LEGE-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Partea I  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.(2) Începând cu data intrării în vigoare, în tot sau în parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt și rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege.(3) Partea a II-a a prezentei legi reglementează sistemul unitar de salarizare pentru o perioadă tranzitorie, până când sistemul va fi simplificat și îmbunătățit în conformitate cu partea a III-a a prezentei legi.  +  Articolul 2(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică:a) personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;b) personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;c) personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii.(2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.(3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică și asimilat acestuia, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcționarii publici.  +  Articolul 3Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:a) caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;b) supremația legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forța legii;c) luarea în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a indemnizațiilor cu caracter general sau special, precum și a altor drepturi de natură salarială, recunoscute sau stabilite, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâri judecătorești, prin acte de negociere colectivă, precum și prin alte modalități, acestea regăsindu-se la un nivel acceptat, potrivit principiilor prezentei legi, în salariul brut sau, după caz, în salariul de bază, în solda funcției de bază sau în indemnizația lunară de încadrare;d) echitate și coerență, prin crearea de oportunități egale și remunerație egală pentru muncă de valoare egală pe baza principiilor și normelor unitare privind stabilirea și acordarea salariului și a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar;e) sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale în baza legilor speciale anuale, astfel încât ponderea în produsul intern brut a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv la un nivel sustenabil.  +  Articolul 4Raportul între salariul de bază minim și cel maxim în sectorul bugetar este de 1 la 12.  +  Articolul 5Prin legile speciale prevăzute la art. 7 alin. (1) se stabilesc majorări salariale anuale, astfel încât ponderea în produsul intern brut prognozat a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv, de la 9,40% în anul 2009 la 8,70% în anul 2010, la 8,16% în anul 2011, la 7,88% în anul 2012, la 7,58% în anul 2013, la 7,34% în anul 2014 și la 7,00% în anul 2015 și în anii următori.  +  Partea a II-a  +  Capitolul II Reglementări comune  +  Articolul 6Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca scop și finalitate următoarele:a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar în raport cu importanța, răspunderea, complexitatea activității și nivelul studiilor necesare pentru desfășurarea activității;b) stabilirea salariului de bază, a soldelor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, ca principal element al câștigului salarial, prin includerea în acestea, după caz, a unor sporuri, majorări sau indemnizații cu caracter general;c) realizarea ierarhiei salariilor funcțiilor de bază, a soldelor și a indemnizațiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate, având la bază următoarele criterii:– nivelul studiilor și al competențelor;– importanța socială a muncii;– complexitatea și diversitatea activităților;– responsabilitatea și impactul deciziilor;– expunerea la factori de risc;– incompatibilitățile și conflictele de interese;– dificultatea activităților specifice;– condițiile de acceptare pe post;d) transparența mecanismului de stabilire a salariului de bază, a soldelor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, precum și a celorlalte drepturi salariale;e) compatibilizarea procesului de descentralizare cu principiile prevăzute de prezenta lege;f) diferențierea salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare în funcție și de nivelul la care se prestează activitatea: central, teritorial și local.  +  Articolul 7(1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat în perioada 2010-2015, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază pentru personalul militar și a indemnizațiilor lunare de încadrare, prevăzute în anexele la prezenta lege, stabilite anual prin legi speciale.(2) Realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se efectuează în mod etapizat, astfel încât în perioada de implementare a prezentei legi nicio persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit actualelor reglementări.  +  Articolul 8În anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/lună și fără a depăși această valoare.  +  Articolul 9(1) În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizează pentru personalul bugetar din aparatul propriu și din unitățile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale.(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar se asigură de fiecare ordonator principal de credite cu încadrarea în resursele financiare alocate anual prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale sau prin reglementări specifice domeniului.  +  Articolul 10Monitorizarea și controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizează de către Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor Publice, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestor instituții.  +  Capitolul III Elementele sistemului de salarizare  +  Articolul 11(1) Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar în raport cu munca depusă, cu cantitatea și calitatea acesteia, cu importanța socială a muncii, cu condițiile concrete în care aceasta se desfășoară, cu rezultatele obținute, precum și cu principiile prevăzute la art. 6.(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele funcțiilor de bază și indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele și alte drepturi, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.  +  Articolul 12(1) Coeficienții de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele funcțiilor de bază și indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile și alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzuți în anexele nr. I, nr. I/1, nr. I/2, nr. I/3, nr. I/4, nr. II, nr. II/1.1, nr. II/1.2, nr. II/1.3, nr. II/1.4, nr. II/2, nr. II/3, nr. II/4.1, nr. II/4.2, nr. II/4.3, nr. II/4.4, nr. II/4.5, nr. II/4.6, nr. II/4.7, nr. II/5, nr. II/6, nr. II/7, nr. II/8, nr. II/9, nr. II/10, nr. II/11, nr. II/12, nr. II/13, nr. II/14, nr. III, nr. III/1, nr. III/2, nr. III/3, nr. III/4, nr. IV, nr. IV/1A, nr. IV/1B, nr. IV/1C, nr. IV/2,nr. IV/3A, nr. IV/3B, nr. IV/4, nr. IV/5, nr. IV/6, nr. V, nr. V/1, nr. V/2, nr. V/3, nr. V/3A, nr. V/4, nr. VI, nr. VI/1-7, nr. VII, nr. VII/1, nr. VIII, nr. VIII/1, nr. IX, nr. IX/1, nr. IX/2, nr. IX/3, nr. IX/4, nr. X, nr. X/1, nr. XI, nr. XI/1, nr. XII, nr. XII/1, nr. XII/2, nr. XII/3 și nr. XIII.(2) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 pentru anul 2010 este de 705 lei, iar creșterea coeficientului de ierarhizare 1,00 după anul 2010 va fi condiționată de reducerea numărului de angajați, necesară realizării țintelor anuale privind ponderea cheltuielilor de personal în produsul intern brut prevăzute la art. 5, în vederea atingerii unui nivel al coeficientului de ierarhizare 1,00 de 1.100 lei în 2015.(3) În anul 2010, salariile, soldele și indemnizațiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fără a fi utilizați coeficienții de ierarhizare prevăzuți în anexele la prezenta lege.  +  Secţiunea 1 Salariile de bază, soldele funcțiilor de bază și indemnizațiile lunare de încadrare  +  Articolul 13(1) Salariile de bază se diferențiază pe funcții în raport cu nivelul pregătirii profesionale, experiența și răspunderea în muncă, precum și cu nivelul de complexitate a activității specifice fiecărui post.(2) În cadrul fiecărei funcții, salariile de bază se diferențiază pe grade în cazul studiilor superioare, studiilor superioare de scurtă durată și pe trepte profesionale în cazul studiilor medii, astfel încât să se asigure posibilitatea diferențierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane și cu experiența acesteia în muncă. De regulă, se utilizează 2-3 grade și, respectiv, 2-3 trepte profesionale.(3) În cadrul fiecărui grad sau al fiecărei trepte profesionale, diferențierea salariilor de bază se face pe un număr de 5 gradații, corespunzătoare celor 5 tranșe de vechime în muncă, prevăzute la art. 16, cu excepția funcțiilor publice, unde se utilizează 3 grade profesionale și 3 trepte de salarizare.(4) Salariile de bază, soldele funcțiilor de bază și indemnizațiile lunare de încadrare se determină prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare prevăzuți pentru fiecare funcție cu valoarea coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu în leu, în favoarea salariatului.  +  Articolul 14Diferențierea salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare se realizează prin utilizarea unor coeficienți de ierarhizare cuprinși în intervalul 1,00, pentru funcția cu cea mai mică responsabilitate, și 12,00, pentru funcția cu cea mai mare responsabilitate în stat.  +  Articolul 15(1) Pentru personalul care ocupă o funcție de conducere, diferențierea salariilor de bază se face potrivit art. 13, utilizându-se două niveluri de salarizare corespunzătoare celor două grade, respectiv trepte de salarizare în cazul funcționarilor publici, care conțin indemnizația de conducere, sporul de vechime, precum și sporurile cuprinse în coeficienții de ierarhizare, prevăzuți în anexele la prezenta lege.(2) Nivelul de salarizare corespunzător gradului, respectiv celor două trepte de salarizare în cazul funcționarilor publici se stabilește de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 16(1) Tranșele de vechime în muncă, în funcție de care se acordă cele 5 gradații, sunt următoarele:– de la 3 la 5 ani;– de la 5 la 10 ani;– de la 10 la 15 ani;– de la 15 la 20 ani;– peste 20 ani.