterea în contabilitate a activelor și datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, entitățile trebuie să procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, în scopul determinării valorii individuale a acestora. Aceasta se efectuează, de regulă, de către profesioniști calificați în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut național și internațional.

    2. (3) Fondul comercial generat intern nu se recunoaște ca activ deoarece nu este o resursă identificabilă (adică nu este separabil și nici nu decurge din drepturi legale contractuale sau de altă natură) controlată de entitate, care să poată fi evaluată credibil la cost.

    3. (4) În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ, se au în vedere următoarele prevederi:

     1. a) fondul comercial se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum cinci ani;

     2. b) totuși, entitățile pot să amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă de peste cinci ani, cu condiția ca această perioadă să nu depășească durata de utilizare economică a activului și să fie prezentată și justificată în notele explicative.

    Avansuri și alte imobilizări necorporale

   84. 84. - (1) În cadrul avansurilor și altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziționate de la terți pentru necesitățile proprii de utilizare, precum și rețete, formule, modele, proiecte și prototipuri.

    1. (2) Programele informatice, precum și celelalte imobilizări necorporale înregistrate la elementul “Alte imobilizări necorporale” se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deține.

    2. (3) În cazul programelor informatice achiziționate împreună cu licențele de utilizare, dacă se poate efectua o separare între cele două active, acestea sunt contabilizate și amortizate separat.

    Imobilizările necorporale în curs de execuție

   85. 85. - Imobilizările necorporale în curs de execuție reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârșitul perioadei, evaluate la costul de producție sau costul de achiziție, după caz.

    Evaluarea inițială a imobilizărilor necorporale

   86. 86. - O imobilizare necorporală se înregistrează inițial la costul de achiziție sau de producție, așa cum sunt definite în prezentele reglementări.

   87. 87. - Un element raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizări necorporale.

    Cheltuieli ulterioare

   88. 88. - (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporală după cumpărarea sau finalizarea acesteia se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.

    (2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizării necorporale atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanța prevăzută inițial și pot fi evaluate credibil.

    Evaluarea la data bilanțului

   89. 89. - O imobilizare necorporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

    Cedarea

   90. 90. - O imobilizare necorporală trebuie scoasă din evidență la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sau cedarea sa.

   91. 91. - (1) În cazul scoaterii din evidență a unei imobilizări necorporale, sunt evidențiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării și alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

    (2) În scopul prezentării în contul de profit și pierdere, câștigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieșirea unei imobilizări necorporale se determină ca diferență între veniturile generate de ieșirea activului și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, și trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit și pierdere, la elementul “Alte venituri din exploatare”, respectiv “Alte cheltuieli de exploatare”, după caz.

      1. 8.2.3. Imobilizări corporale Recunoașterea imobilizărilor corporale

   92. 92. - Imobilizările corporale reprezintă active care:

    1. a) sunt deținute de o entitate pentru a fi utilizate în producția de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; și

    2. b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

   93. 93. - (1) Imobilizările corporale cuprind: terenuri și construcții; instalații tehnice și mașini; alte instalații, utilaje și mobilier; avansuri acordate furnizorilor de imobilizări corporale și imobilizări corporale în curs de execuție.

    (2) Terenurile și clădirile sunt active separabile și sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt achiziționate împreună. O creștere a valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii amortizabile a clădirii.

   94. 94. - (1) Contabilitatea terenurilor se ține pe două categorii: terenuri și amenajări de terenuri.

    (2) În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidențiate pe următoarele grupe: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fără construcții, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcții și altele.

   95. 95. - (1) Imobilizările corporale deținute în baza unui contract de leasing se evidențiază în contabilitate în funcție de prevederile contractelor încheiate între părți, precum și legislația în vigoare.

    Entitățile țin cont, de asemenea, și de cerințele principiului prevalenței economicului asupra juridicului, prevăzut la pct. 46.

    (2) Clasificarea contractelor de leasing în leasing financiar sau leasing operațional se efectuează la începutul contractului.

   96. 96. - (1) În înțelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

    1. a) contract de leasing este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăți sau serii de plăți, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită;

    2. b) leasing financiar este operațiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului;

    3. c) leasing operațional este operațiunea de leasing ce nu intră în categoria leasingului financiar.

    1. (2) Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dacă îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

     1. a) leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârșitul duratei contractului de leasing;

     2. b) locatarul are opțiunea de a cumpăra bunul la un preț estimat a fi suficient de mic în comparație cu valoarea justă la data la care opțiunea devine exercitabilă, astfel încât, la începutul contractului de leasing, există în mod rezonabil certitudinea că opțiunea va fi exercitată;

     3. c) durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de viață economică a bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat;

     4. d) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puțin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului, reprezentată de valoarea la care a fost achiziționat bunul de către finanțator, respectiv costul de achiziție;

     5. e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură specială, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără modificări majore.

   97. 97. - (1) Înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului se efectuează în cazul leasingului financiar de către locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operațional, de către locator/finanțator.

    1. (2) În cazul leasingului financiar, achizițiile de către locatar de bunuri imobile și mobile sunt tratate ca investiții în imobilizări, fiind supuse amortizării pe o bază

     consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare ale locatarului.

    2. (3) În cazul leasingului operațional, bunurile sunt supuse amortizării de către locator, pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia.

   98. 98. - (1) Reflectarea în contabilitatea locatarilor a activelor aferente operațiunilor de leasing financiar se efectuează cu ajutorul conturilor de imobilizări necorporale și imobilizări corporale.

    (2) Dobânzile de plătit corespunzătoare datoriilor din operațiuni de leasing financiar se înregistrează în contabilitatea locatarilor periodic, conform contabilității de angajamente, în contrapartida contului de cheltuieli. Dobânda de plătit, aferentă perioadelor viitoare, se evidențiază în conturi în afara bilanțului (contul 8051 “Dobânzi de plătit”).

   99. 99. - (1) Locatorul are recunoscute în contabilitate bunurile date în regim de leasing financiar drept creanțe imobilizate.

    1. (2) Dobânzile de primit corespunzătoare creanțelor din operațiuni de leasing financiar se înregistrează în contabilitatea locatorului periodic, conform contabilității de angajamente, în contrapartida contului de venituri.

    2. (3) La recunoașterea în contabilitate a contractelor de leasing financiar trebuie avută în vedere legislația care reglementează categoriile de entități care pot derula asemenea operațiuni.

   100. 100. - (1) La contabilizarea operațiunilor de leasing operațional, locatorul trebuie să prezinte bunurile date în regim de leasing operațional în conturile de imobilizări necorporale și imobilizări corporale, în conformitate cu natura acestora.

    (2) Sumele încasate sau de încasat se înregistrează în contabilitatea locatorului ca un venit în contul de profit și pierdere, conform contabilității de angajamente

   101. 101. - (1) În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operațional sunt evidențiate în conturi de evidență din afara bilanțului.

    (2) Sumele plătite sau de plătit se înregistrează în contabilitatea locatarului ca o cheltuială în contul de profit și pierdere, conform contabilității de angajamente.

   102. 102. - O tranzacție de vânzare a unui activ pe termen lung și de închiriere a aceluiași activ în regim de leasing (leaseback) se contabilizează în funcție de clauzele contractului de leasing, astfel:

    1. a) dacă tranzacția de vânzare și închiriere a aceluiași activ are ca rezultat un leasing financiar, tranzacția reprezintă un mijloc prin care locatorul acordă o finanțare locatarului, activul având rol de garanție.

     Entitatea beneficiară a finanțării (locatarul) nu va recunoaște în contabilitate operațiunea de vânzare a activului, nefiind îndeplinite condițiile de recunoaștere a veniturilor. Activul rămâne înregistrat în continuare la valoarea existentă anterior operațiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent.

     Operațiunea de finanțare va fi evidențiată prin articolul contabil

     512 "Conturi curente la bănci" = 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate", urmând ca dobânda și alte costuri ale finanțării, potrivit contractelor încheiate, să fie înregistrate conform prezentelor reglementări.

     Din punctul de vedere al regimului taxei pe valoarea adăugată, au loc două operațiuni distincte, respectiv livrarea bunului, efectuată de locatar, și operațiunea de leasing, efectuată de locator, pentru care taxa pe valoarea adăugată se evidențiază potrivit legii;

    2. b) dacă tranzacția de vânzare și închiriere a aceluiași activ are ca rezultat un leasing operațional, entitatea vânzătoare contabilizează o tranzacție de vânzare, cu înregistrarea scoaterii din evidență a activului și a sumelor încasate sau de încasat și a taxei pe valoarea adăugată pentru operațiunile taxabile, conform prevederilor legale.

    Operațiunea de închiriere a activului în regim de leasing operațional se contabilizează de utilizator conform prezentelor reglementări. Ca urmare, operațiunea se reflectă în contul de profit și pierdere.

   103. 103. - (1) În vederea întocmirii situațiilor financiare anuale, utilizatorii bunurilor luate în leasing financiar sau operațional inventariază și transmit societății de leasing lista bunurilor deținute în baza contractelor de leasing.

    (2) Entitățile contractante care au efectuat operațiuni de leasing și leaseback trebuie să prezinte în notele explicative la situațiile financiare anuale informații referitoare la operațiunile derulate.

   104. 104. - (1) În cadrul imobilizărilor corporale sunt evidențiate în mod distinct imobilizările corporale în curs de execuție.

    (2) Sunt reflectate, de asemenea, distinct în contabilitate, acele imobilizări corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 22 “Imobilizări corporale în curs de aprovizionare” din Planul de conturi general).

    Evaluarea inițială a imobilizărilor corporale

   105. 105. - (1) O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări, în funcție de modalitatea de intrare în entitate.

    1. (2) Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcția unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia, sunt:

     1. a) costurile reprezentând salariile angajaților, contribuțiile legale și alte cheltuieli legate de acestea, care rezultă direct din construcția imobilizării corporale;

     2. b) cheltuieli materiale;

     3. c) costurile de amenajare a amplasamentului;

     4. d) costurile inițiale de livrare și manipulare;

     5. e) costurile de instalare și asamblare;

     6. f) cheltuieli de proiectare și pentru obținerea autorizațiilor;

     7. g) costurile de testare a funcționării corecte a activului, după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul și condiția de funcționare (cum ar fi eșantioanele produse la testarea echipamentului);

     8. h) onorariile profesionale plătite avocaților și experților etc.

    2. (3) În cazul în care o clădire este demolată pentru a fi construită o alta, cheltuielile cu demolarea sunt recunoscute după natura lor, fără a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului. Același tratament contabil se aplică și cheltuielilor reprezentând valoarea neamortizată a clădirii demolate.

    3. (4) În costul unei imobilizări corporale sunt incluse și costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea acesteia la scoaterea din funcțiune, precum și cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când

     aceste sume pot fi estimate credibil și entitatea are o obligație legată de demontare, mutare a imobilizării corporale și de refacere a amplasamentului.

    4. (5) Costurile estimate cu demontarea și mutarea imobilizării corporale, precum și cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc în valoarea acesteia, în corespondență cu un cont de provizioane (contul 1513 "Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea").

    Cheltuieli ulterioare

   106. 106. - (1) Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

    (2) Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locație de gestiune sau alte contracte similare se evidențiază în contabilitatea entității care le-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.

   107. 107. - (1) Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată.

    (2) Sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investițiile efectuate la imobilizările corporale. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și să conducă la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare față de cele estimate inițial.

    Obținerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creșterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreținere și funcționare.

   108. 108. - (1) Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producție sau costul de achiziție, după caz.

    1. (2) Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.

    2. (3) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleași principii ca și pentru un activ achiziționat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum și pierderile care au apărut în cursul construcției în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului.

    Evaluarea la data bilanțului

   109. 109. - O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

    Amortizarea

   110. 110. - (1) Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor.

    1. (2) Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică și condițiile de utilizare a acestora.

    2. (3) În cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, în funcție de politica contabilă adoptată, entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată.

    3. (4) O modificare semnificativă a condițiilor de utilizare sau învechirea unei imobilizări corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, folosirea lor fiind întreruptă pe o perioadă îndelungată, poate fi justificată revizuirea duratei de amortizare.

    4. (5) În cazuri excepționale, inclusiv în situația prevăzută la pct. 121 alin. (3) din prezentele reglementări, durata de amortizare stabilită inițial se poate modifica, această reestimare conducând la o nouă cheltuială cu amortizarea pe perioada rămasă de utilizare.

   111. 111. - (1) Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locație de gestiune se calculează și se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate.

    (2) Se supun, de asemenea, amortizării investițiile efectuate la imobilizările corporale luate cu chirie, pe durata contractului de închiriere.

    La expirarea contractului de închiriere, valoarea investițiilor efectuate și a amortizării corespunzătoare se cedează proprietarului imobilizării. În funcție de clauzele cuprinse în contractul de închiriere, transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o altă modalitate de cedare. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor se efectuează conform prezentelor reglementări.

   112. 112. - (1) Entitățile amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele regimuri de amortizare:

    1. a) amortizarea liniară realizată prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporțional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora;

    2. b) amortizarea degresivă, care constă în multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avută în vedere legislația în vigoare;

    3. c) amortizarea accelerată, care constă în includerea, în primul an de funcționare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a imobilizării. Amortizările anuale pentru exercițiile financiare următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de utilizare rămași. Deoarece amortizarea calculată trebuie să fie corelată cu modul de utilizare a activului și, întrucât în cazuri rare o imobilizare corporală se consumă în primul an în procent de până la 50%, rezultă că metoda de amortizare accelerată este mai puțin utilizată în scopuri contabile;

    4. d) amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizării justifică utilizarea unei asemenea metode de amortizare.

    1. (2) Metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se așteaptă să fie consumate de entitate.

    2. (3) Metoda de amortizare se aplică de o manieră consecventă pentru toate activele de aceeași natură și având condiții de utilizare identice, în funcție de politica contabilă adoptată.

    3. (4) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta este determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale.

    4. (5) Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială.

   113. 113. - (1) Terenurile nu se amortizează.

    (2) Investițiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălților, iazurilor, terenurilor și pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă determinată de administratori sau persoanele care au obligația gestionării entității, pe baza duratelor de viață utilă ale acestora.

    Cedarea și casarea

   114. 114. - (1) O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidență la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară.

    (2) Dacă o entitate recunoaște în valoarea contabilă a unei imobilizări corporale costul unei înlocuiri parțiale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidență valoarea contabilă a părții înlocuite, cu amortizarea aferentă, dacă dispune de informațiile necesare.

   115. 115. - (1) În cazul scoaterii din evidență a unei imobilizări corporale, sunt evidențiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării și alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

    (2) În scopul prezentării în contul de profit și pierdere, câștigurile sau pierderile obținute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferență între veniturile generate de scoaterea din evidență și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta și trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit și pierdere, la elementul “Alte venituri din exploatare”, respectiv “Alte cheltuieli de exploatare”, după caz.

    Compensații de la terți

   116. 116. - (1) În cazul distrugerii totale sau parțiale a unor imobilizări corporale, creanțele sau sumele compensatorii încasate de la terți, legate de acestea, precum și achiziționarea sau construcția ulterioară de active noi sunt operațiuni economice distincte și trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.

    Astfel, deprecierea activelor se evidențiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a încasa compensațiile se evidențiază pe seama veniturilor conform contabilității de angajamente, în momentul stabilirii acestuia.

    (2) Exemple de asemenea compensații pot fi înregistrate în următoarele situații:

    1. a) sume plătite/de plătit de către companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt;

    2. b) sume acordate de guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.

      1. 8.2.4. Imobilizări financiare

   117. 117. - (1) Imobilizările financiare cuprind acțiunile deținute la entitățile afiliate, împrumuturile acordate entităților afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare, alte investiții deținute ca imobilizări, alte împrumuturi.

    1. (2) În sensul prezentelor reglementări, prin interese de participare se înțelege drepturile în capitalul altor entități, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste entități, sunt destinate să contribuie la activitățile entității. Deținerea unei părți din capitalul unei alte entități se presupune că reprezintă un interes de participare, atunci când depășește un procentaj de 20%.

    2. (3) Contravaloarea acțiunilor și a altor imobilizări financiare primite cu titlu gratuit se înregistrează în contrapartidă cu contul 1068 “Alte rezerve.”

   118. 118. - (1) La alte creanțe imobilizate se cuprind garanțiile, depozitele și cauțiunile depuse de entitate la terți.

    1. (2) În conturile de creanțe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terților în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.

    2. (3) Entitățile care au evidențiate în contul de creanțe imobilizate creanțe imobilizate cu scadența mai mare de un an, vor prezenta în bilanț, la imobilizări financiare, numai partea cu scadența mai mare de 12 luni, diferența urmând a fi reflectată la creanțe.

    Evaluarea inițială

   119. 119. - Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziție sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora.

    Evaluarea la data bilanțului

   120. 120. - Imobilizările financiare se prezintă în bilanț la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

      1. 8.2.5. Reguli de evaluare alternative

       1. 8.2.5.1. Reevaluarea imobilizărilor corporale

   121. 121. - (1) Entitățile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârșitul exercițiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în

    contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situațiile financiare întocmite pentru acel exercițiu.

    Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu exercițiul financiar următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

    1. (2) Evaluările efectuate cu ocazia reorganizărilor de întreprinderi (fuziuni, divizări) nu constituie reevaluare în sensul prezentelor reglementări contabile, aceste evaluări efectuându-se în scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilanț. Fac excepție situațiile în care data situațiilor financiare care stau la baza reorganizării coincide cu data situațiilor financiare anuale.

    2. (3) Dacă o imobilizare corporală complet amortizată mai poate fi folosită, cu ocazia reevaluării acesteia i se stabilește o nouă valoare și o nouă durată de utilizare economică, corespunzătoare perioadei estimate a se folosi în continuare.

    3. (4) În cazul efectuării reevaluării imobilizărilor corporale, acest lucru trebuie prezentat în notele explicative, împreună cu elementele supuse reevaluării, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum și elementul afectat din contul de profit și pierdere.

   122. 122. - (1) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanțului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de profesioniști calificați în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut național și internațional.

    1. (2) La reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri:

     1. a) recalculată proporțional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită, deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau

     2. b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului și valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este folosită, deseori, pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piață.

   123. 123. - (1) În cazul în care, ulterior recunoașterii inițiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziție/costului de producție sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în urma reevaluării.

    1. (2) Elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă și raportarea în situațiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinație de costuri și valori calculate la date diferite.

    2. (3) Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate.

    3. (4) O grupă de imobilizări corporale cuprinde active de aceeași natură și utilizări similare, aflate în exploatarea unei entități.

    4. (5) Exemple de grupe de imobilizări corporale sunt: terenuri; clădiri; mașini și echipamente; nave; aeronave etc.

    5. (6) Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea

     justă de la data bilanțului. Valoarea justă a imobilizărilor corporale este determinată, în general, plecând de la valoarea lor de piață.

    6. (7) Dacă un activ dintr-o grupă de active nu poate fi reevaluat, de exemplu, din cauză că nu există o piață activă pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilanț la cost, minus ajustările cumulate de valoare.

    7. (8) O piață activă este o piață unde sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

     1. a) elementele comercializate sunt omogene;

     2. b) pot fi găsiți în permanență cumpărători și vânzători interesați; și

     3. c) prețurile sunt cunoscute de cei interesați.

    8. (9) Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinată, valoarea activului prezentată în bilanț trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.

   124. 124. - (1) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, diferența dintre valoarea rezultată în urma reevaluării și valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în "Capital și rezerve" (contul 105 “Rezerve din reevaluare”). Tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat în notele explicative.

    1. (2) Indiferent dacă valoarea rezervei a fost modificată sau nu în cursul exercițiului financiar, entitățile trebuie să prezinte în notele explicative următoarele informații:

     1. a) valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar;

     2. b) diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar;

     3. c) sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;

     4. d) valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.

    2. (3) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve (contul 1065 “Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat. În sensul prezentelor reglementări câștigul se consideră realizat la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câștig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferența dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate și valoarea amortizării

     calculate pe baza costului inițial al activului.

    3. (4) Dacă rezultatul reevaluării este o creștere față de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel:

     • - ca o creștere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital și rezerve", dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ; sau

     • - ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreșterea recunoscută anterior la acel activ.

    4. (5) Dacă rezultatul reevaluării este o descreștere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul

     elementului "Capital și rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve și valoarea descreșterii, iar eventuala diferență rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.

    5. (6) Rezerva din reevaluare trebuie redusă în măsura în care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate și pentru obținerea scopului său.

    6. (7) Sumele reprezentând diferențe de natura veniturilor și cheltuielilor rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat în contul de profit și pierdere.

    7. (8) Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, direct sau indirect, cu excepția cazului în care activul reevaluat a fost valorificat, situație în care surplusul din reevaluare reprezintă câștig efectiv realizat.

    8. (9) Cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (3) și (6), rezerva din reevaluare nu poate fi redusă.

   125. 125. - Ajustările de valoare se calculează în fiecare exercițiu financiar pe baza valorii atribuite imobilizării la încheierea acelui exercițiu financiar.

   126. 126. - În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilanț de natura imobilizărilor corporale reevaluate, următoarele informații:

    1. a) valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate și suma ajustărilor cumulate de valoare; sau

    2. b) valoarea la data bilanțului a diferenței dintre valoarea rezultată din reevaluare și cea reprezentând costul istoric și, atunci când este cazul, valoarea cumulată a ajustărilor suplimentare de valoare.

       1. 8.2.5.2. Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare

   127. 127. - Prin derogare de la regulile generale de evaluare prevăzute de prezentele reglementări și sub rezerva condițiilor prevăzute la pct. 140 la 142, entitățile pot evalua în situațiile financiare anuale consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea justă.

   128. 128. - Un instrument financiar reprezintă orice contract ce generează simultan un activ financiar pentru o entitate și o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii pentru o altă entitate.

   129. 129. - Un activ financiar este orice activ care reprezintă:

    1. a) numerar;

    2. b) un instrument de capitaluri proprii al unei alte entități;

    3. c) un drept contractual:

     • - de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o altă entitate; sau

     • - de a schimba active sau datorii financiare cu altă entitate în condiții care sunt potențial favorabile entității; sau

    4. d) un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii și este:

    • - un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligată să primească un număr variabil al propriilor instrumente de capitaluri proprii; sau

    • - un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat în alt fel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar sau alt activ financiar pentru un număr fix din instrumentele de capital ale entității. În acest scop, instrumentele de

    capital ale entității nu includ instrumente care sunt ele însele contracte pentru primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității.

   130. 130. - O datorie financiară este orice datorie care reprezintă:

    1. a) o obligație contractuală:

     • - de a ceda lichidități sau alt activ financiar unei alte entități; sau

     • - de a schimba active sau datorii financiare cu altă entitate în condiții care sunt potențial nefavorabile pentru entitate;

      sau

    2. b) un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității și este:

    • - un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligată să livreze un număr variabil din propriile sale instrumente de capitaluri proprii; sau

    • - un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat altfel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar, sau alt activ financiar în schimbul unui număr fix din propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității. În acest scop, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității nu includ instrumente care pot fi ele însele contracte pentru primirea sau livrarea viitoare a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității.

   131. 131. - Un instrument derivat este un instrument financiar care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

    • - valoarea sa se modifică ca urmare a variațiilor unei anumite rate de dobândă, a prețului unui instrument financiar, a prețului unor mărfuri, a unui curs de schimb valutar, a unui indice de prețuri sau rate, a unui rating de credit sau indice de credit sau a altei variabile, cu condiția ca, în cazul unei variabile nefinanciare, aceasta să nu fie specifică unei părți contractuale (uneori denumită "bază" sau "element suport");

    • - nu solicită nicio investiție inițială netă sau solicită o investiție inițială netă care este mai mică decât cea necesară pentru alte tipuri de contracte de la care se așteaptă reacții similare la modificările condițiilor de piață; și

    • - este decontat la o dată viitoare.

   132. 132. - Exemple de tipuri de instrumente derivate sunt contractele ferme de schimb la termen (forward), contractele swap de valute, contractele futures și instrumentele condiționale (opțiunile cumpărate sau vândute).

   133. 133. - Una dintre caracteristicile definitorii ale unui instrument derivat este faptul că necesită o investiție netă inițială a cărei valoare este mai mică decât cea care ar fi necesară în cazul altor contracte de la care se așteaptă să reacționeze identic la factorii pieței.

   134. 134. - Opțiunile se încadrează în definiția instrumentelor derivate deoarece prima plătită, indiferent de exercitarea sau nu a opțiunii, este mai mică decât investiția ce ar fi necesară pentru obținerea instrumentului financiar de bază cu care este corelată opțiunea.

   135. 135. - În cazul contractelor cu instrumente derivate, angajamentele de cumpărare sau vânzare aferente acestora se înregistrează în conturi în afara bilanțului (cont 8039 “Alte valori în afara bilanțului”, analitic distinct), în momentul încheierii contractelor.

