LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează:a) reorganizarea unor autorități și instituții publice;b) măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar;c) condițiile exercitării cumulului pensiei din sistemul public de pensii și sistemele neintegrate sistemului public cu veniturile salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activități profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau pe baza actului de numire în funcție, în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar;d) măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, al societăților comerciale la care statul sau unitățile administrativteritoriale au calitatea de acționar unic ori majoritar, precum și al filialelor acestora;e) măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial.  +  Articolul 2Măsurile instituite de prezenta lege au caracter excepțional și urmăresc reducerea efectelor crizei economice și îndeplinirea obligațiilor ce rezultă din Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, încheiat la București și Bruxelles la data de 23 iunie 2009, și din Acordul stand-by încheiat între România și Fondul Monetar Internațional.  +  Capitolul II Măsuri de reorganizare a unor autorități și instituții publice  +  Articolul 3Reorganizarea se realizează prin una dintre următoarele modalități:a) desființarea autorității sau instituției publice, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea activității acesteia de către o altă autoritate sau instituție publică existentă;b) desființarea autorității sau instituției publice, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea activității acesteia de către un compartiment nou-înființat în cadrul altor autorități sau instituții publice;c) desființarea autorităților sau instituțiilor publice, ca urmare a comasării prin fuziune, și constituirea unei noi persoane juridice;d) desființarea unei autorități sau instituții publice, ca urmare a divizării, și preluarea activității acesteia de către două sau mai multe entități existente ori care iau astfel ființă;e) reducerea de posturi din cadrul autorităților sau instituțiilor publice;f) schimbarea regimului de finanțare a unor autorități sau instituții publice, prin virarea veniturilor încasate la bugetul de stat și finanțarea cheltuielilor de la bugetul de stat.  +  Articolul 4(1) Autoritățile și instituțiile publice înființate prin lege, ordonanță de urgență a Guvernului sau ordonanță a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum și modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Autoritățile și instituțiile publice înființate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum și modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5(1) Înființarea, organizarea și funcționarea, atribuțiile structurilor sau, după caz, ale entităților rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului.(2) Desființarea, realizată prin prezenta lege, a autorităților sau instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înființarea noii entități rezultate din reorganizare.(3) Desființarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 2 se va realiza prin hotărârea Guvernului de înființare a noii entități rezultate din reorganizare.(4) În situația în care, prin reorganizare, autoritatea sau instituția publică se desființează și activitățile sunt preluate de o autoritate ori instituție publică existentă, actul normativ privind organizarea și funcționarea acesteia din urmă se modifică în mod corespunzător.(5) Actele normative prevăzute la alin. (1)-(4) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa și situația patrimoniului autorităților și instituțiilor publice reorganizate, precum și, după caz, a entităților aflate în subordinea acestora.  +  Articolul 6(1) Personalul autorităților și instituțiilor publice care se desființează în urma reorganizării se preia de autoritățile și instituțiile publice la care trece activitatea acestora.(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptați polițiștii din cadrul structurii înființate în Inspectoratul General al Poliției Române, ca urmare a reorganizării Agenției Naționale Antidrog, potrivit dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor.(3) Personalul instituțiilor desființate va fi încadrat în limita posturilor aprobate pentru instituția care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul autorității sau instituției publice.(4) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții din instituția care îl preia, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.(5) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei legi, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte și a prevederilor legale privind protecția socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorității ori instituției publice și reprezentanții salariaților sau, după caz, ai sindicatelor, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4).(6) În absența criteriilor stabilite potrivit alin. (5), la aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă sau, după caz, de serviciu, se vor avea în vedere următoarele criterii minimale:a) dacă sunt îndeplinite condițiile de pensionare, prevăzute de lege;b) calificativul obținut la ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale, realizată în condițiile legii;c) existența unor sancțiuni disciplinare, aplicate în condițiile legii;d) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreținere;e) dacă măsura ar afecta 2 soți care lucrează în aceeași unitate, desfacerea contractului de muncă sau, după caz, a raportului de serviciu al soțului care are venitul cel mai mic;f) măsura să afecteze în ultimul rând familiile monoparentale care au în îngrijire copii, întreținătorii de familie, precum și salariații bărbați sau femei care au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;g) alte criterii stabilite de legi speciale, dacă este cazul.  +  Articolul 7(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile obținute de autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, care sunt reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2, se fac venit la bugetul de stat.(2) Disponibilitățile în lei și în valută ale autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Restituirile de sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se efectuează de la bugetul de stat conform procedurii de restituire prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) În situația autorităților prevăzute la alin. (1), reorganizate în cadrul aceluiași ordonator principal de credite, se abilitează Ministerul Finanțelor Publice să îi suplimenteze în mod corespunzător bugetul la propunerea acestuia.  +  Articolul 8(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, sumele aferente subvențiilor primite și neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi se virează integral la bugetul de stat de către autoritățile și instituțiile publice reorganizate, fără a se mai regulariza cu bugetul de stat la sfârșitul anului.(2) Cu creditele bugetare neutilizate, aferente instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul de stat, care se reorganizează în subordinea sau în structura altor ordonatori de credite, se suplimentează bugetul ordonatorului principal de credite care preia finanțarea acestora.(3) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificări în volumul și în structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor provenite din credite externe, după caz, precum și modificări în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, în baza protocoalelor de predare-preluare, modificări ce decurg din aplicarea măsurilor de reorganizare a autorităților și instituțiilor publice prevăzute de prezenta lege.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (3) și să le introducă în bugetele lor și în anexele la acestea.(5) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 și cuprind creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.(6) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanțarea autorităților și instituțiilor publice reorganizate se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite care preiau activitatea și personalul acestora, în limita creditelor bugetare deschise și repartizate.  +  Articolul 9Până la data de 31 decembrie 2009, Trezoreria Statului transferă într-un cont distinct de venituri bugetare sumele achitate în conturile de disponibilități deschise pe numele instituțiilor și autorităților care se reorganizează în condițiile prevăzute de prezenta lege.  +  Capitolul III Măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar  +  Articolul 10(1) În vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de situația de criză economică, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare, au obligația de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre următoarele măsuri:a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare;b) să reducă programul de lucru;c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) și b);d) altă măsură cu efect echivalent.(2) Cu respectarea prevederilor alin. (1), autoritățile și instituțiile publice au obligația de a-și organiza activitatea astfel încât să asigure continuitatea serviciilor de interes public.(3) Modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se stabilește cu acordul salariatului, după consultarea organizațiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanților salariaților.(4) În lipsa acordului sau în cazul în care, ca urmare a opțiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul și numărul de zile libere, precum și reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituției publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună, iar diminuarea salariului să nu depășească nivelul prevăzut la alin. (1).(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevăzute la alin. (1) în zilele de sărbătoare legală.(6) Zilele libere sau, după caz, reducerea programului de lucru prevăzute la alin. (1) și la alin. (3)-(5) nu afectează durata concediului de odihnă anual și sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv în specialitate, efectivă. Salariatul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale.(7) Pentru personalul militar din instituțiile din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) se aplică pentru un număr de până la 14 zile calendaristice.  +  Articolul 11Prin derogare de la prevederile art. 119 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite acordate până la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal în cursul anului 2009, și până la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentară prestată în anul 2010.  +  Articolul 12De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 8 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația lunară a președintelui Comisiei Naționale de Prognoză.  +  Articolul 13De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația secretarului de stat, în lunile în care au loc ședințe ale comisiei. Indemnizația se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 14De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația secretarului de stat.  +  Articolul 15De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 13 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului București.  +  Articolul 16Prima de care beneficiază angajații la plecarea în concediu, aferentă anului 2009, poate fi plătită de ordonatorii de credite ai autorităților și instituțiilor publice până la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitată.  +  Capitolul IV Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare  +  Articolul 17(1) Beneficiarii dreptului la pensie aparținând atât sistemului public de pensii, cât și sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:a) la data intrării în vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi;b) după data intrării în vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.  +  Articolul 18(1) Pensionarii prevăzuți la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfășoară activități profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcție au obligația ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, să își exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.(2) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligația ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situației de cumul, să își exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 19(1) În situația persoanelor care beneficiază, prin cumul, de pensie/pensii stabilită/stabilite atât în sistemul public cât și/sau în sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are în vedere venitul cumulat din acestea.(2) Dacă nivelul pensiilor nete cumulate se situează sub nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcție, potrivit legii, în cadrul entităților prevăzute la art. 17 alin. (1).(3) În cazul în care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana are obligația de a-și exprima opțiunea, în scris, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, cu privire la menținerea în plată a pensiei față de cuantumul căreia, potrivit art. 17, este permis cumulul.