(2) Gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă prevăzută la tranșa respectivă.(3) Pentru acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.  +  Articolul 17(1) Personalului care s-a aflat în concediu plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și personalului ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, i se acordă, la reluarea activității, salariul de bază aferent gradului sau treptei profesionale în care a fost încadrat anterior suspendării.(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se stabilește conform legilor specifice.  +  Secţiunea a 2-a Sporuri  +  Articolul 18Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.  +  Articolul 19(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcții de execuție sau de conducere se compensează cu timp liber corespunzător.(2) În cazul în care munca prestată peste durata normală a timpului de lucru nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, conform alin. (1), aceasta se plătește în luna următoare, cu un spor de 75% aplicat la salariul de bază.(3) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru și sporul prevăzute la alin. (2) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii.(4) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de funcții în aceeași unitate, la funcția cumulată.  +  Articolul 20Munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plătește cu un spor de 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite. Munca astfel prestată și plătită nu se compensează și cu timp liber corespunzător.  +  Articolul 21Pentru activitatea desfășurată de nevăzătorii cu handicap accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază.  +  Articolul 22Sporurile, majorările, precum și indemnizațiile de conducere care, potrivit prezentei legi, sunt incluse în salariul de bază, în solda funcției de bază sau în indemnizația lunară de încadrare, după caz, sunt prevăzute în notele din cuprinsul anexelor la prezenta lege.  +  Articolul 23(1) Suma sporurilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază sau a indemnizațiilor lunare de încadrare, după caz.(2) Suma sporurilor și indemnizațiilor individuale nu va depăși 30% din salariul de bază, solda funcției de bază sau indemnizația lunară de încadrare.(3) Guvernul poate aproba depășiri ale limitei prevăzute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal și pentru condiții temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăți suplimentare, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (1).  +  Secţiunea a 3-a Premii  +  Articolul 24(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.(2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.  +  Articolul 25(1) Pentru activitatea desfășurată, personalul beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază sau a indemnizațiilor de încadrare, după caz, realizate în anul pentru care se face premierea.(2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proporțional cu perioada în care a lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază brute lunare realizate în perioada în care a desfășurat activitate.(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului au desfășurat activități profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârșit abateri pentru care au fost sancționate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din funcție pentru fapte imputabile lor.(4) Plata premiului anual se va face pentru întregul personal salarizat potrivit prezentei legi, începând cu luna ianuarie a anului următor perioadei pentru care se acordă premiul.  +  Secţiunea a 4-a Alte drepturi  +  Articolul 26(1) În cazuri excepționale, posturile vacante și temporar vacante pot fi ocupate și prin cumul de funcții, de personal angajat prin concurs sau examen, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcții și a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante.(2) Posturile vacante și temporar vacante din unitățile sanitare publice, din unitățile de asistență socială și medico-socială, de cultură și învățământ, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate.  +  Articolul 27Angajarea personalului prin cumul de funcții în cazul în care o parte din programul funcției cumulate se suprapune celui corespunzător funcției în care este încadrat se face cu acordul conducerii unității la care persoana în cauză are funcția de bază.  +  Articolul 28(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției de conducere și care nu a fost sancționată disciplinar.(2) În perioada prevăzută la alin. (1), persoana beneficiază de salariul de bază aferent funcției de conducere respective.  +  Capitolul IV Modul de stabilire a salariilor în primul an de aplicare a legii  +  Articolul 29(1) Aplicarea prevederilor prezentei legi în ceea ce privește nivelul de salarizare pentru funcțiile prevăzute în anexele prezentei legi se realizează etapizat, prin modificarea succesivă a salariilor de bază în plată, a soldelor funcțiilor de bază sau a indemnizațiilor lunare de încadrare.(2) Salariile de bază, soldele funcțiilor de bază sau indemnizațiile lunare de încadrare rezultate prin majorări potrivit prevederilor alin. (1) nu vor depăși valoarea corespunzătoare coeficientului de ierarhizare stabilit conform încadrărilor în grilele de salarizare, multiplicat cu valoarea coeficientului 1,00.  +  Articolul 30(1) Începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului, și, după caz, indemnizațiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din salariul de bază, din soldele funcțiilor de bază, respectiv din indemnizațiile lunare de încadrare, prevăzute în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, în soldele funcțiilor de bază, respectiv în indemnizațiile lunare de încadrare corespunzătoare funcțiilor din luna decembrie 2009, atât pentru personalul de execuție, cât și pentru funcțiile de conducere.(2) Sporurile specifice pe categorii de personal și domenii de activitate sunt cele prevăzute în cap. III și în anexele la prezenta lege.(3) Reîncadrarea personalului se face corespunzător tranșelor de vechime în muncă și pe funcțiile corespunzătoare categoriei, gradului și treptei profesionale avute în luna decembrie 2009.(4) La funcțiile de execuție unde s-a redus numărul de grade sau trepte profesionale, reîncadrarea personalului ale cărui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesională imediat următoare celei eliminate.(5) În anul 2010, personalul aflat în funcție la 31 decembrie 2009 își va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:a) noul salariu de bază, solda funcției de bază sau, după caz, indemnizația lunară de încadrare va fi cel/cea corespunzătoare funcțiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege;b) sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege rămase în afara salariului de bază, soldei funcției de bază sau, după caz, indemnizației lunare de încadrare se vor acorda într-un cuantum care să conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru luna decembrie 2009.(6) Pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regăsesc în anexele la prezenta lege și nu au fost incluse în salariile de bază, în soldele funcțiilor de bază sau, după caz, în indemnizațiile lunare de încadrare, sumele corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, până la acoperirea integrală a acestora.(7) Prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 și 24 nu se aplică în anul 2010.  +  Articolul 31Pentru personalul nou-încadrat pe funcții în perioada de aplicare etapizată, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare.  +  Articolul 32Pentru personalul promovat în funcții în perioada de aplicare etapizată, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare.  +  Articolul 33Personalul bugetar trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.  +  Articolul 34(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite.(2) Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile.(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.  +  Articolul 35Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale, pentru avansarea în gradații, precum și pentru acordarea celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.  +  Articolul 36(1) Persoanele care ocupă funcții de conducere în instituțiile și autoritățile publice care sunt supuse restructurării vor fi trecute pe un post vacant în cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit legii, cu respectarea condițiilor de vechime prevăzute de lege.(2) În cazul în care postul vacant este inferior postului aferent funcției de execuție a persoanei care a ocupat funcția de conducere, postul vacant va fi transformat la acel nivel.(3) În situația în care în cadrul structurii organizatorice, aprobată potrivit legii, nu există un post vacant, se transformă postul propriu al persoanei într-o funcție de execuție, corespunzătoare studiilor și condițiilor de vechime ale acesteia.  +  Articolul 37(1) Condiția prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea funcționarilor publici de conducere, în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere, precum și pentru funcționarii publici care ocupă o funcție publică de conducere, pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Funcționarii publici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să îndeplinească condiția prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut, sub sancțiunea eliberării din funcția publică.  +  Articolul 38În baza art. 18 alin. (1) și (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, salarizarea absolvenților ciclului I și II (Bologna) se face la nivelul absolvenților cu studii superioare de lungă durată (S).  +  Articolul 39Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcții specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 40Încălcarea dispozițiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual, a indemnizațiilor și, după caz, a soldelor funcțiilor de bază la încadrarea, promovarea și avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum și acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.  +  Partea a III-a  +  Capitolul V Aplicarea etapizată a legii  +  Articolul 41(1) Începând cu 1 ianuarie 2011 și până la 31 decembrie 2012 sistemul public de salarizare și ierarhizare va fi reformat și simplificat printr-un proiect de lege, care să prevadă inclusiv: reducerea numărului de funcții din sectorul bugetar, trecerea treptată la salarii nominale, îmbunătățirea ierarhiilor în cadrul domeniilor bugetare și a sistemului de grade, gradații și trepte salariale.(2) Principiile proiectului de lege prevăzut la alin. (1) vor fi:a) stabilirea unui sistem reformat și simplificat de ierarhizare în sectorul bugetar, care să cuprindă grupuri ocupaționale și grade și care să se bazeze pe o metodologie modernă de evaluare pe bază de ocupație și responsabilități, astfel încât să promoveze remunerație egală pentru muncă egală.În cadrul unui grup ocupațional, toate pozițiile vor fi clasificate pe grade, doar pe baza responsabilităților efective ale fiecărei poziții;b) stabilirea unei grile unice pentru toate instituțiile publice care fac obiectul acestei legi, care să definească nivelul salariului de bază pentru toate pozițiile din toate grupurile ocupaționale.Fiecare grup ocupațional și grad va fi conceput pentru a recompensa mai mult funcțiile cu o mai mare responsabilitate și pentru a oferi motivații pentru ca personalul cu calificarea și experiența corespunzătoare să-și asume responsabilități mai mari;c) competitivitatea în raport cu piața muncii, în cadrul constrângerilor bugetare, pentru a atrage și a menține personal calificat;d) controlul unitar; miniștrii sau conducătorii instituțiilor publice care fac obiectul acestei legi nu pot acorda drepturi salariale suplimentare față de cele prevăzute de prezenta lege;e) eliminarea cumulului de funcții.  +  Articolul 42(1) În vederea aplicării prevederilor art. 41, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înființează o comisie bipartită, denumită în continuare Comisia. Comisia va fi formată din specialiști ai Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, ai Ministerului Finanțelor Publice, ai Ministerului Administrației și Internelor, ai Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Apărării Naționale, ai Ministerului Sănătății și ai Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și câte un reprezentant desemnat de către confederațiile sindicale reprezentative la nivel național. Atribuțiile Comisiei vor fi aprobate până la 30 octombrie 2009. Comisia poate solicita asistență tehnică, în măsura în care consideră necesar.(2) Componența nominală a Comisiei și atribuțiile acesteia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.(3) Nu mai târziu de 30 iunie 2010, Comisia va publică un raport, care va descrie în detaliu structura grupurilor ocupaționale și a gradelor, grila unică, dispozițiile revizuite pentru sporuri și alte stimulente financiare, cerințele unui sistem centralizat și automatizat de administrare a salariilor, precum și orice alte aspecte conexe.(4) Până la 30 septembrie 2010, după luarea în considerare a raportului Comisiei, Guvernul va prezenta Parlamentului spre aprobare un proiect de lege simplificat al salarizării în sectorul public pentru anul 2011.  +  Articolul 43Pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, de alte instituții și autorități, precum și pe baza studiilor independente, Comisia va realiza o analiză comparativă a evoluției drepturilor salariale din sectorul public și sectorul privat, în vederea asigurării competitivității drepturilor salariale din sectorul bugetar cu cele de pe piața forței de muncă.  +  Articolul 44Comisia formulează propuneri cu privire la reformarea sistemului public de salarizare și ierarhizare în conformitate cu prevederile art. 41.  +  Articolul 45(1) Prin legile anuale de implementare, pe baza raportului publicat de Comisie, sistemul public de salarizare și ierarhizare va fi reformat în conformitate cu prevederile art. 41, corelat cu schimbările structurale din administrația publică și din alte domenii din sectorul bugetar.(2) În sistemul de salarizare prevăzut la alin. (1), salariul de bază pentru fiecare funcție, stabilit în valori nominale pe bază de responsabilități, va reprezenta principalul element al veniturilor salariale, iar sporurile și indemnizațiile vor fi stabilite numai în cazul în care condițiile temporare de muncă fac necesară acordarea unei plăți suplimentare, cu respectarea prevederilor art. 23.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 46Anexele nr. I-XIII fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 47Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2010, cu excepția dispozițiilor art. 49-52 și ale art. 4 alin. (1) din anexa nr. VI, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 48(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:1. Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 14 iulie 1993, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 22, 23, 35 și 36.2. Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 21, 22, 23 și 30.3. Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 18 și a anexei nr. 5.4. Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare.5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare.6. Legea nr. 56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, cu modificările și completările ulterioare.7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 10 alin. (8), art. 11 alin. (4), art. 12-14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 22-29, art. 30-31, art. 31^1 alin. (2), art. 32-34 și art. 37-41.8. Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 1, 23, 42, 43, 62, art. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, precum și pct. 1, 7 și 11-16 din nota la anexa nr. 1, anexa nr. 5, pct. 4 din anexa nr. 7, precum și pct. 2, 4 și 6 din anexa nr. 9.9. Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 1, 25, 29 alin. (2) și (3), art. 37, 38, 52, 55-58, pct. 1 al notei la anexa nr. 1, pct. 3 al anexei nr. 4, pct. 2 și 3 ale anexei nr. 5.10. Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 6, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31^1, 31^2, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 și anexei nr. 5^1.11. Legea nr. 435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 23, 26, 27, 28, 29, 35 și 36.12. Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 23, 25 și 30^2.13. Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 și 33.14. Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 3 iunie 2009.15. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 18 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 711/2001, cu modificările și completările ulterioare.16. Ordonanța Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 și în anul 2009 personalului din învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările și completările ulterioare.17. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37 și art. 41^1.18. Ordonanța Guvernului nr. 16/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007, aprobată prin Legea nr. 218/2007.19. Ordonanța Guvernului nr. 13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 209/2008, cu modificările ulterioare.20. Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 3 alin. (3), art. 7, 20, 23, 24, 26, 27 și 29-31. Dispozițiile art. 23 alin. (1) se aplică în mod corespunzător și personalului de probațiune.21. Legea nr. 327/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din serviciile de probațiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 19 iulie 2006, cu excepția art. 4 alin. (6), art. 12 și 14-24.22. Ordonanța Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 272/2008, cu modificările ulterioare.23. Art. 51 alin. (3)-(6) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare.24. Art. 25 alin. (2)-(6) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006.25. Ordonanța Guvernului nr. 14/2008 privind creșterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 237/2008, cu modificările ulterioare.26. Ordonanța Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, cu excepția art. I.27. Ordonanța Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 1, 25, art. 29 alin. (2) și (3), art. 38, 39, 52, 56, 59, 62, pct. 3 din anexa nr. 4, precum și pct. 3 din anexa nr. 5.28. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000, aprobată prin Legea nr. 395/2001, cu modificările ulterioare.29. Art. 12 alin. (2), art. 15^1 și anexa din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007.30. Ordonanța Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999, cu modificările și completările ulterioare.31. Art. 13 din Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare.32. Art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 184/2004, cu modificările ulterioare.33. Art. 20 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare.34. Hotărârea Guvernului nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, cu modificările ulterioare.35. Hotărârea Guvernului nr. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 6 noiembrie 1998, cu modificările ulterioare.36. Hotărârea Guvernului nr. 150/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar și personalul auxiliar sanitar, încadrat în unități sanitare și de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 martie 1999, cu modificările și completările ulterioare.37. Hotărârea Guvernului nr. 238/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic din învățământul superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 aprilie 2000.38. Hotărârea Guvernului nr. 125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituțiile publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 10 martie 1999.39. Art. 70 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004.40. Art. 49 alin. (2) și (3), art. 50 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (8), (11), (12) și (13), art. 51 alin. (1), (2), (4), (5) și (7), art. 89, 90 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (11) și (12), art. 91 alin. (1), art. 94 alin. (4), art. 106 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare.41. Art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea și funcționarea Aeroclubului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995, cu modificările ulterioare.42. Art. 28 alin. (2) și art. 33 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009.43. Orice alte dispoziții contrare prezentei legi.