   136. 136. - În general, valoarea justă inițială a instrumentelor derivate este zero, cu excepția opțiunilor pentru care valoarea justă inițială este dată de valoarea primei

    plătite sau încasate, caz în care contravaloarea acestora se evidențiază în conturile bilanțiere corespunzătoare de creanțe, respectiv datorii.

   137. 137. - În înțelesul prezentelor reglementări, operațiunile de schimb la vedere sunt operațiunile de cumpărare și de vânzare a valutelor, cu decontarea în termenul stabilit în general prin reglementări sau convenții ale pieței respective, de regulă maxim de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacției, la cursul de schimb stabilit între părți (curs SPOT).

   138. 138. - Operațiunile de schimb la termen (FORWARD) sunt considerate operațiunile de cumpărare și de vânzare a valutelor, cu decontare după termenul stabilit în general prin reglementări sau convenții ale pieței respective, de regulă mai mult de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacției, la cursul de schimb stabilit între părți (curs FORWARD).

   139. 139. - Operațiunile SWAP sunt operațiuni de cumpărare și vânzare simultană a unei sume în valută, cu decontarea la două date, de valori diferite (de regulă SPOT și FORWARD) la cursurile de schimb stabilite (SPOT și FORWARD) la data tranzacției.

   140. 140. - În înțelesul prezentelor reglementări, contractele bazate pe marfă care dau oricăreia dintre părțile contractante dreptul de decontare în numerar sau prin alte instrumente financiare se consideră instrumente financiare derivate, cu excepția cazurilor în care:

    1. a) acestea au fost încheiate și continuă să îndeplinească cerințele așteptate ale entității privind cumpărarea, vânzarea sau utilizarea produsului de bază;

    2. b) acestea au fost inițial destinate unui astfel de scop; și

    3. c) se așteaptă ca acestea să fie decontate prin livrarea mărfii.

   141. 141. - Evaluarea la valoarea justă se aplică numai datoriilor care sunt:

    1. a) deținute ca parte a unui portofoliu de tranzacționare; sau

    2. b) instrumente financiare derivate.

   142. 142. - Evaluarea la valoarea justă nu se aplică:

    1. a) instrumentelor financiare nederivate deținute până la scadență;

    2. b) împrumuturilor și creanțelor generate de entitate și nedeținute în scopul tranzacționării; și

    3. c) intereselor în filiale, întreprinderi asociate și asocieri în participație, instrumentelor de capital emise de entitate, contractelor cu plata contingentă într-o combinare de întreprinderi, precum și altor instrumente financiare cu astfel de caracteristici speciale și care, în concordanță cu ceea ce este general acceptat, se contabilizează diferit față de alte instrumente financiare.

    În înțelesul prezentelor reglementări, prin combinare de întreprinderi se înțelege gruparea unor entități individuale într-o singură entitate raportoare, determinată de obținerea controlului de către o entitate asupra uneia sau mai multor întreprinderi.

   143. 143. - (1) Valoarea justă prevăzută la pct. 127 se determină prin referire la:

    1. a) valoarea de piață, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu ușurință o piață credibilă. Dacă valoarea de piață nu se poate identifica cu ușurință pentru un instrument, dar poate fi identificată pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de piață poate fi derivată din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar; sau

    2. b) o valoare determinată cu ajutorul unor modele și tehnici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu ușurință o piață credibilă. Astfel de modele și tehnici trebuie să asigure o

    aproximare rezonabilă a valorii de piață și trebuie testate periodic (și revizuite, dacă este cazul) prin compararea valorilor furnizate cu prețurile tranzacțiilor efective observabile sau pe baza oricăror informații de piață disponibile.

    1. (2) În sensul prezentelor reglementări piața credibilă are semnificația pieței active, așa cum apare prezentată aceasta la pct. 123 alin. (8).

    2. (3) Instrumente financiare care nu pot fi evaluate credibil prin oricare dintre metodele menționate la alin. (1) se evaluează în conformitate cu regulile generale de evaluare prevăzute de prezentele reglementări.

   144. 144. - (1) Prin excepție de la prevederile pct. 41, atunci când un instrument financiar se evaluează în conformitate cu pct. 143, modificarea valorii se include în contul de profit și pierdere. Totuși, o astfel de modificare se include direct în capitalul propriu, într-o rezervă de valoare justă, dacă:

    1. a) instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire împotriva riscurilor conform unui sistem de contabilizare a acoperirii riscului care permite ca unele sau toate modificările de valoare să nu fie înregistrate în contul de profit și pierdere; sau

    2. b) modificarea de valoare se referă la o diferență de schimb valutar apărută la un element monetar care face parte dintr-o investiție netă a entității într-o entitate străină. Astfel, în situațiile financiare consolidate care includ o asemenea entitate străină, diferențele de schimb valutar care în situațiile financiare anuale individuale au fost recunoscute în contul de profit și pierdere, se recunosc inițial într-o componentă a capitalurilor proprii (contul 1067 “Rezerve din diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o entitate străină”), urmând să fie recunoscute în contul de profit și pierdere la cedarea investiției nete.

    O entitate poate să își cedeze interesul într-o entitate străină prin vânzare, lichidare, rambursarea capitalului social sau abandonarea întregii entități sau a unei părți din aceasta. O reducere a valorii contabile a unei entități străine, fie din cauza pierderilor sale, fie din cauza unei pierderi recunoscute de investitor, nu constituie o cedare parțială. În consecință, nicio parte a câștigului sau pierderii din diferențe de curs, amânate în capitalurile proprii, nu este recunoscută în contul de profit și pierdere la momentul reducerii valorii contabile.

    (2) În înțelesul prezentelor reglementări, prin investiție netă într-o entitate străină se înțelege valoarea interesului entității raportoare din activele nete ale acelei entități străine.

    Un element monetar ce urmează a fi primit de la o entitate străină sau plătit unei entități străine, pentru care decontarea nu este nici planificată și nici nu este probabil a fi făcută în viitorul apropiat, este, în esență, o parte a investiției nete a entității în acea entitate străină. Astfel de elemente monetare pot include creanțe sau împrumuturi pe termen lung. Ele nu includ creanțele și datoriile comerciale. Entitatea care deține un element monetar de primit de la o entitate străină sau plătit unei entități străine, poate fi orice filială a grupului.

   145. 145. - (1) Rezerva de valoare justă se ajustează atunci când sumele înregistrate în aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea evaluării la valoarea justă.

    (2) Rezerva de valoare justă va rămâne evidențiată în contabilitate atât timp cât sunt evidențiate în bilanț instrumentele financiare cărora le este aferentă.

   146. 146. - Dacă a fost aplicată evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare, notele explicative prezintă:

    1. a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor și tehnicilor de evaluare, dacă valorile juste au fost determinate în conformitate cu pct. 143 alin.

     1. (1) lit. b);

    2. b) pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justă, modificările de valoare incluse direct în contul de profit și pierdere, precum și modificările incluse în rezerva de valoare justă;

    3. c) pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate, informații privind aria și natura instrumentelor, inclusiv termenii și condițiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul și certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; și

    4. d) un tabel care să prezinte modificările rezervei de valoare justă în cursul exercițiului financiar.

     1. 8.3. ACTIVE CIRCULANTE

      1. 8.3.1. Generalități

       Recunoașterea activelor circulante

   147. 147. - (1) Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când:

    1. a) se așteaptă să fie realizat sau este deținut cu intenția de a fi vândut sau consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al entității;

    2. b) este deținut, în principal, în scopul tranzacționării;

    3. c) se așteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanțului; sau

    4. d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricționată.

    Toate celelalte active reprezintă active imobilizate.

    1. (2) Ciclul de exploatare al unei entități reprezintă perioada de timp dintre achiziționarea activelor care sunt destinate procesării și finalizarea acestora în numerar sau echivalente de numerar.

    2. (3) Echivalentele de numerar reprezintă investițiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt ușor convertibile în numerar și sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

   148. 148. - În categoria activelor circulante se cuprind:

    1. a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură;

    2. b) creanțe;

    3. c) investiții pe termen scurt;

    4. d) casa și conturi la bănci.

    Evaluarea activelor circulante

   149. 149. - (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție sau costul de producție, după caz, cu respectarea prevederilor alin. (2) de mai jos.

    (2) Ajustările de valoare se fac pentru activele circulante în vederea prezentării acestora la cea mai mică valoare de piață sau, în circumstanțe speciale, la o altă valoare minimă atribuibilă acestora la data bilanțului.

   150. 150. - Evaluarea efectuată conform prevederilor de la pct. 149 alin. (2) nu poate fi continuată dacă motivele pentru care au fost făcute ajustările de valoare nu mai

    sunt aplicabile. Prin urmare, în situația în care ajustarea devine total sau parțial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură, atunci acea ajustare trebuie reluată corespunzător la venituri.

   151. 151. - Dacă activele circulante fac obiectul ajustărilor de valoare cu caracter excepțional, exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.

      1. 8.3.2. Stocuri

   152. 152. - (1) Stocurile sunt active circulante:

    1. a) deținute pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității;

    2. b) în curs de producție în vederea vânzării în procesul desfășurării normale a activității; sau

    3. c) sub formă de materii prime, materiale și alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producție sau pentru prestarea de servicii.

    1. (2) În categoria stocurilor se cuprind și activele cu ciclu lung de fabricație, destinate vânzării (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuințe etc. realizate de entitățile ce au ca activitate principală obținerea și vânzarea de locuințe). Dacă construcțiile sunt realizate în scopul exploatării pe termen lung, de către entitatea care le-a realizat, ele reprezintă imobilizări.

    2. (3) De asemenea, atunci când un teren este cumpărat în scopul construirii pe acesta de construcții destinate vânzării, acesta este înregistrat la stocuri.

   153. 153. - (1) Atunci când există o modificare a utilizării unei imobilizări corporale, în sensul că aceasta urmează a fi îmbunătățită în perspectiva vânzării, la momentul luării deciziei privind modificarea destinației, în contabilitate se înregistrează transferul activului din categoria imobilizări corporale în cea de stocuri. Transferul se înregistrează la valoarea neamortizată a imobilizării. Dacă imobilizarea corporală a fost reevaluată, concomitent cu reclasificarea activului se procedează la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

    1. (2) În cazul în care un activ care a fost inițial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuințe destinate vânzării, în funcție de modul de negociere a contractelor de vânzare a bunurilor ce fac obiectul construcției și vânzării, valoarea terenului se include în valoarea activului construit sau se evidențiază distinct la stocuri de natura mărfurilor, la valoarea de înregistrare în contabilitate.

     Dacă terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului se procedează la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

    2. (3) În cazul activelor de natura ansamblurilor sau complexurilor de locuințe care inițial erau destinate vânzării și care ulterior își schimbă destinația, urmând a fi folosite de entitate pe o perioadă îndelungată sau să fie închiriate unor terți, în contabilitate se înregistrează un transfer de la stocuri la imobilizări corporale. Transferul se efectuează la data schimbării destinației, la valoarea la care activele erau înregistrate în contabilitate (reprezentată de cost).

   154. 154. - (1) În cadrul stocurilor se cuprind:

    1. a) mărfurile, și anume bunurile pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;

    2. b) materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor și se regăsesc în produsul finit integral sau parțial, fie în starea lor inițială, fie transformată;

    3. c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, semințe și materiale de plantat, furaje și alte materiale consumabile), care participă sau ajută la procesul de fabricație sau de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit;

    4. d) materialele de natura obiectelor de inventar;

    5. e) produsele, și anume:

     • - semifabricatele, prin care se înțelege produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secție (fază de fabricație) și care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secții (faze de fabricație) sau se livrează terților;

     • - produsele finite, adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricație și nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entității, putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienților;

     • - rebuturile, materialele recuperabile și deșeurile;

    6. f) animalele și păsările, respectiv animalele născute și cele tinere de orice fel (viței, miei, purcei, mânji și altele) crescute și folosite pentru reproducție, animalele și păsările la îngrășat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum și animalele pentru producție - lână, lapte și blană;

    7. g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziționate sau fabricate, destinate produselor vândute și care în mod temporar pot fi păstrate de terți, cu obligația restituirii în condițiile prevăzute în contracte;

    8. h) producția în curs de execuție, reprezentând producția care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevăzute în procesul tehnologic, precum și produsele nesupuse probelor și recepției tehnice sau necompletate în întregime. În cadrul producției în curs de execuție se cuprind, de asemenea, serviciile și studiile în curs de execuție sau neterminate.

    1. (2) În cadrul stocurilor se includ și bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignație la terți, mașinile folosite numai ca material de demonstrație pentru negociere în domeniul automobilelor, cu durată de utilizare de sub un an. Acestea se înregistrează distinct în contabilitate, pe categorii de stocuri. Dacă materialele de demonstrație au durată de utilizare mai mare de un an, ele reprezintă imobilizări.

    2. (3) Sunt reflectate, de asemenea, distinct în contabilitate, acele stocuri cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 32 “Stocuri în curs de aprovizionare” din Planul de conturi general).

   155. 155. - (1) Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor și beneficiilor.

    1. (2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietății și de livrare coincid. Totuși, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:

     • - bunuri vândute în consignație sau stocurile la dispoziția clientului;

     • - stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rămân în evidența debitorului până la vânzarea lor;

     • - bunuri recepționate pentru care nu s-a primit încă factura, care trebuie înregistrate în activele cumpărătorului;

     • - bunuri livrate și nefacturate, care trebuie scoase din evidență, transferul de proprietate având loc;

     • - bunuri vândute și nelivrate încă, pentru care a avut loc transferul proprietății. De exemplu, la vânzările cu condiția de livrare “ex-work”, bunurile vândute ies din stocul vânzătorului din momentul punerii lor la dispoziția cumpărătorului etc.

   156. 156. - (1) Deținerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum și efectuarea de operațiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.

    (2) În aplicarea alin. (1) este necesar să se asigure:

    1. a) recepționarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate și înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignație se recepționează și înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanțului;

    2. b) în situația unor decalaje între aprovizionarea și recepția bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entității, se procedează astfel:

     • - bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât și în contabilitate, pe baza recepției și a documentelor însoțitoare;

     • - bunurile sosite și nerecepționate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune;

    3. c) în cazul unor decalaje între vânzarea și livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieșiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:

     • - bunurile vândute și nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanțului;

     • - bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca ieșiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât și în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieșirea din gestiune potrivit legii;

    4. d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări și, respectiv, la ieșiri, atât în gestiune, cât și în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.

    Costul stocurilor

   157. 157. - (1) Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziției și prelucrării, precum și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc.

    (2) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera și alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea, precum și regiile corespunzătoare.

   158. 158. - Materiile prime și materialele consumabile care sunt în mod constant înlocuite și a căror valoare totală este de o importanță secundară pentru entitate pot fi prezentate la "Active" la o valoare și cantitate fixe, dacă valoarea, cantitatea și structura acestora nu variază în mod semnificativ.

   159. 159. - (1) Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile și al acelor bunuri sau servicii produse și destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specifică a costurilor individuale.

    1. (2) Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natură care nu se pot distinge în mod substanțial unele de altele.

    2. (3) Identificarea specifică a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte, indiferent dacă au fost cumpărate sau produse.

    3. (4) Identificarea specifică nu poate fi folosită în cazurile în care stocurile cuprind un număr mare de elemente, care sunt de regulă fungibile.

   160. 160. - (1) În funcție de specificul activității, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, în activitatea de producție sau metoda prețului cu amănuntul, în comerțul cu amănuntul.

    1. (2) Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor și consumabilelor, manoperei, eficienței și capacității de producție. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic și ajustate, dacă este necesar, în funcție de condițiile existente la un moment dat.

    2. (3) Diferențele de preț față de costul de achiziție sau de producție trebuie evidențiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul activului.

    3. (4) Repartizarea diferențelor de preț asupra valorii bunurilor ieșite și asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul unui coeficient care se calculează astfel:

     Soldul inițial al Diferențe de preț aferente diferențelor de preț + intrărilor în cursul

     perioadei, cumulat de la începutul exercițiului

     financiar până la finele perioadei de referință

     Coeficient de2 = 100

     repartizare Soldul inițial al Valoarea intrărilor în

     stocurilor la preț + cursul perioadei la preț de înregistrare de înregistrare, cumulat

     de la începutul exercițiului financiar până la finele perioadei de referință

     Acest coeficient se înmulțește cu valoarea bunurilor ieșite din gestiune la preț de înregistrare, iar suma rezultată se înregistrează în conturile corespunzătoare în care au fost înregistrate bunurile ieșite.

    4. (5) Coeficienții de repartizare a diferențelor de preț pot fi calculați la nivelul conturilor sintetice de gradul I și II, prevăzute în Planul de conturi general, pe grupe sau categorii de stocuri.

    5. (6) La sfârșitul perioadei, soldurile conturilor de diferențe se cumulează cu soldurile conturilor de stocuri, la preț de înregistrare, astfel încât aceste conturi să reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziție sau costul de producție, după caz.

    6. (7) Diferențele de preț se înregistrează proporțional atât asupra valorii bunurilor ieșite, cât și asupra bunurilor rămase în stoc.

     image

     2La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniţial al contului de mărfuri şi valoarea intrărilor de mărfuri nu vor include TVA neexigibilă.

    7. (8) În comerțul cu amănuntul poate fi utilizată metoda prețului cu amănuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase și cu mișcare rapidă, care au marje similare și pentru care nu este practic să se folosească altă metodă.

    În această situație, costul bunurilor vândute se calculează prin deducerea valorii marjei brute din prețul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a prețului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.

   161. 161. - (1) La ieșirea din gestiune a stocurilor și altor active fungibile, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea uneia din următoarele metode:

    1. a) metoda primul intrat - primul ieșit - FIFO;

    2. b) metoda costului mediu ponderat - CMP;

    3. c) metoda ultimul intrat - primul ieșit - LIFO.

    1. (2) Dacă valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor specificate în alin. (1), diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului, valoarea acestei diferențe trebuie prezentată în notele explicative ca total pe categorie de active.

    2. (3) Potrivit metodei "primul intrat - primul ieșit" (FIFO), bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al lotului următor, în ordine cronologică.

    3. (4) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei și a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei.

     Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepție. Perioada de calcul nu trebuie să depășească durata medie de stocare.

    4. (5) Potrivit metodei "ultimul intrat - primul ieșit" (LIFO), bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al lotului anterior, în ordine cronologică.

    În cazul în care aplicarea metodei LIFO conduce la solduri creditoare în conturile de stocuri, această diferență se reia pe seama altor venituri din exploatare.

   162. 162. - (1) Metoda aleasă trebuie aplicată cu consecvență pentru elemente similare de natura stocurilor și a activelor fungibile de la un exercițiu financiar la altul. Dacă, în situații excepționale, administratorii decid să modifice metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, în notele explicative trebuie să se prezinte următoarele informații:

    • - motivul modificării metodei, și

    • - efectele sale asupra rezultatului.

     1. (2) O entitate trebuie să utilizeze aceleași metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură și utilizare similare. Noțiunea de “utilizare similară” este proprie fiecărei entități.

      Pentru stocurile cu natură sau utilizare diferită, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificată.

     2. (3) O diferență în localizarea geografică nu este suficientă pentru a justifica alegerea de metode diferite.

   163. 163. - Valoarea produselor și serviciilor în curs de execuție se determină prin inventarierea producției neterminate la sfârșitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operațiilor tehnologice și evaluarea acesteia la costurile de producție.

   164. 164. - (1) Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.

    1. (2) În condițiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operațiunile de intrare și ieșire, ceea ce permite stabilirea și cunoașterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât și valoric.

    2. (3) Inventarul intermitent constă în stabilirea ieșirilor și înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârșitul perioadei.

    3. (4) Entitățile care utilizează metoda inventarului intermitent efectuează inventarierea faptică a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai târziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obligații fiscale. Aplicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

   165. 165. - (1) Metoda inventarului intermitent constă în faptul că intrările de stocuri nu se înregistrează prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.

    1. (2) Stabilirea ieșirilor de stocuri în cursul perioadei are la bază inventarierea faptică a stocurilor la sfârșitul perioadei. Ieșirile de stocuri se determină ca diferență între valoarea stocurilor inițiale, la care se adaugă valoarea intrărilor, și valoarea stocurilor la sfârșitul perioadei stabilite pe baza inventarului.

    2. (3) Inventarul intermitent nu se utilizează în comerțul cu amănuntul în situația în care se aplică metoda global-valorică.

   166. 166. - Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanț la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obține prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.

      1. 8.3.3. Investiții pe termen scurt

   167. 167. - (1) Contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării acțiunilor deținute la entitățile afiliate, altor investiții pe termen scurt, disponibilităților în conturi la bănci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt și altor valori de trezorerie.

    (2) Contravaloarea acțiunilor pe termen scurt primite cu titlu gratuit se înregistrează în contrapartidă cu contul 768 “Alte venituri financiare.”

   168. 168. - (1) Alte investiții pe termen scurt reprezintă obligațiunile emise și răscumpărate, obligațiunile achiziționate și alte valori mobiliare achiziționate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt.

    (2) În categoria altor investiții pe termen scurt intră și depozitele bancare pe termen scurt.

   169. 169. - (1) La intrarea în entitate, investițiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziție, prin care se înțelege prețul de cumpărare, sau la valoarea stabilită potrivit contractelor.

    Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de constituire.

    1. (2) La ieșirea din gestiune a investițiilor pe termen scurt, cu excepția depozitelor bancare pe termen scurt, se aplică prevederile pct. 161.

    2. (3) Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de lichidare.

    Diferențele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate și cursul Băncii Naționale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

   170. 170. - (1) Pentru deprecierea investițiilor deținute ca active circulante, la sfârșitul exercițiului financiar, cu ocazia inventarierii, se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare, înregistrate pe seama cheltuielilor.

    (2) La sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, ajustările pentru pierderile de valoare reflectate se suplimentează, diminuează sau anulează, după caz. La ieșirea din entitate a investițiilor pe termen scurt, eventualele ajustări pentru pierdere de valoare se anulează.

      1. 8.3.4. Casa și conturi la bănci

   171. 171. - (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile și efectele comerciale depuse la bănci, disponibilitățile în lei și valută, cecurile entității, creditele bancare pe termen scurt, precum și dobânzile aferente disponibilităților și creditelor acordate de bănci în conturile curente.

    1. (2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poștal, pe bază de documente prezentate entității și neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează într-un cont distinct.

    2. (3) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.

    3. (4) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităților aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, față de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum și cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.

    4. (5) Dobânzile de plătit și cele de încasat, aferente exercițiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.

   172. 172. - Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în lei și în valută.

   173. 173. - (1) Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunii.

    (2) Operațiunile de vânzare-cumpărare de valută, inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen, se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar.

   174. 174. - La finele fiecărei luni, disponibilitățile în valută și alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive și depozite în valută se evaluează la

    cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

   175. 175. - (1) În vederea achitării unor obligații față de furnizori, entitățile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora.

    (2) Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de lichidare.

    Diferențele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate și cursul Băncii Naționale a României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

   176. 176. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziția personalului sau a terților, în vederea efectuării unor plăți în favoarea entității, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 „Avansuri de trezorerie”).

    1. (2) În cazul plăților în valută suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din data efectuării operațiunilor sau la cursul din data decontării avansului.

    2. (3) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului, se evidențiază în contul de debitori diverși (461 „Debitori diverși”) sau creanțe în legătură cu personalul (4282 „Alte creanțe în legătură cu personalul”), în funcție de natura creanței.

   177. 177. - În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilități bănești între conturile la bănci, precum și între conturile la bănci și casieria entității.

   178. 178. - Operațiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Națională a României și a reglementărilor emise în acest scop.

     1. 8.4. TERȚI

   179. 179. - Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entitățile afiliate și cele legate prin interese de participare, asociații/acționarii, debitorii și creditorii diverși.

   180. 180. - (1) În contabilitatea furnizorilor și clienților se înregistrează operațiunile privind cumpărările, respectiv livrările de mărfuri și produse, serviciile prestate, precum și alte operațiuni similare efectuate.

    Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 408 „Furnizori - facturi nesosite”), pe baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.

    Creanțele față de clienții pentru care, până la finele lunii, nu au fost întocmite facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 418 „Clienți - facturi de întocmit”), pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

    1. (2) În baza contabilității de angajamente, entitățile trebuie să evidențieze în contabilitate toate veniturile și cheltuielile, respectiv creanțele și datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.

    2. (3) În conturile de furnizori și clienți se evidențiază distinct datoriile, respectiv creanțele din penalități stabilite conform clauzelor contractuale, despăgubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen și alte elemente de natură similară.

   181. 181. - (1) Avansurile acordate furnizorilor, precum și cele primite de la clienți se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.

    (2) Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări se reflectă distinct de avansurile acordate altor furnizori.

   182. 182. - (1) În conturile de terți se înregistrează distinct operațiunile de scontare, forfetare și alte operațiuni, efectuate cu instituții de credit.