(4) Prevederile alin. (3) se aplică și persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea având obligația de a-și exprima opțiunea în termen de 15 zile de la data survenirii situației de imposibilitate a exercitării cumulului.  +  Articolul 20Neîndeplinirea obligației privind exprimarea opțiunii în termenul prevăzut la art. 18 și la art. 19 alin. (3) și (4) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcție, precum și a raporturilor de serviciu.  +  Articolul 21În cazul în care opțiunea este exprimată în termenul prevăzut la art. 18 și la art. 19 alin. (3) și (4), plata pensiei/pensiilor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opțiunea pentru continuarea activității.  +  Articolul 22Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripție.  +  Articolul 23(1) Angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare constatării cazurilor prevăzute la art. 18 și la art. 19 alin. (3) și (4).(2) Încălcarea de către angajator a prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.  +  Articolul 24Contravențiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător și beneficiarilor de pensie de serviciu stabilită prin legi speciale.  +  Articolul 26În aplicarea prevederilor cap. IV, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale elaborează instrucțiuni până la data intrării în vigoare a acestuia, respectiv în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul V Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici  +  Articolul 27(1) Anual, prin legea bugetului de stat, se stabilesc și obiectivele de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, precum și ale filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.(2) Reprezentanții statului, respectiv ai autorităților administrativ-teritoriale sunt mandatați să pună în aplicare politica salarială stabilită potrivit alin. (1) în cadrul organelor de administrare și de conducere ale operatorilor economici.  +  Articolul 28(1) Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcționează sau în al căror portofoliu se află, în termen de 10 zile de la aprobarea bugetului de stat, potrivit legii.(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) constituie cauză de diminuare a remunerației directorului operatorului economic, în condițiile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, sau, după caz, constituie cauză de reziliere a contractului de mandat, potrivit clauzelor stipulate în acesta.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică operatorilor economici cu capital majoritar de stat sau aparținând unităților administrativteritoriale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată.  +  Articolul 29(1) Organele administrației publice centrale sau, după caz, locale care au în subordine, coordonare, sub autoritate sau în portofoliu operatori economici au obligația ca, în termen de 5 zile de la primirea bugetelor de venituri și cheltuieli, să elaboreze documentația necesară aprobării, în condițiile legii, a acestora.(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) de către funcționarul desemnat să elaboreze documentația necesară aprobării constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit legii.  +  Articolul 30Contractele colective de muncă se negociază, în condițiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, în limitele și în condițiile stabilite prin bugete.  +  Articolul 31Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică societăților financiar-bancare și de asigurări și Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.  +  Capitolul VI Măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial  +  Articolul 32După articolul 19^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 19^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 19^2Scutirea de impozit a profitului reinvestit(1) Profitul investit în producția și/sau achiziția de echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, folosite în scopul obținerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezintă soldul contului de profit și pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiției. Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.(3) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, în aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil înregistrat începând cu data de 1 octombrie 2009 și investit în activele menționate la alin. (1) produse și/sau achiziționate după aceeași dată.(4) Pentru contribuabilii care au obligația de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situația în care se efectuează investiții în trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.(5) În cazul contribuabililor prevăzuți la art. 103 care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 107^1, pentru aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil cumulat de la începutul anului investit în activele menționate la alin. (1), produse și/sau achiziționate începând cu trimestrul în care aceștia au devenit plătitori de impozit pe profit. Pentru anul 2009 profitul contabil luat în considerare la aplicarea facilității este cel înregistrat după data de 1 octombrie 2009.(6) Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizată cu prioritate pentru constituirea rezervelor până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar. În cazul în care la sfârșitul exercițiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat să repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.(7) Pentru activele prevăzute la alin. (1) care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru lucrările realizate efectiv, în baza unor situații parțiale de lucrări, pentru investițiile puse în funcțiune parțial în anul respectiv.(8) Prevederile alin. (1) se aplică pentru activele considerate noi, în sensul că nu au fost anterior utilizate.(9) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de funcționare, stabilită potrivit Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. În cazul nerespectării acestei condiții, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se stabilesc majorări de întârziere, de la data aplicării facilității, potrivit legii. Nu intră sub incidența acestor prevederi activele transferate în cadrul operațiunilor de reorganizare în cazul în care societatea beneficiară preia rezerva aferentă profitului scutit, asumându-și astfel drepturile și obligațiile societății cedente, precum și activele înstrăinate în cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.(10) În cazul în care, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1), impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligați la plata impozitului minim în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).(11) Contribuabilii care aplică prevederile prezentului articol nu pot beneficia de prevederile art. 26^1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.(12) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 și ale art. 24 alin. (5), valoarea fiscală, respectiv valoarea de intrare a activelor prevăzute la alin. (1) se determină prin scăderea din valoarea de producție și/sau de achiziție a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevăzută la alin. (1).(13) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.  +  Capitolul VII Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole  +  Articolul 33(1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Obiectivul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor și autoutilitarelor ușoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice și juridice române.2. La articolul 3, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) proprietar:1. orice persoană fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, precum și moștenitorii săi;2. orice persoană juridică română, care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;3. La articolul 3, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:i) primă de casare - parte din prețul de achiziție a unui autovehicul nou, suportată prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;j) tichet valoric - document a cărui valoare nominală reprezintă echivalentul primei de casare.4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Poate beneficia de tichete valorice în cuantum de 3.800 lei fiecare proprietarul definit la art. 3 lit. g), care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere și tichetul valoric;b) a radiat autovehiculul uzat.(2) În situația în care proprietarul prevăzut la art. 3 lit. g) dorește să achiziționeze un autovehicul nou, acesta se înscrie la un producător validat.(3) În varianta prevăzută la alin. (2) valoarea nominală a tichetelor se scade din prețul de achiziție al autovehiculului nou.5. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunii se realizează de personal împuternicit din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 228.000 mii lei.7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  +  Articolul 13Modelul, procedura de confecționare, eliberare și valabilitatea tichetelor valorice se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice.(2) Persoanele înscrise în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național la data intrării în vigoare a prezentei legi și care nu au obținut certificatele de distrugere beneficiază de tichete valorice în condițiile prevăzute de aceasta.(3) Instrucțiunile privind modalitățile de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 34La articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Metodologia de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național destinat persoanelor juridice se stabilește prin ghidul de finanțare aferent programului, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al ministrului mediului, cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului pentru Mediu parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 35Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu și se gestionează de Administrația Fondului pentru Mediu.(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonanțe de urgență se finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului.2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum și autovehiculele special modificate în scopul preluării și transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;3. La articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) autovehicule speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la și de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică aplicabile mașinilor mobile nerutiere.4. La articolul 3, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Excepția prevăzută la alin. (2) lit. b) se aplică numai pentru achiziționarea unui singur autovehicul în decurs de 5 ani și atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.(4) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului. Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcționa în regim automat nu intră în categoria celor exceptate de la plata taxei.  +  Articolul 36(1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli;c) analizează, selectează și finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;2. La articolul 5, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Comitetul de avizare are următoarea componență:a) 2 reprezentanți din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului, împuterniciți prin ordin al ministrului;b) un reprezentant al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, împuternicit prin decizie a președintelui;c) 3 reprezentanți ai structurilor asociative ale administrației publice locale;d) câte un reprezentant din cadrul autorității publice centrale pentru finanțe, autorității publice centrale pentru economie, autorității publice centrale pentru transporturi, autorității publice centrale pentru dezvoltare regională, lucrări publice și locuințe, autorității publice centrale pentru sănătate publică, autorității publice centrale pentru agricultură, păduri și dezvoltare rurală, autorității publice centrale pentru întreprinderi mici și mijlocii, autorității publice centrale pentru administrație și interne, împuterniciți prin ordin al ministrului de resort;e) un reprezentant al confederației patronale din domeniul proiectului supus avizării, desemnat de aceasta;f) un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale din domeniul protecției mediului, desemnat de acestea;g) președintele Administrației Fondului.................................................................................................(3) Comitetul de avizare analizează și aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finanțate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director.3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Comitetul director are următoarele atribuții:a) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului;b) avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selecționate pentru a fi finanțate din Fondul pentru mediu;c) aprobă situațiile financiare și conturile de execuție trimestriale și anuale, pe care le înaintează autorității publice centrale pentru protecția mediului;d) urmărește constituirea și gestionarea Fondului pentru mediu;e) urmărește implementarea proiectelor finanțate;f) aprobă raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale;g) avizează ghidurile de finanțare aferente fiecărui program și proiect pentru protecția mediului.4. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susținerea și realizarea proiectelor prioritare pentru protecția mediului.(2) Categoriile de proiecte eligibile pentru finanțare vizează îmbunătățirea performanței de mediu privind:a) prevenirea poluării;b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului;c) reducerea nivelurilor de zgomot;d) utilizarea de tehnologii curate;e) gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, și închiderea depozitelor de deșeuri;f) protecția resurselor de apă, stațiilor de tratare, stațiilor de epurare pentru comunități locale;g) gospodărirea integrată a zonei costiere;h) conservarea biodiversității;i) administrarea ariilor naturale protejate;j) educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului;k) creșterea producției de energie din surse regenerabile;l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;m) reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor;n) împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condițiile legii, a terenurilor din fondul forestier național afectate de calamități naturale;o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului;q) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;r) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;s) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului;ș) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, solară, biomasă, hidro;t) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;ț) proiecte de realizare a pistelor pentru bicicliști;u) Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate;v) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepția celor reglementate prin legi speciale;x) reducerea riscului la fenomene hidrometeorologice periculoase, lucrări pentru elaborarea hărților de risc pentru bazine sau subbazine hidrografice;y) înlocuirea acoperișurilor din azbest.(3) Proiectele din categoriile prevăzute la alin. (2) aprobate în Comitetul de avizare sunt finanțate din Fondul pentru mediu prin una dintre următoarele modalități:a) susținerea financiară a proiectelor prin finanțare sau cofinanțare nerambursabilă;b) cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri comunitare și/sau alte fonduri internaționale.(4) Se acordă susținere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unități administrativ-teritoriale, instituții publice, unități și instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, composesorate, operatori economici, inclusiv ocoale silvice.(5) Analiza, selectarea, finanțarea, urmărirea și controlul implementării proiectelor se fac în conformitate cu prevederile ghidurilor de finanțare și ale actelor normative date în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. o) și p).(6) Categoriile de lucrări care se pot finanța conform prevederilor alin. (2) lit. o) și p), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.(7) Pentru achiziționarea lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. p) și a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice referitoare la situațiile de forță majoră.(8) Finanțarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finanțare anuale sau multianuale.(9) Contractele de finanțare, împreună cu actele prin care se constituie garanții ale rambursării finanțării, constituie titluri executorii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.(10) Finanțarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, și legislației comunitare în domeniu.(11) Ajutoarele de stat individuale și schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligația notificării, cât și cele supuse obligației de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administrației Fondului.(12) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului.(13) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeași destinație.5. Articolul 13^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13^1(1) Din sumele provenind din Fondul pentru mediu se finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, prevăzute la art. 13 alin. (2).(2) Beneficiari ai programelor și proiectelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. n) și q)-x) pot fi persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (4), pentru proiectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. n), s), v) și y) beneficiari pot fi și persoanele fizice și asociațiile de proprietari, iar pentru proiectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. q), u) și v) beneficiari pot fi și persoanele fizice.(3) Metodologia de finanțare și categoriile de beneficiari pentru programele și proiectele pentru protecția mediului, prevăzute la art. 13 alin. (2), se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului și se aprobă prin ordin al ministrului mediului.(4) Prevederile art. 13 alin. (8)-(13) și ale art. 14 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.(2) Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, se modifică în mod corespunzător, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol.  +  Articolul 37Se instituie Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate, denumit în continuare Program, în condițiile stabilite prin prezentul capitol.  +  Articolul 38Obiectivul prezentului capitol îl reprezintă diminuarea poluării prin scoaterea din uz a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate vechi, cu perioadă de exploatare depășită, precum și creșterea productivității activității din agricultură.  +  Articolul 39În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:1. Autoritate - Administrația Fondului pentru Mediu;2. tractor - vehicul cu motor, cu roți sau șenile, având cel puțin două axe, a cărui funcție principală rezultă din puterea sa de tracțiune și care este conceput pentru a tracta, împinge, purta sau acționa diverse utilaje și mașini interschimbabile utilizate în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări ori tractării remorcilor;3. tractor uzat - orice tractor, cu o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;4. tractor nou - tractorul care nu a fost niciodată înmatriculat/înregistrat și care nu a fost utilizat potrivit destinației acestuia;5. mașină agricolă autopropulsată - vehicul cu motor, având cel puțin două axe, destinat din fabricație utilizării în agricultură;6. mașină agricolă autopropulsată uzată - orice mașină agricolă autopropulsată, cu o vechime de cel puțin 10 ani de la anul fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;7. mașină agricolă autopropulsată nouă - mașină agricolă autopropulsată care nu a fost niciodată înregistrată și care nu a fost utilizată potrivit destinației acesteia;8. proprietar:a) orice persoană fizică cu domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate un tractor uzat sau o mașină agricolă autopropulsată uzată, înmatriculată/înregistrată pe numele său, precum și moștenitorii acestuia;b) orice persoană juridică română care deține în proprietate un tractor uzat sau o mașină agricolă autopropulsată uzată înregistrată pe numele său;9. primă de casare - parte din prețul de achiziție al unui tractor nou sau al unei mașini agricole autopropulsate noi, suportată prin modalitate nerambursabilă de către Autoritate, din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui tractor uzat sau a unei mașini agricole autopropulsate uzate;10. producător - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare și/sau mașini agricole autopropulsate noi sau distribuitor autorizat al acestora;11. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.  +  Articolul 40Orice persoană juridică, producător, importator sau distribuitor autorizat de tractoare, care dorește înscrierea în Programul prevăzut la art. 37, depune la Autoritate o documentație care va fi asimilată proiectelor de mediu, în sensul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 41(1) Autoritatea analizează documentația depusă și, prin structurile sale de decizie, aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare.(2) Autoritatea face publică lista producătorilor validați prin publicarea acesteia pe pagina de internet proprie.  +  Articolul 42(1) Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca acesta să depășească:a) pentru persoana fizică 50% din prețul de achiziție al tractorului nou sau al mașinii agricole autopropulsate noi;b) pentru persoana juridică 40% din prețul de achiziție fără TVA al tractorului nou sau al mașinii agricole autopropulsate noi.(2) Poate beneficia de prima de casare orice proprietar al unui tractor uzat sau al unei mașini agricole autopropulsate uzate, care întrunește cumulativ următoarele condiții:a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziționarea unui tractor nou sau a unei mașini agricole autopropulsate noi;b) a predat tractorul uzat sau mașina agricolă autopropulsată uzată spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere;c) a radiat tractorul uzat sau mașina agricolă autopropulsată uzată;d) achiziționează un tractor nou sau o mașină agricolă autopropulsată nouă de la producătorul validat la care s-a înscris.  +  Articolul 43Suma prevăzută la art. 42 se va scădea din prețul de achiziție al unui tractor nou sau al unei mașini agricole autopropulsate noi.  +  Articolul 44(1) Se interzic omologarea pentru circulație și reînmatricularea sau, după caz, reînregistrarea ori folosirea ulterioară a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate uzate, predate spre casare conform prevederilor art. 42, sau reutilizarea caroseriei, a șasiului ori a motorului acestora.(2) Comercializarea ulterioară a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate uzate sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a șasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizați, prevăzuți la art. 42 alin. (2) lit. b), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se realizează de personalul împuternicit din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 45Contravențiilor prevăzute la art. 44 alin. (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 46Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului capitol se alocă anual din Fondul pentru mediu fonduri în limita sumei aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului.  +  Articolul 47Metodologia de finanțare și categoriile de beneficiari pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent programului, care se elaborează de Administrația Fondului și se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Capitolul VIII Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar  +  Articolul 48(1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se alocă fondurile necesare garantării finanțărilor, acordate potrivit legii, de către instituțiile finanțatoare fermierilor și procesatorilor de produse agricole pentru finanțarea capitalului de lucru.(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, conform prevederilor alin. (1), alocă fondurile necesare fondurilor de garantare. Alocarea fondurilor se face în raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior.(3) Acordarea fondurilor se efectuează în baza convențiilor încheiate între Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și fondurile de garantare.(4) În înțelesul prezentului capitol, prin fond de garantare se înțelege instituția financiară nebancară care are în obiectul de activitate emiterea de garanții și asumarea de angajamente de garantare, înscrisă în registrele Băncii Naționale a României, conform legii.  +  Articolul 49Fondurile alocate și dobânzile aferente acestora se evidențiază distinct în înregistrările contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate, așa cum sunt definite de reglementările contabile ale Băncii Naționale a României.  +  Articolul 50Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare și/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, conform art. 48, reîntregește suma alocată fondurilor de garantare în vederea garantării finanțărilor pentru fermieri și procesatori de produse agricole.  +  Articolul 51Fondurile alocate și dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori;b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanțiile acordate pe seama acestor sume, prin plata valorii garanției, în cazul contractelor de garantare executate de instituțiile finanțatoare pentru împrumutații care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de credit.  +  Articolul 52(1) Beneficiarii garanțiilor acordate de fondurile de garantare, în calitate de fermieri sau procesatori de produse agricole, sunt:a) societăți comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;c) persoane fizice autorizate și asociații de fermieri, constituite conform legii.