(2) Prevederile din actele normative referitoare la detașare, delegare și mutare, acordarea concediilor, a primei de vacanță, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea și locuința rămân în vigoare.  +  Articolul 49La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă:1. Art. 19 și 21 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare.2. Art. 11 și 12 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare.3. Art. 19 și 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare.4. Art. 19 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.5. Art. 21 și 41^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare.6. Art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare.7. Art. 28 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare.8. Art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare.9. Art. 17 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările și completările ulterioare.10. Art. 21 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.11. Art. 16 din Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Curții de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995, cu modificările ulterioare.12. Art. 98 alin. (2) liniuța a 2-a din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare.13. Art. 15 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificările și completările ulterioare.14. Art. 31 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 50La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, încetează următoarele drepturi salariale suplimentare stabilite prin acte juridice în favoarea personalului autorităților și instituțiilor publice:a) suplimentul postului și suplimentul corespunzător treptei de salarizare;b) sporul de mobilitate.  +  Articolul 51La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, litera c) a alineatului (2) al articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:c) în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public;  +  Articolul 52La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, alineatul (1) al articolului 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 96(1) Funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice și în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public potrivit fișei postului.Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 15 septembrie 2009.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU PEREȘ
  București, 5 noiembrie 2009.Nr. 330.  +  Anexa nr. I
  REGLEMENTĂRI
  specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administrația publică
   +  Secţiunea 1 Salarii de bază  +  Articolul 1Salariile de bază și indemnizațiile pentru personalul contractual încadrat în serviciile Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, în ministere și în alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, în Agenția Națională de Integritate, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Constituțională, Consiliul Legislativ, Consiliul Concurenței, Avocatul Poporului, Curtea de Conturi, Consiliul Național al Audiovizualului, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Agenția Națională de Presă AGERPRES sunt prevăzute în anexa nr. I/1.  +  Articolul 2Salariile de bază și indemnizațiile pentru personalul contractual din serviciile deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate - prefecturi, consilii județene, municipii sunt prevăzute în anexa nr. I/2.  +  Articolul 3Salariile de bază și indemnizațiile pentru personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor, primăriilor și din serviciile publice din subordinea acestora sunt prevăzute în anexa nr. I/3.  +  Articolul 4Salariile de bază pentru personalul contractual încadrat pe funcții de specialitate specifice din aparatul de lucru al cabinetului senatorial și al demnitarului sunt prevăzute în anexa nr. I/4.  +  Secţiunea a 2-a Sporuri  +  Articolul 5(1) Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, poate fi acordat personalului salarizat potrivit anexelor nr. I/1-I/4.(2) Locurile de muncă, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare, categoriile de personal, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens, prin regulament aprobat de către ordonatorul principal de credite cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 6Sporurile la salariul de bază, care sunt specifice unor domenii bugetare și care se acordă personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevăzute, după caz, în anexele care cuprind salariile de bază pentru personalul din unitățile bugetare din aceste domenii.  +  Secţiunea a 3-a Angajarea, promovarea și avansarea în funcții, grade sau trepte profesionale și gradații a personalului contractual  +  Articolul 7(1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, existent în statul de funcții, în cazul personalului contractual, se face prin concurs sau examen, pe baza criteriilor de selecție stabilite prin regulament de către ordonatorul principal de credite, în raport cu cerințele postului.(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale în cadrul examenului sau concursului de ocupare a unui post vacant se va face de către o comisie desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, conform prevederilor legale.  +  Articolul 8(1) Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcții, grade sau trepte profesionale se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcții.(2) În situația în care nu există un post vacant, promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.(3) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativele "foarte bun", cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariaților.(4) Avansarea în gradația imediat superioară se face la îndeplinirea condiției de vechime prevăzute de tranșele de vechime în muncă.(5) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale, de către conducătorul instituției publice, la propunerea șefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bun", "bun", "satisfăcător" și "nesatisfăcător".(6) Stabilirea concretă a criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale, în cazul avansării sau ocupării unui post vacant, se face prin hotărâri ale Guvernului, inițiate de fiecare ordonator principal de credite.(7) Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant, cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de cel puțin 6 luni, dar nu mai mare de un an, și vor fi avansate, pe bază de examen, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară.(8) Absolvenții învățământului superior de lungă și scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional imediat superior gradului de debutant, păstrându-și gradația avută la data promovării, numai în măsura în care atribuțiile din fișa postului au fost modificate în mod corespunzător.
   +  Anexa nr. I/1
  ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
  Aparatul de lucru al: Parlamentului României, Administrației Prezidențiale, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Curții de Conturi, Guvernului și ministerelor, Avocatului Poporului, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Național al Audiovizualului, Agenției Naționale de Presă AGERPRES, altor organe centrale de specialitateI. Salarii de bază pentru funcții de specialitateA. Funcții de conducere
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorCoeficienți de ierarhizare
  Grad I Grad II
  1.Secretar general S 6,05 6,45
  2.Secretar general adjunctS 5,95 6,25
  3.Șef departament S 5,95 6,25
  4.Director general S 5,75 6,15
  5.Director general adjunctS 5,60 6,00
  6.Director S 5,60 6,00
  7.Director adjunct S 5,45 5,85
  8.Șef serviciu S 5,35 5,50
  9.Șef birou S 5,25 5,40
  Notă 1. Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru funcția de director, respectiv director adjunct se utilizează și pentru salarizarea directorului coordonator al serviciului public deconcentrat și, respectiv, a directorului adjunct coordonator al serviciului public deconcentrat.
  B. Funcții de execuție
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorCoeficienți de ierarhizare
  BazaGradația corespunzătoare tranșelor de vechime
  1 2 3 4 5
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Consilier, expert, inspector de specialitate,revizor contabil, auditor; gradul I A S 3,053,253,403,553,753,95
  2.Consilier, expert, inspector de specialitate,revizor contabil, auditor; gradul I S 2,252,352,502,602,702,85
  3.Consilier, expert, inspector de specialitate,referent de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II S 1,902,002,102,202,302,45
  4.Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 1,75- - - - -
  5. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 2,152,252,352,502,652,75
  6. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 1,851,902,002,102,202,35
  7. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 1,601,651,751,801,901,95
  8. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 1,30- - - - -
  b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
  9.Consilier juridic gradul I A S 3,053,253,403,553,753,95
  10.Consilier juridic gradul I S 2,252,352,502,602,702,85
  11.Consilier juridic gradul II S 1,902,002,102,202,302,45
  12.Consilier juridic debutant S 1,75 - - - - -
  c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  13.Referent IA M 1,651,701,801,902,002,05
  14.Referent I M 1,551,651,701,801,902,00
  15.Referent II M 1,501,551,651,701,801,90
  16.Referent debutant M 1,20 - - - - -
  Notă
  Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la pct. I se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale.