    1. (2) Scontul comercial - reprezintă operațiunea prin care în schimbul unui efect de comerț (cambie, bilet la ordin), instituția de credit pune la dispoziția posesorului creanței, valoarea efectului, mai puțin agio (taxa de scont și comisioanele aferente), fără a aștepta scadența efectului respectiv, iar instituția are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor.

    2. (3) Forfetarea - reprezintă cumpărarea, fără recurs asupra oricărui deținător anterior, a unor creanțe scadente la termen, ca rezultat al livrării de bunuri sau prestărilor de servicii, contra unei taxe forfetare.

   183. 183. - (1) Operațiunile privind vânzările/cumpărările de bunuri și prestările de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în conturile corespunzătoare de efecte de primit sau de plătit, după caz.

    1. (2) Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condițiile de formă și fond prevăzute de legislația în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.

    2. (3) Efectele comerciale scontate neajunse la scadență se înregistrează într-un cont în afara bilanțului (contul 8037 “Efecte scontate neajunse la scadență”) și se menționează în notele explicative.

   184. 184. - (1) Creanțele și datoriile în valută, rezultate ca efect al tranzacțiilor entității, se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât și în valută, cu respectarea prevederilor pct. 185 din prezentele reglementări.

    1. (2) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

    2. (3) Din punct de vedere contabil, efectuarea operațiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează aceasta.

    3. (4) În cazul bunurilor achiziționate însoțite de factură sau de aviz de însoțire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepției bunurilor.

   185. 185. - (1) În înțelesul prezentelor reglementări, o tranzacție în valută este o tranzacție care este exprimată sau necesită decontarea într-o altă monedă decât moneda națională (leu), inclusiv tranzacțiile rezultate atunci când o entitate:

    1. a) cumpără sau vinde bunuri sau servicii al căror preț este exprimat în valută;

    2. b) împrumută sau oferă spre împrumut fonduri, iar sumele ce urmează să fie plătite sau încasate sunt exprimate în valută; sau

    3. c) achiziționează sau cedează într-o altă manieră active, contractează sau achită datorii exprimate în valută.

    1. (2) Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre două monede.

    2. (3) Diferența de curs valutar este diferența ce rezultă din conversia unui anumit număr de unități ale unei monede într-o altă monedă la cursuri de schimb diferite.

    3. (4) În vederea aplicării regulilor privind contabilizarea operațiunilor în valută, creanțele și datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valută.

    4. (5) O tranzacție în valută trebuie înregistrată inițial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunii.

    5. (6) Înregistrarea contravalorii în lei a capitalului social subscris în valută se face la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din data subscrierii.

     Diferențele de curs valutar între cursul de la data subscrierii și cursul de la data vărsării capitalului social în valută se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

    6. (7) În cazul datoriilor de leasing financiar în valută, acestea se înregistrează la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României la data acordării finanțării. În situația în care data acordării finanțării este zi nebancară, la calculul diferențelor de curs valutar aferente se va avea în vedere cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară anterioară acesteia

     Prevederile prezentului alineat se aplică și în cazul datoriilor de leasing financiar în lei, cu decontare în funcție de cursul unei valute

    7. (8) Diferențele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor în valută la cursuri diferite față de cele la care au fost înregistrate inițial pe parcursul lunii sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar.

     Atunci când creanța sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiași luni în care a survenit, întreaga diferență de curs valutar este recunoscută în acea lună. Atunci când creanța sau datoria în valută este decontată într-o lună ulterioară, diferența de curs valutar recunoscută în fiecare lună, care intervine până în luna decontării, se determină ținând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărei luni.

    8. (9) Diferențele de valoare care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor exprimate în lei, în funcție de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate inițial pe parcursul lunii sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanța sau datoria este decontată în decursul aceleiași luni în care a survenit, întreaga diferență rezultată este recunoscută în acea lună.

     Atunci când creanța sau datoria este decontată într-o lună ulterioară, diferența recunoscută în fiecare lună, care intervine până în luna decontării, se determină ținând seama de modificarea cursurilor de schimb, survenită în cursul fiecărei luni.

    9. (10) Prevederile prezentului punct se aplică și pentru activitatea desfășurată în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică, și care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, inclusă în situațiile financiare ale persoanei juridice române.

   186. 186. - La finele fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

    Prevederile de mai sus se aplică și creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute. În acest caz, diferențele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, după caz.

   187. 187. - La scăderea din evidență a creanțelor și datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entitățile trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora.

   188. 188. - (1) Contabilitatea furnizorilor și clienților, a celorlalte datorii și creanțe se

    ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

    În acest sens, în contabilitatea analitică, furnizorii și clienții se grupează astfel: interni și externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare.

    1. (2) În cadrul conturilor de furnizori și clienți, se grupează distinct datoriile și creanțele rezultate din tranzacțiile cu clauze de rezervă de proprietate.

    2. (3) În cazul mărfurilor returnate de clienți se corectează înregistrările contabile efectuate cu ocazia vânzării mărfurilor. Ca urmare, se corectează conturile 411

    „Clienți”, 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”, 607 „Cheltuieli privind mărfurile” și 371 „Mărfuri”. Tratamentul TVA în aceste situații este cel prevăzut de legislația în domeniu.

   189. 189. - (1) Creanțele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 “Clienți incerți sau în litigiu” sau în conturi analitice ale conturilor de creanțe, pentru alte creanțe decât clienții).

    (2) În scopul prezentării în situațiile financiare anuale, creanțele se evaluează la valoarea probabilă de încasat.

    Atunci când se estimează că o creanță nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

   190. 190. - În cazul cesionării unei creanțe, diferența dintre valoarea creanței preluate prin cesionare și suma de achitat cedentului reprezintă venit la data constatării drepturilor și obligațiilor, potrivit clauzelor contractuale.

   191. 191. - (1) Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizațiile pentru concediile de odihnă, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, și alte drepturi în bani și/sau în natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.

    1. (2) În vederea înregistrării primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, o entitate recunoaște ca provizion costul previzionat al acestora atunci și numai atunci când:

     1. a) entitatea are o obligație legală sau implicită de a face astfel de plăți ca rezultat al evenimentelor anterioare; și

     2. b) poate fi făcută o estimare certă a obligației.

      O obligație curentă există atunci, și numai atunci, când entitatea nu are o altă alternativă realistă decât să efectueze aceste plăți.

    2. (3) În situațiile financiare ale exercițiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflectă sub formă de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul angajatului. Provizionul urmează a fi reluat în exercițiul financiar în care se acordă aceste prime.

   192. 192. - (1) În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi și avantaje care, potrivit legislației în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (masa caldă, alimente antidot etc.), precum și alte drepturi acordate potrivit legii.

    (2) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct, pe persoane.

   193. 193. - Reținerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligații ale salariaților, datorate terților (popriri, pensii alimentare și altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relații contractuale.

   194. 194. - (1) Sumele datorate și neachitate personalului (concediile de odihnă și alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmează să fie încasate de la acesta, aferente exercițiului în curs, se înregistrează ca alte datorii și creanțe în legătură cu personalul.

    (2) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme și echipamente de lucru, precum și debitele provenite din pagube materiale, amenzile și penalitățile stabilite în baza unor hotărâri ale instanțelor judecătorești, și alte creanțe față de personalul entității se înregistrează ca alte creanțe în legătură cu personalul.

   195. 195. - (1) Beneficiile sub forma acțiunilor proprii ale entității (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaților sunt înregistrate distinct (contul 644 “Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii"), în contrapartida conturilor de capitaluri proprii (de exemplu, contul 1068 “Alte rezerve”, analitic distinct), la valoarea justă a respectivelor instrumente de capitaluri proprii, de la data acordării acelor beneficii. Recunoașterea cheltuielilor aferente muncii prestate de angajați are loc în momentul prestării acesteia.

    1. (2) Data acordării beneficiilor reprezintă data la care entitatea și angajații beneficiari ai respectivelor instrumente înțeleg și acceptă termenii și condițiile tranzacției, cu mențiunea că, dacă respectivul acord face obiectul unui proces de aprobare ulterioară (de exemplu, de către acționari), data acordării beneficiilor este data la care este obținută respectiva aprobare.

    2. (3) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate care intră în drepturi imediat, la data acordării beneficiilor, angajaților nu li se cere să finalizeze o perioadă specificată de servicii înainte de a avea dreptul necondiționat asupra respectivelor instrumente de capitaluri proprii și, în absența unei dovezi privind contrariul, entitatea va considera că serviciile prestate în schimbul instrumentelor de capitaluri proprii au fost deja primite. În acest caz, cheltuielile aferente se înregistrează integral, la momentul respectiv, în contrapartidă cu conturile de capitaluri proprii.

    3. (4) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate, care intră în drepturi numai după îndeplinirea de către angajați a unei perioade specificate de servicii, cheltuielile aferente sunt înregistrate pe măsura prestării serviciilor, pe parcursul perioadei pentru satisfacerea condițiilor de intrare în drepturi, în contrapartidă cu conturile de capitaluri proprii. Suma înregistrată drept cheltuieli va avea în vedere estimarea numărului de instrumente de capitaluri proprii care vor intra în drepturi,

    iar această estimare trebuie revizuită dacă informațiile ulterioare indică faptul că numărul de instrumente de capitaluri proprii preconizate a intra în drepturi este diferit față de estimările precedente, astfel încât, la data intrării în drepturi, estimarea respectivă să fie egală cu numărul de instrumente de capitaluri proprii care intră în drepturi.

   196. 196. - (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuțiile sociale cuprinde obligațiile pentru contribuția la asigurări sociale, contribuția la asigurări sociale de sănătate și la constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj.

    (2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exercițiului în curs, se înregistrează ca alte datorii și creanțe sociale. Aici se cuprinde și contribuția unității la schemele de pensii facultative și la primele de asigurare voluntară de sănătate.

   197. 197. - În cadrul decontărilor cu bugetul statului și fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvențiile de primit, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate.

   198. 198. - (1) Impozitul pe profit/venit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite.

    1. (2) Dacă suma plătită depășește suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanță.

    2. (3) Plățile anticipate în contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii, se reflectă distinct în contabilitate (contul 4411 “Impozitul pe profit").

   199. 199. - Taxa pe valoarea adăugată pentru achizițiile din România și pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate în România se determină și se înregistrează în contabilitate potrivit legii.

   200. 200. - Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.

   201. 201. - (1) La alte impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, vărsămintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat și alte impozite și taxe. Acestea se defalcă în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.

    (2) Reflectarea în contabilitate a accizelor și fondurilor speciale incluse în prețuri sau tarife se face pe seama conturilor corespunzătoare de datorii, fără a tranzita prin conturile de venituri și cheltuieli.

   202. 202. - (1) Subvențiile primite sau de primit de către entitate se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.

    1. (2) Atunci când datoriile în valută aferente anumitor obiective sau lucrări finanțate din subvenții sunt achitate direct de către autoritățile care gestionează fondurile, din sumele reprezentând acele subvenții, fără ca aceste sume să tranziteze conturile entității, în contabilitate se reflectă atât datoria în valută, cât și creanța din subvenții corespunzătoare.

     Dacă la sfârșitul lunii sau perioadei de raportare, conturile de datorii față de furnizori și creanțe din subvenții în valută prezintă sold, acestea se evaluează, astfel încât veniturile și cheltuielile financiare aferente să nu influențeze rezultatul acelei luni, respectiv perioade.

     În toate cazurile se va urmări ca modul de contabilizare a operațiunilor să respecte clauzele cuprinse în contractele încheiate și legislația în vigoare.

    2. (3) În cazul achizițiilor în valută, finanțate din sume nerambursabile, decontate de operatorii economici, în calitate de beneficiari ai acestor fonduri, diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se decontează cu instituția finanțatoare dacă există clauze în acest sens, cuprinse în contractele încheiate, sau prevederi în actele normative aplicabile. Diferențele respective se înregistrează în conturi de debitori diverși sau creditori diverși, în relație cu alte venituri financiare, respectiv alte cheltuieli financiare, după caz.

    3. (4) Prevederile de la alin. (2) și (3) se aplică și în cazul datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute.

   203. 203. - Contabilitatea decontărilor între entitățile din cadrul grupului și cu acționarii/asociații, cuprinde operațiunile care se înregistrează reciproc și în aceeași perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entității debitoare, cât și a celei creditoare, precum și decontările între acționari/asociați și entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontări cu acționarii/asociații și, de asemenea, conturile coparticipanților referitoare la operațiunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în participație.

   204. 204. - (1) Dividendele repartizate deținătorilor de acțiuni, propuse sau declarate după data bilanțului, precum și celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanțului. În acest sens, sumele reprezentând dividende, respectiv, vărsăminte la buget vor fi reflectate în conformitate cu prevederile pct. 248.

    (2) Cota-parte din profit ce se plătește, potrivit legii, fiecărui asociat constituie dividend.

   205. 205. - Sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.

   206. 206. - Creanțele/datoriile entității față de alți terți, alții decât personalul propriu, clienții și furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverși.

   207. 207. - (1) Cheltuielile efectuate și veniturile realizate în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz.

    1. (2) În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli și venituri: chirii, abonamente, asigurări și alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente și alte venituri aferente perioadelor sau exercițiilor următoare.

    2. (3) În contul 471 „Cheltuieli în avans” se înregistrează, de asemenea, achizițiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, efectuate în cursul perioadei curente, dar care sunt aferente unei perioade ulterioare, urmând a se recunoaște drept cheltuieli ale perioadelor viitoare în care urmează a se utiliza.

   208. 208. - Operațiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, în contul 473 „Decontări din operații în curs de clarificare”. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.

   209. 209. - Pentru deprecierea creanțelor din conturile de clienți, decontări în cadrul grupului și debitori, cu ocazia inventarierii la sfârșitul exercițiului financiar, se reflectă ajustări pentru depreciere.

    Contabilitatea angajamentelor și altor elemente extrabilanțiere

   210. 210. - (1) Drepturile și obligațiile, precum și unele bunuri care nu pot fi integrate în activele și datoriile entității se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanțului, denumite și conturi de ordine și evidență.

    În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanții, cauțiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoși din activ, urmăriți în continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință; redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadență; bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți comerciale; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadență; certificate de emisii de gaze cu efect de seră primite, care nu au stabilită o valoare și, prin urmare, nu pot fi recunoscute în conturi bilanțiere, precum și alte valori.

    (2) În notele explicative la situațiile financiare anuale trebuie prezentate informații referitoare la elementele înregistrate în conturi în afara bilanțului.

   211. 211. - (1) În cadrul elementelor extrabilanțiere sunt cuprinse și activele contingente (contul 807 „Active contingente”), respectiv datoriile contingente (contul 808 „Datorii contingente”).

    1. (2) Un activ contingent este un activ potențial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanțului și a căror existență va fi confirmată numai prin apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entității.

     Un exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanță ce poate rezulta dintr-un litigiu în instanță (de ex. o despăgubire), în care este implicată entitatea și al cărui rezultat este incert.

     Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neașteptate, care pot să genereze intrări de beneficii economice în entitate. Activele contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilanțiere. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în care este probabilă apariția unor intrări de beneficii economice. Activele contingente nu sunt recunoscute în situațiile financiare, deoarece ele nu sunt certe iar recunoașterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată.

     În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un activ contingent și trebuie procedat la recunoașterea lui în bilanț.

     Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în situațiile financiare a modificărilor survenite. Astfel, dacă intrarea de beneficii economice devine certă, activul și venitul corespunzător vor fi recunoscute în situațiile financiare aferente perioadei în care au survenit modificările. În schimb, dacă este doar probabilă o creștere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta în notele explicative activul contingent.

    2. (3) O datorie contingentă este:

     1. a) o obligație potențială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului și a cărei existență va fi confirmată numai de apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entității; sau

     2. b) o obligație curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului, dar care nu este recunoscută deoarece:

      • - nu este sigur că vor fi necesare ieșiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau

      • - valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.

      O entitate nu va recunoaște în bilanț o datorie contingentă, aceasta fiind prezentată în notele explicative.

      În situația în care o entitate are o obligație angajată în comun cu alte părți, partea asumată de celelalte părți este prezentată ca o datorie contingentă.

      Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieșire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă se consideră că este necesară ieșirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaște, după caz, o datorie sau un provizion în situațiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului, cu excepția cazurilor în care nu poate fi efectuată nicio estimare credibilă.

    3. (4) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul că:

     1. a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând că pot fi realizate estimări corecte), deoarece constituie obligații curente la data bilanțului și este probabil că vor fi necesare ieșiri de resurse pentru stingerea obligațiilor; și

     2. b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt:

    • - obligații posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă entitatea are o obligație curentă care poate genera o ieșire de resurse; sau

    • - obligații curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaștere în bilanț (deoarece fie nu este probabil să fie necesară o reducere a resurselor entității pentru stingerea obligației, fie nu poate fi realizată o estimare suficient de credibilă a valorii obligației).

     1. 8.5. DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

   212. 212. - (1) O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită și datorie curentă, atunci când:

    1. a) se așteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entității; sau

    2. b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanțului.

    (2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

     1. 8.6. DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

   213. 213. - Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate acestora se ține pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung și mediu, sumele datorate entităților afiliate și entităților de care compania este legată prin interese de participare, alte împrumuturi și datorii asimilate, precum și dobânzile aferente acestora.

   214. 214. - Împrumuturile din emisiunile de obligațiuni reprezintă contravaloarea obligațiunilor emise potrivit legii. În cadrul acestora, trebuie evidențiate distinct împrumuturile din emisiuni de obligațiuni convertibile.

   215. 215. - (1) Datoriile privind concesiunile și alte datorii similare sunt cele determinate de bunurile preluate cu acest titlu, potrivit contractelor încheiate de entitate.

    Bunurile luate în concesiune se reflectă în conturi în afara bilanțului (contul 8038 “Bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie”).

    (2) La sfârșitul duratei contractului de concesiune, bunurile se restituie proprietarului, situație în care are loc anularea datoriilor corespunzătoare privind concesiunea.

   216. 216. - Entitățile trebuie să mențină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie chiar și atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanțului, dacă:

    1. a) termenul inițial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; și

    2. b) există un acord de refinanțare sau de reeșalonare a plăților, care este încheiat înainte de data bilanțului.

    Prime privind rambursarea obligațiunilor

   217. 217. - (1) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se înregistrează într-un cont de activ (169 “Prime privind rambursarea obligațiunilor”). Aceasta trebuie prezentată în bilanț, ca o corecție a datoriei corespunzătoare, evidențiate în contul 161 “Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni”, precum și în notele explicative.

    (2) Valoarea acestei diferențe trebuie amortizată printr-o sumă rezonabilă în fiecare exercițiu financiar, astfel încât să se amortizeze complet, dar nu mai târziu de data de rambursare a datoriei (articol contabil 6868 “Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor” = 169 “Prime privind rambursarea obligațiunilor”).

     1. 8.7. PROVIZIOANE

   218. 218. - (1) Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită și care la data bilanțului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce privește valoarea sau data la care vor apărea.

    (2) Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.

   219. 219. - Provizioanele nu pot depăși din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligației curente la data bilanțului.

   220. 220. - Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă.

   221. 221. - (1) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:

    • - o entitate are o obligație curentă generată de un eveniment anterior;

    • - este probabil ca o ieșire de resurse să fie necesară pentru a onora obligația respectivă; și

    • - poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligației.

     Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.

     1. (2) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplătite, datorită factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea:

      1. a) datoriile din credite comerciale constituie obligații de plată a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori și care au fost facturate, sau a căror plată a fost convenită în mod oficial cu furnizorii; și

      2. b) cheltuielile angajate sunt obligațiile de plată pentru bunuri și servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plății lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajaților (de exemplu, sumele aferente concediului plătit). Deși uneori este necesară o estimare a valorii sau exigibilității acestor datorii, elementul de incertitudine este - în general - mult mai redus decât în cazul provizioanelor.

       Angajamentele entităților sunt prezentate, de regulă, ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activități, în timp ce provizioanele sunt raportate separat.

     2. (3) O obligație curentă este o obligație legală sau implicită. În înțelesul prezentelor reglementări:

      1. a) o obligație legală este obligația care rezultă:

    • - dintr-un contract (în mod explicit sau implicit);

    • - din legislație; sau

    • - din alt efect al legii;

      1. b) o obligație implicită (de exemplu, obligația prin care o entitate se angajează să efectueze plăți compensatorii personalului disponibilizat) este obligația care rezultă din acțiunile unei entități în cazul în care:

    • - prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisă a firmei sau dintr-o declarație suficient de specifică, entitatea a indicat partenerilor săi că își asumă anumite responsabilități; și

    • - ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea că își va onora acele responsabilități.

   222. 222. - (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.

    (2) Se vor recunoaște ca provizioane doar acele obligații generate de evenimente anterioare care sunt independente de acțiunile viitoare ale entității (de exemplu, modul de desfășurare a activității în viitor). Exemple de astfel de obligații sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele generând ieșiri de resurse care încorporează beneficii economice, indiferent de acțiunile viitoare ale entității. Similar, o entitate recunoaște un provizion pentru costurile de închidere a unei instalații petroliere, cu condiția ca respectiva entitate să remedieze daunele produse deja. Spre deosebire de această situație, o entitate poate intenționa sau poate avea nevoie, datorită presiunilor de ordin comercial sau a cerințelor de ordin legal, să efectueze cheltuieli pentru a putea acționa într-un anumit mod (de exemplu, prin instalarea de filtre pentru fum într-un anumit tip de fabrică). Deoarece entitatea poate evita cheltuielile viitoare prin diverse acțiuni, de exemplu, prin modificarea procedeului de fabricație, ea nu are o obligație curentă aferentă acelei cheltuieli viitoare și, deci, nu va recunoaște niciun provizion.

   223. 223. - (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:

    1. a) litigii, amenzi și penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte;

    2. b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților;

    3. c) acțiunile de restructurare;

    4. d) pensii și obligații similare;

    5. e) dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea

    6. f) impozite;

    7. g) prime ce urmează a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contractuale; și

    8. h) alte provizioane.

    (2) Contabilitatea provizioanelor se ține pe feluri, în funcție de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

   224. 224. - (1) Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în următoarele situații:

    1. a) vânzarea sau încetarea activității unei părți a afacerii;

    2. b) închiderea unor sedii ale entității;

    3. c) modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;

    4. d) reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura și scopul activităților entității.

    1. (2) În cazul în care restructurarea este la nivelul grupului, provizionul pentru restructurare se recunoaște atât în situațiile financiare anuale individuale ale entității din grup afectate de restructurare , cât și în cele consolidate.

    2. (3) Provizioanele de restructurare, în cazul unei obligații legale, se constituie cu respectarea condițiilor generale de recunoaștere a provizioanelor și a prevederilor legale.

    3. (4) O entitate are o obligație implicită care determină constituirea unui provizion pentru restructurare atunci când sunt îndeplinite condițiile generale de recunoaștere a provizioanelor și entitatea:

     1. a) dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare, care să stipuleze cel puțin:

      • - activitatea sau partea de activitate la care se referă;

      • - principalele locații afectate de planul de restructurare;

      • - numărul aproximativ de angajați care vor primi compensații pentru încetarea activității, distribuția și posturile acestora;

      • - cheltuielile implicate; și

      • - data de la care se va implementa planul de restructurare; și

     2. b) a provocat celor afectați o așteptare că va realiza restructurarea prin începerea implementării acelui plan sau prin anunțarea principalelor sale caracteristici celor afectați de acesta.

      În cazul în care o entitate începe un plan de restructurare sau anunță principalele sale caracteristici celor afectați numai după data bilanțului, dacă restructurarea este semnificativă și neprezentarea ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situațiilor financiare, este necesară prezentarea de informații în acest sens.

    4. (5) Un provizion aferent restructurării va include numai costurile directe generate de restructurare, și anume cele care:

    • - sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare; și

    • - nu sunt legate de desfășurarea continuă a activității entității.

     Un provizion pentru restructurare nu trebuie să includă costuri precum cele legate de:

    • - recalificarea sau mutarea personalului permanent;

    • - marketing; sau

    • - investițiile în noi sisteme și rețele de distribuție.

    Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activității nu reprezintă datorii de restructurare la data bilanțului.

   225. 225. - (1) Provizioanele pentru pensii se referă la sumele ce vor fi plătite de entitate după ce angajații au părăsit entitatea. Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabilește de către specialiști în domeniu. La determinarea lor se ține seama de vârsta, vechimea în muncă și rotația personalului în cadrul entității.

    (2) Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de muncă rămase până la pensie, atunci când există certitudinea achitării lor într-o perioadă previzibilă de timp.

   226. 226. - (1) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului de stat, în condițiile în care sumele respective nu sunt reflectate ca datorie în relația cu statul.

    (2) Aceste provizioane pot fi constituite, de exemplu, pentru: diferențe de impozite rezultate din operațiuni de control nefinalizate; impozite pentru care entitatea are deschise procese în instanță; rezerve din facilități fiscale sau alte rezerve pentru care în legislația fiscală există prevederi referitoare la impozitarea acestora, precum și în alte situații care pot genera datorii sub forma impozitului pe profit.

