REGLEMENTĂRI CONTABILE din 29 octombrie 2009conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 bis din 10 noiembrie 2009    ------------ Notă *) Aprobate de Ordinul nr. 3.055 din 29 octombrie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 10 noiembrie 2009.  +  Capitolul I ARIA DE APLICABILITATE1. - Prezentele reglementări prevăd forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale consolidate.2. - Prezentele reglementări transpun: a) Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene 83/349/CEE din data de 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din data de 18 iulie 1983, cu modificările şi completările ulterioare*5);----------*5) Directiva a VII-a a fost modificată şi completată prin următoarele directive:- Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/CEE din 21 decembrie 1989 privind cerinţele de prezentare referitoare la sucursalele deschise într-un Stat membru de către anumite tipuri de societăţi comerciale care intră sub incidenţa legislaţiei unui alt Stat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989;- Directiva Consiliului 90/604/CEE din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate în ceea ce priveşte excepţiile pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi publicarea conturilor în ecu, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;- Directiva Consiliului 90/605/CEE din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate în ceea ce priveşte aria de aplicabilitate a acestor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;- Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE , Directivei 83/349/CEE şi a Directivei 86/635/CEE privind regulile de evaluare pentru conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, precum şi ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 27 octombrie 2001;- Directiva 2003/51/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/CEE , 83/349/CEE , 86/635/CEE şi 91/674/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, băncilor şi altor instituţii financiare şi ale societăţilor de asigurare privind modernizarea şi actualizarea regulilor contabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 17 iulie 2003. b) art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de achiziţie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004; c) prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006, referitoare la modificarea Directivei 83/349/CEE ; d) prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 224 din 16 august 2006, referitoare la modificarea Directivei 83/349/CEE ; e) prevederile Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 164 din 26 iunie 2009, referitoare la modificarea Directivei 83/349/CEE .  +  Capitolul II CONDIŢII PENTRU ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE3. - O entitate trebuie să întocmească situaţii financiare anuale consolidate şi raport consolidat al administratorilor dacă această entitate, denumită în continuare societate-mamă, este organizată într-unul din tipurile menţionate la pct. 12 din prezentele reglementări, face parte dintr-un grup de entităţi şi îndeplineşte una din următoarele condiţii: a) deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o altă entitate, denumită în continuare filială; b) este acţionar sau asociat al unei entităţi şi majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere ale entităţii în cauză (filială) care au îndeplinit aceste funcţii în cursul exerciţiului financiar, în cursul exerciţiului financiar precedent şi până în momentul întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate au fost numiţi doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot; c) este acţionar sau asociat al unei filiale şi deţine singură controlul asupra majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor acelei filiale, ca urmare a unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi; d) este acţionar sau asociat al unei filiale şi are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra acelei filiale, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislaţia aplicabilă filialei permite astfel de contracte sau clauze; e) societatea-mamă deţine puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă sau control asupra unei filiale; f) este acţionar sau asociat al unei filiale şi are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere ale acelei filiale; g) societatea-mamă şi filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.4. - În înţelesul prezentelor reglementări, filiala reprezintă o entitate aflată sub controlul altei entităţi, denumită societate-mamă.5. - O societate-mamă şi filialele acesteia reprezintă un grup de entităţi.6. - (1) În înţelesul prezentelor reglementări şi al Reglementărilor conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, entităţile între care există relaţiile prevăzute la pct. 3, precum şi celelalte entităţi care au relaţii similare cu una dintre entităţile menţionate anterior sunt entităţi afiliate. (2) În înţelesul prezentelor reglementări, o entitate este legată cu o altă entitate dacă: a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entităţi:- controlează sau este controlată de cealaltă entitate ori se află sub controlul comun al celeilalte entităţi (aceasta include societăţile-mamă, filialele sau filialele membre);- are un interes în respectiva entitate, care îi oferă influenţă semnificativă asupra acesteia; sau- deţine controlul comun asupra celeilalte entităţi; b) reprezintă o întreprindere asociată a celeilalte entităţi; c) reprezintă o asociere în participaţie în care cealaltă entitate este asociat; d) reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entităţii sau al societăţii-mamă a acesteia; e) reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei menţionate la lit. a) sau d); f) reprezintă o entitate care este controlată, controlată în comun sau influenţată semnificativ ori pentru care puterea semnificativă de vot într-o asemenea entitate este dată, direct sau indirect, de orice persoană menţionată la lit. d) sau e); sau g) entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajaţilor celeilalte entităţi sau al oricărei entităţi care este entitate legată cu cealaltă entitate. (3) Atunci când se evaluează dacă o entitate deţine control, control comun sau influenţă semnificativă, sunt luate în considerare şi drepturile de vot potenţiale. Acestea sunt aferente unor instrumente care au potenţialul, dacă sunt exercitate sau convertite, să îi confere deţinătorului putere de vot adiţională sau să reducă puterea de vot a altei părţi, cu privire la politicile financiare şi operaţionale ale unei alte entităţi. Cu ocazia acestei evaluări nu sunt luate în calcul nici intenţia conducerii entităţii care deţine aceste drepturi de vot potenţiale şi nici capacitatea financiară a acesteia de a exercita sau de a converti acele drepturi. (4) O tranzacţie cu o entitate legată reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligaţii între entităţile legate, indiferent dacă se percepe sau nu se percepe un preţ. (5) Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea şi responsabilitatea de a planifica, conduce şi controla activităţile entităţii, în mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entităţii. (6) Membrii apropiaţi ai familiei unei persoane reprezintă acei membri ai familiei care ar putea să influenţeze sau să fie influenţaţi de acea persoană în raport cu entitatea. Aceştia pot include: a) partenerul de viaţă şi copiii persoanei; b) copiii partenerului de viaţă al persoanei; şi c) dependenţi ai persoanei sau ai partenerului de viaţă al acesteia. (7) Beneficiile postangajare includ pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurări de viaţă postangajare şi asistenţă medicală postangajare. (8) În înţelesul prezentelor reglementări, următoarele categorii nu sunt în mod necesar entităţi legate: a) două entităţi, doar pentru că au în comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din conducere; b) 2 asociaţi, doar pentru că exercită controlul în comun asupra unei asocieri în participaţie; c) finanţatorii, sindicatele, serviciile publice, departamentele şi agenţiile guvernamentale, doar în virtutea relaţiilor obişnuite pe care le au cu o entitate (deşi acestea pot să afecteze libertatea de acţiune a entităţii sau să participe la luarea deciziilor acesteia); d) un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea desfăşoară un volum semnificativ de activitate, numai în virtutea dependenţei economice rezultate.7. - Referitor la drepturile aferente societăţilor-mamă, se aplică prevederile pct. 8 - 10 şi 11 alin. (2).8. - Pentru aplicarea prevederilor pct. 3 a), b), c), f) şi g), drepturile de vot şi drepturile de numire sau de revocare ale oricărei alte filiale, precum