  II. Funcții specifice unor ministere1. Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de AfaceriSalarii de bază pentru personalul care îndeplinește funcții specifice comerțului exterior și cooperării economiceA. Funcții de conducere
  Nr. crt. Funcția Nivelul studiilorCoeficienți de ierarhizare
  Grad IGrad II
  1.Director general cu rang de ministru consilier S 7,70 7,95
  2.Director general adjunct, director de cabinet curang de consilier economic S 7,70 7,90
  3.Director cu rang de secretar economic I S 7,40 7,65
  4.Director adjunct cu rang de secretar economic I S 7,30 7,50
  5.Șef serviciu cu rang de secretar economic II S 7,20 7,40
  6.Șef birou cu rang de secretar economic II S 6,90 7,15
  Notă
  În coeficienții de ierarhizare sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate și sporul pentru limbi străine.
  B. Funcții de execuție
  Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
  BazaGradația corespunzătoaretranșelor de vechime
  1 2 3 4 5
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Ministru consilier *) S 6,056,406,707,007,307,60
  2.Consilier economic S 4,805,055,305,555,806,00
  3.Secretar economic I S 4,604,855,105,305,555,75
  4.Secretar economic II S 3,854,054,254,454,604,80
  5.Secretar economic III S 3,603,804,004,154,304,50
  6.Atașat economic S 3,403,603,753,904,104,25
  Notă
  *) La limita maximă cuprinde și indemnizația de conducere.
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  7.Referent transmitere I M 2,402,502,602,702,852,95
  8.Referent transmitere II M 2,352,452,552,652,802,90
  9.Referent transmitere III M 2,252,352,452,602,702,85
  10.Referent debutant M 1,20 - - - - -
  2. Ministerul Tineretului și Sportului
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorCoeficienți de ierarhizare
  BazaGradația corespunzătoare tranșelor de vechime
  1 2 3 4 5
  Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 2,152,252,402,502,652,75
  2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 1,851,902,002,102,202,35
  3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 1,601,651,751,801,901,95
  4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 1,30- - - - -
  3. Ministerul Administrației și InternelorFuncții specifice Arhivelor Naționale
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorCoeficienți de ierarhizare
  BazaGradația corespunzătoare tranșelor de vechime
  1 2 3 4 5
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Arhivist gradul IA S 3,103,253,403,603,753,95
  2.Arhivist gradul I S 2,252,402,502,602,702,85
  3.Arhivist gradul II S 1,902,002,102,202,302,45
  4.Arhivist debutant S 1,75 - - - - -
  5.Arhivist gradul IA SSD 2,152,252,402,502,652,75
  6.Arhivist gradul I SSD 1,851,902,002,102,202,35
  7.Arhivist gradul II SSD 1,601,651,751,801,901,95
  8.Arhivist debutant SSD 1,30 - - - - -
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  9.Arhivar IA M 1,651,701,801,902,002,05
  10.Arhivar I M 1,551,651,701,801,902,00
  11.Arhivar II M 1,501,551,651,701,801,90
  12.Arhivar debutant M 1,20 - - - - -
  4. Ministerul Sănătății
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorCoeficienți de ierarhizare
  BazaGradația corespunzătoare tranșelor de vechime
  1 2 3 4 5
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Asistent-șef S 3,103,253,403,603,753,95
  2.Asistent-șef SSD 2,152,252,352,502,652,75
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  3.Asistent-șef PL 1,902,002,102,152,302,40
  4.Asistent-șef M 1,651,701,801,902,002,05
  5. Consilieri pentru afaceri europene din autorități și instituții publice
  Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
  BazaGradația corespunzătoaretranșelor de vechime
  1 2 3 4 5
  1.Consilier pentru afaceri europene S 3,103,253,403,603,753,95
  Notă 1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, indemnizația de conducere, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de importanță națională, sporul de vechime în muncă.2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.
   +  Anexa nr. I/2
  SERVICIILE DECONCENTRATE ALE MINISTERELOR ȘI ALE ALTOR ORGANE CENTRALE DE SPECIALITATE - PREFECTURI, CONSILII JUDEȚENE, MUNICIPII
  I. Salarii de bază pentru funcții de specialitateA. Funcții de conducere
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorCoeficienți de ierarhizare
  Grad IGrad II
  1.Director general S 5,255,55
  2.Director general adjunct S 5,105,50
  3.Director S 5,105,50
  4.Director adjunct S 4,955,35
  5.Șef serviciu S 4,855,05
  6.Șef birou S 4,804,90
  B. Funcții de execuție
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorCoeficienți de ierarhizare
  BazaGradația corespunzătoare tranșelor de vechime
  1 2 3 4 5
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Consilier, expert, inspector de specialitate,revizor contabil, auditor; gradul I A S 2,802,953,103,253,403,55
  2.Consilier, expert, inspector de specialitate,revizor contabil, auditor; gradul I S 2,052,152,252,352,502,60
  3.Consilier, expert, inspector de specialitate,referent de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II S 1,801,902,002,102,202,30
  4.Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 1,75 - - - - -
  5.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 1,952,052,152,252,402,50
  6.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 1,651,751,801,902,052,10
  7.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 1,451,501,601,651,751,80
  8.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 1,30 - - - - -
  b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
  9.Consilier juridic gradul IA S 2,802,953,103,253,403,55
  10.Consilier juridic gradul I S 2,052,152,252,352,502,60
  11.Consilier juridic gradul II S 1,801,902,002,102,202,30
  12.Consilier juridic debutant S 1,75 - - - - -
  c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  13.Referent IA M 1,501,551,651,701,801,90
  14.Referent I M 1,401,501,551,651,701,80
  15.Referent II M 1,351,401,501,551,651,70
  16.Referent debutant M 1,20 - - - - -
  Notă
  Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la pct. I se utilizează și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor, precum și a funcțiilor de la cabinetul primarului municipiului reședință de județ și de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului București, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcției corespunzătoare nivelului studiilor
  II. Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice
  Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
  BazaGradația corespunzătoaretranșelor de vechime
  1 2 3 4 5
  1.Casier trezorier I M 1,551,651,701,801,952,05
  2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M;G 1,251,301,351,401,451,50
  3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol,numărător bani; debutant M;G 1,20 - - - - -
  Notă 1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, cuantumul lunar al primelor de stabilitate, sporul de vechime în muncă.2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.
   +  Anexa nr. I/3
  ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
  Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de bază pentru funcții de specialitateA. Funcții de conducere
  Nr. crt. Funcția Nivelul studiilorCoeficienți de ierarhizare
  Grad IGrad II
  1.Director general S 4,75 5,10
  2.Director general adjunct S 4,60 5,00
  3.Director S 4,60 5,00
  4.Director adjunct S 4,50 4,85
  5.Șef serviciu S 4,40 4,60
  6.Șef birou S 4,30 4,50
  B. Funcții de execuție
  Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
  BazaGradația corespunzătoaretranșelor de vechime
  1 2 3 4 5
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Consilier, inspector de specialitate, revizorcontabil, arhitect, auditor; gradul IA S 2,602,752,953,053,253,35
  2.Consilier, inspector de specialitate, revizorcontabil, arhitect, auditor; gradul I S 1,952,052,102,202,352,45
  3.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 1,801,902,002,102,202,30
  4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; debutant S 1,75 - - - - -
  5.Conductor arhitect, referent, inspector, subinginer; gradul IA SSD 1,851,902,052,152,252,35
  6.Conductor arhitect, referent, inspector, subinginer; gradul I SSD 1,601,651,751,801,902,00
  7.Conductor arhitect, referent, inspector, subinginer; gradul II SSD 1,351,401,501,601,651,70
  8.Conductor arhitect, referent, inspector, subinginer; debutant SSD 1,30 - - - - -
  b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
  9.Consilier juridic gradul IA S 2,602,752,953,053,253,35
  10.Consilier juridic gradul I S 1,952,052,102,202,352,45
  11.Consilier juridic gradul II S 1,801,902,002,102,202,30
  12.Consilier juridic debutant S 1,75 - - - - -
  c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  13.Referent, inspector; IA M 1,401,451,501,601,701,80
  14.Referent, inspector; I M 1,301,401,451,501,601,70
  15.Referent, inspector; II M 1,251,301,401,451,501,60
  16.Referent, inspector; debutant M 1,20 - - - - -
  17.Agent agricol I M 1,451,501,651,701,801,90
  18.Agent agricol II M;G 1,301,351,401,451,501,60
  19.Agent agricol debutant M;G 1,20 - - - - -
  Notă 1. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute în prezenta anexă se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de la cabinetul primarului comunei, orașului și municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcției corespunzătoare nivelului studiilor.2. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv.