   227. 227. - (1) Provizioanele prezentate în bilanț la "Alte provizioane" includ provizioane constituite pentru:

    • - beneficiile plătite angajaților pentru terminarea contractului de muncă, ca rezultat al deciziei unei entități de a încheia contractul unui angajat înainte de data normală de pensionare sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în șomaj, în schimbul acelor beneficii;

    • - alte beneficii pe care entitatea urmează să le plătească angajaților sau persoanelor dependente de aceștia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii;

    • - cheltuielile legate de protecția mediului înconjurător, pentru: protejarea aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deșeurilor, protejarea solului, a apelor subterane și a apelor de suprafață; protejarea biodiversității și a peisajului; alte activități de protejare a mediului înconjurător;

    • - obligații asumate în comun cu o terță parte etc.

     (2) Provizioanele incluse la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.

   228. 228. - În cazul în care operatorul unui acord de concesiune a serviciilor are o obligație contractuală de a întreține infrastructura la un anumit nivel de utilizare sau de a aduce infrastructura într-o anumită stare înainte de a fi predată concedentului la sfârșitul acordului de serviciu, drept obligații de îndeplinit ca o condiție a licenței primite, aceste obligații contractuale de a întreține sau de a reabilita infrastructura se recunosc drept provizion și se evaluează la cea mai bună estimare a cheltuielii care ar fi cerută pentru a deconta obligația actuală la data bilanțului.

   229. 229. - (1) Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile și cheltuielile estimate.

    (2) Pentru stabilirea existenței unei obligații curente la data bilanțului, trebuie luate în considerare toate informațiile disponibile.

   230. 230. - (1) Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.

    Cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plăti-o, în mod rațional, pentru stingerea obligației la data bilanțului sau pentru transferarea acesteia unei terțe părți la acel moment.

    1. (2) Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezintă valoarea actualizată a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligației. În acest caz, actualizarea provizioanelor se face întrucât, datorită valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor ieșiri de resurse care apar la scurt timp de la data bilanțului sunt mult mai oneroase decât cele aferente unor ieșiri de resurse de aceeași valoare, dar care apar mai târziu.

    2. (3) Actualizarea provizioanelor se efectuează, de regulă, de către persoane specializate. Rata de actualizare utilizată reflectă evaluările curente pe piață ale valorii-timp a banilor și ale riscurilor specifice datoriei

   231. 231. - (1) Câștigurile rezultate din cedarea preconizată a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion.

    (2) Dacă se estimează că o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terță parte, rambursarea trebuie recunoscută numai în momentul în care este sigur că va fi primită. Rambursarea trebuie considerată ca un activ separat.

   232. 232. - (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanț și ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. În cazul în care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabilă o ieșire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

    1. (2) Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost inițial recunoscute.

    2. (3) Provizioanele se evaluează înaintea determinării impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de legislația fiscală.

     1. 8.8. SUBVENȚII

   233. 233. - (1) În categoria subvențiilor se cuprind subvențiile aferente activelor și subvențiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenții guvernamentale și alte instituții similare naționale și internaționale.

    (2) În cadrul subvențiilor se reflectă distinct:

    • - subvenții guvernamentale;

    • - împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții;

    • - alte sume primite cu caracter de subvenții.

   234. 234. - (1) Subvențiile aferente activelor reprezintă subvenții pentru acordarea cărora principala condiție este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau achiziționeze active imobilizate.

    1. (2) O subvenție guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare corporală), caz în care subvenția și activul sunt contabilizate la valoarea justă.

    2. (3) În conturile de subvenții pentru investiții se contabilizează și donațiile pentru investiții, precum și plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale și necorporale.

   235. 235. - Subvențiile aferente veniturilor cuprind toate subvențiile, altele decât cele pentru active.

   236. 236. - (1) Subvențiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează să le compenseze.

    (2) În cazul în care într-o perioadă se încasează subvenții aferente unor cheltuieli care nu au fost încă efectuate, subvențiile primite nu reprezintă venituri ale acelei perioade curente.

   237. 237. - (1) Subvențiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital și rezerve.

    (2) Subvențiile pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenții pentru investiții și se recunosc în bilanț ca venit amânat (contul 475 "Subvenții pentru investiții"). Venitul amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

   238. 238. - (1) Restituirea unei subvenții referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă.

    1. (2) Restituirea unei subvenții aferente veniturilor se efectuează prin reducerea veniturilor amânate, dacă există, sau, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.

    2. (3) În măsura în care suma rambursată depășește venitul amânat sau dacă nu există un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrală restituită, se recunoaște imediat ca o cheltuială.

     1. 8.9. CAPITAL ȘI REZERVE

   239. 239. - Capitalul și rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acționarilor asupra activelor unei entități, după deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercițiului financiar.

   240. 240. - La elaborarea situațiilor financiare, entitățile adoptă conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entității.

      1. 8.9.1. Capital

   241. 241. - (1) Capitalul este reprezentat de capitalul social, patrimoniul regiei etc., în funcție de forma juridică a entității.

   242. 242. - Bunurile de natura patrimoniului public, primite în administrare, nu se evidențiază în conturi bilanțiere. La cedarea bunurilor respective, entitățile care au evidențiate aceste bunuri în conturi de imobilizări, în corespondență cu contul 1016

    „Patrimoniul public”, scot din evidență imobilizările prin diminuarea patrimoniului public, cu aprobarea organelor competente.

   243. 243. - (1) Capitalul social subscris și vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.

    1. (2) Contabilitatea analitică a capitalului social se ține pe acționari sau asociați, cuprinzând numărul și valoarea nominală a acțiunilor sau a părților sociale subscrise și vărsate.

    2. (3) Principalele operațiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt: subscrierea și emisiunea de noi acțiuni, încorporarea rezervelor și alte operațiuni, potrivit legii.

    3. (4) Operațiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micșorarea capitalului sunt, în principal, următoarele: reducerea numărului de acțiuni sau părți sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acționari sau asociați, răscumpărarea acțiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți sau alte operațiuni, potrivit legii.

    4. (5) Scoaterea din evidență a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifică capitalul social, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația în vigoare. În toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectuează în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.

   244. 244. - (1) Acțiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanț ca o corecție a capitalului propriu.

    1. (2) Câștigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entității (acțiuni, părți sociale) nu vor fi recunoscute în contul de profit și pierdere. Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operațiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii și se prezintă distinct în bilanț, respectiv Situația modificărilor capitalului propriu, astfel:

     • - câștigurile sunt reflectate în contul 141 "Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii";

     • - pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".

    2. (3) Nu reprezintă câștiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entității, diferențele de curs valutar dintre momentul subscrierii acțiunilor și momentul vărsării contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

    3. (4) Câștigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferență între prețul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii și valoarea lor de răscumpărare, respectiv între valoarea nominală a instrumentelor anulate și valoarea lor de răscumpărare.

    4. (5) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferență între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii și prețul lor de vânzare, respectiv între valoarea de răscumpărare a instrumentelor anulate și valoarea lor nominală.

    5. (6) Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii (cont 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii") atunci când nu sunt îndeplinite condițiile pentru recunoașterea lor ca imobilizări necorporale (cont 201 "Cheltuieli de constituire").

    6. (7) Soldul creditor al contului 141 "Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", respectiv soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", poate majora, respectiv diminua, suma altor rezerve (cont 1068 "Alte rezerve").

    7. (8) În notele explicative trebuie cuprinse informații referitoare la operațiunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entității.

   245. 245. - (1) Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport

    și de conversie.

    1. (2) Conturile corespunzătoare primelor legate de capital pot avea numai sold creditor.

    2. (3) Prima de emisiune se determină ca diferență între prețul de emisiune de noi acțiuni sau părți sociale și valoarea nominală a acestora.

    3. (4) Prima de fuziune se determină ca diferență între valoarea aportului rezultat din fuziune și valoarea cu care a crescut capitalul social al societății absorbante.

    4. (5) Prima de aport se calculează ca diferență între valoarea bunurilor aportate și valoarea nominală a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi.

    5. (6) Prima de conversie a obligațiunilor în acțiuni se calculează ca diferență între valoarea nominală a obligațiunilor corespunzătoare împrumuturilor obligatare și valoarea acțiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligațiunilor depășește valoarea acțiunilor corespunzătoare.

      1. 8.9.2. Rezerve din reevaluare

   246. 246. - (1) Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, trebuie reflectat în debitul sau creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare", după caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale din prezentele reglementări.

    Evidențierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare corporală în parte și pe fiecare operațiune de reevaluare care a avut loc.

    1. (2) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent, aferent imobilizării respective.

    2. (3) Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsecțiunii 8.2.5.1. "Reevaluarea imobilizărilor corporale" din prezentele reglementări.

      1. 8.9.3. Alte rezerve

   247. 247. - (1) Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale și alte rezerve.

    1. (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entității, în cotele și limitele prevăzute de lege, și din alte surse prevăzute de lege.

    2. (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condițiile prevăzute de lege.

    3. (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entității, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.

    4. (5) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

      1. 8.9.4. Rezultatul exercițiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului și acoperirea pierderii contabile

   248. 248. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar.

    1. (2) Rezultatul exercițiului se determină ca diferență între veniturile și cheltuielile exercițiului.

    2. (3) Rezultatul definitiv al exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere.

    3. (4) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    4. (5) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații hotărâte de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale. Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acționarilor sau asociaților care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, rezerve și alte destinații, potrivit legii.

    5. (6) Închiderea conturilor 121 “Profit sau pierdere” și 129 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în bilanțul întocmit pentru exercițiul financiar la care se referă situațiile financiare anuale.

    6. (7) În contul 117 “Rezultatul reportat” se evidențiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exercițiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit și pierdere al exercițiului financiar precedent, precum și rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

   249. 249. - (1) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acționarilor sau asociaților, respectiv a consiliului de administrație.

    (2) În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit.

     1. 8.10. VENITURI ȘI CHELTUIELI

   250. 250. - (1) Contul de profit și pierdere cuprinde: cifra de afaceri netă, veniturile și cheltuielile exercițiului, grupate după natura lor, precum și rezultatul exercițiului (profit sau pierdere).

    1. (2) Cifra de afaceri netă, în sensul prezentelor reglementări, se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrările de bunuri și prestările de servicii și alte venituri din exploatare, mai puțin reducerile comerciale acordate clienților.

    2. (3) Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite și taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii contului de profit și pierdere, la cifra de afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menționate, corectate cu cheltuielile corespunzătoare acelor impozite.

   251. 251. Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacții care sunt clar diferite de activitățile curente și care, prin urmare, nu se așteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.

      1. 8.10.1. Venituri

   252. 252. - (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente, cât și câștigurile din orice alte surse.

    1. (2) Activitățile curente sunt orice activități desfășurate de o entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum și activitățile conexe acestora.

    2. (3) Câștigurile reprezintă creșteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate. În contul de profit și pierdere, câștigurile sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv cheltuielile aferente, la elementul “Alte venituri din exploatare”.

   253. 253. - (1) Veniturile din activități curente se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzări, prestări de servicii, comisioane, redevențe, chirii, subvenții, dobânzi, dividende.

    (2) Sumele colectate de o entitate în numele unor terțe părți, inclusiv în cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial încheiate potrivit legii, nu reprezintă venit din activitatea curentă, chiar dacă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată persoanele care acționează în nume propriu sunt considerate cumpărători revânzători. În această situație, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.

   254. 254. - Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacție este determinată, de obicei, printr-un acord între vânzătorul și cumpărătorul/utilizatorul activului, ținând cont de suma oricăror reduceri comerciale.

   255. 255. - Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:

    1. a) venituri din exploatare;

    2. b) venituri financiare;

    3. c) venituri extraordinare.

   256. 256. - (1) Veniturile din exploatare cuprind:

    1. a) venituri din vânzarea de produse și mărfuri, precum și prestări de servicii. În această categorie se includ și veniturile realizate din vânzarea de locuințe de către entitățile ce au ca activitate principală obținerea și vânzarea de locuințe.

     Veniturile se recunosc la valoarea integrală, inclusiv în cazul în care entitatea practică programe de fidelizare a clienților. În acest caz, pentru contravaloarea punctelor cadou acordate clienților ca parte a unei tranzacții de vânzare de bunuri, prestare de servicii sau a altor forme similare de stimulare, și care pot fi folosite în viitor de client pentru a obține bunuri sau servicii gratuite sau la preț redus, sub rezerva îndeplinirii unor eventuale condiții suplimentare, entitatea înregistrează în contabilitate un provizion;

    2. b) venituri aferente costului producției, reprezentând variația în plus (creștere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de producție efectiv a stocurilor de produse și servicii în curs de execuție de la sfârșitul perioadei și valoarea stocurilor inițiale ale produselor și serviciilor în curs de execuție, neluând în calcul ajustările pentru depreciere reflectate;

    3. c) venituri din producția de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor efectuate de entitate pentru ea însăși, care se înregistrează ca imobilizări corporale și necorporale;

    4. d) venituri din subvenții de exploatare, reprezentând subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și pentru acoperirea pierderilor, precum și alte subvenții de care beneficiază entitatea;

    5. e) alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanțe recuperate, penalități contractuale, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum și alte venituri din exploatare.

    1. (2) Variația stocurilor de produse finite și în curs de execuție pe parcursul perioadei reprezintă o corecție a cheltuielilor de producție pentru a reflecta faptul că fie producția a majorat nivelul stocurilor, fie vânzările suplimentare au redus nivelul stocurilor.

    2. (3) Veniturile aferente costului producției în curs de execuție se înscriu, alături de celelalte venituri, în contul de profit și pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).

   257. 257. - Veniturile financiare cuprind:

    1. a) venituri din imobilizări financiare;

    2. b) venituri din investiții pe termen scurt;

    3. c) venituri din creanțe imobilizate;

    4. d) venituri din investiții financiare cedate;

    5. e) venituri din diferențe de curs valutar;

    6. f) venituri din dobânzi;

    7. g) venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare;

    8. h) alte venituri financiare.

    Venituri din vânzări de bunuri

   258. 258. - (1) În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiții prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienți.

    1. (2) Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

     1. a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile și avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;

     2. b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut- o, în mod normal, în cazul deținerii în proprietate a acestora și nici nu mai deține controlul efectiv asupra lor;

     3. c) mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;

     4. d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să fie generate către entitate; și

     5. e) costurile tranzacției pot fi evaluate în mod credibil.

    2. (3) O promisiune de vânzare nu generează contabilizarea de venituri.

    3. (4) Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignație, se consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienților săi.

    4. (5) Pentru bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformității, se consideră că transferul proprietății bunurilor a avut loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar. Bunurile transmise în vederea verificării conformității sunt bunurile oferite de furnizor clienților, aceștia având dreptul fie să le achiziționeze fie, să le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate în vederea testării este un contract provizoriu prin care vânzarea efectivă a bunurilor este condiționată de obținerea de rezultate satisfăcătoare în urma testării de către clientul potențial, testare ce are scopul de a stabili că bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv.

    5. (6) Pentru stocurile la dispoziția clientului, se consideră că transferul proprietății bunurilor are loc la data la care clientul intră în posesia bunurilor. Stocurile la dispoziția clientului reprezintă o operațiune potrivit căreia furnizorul transferă regulat bunuri într-un depozit propriu sau într-un depozit al clientului, prin care transferul proprietății bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, în principal pentru a le utiliza în procesul de producție.

    Venituri din prestarea de servicii

   259. 259. - (1) Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări și orice alte operațiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.

    1. (2) Stadiul de execuție al lucrării se determină pe bază de situații de lucrări care însoțesc facturile, procese-verbale de recepție sau alte documente care atestă stadiul realizării și recepția serviciilor prestate.

    2. (3) În cazul lucrărilor de construcții, recunoașterea veniturilor se face pe baza actului de recepție semnat de beneficiar, prin care se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție.

    3. (4) Contravaloarea lucrărilor nerecepționate de beneficiar până la sfârșitul perioadei se evidențiază la cost, în contul 332 "Servicii în curs de execuție", pe seama contului 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție”.

    Venituri din redevențe, chirii, dobânzi și dividende

   260. 260. - Veniturile din redevențe, chirii, dobânzi și dividende se recunosc astfel:

    1. a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proporțional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente;

    2. b) redevențele și chiriile se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractului;

    3. c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acționarului de a le încasa.

   261. 261. - (1) Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidențiază distinct, în funcție de natura acestora.

    (2) Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifică menținerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă.

      1. 8.10.2. Cheltuieli

   262. 262. - (1) Cheltuielile entității reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru:

    • - consumuri de stocuri și servicii prestate, de care beneficiază entitatea;

    • - cheltuieli cu personalul;

    • - executarea unor obligații legale sau contractuale etc.

     1. (2) Cheltuielile efectuate de entități pentru realizarea instalațiilor în vederea asigurării utilităților (apă, energie electrică, gaze) necesare funcționării se înregistrează în funcție de natura acestora, pe cheltuieli ale perioadei, atunci când în contractele încheiate cu furnizorii de utilități este prevăzut că acestea urmează să treacă în proprietatea prestatorului serviciului sau lucrării respective.

      În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părți.

     2. (3) Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice și pot rezulta sau nu ca urmare a desfășurării activității curente a entității. Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. În contul de profit și pierdere, pierderile sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv veniturile aferente, la elementul “Alte cheltuieli de exploatare”.

     3. (4) În cadrul cheltuielilor exercițiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizările și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.

   263. 263. - (1) Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:

    1. a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:

     • - cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile; costul de achiziție al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziție al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei și apei consumate; valoarea animalelor și păsărilor; costul mărfurilor vândute și al ambalajelor;

     • - cheltuieli cu serviciile executate de terți, redevențe, locații de gestiune și chirii; prime de asigurare; studii și cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terți (colaboratori); comisioane și onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă și

      publicitate; transportul de bunuri și personal; deplasări, detașări și transferări; cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii bancare și altele;

     • - cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările și protecția socială și alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);

     • - alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului înconjurător, aferente perioadei; pierderi din creanțe și debitori diverși; despăgubiri, amenzi și penalități; donații, sponsorizări și alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital; creanțe prescrise potrivit legii; certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziționate potrivit legislației în vigoare și ale căror costuri pot fi determinate, aferente perioadei curente etc.);

    2. b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creanțe legate de participații; cheltuieli privind investițiile financiare cedate; diferențele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exercițiul financiar în curs; sconturile acordate clienților; pierderi din creanțe de natură financiară și altele;

    3. c) cheltuieli extraordinare (calamități și alte evenimente extraordinare).

    (2) Cheltuielile cu provizioanele, amortizările și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum și cheltuielile cu impozitul pe profit și alte impozite, calculate potrivit legii, se evidențiază distinct, în funcție de natura lor.

   264. 264. - Conturile sintetice de venituri și de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, în funcție de necesitățile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităților proprii ale entității.

      1. 8.10.3. Contabilitatea operațiunilor realizate în cadrul contractelor de asocieri în participație

   265. 265. - (1) Evidența asocierii în participație se organizează atât la nivelul asocierii, cât și în contabilitatea fiecărui coparticipant cu ajutorul contului "Decontări din operații în participație", analitic distinct pe fiecare coparticipant.

    Evidența decontărilor din operațiuni în asocieri în participație, respectiv a decontării cheltuielilor și veniturilor realizate din operațiuni în asocieri în participație, precum și a sumelor virate între coparticipanți, se realizează cu ajutorul contului "Decontări din operații în participație".

    1. (2) Societatea comercială care conduce evidența asocierii în participație ține evidență și întocmește balanță de verificare distincte de cele corespunzătoare activității proprii.

    2. (3) În ceea ce privește imobilizările corporale și necorporale puse la dispoziția asocierii, acestea sunt cuprinse în evidența contabilă a celui care le deține în proprietate.

    3. (4) Cheltuielile și veniturile determinate de operațiunile asocierilor în participație se contabilizează distinct de către unul din asociați, conform prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 13.

     La sfârșitul perioadei de raportare, cheltuielile și veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.

    4. (5) La data bilanțului, bunurile de natura stocurilor, creanțelor, disponibilităților, precum și a datoriilor asocierii în participație, se înscriu în situațiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidența asocierii.

    SECȚIUNEA 9 CONȚINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

   266. 266. - Notele explicative trebuie:

    1. a) să prezinte informații despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare anuale și despre politicile contabile folosite;

    2. b) să ofere informații suplimentare care nu sunt prezentate în bilanț, contul de profit și pierdere și, după caz, în situația modificărilor capitalurilor proprii și/sau situația fluxurilor de numerar, dar sunt relevante pentru înțelegerea oricărora dintre acestea.

     1. 9.1. POLITICI CONTABILE

   267. 267. - (1) Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

    Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor, reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoașterea acesteia drept cheltuială, alegerea metodei de evaluare a stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.

    1. (2) Administratorii entității trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situațiile prevăzute de legislație. În cazul entităților care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligația gestionării entității respective.

     Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, de către specialiști în domeniul economic și tehnic, cunoscători ai activității desfășurate și ai strategiei adoptate de entitate.

    2. (3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prevăzute de prezentele reglementări.

    3. (4) Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care trebuie să fie:

     1. a) inteligibile;

     2. b) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; și

    b) credibile în sensul că:

    • - reprezintă fidel activele, datoriile, poziția financiară și profitul sau pierderea entității;

    • - sunt neutre;

    • - sunt prudente;

    • - sunt complete sub toate aspectele semnificative;

    • - evenimentele și tranzacțiile sunt contabilizate și prezentate conform principiului prevalenței economicului asupra juridicului, atunci când a fost aplicat acest principiu.

   268. 268. - (1) Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile entității.

    1. (2) În cazul modificării unei politici contabile, entitatea trebuie să menționeze în notele explicative natura modificării politicii contabile, precum și motivele pentru care aplicarea noii politici contabile oferă informații credibile și mai relevante, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei și tendința reală a rezultatelor activității entității.

    2. (3) Nu se consideră modificări ale politicilor contabile:

     1. a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care diferă ca fond de evenimentele sau tranzacțiile produse anterior;

     2. b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.

     1. 9.2. NOTE EXPLICATIVE

      1. 9.2.1. Prevederi generale

   269. 269. - (1) Pe lângă informațiile cerute conform prevederilor din celelalte secțiuni ale prezentelor reglementări, notele explicative trebuie să cuprindă și informații referitoare la aspectele prevăzute de prezenta secțiune.

    (2) Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situațiile financiare anuale trebuie să existe informații aferente în notele explicative.

   270. 270. - Notele explicative trebuie să cuprindă informații privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situațiile financiare anuale și metodele utilizate pentru calcularea ajustărilor de valoare. Pentru elementele incluse în situațiile financiare anuale care sunt sau au fost inițial exprimate în monedă străină (valută), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima în moneda națională.

   271. 271. - (1) În notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, următoarele informații:

    1. a) denumirea și sediul social ale fiecăreia dintre entitățile în care entitatea deține fie direct, fie printr-o persoană care acționează în nume propriu, dar în contul entității, interese de participare reprezentând un procent de capital de cel puțin 20%, prezentând: proporția de capital deținută, valoarea capitalului și rezervelor, profitul sau pierderea entității respective pentru ultimul exercițiu financiar pentru care au fost aprobate situațiile financiare anuale. Informațiile privind capitalul, rezervele și profitul sau pierderea entității în care se deține interesul de participare pot fi omise dacă sunt doar de o importanță neglijabilă în înțelesul pct. 9;

    2. b) denumirea, sediul principal sau sediul social și forma juridică ale fiecăreia dintre entitățile la care entitatea este asociat cu răspundere nelimitată. Aceste informații pot fi omise dacă sunt doar de o importanță neglijabilă în înțelesul pct. 9.

    (2) Notele explicative trebuie să menționeze:

    1. a) denumirea și sediul social ale entității care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entități din care face parte entitatea în calitate de filială;

    2. b) denumirea și sediul social ale entității care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entități din care face parte entitatea în

     calitate de filială și care este, de asemenea, inclusă în grupul de entități prevăzut la lit. a);

    3. c) locul de unde pot fi obținute copii ale situațiilor financiare anuale consolidate prevăzute la lit. a) și b), cu condiția ca acestea să fie disponibile.

   272. 272. - Trebuie să se menționeze, totodată, dacă situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și cu prevederile cuprinse în prezentele reglementări.

   273. 273. - Următoarele informații trebuie prezentate cu claritate și repetate ori de cât ori este necesar, pentru buna lor înțelegere:

    1. a) denumirea entității care face raportarea;

    2. b) faptul că situațiile financiare anuale sunt proprii acesteia și nu grupului;

    3. c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situațiile financiare anuale;

    4. d) moneda în care sunt întocmite situațiile financiare anuale;

    5. e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (de exemplu, lei).

   274. 274. - (1) O entitate prezintă următoarele date, în cazul în care ele nu au fost prezentate în situațiile financiare anuale:

    1. a) locul principal unde își desfășoară activitatea, dacă este diferit de sediul oficial;

    2. b) o descriere a naturii activității desfășurate și principalele domenii de activitate;

    3. c) denumirea societății-mamă și cea a deținătorului final în cadrul grupului (dacă este cazul);

    4. d) orice altă informație care, în opinia directorilor și administratorilor, ajută la prezentarea unei imagini fidele asupra entității.

