LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*)privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 10 noiembrie 2009    -------------- Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 313/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 15 octombrie 2009.Legea nr. 24/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 18 ianuarie 2007.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi a stării de sănătate a populaţiei.  +  Articolul 2Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spaţiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbuşti, în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor: a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate; b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată:1. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă; c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive; d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă; e) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică; f) păduri de agrement.  +  Articolul 4În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) parc - spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populaţie; b) scuar - spaţiu verde, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii; c) grădină - teren cultivat cu flori, copaci şi arbuşti ornamentali care este folosit pentru agrement şi recreere, fiind deschis publicului; d) fâşie plantată - plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii aerului, realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de apă; e) grădină botanică - grădină în care sunt prezentate colecţii de plante vii cultivate în condiţii naturale ori de seră, în vederea studierii acestora sau doar pentru curiozităţile pe care le prezintă; f) grădină zoologică - orice colecţie de animale vii, menţinute într-un amplasament administrat şi deschis publicului, în scopul promovării conservării biodiversităţii şi pentru a furniza mijloace de educaţie, informare şi petrecere a timpului liber, în relaţie cu prezentarea şi conservarea vieţii sălbatice; g) muzeu în aer liber - instituţie care dispune de un spaţiu verde neacoperit, special amenajat, în vederea expunerii şi studierii unor obiecte de artă, relicve, documente istorice şi ştiinţifice şi a educării publicului; h) bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă - complex format dintr-un cadru vegetal şi din zone construite, special amenajate şi dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de instalaţii sportive); i) parc expoziţional - spaţiu verde special amenajat destinat informării publicului şi promovării unor evenimente; j) spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu - spaţii verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic şi de protecţie, de ameliorare a climatului şi a calităţii aerului; k) pădure de agrement - pădure sau zonă împădurită în care se realizează diferite lucrări în vederea creării unui cadru adecvat petrecerii timpului liber; l) spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi lacurilor - plantaţii realizate în lungul cursurilor de apă sau împrejurul lacurilor, al căror rol principal este de protecţie a acestora; m) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică - plantaţii realizate în lungul căilor de circulaţie sau în jurul unor instalaţii cu potenţial ridicat de poluare, în vederea ameliorării calităţii mediului şi protejării infrastructurii aferente.  +  Articolul 5Pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice au următoarele obligaţii: a) să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi; b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi; c) să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi; d) să nu ocupe cu construcţii provizorii sau permanente zonele inventariate ca spaţii verzi.  +  Articolul 6Persoanele juridice au următoarele obligaţii: a) să asigure integritatea, refacerea şi îngrijirea spaţiilor verzi aflate în proprietatea lor; b) să coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale pentru protecţia mediului, cu cele ale autorităţii centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităţile administraţiei publice locale la toate lucrările preconizate în spaţiile verzi şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea amenajării acestora; c) să nu diminueze suprafeţele inventariate ca spaţii verzi.  +  Articolul 7Prin administrarea spaţiilor verzi se asigură îndeplinirea următoarelor obiective: a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor; b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii; c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi; d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor; e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie; f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural.  +  Articolul 8 (1) Administrarea spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de autorităţile administraţiei publice locale şi de alte organe împuternicite în acest scop. (2) Administrarea spaţiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitată de către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Persoanele juridice care concesionează terenuri pentru construcţia şi amplasarea în spaţiile verzi a obiectivelor pentru activităţi socioculturale sunt obligate să obţină avizele, acordurile şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Locul de amplasare a obiectivelor, suprafaţa terenurilor şi condiţiile de desfăşurare a activităţii ulterioare se determină în baza unor proiecte de specialitate, de amenajare a teritoriului şi urbanism, avizate şi aprobate conform legii, cu obligativitatea ca suprafeţele cumulate ale acestor construcţii să nu ocupe mai mult de 10% din suprafaţa spaţiului verde respectiv. (2) Construcţiile şi amenajările de orice tip, altele decât cele specificate la alin. (1), sunt interzise. (3) Transplantarea arborilor şi arbuştilor se va face numai cu acordul administraţiei publice locale şi al autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului. (4) Construcţiile neautorizate în spaţiile verzi se demolează şi terenul se va aduce la starea iniţială, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate de proprietarul construcţiei.  +  Articolul 10 (1) Municipiile de rang zero şi unu au obligaţia să efectueze, până la data de 1 ianuarie 2011, auditul suprafeţei, calităţii şi accesibilităţii spaţiilor verzi, urmat de elaborarea unei strategii şi a unui plan de acţiune privind conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi. (2) Strategia privind conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi are în vedere distribuţia echilibrată a acestora în raport cu specificul unităţii teritoriale de referinţă, precum şi crearea de spaţii verzi prin transformarea terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri şi prin aplicarea de metode alternative. (3) La extinderea suprafeţei intravilanului localităţilor, autorităţile publice locale au obligaţia să asigure o cotă de 5% pentru amenajarea de spaţii verzi publice.  +  Articolul 11 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să asigure finanţarea materialului dendricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea terenurilor şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi proprietatea acestora. (2) Proiectele de amenajare specifică vor fi elaborate de către specialişti în domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii şi forestier. (3) Lucrările de amenajare se execută cu material forestier şi floricol, adaptat climei, provenit din pepiniere şi alte plantaţii de arbuşti decorativi care, prin proprietăţile lor biologice şi morfologice, au o valoare estetică şi ecologică şi nu afectează sănătatea populaţiei şi biosistemele existente deja în zonă.  +  Articolul 12 (1) Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii acestora. (2) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi cu arbori şi arbuşti sunt obligaţi să realizeze măsurile de întreţinere a acestora. (3) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure măsurile privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare. (4) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure drenarea apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi, în reţeaua de preluare a apelor pluviale. (5) În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar) plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în aliniamente în lungul bulevardelor şi străzilor, pe terenurile din zonele urbane şi rurale, este interzisă intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum şi a celor de pe traseul reţelelor aeriene.  +  Articolul 13 (1) Protecţia spaţiilor verzi, a dotărilor specifice sau mobilierului urban specific este asigurată de către proprietarii şi administratorii acestora şi prin intermediul instituţiilor de ordine publică abilitate conform legislaţiei în vigoare. (2) Instituţiile de ordine publică sunt obligate să acorde ajutorul solicitat de proprietarii şi administratorii spaţiilor verzi în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor ilicite de deteriorare sau distrugere a obiectivelor şi vegetaţiei din spaţiile verzi.  +  Articolul 14 (1) Protecţia vegetaţiei spaţiilor verzi împotriva dăunătorilor se efectuează în baza prognozelor şi avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuţii de prevenire, îndrumare şi control de specialitate pentru protecţia plantelor. (2) Menţinerea stării de sănătate fitosanitară a vegetaţiei din spaţiile verzi se efectuează de către proprietarii şi administratorii acestora, prin realizarea măsurilor de prevenire a răspândirii şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor plantelor şi prin măsuri de carantină, sub directa îndrumare şi controlul de specialitate al unităţilor fitosanitare pentru protecţia plantelor. (3) Protecţia spaţiilor verzi împotriva bolilor şi dăunătorilor se efectuează, de regulă, prin acţiuni preventive, metode biologice şi metodologii integrate. Aplicarea substanţelor fitosanitare pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor este strict limitată şi se realizează sub coordonarea instituţiilor fitosanitare şi de protecţia mediului.  +  Articolul 15Controlul realizării măsurilor de protecţie a spaţiilor verzi este exercitat de instituţiile abilitate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru administraţie şi interne, autorităţile administraţiei publice locale şi de unităţile fitosanitare locale pentru protecţia plantelor.  +  Articolul 16 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul unităţilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spaţiilor verzi, pe care le actualizează ori de câte ori intervin modificări. (2) Evidenţa spaţiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raţionale a acestora, a regenerării şi protecţiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative şi cantitative, precum şi asigurarea informaţiilor despre spaţiile verzi. (3) Registrele locale ale spaţiilor verzi se constituie pe baza normelor tehnice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, cu avizul ministrului mediului şi al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de un an de la elaborarea şi publicarea acestora.  +  Articolul 17 (1) Obligaţia organizării şi conducerii registrelor spaţiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Registrul local al spaţiilor verzi este un sistem informaţional care cuprinde datele tehnice ale tuturor spaţiilor verzi conform indicilor de calitate şi cantitate. (3) Registrele locale ale spaţiilor verzi vor fi făcute publice şi vor putea fi consultate la sediile autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 18 (1) Răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice. (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru îndeplinirea obligaţiilor privind spaţiile verzi. (3) Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se efectuează în condiţiile prevăzute de lege, cu păstrarea destinaţiei de spaţiu verde. (4) Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare. (5) În limita unei cote de 5% din suprafaţa fiecărui obiectiv înregistrat în registrul local al spaţiilor verzi, autorităţile administraţiei publice locale pot autoriza amplasarea unor construcţii uşoare, cu caracter provizoriu, pentru activităţile de comerţ şi alimentaţie publică, în conformitate cu documentaţiile de urbanism legal aprobate.  +  Articolul 19 (1) Activităţile de administrare şi gospodărire a spaţiilor verzi subordonate autorităţilor administraţiei publice locale sunt finanţate din bugetul local pentru: a) cheltuielile legate de regenerarea, paza şi protecţia spaţiilor verzi şi pentru tratamentele fitosanitare recomandate de unităţile fitosanitare locale pentru protecţia plantelor; b) efectuarea lucrărilor de proiectare şi de cercetare ştiinţifică în domeniul protecţiei şi amenajării durabile a spaţiilor verzi; c) investiţiile capitale în domeniul spaţiilor verzi; d) crearea şi dezvoltarea spaţiilor verzi prin achiziţionarea de terenuri disponibile cu potenţial sociocultural sau ecologic, în vederea atingerii şi respectării normativelor europene existente în domeniu cu privire la necesarul de spaţii verzi; e) alte obligaţii legate de administrarea şi gospodărirea spaţiilor verzi. (2) Activităţile de gospodărire a spaţiilor verzi proprietate privată sunt finanţate de proprietari. (3) Finanţarea lucrărilor de regenerare a spaţiilor verzi se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Sursele de finanţare necesare pentru aplicarea măsurilor de administrare şi gospodărire a spaţiilor verzi vor fi prevăzute în bugetele locale, începând cu anul 2010.  +  Articolul 20Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.  +  Articolul 21Persoanele fizice şi persoanele juridice răspund contravenţional, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru: a) folosirea neautorizată a terenurilor cu spaţii verzi; b) nerespectarea cerinţelor privind proiectarea, construirea şi darea în exploatare a obiectivelor în spaţiile verzi; c) atribuirea terenurilor pentru construcţii în spaţiile verzi fără coordonarea cu organele teritoriale ale autorităţii centrale pentru amenajarea teritoriului, ale autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi fără consultarea populaţiei; d) desfăşurarea neautorizată a activităţilor economice, de turism şi agrement în spaţiile verzi; e) ocuparea nelegitimă a terenurilor cu spaţii verzi; f) deteriorarea spaţiilor verzi în urma incendiilor sau a comportării iresponsabile cu focul; g) aruncarea pe spaţiile verzi de mase plastice, hârtii, sticle, resturi animaliere, deşeuri menajere şi orice alte deşeuri; h) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, sistemelor de drenaj, instalaţiilor tehnice şi inginereşti din spaţiile verzi; i) colectarea plantelor medicinale, a fructelor şi a ierbii de gazon; j) păşunatul pe spaţii verzi; k) decopertarea litierei şi deteriorarea păturii vii şi a stratului de sol fertil; l) capturarea animalelor protejate integrate ecosistemului spaţiului verde; m) plimbarea şi îmbăierea câinilor şi a altor animale în afara spaţiilor amenajate; n) distrugerea spaţiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, chimicale, deşeuri de producţie, produse petroliere sau alte substanţe nocive.  +  Articolul 22 (1) Prejudiciile cauzate spaţiilor verzi se recuperează pe baza hotărârii judecătoreşti definitive. (2) În cazul deteriorării spaţiilor verzi în urma incendiilor, se stabileşte compensarea nu numai a pagubei pricinuite spaţiilor verzi, ci şi a cheltuielilor suportate pentru stingerea incendiului şi curăţarea teritoriului de deşeurile provenite în urma acestuia şi refacerea zonei verzi. (3) În cazul poluării chimice a spaţiilor verzi se stabileşte nu numai compensarea pagubei pricinuite spaţiilor verzi, ci şi a cheltuielilor suportate pentru reecologizarea zonei şi a lucrărilor pe termen lung necesare pentru decontaminarea zonei, precum şi a cheltuielilor medicale evaluate în cazul afectării populaţiei. (4) Producţia lemnoasă şi alte produse dobândite ilicit din exploatarea spaţiilor verzi sunt supuse confiscării şi transmise administratorilor spaţiilor verzi.  +  Articolul 23 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează: a) de la 50 lei la 100 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. a), b) şi c), art. 6, 9, art. 16 alin. (3) şi ale art. 21 lit. a), f), g), h), i), k) şi l); b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. d) şi ale art. 21 lit. b), c), d), e), j), m) şi n); c) de la 5.000 lei la 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) şi ale art. 18 alin. (1), (3) şi (4); d) de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoane fizice şi de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (5); e) de la 100.000 lei la 200.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1). (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu, de persoanele împuternicite în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora.  +  Articolul 24Prevederile art. 23 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 25Prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale şi judeţene pot fi stabilite şi alte fapte ce constituie contravenţii la regimul spaţiilor verzi.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 313/2009, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 24/2007 şi care se aplică în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 313/2009:"Art. II. - (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se elaborează conţinutul-cadru al auditului şi al strategiei referitoare la conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi, care se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale responsabil cu urbanismul şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Normele tehnice prevăzute la art. 18*) alin. (3) din Legea nr. 24/2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se modifică şi se completează corespunzător şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Art. III. - Până la realizarea registrelor locale ale spaţiilor verzi, schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi definite ca atare în Legea nr. 24/2007 poate fi făcută doar pe baza unor documentaţii de urbanism legal aprobate, care să stabilească şi lucrările de utilitate publică necesare."------------ Notă *) Art. 18 a devenit prin renumerotare art. 16.-------------