(2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv să aibă mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care să nu depășească echivalentul în lei a 50 milioane euro sau un rezultat anual al bilanțului contabil care să nu depășească echivalentul în lei a 43 milioane euro. Calculul cifrei de afaceri și al numărului de salariați se face ținându-se cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea (CE) din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din 20 mai 2003.  +  Articolul 53Fondurile de garantare acordă garanții beneficiarilor prevăzuți la art. 52, care îndeplinesc condițiile prevăzute în Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, denumită în continuare Comunicarea Comisiei, respectiv:a) beneficiarii nu se află în dificultate financiară conform definiției "firmei în dificultate" menționată în secțiunea 2.1 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244, 01/10/2004;b) garanția este legată de o tranzacție financiară specifică, respectiv finanțarea acordată de o instituție finanțatoare, de o sumă maximă fixată și o durată limitată;c) garanția acoperă maximum 80% din valoarea finanțării acordate de către instituțiile finanțatoare. În acest sens, fondurile de garantare au în vedere următoarele aspecte:– atunci când valoarea finanțării scade în timp, suma garantată trebuie să descrească în mod proporțional, astfel încât, în orice moment, garanția să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanțării;– pierderile trebuie suportate proporțional și în același mod de către instituțiile finanțatoare și de către fondurile de garantare;d) beneficiarul plătește anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de instituția finanțatoare în funcție de suma efectiv garantată.  +  Articolul 54Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei și datorate de instituțiile finanțatoare pentru garanțiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuți la art. 52 sunt venituri ale fondurilor de garantare.  +  Articolul 55În situația în care plățile efectuate de fondurile de garantare, ca urmare a executării de către instituțiile finanțatoare a contractelor de garantare, depășesc nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare și al dobânzilor acumulate, diferența se acoperă din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 56În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Guvernul adoptă, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentului capitol.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 57De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii și denumiri se înlocuiesc după cum urmează:a) sintagmele "Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor" și "Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor" se înlocuiesc cu sintagma "Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date";b) sintagma "Institutul Național de Administrație" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională a Funcționarilor Publici";c) sintagmele "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" și "Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale" se înlocuiesc cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale";d) sintagma "directorul general al Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "directorul Arhivelor Naționale";e) sintagma "directorii direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "șefii serviciilor județene ale Arhivelor Naționale";f) sintagma "direcțiile județene ale Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "serviciile județene ale Arhivelor Naționale", respectiv sintagma "Direcția Municipiului București a Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale";g) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, termenul "Inspectorat" se înlocuiește cu termenul "Direcția";h) în cuprinsul Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, termenul "Oficiu" se înlocuiește cu sintagma "Administrația Națională";i) sintagma "Oficiul Național al Monumentelor Istorice" și sintagma "Institutul Național al Monumentelor Istorice" se înlocuiesc cu sintagma "Institutul Național al Patrimoniului";j) la art. 17 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu completările ulterioare, sintagma "Institutul de Memorie Culturală" se înlocuiește cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";k) sintagma "Centrul European de Cultură Sinaia" se înlocuiește cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";l) sintagma "Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene" și sintagma "Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii" se înlocuiesc cu sintagma "Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii";m) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea și monitorizarea activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 9 mai 2005, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Agenția Nucleară" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive";n) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, sintagma "Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive";o) sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar" se înlocuiește cu sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București";p) în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Mediului";q) în cuprinsul Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, sintagmele "Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri" și "Oficiul Național al Viei și Vinului" se înlocuiesc cu sintagma "Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole";r) în cuprinsul Legii calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Autoritatea Hipică Națională" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie";s) sintagma "Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială" se înlocuiește cu sintagma "Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială";ș) sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului" se înlocuiește cu sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc";t) sintagma "Agenția Română pentru Investiții Străine" se înlocuiește cu sintagma "Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine".  +  Articolul 58Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, se înființează prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, denumită în continuare Administrația Națională.2. La articolul 46, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La nivelul județului și al municipiului București, atribuțiile în acest domeniu sunt îndeplinite prin intermediul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, fără personalitate juridică, care sprijină autoritățile administrației publice locale, potrivit legii, în vederea mobilizării operatorilor economici și a instituțiilor publice.  +  Articolul 59Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului și se administrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care se înființează prin hotărâre a Guvernului în subordinea Ministerului Administrației și Internelor.Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator de credite.2. La articolul 1^1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:"f) stoc intangibil - cantitatea de produs din cadrul stocului rezervă de stat asimilată rezervelor de mobilizare pe timp de pace;".3. La articolul 3, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum și nivelurile acestora se stabilesc de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.4. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Numărul unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, înființarea, desființarea, reorganizarea, precum și amplasarea acestora se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.5. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Organizarea, funcționarea și administrarea rezervelor de stat în condițiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 60Alineatul 1 al articolului 3 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:Administrarea, supravegherea și protecția specială a Fondului Arhivistic Național al României se realizează de către Arhivele Naționale, care se înființează prin hotărâre a Guvernului, la nivel de direcție, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 61Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Directorul general este ordonator de credite și reprezintă Agenția Națională pe plan intern și internațional. În îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților, directorul general emite ordine cu caracter individual și normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.2. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Activitatea Agenției Naționale și a unităților subordonate este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. Agenția Națională poate beneficia de programe cu finanțare internațională.(2) Toate încasările Agenției Naționale și ale unităților subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agenția Națională și unitățile subordonate încasează sume din:a) servicii prestate;b) tarife stabilite conform actelor normative;c) închirieri de spații și aparatură;d) alte sume încasate în condițiile legii.3. La articolul 8, alineatele (10)-(12) se abrogă.  +  Articolul 62Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Activitatea A.N.R.S.C. este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanțare internațională. Tarifele percepute pentru acordarea licențelor, tarifele percepute pentru eliberarea autorizațiilor, tarifele pentru consultanță și prestări de servicii acordate la cerere, contribuții ale operatorilor de servicii de utilități publice aflați în sfera sa de reglementare și orice alte sume încasate în condițiile legii se fac venit la bugetul de stat.2. La articolul 15, alineatele (3) și (4) se abrogă.3. La articolul 16, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În exercitarea prerogativelor sale, președintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine și decizii.  +  Articolul 63Alineatele (1)-(3) ale articolului 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 13(1) În domeniul administrației publice, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și Arhivele Naționale.(2) Structurile de ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor. Aceste structuri au în compunere unități centrale de specialitate, care, după caz, în funcție de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcții generale, direcții, servicii, mari unități, unități și/sau subunități operative, de instrucție, medicale și de învățământ, precum și de asigurare a acțiunilor și suport logistic.(3) Managementul integrat în domeniul ordinii și siguranței publice se realizează de Departamentul ordine și siguranță publică. Departamentul ordine și siguranță publică este structură operațională fără personalitate juridică și este format din următoarele componente de ordine și siguranță publică subordonate ministerului: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine și siguranță publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.  +  Articolul 64(1) Legea nr. 181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se înființează Agenția Națională a Zonei Montane, denumită în continuare Agenția, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, finanțată integral de la bugetul de stat.(2) Agenția preia în structura sa Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați, denumit în continuare CEFIDEC.(3) Personalul aferent preluat conform alin. (2) se consideră preluat/transferat în interesul serviciului.(4) Agenția are sediul central în municipiul Alba Iulia, județul Alba.2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Județele cu zonă montană sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Structura organizatorică, statul de funcții, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.(2) Numărul de posturi pentru Agenție se stabilește din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.4. Articolul 6 se abrogă.5. La articolul 7, alineatele (2) și (3) se abrogă.6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Personalul din cadrul Agenției va urma cursuri de perfecționare în specialitate.7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Conducerea Agenției se asigură de către un director general, numit de ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în condițiile legii.(2) În exercitarea funcției, directorul general al Agenției emite decizii și instrucțiuni.(3) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator secundar de credite.8. Articolul 10 se abrogă.9. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.10. Articolul 12 se abrogă.11. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.12. Articolul 14 se abrogă.(2) Agenția preia patrimoniul, posturile, drepturile și îndatoririle Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați, potrivit prevederilor Legii nr. 181/2007, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 65(1) Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Se înființează Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naționale.