şi cele ale oricărei persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul societăţii-mamă sau al altei filiale, trebuie adăugate la cele ale societăţii-mamă.9. - Pentru aplicarea prevederilor pct. 3 a), b), c), f) şi g), în scopul determinării drepturilor societăţii-mamă, drepturile sale vor fi reduse cu drepturile: a) aferente acţiunilor deţinute în contul unei persoane care nu este nici societatea-mamă, nici o filială a acesteia; sau b) aferente acţiunilor deţinute drept garanţii, cu condiţia ca drepturile în cauză să fie exercitate în conformitate cu instrucţiunile primite sau să fie deţinute pentru acordarea unor împrumuturi ca parte a activităţilor obişnuite, cu condiţia ca drepturile de vot să fie exercitate în contul persoanei care oferă garanţia.10. - Pentru aplicarea prevederilor pct. 3 a), b) şi c), numărul total al drepturilor sale de vot în filială trebuie redus cu numărul drepturilor de vot aferente acţiunilor proprii deţinute de aceasta, de către o filială a acesteia sau de către o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul acelor entităţi.11. - (1) Cu respectarea prevederilor pct. 19 - 21, o societate-mamă şi toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile lor sociale. (2) În aplicarea alin. (1), orice filială a unei filiale se consideră filială a societăţiimamă care este societatea-mamă a entităţii care urmează să fie consolidată.12. - Prezentele reglementări se aplică dacă societatea-mamă şi filialele sale sunt organizate într-unul din următoarele tipuri de entităţi: a) societăţi comerciale:- societate în nume colectiv;- societate în comandită simplă;- societate pe acţiuni;- societate în comandită pe acţiuni;- societate cu răspundere limitată; b) societăţi/companii naţionale; c) alte entităţi care, potrivit legilor speciale, pot deţine participaţii în capitalul altor entităţi.13. - (1) Cu respectarea prevederilor pct. 12, o societate-mamă este scutită de la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate dacă la data bilanţului său entităţile care urmează să fie consolidate nu depăşesc împreună, pe baza celor mai recente situaţii financiare anuale ale acestora, limitele a două dintre următoarele trei criterii:- total active 17 520 000 euro- cifra de afaceri netă: 35 040 000 euro- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250. (2) Criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) se determină înainte de compensarea prevăzută la pct. 32 şi eliminarea de la pct. 40 lit. a) şi b). (3) Atunci când la data bilanţului societăţii-mamă entităţile care urmează să fie consolidate depăşesc sau încetează să mai depăşească limitele a două din cele trei criterii prevăzute la alin. (1), acest fapt afectează aplicarea derogării prevăzute la acel alineat, numai dacă acest lucru are loc în două exerciţii financiare consecutive.14. - Excepţia prevăzută la pct. 13 alin. (1) nu se aplică dacă una dintre filialele care urmează să fie consolidate este o entitate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind piaţa de capital.15. - Cu respectarea prevederilor pct. 13 şi 14, o societate-mamă este exceptată de la obligaţia elaborării situaţiilor financiare anuale consolidate atunci când ea însăşi este o filială, iar propria sa societate-mamă este înfiinţată în conformitate cu legea română sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene, în unul din următoarele două cazuri: a) societatea-mamă în cauză deţine toate acţiunile entităţii exceptate. În acest sens, nu se iau în considerare acţiunile la entitatea exceptată, deţinute de membrii organelor sale de administraţie, conducere sau de supraveghere, în temeiul unei obligaţii legale sau prevăzute în actul constitutiv sau statut; sau b) dacă societatea-mamă în cauză deţine 90% sau mai mult din acţiunile entităţii exceptate, iar restul acţionarilor sau asociaţilor entităţii în cauză au aprobat exceptarea.16. - Exceptarea prevăzută la pct. 15 este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) entitatea exceptată şi, cu respectarea prevederilor pct. 19 - 21, toate filialele sale trebuie consolidate în situaţiile financiare anuale ale unui grup mai mare de entităţi, a cărui societate-mamă este constituită în conformitate cu legea română sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene; b) - situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor ale grupului mai mare de entităţi trebuie întocmite de societatea-mamă a grupului în cauză şi auditate, în conformitate cu prevederile legale sub incidenţa cărora intră societatea-mamă a grupului mai mare de entităţi, potrivit prezentelor reglementări;- situaţiile financiare anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor şi raportul persoanei responsabile cu auditarea acelor situaţii financiare trebuie publicate de către entitatea exceptată, conform prevederilor pct. 114 şi 115; c) notele explicative la situaţiile financiare anuale ale entităţii exceptate trebuie să prezinte:- denumirea şi sediul social ale societăţii-mamă care întocmeşte situaţii financiare anuale consolidate; şi- exceptarea de la obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate şi raport consolidat al administratorilor.17. - Excepţia prevăzută la pct. 15 nu se aplică societăţilor-mamă ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind piaţa de capital.18. - Nu se va aplica exceptarea prevăzută la pct. 15 - 17 în măsura în care elaborarea de situaţii financiare anuale consolidate este cerută pentru informarea salariaţilor sau a reprezentanţilor lor, sau de către o autoritate administrativă sau judiciară pentru propria sa informare.19. - O entitate poate fi exclusă de la consolidare în cazul în care includerea sa nu este semnificativă pentru scopul oferirii unei imagini fidele a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţilor incluse în aceste situaţii financiare, considerate ca un tot unitar.20. - Dacă două sau mai multe entităţi îndeplinesc cerinţa de la pct. 19, acestea trebuie totuşi să fie incluse în situaţiile financiare anuale consolidate dacă, considerate ca un tot unitar, acestea sunt semnificative pentru scopul furnizării unei imagini fidele în sensul prevederilor pct. 24 din prezentele reglementări.21. - (1) În plus, o entitate poate să nu fie inclusă în situaţiile financiare consolidate dacă: a) restricţii severe pe termen lung împiedică exercitarea de către societatea-mamăa drepturilor sale asupra activelor sau managementului acestei entităţi; sau b) informaţiile necesare pentru elaborarea situaţiilor financiare anuale consolidate se pot obţine numai cu costuri sau întârzieri nejustificate; sau c) acţiunile la entitatea în cauză sunt deţinute exclusiv în vederea vânzării ulterioare a acestora. (2) Cu respectarea prevederilor pct. 13, orice societate-mamă care se află sub incidenţa dreptului intern al unui stat membru şi care are numai filiale nesemnificative în sensul pct. 24, atât individual, cât şi în ansamblu, este exonerată de obligaţia impusă la pct. 3.  +  Capitolul III ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE22. - (1) Situaţiile financiare anuale consolidate cuprind bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat şi notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate. Aceste documente constituie un tot unitar. (2) Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale consolidate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii societăţii-mamă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene. Informaţiile cuprinse în acea declaraţie sunt cele prevăzute de legea contabilităţii. (3) În cazul entităţilor administrate în sistem dualist, referirile din prezentele reglementări la "administratori" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului".23. - Situaţiile financiare anuale consolidate se întocmesc în mod clar şi în concordanţă cu prevederile prezentelor reglementări.24. - Situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţilor incluse în aceste situaţii financiare, considerate ca un tot unitar.25. - Dacă aplicarea prevederilor prezentelor reglementări nu este suficientă pentru a oferi o imagine fidelă în înţelesul pct. 24, în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate trebuie prezentate informaţii suplimentare.26. - Dacă, în cazuri excepţionale, aplicarea uneia din prevederile prezentelor reglementări nu corespunde cerinţei de furnizare a unei imagini fidele, în conformitate cu prevederile pct. 24, se va face abatere de la aceste prevederi în vederea oferirii unei imagini fidele, în înţelesul pct. 24. Orice astfel de abatere trebuie prezentată în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate, împreună cu o explicaţie a motivelor sale şi o prezentare a efectelor abaterii asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.27. - Autorităţile