    (2) Notele explicative prezintă natura și scopul comercial ale angajamentelor entității, care nu sunt incluse în bilanț, și impactul financiar al acelor angajamente asupra entității, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative și în măsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea poziției financiare a entității.

    Relațiile cu entitățile afiliate

   275. 275. - Dacă entitatea raportoare a avut tranzacții cu entități legate, ea trebuie să prezinte tranzacțiile încheiate cu entitățile legate, inclusiv suma acestor tranzacții, natura relației cu entitatea legată și alte informații referitoare la tranzacții, necesare pentru o înțelegere a poziției financiare a entității raportoare, dacă asemenea tranzacții sunt semnificative și nu au fost încheiate în condiții normale de piață. Informațiile referitoare la tranzacții individuale pot fi agregate după natura lor, cu excepția cazului când informația separată este necesară pentru o înțelegere a efectelor tranzacțiilor cu entitatea legată, asupra poziției financiare a entității raportoare.

   276. 276. - Entitățile legate au semnificația prevăzută de Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene.

      1. 9.2.2. Informații referitoare la elementele de bilanț

   277. 277. - Notele explicative trebuie să cuprindă:

    1. a) duratele de viață utilă sau ratele de amortizare utilizate;

    2. b) metodele de amortizare utilizate;

    3. c) creșterile de valoare a imobilizărilor, cu indicarea separată a acelora apărute din procesul de dezvoltare internă;

    4. d) valoarea imobilizărilor necorporale în curs.

   278. 278. - Atunci când imobilizările necorporale prezentate în bilanț cuprind cheltuieli de dezvoltare, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informații:

    1. a) perioada pe parcursul căreia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmează să fie amortizată; și

    2. b) motivele care au determinat recunoașterea acestora ca active (beneficii economice viitoare etc.).

   279. 279. - În cazul în care fondul comercial achiziționat de către o entitate este prezentat în bilanț la imobilizări necorporale, atunci perioada aleasă pentru amortizarea acestuia și motivele pentru care a fost aleasă acea perioadă trebuie să fie prezentate în notele explicative.

   280. 280. - (1) Notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de imobilizări corporale, următoarele informații:

    1. a) bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluată). Dacă s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentată pentru fiecare grupă în parte valoarea contabilă brută a respectivei grupe;

    2. b) metodele de amortizare folosite;

    3. c) valoarea imobilizărilor corporale în curs.

    (2) În cazul în care elementele imobilizărilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data și condițiile de efectuare a reevaluării.

   281. 281. - (1) Se menționează existența oricăror certificate de participare, obligațiuni convertibile sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numărului acestora și a drepturilor pe care le conferă.

    (2) Prezentarea în notele explicative a informațiilor de la alin. (1) la imobilizări financiare sau investiții pe termen scurt se face în funcție de intenția entității cu privire la durata deținerii titlurilor de valoare, de până la un an sau mai mult de un an.

   282. 282. - O entitate prezintă informații care să permită utilizatorilor situațiilor sale financiare să evalueze importanța instrumentelor financiare pentru poziția și performanța sa financiară.

   283. 283. - (1) Se specifică toate situațiile în care entitatea a depus garanții sau a gajat, respectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligații în favoarea unui terț, menționându-se, de asemenea și valoarea acestora.

    1. (2) În cazul existenței de garanții, o entitate prezintă:

     • - valoarea contabilă a activelor financiare pe care le-a gajat drept garanții reale pentru datorii sau datorii contingente; și

     • - termenii și condițiile aferente gajării.

    2. (3) Când o entitate deține garanții reale și are dreptul de a vinde sau regaja garanția reală în lipsa imposibilității de respectare a obligațiilor de către proprietarul garanției reale, aceasta prezintă:

     • - valoarea justă a oricăror astfel de garanții reale vândute sau regajate, și dacă entitatea are sau nu obligația de a le returna; și

     • - termenii și condițiile asociate cu utilizarea garanțiilor reale.

   284. 284. - Pentru împrumuturile de plată recunoscute la data de raportare, o entitate prezintă:

    • - detaliile oricăror neexecutări ale obligațiilor privind durata principalului, dobânda, condițiile de rambursare a acelor împrumuturi de plată;

    • - încălcări ale condițiilor aferente acordului de împrumut, care permit creditorului să solicite rambursarea accelerată. Informațiile nu se solicită dacă încălcările au fost remediate sau condițiile împrumutului au fost renegociate la data de raportare sau înainte de aceasta;

    • - valoarea contabilă a împrumuturilor de plată, pentru care nu a fost onorată obligația la data de raportare; și

    • - dacă obligația neexecutată a fost remediată sau dacă au fost renegociate condițiile împrumuturilor de plată, înainte ca situațiile financiare să fie autorizate pentru emitere.

   285. 285. - (1) Se prezintă în notele explicative costul de achiziție sau costul de producție al stocurilor evidențiate în bilanț și metodele de evaluare a stocurilor.

    1. (2) Dacă, în situații excepționale, administratorii decid să modifice metoda de evaluare pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, trebuie prezentate următoarele informații:

     1. a) motivul modificării metodei; și

     2. b) efectul financiar asupra rezultatului exercițiului financiar.

   286. 286. - Trebuie prezentată, de asemenea, valoarea stocurilor gajate în contul datoriilor.

   287. 287. - O entitate trebuie să prezinte în notele explicative subclasificări ale creanțelor prezentate în bilanț, clasificate într-o manieră corespunzătoare activității desfășurate, iar sumele de încasat de la entitățile afiliate și întreprinderile asociate trebuie prezentate separat.

   288. 288. - În notele explicative se menționează sumele datorate de entitate care devin exigibile după o perioadă mai mare de cinci ani, precum și valoarea totală a datoriilor entității acoperite cu garanții reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii și formei garanțiilor. Aceste informații trebuie prezentate distinct pentru fiecare element bilanțier de natura datoriilor, potrivit formatului de bilanț prevăzut de prezentele reglementări.

   289. 289. - (1) În cazul în care entitatea a emis pe parcursul exercițiului financiar valori mobiliare, se prezintă următoarele informații:

    1. a) tipul valorilor mobiliare emise;

    2. b) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune și suma primită.

    (2) În cazul în care obligațiunile emise de o entitate sunt deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de către acea entitate, în notele explicative se menționează valoarea nominală a obligațiunilor respective și valoarea contabilă a acestora.

   290. 290. - În cazul obligațiilor pentru care nu s-au constituit provizioane, se prezintă următoarele informații:

    1. a) valoarea exactă sau estimată a acelei obligații;

    2. b) natura juridică a obligației și efectul acesteia;

    3. c) dacă entitatea a depus o garanție semnificativă cu privire la acea obligație

    și, în caz afirmativ, natura acelei garanții.

   291. 291. - (1) De asemenea, se prezintă informații referitoare la alte obligații financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situația economică a entității.

    1. (2) Pentru orice garanție semnificativă care a fost constituită trebuie făcută o prezentare detaliată. Valoarea totală a oricăror angajamente financiare, în cazul în care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi recunoscute în bilanț, trebuie să fie prezentate în mod clar în notele explicative, în măsura în care aceste informații sunt utile pentru evaluarea poziției financiare a entității.

    2. (3) Orice angajamente privind pensiile și entitățile afiliate trebuie prezentate distinct.

   292. 292. - Dacă în timpul exercițiului financiar o sumă este transferată la sau de la provizioane, următoarele informații se prezintă în notele explicative:

    1. a) valoarea provizioanelor la începutul exercițiului financiar;

    2. b) sumele cu care provizioanele au fost majorate sau diminuate în cursul exercițiului financiar;

    3. c) natura, sursa sau destinația oricăror astfel de transferuri;

    4. d) valoarea provizioanelor la sfârșitul exercițiului financiar.

   293. 293. - Referitor la capitalul entității se oferă următoarele informații:

    1. a) dacă entitatea nu are capital autorizat, valoarea capitalului subscris;

    2. b) dacă, conform actului de înființare, entitatea are capital autorizat, valoarea acestuia, precum și valoarea capitalului subscris în momentul înființării entității sau în momentul autorizării entității pentru începerea activității și în momentul oricărei modificări a capitalului autorizat;

    3. c) numărul și valoarea acțiunilor subscrise în cursul exercițiului financiar în limitele unui capital autorizat.

     În înțelesul prezentelor reglementări, prin capital autorizat se înțelege suma maximă a capitalului subscris potrivit statutului sau adunării generale;

    4. d) dacă există mai multe clase de acțiuni sau părți sociale, numărul și valoarea nominală pentru fiecare clasă.

    În înțelesul prezentelor reglementări, prin clasă de acțiuni sau părți sociale se înțelege o grupare în funcție de caracteristicile acestora, stabilite potrivit legii.

   294. 294. - În cazul în care capitalul social cuprinde și acțiuni răscumpărabile, se furnizează următoarele informații:

    1. a) data cea mai apropiată și data limită la care entitatea poate răscumpăra respectivele acțiuni;

    2. b) dacă acele acțiuni trebuie răscumpărate obligatoriu sau dacă răscumpărarea este la alegerea entității sau a acționarilor;

    3. c) dacă trebuie plătită o primă de răscumpărare și, în caz afirmativ, care este valoarea acesteia.

   295. 295. - În ceea ce privește eventualele drepturi legate de distribuirea acțiunilor, se furnizează următoarele informații:

    1. a) numărul, descrierea și valoarea acțiunilor care fac obiectul exercitării acestor drepturi;

    2. b) perioada pe parcursul căreia drepturile pot fi exercitate;

    3. c) prețul care trebuie plătit pentru acțiunile distribuite.

   296. 296. - Pentru fiecare categorie de rezerve inclusă în capitalurile proprii, se descrie natura sa și scopul pentru care a fost constituită.

      1. 9.2.3. Informații referitoare la elementele din contul de profit și pierdere

   297. 297. - (1) Notele explicative trebuie să cuprindă informații privind cifra de afaceri netă, defalcată pe segmente de activități și pe piețe geografice, în măsura în care aceste segmente și piețe diferă substanțial unele față de altele, ținând seama de modul de organizare a vânzării de produse și a furnizării de servicii rezultate din activitățile curente ale entității.

    1. (2) Entitățile prevăzute la pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementări pot să nu prezinte informațiile menționate la alin. (1), cu respectarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la pct. 7 alin. (1).

    2. (3) Prin segment de activitate se înțelege o componentă distinctă a entității care este angajată în furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu, sau a unui grup de produse sau servicii conexe și care este subiectul riscurilor și beneficiilor care sunt diferite de cele din alte segmente de activitate.

     Factorii care vor fi luați în considerare în determinarea caracterului conex al produselor sau serviciilor sunt:

     1. a) natura produselor și serviciilor;

     2. b) natura proceselor de producție;

     3. c) tipul sau clasa de clienți pentru produse sau servicii;

     4. d) metodele utilizate pentru distribuirea produselor sau furnizarea serviciilor;

      și

     5. e) dacă este posibil, caracterul mediului economic.

    3. (4) Un segment geografic este o componentă distinctă a unei entități care este

     angajată în furnizarea de produse și servicii într-un mediu economic specific și care este subiectul riscurilor și beneficiilor care sunt diferite de acelea ale componentelor care operează în alte medii economice.

     Factorii care vor fi luați în considerare în identificarea segmentelor geografice includ:

     1. a) similaritatea condițiilor economice și politice;

     2. b) legătura între operațiile din diferite zone geografice;

     3. c) apropierea operațiilor;

     4. d) riscuri speciale asociate operațiilor dintr-un domeniu specific;

     5. e) reguli de control privind schimbul valutar; și

     6. f) riscurile valutare aferente.

      Riscurile și beneficiile unei entități sunt influențate atât de localizarea geografică a operațiilor desfășurate (locul unde sunt produse bunurile), cât și de localizarea piețelor acesteia (locul unde sunt vândute produsele).

    4. (5) Un singur segment de activitate nu include produse și servicii cu riscuri și beneficii ce diferă în mod semnificativ. În mod similar, un segment geografic nu include operații în medii economice cu riscuri și beneficii ce diferă în mod semnificativ.

   298. 298. - Informațiile pe segmente de raportare, respectiv segmente de activitate și segmente geografice, sunt elaborate conform politicilor contabile adoptate pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

   299. 299. - Se prezintă în mod distinct totalul onorariilor percepute, aferente exercițiului financiar, de auditorul statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situațiilor financiare anuale, totalul onorariilor percepute pentru alte servicii de asigurare, totalul onorariilor percepute pentru servicii de consultanță fiscală și totalul onorariilor percepute pentru orice alte servicii decât cele de audit statutar.

   300. 300. - (1) În notele explicative trebuie incluse informații privind numărul mediu de persoane angajate în cursul exercițiului financiar, defalcat pe categorii și, dacă acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit și pierdere, cheltuielile cu personalul aferente exercițiului financiar, defalcate conform pct. 32 alin. (1), rândul 6;

    1. (2) Se menționează suma indemnizațiilor acordate în exercițiul financiar membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în virtutea responsabilităților acestora, precum și orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foștii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie.

    2. (3) Entitățile prevăzute la pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementări pot să nu prezinte informațiile de la alin. (2), dacă prezentarea lor face posibilă identificarea situației unui anumit membru al organelor de administrație, conducere și de supraveghere, cu respectarea condițiilor prevăzute la pct. 7 alin. (1).

   301. 301. - Se prezintă suma avansurilor și creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, principalelor condiții și a oricăror sume restituite, precum și a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie.

   302. 302. - Se prezintă măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile de evaluare prevăzute de prezentele reglementări, a fost efectuată în exercițiul financiar curent sau într-un exercițiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscale. Atunci când influența unei asemenea evaluări asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit este semnificativă, trebuie prezentate detalii.

   303. 303. - (1) Se prezintă diferența dintre cheltuiala cu impozitul pe profit/venit aferentă exercițiului financiar curent și exercițiilor financiare precedente și suma impozitelor rămasă de plată pentru aceste exerciții, cu condiția că această diferență să fie semnificativă pentru obligațiile fiscale viitoare.

    (2) De asemenea, se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exercițiului financiar și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit pe profit.

   304. 304. - În notele explicative trebuie să se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului net pe destinații, astfel:

    1. a) sumele repartizate la rezerve;

    2. b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;

    3. c) dividende;

    4. d) alte repartizări.

    SECȚIUNEA 10

    CONȚINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR

   305. 305. - (1) Consiliul de administrație elaborează pentru fiecare exercițiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puțin o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă.

    1. (2) Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale financiare, corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților.

    2. (3) Se vor face prezentări de informații cu privire la respectarea condițiilor de capital propriu, prevăzute de legislația în vigoare privind societățile comerciale.

    3. (4) De asemenea, în raportul administratorilor trebuie cuprinse informații referitoare la controlul intern, așa cum acesta este prezentat la Secțiunea 11 “Controlul intern” din prezentele reglementări.

    4. (5) În măsura în care este necesar pentru a înțelege dezvoltarea entității, performanța sau poziția sa financiară, analiza cuprinde indicatori financiari și, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanță, relevanți pentru activități specifice, inclusiv informații despre aspecte privind mediul înconjurător și angajații.

    5. (6) În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

   306. 306. - (1) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informații despre:

    1. a) evenimente importante apărute după sfârșitul exercițiului financiar;

    2. b) dezvoltarea previzibilă a entității;

    3. c) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;

    4. d) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume:

     • - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar;

     • - numărul și valoarea acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;

     • - în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;

     • - numărul și valoarea nominală a tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;

    5. e) existența de sucursale ale entității;

    6. f) utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii:

    • - obiectivele și politicile entității în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacție previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, și

    • - expunerea entității la riscul de piață, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar.

    1. (2) Scopul acestor prezentări este de a furniza informații care să ajute la înțelegerea mai bună a semnificației instrumentelor financiare bilanțiere sau extrabilanțiere asupra situației financiare a unei entități, rezultatelor activității ei și

     fluxurilor de numerar și de a ajuta în evaluarea sumelor, momentului apariției și gradului de siguranță a fluxurilor de numerar viitoare asociate cu acele instrumente.

     Prezentările cerute oferă informații pentru a-i ajuta pe utilizatorii situațiilor financiare în evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu în bilanț.

    2. (3) Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru o entitate asumarea sau transferarea către alte părți a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos.

     1. a) Riscul de piață cuprinde trei tipuri de risc:

      • - riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar;

      • - riscul ratei dobânzii la valoarea justă - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii;

      • - riscul de preț - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

       Termenul "risc de piață" încorporează nu numai potențialul de pierdere, dar și cel de câștig.

     2. b) Riscul de credit - este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

     3. c) Riscul de lichiditate - (numit și riscul de finanțare), este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justă.

     4. d) Riscul ratei dobânzii la fluxul de numerar - este riscul ca fluxurile de numerar viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii. De exemplu, în cazul unui instrument de împrumut cu rată variabilă, astfel de fluctuații constau în schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fără o schimbare corespondentă a valorii sale juste.

    O entitate trebuie să prezinte obiectivele și politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia.

   307. 307. - (1) În cazul entităților ale căror valori mobiliare - în totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și care fac obiectul unei oferte publice de achiziție, astfel cum acestea sunt definite în legislația în vigoare privind piața de capital, raportul administratorilor trebuie să cuprindă următoarele informații detaliate despre:

    1. a) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu indicarea claselor diferite de acțiuni și, dacă este cazul, pentru fiecare clasă de acțiuni, drepturile și obligațiile atașate clasei respective și procentul din capitalul social total pe care îl reprezintă;

    2. b) orice restricții legate de transferul de valori mobiliare, cum ar fi limitările privind deținerea de titluri de valoare sau necesitatea de a obține aprobarea entității sau a altor deținători de valori mobiliare;

    3. c) deținerile semnificative directe și indirecte de acțiuni (inclusiv deținerile indirecte prin structuri piramidale și dețineri încrucișate de acțiuni, așa cum acestea sunt definite în reglementările în vigoare privind piața de capital);

    4. d) deținătorii oricăror valori mobiliare cu drepturi speciale de control și o descriere a acestor drepturi;

    5. e) sistemul de control al oricărei scheme de acordare de acțiuni salariaților, dacă drepturile de control nu se exercită direct de către salariați;

    6. f) orice restricții privind drepturile de vot, cum ar fi limitările drepturilor de vot ale deținătorilor unui procent stabilit sau număr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperând cu entitatea, drepturile financiare atașate valorilor mobiliare sunt separate de deținerea de valori mobiliare;

    7. g) orice acorduri dintre acționari care sunt cunoscute de către entitate și care pot avea ca rezultat restricții referitoare la transferul valorilor mobiliare și/sau la drepturile de vot;

    8. h) regulile care prevăd numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administrație și modificarea actelor constitutive ale entității;

    9. i) puterile membrilor consiliului de administrație și, în special, cele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de acțiuni;

    10. j) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte și care intră în vigoare, se modifică sau încetează în funcție de o modificare a controlului entității ca urmare a unei oferte publice de achiziție, și efectele rezultate din aceasta, cu excepția cazului în care prezentarea acestor informații ar prejudicia grav entitatea.

     Această excepție nu se aplică în cazul în care entitatea este obligată în mod special să prezinte asemenea informații conform altor cerințe legale;

    11. k) orice acorduri dintre entitate și membrii consiliului său de administrație sau salariați, prin care se oferă compensări dacă aceștia demisionează sau sunt concediați fără un motiv rezonabil sau dacă relația de angajare încetează din cauza unei oferte publice de achiziție.

    Informațiile de mai sus vor fi prezentate într-o secțiune distinctă a raportului administratorilor, referitoare la guvernanța corporativă.

    1. (2) De asemenea, o entitate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, astfel cum aceasta este definită în legislația în vigoare privind piața de capital, va include în cadrul aceleiași secțiuni referitoare la guvernanța corporativă o declarație care va cuprinde cel puțin următoarele informații:

     1. a) o trimitere la:

      • - codul de guvernanță corporativă care se aplică entității și/sau codul de guvernanță corporativă pe care entitatea a decis să îl aplice voluntar. Entitatea va indica prevederile care sunt disponibile public; și/sau

      • - toate informațiile relevante referitoare la practicile de guvernanță corporativă aplicate în plus față de cerințele legislației naționale. În acest caz, entitatea va face disponibile public practicile sale de guvernanță corporativă;

     2. b) în măsura în care, potrivit legislației naționale, entitatea se îndepărtează de la codul de guvernanță corporativă care i se aplică sau pe care a ales să îl aplice, o explicație a acesteia privind părțile din cod pe care nu le aplică și motivele neaplicării;

     3. c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern și a sistemelor de gestionare a riscurilor, în relație cu procesul de raportare financiară;

     4. d) modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor și atribuțiile-cheie ale acesteia, precum și o descriere a drepturilor acționarilor și a modului cum acestea pot fi exercitate;

     5. e) structura și modul de operare ale organelor de administrație, conducere și supraveghere și ale comitetelor acestora.

    2. (3) Membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere ale entității au obligația colectivă de a asigura ca situațiile financiare anuale și raportul administratorilor să fie întocmite și publicate în conformitate cu legislația națională.

   308. 308. - Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administrație și se semnează în numele acestuia de președintele consiliului.

    SECȚIUNEA 11 CONTROLUL INTERN

   309. 309. - (1) În înțelesul prezentelor reglementări, controlul intern al entității vizează asigurarea:

    • - conformității cu legislația în vigoare;

    • - aplicării deciziilor luate de conducerea entității;

    • - bunei funcționări a activității interne a entității;

    • - fiabilității informațiilor financiare;

    • - eficacității operațiunilor entității;

    • - utilizării eficiente a resurselor;

    • - prevenirii și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc. Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv:

    • - pe de o parte, urmărirea înscrierii activității entității și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale entității;

    • - pe de altă parte, verificarea dacă informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația entității.

     1. (2) În contextul situațiilor financiare anuale consolidate, aria controlului intern contabil și financiar se referă la societățile cuprinse în consolidare.

     2. (3) Controlul intern se aplică pe tot parcursul operațiunilor desfășurate de entitate, astfel:

      1. a) anterior realizării operațiunilor, cu ocazia elaborării bugetului, ceea ce va permite, ulterior realizării operațiunilor, controlul bugetar;

      2. b) în timpul operațiunilor, de exemplu, sub aspectul determinării procentului de realizare fizică a producției în curs de execuție sau a procentului de rebuturi înregistrate;

      3. c) după finalizarea operațiunilor, caz în care verificarea este destinată, de exemplu, să analizeze rentabilitatea operațiunilor și să constate existența conformității sau a eventualelor anomalii, care trebuie corectate.

   310. 310. - (1) Controlul intern cuprinde componente strâns legate, respectiv:

    • - o definire clară a responsabilităților, resurse și proceduri adecvate, modalități

     și sisteme de informare, instrumente și practici corespunzătoare;

    • - difuzarea internă de informații pertinente, fiabile, a căror cunoaștere permite fiecăruia să-și exercite responsabilitățile;

    • - un sistem care urmărește, pe de o parte, analizarea principalelor riscuri identificabile în ceea ce privește obiectivele entității și, pe de altă parte, asigurarea existenței de proceduri de gestionare a acestor riscuri;

    • - activități corespunzătoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor entității;

    • - o supraveghere permanentă a dispozitivului de control intern, precum și o examinare a funcționării sale.

     (2) Scopul controlului intern este să asigure coerența obiectivelor, să identifice factorii-cheie de reușită și să comunice conducătorilor entității, în timp real, informațiile referitoare la performanțe și perspective. Indiferent de natura sau mărimea entității, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern satisfăcător sunt legate de aplicarea unor bune practici.

   311. 311. - Politica de resurse umane a entității trebuie să urmărească aspecte precum recrutarea de personal calificat, gestionarea carierelor, formarea continuă, evaluări individuale, consilierea salariaților, promovări și acțiuni corectoare.

   312. 312. - Activitățile de control fac parte integrantă din procesul de gestiune prin care entitatea urmărește atingerea obiectivelor propuse. Controlul vizează aplicarea normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor, separarea funcțiilor.

   313. 313. - Evaluarea controlului intern pleacă de la aspecte precum:

    • - existența de ghiduri și manuale de proceduri;

    • - garantarea evoluției sistemului de control intern;

    • - asigurarea posibilității accesului la sistem pentru controlul extern;

    • - asigurarea posibilității confruntării descrierii teoretice cu realitatea.

   314. 314. - (1) În cadrul unui mediu informatizat, controlul intern pleacă de la aspecte precum:

    • - existența unei strategii informatice formalizate, elaborate cu implicarea conducerii operaționale;

    • - implicarea conducerii și sensibilizarea sa față de riscurile crescute sau generate de informatică;

    • - alocarea de resurse care demonstrează capacitatea sistemului informatic de a-și atinge obiectivele;

    • - recrutarea de personal cu un nivel de competență adaptat tehnologiilor utilizate și existența unui plan de formare continuă care trebuie să permită o actualizare a cunoștințelor.