(2) Organizarea și funcționarea, precum și stabilirea numărului maxim de posturi ale Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.(3) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor este condus de un director, numit prin ordin al ministrului apărării naționale, în conformitate cu dispozițiile legale.(4) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcții și structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului apărării naționale.(5) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor întocmește proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apărării Naționale.(6) Finanțarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.2. La articolul 26, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:"e) propune Ministerului Apărării Naționale inițierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înființarea, modificarea, precum și pentru construirea mormintelor și operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;".(2) Pentru anul 2009, bugetul aferent Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se preia de către Ministerul Apărării Naționale de la Secretariatul General al Guvernului, prin protocol de predare-preluare.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat și în volumul, structura și anexele bugetelor Ministerului Apărării Naționale și Secretariatului General al Guvernului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.(4) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și cuprinde prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanțarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 66Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:"g) Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, denumit în continuare Oficiu - entitate aflată în subordinea Ministerului Economiei, având ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență pentru executarea operațiunilor compensatorii;".2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Oficiul este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.3. La articolul 8, alineatele (1^1), (1^4) și (1^5) se abrogă.  +  Articolul 67Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat. Subvențiile de la bugetul de stat vor fi acordate începând cu data de 1 ianuarie 2013.  +  Articolul 68La data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se abrogă:a) art. 11, 12, 14, 15, 17 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 520/2004, cu completările ulterioare;c) Ordonanța Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare;d) art. 1^2 alin. 1, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare;e) art. 4 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003;f) art. 4 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 136/2007;g) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2008, cu modificările ulterioare;h) art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;i) art. 59-61 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;j) Hotărârea Guvernului nr. 486/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 31 mai 2002;k) art. 682, art. 683 alin. (1), (6)-(8), art. 684-687, art. 688 alin. (1) teza a 2-a și alin. (3), art. 689, 690 și art. 692 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare;l) teza întâi a alin. (2) al art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005;m) art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările și completările ulterioare;n) art. 8-11, art. 11^1 și art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare;o) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare;p) art. 4 alin. (2) și (3) din Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009;q) art. 5 și anexele nr. 2 și 3 din Legea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare;r) Ordonanța Guvernului nr. 5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, aprobată prin Legea nr. 265/2009;s) Legea nr. 390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare;ș) art. 2 alin. (1) lit. c), e) și j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare;t) art. 27 și 53 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare;ț) art. 21 lit. c), liniuța a patra din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;u) orice dispoziție contrară prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 69Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 70(1) Dispozițiile cap. IV și V intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prevederile art. 37-47 din cap. VII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, dată la care se abrogă Legea nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 15 septembrie 2009.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 5 noiembrie 2009.Nr. 329.  +  Anexa nr. 1LISTAinstituțiilor și autorităților publice înființate prin lege,ordonanță de urgență a Guvernului și ordonanță a Guvernului,supuse reorganizării
  Nr. crt.       Autoritatea      coordonatoare        Instituția supusă   reorganizării/sursa       de finanțare             Actul normativ             de înființare              în vigoare                 Modalitatea de             reorganizare              Structura/entitatea        rezultată/sursa de       finanțare/ministerul        sau autoritatea             coordonatoare      Obser- vații/ Redu-  cere deposturi
    1           2                 3                        4                          5                          6               7 
    1.            În subordinea     Guvernului și în  coordonarea       primului-ministru,printr-un         consilier de stat        Agenția Română pentru  Investiții Străine     Finanțată integral de  la bugetul de stat,    prin bugetul           Secretariatului        General al Guvernului        Legea nr. 390/2002 privindînființarea, organizarea  și funcționarea Agenției  Române pentru Investiții  Străine, cu modificările  și completările ulterioare       Desființare, ca urmare a  comasării prin fuziune,   cu Centrul Român pentru   Promovarea Comerțului și  constituirea unei noi     persoane juridice         (poziția 6, anexa nr. 2)        Centrul Român pentru      Promovarea Comerțului și  Investițiilor Străine, în subordinea Ministerului   Întreprinderilor Mici și  Mijlocii, Comerțului și   Mediului de Afaceri       Finanțat integral de la   bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Întreprinderilor Mici și  Mijlocii, Comerțului și   Mediului de Afaceri          10              
    2.           În coordonarea    primului-ministru,printr-un         consilier de stat Instituție        autonomă                Agenția de Compensare  pentru Achiziții de    Tehnică Specială       Finanțată integral din venituri proprii              Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 189/2002   privind operațiunile      compensatorii referitoare la contractele de         achiziții pentru nevoi    de apărare, ordine publicăși siguranță națională,   aprobată cu modificări    prin Legea nr. 354/2004,  cu modificările și        completările ulterioare   Desființarea și preluarea activității de către      oficiul nou-înființat, cu personalitate juridică, însubordinea Ministerului   Economiei                 Schimbarea regimului de   finanțare                     Oficiul de Compensare     pentru Achiziții de       Tehnică Specială, în      subordinea Ministerului   Economiei                 Finanțat integral de la   bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Economiei                       10             
    3.               În subordinea     Guvernului și     coordonarea       primului-ministru,printr-un         consilier de stat           Autoritatea pentru     Valorificarea ActivelorStatului Finanțată     Finanțată integral din venituri proprii                  Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 23/2004    privind stabilirea unor   măsuri de reorganizare    a Autorității pentru      Valorificarea Activelor   Bancare prin comasarea    prin absorbție cu         Autoritatea pentru        Privatizare și            Administrarea Participa-  țiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea  nr. 360/2004, cu modifi-  cările și completările    ulterioare                Reducere de posturi       Schimbarea regimului      de finanțare                           Autoritatea pentru        Valorificarea Activelor   Statului                  Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Secretariatului   General al Guvernului                 88                 
    4.        În subordinea     Guvernului și     coordonarea       primului-ministru,printr-un         consilier de stat    Agenția Națională      pentru Resurse MineraleFinanțată integral de  la bugetul de stat          Legea petrolului nr.      238/2004, cu modificările și completările ulterioare      Reducere de posturi               Agenția Națională pentru  Resurse Minerale, în      coordonarea primului-     ministru, printr-un       consilier de stat         Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Secretariatului   General al Guvernului         8          
    5.       În subordinea     Guvernului și     coordonarea       primului-ministru,printr-un         consilier de stat   Inspectoratul de Stat  în Construcții         Finanțat integral din  venituri proprii           Ordonanța Guvernului      nr. 63/2001 privind       înființarea Inspectora-   tului de Stat în          Construcții - I.S.C.,     aprobată cu modificări    prin Legea nr. 707/2001,  cu modificările ulterioareReducere de posturi       Schimbarea regimului      de finanțare                   Inspectoratul de Stat în  Construcții               Finanțat integral de la   bugetul de stat, prin     bugetul Secretariatului   General al Guvernului          50         
    6.                 În subordinea     Guvernului și     coordonarea       primului-ministru,printr-un         consilier de stat             Agenția pentru Stra-   tegii Guvernamentale   Finanțată integral de  la bugetul de stat,    prin bugetul Secretari-atului General al      Guvernului                        Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 64/2003    pentru stabilirea unor    măsuri privind înființareaorganizarea, reorganizareasau funcționarea unor     structuri din cadrul      aparatului de lucru al    Guvernului,a ministerelor,a altor organe de         specialitate ale          administrației publice    centrale și a unor        instituții publice,       aprobată cu modificări    prin Legea nr. 194/2004,  cu modificările și        completările ulterioare   Desființarea instituției  publice și preluarea      activității de un         departament din cadrul    Secretariatului General   al Guvernului                         Departament în cadrul     Secretariatului General   al Guvernului             Finanțat integral de la   bugetul de stat, prin     bugetul Secretariatului   General al Guvernului                  21                    
    7.       În subordinea     Guvernului și     coordonarea       primului-ministru,printr-un         consilier de stat   Agenția Națională      Anti-Doping            Finanțată din venituri proprii și subvenții   acordate de la bugetul de stat                  Legea nr. 227/2006 privindprevenirea și combaterea  dopajului în sport,       republicată în Monitorul  Oficial al României,      Partea I, nr. 485 din     14 iulie 2009              Reducere de posturi              Agenția Națională         Anti-Doping               Finanțată din venituri    proprii și subvenții      acordate de la bugetul    de stat, prin bugetul     Secretariatului General   al Guvernului                17         
    8.        În subordinea     Guvernului și     coordonarea       primului-ministru      Autoritatea Națională  Sanitară Veterinară și pentru Siguranța       Alimentelor            Finanțată din venituri proprii și subvenții   acordate de la bugetul de stat                 Ordonanța Guvernului      nr. 42/2004 privind       organizarea activității   sanitar-veterinare și     pentru siguranța alimen-  telor, aprobată prin Legeanr. 215/2004, cu          modificările și comple-   tările ulterioare         Reducere de posturi               Autoritatea Națională     Sanitară Veterinară și    pentru Siguranța          Alimentelor               Finanțată din venituri    proprii și subvenții      acordate de la bugetul    de stat                      920          
    9.      Aparatul de lucru al primului-      ministru              Agenția Națională      pentru Romi            Finanțată integral de  la bugetul de stat,    prin bugetul           Secretariatului        General al Guvernului  Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 78/2004    pentru înființarea        Agenției Naționale        pentru Romi, aprobată     cu modificări prin Legea  nr. 7/2005                Reducere de posturi             Agenția Națională         pentru Romi               Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Secretariatului   General al Guvernului          8        