de reglementare pot solicita prezentarea în situaţiile financiare anuale consolidate a unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie să fie prezentate în concordanţă cu prezentele reglementări.28. - Prevederile Secţiunilor 1 - 8 ale Capitolului II "Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale" din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene - cu excepţia prevederilor referitoare la entităţile care întocmesc bilanţ prescurtat - se aplică în ceea ce priveşte formatul situaţiilor financiare anuale consolidate, cu respectarea prevederilor din prezentele reglementări şi luând în considerare ajustările esenţiale care rezultă din caracteristicile proprii situaţiilor financiare anuale consolidate, în raport cu situaţiile financiare anuale.29. - Formatul bilanţului consolidat şi al contului de profit şi pierdere consolidat este prevăzut la Capitolul VIII "Formatul bilanţului consolidat şi al contului de profit şi pierdere consolidat" din prezentele reglementări.Proceduri de consolidareA. Bilanţ consolidat30. - Activele şi datoriile entităţilor incluse în consolidare se încorporează în totalitate în bilanţul consolidat, prin însumarea elementelor similare.31. - Stocurile pot fi prezentate ca un singur element în situaţiile financiare anuale consolidate, dacă există circumstanţe speciale care ar putea determina cheltuieli nejustificate.32. - Valorile contabile ale acţiunilor în capitalul entităţilor incluse în consolidare se compensează cu proporţia pe care o reprezintă în capitalul şi rezervele acestor entităţi, astfel: a) compensările se efectuează pe baza valorilor juste ale activelor şi datoriilor identificabile la data achiziţiei acţiunilor sau, în cazul în care achiziţia are loc în două sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filială.În înţelesul prezentelor reglementări, data achiziţiei reprezintă data la care controlul asupra activelor nete sau operaţiunilor entităţii achiziţionate este transferat efectiv către dobânditor. b) În condiţiile în care nu se pot stabili valorile prevăzute la litera a), compensarea se efectuează pe baza valorilor juste de la data la care entităţile în cauză sunt incluse în consolidare pentru prima dată. Diferenţele rezultate din asemenea compensări se înregistrează, în măsura în care este posibil, direct la acele elemente din bilanţul consolidat care au valori superioare sau inferioare valorilor lor contabile. c) Orice diferenţă rezultată ca urmare a aplicării lit. a) sau rămasă după aplicarea lit. b) se prezintă ca un element separat în bilanţul consolidat, astfel:- diferenţa pozitivă se prezintă la elementul "Fond comercial pozitiv";- diferenţa negativă se prezintă la elementul "Fond comercial negativ".Aceste elemente, metodele utilizate şi orice modificări semnificative faţă de exerciţiul financiar precedent trebuie explicate în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.33. - Prevederile pct. 32 nu se aplică acţiunilor în capitalul societăţii-mamă deţinute fie de entitatea în cauză, fie de o altă entitate inclusă în consolidare. În situaţiile financiare anuale consolidate aceste acţiuni se tratează ca acţiuni proprii, în concordanţă cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.34. - (1) Suma atribuibilă acţiunilor în filialele incluse în consolidare, deţinute de alte persoane decât entităţile incluse în consolidare, se prezintă separat în bilanţul consolidat, la elementul "Interese care nu controlează ". (2) Interesele care nu controlează trebuie prezentate în bilanţul consolidat în capitalurile proprii, separat de capitalurile proprii ale societăţii-mamă.B. Contul de profit şi pierdere consolidat35. - Veniturile şi cheltuielile entităţilor incluse în consolidare se încorporează în totalitate în contul de profit şi pierdere consolidat, prin însumarea elementelor similare.36. - Suma oricărui profit sau pierderi atribuibilă acţiunilor în filialele incluse în consolidare, deţinute de alte persoane decât entităţile incluse în consolidare, se prezintă separat în contul de profit şi pierdere consolidat, la elementul "Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent(ă) intereselor care nu controlează".C. Prevederi comune bilanţului consolidat şi contului de profit şi pierdere consolidat37. - Situaţiile financiare anuale consolidate se întocmesc în conformitate cu prezentele reglementări.38. - Metodele de consolidare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.39. - Abateri de la prevederile pct. 38 se pot face în cazuri excepţionale. Orice asemenea abateri trebuie prezentate în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi motivele acestora, împreună cu o evaluare a efectelor abaterilor asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar.40. - Situaţiile financiare anuale consolidate prezintă activele, datoriile, poziţia financiară şi profiturile sau pierderile entităţilor incluse în consolidare, ca şi cum acestea ar fi o singură entitate. În special: a) datoriile şi creanţele dintre entităţile incluse în consolidare se elimină din situaţiile financiare anuale consolidate; b) veniturile şi cheltuielile aferente tranzacţiilor dintre entităţile incluse în consolidare se elimină din situaţiile financiare anuale consolidate; c) dacă profiturile şi pierderile rezultate din tranzacţiile efectuate între entităţile incluse în consolidare sunt luate în calcul la determinarea valorii contabile a activelor, acestea se elimină din situaţiile financiare anuale consolidate.De asemenea, dividendele interne sunt eliminate în totalitate.41. - Derogări de la prevederile pct. 40 sunt permise dacă sumele în cauză nu sunt semnificative în înţelesul pct. 24.42. - (1) Situaţiile financiare anuale ale societăţilor nerezidente sunt convertite după metoda cursului de închidere.Această metodă presupune: a) în bilanţ:- exprimarea posturilor din bilanţ, cu excepţia capitalurilor proprii, la cursul de închidere;- exprimarea capitalurilor proprii la cursul istoric;- înscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei rezerve din conversie, ce corespunde diferenţei dintre capitalurile proprii la cursul de închidere şi capitalurile proprii la cursul istoric, precum şi diferenţei dintre rezultatul determinat în funcţie de cursul mediu sau cursul de schimb de la data tranzacţiilor şi rezultatul la cursul de închidere.Rezerva din conversie înscrisă în bilanţ este repartizată între societatea-mamă şi interesele care nu controlează; b) în contul de profit şi pierdere - exprimarea veniturilor şi a cheltuielilor la cursul mediu. Când acesta fluctuează semnificativ, veniturile şi cheltuielile vor fi exprimate la cursurile de schimb de la data tranzacţiilor. (2) Cursul de închidere este cursul de schimb de la data întocmirii bilanţului.43. - (1) Situaţiile financiare anuale consolidate se întocmesc la aceeaşi dată ca şi situaţiile financiare anuale individuale ale societăţii-mamă. (2) Situaţiile financiare anuale consolidate pot fi întocmite pentru o altă dată, pentru a se ţine seama de datele bilanţului celor mai multe sau ale celor mai importante dintre entităţile incluse în consolidare. Dacă se face uz de această derogare, acest fapt trebuie prezentat în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate, împreună cu motivele care au determinat-o. (3) Atunci când situaţiile financiare anuale ale unei filiale, folosite la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate, sunt întocmite la o dată de raportare diferită de cea a societăţii-mamă, trebuie făcute ajustări datorită efectelor tranzacţiilor sau evenimentelor semnificative care au loc între acea dată şi data situaţiilor financiare ale societăţii-mamă. Într-un astfel de caz, activele şi datoriile filialei străine sunt convertite la cursul de schimb de la data bilanţului acelei filiale. Sunt făcute ajustări pentru schimbări semnificative în cursurile de schimb, intervenite până la data bilanţului entităţii raportoare.44. - (1) Diferenţa dintre data de raportare a filialei şi data de raportare a societăţii-mamă nu trebuie să fie mai mare de trei luni. Lungimea perioadelor de raportare şi orice diferenţe între datele de raportare trebuie să fie aceleaşi de la o perioadă la alta. (2) Dacă data bilanţului entităţii de consolidat precede data bilanţului consolidat cu mai mult de trei luni, entitatea în cauză este consolidată pe baza unor situaţii financiare interimare întocmite la data bilanţului consolidat.45. - În cazul în care componenţa entităţilor incluse în consolidare s-a modificat semnificativ în cursul exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să cuprindă informaţii care să permită comparaţia seturilor succesive de situaţii financiare anuale consolidate.46. - Activele şi datoriile care urmează să fie cuprinse în