     (2) Elementele de risc specifice, introduse de utilizarea informaticii, se referă la evaluarea unor aspecte precum:

     • - nivelul de dependență a entității de sistemul său informatic, cu influență asupra continuității exploatării, atunci când dependența este prea mare;

     • - nivelul de confidențialitate a informațiilor vehiculate de sistem;

     • - obligația de respectare a dispozițiilor în vigoare referitoare la fiscalitate, protecția persoanelor, proprietatea intelectuală sau reglementări specifice anumitor sectoare de activitate.

   315. 315. - (1) Controlul intern contabil și financiar al entității se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activităților sale, pentru a răspunde obiectivelor definite.

    1. (2) Controlul intern contabil și financiar este un element major al controlului intern. El vizează ansamblul proceselor de obținere și comunicare a informației contabile și financiare și contribuie la realizarea unei informații fiabile și conforme exigențelor legale.

     Ca și controlul intern în general, el se sprijină pe un sistem cuprinzând în special elaborarea și aplicarea politicilor și procedurilor în domeniu, inclusiv a sistemului de supraveghere și control.

    2. (3) Controlul intern contabil și financiar vizează asigurarea:

     • - conformității informațiilor contabile și financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora;

     • - aplicării instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informații;

     • - protejării activelor;

     • - prevenirii și detectării fraudelor și neregulilor contabile și financiare;

     • - fiabilității informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control, în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informații contabile și financiare publicate;

     • - fiabilității situațiilor financiare anuale publicate și a altor informații comunicate pieței.

   316. 316. - (1) În domeniul organizării generale, trebuie să existe:

    • - o documentare referitoare la principiile de contabilizare și control al operațiunilor;

    • - circuite de informații vizând exhaustivitatea operațiunilor, o centralizare rapidă și o armonizare a datelor contabile, precum și controale asupra aplicării acestor circuite;

    • - un calendar al elaborării de informații contabile și financiare difuzate în cadrul grupului, necesare pentru situațiile financiare ale societății-mamă.

     2) Sunt necesare, de asemenea:

     • - identificarea cu claritate a persoanelor responsabile cu elaborarea informațiilor contabile și financiare publicate sau care participă la elaborarea situațiilor financiare;

     • - accesul fiecărui colaborator implicat în procesul elaborării de informații contabile și financiare, la informațiile necesare controlului intern;

     • - instituirea unui mecanism prin care să se asigure efectuarea controalelor;

     • - proceduri prin care să se verifice dacă controalele au fost efectuate, să se identifice abaterile de la regulă și să se poată remedia, dacă este necesar;

     • - existența unui proces care urmărește identificarea resurselor necesare bunei funcționări a funcției contabile;

     • - adaptarea necesarului de personal și a competențelor acestuia la mărimea

     și complexitatea operațiunilor, ca și la evoluția nevoilor și constrângerilor.

   317. 317. Sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute în vedere:

    • - existența unui manual de politici contabile;

    • - existența unei proceduri de aplicare a acestui manual;

    • - existența de controale prin care să se asigure respectarea manualului;

    • - cunoașterea evoluției legislației contabile și fiscale;

    • - efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile;

    • - identificarea și tratarea corespunzătoare a anomaliilor;

    • - adaptarea programelor informatice la nevoile entității;

    • - conformitatea cu regulile contabile;

    • - asigurarea exactității și exhaustivității înregistrărilor contabile;

    • - respectarea caracteristicilor calitative ale informațiilor cuprinse în situațiile financiare, astfel încât să satisfacă nevoile utilizatorilor;

    • - pregătirea informațiilor necesare consolidării grupului;

    • - definirea și distribuirea procedurilor de elaborare a situațiilor financiare consolidate, către toate entitățile de consolidat.

     SECȚIUNEA 12

     AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

   318. 318. - (1) Situațiile financiare anuale ale entităților se auditează de către una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

    (2) Auditorii statutari își exprimă un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.

   319. 319. - Entitățile prevăzute la pct. 3 alin. (2) nu au obligația auditării situațiilor financiare anuale, cu respectarea condițiilor de la pct. 7 alin. (1). Situațiile financiare anuale ale acestor entități se verifică potrivit prevederilor legislației în materie.

   320. 320. - (1) Raportul auditorilor statutari cuprinde:

    1. a) o introducere care identifică cel puțin situațiile financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;

    2. b) o descriere a ariei auditului statutar, care identifică cel puțin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar;

    3. c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia auditorilor statutari, potrivit căreia situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară și, după caz, dacă situațiile financiare anuale respectă cerințele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii;

    4. d) o referire la aspectele asupra cărora auditorii statutari atrag atenția, printr- un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;

    5. e) un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.

    (2) Raportul se semnează de către auditori statutari, persoane fizice, în numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, după caz, și se datează.

    SECȚIUNEA 13 APROBAREA, SEMNAREA ȘI

    PUBLICAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

   321. 321. - (1) Situațiile financiare anuale se întocmesc și se publică, potrivit legii, în moneda națională.

    1. (2) Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:

     • - numele și prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;

     • - calitatea acesteia (director economic, contabil-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România);

     • - numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

   322. 322. - Situațiile financiare anuale, însoțite de raportul administratorilor pentru exercițiul financiar în cauză și de raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii, sau raportul cenzorilor sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor sau asociaților, potrivit legislației în vigoare.

   323. 323. - Situațiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul administratorilor și raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii, sau raportul cenzorilor, se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

   324. 324. - Ori de câte ori situațiile financiare anuale și raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma și conținutul pe baza cărora auditorii statutari sau persoanele care au efectuat verificarea, după caz, și-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie să fie însoțite de textul complet al raportului de audit sau al raportului de verificare, după caz.

   325. 325. - Dacă situațiile financiare anuale nu se publică în întregime, trebuie să se indice faptul că versiunea publicată este o formă prescurtată și trebuie să se facă trimitere la oficiul registrului comerțului la care au fost depuse situațiile financiare anuale. În cazul în care situațiile financiare anuale nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie prezentat. Raportul de audit nu se publică, dar se menționează dacă a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară, sau dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. De asemenea, se menționează dacă raportul de audit face referire la aspecte asupra cărora auditorii statutari atrag atenția printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.

   326. 326. - (1) Împreună cu situațiile financiare anuale trebuie publicată propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

    (2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezintă în notele explicative.

    CAPITOLUL III PREVEDERI FINALE

   327. 327. - Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, Ministerul Finanțelor Publice poate solicita entităților depunerea unor raportări la unitățile sale teritoriale.

    CAPITOLUL IV

    PLANUL DE CONTURI GENERAL

   328. 328. - (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice în funcție de necesitățile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităților proprii ale fiecărei entități.

    1. (2) Conturile pot avea funcțiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncționale (A/P). În general, conturile cu funcțiune contabilă de activ corespund elementelor de natura activelor și cheltuielilor, iar conturile cu funcțiune contabilă de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii și veniturilor sau sunt aferente ajustărilor de valoare.

     În conturile cu trei cifre, cifra terminală 9 semnifică operațiuni de sens contrar celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte.

    2. (3) Conturile în afara bilanțului sunt conturi care se debitează și se creditează în funcție de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanț a operațiunii, la scadență sau la data realizării acesteia.

    3. (4) Pentru organizarea contabilității de gestiune, nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 "Conturi de gestiune".

   329. 329. - Planul de conturi general este următorul:

  CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

  1. 10. CAPITAL ȘI REZERVE

   101. Capital3

   1011. Capital subscris nevărsat (P) 1012. Capital subscris vărsat (P) 1015. Patrimoniul regiei (P)

   1016. Patrimoniul public4 (P)

   1. 104. Prime de capital

    1041. Prime de emisiune (P)

    1042. Prime de fuziune/divizare (P) 1043. Prime de aport (P)

    1044. Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni (P)

   2. 105. Rezerve din reevaluare (P)

   3. 106. Rezerve

    1061. Rezerve legale (P)

    1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) 1064. Rezerve de valoare justă5 (P)

    image

    3 În funcţie de forma juridică a entităţii se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.

    4 Acest cont mai apare doar la entităţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.

    5 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

    1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)

    1067. Rezerve din diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o entitate străină6 (A/P)

    1068. Alte rezerve (P)

   4. 107. Rezerve din conversie7 (A/P)

   5. 108. Interese care nu controlează8

    1081. Interese care nu controlează - rezultatul exercițiului financiar (A/P)

    1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)

   6. 109. Acțiuni proprii

   1091. Acțiuni proprii deținute pe termen scurt (A) 1092. Acțiuni proprii deținute pe termen lung (A)

  2. 11. REZULTATUL REPORTAT

   117. Rezultatul reportat

   1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)

   1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 299 (A/P)

   1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)

   1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene (A/P)

  3. 12. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

  121. Profit sau pierdere (A/P)

  129. Repartizarea profitului (A)

  1. 14. CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII

   image

   6 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

   7 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

   8 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

   9 Acest cont apare doar la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont.

   141. Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

   149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)

  2. 15. PROVIZIOANE

   151. Provizioane

   1511. Provizioane pentru litigii (P)

   1512. Provizioane pentru garanții acordate clienților (P)

   1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea (P)

   1514. Provizioane pentru restructurare (P)

   1515. Provizioane pentru pensii și obligații similare (P) 1516. Provizioane pentru impozite (P)

   1518. Alte provizioane (P)

  3. 16. ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE

   1. 161. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni

    1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)

    1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de bănci (P)

    1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)

    1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (P)

   2. 162. Credite bancare pe termen lung

  1621. Credite bancare pe termen lung (P)

  1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență (P) 1623. Credite externe guvernamentale (P)

  1624. Credite bancare externe garantate de stat (P) 1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P) 1626. Credite de la trezoreria statului (P)

  1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)

  1. 166. Datorii care privesc imobilizările financiare 1661. Datorii față de entitățile afiliate (P)

   1663. Datorii față de entitățile de care compania este legată prin interese de participare (P)

  2. 167. Alte împrumuturi și datorii asimilate (P)

  3. 168. Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate

   1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni (P) 1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)

   1685. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate (P)

   1686. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile de care compania este legată prin interese de participare (P)

   1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate (P)

  4. 169. Prime privind rambursarea obligațiunilor (A)

  CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI

  1. 20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

   201. Cheltuieli de constituire (A)

   203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

   205. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (A)

   207. Fond comercial

   2071. Fond comercial pozitiv10 (A) 2075. Fond comercial negativ11 (P)

   208. Alte imobilizări necorporale (A)

  2. 21. IMOBILIZĂRI CORPORALE

   1. 211. Terenuri și amenajări de terenuri (A) 2111. Terenuri

    2112. Amenajări de terenuri

   2. 212. Construcții (A)

   3. 213. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații

    2131. Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) (A)

    2132. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare (A) 2133. Mijloace de transport (A)

    2134. Animale și plantații (A)

   4. 214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (A)

  3. 22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE

   1. 223. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații în curs de aprovizionare (A)

    image

    10 Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.

    11 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

   2. 224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare (A)

  4. 23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI

  1. 231. Imobilizări corporale în curs de execuție (A)

  2. 232. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)

  3. 233. Imobilizări necorporale în curs de execuție (A)

  4. 234. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)

  26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

  261. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (A)

  1. 263. Interese de participare (A)

  2. 264. Titluri puse în echivalență12 (A)

  3. 265. Alte titluri imobilizate (A)

  267. Creanțe imobilizate

  2671. Sume datorate de entitățile afiliate (A)

  2672. Dobânda aferentă sumelor datorate de entitățile afiliate (A) 2673. Creanțe legate de interesele de participare (A)

  2674. Dobânda aferentă creanțelor legate de interesele de participare (A)

  2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)

  2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A) 2678. Alte creanțe imobilizate (A)

  2679. Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A)

  269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare

  2691. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entitățile afiliate (P)

  2692. Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare (P) 2693. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)

  1. 28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

   1. 280. Amortizări privind imobilizările necorporale 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) 2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)

    image

    12 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

    2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)

    2807. Amortizarea fondului comercial13 (P)

    2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)

   2. 281. Amortizări privind imobilizările corporale 2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P) 2812. Amortizarea construcțiilor (P)

    2813. Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor (P)

    2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)

  2. 29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR

   290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale

   2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)

   2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)

   2907. Ajustări pentru deprecierea fondului comercial14 (P)

   2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)

   291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

   2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri (P)

   2912. Ajustări pentru deprecierea construcțiilor (P)

   2913. Ajustări pentru deprecierea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor (P)

   2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)

   293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție

   2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție (P)

   2933. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuție (P)

   296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate (P)

   2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)

   2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitățile afiliate (P)

   2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor legate de interesele de participare (P)

   image

   13 Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.

   14 Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.

   2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)

   2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate (P)

   CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE

  3. 30. STOCURI DE MATERII PRIME ȘI MATERIALE

  1. 301. Materii prime (A)

  2. 302. Materiale consumabile 3021. Materiale auxiliare (A) 3022. Combustibili (A)

   3023. Materiale pentru ambalat (A) 3024. Piese de schimb (A)

   3025. Semințe și materiale de plantat (A) 3026. Furaje (A)

   3028. Alte materiale consumabile (A)

  3. 303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)

  308. Diferențe de preț la materii prime și materiale (A/P)

  1. 32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE

   1. 321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)

   2. 322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)

   3. 323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare

   (A)

   1. 326. Animale în curs de aprovizionare (A)

   2. 327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A)

   3. 328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)

  2. 33. PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE

   1. 331. Produse în curs de execuție (A)

   2. 332. Servicii în curs de execuție (A)

  3. 34. PRODUSE

   341. Semifabricate (A)

   345. Produse finite (A)

   346. Produse reziduale (A)

   348. Diferențe de preț la produse (A/P)

  4. 35. STOCURI AFLATE LA TERȚI

   351. Materii și materiale aflate la terți (A)

   354. Produse aflate la terți (A)

   1. 356. Animale aflate la terți (A)

   2. 357. Mărfuri aflate la terți (A)

   3. 358. Ambalaje aflate la terți (A)

  5. 36. ANIMALE

   361. Animale și păsări (A)

   368. Diferențe de preț la animale și păsări (A/P)

  6. 37. MĂRFURI

   371. Mărfuri (A)

   378. Diferențe de preț la mărfuri (A/P)

  7. 38. AMBALAJE

   381. Ambalaje (A)

   388. Diferențe de preț la ambalaje (A/P)

  8. 39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE

   1. 391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)

   2. 392. Ajustări pentru deprecierea materialelor

    3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)

    3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

   3. 393. Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție (P)

   4. 394. Ajustări pentru deprecierea produselor

    3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P) 3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P) 3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P)

   5. 395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți

    3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți (P)

    3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți (P) 3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți (P) 3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți (P)

    3956. Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți (P) 3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți (P) 3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți (P)

   6. 396. Ajustări pentru deprecierea animalelor (P)

   7. 397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P)

   8. 398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P)

   CLASA 4 - CONTURI DE TERȚI

  9. 40. FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE

   401. Furnizori (P)

   403. Efecte de plătit (P)

   404. Furnizori de imobilizări (P)

   405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)

   408. Furnizori - facturi nesosite (P)

   409. Furnizori - debitori

   4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)

   4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)

  10. 41. CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE

   411. Clienți

   4111. Clienți (A)

   4118. Clienți incerți sau în litigiu (A)

   413. Efecte de primit de la clienți (A)

   418. Clienți - facturi de întocmit (A)

   419. Clienți - creditori (P)

  11. 42. PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE

   421. Personal - salarii datorate (P)

   1. 423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)

   2. 424. Prime reprezentând participarea personalului la profit15 (P)

   3. 425. Avansuri acordate personalului (A)

   4. 426. Drepturi de personal neridicate (P)

   5. 427. Rețineri din salarii datorate terților (P)

   6. 428. Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul 4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P) 4282. Alte creanțe în legătură cu personalul (A)

  12. 43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE

   431. Asigurări sociale

   4311. Contribuția unității la asigurările sociale (P) 4312. Contribuția personalului la asigurările sociale (P)

   4313. Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)

   4314. Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate (P)

   437. Ajutor de șomaj

   4371. Contribuția unității la fondul de șomaj (P) 4372. Contribuția personalului la fondul de șomaj (P)

   438. Alte datorii și creanțe sociale 4381. Alte datorii sociale (P) 4382. Alte creanțe sociale (A)

  13. 44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE

   441. Impozitul pe profit/venit 4411. Impozitul pe profit (P) 4418. Impozitul pe venit16 (P)

   image

   15 Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.

   16 Se utilizează pentru evidenţierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii.

   442. Taxa pe valoarea adăugată 4423. TVA de plată (P) 4424. TVA de recuperat (A) 4426. TVA deductibilă (A) 4427. TVA colectată (P) 4428. TVA neexigibilă (A/P)

   1. 444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)

   2. 445. Subvenții

    4451. Subvenții guvernamentale (A)

    4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții (A) 4458. Alte sume primite cu caracter de subvenții (A)

   3. 446. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P)

   4. 447. Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (P)

   5. 448. Alte datorii și creanțe cu bugetul statului 4481. Alte datorii față de bugetul statului (P) 4482. Alte creanțe privind bugetul statului (A)

  14. 45. GRUP ȘI ACȚIONARI/ASOCIAȚI

   451. Decontări între entitățile afiliate

   4511. Decontări între entitățile afiliate (A/P)

   4518. Dobânzi aferente decontărilor între entitățile afiliate (A/P)

   453. Decontări privind interesele de participare

   4531. Decontări privind interesele de participare (A/P)

   4538. Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare (A/P)

   455. Sume datorate acționarilor/asociaților

   4551. Acționari/asociați - conturi curente (P)

   4558. Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente (P)

   456. Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P)

   457. Dividende de plată (P)

   458. Decontări din operații în participație

   4581. Decontări din operații în participație - pasiv (P) 4582. Decontări din operații în participație - activ (A)

  15. 46. DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI

   461. Debitori diverși (A)

   462. Creditori diverși (P)

  16. 47. CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE ȘI ASIMILATE

   471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)

   472. Venituri înregistrate în avans (P)

   473. Decontări din operații în curs de clarificare (A/P)

   475. SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII

   4751. Subvenții guvernamentale pentru investiții (P)

   4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții (P)

   4753. Donații pentru investiții (P)

   4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)

   4758. Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții (P)

  17. 48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII

   481. Decontări între unitate și subunități (A/P)

   482. Decontări între subunități (A/P)

  18. 49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

   491. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți (P)

   495. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații (P)

   496. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși (P)

   CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

  19. 50. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

   501. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (A)

   505. Obligațiuni emise și răscumpărate (A)

   506. Obligațiuni (A)

   508. Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate

   5081. Alte titluri de plasament (A)

   5088. Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament (A)

   509. Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt

   5091. Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate (P)

   5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen scurt (P)

  20. 51. CONTURI LA BĂNCI

  511. Valori de încasat

  5112. Cecuri de încasat (A) 5113. Efecte de încasat (A)

  5114. Efecte remise spre scontare (A)

  512. Conturi curente la bănci

  5121. Conturi la bănci în lei (A) 5124. Conturi la bănci în valută (A) 5125. Sume în curs de decontare (A)

  518. Dobânzi

  5186. Dobânzi de plătit (P) 5187. Dobânzi de încasat (A)

  519. Credite bancare pe termen scurt

  5191. Credite bancare pe termen scurt (P)

  5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență (P) 5193. Credite externe guvernamentale (P)

  5194. Credite externe garantate de stat (P) 5195. Credite externe garantate de bănci (P) 5196. Credite de la trezoreria statului (P) 5197. Credite interne garantate de stat (P)

  5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

  1. 53. CASA

   531. Casa

   5311. Casa în lei (A) 5314. Casa în valută (A)

   532. Alte valori

   5321. Timbre fiscale și poștale (A) 5322. Bilete de tratament și odihnă (A) 5323. Tichete și bilete de călătorie (A) 5328. Alte valori (A)

  2. 54. ACREDITIVE

  541. Acreditive

  5411. Acreditive în lei (A) 5412. Acreditive în valută (A)

  542. Avansuri de trezorerie17 (A)

  1. 58. VIRAMENTE INTERNE

   581. Viramente interne (A/P)

  2. 59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

   591. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate (P)

   595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate (P)

   596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor (P)

   598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate (P)

   CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

  3. 60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

   1. 601. Cheltuieli cu materiile prime

   2. 602. Cheltuieli cu materialele consumabile 6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022. Cheltuieli privind combustibilii

    6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. Cheltuieli privind piesele de schimb

    6025. Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat 6026. Cheltuieli privind furajele

    6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

   3. 603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

   4. 604. Cheltuieli privind materialele nestocate

   5. 605. Cheltuieli privind energia și apa

   6. 606. Cheltuieli privind animalele și păsările

    image

    17 În acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri.

   7. 607. Cheltuieli privind mărfurile

   8. 608. Cheltuieli privind ambalajele

   9. 609. Reduceri comerciale primite

  4. 61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI

   611. Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

   612. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile

   613. Cheltuieli cu primele de asigurare

   614. Cheltuieli cu studiile și cercetările

  5. 62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI

   1. 621. Cheltuieli cu colaboratorii

   2. 622. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile

   3. 623. Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

   4. 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal

   5. 625. Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări

   6. 626. Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

   7. 627. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

   8. 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

  6. 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

   635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

  7. 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

   1. 641. Cheltuieli cu salariile personalului

   2. 642. Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților

   3. 643. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit

   4. 644. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii

   5. 645. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială 6451. Contribuția unității la asigurările sociale 6452. Contribuția unității pentru ajutorul de șomaj

   6453. Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6456. Contribuția unității la schemele de pensii facultative

   6457. Contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate

   6458. Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială

  8. 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

   652. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător 654. Pierderi din creanțe și debitori diverși

   658. Alte cheltuieli de exploatare

   6581. Despăgubiri, amenzi și penalități 6582. Donații acordate

   6583. Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital 6588. Alte cheltuieli de exploatare

  9. 66. CHELTUIELI FINANCIARE

   1. 663. Pierderi din creanțe legate de participații

   2. 664. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate 6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6642. Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate

   3. 665. Cheltuieli din diferențe de curs valutar

   4. 666. Cheltuieli privind dobânzile

   5. 667. Cheltuieli privind sconturile acordate

   6. 668. Alte cheltuieli financiare

  10. 67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

   671. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare

  11. 68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

   681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere

   6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

   6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor

   6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante

   686. Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare

   6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

   6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante

   6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor

  12. 69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE

   691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

   698. Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus18

   CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

  13. 70. CIFRA DE AFACERI NETĂ

   1. 701. Venituri din vânzarea produselor finite

   2. 702. Venituri din vânzarea semifabricatelor

   3. 703. Venituri din vânzarea produselor reziduale

   4. 704. Venituri din servicii prestate

   5. 705. Venituri din studii și cercetări

   6. 706. Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii

   7. 707. Venituri din vânzarea mărfurilor

   8. 708. Venituri din activități diverse

   9. 709. Reduceri comerciale acordate

  14. 71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE

   711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

   image

   18 Se utilizează conform reglementărilor legale.

   712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție

  15. 72. VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI

  721. Venituri din producția de imobilizări necorporale

  722. Venituri din producția de imobilizări corporale

  1. 74. VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE

   741. Venituri din subvenții de exploatare

   7411. Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri19 7412. Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile

   7413. Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe

   7414. Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului 7415. Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecție socială

   7416. Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

   7417. Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 7418. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată

  2. 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

   754. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși 758. Alte venituri din exploatare

   7581. Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități 7582. Venituri din donații primite

   7583. Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital 7584. Venituri din subvenții pentru investiții

   7588. Alte venituri din exploatare

  3. 76. VENITURI FINANCIARE

   1. 761. Venituri din imobilizări financiare

    7611. Venituri din acțiuni deținute la entitățile afiliate 7613. Venituri din interese de participare

   2. 762. Venituri din investiții financiare pe termen scurt

   3. 763. Venituri din creanțe imobilizate

   4. 764. Venituri din investiții financiare cedate

    image

    19 Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.