  10.              Instituție publicăautonomă de       interes național, în coordonarea    directă a viceprim-ministrului               Autoritatea Națională  de Reglementare în     Domeniul Energiei- ANREFinanțată integral din venituri proprii                 Legea energiei electrice  nr. 13/2007, cu           modificările și           completările ulterioare,  Legea gazelor             nr. 351/2004, cu          modificările ulterioare   Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 221/2008   pentru stabilirea unor    măsuri de reorganizare    în cadrul administrației  publice centrale,         aprobată prin Legea       nr. 186/2009              Preia Agenția Română      pentru Conservarea        Energiei din cadrul       Ministerului Economiei    Schimbarea regimului      de finanțare              Reducere de posturi               Autoritatea Națională de  Reglementare în Domeniul  Energiei - ANRE           Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Secretariatului   General al Guvernului                97                
  11.               În subordinea     Guvernului și     coordonarea       primului-ministru,printr-un         consilier de stat           Comisia Națională      pentru Controlul       Activităților Nucleare Finanțată integral din venituri proprii                  Legea nr. 111/1996 privinddesfășurarea în siguranță,reglementarea, autorizareași controlul activitățilornucleare, republicată în  Monitorul Oficial al      României, Partea I, nr.   552 din 27 iunie 2006     Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 17/2009    privind desființarea      Cancelariei Primului-     Ministru și stabilirea    unor măsuri pentru        reorganizarea aparatului  de lucru al Guvernului    Reducere de posturi       Schimbarea regimului      de finanțare                           Comisia Națională pentru  Controlul Activităților   Nucleare                  Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Secretariatului   General al Guvernului                 34                 
  12.               Ministerul        Finanțelor Publice              Comisia Națională de   Prognoză               Finanțată integral de  la bugetul de stat,    prin bugetul           Ministerului           Finanțelor Publice              Ordonanța Guvernului nr.  22/2007 privind           organizarea și            funcționarea Comisiei     Naționale de Prognoză,    aprobată cu modificări    prin Legea nr. 212/2007,  cu modificările și        completările ulterioare   Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 29/2007    privind unele măsuri de   reorganizare a            Ministerului Economiei și Finanțelor, aprobată prin Legea nr. 59/2008         Reducere de posturi                      Comisia Națională de      Prognoză                  Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Finanțelor Publice                     15                 
  13.      În subordinea     Guvernului și     coordonarea       Secretariatului   General al        Guvernului         Oficiul Român pentru   Adopții                Finanțat integral de labugetul de stat, prin  bugetul SecretariatuluiGeneral al Guvernului   Legea nr. 274/2004        privind înființarea,      organizarea și            funcționarea Oficiului    Român pentru Adopții,     cu modificările și        completările ulterioare   Reducere de posturi             Oficiul Român pentru      Adopții                   Finanțat integral de la   bugetul de stat, prin     bugetul Secretariatului   General al Guvernului          6        
  14.       În subordinea     Guvernului și     coordonarea       Secretariatului   General al        Guvernului          Oficiul Național pentruCultul Eroilor         Finanțat integral de labugetul de stat, prin  bugetul SecretariatuluiGeneral al Guvernului    Legea nr. 379/2003 privindregimul mormintelor și    operelor comemorative de  război, cu modificările   ulterioare                   Desființarea instituției  publice și preluarea      activității în cadrul unuioficiu cu personalitate   juridică, în subordinea   Ministerului Apărării     Naționale                  Oficiul Național pentru   Cultul Eroilor, în        subordinea Ministerului   Apărării Naționale        Finanțat integral de la   bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Apărării Naționale           12         
  15.                    Ministerul        Transporturilor   și Infrastructurii                  Centrul Național de    Calificare și InstruireFeroviară - CENAFER    Finanțat integral din  venituri proprii                       Ordonanța Guvernului      nr. 58/2004 privind       înființarea Centrului     Național de Calificare și Instruire Feroviară -     CENAFER, aprobată cu      modificări și completări  prin Legea nr. 408/2004   Hotărârea Guvernului      nr. 1.663/2004 privind    organizarea și            funcționarea Centrului    Național de Calificare și Instruire Feroviară -     CENAFER (în aplicarea     art. 11 din Ordonanța     Guvernului nr. 58/2004    privind înființarea       Centrului Național de     Calificare și Instruire   Feroviară - CENAFER)      Reducere de posturi       Schimbarea regimului      de finanțare                                Centrul Național de       Calificare și Instruire   Feroviară - CENAFER       Finanțat integral de la   bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Transporturilor și        Infrastructurii                           22                      
  16.                  Ministerul        Transporturilor șiInfrastructurii                   Agenția de Sănătate    Publică a Ministerului Transporturilor și     Infrastructurii        Finanțată din venituri proprii și subvenții   de la bugetul de stat              Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 64/2003    pentru stabilirea unor    măsuri privind            înființarea, organizarea, reorganizarea sau         funcționarea unor         structuri din cadrul      aparatului de lucru al    Guvernului, a ministerelora altor organe de         specialitate ale          administrației publice    centrale și a unor        instituții publice,       aprobată cu modificări    prin Legea nr. 194/2004,  cu modificările ulterioare[art. 14 alin. (2)]       Se propune:               - desființarea prin       divizare;                 - preluarea activității   sanitar-veterinare de     către Autoritatea         Națională Sanitară        Veterinară și pentru      Siguranța Animalelor;     - preluarea activității   de medicină preventivă,   avizare și autorizare     sanitară și inspecția     sanitară de stat, de      către Ministerul          Transporturilor și        Infrastructurii             Nu rezultă entitate nouă  Entitățile absorbante     sunt Autoritatea          Națională Sanitară        Veterinară și pentru      Siguranța Alimentelor și  Ministerul Transporturilorși Infrastructurii        Autoritatea Națională     Sanitară Veterinară și    pentru Siguranța          Animalelor - finanțată    din venituri proprii și   subvenții acordate de la  bugetul de stat           Ministerul Transporturilorși Infrastructurii -      finanțat integral de la   bugetul de stat             212                    
  17.        Ministerul        Afacerilor Externe       Agenția Națională de   Control al ExporturilorFinanțată integral de  la bugetul de stat,    prin bugetul           Ministerului           Afacerilor Externe       Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 129/2006   privind regimul de controlal exporturilor de        produse și tehnologii cu  dublă utilizare, aprobată cu modificări și          completări prin Legea     nr. 136/2007              Desființarea instituției  publice și preluarea      activității de către o    direcție generală, în     cadrul Ministerului       Afacerilor Externe           Direcție generală în      cadrul Ministerului       Afacerilor Externe        Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Afacerilor Externe             25          
  18.        Ministerul        Afacerilor Externe       Institutul "Eudoxiu    Hurmuzachi" pentru     Românii de PretutindeniFinanțat din venituri  proprii și subvenții   acordate de la bugetul de stat, prin bugetul  Ministerului AfacerilorExterne                Legea nr. 299/2007        privind sprijinul acordat românilor de              pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al   României, Partea I, nr.   261 din 22 aprilie 2009     Reducere de posturi               Institutul "Eudoxiu       Hurmuzachi" pentru        Românii de Pretutindeni   Finanțat din venituri     proprii și subvenții      acordate de la bugetul    de stat, prin bugetul     Ministerului Afacerilor   Externe                      19          
  19.       Ministerul        Justiției și      Libertăților      Cetățenești           Oficiul Național al    Registrului Comerțului Finanțat din venituri  proprii                    Legea nr. 26/1990         privind registrul         comerțului, republicată   în Monitorul Oficial al   României, Partea I,       nr. 49 din 4 februarie    1998, cu modificările și  completările ulterioare   Reducere de posturi       Schimbarea regimului      de finanțare                   Oficiul Național al       Registrului Comerțului    Finanțat integral de la   bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Justiției și Libertăților Cetățenești                  513         
  20.                 Ministerul        Comunicațiilor    și Societății     Informaționale                  Ministerul             Comunicațiilor și      Societății             Informaționale         Finanțat integral de labugetul de stat                    Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 221/2008   pentru stabilirea unor    măsuri de reorganizare    în cadrul administrației  publice centrale,         aprobată prin Legea       nr. 186/2009, cu          modificările ulterioare   (numărul de posturi este  stabilit prin Hotărârea   Guvernului nr. 12/2009    privind organizarea și    funcționarea Ministerului Comunicațiilor și         Societății Informaționale,cu modificările și        completările ulterioare)  Reducere de posturi                        Ministerul Comunicațiilor și Societății             Informaționale            Finanțat integral de la   bugetul de stat                           58                   
  21.                Ministerul        Comunicațiilor    și Societății     Informaționale                 Agenția pentru         Serviciile Societății  Informaționale         Finanțată din venituri proprii                            Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 73/2007    privind organizarea și    funcționarea Agenției     pentru Serviciile         Societății Informaționale,aprobată cu modificări și completări prin Legea     nr. 125/2008, cu          modificările ulterioare          Desființare, ca urmare a  divizării: o parte din    activitate va fi preluată de către Centrul Național de Management pentru      Societatea Informațională,iar o altă parte de       Centrul Național "România Digitală" (două persoane  juridice nou-înființate)  Schimbarea regimului      de finanțare                   Centrul Național de       Management pentru         Societatea Informațională și Centrul Național       "România Digitală",       instituții cu             personalitate juridică a  căror înființare se       dorește în subordinea     Ministerului              Comunicațiilor și         Societății Informaționale Finanțate integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Comunicațiilor și         Societății Informaționale   200                  
  22.                Ministerul        Întreprinderilor  Mici și Mijlocii, Comerțului și     Mediului de       Afaceri                      Ministerul             Întreprinderilor       Mici și Mijlocii,      Comerțului și Mediului de Afaceri             Finanțat integral de   la bugetul de stat               Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 221/2008   pentru stabilirea unor    măsuri de reorganizare    în cadrul administrației  publice centrale,         aprobată prin Legea       nr. 186/2009, cu          modificările ulterioare,  (numărul de posturi este  stabilit prin Hotărârea   Guvernului nr. 4/2009     privind organizarea și    funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și  Mijlocii, Comerțului și   Mediului de Afaceri)      Reducere de posturi                       Ministerul Întreprinde-   rilor Mici și Mijlocii,   Comerțului și Mediului    de Afaceri                Finanțat integral de la   bugetul de stat                         10                  