situaţiile financiare anuale consolidate se evaluează prin metode uniforme şi potrivit Secţiunilor 7 şi 8 ale Capitolului II "Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale" din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.47. - O societate-mamă care întocmeşte situaţii financiare anuale consolidate trebuie să aplice aceleaşi metode de evaluare ca şi pentru situaţiile financiare anuale proprii.48. - Dacă activele şi datoriile care urmează să fie cuprinse în situaţiile financiare anuale consolidate au fost evaluate de entităţile incluse în consolidare prin metode diferite de cele utilizate pentru consolidare, acestea trebuie evaluate din nou conform metodelor utilizate pentru consolidare, cu excepţia cazului în care rezultatele acestei noi evaluări nu sunt semnificative în înţelesul pct. 24. Abateri de la acest principiu sunt permise în cazuri excepţionale. Orice astfel de abateri şi motivele care le-au determinat se prezintă în notele explicative.49. - În bilanţul consolidat şi în contul de profit şi pierdere consolidat trebuie să se ţină seama de orice diferenţă care a avut loc cu ocazia consolidării între cheltuielile cu impozitul aferent exerciţiului financiar şi exerciţiilor financiare precedente şi suma impozitului plătit sau de plătit pentru aceste exerciţii, în măsura în care, în viitorul previzibil, este probabil să apară o cheltuială efectivă cu impozitul pentru una dintre entităţile incluse în consolidare.50. - Dacă activele care urmează să fie cuprinse în situaţiile financiare anuale consolidate au făcut obiectul unor ajustări excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, acestea se încorporează în situaţiile financiare anuale consolidate numai după eliminarea ajustărilor respective.51. - (1) Un element separat, aşa cum este definit la pct. 32 lit. c), care corespunde unui fond comercial pozitiv, se tratează conform regulilor prevăzute în Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aplicabile pentru elementul "fond comercial". (2) Durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determină de la data achiziţiei acţiunilor sau, în cazul în care achiziţia are loc în două sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filială. (3) În cazul situaţiei prevăzute la pct. 32 lit. b), durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determină de la data primelor situaţii financiare anuale consolidate.52. - (1) O valoare prezentată ca un element separat, definit la pct. 32 lit. c), care corespunde unui fond comercial negativ, poate fi transferată în contul de profit şi pierdere consolidat numai: a) dacă această diferenţă corespunde previziunii, la data achiziţiei, a unor rezultate viitoare nefavorabile ale entităţii în cauză sau previziunii unor costuri pe care entitatea respectivă urmează să le efectueze, în măsura în care o asemenea previziune se materializează; sau b) în măsura în care diferenţa corespunde unui câştig realizat. (2) În vederea recunoaşterii fondului comercial negativ, o entitate trebuie să se asigure că nu au fost supraevaluate activele identificabile achiziţionate şi nu au fost omise sau subevaluate datoriile. (3) În măsura în care fondul comercial negativ se raportează la pierderi şi cheltuieli viitoare aşteptate, ce sunt identificate în planul pentru achiziţie al achizitorului şi pot fi măsurate credibil, dar care nu reprezintă datorii identificabile la data achiziţiei, acea parte a fondului comercial negativ trebuie recunoscută ca venit în contul de profit şi pierdere, atunci când sunt recunoscute aceste pierderi şi cheltuieli viitoare. (4) În măsura în care fondul comercial negativ nu se raportează la pierderi şi cheltuieli viitoare aşteptate şi care pot fi măsurate în mod credibil la data achiziţiei, acest fond comercial negativ trebuie recunoscut ca venit în contul de profit şi pierdere, după cum urmează: a) valoarea fondului comercial negativ ce nu depăşeşte valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achiziţionate trebuie recunoscută ca venit atunci când beneficiile economice viitoare cuprinse în activele identificabile amortizabile achiziţionate sunt consumate, deci, de-a lungul perioadei de viaţă utilă rămasă a acelor active; şi b) valoarea fondului comercial negativ în exces faţă de valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achiziţionate trebuie recunoscută imediat ca venit.53. - (1) Dacă o entitate inclusă în consolidare conduce o altă entitate împreună cu una sau mai multe entităţi neincluse în consolidare, entitatea respectivă trebuie inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate, consolidarea efectuându-se proporţional cu drepturile în capitalul acesteia, deţinute de entitatea inclusă în consolidare.O asemenea consolidare este denumită în continuare consolidare proporţională.Entitatea care exercită controlul comun este numită în continuare asociat. (2) Pct. 19 - 52 se aplică mutatis mutandis consolidării proporţionale prevăzute la alin. (1) de mai sus, cu menţiunea că operaţiunile implicate de operaţiunile de consolidare se efectuează proporţional cu drepturile în capitalul entităţii asupra căreia se exercită controlul comun.54. - În cazul în care se aplică pct. 53, prevederile pct. 59 nu se aplică dacă societatea comercială consolidată proporţional este o întreprindere asociată, în sensul pct. 59.55. - Aplicarea consolidării proporţionale presupune următoarele:- bilanţul asociatului include partea lui din activele pe care le controlează în comun şi partea lui din datoriile pentru care răspunde solidar;- contul de profit şi pierdere al unui asociat include partea lui din veniturile şi cheltuielile entităţii controlate în comun;- asociatul adună partea lui din fiecare dintre activele, datoriile, veniturile sau cheltuielile entităţii controlate în comun cu elementele similare din propriile situaţii financiare anuale, rând cu rând. De exemplu, poate aduna partea lui din stocurile entităţii controlate în comun, cu stocurile sale şi partea lui din imobilizările corporale ale entităţii controlate în comun, cu imobilizările sale.56. - Când un asociat cumpără active de la o entitate controlată în comun, acesta nu va recunoaşte partea lui din profiturile acelei entităţi, rezultate din efectuarea tranzacţiei, până în momentul în care revinde activele unei terţe părţi. Un asociat trebuie să recunoască partea lui din pierderile rezultate din aceste tranzacţii în acelaşi mod ca profiturile, cu excepţia cazului în care pierderile reprezintă o depreciere a activelor, situaţie în care trebuie recunoscute imediat.57. - Un asociat al unei entităţi controlate în comun întrerupe folosirea consolidării proporţionale de la data la care încetează să deţină acel control.58. - Pct. 53 - 57 referitoare la consolidarea proporţională nu se aplică dacă entitatea este o întreprindere asociată în sensul pct. 59.59. - (1) Dacă o entitate inclusă în consolidare exercită o influenţă semnificativă asupra politicii operaţionale şi financiare a unei entităţi neincluse în consolidare (întreprindere asociată), în care deţine un interes de participare, în sensul pct. 60, acel interes de participare se prezintă în bilanţul consolidat la elementul "Titluri puse în echivalenţă". (2) Se presupune că o entitate exercită o influenţă semnificativă asupra altei entităţi dacă deţine 20% sau mai mult din drepturile de vot ale acţionarilor sau asociaţilor în acea entitate. În acest caz, entitatea care exercită influenţa semnificativă este numită investitor. (3) Pentru calcularea drepturilor care asigură influenţa semnificativă se aplică prevederile pct. 8 - 10.60. - (1) În înţelesul prezentelor reglementări, prin interese de participare se înţelege dreptul în capitalul altor entităţi, reprezentat sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste entităţi, sunt destinate să contribuie la activităţile entităţii. (2) Deţinerea unei părţi din capitalul unei alte entităţi se presupune că reprezintă un interes de participare, atunci când depăşeşte un procentaj de 20%.61. - În înţelesul prezentelor reglementări, o entitate la care un investitor exercită o influenţă semnificativă asupra politicii sale operaţionale şi financiare este o întreprindere asociată.62. - Atunci când pct. 59 se aplică pentru prima dată unui interes de participare prevăzut la pct. 60, interesul de participare respectiv se prezintă în bilanţul consolidat la valoarea corespunzătoare proporţiei de capital şi rezerve a întreprinderii asociate, reprezentate de acel interes de participare. Diferenţa dintre această sumă şi valoarea contabilă a interesului de participare, calculată conform regulilor de evaluare prevăzute în Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, se prezintă distinct în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate. Această