    7641. Venituri din imobilizări financiare cedate 7642. Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate

   5. 765. Venituri din diferențe de curs valutar

   6. 766. Venituri din dobânzi

   7. 767. Venituri din sconturi obținute

   8. 768. Alte venituri financiare

  4. 77. VENITURI EXTRAORDINARE

   771. Venituri din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare

  5. 78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

  781. Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare

  7812. Venituri din provizioane

  7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 7815. Venituri din fondul comercial negativ20

  786. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare

  7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

  7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante

  CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

  80. CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI

  1. 801. Angajamente acordate

   8011. Giruri și garanții acordate 8018. Alte angajamente acordate

  2. 802. Angajamente primite

   8021. Giruri și garanții primite 8028. Alte angajamente primite

  3. 803. Alte conturi în afara bilanțului

   8031. Imobilizări corporale luate cu chirie

   8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

   image

   20 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

   8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie 8034. Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare

   8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință 8036. Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate 8037. Efecte scontate neajunse la scadență

   8038. Bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie 8039. Alte valori în afara bilanțului

  4. 804. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

   8045. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

  5. 805. Dobânzi aferente contractelor de leasing și altor contracte asimilate, neajunse la scadență

   8051. Dobânzi de plătit 8052. Dobânzi de încasat21

  6. 806. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră

  7. 807. Active contingente

  8. 808. Datorii contingente

  1. 89. BILANȚ

   891. Bilanț de deschidere

   892. Bilanț de închidere

   CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE22

  2. 90. DECONTĂRI INTERNE

  901. Decontări interne privind cheltuielile

  902. Decontări interne privind producția obținută

  903. Decontări interne privind diferențele de preț

  92. CONTURI DE CALCULAȚIE

  1. 921. Cheltuielile activității de bază

  2. 922. Cheltuielile activităților auxiliare

   image

   21 Acest cont se foloseşte de către entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing,

   22 Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, folosirea conturilor din această clasă este opţională.

  3. 923. Cheltuieli indirecte de producție

  4. 924. Cheltuieli generale de administrație

  5. 925. Cheltuieli de desfacere

  93. COSTUL PRODUCȚIEI

  931. Costul producției obținute

  933. Costul producției în curs de execuție

  CAPITOLUL V TRANSPUNEREA23

  SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANȚA DE VERIFICARE LA 31.12.2009 ÎN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL

  CONTURI

  POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE

  CONTURI VECHI

  (conform Planului de conturi general cuprins în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005, cu

  modificările și completările ulterioare)

  Simbol cont

  Denumire cont

  Simbol cont

  Denumire cont

  CLASA 1 – CONTURI DE CAPITALURI

  GRUPA 10 – CAPITAL ȘI REZERVE

  101

  Capital

  101

  Capital

  1011

  Capital subscris nevărsat

  1011

  Capital subscris nevărsat

  1012

  Capital subscris vărsat

  1012

  Capital subscris vărsat

  1015

  Patrimoniul regiei

  1015

  Patrimoniul regiei

  1016

  Patrimoniul public

  1016

  Patrimoniul public

  104

  Prime de capital

  104

  Prime de capital

  1041

  Prime de emisiune

  1041

  Prime de emisiune

  1042

  Prime de fuziune/divizare

  1042

  Prime de fuziune/divizare

  1043

  Prime de aport

  1043

  Prime de aport

  1044

  Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni

  1044

  Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni

  image

  23 Administratorii entităţilor răspund pentru transpunerea corectă a soldurilor conturilor, din balanţele de verificare la 31 decembrie 2009, în conturile prevăzute în noul Plan de conturi general cuprins în prezentele reglementări. De asemenea, se va urmări ca transpunerea din vechile conturi sintetice în noile conturi sintetice de gradul unu şi doi, dacă este cazul, să se efectueze în functie de natura sumelor reflectate în soldul fiecărui cont.

  105

  Rezerve din reevaluare

  105

  Rezerve din reevaluare

  106

  Rezerve

  106

  Rezerve

  1061

  Rezerve legale

  1061

  Rezerve legale

  1063

  Rezerve statutare sau contractuale

  1063

  Rezerve statutare sau contractuale

  1064

  Rezerve de valoare justă

  1064

  Rezerve de valoare justă

  1065

  Rezerve reprezentând

  surplusul realizat din rezerve din reevaluare

  1065

  Rezerve reprezentând

  surplusul realizat din rezerve din reevaluare

  1067

  Rezerve din diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o

  entitate străină

  Cont nou

  1068

  Alte rezerve

  1068

  Alte rezerve

  107

  Rezerve din conversie

  107

  Rezerve din conversie

  108

  Interese care nu controlează

  108

  Interese minoritare

  1081

  Interese care nu controlează - rezultatul

  exercițiului financiar

  1081

  Interese minoritare - rezultatul exercițiului

  financiar

  1082

  Interese care nu controlează - alte capitaluri

  proprii

  1082

  Interese minoritare - alte capitaluri proprii

  109

  Acțiuni proprii

  109

  Acțiuni proprii

  1091

  Acțiuni proprii deținute pe termen scurt

  1091

  Acțiuni proprii deținute pe termen scurt

  1092

  Acțiuni proprii deținute pe termen lung

  1092

  Acțiuni proprii deținute pe termen lung

  GRUPA 11 – REZULTATUL REPORTAT

  117

  Rezultatul reportat

  117

  Rezultatul reportat

  1171

  Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea

  neacoperită

  1171

  Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea

  neacoperită

  1172

  Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS

  2924

  1172

  Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS

  29

  1174

  Rezultatul reportat provenit

  din corectarea erorilor contabile

  1174

  Rezultatul reportat provenit

  din corectarea erorilor contabile

  image

  24 Acest cont apare doar la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont.

  1176

  Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva

  a IV-a a Comunităților Economice Europene

  1176

  Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva

  a IV-a a Comunităților Economice Europene

  GRUPA 12 – REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

  121

  Profit sau pierdere

  121

  Profit sau pierdere

  129

  Repartizarea profitului

  129

  Repartizarea profitului

  GRUPA 14 – CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII

  141

  Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri

  proprii

  141

  Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri

  proprii

  149

  Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri

  proprii

  149

  Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

  GRUPA 15 - PROVIZIOANE

  151

  Provizioane

  151

  Provizioane

  1511

  Provizioane pentru litigii

  1511

  Provizioane pentru litigii

  1512

  Provizioane pentru garanții acordate clienților

  1512

  Provizioane pentru garanții acordate clienților

  1513

  Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni

  similare legate de acestea

  1513

  Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni

  similare legate de acestea

  1514

  Provizioane pentru restructurare

  1514

  Provizioane pentru restructurare

  1515

  Provizioane pentru pensii și obligații similare

  1515

  Provizioane pentru pensii și obligații similare

  1516

  Provizioane pentru impozite

  1516

  Provizioane pentru impozite

  1518

  Alte provizioane

  1518

  Alte provizioane

  GRUPA 16 – ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE

  161

  Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni

  161

  Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni

  1614

  Împrumuturi externe din

  emisiuni de obligațiuni garantate de stat

  1614

  Împrumuturi externe din

  emisiuni de obligațiuni garantate de stat

  1615

  Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni

  garantate de bănci

  1615

  Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni

  garantate de bănci

  1617

  Împrumuturi interne din

  emisiuni de obligațiuni garantate de stat

  1617

  Împrumuturi interne din

  emisiuni de obligațiuni garantate de stat

  1618

  Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni

  1618

  Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni

  162

  Credite bancare pe termen lung

  162

  Credite bancare pe termen lung

  1621

  Credite bancare pe termen lung

  1621

  Credite bancare pe termen lung

  1622

  Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență

  1622

  Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență

  1623

  Credite externe guvernamentale

  1623

  Credite externe guvernamentale

  1624

  Credite bancare externe garantate de stat

  1624

  Credite bancare externe garantate de stat

  1625

  Credite bancare externe garantate de bănci

  1625

  Credite bancare externe garantate de bănci

  1626

  Credite de la trezoreria statului

  1626

  Credite de la trezoreria statului

  1627

  Credite bancare interne garantate de stat

  1627

  Credite bancare interne garantate de stat

  166

  Datorii care privesc imobilizările financiare

  166

  Datorii care privesc imobilizările financiare

  1661

  Datorii față de entitățile afiliate

  1661

  Datorii față de entitățile afiliate

  1663

  Datorii față de entitățile de care compania este legată

  prin interese de participare

  1663

  Datorii față de entitățile de care compania este legată

  prin interese de participare

  167

  Alte împrumuturi și datorii asimilate

  167

  Alte împrumuturi și datorii asimilate

  168

  Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor

  asimilate

  168

  Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor

  asimilate

  1681

  Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni

  de obligațiuni

  1681

  Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni

  de obligațiuni

  1682

  Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung

  1682

  Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung

  1685

  Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate

  1685

  Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate

  1686

  Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile de care compania este legată prin

  interese de participare

  1686

  Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile de care compania este legată prin

  interese de participare

  1687

  Dobânzi aferente altor

  împrumuturi și datorii asimilate

  1687

  Dobânzi aferente altor

  împrumuturi și datorii asimilate

  169

  Prime privind rambursarea obligațiunilor

  169

  Prime privind rambursarea obligațiunilor

  CLASA 2 – CONTURI DE IMOBILIZĂRI

  GRUPA 20 – IMOBILIZĂRI NECORPORALE

  201

  Cheltuieli de constituire

  201

  Cheltuieli de constituire

  203

  Cheltuieli de dezvoltare

  203

  Cheltuieli de dezvoltare

  20525

  Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare

  205

  Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare

  207

  Fond comercial

  207

  Fond comercial

  2071

  Fond comercial pozitiv

  2071

  Fond comercial pozitiv

  2075

  Fond comercial negativ

  2075

  Fond comercial negativ

  208

  Alte imobilizări necorporale

  208

  Alte imobilizări necorporale

  GRUPA 21 – IMOBILIZĂRI CORPORALE

  211

  Terenuri și amenajări de terenuri

  211

  Terenuri și amenajări de terenuri

  2111

  Terenuri

  2111

  Terenuri

  2112

  Amenajări de terenuri

  2112

  Amenajări de terenuri

  212

  Construcții

  212

  Construcții

  213

  Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și

  plantații

  213

  Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și

  plantații

  2131

  Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)

  2131

  Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)

  2132

  Aparate și instalații de măsurare, control și reglare

  2132

  Aparate și instalații de măsurare, control și reglare

  2133

  Mijloace de transport

  2133

  Mijloace de transport

  2134

  Animale și plantații

  2134

  Animale și plantații

  214

  Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale

  și alte active corporale

  214

  Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale

  și alte active corporale

  GRUPA 22 – IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE

  223

  Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații în curs de

  aprovizionare

  Cont nou

  224

  Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale

  și alte active corporale în curs de aprovizionare

  Cont nou

  image

  25 În acest cont vor fi reflectate şi concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare realizate cu forţe proprii, existente în sold la data transpunerii, până la scoaterea lor din evidenţă.

  GRUPA 23 – IMOBILIZĂRI ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI

  231

  Imobilizări corporale în curs de execuție

  231

  Imobilizări corporale în curs de execuție

  232

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

  232

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

  233

  Imobilizări necorporale în curs de execuție

  233

  Imobilizări necorporale în curs de execuție

  234

  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

  234

  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

  GRUPA 26 – IMOBILIZĂRI FINANCIARE

  261

  Acțiuni deținute la entitățile afiliate

  261

  Acțiuni deținute la entitățile afiliate

  263

  Interese de participare

  263

  Interese de participare

  264

  Titluri puse în echivalență

  264

  Titluri puse în echivalență

  265

  Alte titluri imobilizate

  265

  Alte titluri imobilizate

  267

  Creanțe imobilizate

  267

  Creanțe imobilizate

  2671

  Sume datorate de entitățile afiliate

  2671

  Sume datorate de entitățile afiliate

  2672

  Dobânda aferentă sumelor datorate de entitățile afiliate

  2672

  Dobânda aferentă sumelor datorate de entitățile afiliate

  2673

  Creanțe legate de interesele de participare

  2673

  Creanțe legate de interesele de participare

  2674

  Dobânda aferentă creanțelor legate de interesele de participare

  2674

  Dobânda aferentă creanțelor legate de interesele de participare

  2675

  Împrumuturi acordate pe termen lung

  2675

  Împrumuturi acordate pe termen lung

  2676

  Dobânda aferentă

  împrumuturilor acordate pe termen lung

  2676

  Dobânda aferentă

  împrumuturilor acordate pe termen lung

  2678

  Alte creanțe imobilizate

  2678

  Alte creanțe imobilizate

  2679

  Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate

  2679

  Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate

  269

  Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare

  269

  Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare

  2691

  Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la

  entitățile afiliate

  2691

  Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la

  entitățile afiliate

  2692

  Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare

  2692

  Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare

  2693

  Vărsăminte de efectuat

  pentru alte imobilizări financiare

  2693

  Vărsăminte de efectuat

  pentru alte imobilizări financiare

  GRUPA 28 – AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

  280

  Amortizări privind imobilizările necorporale

  280

  Amortizări privind imobilizările necorporale

  2801

  Amortizarea cheltuielilor de constituire

  2801

  Amortizarea cheltuielilor de constituire

  2803

  Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

  2803

  Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

  2805

  Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor

  similare

  2805

  Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor

  similare

  2807

  Amortizarea fondului comercial

  2807

  Amortizarea fondului comercial

  2808

  Amortizarea altor imobilizări necorporale

  2808

  Amortizarea altor imobilizări necorporale

  281

  Amortizări privind imobilizările corporale

  281

  Amortizări privind imobilizările corporale

  2811

  Amortizarea amenajărilor de terenuri

  2811

  Amortizarea amenajărilor de terenuri

  2812

  Amortizarea construcțiilor

  2812

  Amortizarea construcțiilor

  2813

  Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor

  2813

  Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor

  2814

  Amortizarea altor imobilizări corporale

  2814

  Amortizarea altor imobilizări corporale

  GRUPA 29 – AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR

  290

  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale

  290

  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale

  2903

  Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare

  2903

  Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare

  2905

  Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor

  comerciale, drepturilor și activelor similare

  2905

  Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și

  activelor similare

  2907

  Ajustări pentru deprecierea fondului comercial

  2907

  Ajustări pentru deprecierea fondului comercial

  2908

  Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale

  2908

  Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale

  291

  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

  291

  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

  2911

  Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor

  de terenuri

  2911

  Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor

  de terenuri

  2912

  Ajustări pentru deprecierea construcțiilor

  2912

  Ajustări pentru deprecierea construcțiilor

  2913

  Ajustări pentru deprecierea instalațiilor, mijloacelor de transport,

  animalelor și plantațiilor

  2913

  Ajustări pentru deprecierea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și

