HOTĂRÂRE nr. 1.300 din 28 octombrie 2009pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 10 august 2005, se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:"(3) Preşedintele şi membrii Consiliului de supraveghere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, conform legislaţiei în vigoare: a) să fie cetăţeni români cu o experienţă de cel puţin 5 ani în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (2); b) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi/sau la operatorii de transport feroviar; c) să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau din adunarea generală a acţionarilor ale întreprinderilor prevăzute la lit. b); d) să nu aibă raporturi de muncă sau să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre întreprinderile prevăzute la lit. b); e) să nu îndeplinească sarcini care au legătură cu atribuirea contractelor de servicii publice de transport feroviar. (4) Preşedintele şi membrii Consiliului de supraveghere care în momentul numirii sau pe parcursul mandatului se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3) lit. c)-e) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate. (5) În caz de nerespectare a termenului de 3 luni prevăzut la alin. (4), mandatul preşedintelui şi al membrilor Consiliului de supraveghere încetează, urmând a fi desemnat, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, un alt preşedinte sau membru, după caz. (6) Prevederile alin. (3), (4) şi (5) reglementează regimul incompatibilităţilor în exercitarea atribuţiilor membrilor Consiliului de supraveghere, potrivit legii şi în acord cu art. 30 din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă."2. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Deciziile luate de Consiliul de supraveghere, emise în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), vor respecta dispoziţiile art. 5^1 cu privire la conflictul de interese."3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana care exercită funcţia de membru în Consiliul de supraveghere are un interes personal de natură patrimonială sau un interes care rezultă din calitatea de reprezentant al statului în cadrul organelor de conducere ale administratorilor infrastructurii feroviare din România şi/sau ale operatorilor de transport de călători ori de marfă, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin. (2) Fiecare membru al Consiliului de supraveghere are obligaţia de a nu lua nicio decizie şi de a nu participa la luarea unei decizii a Consiliului de supraveghere în următoarele situaţii: a) dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1); b) dacă nu sunt respectate prevederile prezentei hotărâri; c) dacă nu este asigurată independenţa decizională a membrilor atât în sfera relaţională internă, faţă de relaţiile ierarhice, funcţionale sau de reprezentare, cât şi în sfera relaţională externă, faţă de administratorul infrastructurii feroviare publice din România, operatorii de transport feroviar ori autorităţi sau instituţii publice din domeniul transportului feroviar; d) dacă, ca urmare a luării unei decizii, ar rezultă un folos material necuvenit, pentru sine, soţ/soţie sau rudele de gradul I; e) dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (3). (3) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (2) poate atrage revocarea de către ministrul transporturilor şi infrastructurii a mandatului acordat, precum şi răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, după caz, potrivit legii."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea Berceanup. Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan Mănoiup. Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de statBucureşti, 28 octombrie 2009.Nr. 1.300._________