diferenţă se calculează la data la care metoda se aplică pentru prima oară, respectiv la data achiziţiei acţiunilor sau, dacă acestea au fost achiziţionate în mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o întreprindere asociată.63. - În măsura în care diferenţa pozitivă menţionată la pct. 62 nu poate fi asociată niciuneia dintre categoriile de active sau datorii, aceasta se tratează conform pct. 51.64. - (1) Suma corespunzătoare proporţiei de capital şi rezerve a întreprinderii asociate, menţionate la pct. 62, se majorează sau se reduce cu valoarea oricărei variaţii care a avut loc în cursul exerciţiului financiar, în proporţia de capital şi rezerve a întreprinderii asociate, reprezentată de acel interes de participare; aceasta se reduce, de asemenea, cu suma dividendelor aferente acelui interes de participare. (2) Partea investitorului din profitul sau pierderea întreprinderii asociate, înregistrată după achiziţie, este ajustată pentru a lua în calcul, de exemplu, amortizarea activelor amortizabile pe baza valorii juste la data achiziţiei. Similar, ajustări corespunzătoare se aduc părţii investitorului din profitul sau pierderea întreprinderii asociate, înregistrată după achiziţie, pentru pierderile din depreciere recunoscute de întreprinderea asociată.65. - (1) În scopul cuprinderii în consolidare, situaţiile financiare ale întreprinderii asociate vor fi întocmite utilizând politici contabile uniforme pentru tranzacţii şi evenimente similare în circumstanţe similare. (2) Dacă o întreprindere asociată utilizează alte politici contabile decât cele ale investitorului pentru tranzacţii şi evenimente similare în circumstanţe similare, se vor face ajustări pentru a asigura conformitatea politicilor contabile ale întreprinderii asociate, cu cele ale investitorului, atunci când situaţiile financiare ale întreprinderii asociate sunt utilizate de investitor pentru aplicarea metodei punerii în echivalenţă. (3) Dacă activele şi datoriile unei întreprinderi asociate au fost evaluate prin alte metode decât cele utilizate pentru consolidare în conformitate cu pct. 47, acestea vor fi evaluate din nou, în scopul calculării diferenţei menţionate la pct. 62, prin metodele utilizate pentru consolidare.66. - (1) Partea de profit sau pierdere a întreprinderilor asociate, atribuibilă unor asemenea interese de participare, se prezintă în contul de profit şi pierdere consolidat la elementul "Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent(ă) întreprinderilor asociate". (2) Dacă partea investitorului din pierderea întreprinderii asociate este egală sau mai mare decât participaţia în întreprinderea asociată, investitorul întrerupe recunoaşterea cotei sale de pierderi adiţionale. Participaţia într-o întreprindere asociată este valoarea contabilă a investiţiei în întreprinderea asociată, în conformitate cu metoda punerii în echivalenţă, precum şi orice interes pe termen lung care, în fond, formează o parte din investiţia netă a investitorului în întreprinderea asociată. De exemplu, un element pentru care decontarea nu este nici planificată, nici probabil a se produce în viitorul apropiat este, în fond, o extindere a investiţiei entităţii în întreprinderea asociată. Astfel de elemente pot să includă acţiuni preferenţiale, creanţe pe termen lung sau împrumuturi, însă nu includ creanţe tranzacţionale sau orice creanţă pe termen lung pentru care există garanţii reale adecvate, cum ar fi împrumuturile garantate. Pierderile recunoscute în conformitate cu metoda punerii în echivalenţă ca fiind în exces faţă de investiţia investitorului în acţiuni ordinare se aplică celorlalte componente ale interesului investitorului. (3) După ce participaţia investitorului este redusă la zero, pierderile adiţionale se contabilizează şi se recunoaşte o datorie doar în măsura în care investitorul şi-a asumat obligaţii legale sau implicite, sau a făcut plăţi în numele întreprinderii asociate. Dacă întreprinderea asociată raportează ulterior profituri, investitorul rezumă recunoaşterea cotei sale din acele profituri doar după ce cota sa din profituri egalează cota din pierderile nerecunoscute.67. - Partea grupului din întreprinderea asociată reprezintă suma participaţiilor la acea întreprindere asociată, aparţinând societăţii-mamă şi filialelor. În acest scop sunt ignorate participaţiile celorlalte entităţi în întreprinderea asociată.68. - Profiturile şi pierderile care rezultă din tranzacţiile "în amonte" şi "în aval" dintre investitor (inclusiv filialele sale consolidate) şi o întreprindere asociată sunt recunoscute în situaţiile financiare ale investitorului doar corespunzător participaţiilor în întreprinderea asociată, aparţinând unor deţinători terţi investitorului. Tranzacţiile "în amonte" sunt, de exemplu, vânzările de active de la o întreprindere asociată la un investitor. Tranzacţiile "în aval" sunt, de exemplu, vânzările de active de la un investitor către o întreprindere asociată. Partea investitorului din profitul sau pierderea întreprinderii asociate rezultând din aceste tranzacţii este eliminată.69. - Investiţia într-o întreprindere asociată este contabilizată utilizând metoda punerii în echivalenţă de la data la care devine întreprindere asociată.70. - Cele mai recente situaţii financiare anuale disponibile ale întreprinderii asociate sunt utilizate de investitor la aplicarea metodei punerii în echivalenţă. Dacă datele de raportare ale investitorului şi întreprinderii asociate sunt diferite, întreprinderea asociată întocmeşte, pentru uzul investitorului, situaţii financiare la aceeaşi dată ca situaţiile financiare anuale ale investitorului, cu excepţia cazului în care acest lucru este imposibil.71. - Dacă situaţiile financiare anuale ale unei întreprinderi asociate utilizate la aplicarea metodei punerii în echivalenţă sunt întocmite la o dată de raportare diferită de cea a investitorului, se vor face ajustări aferente efectelor tranzacţiilor sau evenimentelor semnificative care au loc între acea dată şi data situaţiilor financiare ale investitorului. În orice caz, diferenţa dintre data de raportare a întreprinderii asociate şi cea a investitorului nu va putea fi mai mare de 3 luni. Durata perioadelor de raportare şi diferenţele dintre datele de raportare vor fi aceleaşi de la o perioadă la alta.72. - (1) În cazul consolidării unei întreprinderi asociate, eliminările menţionate la pct. 40 lit. c) se efectuează în măsura în care informaţiile sunt cunoscute sau pot fi stabilite. (2) Derogările de la alin. (1) sunt permise, dacă sumele respective sunt nesemnificative în înţelesul pct. 24.73. - Dacă o întreprindere asociată întocmeşte situaţii financiare anuale consolidate, prevederile precedente se aplică capitalului şi rezervelor prezentate în aceste situaţii consolidate.74. - Pct. 59 - 73 pot să nu se aplice dacă interesul de participare în capitalul întreprinderii asociate nu este semnificativ în înţelesul pct. 24.  +  Capitolul IV CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE4.1. POLITICI CONTABILE75. - Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o societate-mamă la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale consolidate.76. - Situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să fie întocmite folosind politici contabile uniforme pentru tranzacţii asemănătoare şi alte evenimente în circumstanţe similare.77. - Dacă un membru al grupului foloseşte alte politici contabile decât cele adoptate în situaţiile financiare anuale consolidate, pentru tranzacţii asemănătoare şi evenimente în circumstanţe similare, în scopul întocmirii situaţiilor financiare consolidate trebuie făcute ajustări corespunzătoare la situaţiile sale financiare.78. - Trebuie prezentate politicile folosite pentru evaluarea fondului comercial şi a intereselor care nu controlează.4.2. NOTE EXPLICATIVE4.2.1. Prevederi generale79. - Pe lângă informaţiile cerute conform altor secţiuni din prezentele reglementări, notele la situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să furnizeze informaţii referitoare la aspectele prevăzute de prezenta subsecţiune.80. - (1) Notele explicative trebuie să cuprindă informaţii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi metodele utilizate pentru calcularea ajustărilor de valoare. (2) Pentru elementele incluse în situaţiile financiare anuale consolidate care sunt sau au fost iniţial exprimate în monedă străină, trebuie furnizate bazele de conversie utilizate pentru exprimarea acestora în moneda în care se întocmesc situaţiile financiare anuale consolidate.81. - În notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, următoarele informaţii:(a) - denumirile şi sediile sociale ale entităţilor incluse în consolidare;- proporţia de capital deţinută în entităţile incluse în consolidare, altele decât societatea-mamă, de către entităţile incluse în consolidare sau de către persoanele care acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi;- condiţiile care au determinat consolidarea, aşa cum acestea sunt prezentate la pct. 3, cu respectarea prevederilor pct. 8 - 10. Această ultimă menţiune poate fi, totuşi, omisă în cazul în care consolidarea a fost efectuată în temeiul pct. 3 lit. (a) şi dacă proporţia de capital este egală cu proporţia drepturilor de vot.