  plantațiilor

  2914

  Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale

  2914

  Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale

  293

  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de

  execuție

  293

  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de

  execuție

  2931

  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție

  2931

  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție

  2933

  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuție

  2933

  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuție

  296

  Ajustări pentru pierderea

  de valoare a imobilizărilor financiare

  296

  Ajustări pentru pierderea

  de valoare a imobilizărilor financiare

  2961

  Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor

  deținute la entitățile afiliate

  2961

  Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor

  deținute la entitățile afiliate

  2962

  Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de

  participare

  2962

  Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de

  participare

  2963

  Ajustări pentru pierderea

  de valoare a altor titluri imobilizate

  2963

  Ajustări pentru pierderea

  de valoare a altor titluri imobilizate

  2964

  Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitățile afiliate

  2964

  Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitățile afiliate

  2965

  Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor legate de interesele de

  participare

  2965

  Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor legate de interesele de

  participare

  2966

  Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung

  2966

  Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung

  2968

  Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate

  2968

  Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate

  CLASA 3 – CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE

  GRUPA 30 – STOCURI DE MATERII PRIME ȘI MATERIALE

  301

  Materii prime

  301

  Materii prime

  302

  Materiale consumabile

  302

  Materiale consumabile

  3021

  Materiale auxiliare

  3021

  Materiale auxiliare

  3022

  Combustibili

  3022

  Combustibili

  3023

  Materiale pentru ambalat

  3023

  Materiale pentru ambalat

  3024

  Piese de schimb

  3024

  Piese de schimb

  3025

  Semințe și materiale de plantat

  3025

  Semințe și materiale de plantat

  3026

  Furaje

  3026

  Furaje

  3028

  Alte materiale consumabile

  3028

  Alte materiale consumabile

  303

  Materiale de natura obiectelor de inventar

  303

  Materiale de natura obiectelor de inventar

  308

  Diferențe de preț la materii prime și materiale

  308

  Diferențe de preț la materii prime și materiale

  GRUPA 32 – STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE

  321

  Materii prime în curs de aprovizionare

  Cont nou

  322

  Materiale consumabile în curs de aprovizionare

  Cont nou

  323

  Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare

  Cont nou

  326

  Animale în curs de aprovizionare

  Cont nou

  327

  Mărfuri în curs de aprovizionare

  Cont nou

  328

  Ambalaje în curs de aprovizionare

  Cont nou

  GRUPA 33 – PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE

  331

  Produse în curs de execuție

  331

  Produse în curs de execuție

  332

  Servicii în curs de execuție

  332

  Lucrări și servicii în curs de execuție

  GRUPA 34 – PRODUSE

  341

  Semifabricate

  341

  Semifabricate

  345

  Produse finite

  345

  Produse finite

  346

  Produse reziduale

  346

  Produse reziduale

  348

  Diferențe de preț la produse

  348

  Diferențe de preț la produse

  GRUPA 35 – STOCURI AFLATE LA TERȚI

  351

  Materii și materiale aflate la terți

  351

  Materii și materiale aflate la terți

  354

  Produse aflate la terți

  354

  Produse aflate la terți

  356

  Animale aflate la terți

  356

  Animale aflate la terți

  357

  Mărfuri aflate la terți

  357

  Mărfuri aflate la terți

  358

  Ambalaje aflate la terți

  358

  Ambalaje aflate la terți

  GRUPA 36 – ANIMALE

  361

  Animale și păsări

  361

  Animale și păsări

  368

  Diferențe de preț la animale și păsări

  368

  Diferențe de preț la animale

  și păsări

  GRUPA 37 – MĂRFURI

  371

  Mărfuri

  371

  Mărfuri

  378

  Diferențe de preț la mărfuri

  378

  Diferențe de preț la mărfuri

  GRUPA 38 – AMBALAJE

  381

  Ambalaje

  381

  Ambalaje

  388

  Diferențe de preț la ambalaje

  388

  Diferențe de preț la ambalaje

  GRUPA 39 – AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR

  ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE

  391

  Ajustări pentru deprecierea materiilor prime

  391

  Ajustări pentru deprecierea materiilor prime

  392

  Ajustări pentru deprecierea materialelor

  392

  Ajustări pentru deprecierea materialelor

  3921

  Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile

  3921

  Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile

  3922

  Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar

  3922

  Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar

  393

  Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție

  393

  Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție

  394

  Ajustări pentru deprecierea produselor

  394

  Ajustări pentru deprecierea produselor

  3941

  Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor

  3941

  Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor

  3945

  Ajustări pentru deprecierea produselor finite

  3945

  Ajustări pentru deprecierea produselor finite

  3946

  Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale

  3946

  Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale

  395

  Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți

  395

  Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți

  3951

  Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor

  aflate la terți

  3951

  Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor

  aflate la terți

  3952

  Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți

  3952

  Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți

  3953

  Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți

  3953

  Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți

  3954

  Ajustări pentru deprecierea

  produselor reziduale aflate la terți

  3954

  Ajustări pentru deprecierea

  produselor reziduale aflate la terți

  3956

  Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți

  3956

  Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți

  3957

  Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți

  3957

  Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți

  3958

  Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți

  3958

  Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți

  396

  Ajustări pentru deprecierea animalelor

  396

  Ajustări pentru deprecierea animalelor

  397

  Ajustări pentru deprecierea mărfurilor

  397

  Ajustări pentru deprecierea mărfurilor

  398

  Ajustări pentru deprecierea ambalajelor

  398

  Ajustări pentru deprecierea ambalajelor

  CLASA 4 – CONTURI DE TERȚI

  GRUPA 40 – FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE

  401

  Furnizori

  401

  Furnizori

  403

  Efecte de plătit

  403

  Efecte de plătit

  404

  Furnizori de imobilizări

  404

  Furnizori de imobilizări

  405

  Efecte de plătit pentru imobilizări

  405

  Efecte de plătit pentru imobilizări

  408

  Furnizori - facturi nesosite

  408

  Furnizori - facturi nesosite

  409

  Furnizori - debitori

  409

  Furnizori - debitori

  4091

  Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de

  natura stocurilor

  4091

  Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de

  natura stocurilor

  4092

  Furnizori - debitori pentru prestări de servicii

  4092

  Furnizori - debitori pentru prestări de servicii și

  executări de lucrări

  GRUPA 41 – CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE

  411

  Clienți

  411

  Clienți

  4111

  Clienți

  4111

  Clienți

  4118

  Clienți incerți sau în litigiu

  4118

  Clienți incerți sau în litigiu

  413

  Efecte de primit de la clienți

  413

  Efecte de primit de la clienți

  418

  Clienți - facturi de întocmit

  418

  Clienți - facturi de întocmit

  419

  Clienți – creditori

  419

  Clienți – creditori

  GRUPA 42 – PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE

  421

  Personal - salarii datorate

  421

  Personal - salarii datorate

  423

  Personal - ajutoare materiale datorate

  423

  Personal - ajutoare materiale datorate

  424

  Prime reprezentând participarea personalului la profit

  424

  Prime reprezentând participarea personalului la profit

  425

  Avansuri acordate personalului

  425

  Avansuri acordate personalului

  426

  Drepturi de personal neridicate

  426

  Drepturi de personal neridicate

  427

  Rețineri din salarii datorate terților

  427

  Rețineri din salarii datorate terților

  428

  Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul

  428

  Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul

  4281

  Alte datorii în legătură cu personalul

  4281

  Alte datorii în legătură cu personalul

  4282

  Alte creanțe în legătură cu personalul

  4282

  Alte creanțe în legătură cu personalul

  GRUPA 43 – ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE

  431

  Asigurări sociale

  431

  Asigurări sociale

  4311

  Contribuția unității la asigurările sociale

  4311

  Contribuția unității la asigurările sociale

  4312

  Contribuția personalului la asigurările sociale

  4312

  Contribuția personalului la asigurările sociale

  4313

  Contribuția angajatorului

  pentru asigurările sociale de sănătate

  4313

  Contribuția angajatorului

  pentru asigurările sociale de sănătate

  4314

  Contribuția angajaților pentru asigurările sociale

  de sănătate

  4314

  Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de

  sănătate

  437

  Ajutor de șomaj

  437

  Ajutor de șomaj

  4371

  Contribuția unității la fondul de șomaj

  4371

  Contribuția unității la fondul de șomaj

  4372

  Contribuția personalului la fondul de șomaj

  4372

  Contribuția personalului la fondul de șomaj

  438

  Alte datorii și creanțe sociale

  438

  Alte datorii și creanțe sociale

  4381

  Alte datorii sociale

  4381

  Alte datorii sociale

  4382

  Alte creanțe sociale

  4382

  Alte creanțe sociale

  GRUPA 44 – BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE

  441

  Impozitul pe profit/venit

  441

  Impozitul pe profit/venit

  4411

  Impozitul pe profit

  4411

  Impozitul pe profit curent

  4418

  Impozitul pe venit

  4418

  Impozitul pe venit

  442

  Taxa pe valoarea adăugată

  442

  Taxa pe valoarea adăugată

  4423

  TVA de plată

  4423

  TVA de plată

  4424

  TVA de recuperat

  4424

  TVA de recuperat

  4426

  TVA deductibilă

  4426

  TVA deductibilă

  4427

  TVA colectată

  4427

  TVA colectată

  4428

  TVA neexigibilă

  4428

  TVA neexigibilă

  444

  Impozitul pe venituri de natura salariilor

  444

  Impozitul pe venituri de natura salariilor

  445

  Subvenții

  445

  Subvenții

  4451

  Subvenții guvernamentale

  4451

  Subvenții guvernamentale

  4452

  Împrumuturi

  nerambursabile cu caracter de subvenții

  4452

  Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții

  4458

  Alte sume primite cu caracter de subvenții

  4458

  Alte sume primite cu caracter de subvenții

  446

  Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

  446

  Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

  447

  Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate

  447

  Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate

  448

  Alte datorii și creanțe cu bugetul statului

  448

  Alte datorii și creanțe cu bugetul statului

  4481

  Alte datorii față de bugetul statului

  4481

  Alte datorii față de bugetul statului

  4482

  Alte creanțe privind bugetul statului

  4482

  Alte creanțe privind bugetul statului

  GRUPA 45 – GRUP ȘI ACȚIONARI/ASOCIAȚI

  451

  Decontări între entitățile afiliate

  451

  Decontări între entitățile afiliate

  4511

  Decontări între entitățile afiliate

  4511

  Decontări între entitățile afiliate

  4518

  Dobânzi aferente decontărilor între entitățile afiliate

  4518

  Dobânzi aferente decontărilor între entitățile afiliate

  453

  Decontări privind interesele de participare

  453

  Decontări privind interesele de participare

  4531

  Decontări privind interesele de participare

  4531

  Decontări privind interesele de participare

  4538

  Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare

  4538

  Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare

  455

  Sume datorate acționarilor/asociaților

  455

  Sume datorate acționarilor/asociaților

  4551

  Acționari/asociați – conturi curente

  4551

  Acționari/asociați – conturi curente

  4558

  Acționari/asociați – dobânzi la conturi curente

  4558

  Acționari/asociați – dobânzi la conturi curente

  456

  Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul

  456

  Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul

  457

  Dividende de plată

  457

  Dividende de plată

  458

  Decontări din operații în participație

  458

  Decontări din operații în participație

  4581

  Decontări din operații în participație - pasiv

  4581

  Decontări din operații în participație-pasiv

  4582

  Decontări din operații în participație - activ

  4582

  Decontări din operații în participație-activ

  GRUPA 46 – DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI

  461

  Debitori diverși

  461

  Debitori diverși

  462

  Creditori diverși

  462

  Creditori diverși

  GRUPA 47 – CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE ȘI ASIMILATE

  471

  Cheltuieli înregistrate în avans

  471

  Cheltuieli înregistrate în avans

  472

  Venituri înregistrate în avans

  472

  Venituri înregistrate în avans

  473

  Decontări din operații în curs de clarificare

  473

  Decontări din operații în curs de clarificare

  475

  Subvenții pentru investiții

  Cont nou

  4751

  Subvenții guvernamentale pentru investiții

  131

  Subvenții guvernamentale pentru investiții

  4752

  Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru

  investiții

  132

  Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții

  4753

  Donații pentru investiții

  133

  Donații pentru investiții

  4754

  Plusuri de inventar de natura imobilizărilor

  134

  Plusuri de inventar de natura imobilizărilor

  4758

  Alte sume primite cu caracter de subvenții

  pentru investiții

  138

  Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții

  GRUPA 48 – DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII

  481

  Decontări între unitate și subunități

  481

  Decontări între unitate și subunități

  482

  Decontări între subunități

  482

  Decontări între subunități

  GRUPA 49 –AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

  491

  Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți

  491

  Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți

  495

  Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații

  495

  Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații

  496

  Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși

  496

  Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși

  CLASA 5 – CONTURI DE TREZORERIE

  GRUPA 50 – INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

  501

  Acțiuni deținute la entitățile afiliate

  501

  Acțiuni deținute la entitățile afiliate

  505

  Obligațiuni emise și răscumpărate

  505

  Obligațiuni emise și răscumpărate

  506

  Obligațiuni

  506

  Obligațiuni

  508

  Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate

  508

  Alte investiții pe termen scurt

  și creanțe asimilate

  5081

  Alte titluri de plasament

  5081

  Alte titluri de plasament

  5088

  Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament

  5088

  Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament

  509

  Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen

  scurt

  509

  Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen

  scurt

  5091

  Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate

  5091

  Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate

  5092

  Vărsăminte de efectuat

  pentru alte investiții pe termen scurt

  5092

  Vărsăminte de efectuat

  pentru alte investiții pe termen scurt

  GRUPA 51 – CONTURI LA BĂNCI

  511

  Valori de încasat

  511

  Valori de încasat

  5112

  Cecuri de încasat

  5112

  Cecuri de încasat

  5113

  Efecte de încasat

  5113

  Efecte de încasat

  5114

  Efecte remise spre scontare

  5114

  Efecte remise spre scontare

  512

  Conturi curente la bănci

  512

  Conturi curente la bănci

  5121

  Conturi la bănci în lei

  5121

  Conturi la bănci în lei

  5124

  Conturi la bănci în valută

  5124

  Conturi la bănci în valută

  5125

  Sume în curs de decontare

  5125

  Sume în curs de decontare

  518

  Dobânzi

  518

  Dobânzi

  5186

  Dobânzi de plătit

  5186

  Dobânzi de plătit

  5187

  Dobânzi de încasat

  5187

  Dobânzi de încasat

  519

  Credite bancare pe termen scurt

  519

  Credite bancare pe termen scurt

  5191

  Credite bancare pe termen scurt

  5191

  Credite bancare pe termen scurt

  5192

  Credite bancare pe termen

  scurt nerambursate la scadență

  5192

  Credite bancare pe termen

  scurt nerambursate la scadență

  5193

  Credite externe guvernamentale

  5193

  Credite externe guvernamentale

  5194

  Credite externe garantate de stat

  5194

  Credite externe garantate de stat

  5195

  Credite externe garantate de bănci

  5195

  Credite externe garantate de bănci

  5196

  Credite de la trezoreria statului

  5196

  Credite de la trezoreria statului

  5197

  Credite interne garantate de stat

  5197

  Credite interne garantate de stat

  5198

  Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

  5198

  Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

  GRUPA 53 - CASA

  531

  Casa

  531

  Casa

  5311

  Casa în lei

  5311

  Casa în lei

  5314

  Casa în valută

  5314

  Casa în valută

  532

  Alte valori

  532

  Alte valori

  5321

  Timbre fiscale și poștale

  5321

  Timbre fiscale și poștale

  5322

  Bilete de tratament și odihnă

  5322

  Bilete de tratament și odihnă

  5323

  Tichete și bilete de călătorie

  5323

  Tichete și bilete de călătorie

  5328

  Alte valori

  5328

  Alte valori

  GRUPA 54 - ACREDITIVE

  541

  Acreditive

  541

  Acreditive

  5411

  Acreditive în lei

  5411

  Acreditive în lei

  5412

  Acreditive în valută

  5412

  Acreditive în valută

  542

  Avansuri de trezorerie

  542

  Avansuri de trezorerie

  GRUPA 58 – VIRAMENTE INTERNE

  581

  Viramente interne

  581

  Viramente interne

  GRUPA 59 – AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

  591

  Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor

  deținute la entitățile afiliate

  591

  Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute

  la entitățile afiliate

  595

  Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor

  emise și răscumpărate

  595

  Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise

  și răscumpărate

  596

  Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor

  596

  Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor

  598

  Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe

  asimilate

  598

  Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe

  asimilate

  CLASA 6 – CONTURI DE CHELTUIELI

  GRUPA 60 – CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

  601

  Cheltuieli cu materiile prime

  601

  Cheltuieli cu materiile prime

  602

  Cheltuieli cu materialele consumabile

  602

  Cheltuieli cu materialele consumabile

  6021

  Cheltuieli cu materialele auxiliare

  6021

  Cheltuieli cu materialele auxiliare

  6022

  Cheltuieli privind combustibilii

  6022

  Cheltuieli privind combustibilul

  6023

  Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

  6023

  Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

  6024

  Cheltuieli privind piesele de schimb

  6024

  Cheltuieli privind piesele de schimb

  6025

  Cheltuieli privind semințele

  și materialele de plantat

  6025

  Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat

  6026

  Cheltuieli privind furajele

  6026

  Cheltuieli privind furajele

  6028

  Cheltuieli privind alte materiale consumabile

  6028

  Cheltuieli privind alte materiale consumabile

  603

  Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

  603

  Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

  604

  Cheltuieli privind materialele nestocate

  604

  Cheltuieli privind materialele nestocate

  605

  Cheltuieli privind energia și apa

  605

  Cheltuieli privind energia și apa

  606

  Cheltuieli privind animalele

  și păsările

  606

  Cheltuieli privind animalele și păsările

  607

  Cheltuieli privind mărfurile

  607

  Cheltuieli privind mărfurile

  608

  Cheltuieli privind ambalajele

  608

  Cheltuieli privind ambalajele

  609

  Reduceri comerciale primite

  Cont nou

  GRUPA 61 - CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI

  611

  Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

  611

  Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

  612

  Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile

  612

  Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile

  613

  Cheltuieli cu primele de asigurare

  613

  Cheltuieli cu primele de asigurare

  614

  Cheltuieli cu studiile și cercetările

  614

  Cheltuieli cu studiile și cercetările

  GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI

  621

  Cheltuieli cu colaboratorii

  621

  Cheltuieli cu colaboratorii

  622

  Cheltuieli privind comisioanele și onorariile

  622

  Cheltuieli privind comisioanele și onorariile

  623

  Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

  623

  Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

  624

  Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal

  624

  Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal

  625

  Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări

  625

  Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări

  626

  Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

  626

  Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

  627

  Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

  627

  Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

  628

  Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

  628

  Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

  GRUPA 63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

  635

  Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

  635

  Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

  GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL

  641

  Cheltuieli cu salariile personalului

  641

  Cheltuieli cu salariile personalului

  642

  Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților

  642

  Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților

  643

  Cheltuieli cu primele reprezentând participarea

  personalului la profit

  Cont nou

  644

  Cheltuieli cu remunerarea

  în instrumente de capitaluri proprii

  Cont nou

  645

  Cheltuieli privind asigurările

  și protecția socială

  645

  Cheltuieli privind asigurările

  și protecția socială

  6451

  Contribuția unității la asigurările sociale

  6451

  Contribuția unității la asigurările sociale

  6452

  Contribuția unității pentru ajutorul de șomaj

  6452

  Contribuția unității pentru ajutorul de șomaj

  6453

  Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

  6453

  Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

  6456

  Contribuția unității la

  schemele de pensii facultative

  Cont nou

  6457

  Contribuția unității la primele de asigurare

  voluntară de sănătate

  Cont nou

  6458

  Alte cheltuieli privind asigurările și protecția

  socială

  6458

  Alte cheltuieli privind asigurările și protecția

  socială

  GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

  652

  Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător

  Cont nou

  654

  Pierderi din creanțe și debitori diverși

  654

  Pierderi din creanțe și debitori diverși

  658

  Alte cheltuieli de exploatare

  658

  Alte cheltuieli de exploatare

  6581

  Despăgubiri, amenzi și penalități

  6581

  Despăgubiri, amenzi și penalități

  6582

  Donații acordate

  6582

  Donații și subvenții acordate

  6583

  Cheltuieli privind activele

  cedate și alte operații de capital

  6583

  Cheltuieli privind activele

  cedate și alte operații de capital

  6588

  Alte cheltuieli de exploatare

  6588

  Alte cheltuieli de exploatare

  GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE

  663

  Pierderi din creanțe legate de participații

  663

  Pierderi din creanțe legate de participații

  664

  Cheltuieli privind investițiile financiare cedate

  664

  Cheltuieli privind investițiile financiare cedate

  6641

  Cheltuieli privind

  imobilizările financiare cedate

  6641

  Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate

  6642

  Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate

  6642

  Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate

  665

  Cheltuieli din diferențe de curs valutar

  665

  Cheltuieli din diferențe de curs valutar

  666

  Cheltuieli privind dobânzile

  666

  Cheltuieli privind dobânzile

  667

  Cheltuieli privind sconturile acordate

  667

  Cheltuieli privind sconturile acordate

  668

  Alte cheltuieli financiare

  668

  Alte cheltuieli financiare

  GRUPA 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE

  671

  Cheltuieli privind

  calamitățile și alte evenimente extraordinare

  671

  Cheltuieli privind calamitățile

  și alte evenimente extraordinare

  GRUPA 68 – CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

  681

  Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările

  pentru depreciere

  681

  Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările

  pentru depreciere

  6811

  Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

  6811

  Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

  6812

  Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

  6812

  Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

  6813

  Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor

  6813

  Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor

  6814

  Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor

  circulante

  6814

  Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor

  circulante

  686

  Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările

  pentru pierdere de valoare

  686

  Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările

  pentru pierdere de valoare

  6863

  Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor

  financiare

  6863

  Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor

  financiare

  6864

  Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor

  circulante

  6864

  Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante

  6868

  Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor

  6868

  Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor

  GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE

  691

  Cheltuieli cu impozitul pe profit

  691

  Cheltuieli cu impozitul pe profit

  698

  Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele

  de mai sus

  698

  Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai

  sus

  CLASA 7 – CONTURI DE VENITURI

  GRUPA 70 – CIFRA DE AFACERI NETĂ

  701

  Venituri din vânzarea produselor finite

  701

  Venituri din vânzarea produselor finite

  702

  Venituri din vânzarea semifabricatelor

  702

  Venituri din vânzarea semifabricatelor

  703

  Venituri din vânzarea produselor reziduale

  703

  Venituri din vânzarea produselor reziduale

  704

  Venituri din servicii prestate

  704

  Venituri din lucrări executate

  și servicii prestate

  705

  Venituri din studii și cercetări

  705

  Venituri din studii și cercetări

  706

  Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii

  706

  Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii

  707

  Venituri din vânzarea mărfurilor

  707

  Venituri din vânzarea mărfurilor

  708

  Venituri din activități diverse

  708

  Venituri din activități diverse

  709

  Reduceri comerciale acordate

  Cont nou

  GRUPA 71 - VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE

  711

  Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

  Din contul

  711 „Variația stocurilor”

  712

  Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție

  Din contul

  711 „Variația stocurilor”

  GRUPA 72 – VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI

  721

  Venituri din producția de imobilizări necorporale

  721

  Venituri din producția de imobilizări necorporale

  722

  Venituri din producția de imobilizări corporale

  722

  Venituri din producția de imobilizări corporale

  GRUPA 74 – VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE

  741

  Venituri din subvenții de exploatare

  741

  Venituri din subvenții de exploatare

  7411

  Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri

  7411

  Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri

  7412

  Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale

  consumabile

  7412

  Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale

  consumabile

  7413

  Venituri din subvenții de exploatare pentru alte

  cheltuieli externe

  7413

  Venituri din subvenții de exploatare pentru alte

  cheltuieli externe

  7414

  Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului

  7414

  Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului

  7415

  Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări

  și protecție socială

  7415

  Venituri din subvenții de

  exploatare pentru asigurări și protecție socială

  7416

  Venituri din subvenții de exploatare pentru alte

  cheltuieli de exploatare

  7416

  Venituri din subvenții de exploatare pentru alte

  cheltuieli de exploatare

  7417

  Venituri din subvenții de exploatare aferente altor

  venituri

  7417

  Venituri din subvenții de exploatare aferente altor

  venituri

  7418

  Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată

  7418

  Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată

  GRUPA 75 – ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

  754

  Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși

  754

  Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși

  758

  Alte venituri din exploatare

  758

  Alte venituri din exploatare

  7581

  Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități

  7581

  Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități

  7582

  Venituri din donații primite

  7582

  Venituri din donații și subvenții primite

  7583

  Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital

  7583

  Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital

  7584

  Venituri din subvenții pentru investiții

  7584

  Venituri din subvenții pentru investiții

  7588

  Alte venituri din exploatare

  7588

  Alte venituri din exploatare

  GRUPA 76 – VENITURI FINANCIARE

  761

  Venituri din imobilizări financiare

  761

  Venituri din imobilizări financiare

  7611

  Venituri din acțiuni deținute la entitățile afiliate

  7611

  Venituri din acțiuni deținute la entitățile afiliate

  7613

  Venituri din interese de participare

  7613

  Venituri din interese de participare

  762

  Venituri din investiții financiare pe termen scurt

  762

  Venituri din investiții financiare pe termen scurt

  763

  Venituri din creanțe imobilizate

  763

  Venituri din creanțe imobilizate

  764

  Venituri din investiții financiare cedate

  764

  Venituri din investiții financiare cedate

  7641

  Venituri din imobilizări financiare cedate

  7641

  Venituri din imobilizări financiare cedate

  7642

  Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate

  7642

  Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate

  765

  Venituri din diferențe de curs valutar

  765

  Venituri din diferențe de curs valutar

  766

  Venituri din dobânzi

  766

  Venituri din dobânzi

  767

  Venituri din sconturi obținute

  767

  Venituri din sconturi obținute

  768

  Alte venituri financiare

  768

  Alte venituri financiare

  GRUPA 77 – VENITURI EXTRAORDINARE

  771

  Venituri din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele

  similare

  771

  Venituri din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare

  GRUPA 78 – VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

  781

  Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de

  exploatare

  781

  Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de

  exploatare

  7812

  Venituri din provizioane

  7812

  Venituri din provizioane

  7813

  Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor

  7813

  Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor

  7814

  Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor

  circulante

  7814

  Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor

  circulante

  7815

  Venituri din fondul comercial negativ

  7815

  Venituri din fondul comercial negativ

  786

  Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de

  valoare

  786

  Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de

  valoare

  7863

  Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor

  financiare

  7863

  Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor

  financiare

  7864

  Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor

  circulante

  7864

  Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante

  CLASA 8 – CONTURI SPECIALE

  GRUPA 80 – CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI

  801

  Angajamente acordate

  801

  Angajamente acordate

  8011

  Giruri și garanții acordate

  8011

  Giruri și garanții acordate

  8018

  Alte angajamente acordate

  8018

  Alte angajamente acordate

  802

  Angajamente primite

  802

  Angajamente primite

  8021

  Giruri și garanții primite

  8021

  Giruri și garanții primite

  8028

  Alte angajamente primite

  8028

  Alte angajamente primite

  803

  Alte conturi în afara bilanțului

  803

  Alte conturi în afara bilanțului

  8031

  Imobilizări corporale luate cu chirie

  8031

  Imobilizări corporale luate cu chirie

  8032

  Valori materiale primite

  spre prelucrare sau reparare

  8032

  Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

  8033

  Valori materiale primite în păstrare sau custodie

  8033

  Valori materiale primite în păstrare sau custodie

  8034

  Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare

  8034

  Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare

  8035

  Stocuri de natura obiectelor

  de inventar date în folosință

  8035

  Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință

  8036

  Redevențe, locații de

  gestiune, chirii și alte datorii asimilate

  8036

  Redevențe, locații de

  gestiune, chirii și alte datorii asimilate

  8037

  Efecte scontate neajunse la scadență

  8037

  Efecte scontate neajunse la scadență

  8038

  Bunuri publice primite în administrare, concesiune și

  cu chirie

  Cont nou

  8039

  Alte valori în afara bilanțului

  8038

  Alte valori în afara bilanțului

  804

  Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a

  mijloacelor fixe

  804

  Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a

  mijloacelor fixe

  804526

  Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

  8045

  Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

  805

  Dobânzi aferente contractelor de leasing și altor contracte asimilate,

  neajunse la scadență

  805

  Dobânzi aferente contractelor de leasing și altor contracte asimilate,

  neajunse la scadență

  8051

  Dobânzi de plătit

  8051

  Dobânzi de plătit

  8052

  Dobânzi de încasat

  8052

  Dobânzi de încasat

  806

  Certificate de emisii de gaze cu efect de seră

  Cont nou

  807

  Active contingente

  Cont nou

  808

  Datorii contingente

  Cont nou

  GRUPA 89 – BILANȚ

  891

  Bilanț de deschidere

  891

  Bilanț de deschidere

  892

  Bilanț de închidere

  892

  Bilanț de închidere

  image

  26 În acest cont este evidenţiată amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, determinată potrivit legislaţiei emise anterior prezentelor reglementări.

  CAPITOLUL VI

  STRUCTURA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

  SECȚIUNEA 1 BILANȚUL

   1. 1.1. BILANȚUL

    330. - Structura bilanțului care se întocmește de entitățile prevăzute la pct. 3 alin. (1) este următoarea:

    Județul                                   |_|_| Forma de proprietate      |_|_| Entitate                                              Activitatea preponderentă Adresa: localitatea                         , (denumire clasă CAEN)             sectorul    , str.       nr.       ,

    bl.         sc.         , ap.                     Cod clasă CAEN       |_|_|_|_| Telefon                 , fax                   Cod unic de înregistrare

    Număr din registrul comerțului                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    BILANȚ

    la data de ……..

    - lei -

    Denumirea elementului

    Nr.

    rd.

    Sold la:

    Începutul exercițiului financiar

    Sfârșitul exercițiului financiar

    A

    B

    1

    2

    A.

    ACTIVE IMOBILIZATE

    I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

    1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)

    01

    2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)

    02

    3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale

    (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

    03

    4. Fond comercial

    (ct. 2071 - 2807 - 2907)

    04

    5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)

    05

    TOTAL (rd. 01 la 05)

    06

    II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

    1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 -

    2811 - 2812 - 2911 - 2912)

    07

    2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

    08

    3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

    09

    4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

    10

    TOTAL (rd. 07 la 10)

    11

    III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

    1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

    12

    2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

    13

    3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

    14

    4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare

    (ct. 2673 + 2674 - 2965)

    15

    5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

    16

    6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

    17

    TOTAL (rd. 12 la 17)

    18

    ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

    19

    B.

    ACTIVE CIRCULANTE

    I. STOCURI

    1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-

    308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391

    - 392 - 3951 - 3958 - 398)

    20

    2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

    21

    3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346

    +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-

    368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 -

    3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 -

    4428)

    22

    4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

    23

    TOTAL (rd. 20 la 23)

    24

    II. CREANȚE

    (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie

    prezentate separat pentru fiecare element)

    1. Creanțe comerciale27 (ct. 2675* + 2676*

    + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)

    25

    2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

    26

    3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare

    (ct. 453 - 495*)

    27

    4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** +

    444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582

    + 461 + 473** - 496 + 5187)

    28

    5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

    29

    TOTAL (rd. 25 la 29)

    30

    III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

    1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

    31

    2. Alte investiții pe termen scurt

    (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 +

    5113 + 5114)

    32

    TOTAL (rd. 31 + 32)

    33

    IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

    (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

    34

    ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

    35

    C.

    CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

    36

    D.

    DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

    1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile

    (ct. 161 + 1681 - 169)

    37

    2. Sume datorate instituțiilor de credit

    (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +

    1682 + 5191 + 5192 + 5198)

    38

    3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

    39

    4. Datorii comerciale - furnizori

    40

    image

    27 Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

    (ct. 401 + 404 + 408)

    5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

    41

    6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

    42

    7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare

    (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

    43

    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623

    + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 +

    424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***

    + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444***

    + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 +

    5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

    44

    TOTAL (rd. 37 la 44)

    45

    E.

    ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

    (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

    46

    F.

    TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

    47

    G.

    DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE

    DE UN AN

    1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile

    (ct. 161 + 1681 - 169)

    48

    2. Sume datorate instituțiilor de credit

    (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +

    1682 + 5191 + 5192 + 5198)

    49

    3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

    50

    4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

    51

    5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

    52

    6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)

    53

    7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare

    (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

    54

    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623

    55

    + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 +

    424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***

    + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444***

    + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193

    + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

    TOTAL (rd. 48 la 55)

    56

    H.

    PROVIZIOANE

    1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

    57

    2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

    58

    3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 +

    151328 + 1514 + 1518)

    59

    TOTAL (rd. 57 la 59)

    60

    I.

    VENITURI ÎN AVANS

    1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

    61

    2. Venituri înregistrate în avans

    (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:

    62

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)

    63

    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

    64

    TOTAL (rd. 61 + 62)

    65

    J.

    CAPITAL ȘI REZERVE

    I. CAPITAL

    1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

    66

    2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

    67

    3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

    68

    TOTAL (rd. 66 la 68)

    69

    II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

    70

    III. REZERVE DIN REEVALUARE

    (ct. 105)

    71

    IV. REZERVE

    1. Rezerve legale (ct. 1061)

    72

    2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

    73

    3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

    (ct. 1065)

    74

    4. Alte rezerve (ct. 1068)

    75

    TOTAL (rd. 72 la 75)

    76

    Acțiuni proprii (ct. 109)

    77

    image

    28 Acest cont apare la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, precum şi la cele care aplică prevederile pct. 92 alin. (3) din prezentele reglementări.

    Câștiguri legate de instrumentele de

    78

    capitaluri proprii (ct. 141)

    Pierderi legate de instrumentele de

    79

    capitaluri proprii (ct. 149)

    V. PROFITUL SAU

    SOLD C

    80

    PIERDEREA

    REPORTAT(Ă) (ct. 117)

    SOLD D

    81

    VI. PROFITUL SAU

    SOLD C

    82

    PIERDEREA

    EXERCIȚIULUI FINANCIAR

    (ct. 121)

    SOLD D

    83

    Repartizarea profitului (ct. 129)

    84

    CAPITALURI PROPRII - TOTAL

    85

    (rd. 69 + 70 + 71 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 -

    81 + 82 - 83 - 84)

    Patrimoniul public (ct. 1016)

    86

    CAPITALURI - TOTAL (rd. 85 + 86)

    87

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

    **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

    ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

    ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

    Numele și prenumele                     Numele și prenumele               Semnătura                                    Calitatea                               Ștampila unității Semnătura                   

    Nr. de înregistrare în organismul profesional

   2. 1.2. BILANȚUL PRESCURTAT

    1. 331. - Structura bilanțului prescurtat care se întocmește de entitățile prevăzute la pct. 3 alin. (2) este următoarea:

     Județul                                   |_|_| Forma de proprietate      |_|_| Entitate                                              Activitatea preponderentă Adresa: localitatea                         , (denumire clasă CAEN)             sectorul    , str.       nr.       ,

     bl.         sc.         , ap.                     Cod clasă CAEN       |_|_|_|_| Telefon                 , fax                   Cod unic de înregistrare

     Număr din registrul comerțului                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     BILANȚ PRESCURTAT

     la data de...

     - lei -

     Denumirea elementului

     Nr.

     rd.

     Sold

     la:

     Începutul

     exercițiului financiar

     Sfârșitul

     exercițiului financiar

     A

     B

     1

     2

     A.

     ACTIVE IMOBILIZATE

     I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

     01

     (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 +234 -

     280 - 290 - 2933)

     II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

     02

     (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 +

     232 - 281 - 291 - 2931)

     III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

     03

     (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)

     ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

     04

     (rd. 01 la 03)

     B.

     ACTIVE CIRCULANTE

     I. STOCURI

     05

     (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308

     + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 +

     351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/-

     368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 -

     392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 -

     4428)

     II. CREANȚE29

     06

     (Sumele care urmează să fie încasate după o

     perioadă mai mare de un an trebuie prezentate

     separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296*

     + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431**

     + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444**

     + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** +

     456** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 - 496 +

     5187)

     III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

     07

     (ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591

     - 595 - 596 - 598)

     IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

     08

     image

     29 Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

     (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

     ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

     (rd. 05 la 08)