  II. Salarii de bază pentru funcții din aparatul consiliilor
  Nr. crt. Funcția - secretar - Nivelul studiilorCoeficienți de ierarhizare
  Grad IGrad II
  1.Consiliul General al Municipiului București 6,35 6,50
  2.Consilii județene 6,20 6,30
  3.Municipii reședință de județ
  Cu peste 150.000 locuitori Se aplică și la sectoarele municipiului București. 5,80 5,90
  Cu până la 150.000 locuitori 5,50 5,65
  4.Municipii
  Categoria I 5,15 5,30
  Categoria II 5,10 5,20
  5. Orașe
  Categoria I 4,95 5,10
  Categoria II 4,90 5,00
  Categoria III 4,80 4,95
  6. Comune
  Cu peste 7.000 locuitori 4,75 4,90
  Categoria I (între 3.000 și 7.000 locuitori) 4,65 4,80
  Categoria II (până la 3.000 locuitori) 4,60 4,75
  Notă 1. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităților administrativ-teritoriale care, în mod excepțional, potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezentul act normativ se diminuează cu 10%.3. În coeficienții de ierarhizare sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de vechime în muncă.4. Polițiștii comunitari beneficiază și de prevederile pct. 1 din anexa nr. IV/2.5. Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația primarului, a președintelui consiliului județean sau a primarului general al municipiului București, după caz.6. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.
   +  Anexa nr. I/4
  CABINETUL DEMNITARULUI
  Salarii de bază*1)_____________*1) Se utilizează și pentru cancelaria prefectului, cabinetul președintelui consiliului județean și cabinetul primarului general al municipiului București.
  Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
  BazaGradația corespunzătoaretranșelor de vechime
  1 2 3 4 5
  Funcții de execuție de specialitate specifice
  1.Șef birou senatorial, șef cabinet S 2,452,552,702,803,003,10
  2.Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent SSD 2,302,402,502,652,802,95
  3.Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent PL 1,751,851,902,002,102,20
  4.Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent M 1,701,751,851,952,052,15
  5.Director de cabinet S 3,403,603,703,904,104,30
  6.Consilier S 3,403,603,703,904,104,30
  7.Expert S 3,253,403,553,703,904,10
  8.Consultant S 2,552,702,803,003,103,25
  9.Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (șofer) M 1,451,501,601,701,751,85
  Notă 1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de vechime în muncă.2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.
   +  Anexa nr. II
  REGLEMENTĂRI
  specifice personalului contractual din unitățile bugetare subordonate autorităților administrației publice
   +  Secţiunea 1 Salarii de bază  +  Articolul 1Salariile de bază pentru personalul contractual din unitățile bugetare subordonate autorităților administrației publice sunt prevăzute astfel:a) în anexa nr. II/1, pentru unitățile de învățământ;b) în anexa nr. II/2, pentru unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială;c) în anexa nr. II/3, pentru unitățile de cercetare;d) în anexa nr. II/4, pentru unitățile de cultură;e) în anexa nr. II/5, pentru unitățile de cult;f) în anexa nr. II/6, pentru unitățile sportive;g) în anexa nr. II/7, pentru unitățile de navigație;h) în anexa nr. II/8, pentru laboratoarele centrale și alte unități bugetare din agricultură;i) în anexa nr. II/9, pentru oficiile de cadastru, geodezie și cartografie;j) în anexa nr. II/10, pentru unitățile de protecție a mediului;k) în anexa nr. II/11, pentru unitățile de aviație sportivă;l) în anexa nr. II/12, pentru unitățile sanitar-veterinare;m) în anexa nr. II/13, pentru alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și pentru compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții din unitățile cuprinse în anexele nr. II/1-II/12;n) în anexa nr. II/14, pentru activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și deservire din unitățile din sectorul bugetar.  +  Secţiunea a 2-a Sporuri și alte drepturi  +  Articolul 2Sporurile la salariile de bază și alte drepturi care sunt specifice unor domenii bugetare sunt prevăzute, după caz, în anexele care cuprind salariile de bază pentru personalul din unitățile bugetare respective.  +  Articolul 3(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea pot fi acordate personalului salarizat potrivit anexelor nr. II/1.1-II/14, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;c) personalul care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază.(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4În unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, unde activitatea se desfășoară fără întrerupere, în 3 ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum și personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 poate primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopții, prevăzut la art. 18 din lege, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele 3, respectiv două ture.  +  Articolul 5(1) Munca prestată de personalul din unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, respectiv de personalul din sistemul sanitar-veterinar și de personalul din vămi care își desfășoară activitatea în posturile de inspecție la frontieră, în vederea asigurării continuității activității în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plătește cu un spor de 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite.(2) Munca astfel prestată și plătită nu se compensează și cu timp liber corespunzător.  +  Articolul 6(1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază.(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază, în zilele lucrătoare, se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar aferent salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 25%.(3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar aferent salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 50%.(4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) și (3) se aprobă trimestrial de comitetul director.(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă și care la nivelul acestei unități desfășoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și vor beneficia numai de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor acestui articol. Salariul de bază se stabilește pentru funcția și gradul profesional în care aceștia sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, corespunzător vechimii în muncă, și se utilizează pentru stabilirea tarifului orar.(6) Medicii care sunt nominalizați să asigure asistența medicală de urgență, prin chemări de la domiciliu, vor fi salarizați pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu un venit determinat în funcție de 40% din tariful orar aferent salariului de bază și numărul de ore cât asigură garda la domiciliu.  +  Articolul 7Personalul sanitar cu pregătire superioară cu funcție de conducere care efectuează gărzi pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază va beneficia de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor art. 6; pentru determinarea tarifului orar se utilizează salariul de bază al funcției de execuție stabilit pentru funcția și gradul profesional în care aceștia sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, corespunzător vechimii în muncă.  +  Articolul 8În situația în care medicul de gardă la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistență medicală de urgență la nivelul unității sanitare publice și nu poate fi contactat sau nu răspunde solicitării, acesta va fi sancționat prin diminuarea salariului de bază individual cu un procent între 5-10% pe o perioadă de 3 luni, în condițiile legii.  +  Articolul 9(1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfășoară activitate integrată în unitățile sanitare în care funcționează catedra sau disciplina didactică.(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcționează în alte unități decât cele sanitare este integrat în unitățile sanitare stabilite de Ministerul Sănătății.(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) și (2), cu excepția rezidenților, desfășoară activitate integrată prin cumul de funcții, în baza unui contract individual de muncă cu jumătate de normă, în limita posturilor normate și vacante.(4) La încetarea raporturilor de muncă cu unitățile de învățământ, cadrele didactice care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani își pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unitățile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.  +  Articolul 10De prevederile art. 50 alin. (1) și ale art. 90 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază numai profesorul universitar și profesorul I grad didactic I din învățământul preuniversitar.  +  Articolul 11Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.  +  Secţiunea a 3-a Angajarea, promovarea și avansarea personalului contractual din unitățile bugetare în funcții, grade și gradații  +  Articolul 12Angajarea, promovarea și avansarea personalului contractual pe funcții, grade sau trepte profesionale și gradații se fac potrivit prevederilor din statute sau alte reglementări proprii sau, în cazul în care nu există o reglementare proprie, se aplică prevederile art. 7 și 8 din anexa nr. I.