  23.           Ministerul        Întreprinderilor  Mici și Mijlocii, Comerțului și     Mediului de       Afaceri                 Autoritatea Națională  pentru Protecția       Consumatorilor         Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat,    prin bugetul Ministeru-lui Întreprinderilor   Mici și Mijlocii,      Comerțului și Mediului de Afaceri              Ordonanța Guvernului      nr. 21/1992 privind       protecția consumatorilor, republicată, cu           modificările și           completările ulterioare         Reducere de posturi       Schimbarea regimului de   finanțare                          Autoritatea Națională     pentru Protecția          Consumatorilor            Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Întreprinderilor Mici și  Mijlocii, Comerțului și   Mediului de Afaceri             40             
  24.     Ministerul        Întreprinderilor  Mici și Mijlocii, Comerțului și     Mediului de       Afaceri           Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci      Finanțat integral din  venituri proprii         Legea nr. 64/1991         privind brevetele de      invenție, republicată în  Monitorul Oficial al      României, Partea I, nr.   541 din 8 august 2007     Reducere de posturi            Oficiul de Stat pentru    Invenții și Mărci         Finanțat integral din     venituri proprii               63       
  25.        Ministerul        Educației,        Cercetării și     Inovării               Ministerul Educației,  Cercetării și Inovării Finanțat integral de labugetul de stat             Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 221/2008   pentru stabilirea unor    măsuri de reorganizare    în cadrul administrației  publice centrale,         aprobată prin Legea       nr. 186/2009, cu          modificările ulterioare   Reducere de posturi               Ministerul Educației,     Cercetării și Inovării    Finanțat integral de la   bugetul de stat                   40          
  26.            Ministerul        Educației,        Cercetării și     Inovării                   Agenția de Credite     pentru Studenții din   Instituțiile de        Învățământ Superior de Stat și Particular     Acreditate             Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat,    prin bugetul           Ministerului           Educației, Cercetării  și Inovării            Ordonanța Guvernului      nr. 5/2009 privind        înființarea Agenției de   Credite pentru Studenții  din Instituțiile de       Învățământ Superior de    Stat și Particular        Acreditate, aprobată prin Legea nr. 265/2009            Desființare, ca urmare a  comasării prin fuziune    cu Centrul Național       pentru Burse de Studii    în Străinătate și         înființarea Agenției de   Credite și Burse de       Studii                         Agenția de Credite și     Burse de Studii           Finanțată din venituri    proprii și subvenții de labugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Educației, Cercetării și  Inovării                          10              
  27.         Ministerul        Educației,        Cercetării și     Inovării                Agenția Română de      Asigurare a Calității  în Învățământul        Preuniversitar         Finanțată integral din venituri proprii           Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 75/2005    privind asigurarea        calității educației,      aprobată cu modificări și completări prin Legea     nr. 87/2006, cu           modificările ulterioare     Reducere de posturi       Schimbarea regimului      de finanțare                     Agenția Română de         Asigurare a Calității în  Învățământul              Preuniversitar            Finanțată din venituri    proprii și subvenții de labugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Educației, Cercetării și  Inovării                     10           
  28.          Ministerul        Educației,        Cercetării și     Inovării                 Autoritatea Națională  pentru Cercetare       Științifică            Finanțată integral de  la bugetul de stat,    prin bugetul           Ministerului Educației,Cercetării și Inovării    Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 11/2004    privind stabilirea unor   măsuri de reorganizare    în cadrul administrației  publice centrale,         aprobată cu modificări și completări prin Legea     nr. 228/2004, cu          modificările și           completările ulterioare   Reducere de posturi                 Autoritatea Națională     pentru Cercetare          Științifică               Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Educației, Cercetării și  Inovării                        15            
  29.        Ministerul        Tineretului și    Sportului               Ministerul Tineretului și Sportului           Finanțat integral de labugetul de stat             Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 221/2008   pentru stabilirea unor    măsuri de reorganizare    în cadrul administrației  publice centrale,         aprobată prin Legea       nr. 186/2009, cu          modificările ulterioare   Reducere de posturi               Ministerul Tineretului și Sportului                 Finanțat integral de la   bugetul de stat                  139          
  30.        Ministerul        Tineretului și    Sportului               Institutul Național de Cercetare pentru Sport Finanțat din venituri  proprii și subvenții dela bugetul de stat,    prin bugetul           Ministerului           Tineretului și         Sportului              Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și           completările ulterioare        Reducere de posturi               Institutul Național de    Cercetare pentru Sport    Finanțat din venituri     proprii și subvenții de labugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Tineretului și Sportului       27          
  31.        Ministerul        Mediului                 Agenția Națională      pentru Arii Naturale   Protejate              Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat,    prin bugetul           Ministerului           Mediului               Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 57/2007    privind regimul ariilor   naturale protejate,       conservarea habitatelor   naturale, a florei și     faunei sălbatice, cu      modificările și           completările ulterioare   Desființarea și preluarea activității de către un   compartiment nou-înființatîn cadrul Ministerului    Mediului                      Direcție în cadrul        Ministerului Mediului     Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Mediului                        85          
  32.      Ministerul        Economiei              Agenția Română pentru  Conservarea Energiei   Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat       Ordonanța Guvernului      nr. 22/2008 privind       eficiența energetică și   promovarea utilizării la  consumatorii finali a     surselor regenerabile de  energie                   Desființare prin          comasare - absorbție      și preluarea activității  de către Autoritatea      Națională de Reglementare în Domeniul Energiei -    ANRE                      Autoritatea Națională de  Reglementare în           Domeniul Energiei - ANRE  Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Secretariatului   General al Guvernului        18        
  33.       Ministerul        Economiei               Agenția Nucleară       Finanțată integral de  la bugetul de stat,    prin bugetul           Ministerului Economiei    Ordonanța Guvernului      nr. 7/2003 privind        promovarea, dezvoltarea   și monitorizarea          activităților nucleare,   republicată, cu           modificările și           completările ulterioare   Desființare, ca urmare a  comasării prin fuziune    cu Agenția Națională      pentru Deșeuri RadioactiveSchimbarea regimului      de finanțare                Agenția Nucleară și       pentru Deșeuri RadioactiveFinanțată din venituri    proprii și subvenții de labugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Economiei                     12         
  34.      Ministerul        Economiei              Agenția Națională      pentru Deșeuri         Radioactive            Finanțată integral din venituri proprii         Ordonanța Guvernului      nr. 11/2003 privind       gospodărirea în           siguranță a deșeurilor    radioactive, republicată    Desființare, ca urmare a  comasării prin fuziune    cu Agenția Nucleară       Schimbarea regimului      de finanțare                Agenția Nucleară și       pentru Deșeuri RadioactiveFinanțată din venituri    proprii și subvenții de labugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Economiei                     2        
  35.        Ministerul        Economiei                Agenția Română pentru  Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale    Finanțată integral de  la bugetul de stat,    prin bugetul           Ministerului           Economiei               Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 14/2009    privind înființarea       Agenției Române pentru    Dezvoltarea Durabilă a    Zonelor Industriale -     ARDDZI, aprobată cu       modificări prin Legea     nr. 214/2009              Reducerea numărului de    posturi                          Agenția Română pentru     Dezvoltarea Durabilă a    Zonelor Industriale       Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Economiei                      20          
  36.       Ministerul        Economiei               Oficiul ParticipațiilorStatului și Privati-   zării în Industrie     Finanțat integral din  venituri proprii          Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 88/2001    privind înființarea       Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării  în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea     nr. 552/2001              Reducerea numărului de    posturi                   Schimbarea regimului      de finanțare                  Oficiul Participațiilor   Statului și Privatizării  în Industrie              Finanțat integral de la   bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Economiei                     25         
  37.           Ministerul        Administrației    și Internelor              Administrația Naționalăa Rezervelor de Stat   Finanțată integral de  la bugetul de stat,    prin bugetul           Ministerului           Administrației și      Internelor                 Legea nr. 82/1992         privind rezervele de stat,republicată, cu           modificările și           completările ulterioare          Desființare, prin         comasare cu Oficiul       Central de Stat pentru    Probleme Speciale, și     înființarea unei entități noi, Administrația        Națională a Rezervelor    de Stat și Probleme       Speciale, care va prelua  activitatea celor două    instituții supuse         reorganizării             Administrația Națională   a Rezervelor de Stat și   Probleme Speciale         Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Administrației și         Internelor                       40             
  38.       Ministerul        Administrației    și Internelor          Oficiul Central de     Stat pentru Probleme   Speciale               Finanțat integral de labugetul de stat, prin  bugetul Ministerului   Administrației și      Internelor             Legea nr. 477/2003        privind pregătirea        economiei naționale       și a teritoriului pentru  apărare                      Desființare, prin         comasare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat, și preluarea        activității de către      Administrația Națională   a Rezervelor de Stat și   Probleme Speciale         Administrația Națională   a Rezervelor de Stat și   Probleme Speciale         Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Administrației și         Internelor                   65         
  39.              Ministerul        Administrației    și Internelor                 Inspectoratul Național pentru Evidența        Persoanelor            Finanțat integral de labugetul de stat, prin  bugetul Ministerului   Administrației și      Internelor                    Ordonanța Guvernului      nr. 84/2001 privind       înființarea, organizarea  și funcționarea servici-  ilor publice comunitare   de evidență a persoanelor,aprobată cu modificări    și completări prin Legea  nr. 372/2002, cu          modificările și           completările ulterioare       Desființare, ca urmare a  comasării prin fuziune    cu Centrul Național de    Administrare a Bazelor    de Date privind Evidența  Persoanelor, și           constituirea unei noi     persoane juridice, în     subordinea Ministerului   Administrației și         Internelor - Direcția     pentru Evidența           Persoanelor și            Administrarea Bazelor     de Date                   Direcția pentru Evidența  Persoanelor și            Administrarea Bazelor     de Date                   Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Administrației și         Internelor                         21                