(b) Aceleaşi informaţii trebuie furnizate în ceea ce priveşte entităţile excluse din consolidare conform prevederilor pct. 19 - 21, ca şi motivul excluderii lor.82. - În notele explicative se prezintă:Denumirile şi sediile sociale ale întreprinderilor asociate cu entitatea inclusă în consolidare, în sensul pct. 59, şi proporţia de capital a acestora, deţinută de entitatea inclusă în consolidare sau de persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi.Aceleaşi informaţii trebuie furnizate în ceea ce priveşte întreprinderile asociate menţionate la pct. 74, împreună cu motivele pentru care s-a considerat că acele interese de participare nu sunt semnificative în înţelesul pct. 24.83. - În notele explicative se prezintă:Denumirea şi sediul social ale entităţilor consolidate proporţional în temeiul pct. 53 la 58, factorii pe care se bazează conducerea comună şi proporţia capitalului acestora, deţinută de entităţile incluse în consolidare sau de persoanele care acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi.84. - Notele explicative prezintă:Denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţile, altele decât cele prevăzute la pct. 81 - 83 de mai sus, în care entităţile incluse în consolidare deţin direct sau prin intermediul unor persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi, un procentaj de capital de cel puţin 20%, menţionând proporţia de capital deţinută, suma de capital şi rezerve şi profitul sau pierderea ultimului exerciţiu financiar al entităţii în cauză, pentru care au fost aprobate situaţiile financiare. Aceste informaţii pot fi omise dacă nu sunt semnificative, în înţelesul pct. 24.85. - De asemenea, se prezintă numărul şi valoarea nominală a tuturor acţiunilor societăţii-mamă deţinute de entitatea însăşi, de filialele entităţii în cauză sau de o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul acelor entităţi.86. - În notele explicative se prezintă:Valoarea avansurilor şi creditelor acordate potrivit legii membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere ale societăţii-mamă, de către acea entitate sau de către una dintre filialele sale, indicând ratele dobânzii, principalele condiţii şi orice sume restituite, precum şi a angajamentelor asumate în contul lor sub forma garanţiilor de orice fel, indicând totalul pe fiecare categorie.87. - Trebuie să se menţioneze, totodată, dacă situaţiile financiare anuale consolidate au fost întocmite în conformitate cu prezentele reglementări.88. - (1) Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de câte ori este necesar, pentru buna lor înţelegere: a) denumirea şi sediul social al societăţii-mamă care face raportarea; b) data la care s-au încheiat situaţiile financiare anuale consolidate sau perioada la care se referă; c) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare anuale consolidate; d) unitatea de măsură în care sunt exprimate cifrele incluse în raportare. (2) Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate prezintă natura şi scopul comercial ale oricăror angajamente care nu sunt incluse în bilanţul consolidat, precum şi impactul financiar al acelor angajamente, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative şi în măsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, luate ca un tot. (3) Tranzacţiile cu entităţile legate, cu excepţia celor în interiorul grupului, încheiate de societatea-mamă sau de alte entităţi incluse în consolidare, inclusiv sumele acestor tranzacţii, natura relaţiei cu entitatea legată şi alte informaţii referitoare la tranzacţie, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, luate ca un tot, dacă aceste tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii normale de piaţă. Informaţii referitoare la tranzacţiile individuale se pot combina plecând de la natura lor, cu excepţia situaţiei în care informaţia separată este necesară pentru o înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu entitatea legată, asupra poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, luate ca un tot.4.2.2. Informaţii în completarea bilanţului consolidat89. - Notele explicative trebuie să prezinte pentru fiecare clasă de imobilizări corporale: a) bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute; b) metodele de amortizare folosite.90. - Dacă evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare a fost efectuată conform subsecţiunii 8.2.5.2. "Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare" a Capitolului II "Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale" din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, se prezintă: a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor şi tehnicilor de evaluare, dacă valorile juste au fost determinate în concordanţă cu prevederile acelei subsecţiuni; b) pe fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justă, modificările de valoare înregistrate direct în contul de profit şi pierdere, precum şi modificările incluse în rezerva de valoare justă potrivit aceleiaşi subsecţiuni; c) pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate, informaţii despre aria şi natura instrumentelor, inclusiv termenii şi condiţiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul şi certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; şi d) un tabel care să prezinte mişcările rezervei de valoare justă în cursul exerciţiului financiar.91. - Dacă evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare nu a fost efectuată potrivit subsecţiunii 8.2.5.2. din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, se prezintă următoarele: a) pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate:- valoarea justă a instrumentelor, dacă o astfel de valoare poate fi determinată prin oricare din metodele prevăzute la acea subsecţiune din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene;- informaţii privind aria şi natura instrumentelor financiare; şi b) pentru imobilizările financiare înregistrate la o valoare mai mare decât valoarea lor justă şi pentru care nu s-a utilizat opţiunea de a se reflecta o ajustare pentru pierdere de valoare, potrivit subsecţiunii 8.2.1 "Reguli de evaluare de bază" din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene:- valoarea contabilă şi valoarea justă a activelor individuale sau a grupărilor corespunzătoare ale acelor active individuale;- motivele pentru care nu a fost redusă valoarea contabilă, inclusiv natura elementelor care furnizează dovada că valoarea contabilă va fi recuperată.92. - Se prezintă valoarea totală a datoriilor înregistrate în bilanţul consolidat şi care sunt scadente după mai mult de cinci ani, precum şi valoarea totală a datoriilor înregistrate în bilanţul consolidat şi acoperite cu garanţii reale oferite de entităţile incluse în consolidare, menţionând natura şi forma garanţiilor.93. - Se prezintă valoarea totală a oricăror angajamente financiare neincluse în bilanţul consolidat, în măsura în care aceste informaţii sunt utile pentru evaluarea poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar. Orice angajamente privind pensiile şi entităţile afiliate neincluse în consolidare trebuie prezentate separat.94. - Pentru fiecare categorie de rezerve inclusă în capitalurile proprii, se descrie natura sa şi scopul pentru care a fost constituită.4.2.3. Informaţii în completarea contului de profit şi pierdere consolidat95. - Se prezintă defalcarea cifrei de afaceri consolidate, pe categorii de activităţi şi pe pieţe geografice, aşa cum acestea sunt definite în Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, în măsura în care aceste categorii şi pieţe diferă substanţial una faţă de alta, ţinând seama de modul de organizare a vânzării produselor şi furnizării serviciilor rezultate din activităţile curente ale entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar.96. - Separat, se prezintă totalul onorariilor percepute, aferente exerciţiului financiar, de auditorul statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale consolidate, totalul onorariilor percepute pentru alte servicii de asigurare, totalul onorariilor percepute pentru servicii de consultanţă fiscală şi totalul onorariilor percepute pentru alte servicii decât cele de audit statutar.97. - (1) Se prezintă numărul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar, de