   +  Anexa nr. II/1.1
  SALARII ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR
  Nr. crt. Funcția*) Vechimea în învățământ Coeficienți de ierarhizare
  BazaGradația corespunzătoaretranșelor de vechime
  1 2 3 4 5
  1.Profesor universitar peste 40 ani - - - - - 7,60
  35-40 ani - - - - - 7,50
  30-35 ani - - - - - 7,45
  25-30 ani - - - - - 7,20
  20-25 ani - - - - - 7,00
  15-20 ani - - - - 6,306,60
  10-15 ani - - - 5,856,106,40
  2.Conferențiar universitar peste 40 ani - - - - - 5,00
  35-40 ani - - - - - 5,00
  30-35 ani - - - - - 5,00
  25-30 ani - - - - - 4,70
  20-25 ani - - - - - 4,60
  15-20 ani - - - - 4,154,35
  10-15 ani - - - 3,904,104,25
  6-10 ani - - 3,703,854,004,15
  3.Șef lucrări (lector universitar) 35-40 ani - - - - - 3,65
  30-35 ani - - - - - 3,65
  25-30 ani - - - - - 3,65
  20-25 ani - - - - - 3,60
  15-20 ani - - - - 3,453,55
  10-15 ani - - - 3,203,353,45
  6-10 ani - - 3,003,153,303,40
  2-6 ani 2,602,752,903,053,203,30
  4.Asistent universitar 35-40 ani - - - - - 3,25
  30-35 ani - - - - - 3,25
  25-30 ani - - - - - 3,25
  20-25 ani - - - - - 3,20
  15-20 ani - - - - 3,053,15
  10-15 ani - - - 2,853,003,10
  6-10 ani - - 2,652,802,953,05
  2-6 ani2,402,502,602,752,903,00
  până la 2 ani 2,352,452,552,702,802,95
  5.Preparator universitar 6-10 ani**) - - 2,302,402,502,65
  2-6 ani**) 2,052,152,252,352,452,55
  până la 2 ani 2,002,102,202,302,402,50
  Notă
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.
  **) Pentru preparatorii din domeniul medical.
   +  Anexa nr. II/1.2
  SALARII ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Nr. crt.Funcția didactică și gradul didactic*) Vechimea în învățământ Coeficienți de ierarhizare
  BazaGradația corespunzătoaretranșelor de vechime
  1 2 3 4 5
  1.Profesor I (studii superioare de lungă durată, ciclul II Bologna) grad didactic I peste 40 ani - - - - - 4,25
  35-40 ani - - - - - 4,15
  30-35 ani - - - - - 4,10
  25-30 ani - - - - - 4,05
  22-25 ani - - - - - 4,00
  18-22 ani - - - - 3,453,70
  14-18 ani - - - 3,153,303,40
  10-14 ani - - - 3,103,253,30
  6-10 ani - - 2,903,003,153,25
  2-6 ani 2,302,502,752,903,103,15
  2.Profesor I (studii superioare de lungă durată, ciclul II Bologna) grad didactic II peste 40 ani - - - - - 3,45
  35-40 ani - - - - - 3,45
  30-35 ani - - - - - 3,45
  25-30 ani - - - - - 3,45
  22-25 ani - - - - - 3,40
  18-22 ani - - - - 3,103,30
  14-18 ani - - - 2,853,003,10
  10-14 ani - - - 2,802,903,00
  6-10 ani - - 2,602,702,852,90
  2-6 ani 2,252,352,452,552,652,80
  3.Profesor I (studii superioare de lungă durată, ciclul II Bologna) grad didactic definitiv peste 40 ani - - - - - 3,20
  35-40 ani - - - - - 3,20
  30-35 ani - - - - - 3,20
  25-30 ani - - - - - 3,20
  22-25 ani - - - - - 3,10
  18-22 ani - - - - 2,802,90
  14-18 ani - - - 2,652,752,85
  10-14 ani - - - 2,602,702,80
  6-10 ani - - 2,452,552,652,75
  2-6 ani 2,202,252,352,452,552,65
  4.Profesor I (studii superioare de lungă durată, ciclul II Bologna) debutant până la 2 ani 2,102,202,302,402,502,60
  5. Profesor II (studii superioare de scurtă durată, ciclul I Bologna) grad didactic Ipeste 40 ani - - - - - 3,40
  35-40 ani - - - - - 3,40
  30-35 ani - - - - - 3,40
  25-30 ani - - - - - 3,40
  22-25 ani - - - - - 3,25
  18-22 ani - - - - 2,903,15
  14-18 ani - - - 2,752,853,00
  10-14 ani - - - 2,702,802,90
  6-10 ani - - 2,502,602,702,80
  6. Profesor II (studii superioare de scurtă durată, ciclul I Bologna) grad didactic II peste 40 ani - - - - - 3,15
  35-40 ani - - - - - 3,15
  30-35 ani - - - - - 3,15
  25-30 ani - - - - - 3,15
  22-25 ani - - - - - 3,00
  18-22 ani - - - - 2,552,80
  14-18 ani - - - 2,352,502,70
  10-14 ani - - - 2,302,402,60
  6-10 ani - - 2,102,252,352,50
  2-6 ani 1,801,902,002,102,202,40
  7. Profesor II (studii superioare de scurtă durată, ciclul I Bologna) grad didactic definitiv peste 40 ani - - - - - 2,55
  35-40 ani - - - - - 2,55
  30-35 ani - - - - - 2,55
  25-30 ani - - - - - 2,55
  22-25 ani - - - - - 2,45
  18-22 ani - - - - 2,302,40
  14-18 ani - - - 2,202,252,35
  10-14 ani - - - 2,152,202,30
  6-10 ani - - 2,052,102,152,25
  2-6 ani 1,751,851,952,052,102,20
  8. Profesor II (studii superioare de scurtă durată, ciclul I Bologna) debutant până la 2 ani 1,651,751,851,952,052,15
  9. Institutor grad didactic I peste 40 ani - - - - - 2,95
  35-40 ani - - - - - 2,90
  30-35 ani - - - - - 2,85
  25-30 ani - - - - - 2,80
  22-25 ani - - - - - 2,75
  18-22 ani - - - - 2,502,70
  14-18 ani - - - 2,352,452,60
  10-14 ani - - - 2,302,402,50
  6-10 ani - - 2,152,252,352,45
  10.Institutor grad didactic II peste 40 ani - - - - - 2,65
  35-40 ani - - - - - 2,65
  30-35 ani - - - - - 2,65
  25-30 ani - - - - - 2,65
  22-25 ani - - - - - 2,50
  18-22 ani - - - - 2,202,40
  14-18 ani - - - 2,102,152,30
  10-14 ani - - - 2,052,102,25
  6-10 ani - - 1,851,952,052,20
  2-6 ani 1,601,701,801,902,002,15
  11.Institutor grad didactic definitiv peste 40 ani - - - - - 2,40
  35-40 ani - - - - - 2,40
  30-35 ani - - - - - 2,40
  25-30 ani - - - - - 2,40
  22-25 ani - - - - - 2,35
  18-22 ani - - - - 2,202,30
  14-18 ani - - - 2,052,152,15
  10-14 ani - - - 2,002,102,10
  6-10 ani - - 1,851,952,052,05
  2-6 ani 1,551,651,751,851,952,00
  12.Institutor debutant până la 2 ani 1,401,501,601,701,801,90
  13.Învățător, educatoare, maistru- instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I peste 40 ani - - - - - 2,80
  35-40 ani - - - - - 2,75
  30-35 ani - - - - - 2,70
  25-30 ani - - - - - 2,65
  22-25 ani - - - - - 2,60
  18-22 ani - - - - 2,452,55