entităţile incluse în consolidare, defalcat pe categorii şi, dacă nu sunt prezentate distinct în contul de profit şi pierdere consolidat, cheltuielile cu personalul aferente exerciţiului financiar. (2) Se prezintă separat numărul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar de entităţile prevăzute la pct. 53 şi 54.98. - (1) În notele explicative se prezintă:Valoarea indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere ale societăţii-mamă pentru funcţiile deţinute de aceştia în societatea-mamă şi în filialele sale, precum şi orice angajamente care au luat naştere sau sunt încheiate în aceleaşi condiţii privind pensiile acordate foştilor membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare categorie. (2) Separat de informaţiile de la alin. (1), se prezintă indemnizaţiile acordate pentru funcţiile exercitate în entităţile controlate în comun şi întreprinderile asociate.99. - Se prezintă măsura în care calculul profitului sau pierderii consolidat(e) a exerciţiului financiar a fost afectat de evaluarea elementelor care, prin derogare de la principiile enunţate în secţiunile 7 şi 8 ale Capitolului II "Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale" din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi la pct. 50 din prezentele reglementări, a fost efectuată în exerciţiul financiar în cauză sau într-un exerciţiu financiar precedent, în vederea obţinerii de facilităţi fiscale. Atunci când influenţa unei asemenea evaluări asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul, ale entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, este semnificativă, trebuie prezentate detalii.100. - Se prezintă diferenţa dintre cheltuiala cu impozitul înregistrată în contul de profit şi pierdere consolidat al exerciţiului financiar şi ale celor aferente exerciţiilor financiare precedente, şi suma impozitului de plătit pentru aceste exerciţii, cu condiţia că această diferenţă să fie semnificativă pentru scopul impozitării viitoare.  +  Capitolul V RAPORTUL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR101. - Consiliul de administraţie al societăţii-mamă elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul consolidat al administratorilor, care cuprinde cel puţin o revizuire fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor şi a poziţiei entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care acestea se confruntă.102. - Revizuirea este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei activităţilor şi a poziţiei entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvată cu dimensiunea şi complexitatea afacerilor. În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea, performanţa sau poziţia financiară, analiza cuprinde atât indicatori financiari, cât şi, dacă este cazul, indicatori nefinanciari - cheie de performanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, inclusiv informaţii privind probleme de mediu înconjurător şi angajaţi.103. - În furnizarea analizei sale, raportul consolidat al administratorilor prevede, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale consolidate.104. - (1) Referitor la entităţile cuprinse în consolidare, raportul furnizează, de asemenea, o indicaţie despre: a) orice evenimente importante apărute după sfârşitul exerciţiului financiar; b) dezvoltarea previzibilă a entităţilor respective, considerate ca un tot unitar; c) activităţile entităţilor respective, considerate ca un tot unitar, din domeniul cercetării şi dezvoltării; d) utilizarea de către entităţile incluse în consolidare a instrumentelor financiare şi, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii, şi anume:- obiectivele şi politicile entităţilor în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politicile lor de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacţie previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, şi- expunerea la riscul de piaţă, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar, aşa cum acestea sunt prezentate în Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene. (2) Raportul consolidat al administratorilor prezintă o descriere a principalelor trăsături ale controlului intern al grupului şi a sistemelor de gestionare a riscurilor, în legătură cu procesul întocmirii de situaţii financiare anuale consolidate, atunci când o entitate are valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aşa cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital. În cazul în care raportul consolidat al administratorilor şi raportul administratorilor sunt prezentate ca un singur raport, aceste informaţii trebuie incluse în secţiunea raportului care cuprinde declaraţia asupra guvernanţei corporative. (3) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale entităţilor care întocmesc situaţii financiare anuale consolidate şi raport consolidat al administratorilor au obligaţia colectivă de a asigura ca situaţiile respective şi raportul consolidat al administratorilor să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.105. - În cazul entităţilor ale căror valori mobiliare - în totalitate sau o parte din aceste valori mobiliare - sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care fac obiectul unei oferte publice de achiziţie, astfel cum acestea sunt definite în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, raportul consolidat al administratorilor trebuie să cuprindă următoarele informaţii detaliate despre: a) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu indicarea claselor de acţiuni şi, dacă este cazul, pentru fiecare clasă de acţiuni, drepturile şi obligaţiile ataşate clasei respective şi procentul din capitalul social total pe care îl reprezintă; b) orice restricţii legate de transferul valorilor mobiliare, cum ar fi limitările privind deţinerea de valori mobiliare sau necesitatea de a obţine aprobarea entităţii sau a altor deţinători de valori mobiliare; c) deţinerile semnificative directe şi indirecte de acţiuni (inclusiv deţinerile indirecte prin structuri piramidale şi deţineri încrucişate de acţiuni, aşa cum acestea sunt definite în reglementările în vigoare privind piaţa de capital); d) deţinătorii oricăror valori mobiliare cu drepturi speciale de control şi o descriere a acestor drepturi; e) sistemul de control al oricărei scheme de acordare de acţiuni salariaţilor, dacă drepturile de control nu se exercită direct de către salariaţi; f) orice restricţii privind drepturile de vot, cum ar fi limitările drepturilor de vot ale deţinătorilor unui procent stabilit sau număr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperând cu entitatea, drepturile financiare ataşate valorilor mobiliare sunt separate de deţinerea de valori mobiliare; g) orice acorduri dintre acţionari care sunt cunoscute de către entitate şi care pot avea ca rezultat restricţii referitoare la transferul valorilor mobiliare şi/sau la drepturile de vot; h) regulile care prevăd numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administraţie şi modificarea actelor constitutive ale entităţii; i) puterile membrilor consiliului de administraţie şi, în special, cele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de acţiuni; j) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte şi care intră în vigoare, se modifică sau încetează în funcţie de o modificare a controlului entităţii ca urmare a unei oferte publice de achiziţie, şi efectele rezultate din aceasta, cu excepţia cazului în care prezentarea acestor informaţii ar prejudicia grav entitatea; această excepţie nu se aplică în cazul în care entitatea este obligată în mod special să prezinte asemenea informaţii conform altor cerinţe legale; k) orice acorduri dintre entitate şi membrii consiliului său de administraţie sau salariaţi, prin care se oferă compensări dacă aceştia demisionează sau sunt concediaţi fără un motiv rezonabil sau dacă relaţia de angajare încetează din cauza unei oferte publice de achiziţie.  +  Capitolul VI AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE106. - Situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor se auditează de către una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii.107. - Persoana sau persoanele responsabile cu auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate (denumite auditori statutari) îşi exprimă, de asemenea, un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situaţiile financiare anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar.108. - Raportul auditorilor statutari cuprinde: a) o introducere care identifică cel puţin situaţiile financiare anuale consolidate care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora; b) o descriere a ariei auditului statutar, care identifică cel puţin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar; c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia auditorilor statutari, potrivit căreia situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară şi, după caz, dacă situaţiile financiare anuale consolidate respectă cerinţele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii; d) o referire la orice aspecte asupra cărora auditorii statutari atrag atenţia, printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve; e) un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situaţiile financiare anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar.109. - Raportul se semnează de către auditori statutari, persoane fizice, în numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, după caz, şi se datează.110. - În cazul în care situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă se ataşează la situaţiile financiare anuale consolidate, raportul auditorilor statutari cerut de prezentele reglementări poate fi combinat cu raportul auditorilor statutari asupra situaţiilor financiare anuale ale societăţii-mamă, prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.  +  Capitolul VII APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE111. - Situaţiile financiare anuale consolidate se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în moneda naţională.112. - Situaţiile financiare anuale consolidate sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:- numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;- calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administratorul societăţii-mamă, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România);- numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.113. - Situaţiile financiare anuale consolidate, însoţite de raportul consolidat al administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză şi de raportul persoanei responsabile cu auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate, sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor societăţii-mamă.114. - (1) Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul consolidat al administratorilor şi raportul persoanei responsabile cu auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate, se publică de entitatea care a întocmit situaţiile financiare anuale consolidate, conform legislaţiei în vigoare. (2) Trebuie să fie posibilă obţinerea, la cerere, a unei copii a întregului raport consolidat al administratorilor sau a oricărei părţi a raportului. Preţul unei astfel de copii nu trebuie să depăşească costul său administrativ.Aceste prevederi nu se aplică entităţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind piaţa de capital.115. - (1) Ori de câte ori situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora auditorii statutari şi-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit. (2) Dacă situaţiile financiare anuale consolidate nu se publică în întregime, trebuie să se indice faptul că versiunea publicată este o formă prescurtată şi trebuie să se facă trimitere la oficiul registrului comerţului la care au fost depuse situaţiile financiare anuale consolidate. În cazul în care situaţiile financiare anuale consolidate nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie prezentat. În acest caz raportul de audit nu se publică, dar se menţionează dacă a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară, sau dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. De asemenea, se menţionează dacă raportul de audit face vreo referire la orice aspecte asupra cărora auditorii statutari atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.  +  Capitolul VIII FORMATUL BILANŢULUI CONSOLIDAT ŞI AL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE CONSOLIDAT  +  Secţiunea 1 BILANŢUL CONSOLIDAT116. - Formatul bilanţului consolidat este următorul:A. ACTIVE IMOBILIZATEI. IMOBILIZĂRI NECORPORALE1. Cheltuieli de constituire2. Cheltuieli de dezvoltare3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros, şi alte imobilizări necorporale4. Fond comercial pozitiv5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţieII. IMOBILIZĂRI CORPORALE1. Terenuri şi construcţii2. Instalaţii tehnice şi maşini3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţieIII. IMOBILIZĂRI FINANCIARE1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate neincluse în consolidare2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate neincluse în consolidare3. Interese de participare deţinute la entităţi neincluse în consolidare4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare5. Investiţii deţinute ca imobilizări6. Alte împrumuturiIV. TITLURI PUSE ÎN ECHIVALENŢĂB. ACTIVE CIRCULANTEI. Stocuri1. Materii prime şi materiale consumabile2. Producţia în curs de execuţie3. Produse finite şi mărfuri4. Avansuri pentru cumpărări de stocuriII. Creanţe (Sumele care urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)1. Creanţe comerciale2. Sume de încasat de la entităţile afiliate neincluse în consolidare3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare4. Alte creanţe5. Capital subscris şi nevărsatIII. Investiţii pe termen scurt1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate neincluse în consolidare2. Alte investiţii pe termen scurtIV. Casa şi conturi la bănciC. CHELTUIELI ÎN AVANSD. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile2. Sume datorate instituţiilor de credit3. Avansuri încasate în contul comenzilor4. Datorii comerciale - furnizori5. Efecte de comerţ de plătit6. Sume datorate entităţilor afiliate neincluse în consolidare7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările socialeE. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETEF. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTEG. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile2. Sume datorate instituţiilor de credit3. Avansuri încasate în contul comenzilor4. Datorii comerciale - furnizori5. Efecte de comerţ de plătit6. Sume datorate entităţilor afiliate neincluse în consolidare7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările socialeH. PROVIZIOANE1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare2. Provizioane pentru impozite3. Alte provizioaneI. Venituri în avans1. Subvenţii pentru investiţii2. Venituri înregistrate în avans3. Fond comercial negativJ. Capital şi rezerveI. Capital subscris1. Capital subscris vărsat2. Capital subscris nevărsatII. Prime de capitalIII. Rezerve din reevaluareIV. Rezerve1. Rezerve legale2. Rezerve statutare sau contractuale3. Rezerve de valoare justă4. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare5. Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină6. Alte rezerveAcţiuni propriiCâştiguri legate de instrumentele de capitaluri propriiPierderi legate de instrumentele de capitaluri propriiV. REZERVE DIN CONVERSIEVI. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)VII. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR aferent(ă) societăţii-mamăRepartizarea profituluiVIII. INTERESE CARE NU CONTROLEAZĂ1. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent(ă) intereselor care nu controlează2. Alte capitaluri proprii  +  Secţiunea 2 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE CONSOLIDAT117. - Formatul contului de profit şi pierdere consolidat este următorul:1. Cifra de afaceri netă2. Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie3. Producţia realizată pentru scopuri proprii şi capitalizată4. Alte venituri din exploatare5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile b) Alte cheltuieli externe6. Cheltuieli cu personalul: a) Salarii şi indemnizaţii b) Cheltuieli cu asigurările sociale, cu indicarea distinctă a celor referitoare la pensii7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi imobilizările necorporale b) Ajustări de valoare privind activele circulante, în cazul în care acestea depăşesc suma ajustărilor de valoare care sunt normale8. Alte cheltuieli de exploatareProfitul sau pierderea din exploatare9. Venituri din interese de participare10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate11. Alte dobânzi de încasat şi venituri similare12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile deţinute ca active circulante13. Dobânzi de plătit şi cheltuieli similare14. Profitul sau pierderea din activitatea curentă15. Venituri extraordinare16. Cheltuieli extraordinare17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară18. Impozitul pe profit19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus20. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent(ă) entităţilor integrate21. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent(ă) întreprinderilor asociate22. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar - total, atribuibil(ă):- societăţii-mamă- intereselor care nu controlează----