  14-18 ani - - - 2,302,402,50
  10-14 ani - - - 2,252,352,45
  6-10 ani - - 2,002,102,202,35
  14.Învățător, educatoare, maistru- instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II peste 40 ani - - - - - 2,30
  35-40 ani - - - - - 2,30
  30-35 ani - - - - - 2,30
  25-30 ani - - - - - 2,30
  22-25 ani - - - - - 2,25
  18-22 ani - - - - 2,102,20
  14-18 ani - - - 1,952,052,15
  10-14 ani - - - 1,902,002,10
  6-10 ani - - 1,751,851,952,05
  2-6 ani 1,551,651,701,801,902,00
  15. Învățător, educatoare, maistru- instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv peste 40 ani - - - - - 2,20
  35-40 ani - - - - - 2,20
  30-35 ani - - - - - 2,20
  25-30 ani - - - - - 2,20
  22-25 ani - - - - - 2,15
  18-22 ani - - - - 2,002,10
  14-18 ani - - - 1,851,952,05
  10-14 ani - - - 1,801,902,00
  6-10 ani - - 1,651,751,851,95
  2-6 ani 1,401,501,601,701,801,90
  16. Învățător, educatoare, maistru- instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant 0-2 ani 1,351,451,551,651,751,85
  17. Profesor, învățător, educatoare, educatormaistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) peste 40 ani - - - - - 2,15
  35-40 ani - - - - - 2,05
  30-35 ani - - - - - 2,00
  25-30 ani - - - - - 1,95
  22-25 ani - - - - - 1,90
  18-22 ani - - - - 1,751,85
  14-18 ani - - - 1,601,701,75
  10-14 ani - - - 1,551,651,70
  6-10 ani - - 1,451,501,601,65
  2-6 ani 1,251,301,401,451,551,60
  până la 2 ani 1,201,251,301,351,451,50
  18. Antrenor categoria I peste 40 ani - - - - - 3,20
  35-40 ani - - - - - 3,20
  30-35 ani - - - - - 3,20
  25-30 ani - - - - - 3,20
  22-25 ani - - - - - 3,00
  18-22 ani - - - - 2,752,90
  14-18 ani - - - 2,552,702,85
  10-14 ani - - - 2,352,502,65
  6-10 ani - - 2,202,302,402,50
  2-6 ani 1,902,002,152,252,352,45
  până la 2 ani 1,851,952,102,202,302,40
  19. Antrenor categoria II peste 40 ani - - - - - 2,75
  35-40 ani - - - - - 2,75
  30-35 ani - - - - - 2,75
  25-30 ani - - - - - 2,75
  22-25 ani - - - - - 2,60
  18-22 ani - - - - 2,452,55
  14-18 ani - - - 2,302,402,50
  10-14 ani - - - 2,252,352,45
  6-10 ani - - 2,102,202,302,40
  2-6 ani 1,851,952,052,152,252,35
  până la 2 ani 1,801,902,002,102,202,30
  20.Antrenor categoria III peste 40 ani - - - - - 2,45
  35-40 ani - - - - - 2,45
  30-35 ani - - - - - 2,45
  25-30 ani - - - - - 2,45
  22-25 ani - - - - - 2,40
  18-22 ani - - - - 2,302,35
  14-18 ani - - - 2,152,252,30
  10-14 ani - - - 2,102,202,25
  6-10 ani - - 1,952,052,152,20
  2-6 ani 1,701,801,902,002,102,15
  până la 2 ani 1,601,701,801,902,002,10
  21.Antrenor categoria IV peste 40 ani - - - - - 2,30
  35-40 ani - - - - - 2,30
  30-35 ani - - - - - 2,30
  25-30 ani - - - - - 2,30
  22-25 ani - - - - - 2,25
  18-22 ani - - - - 2,102,20
  14-18 ani - - - 2,002,052,15
  10-14 ani - - - 1,902,002,10
  6-10 ani - - 1,751,851,952,05
  2-6 ani 1,501,601,701,801,902,00
  până la 2 ani 1,451,551,651,751,851,95
  22.Antrenor categoria V peste 40 ani - - - - - 2,20
  35-40 ani - - - - - 2,20
  30-35 ani - - - - - 2,20
  25-30 ani - - - - - 2,20
  22-25 ani - - - - - 2,15
  18-22 ani - - - - 2,002,10
  14-18 ani - - - 1,851,952,05
  10-14 ani - - - 1,801,902,00
  6-10 ani - - 1,651,751,851,95
  2-6 ani 1,401,501,601,701,801,90
  până la 2 ani 1,351,451,551,651,751,85
  23. Antrenor debutant până la 2 ani 1,251,351,451,551,651,75
  Notă
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. II/1.3
  SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DE CONDUCERE
  1. Funcțiile de conducere din învățământul superior
  Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
  Grad IGrad II
  1.Rector*) S 8,25 8,50
  2.Prorector*) S 8,00 8,30
  3.Director general administrativ al universității S 7,95 8,25
  4.Decan*) S 7,85 8,15
  5.Secretar științific al senatului universitar*) S 8,00 8,30
  6.Prodecan*) S 7,70 8,00
  7.Administrator-șef al facultății S 4,70 5,00
  8.Secretar științific al consiliului facultății*) S 7,60 7,80
  9.Director de departament S 7,70 8,00
  10.Șef de catedră*) S 7,55 7,85
  11.Director, contabil-șef (administrator financiar/patrimoniu) S 7,35 7,70
  12.Secretar-șef universitate S 5,25 5,55
  13.Șef serviciu S 4,50 4,80
  14.Șef birou S 3,75 4,00
  15.Secretar-șef facultate S 4,50 4,80
  Notă
  *) Coeficienții de ierarhizare cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.
  2. Funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar
  Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
  Grad IGrad II
  1.Inspector școlar general S 6,25 6,50
  2.Inspector școlar general adjunct S 5,80 6,00
  3.Inspector școlar de specialitate, inspector școlar S 5,00 5,30
  4.Director casa corpului didactic S 5,30 5,80
  5.Director unitate de învățământ S 5,10 5,60
  6.Director adjunct unitate de învățământ S 4,90 5,30
  7.Contabil-șef (administrator financiar) S 4,25 4,35
  8.Secretar-șef unitate de învățământ S 3,60 4,00
  9.Contabil-șef (administrator financiar) M 2,90 3,00
  10.Secretar-șef unitate de învățământ M 2,70 2,90
   +  Anexa nr. II/1.4
  SALARII FUNCȚII DIDACTICE AUXILIARE
  Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
  BazaGradația corespunzătoare tranșelor de vechime
  1 2 3 4 5
  Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Cercetător științific principal I S - - - 4,805,055,25
  2.Cercetător științific principal II S - - 3,653,854,004,20
  3.Cercetător științific principal III S - 3,153,303,453,603,80
  4.Cercetător științific S 2,402,502,652,802,903,05
  5.Asistent de cercetare științifică S 2,302,402,502,652,802,90
  6.Asistent de cercetare științifică stagiar S 1,75 -