  40.                    Ministerul        Administrației    și Internelor                       Centrul Național de    Administrare a Bazelor de Date privind        Evidența Persoanelor   Finanțat integral de labugetul de stat, prin  bugetul Ministerului   Administrației și      Internelor                         Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 50/2004    pentru modificarea și     completarea unor acte     normative în vederea      stabilirii cadrului       organizatoric și          funcțional corespunzător  desfășurării activitățilorde eliberare și evidență  a cărților de identitate, actelor de stare civilă,  pașapoartelor simple,     permiselor de conducere șicertificatelor de         înmatriculare a           vehiculelor, aprobată cu  modificări și completări  prin Legea nr. 520/2004,  cu completările           ulterioare,               Desființare, ca urmare a  comasării prin fuziune    cu Inspectoratul          Național pentru Evidența  Persoanelor, și           constituirea unei noi     persoane juridice, în     subordinea Ministerului   Administrației și         Internelor - Direcția     pentru Evidența           Persoanelor și            Administrarea Bazelor     de Date                          Direcția pentru Evidența  Persoanelor și            Administrarea Bazelor     de Date                   Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Administrației și         Internelor                               60                      
  41.        Ministerul        Administrației    și Internelor           Institutul Național de Administrație (INA)    Finanțat din venituri  proprii și subvenții dela bugetul de stat,    prin bugetul           Ministerului           Administrației și      Internelor             Ordonanța Guvernului      nr. 81/2001 privind       înființarea și organizareaInstitutului Național de  Administrație, aprobată   cu modificări prin Legea  nr. 106/2002, cu          modificările și           completările ulterioare   Desființare prin          comasare prin absorbție   și preluarea activității  de către o direcție nouă  în cadrul Agenției        Naționale a FuncționarilorPublici (ANFP)              Direcție nou-înființată încadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici  Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Administrației și         Internelor                    18  (apa-  ratul  cen-   tral)      
  42.       Ministerul        Administrației    și Internelor          Agenția Națională de   Cadastru și PublicitateImobiliară (ANCPI)     Finanțată integral din venituri proprii          Legea cadastrului și a    publicității imobiliare   nr. 7/1996, republicată,  cu modificările ulterioare    Reducere de posturi              Agenția Națională de      Cadastru și Publicitate   Imobiliară (ANCPI)        Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Administrației și         Internelor                  252  Insti- tuția  își    păs-   trează denu-  mirea 
  43.        Ministerul        Administrației    și Internelor           Autoritatea Națională  de Reglementare pentru Serviciile Comunitare  de Utilități Publice   Finanțată integral din venituri proprii          Legea serviciilor         comunitare de utilități   publice nr. 51/2006,      publicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 254 din     21 martie 2006, cu        modificările și           completările ulterioare   Reducere de posturi               Autoritatea Națională de  Reglementare pentru       Serviciile Comunitare de  Utilități Publice         Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Administrației și         Internelor                   63  Insti- tuția  își    păs-   trează denu-  mirea   
  44.              Ministerul        Administrației    și Internelor                 Arhivele Naționale     Finanțată integral     de la bugetul de stat, prin bugetul           Ministerului           Administrației și      Internelor                     Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, publicată    în Monitorul Oficial al   României, Partea I, nr.   71 din 9 aprilie 1996, cu modificările și           completările ulterioare           Reducere de posturi       Reorganizarea             aparatului central al     Arhivelor Naționale la    nivel de direcție cu      personalitate juridică în subordinea Ministerului   Administrației și         Internelor                Reorganizarea direcțiilor județene ale Arhivelor    Naționale și a Direcției  Municipiului București a  Arhivelor Naționale la    nivel de servicii         Arhivele Naționale        Finanțată integral        de la bugetul de stat,    prin bugetul Ministerului Administrației și         Internelor                           548  Insti- tuția  își    păs-   trează denu-  mirea         
  45.        Ministerul        Administrației    și Internelor           Agenția Națională a    Funcționarilor Publici (ANFP)                 Finanțată integral de  la bugetul de stat,    prin bugetul           Ministerului           Administrației și      Internelor             Legea nr. 188/1999        privind statutul          funcționarilor publici,   republicată în Monitorul  Oficial al României,      Partea I, nr. 365 din     29 mai 2007, cu           modificările și           completările ulterioare   Reducere de posturi               Agenția Națională a       Funcționarilor Publici    Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Administrației și         Internelor                     20          
  46.            Ministerul        Administrației    și Internelor     Coordonarea       metodologică a    Institutului      Național de       Administrație          Centrele regionale de  formare continuă       pentru administrația   publică locală         Finanțate din venituri proprii                       Ordonanța Guvernului      nr. 81/2001 privind       înființarea și organizareaInstitutului Național de  Administrație, publicată  în Monitorul Oficial al   României, Partea I,       nr. 542 din 1 septembrie  2001, aprobată cu         modificări prin Legea     nr. 106/2002, cu          modificările și           completările ulterioare   Desființare și preluarea  activității de către      instituții nou-înființate în subordinea Agenției    Naționale a               Funcționarilor Publici    Reducere de posturi             Centrele regionale de     formare continuă pentru   administrația publică     locală se înființează în  subordinea Agenției       Naționale a               Funcționarilor Publici    Finanțate integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Administrației și         Internelor                    38              
  47.        Ministerul Muncii,Familiei și       Protecției Sociale      Agenția Națională      pentru Egalitatea de   Șanse între Femei și   Bărbați (ANES)         Finanțată integral din bugetul de stat, prin  bugetul Ministerului   Muncii, Familiei și    Protecției Sociale     Legea nr. 202/2002        privind egalitatea de     șanse și de tratament     între femei și bărbați,   republicată în Monitorul  Oficial al României,      Partea I, nr. 150 din     1 martie 2007              Reducere de posturi               Agenția Națională         pentru Egalitatea de      Șanse între Femei și      Bărbați (ANES)            Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Muncii, Familiei și       Protecției Sociale           26          
  48.       Ministerul Muncii,Familiei și       Protecției Sociale     Agenția Națională      pentru Prestații       Sociale                Finanțată integral din bugetul de stat, prin  bugetul Ministerului   Muncii, Familiei și    Protecției Sociale     Art. 30 din Legea         nr. 47/2006 privind       sistemul național de      asistență socială,        publicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 239 din     16 martie 2006            Reducere de posturi       Preia activitatea         Direcției de muncă și     protecție socială             Agenția Națională         pentru Prestații Sociale  Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Muncii, Familiei și       Protecției Sociale           201         
  49.        Ministerul Muncii,Familiei și       Protecției Sociale      Agenția Națională pen- tru Protecția Familiei Finanțată integral de  la bugetul de stat,prinbugetul Ministerului   Muncii, Familiei și    Protecției Sociale       Legea nr. 217/2003        pentru prevenirea și      combaterea violenței în   familie, publicată în     Monitorul Oficial al      României, Partea I,       nr. 367 din 29 mai 2003,  cu modificările și        completările ulterioare   Desființare, ca urmare a  comasării cu Autoritatea  Națională pentru          Protecția Drepturilor     Copilului, cu constituireaunei noi persoane         juridice                    Autoritatea Națională     pentru Protecția Familiei și a Drepturilor CopiluluiFinanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Muncii, Familiei și       Protecției Sociale             7          
  50.               Ministerul Muncii,Familiei și       Protecției Sociale             Autoritatea Națională  pentru Protecția       Drepturilor Copilului  Finanțată integral de  la bugetul de stat,    prin bugetul           Ministerului Muncii,   Familiei și Protecției Sociale                       Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 12/2001    privind înființarea       Autorității Naționale     pentru Protecția          Drepturilor Copilului,    publicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 63 din      6 februarie 2001,         aprobată cu modificări    prin Legea nr. 252/2001,  cu modificările           ulterioare                  Desființare ca urmare a   comasării cu Agenția      Națională pentru          Protecția Familiei        Activitatea Centrului-    pilot de asistență și     protecție a victimelor    violenței în familie și   cea a Centrului de        Informare și Consultanță  pentru Familie vor fi     preluate de Autoritatea   Națională pentru          Protecția Familiei        și a Drepturilor          Copilului, nou-înființată.Autoritatea Națională     pentru Protecția Familiei și a Drepturilor          Copilului                 Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Muncii, Familiei și       Protecției Sociale                  13                 
  51.      Ministerul Muncii,Familiei și       Protecției Sociale    Inspecția Muncii       Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat,    prin bugetul Ministeru-lui Muncii, Familiei șiProtecției Sociale     Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizareaInspecției Muncii,        republicată în Monitorul  Oficial al României,      Partea I, nr. 740 din     10 octombrie 2002         Reducere de posturi       Preia Inspecția socială        Inspecția Muncii          Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Muncii, Familiei și       Protecției Sociale            400       
  52.      Ministerul Muncii,Familiei și       Protecției Sociale    Inspecția socială      Finanțată integral de  la bugetul de stat,    prin bugetul           Ministerului Muncii,   Familiei și Protecției Sociale                Art. 29 din Legea nr.     47/2006 privind sistemul  național de asistență     socială, publicată în     Monitorul Oficial al      României, Partea I, nr.   239 din 16 martie 2006    Desființare, ca urmare a  comasării prin absorbție, și preluarea activității  de către Inspecția Muncii    Inspecția Muncii          Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Muncii, Familiei și       Protecției Sociale             80       
  53.             Ministerul Muncii,Familiei și       Protecției Sociale           Autoritatea Națională  pentru Persoanele cu   Handicap               Finanțată integral de  la bugetul de stat,    prin bugetul           Ministerului Muncii,   Familiei și Protecției Sociale                     Ordonanța Guvernului nr.  14/2003 privind înființa- rea, organizarea și       funcționarea Autorității  Naționale pentru Persoa-  nele cu Handicap,         publicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 63 din 1    februarie 2003, aprobată  cu modificări și          completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioareReducere de posturi                    Autoritatea Națională     pentru Persoanele cu      Handicap                  Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Muncii, Familiei și       Protecției Sociale                  21              
  54.            Ministerul        Sănătății                    Ministerul Sănătății   Finanțat integral de labugetul de stat                  Art. 15 din Ordonanța de  urgență a Guvernului nr.  221/2008 pentru stabilireaunor măsuri de            reorganizare în cadrul    administrației publice    centrale, publicată în    Monitorul Oficial al      României, Partea I, nr.   882 din 24 decembrie 2008,aprobată prin Legea nr.   186/2009, cu modificările și completările ulterioareReducere de posturi                   Ministerul Sănătății      Finanțat integral de la   bugetul de stat                         29             
  55.             Ministerul        Sănătății                     Școala Națională de    Sănătate Publică și    Management Sanitar     București              Finanțată din venituri proprii                        Art. 682 din Legea nr.    95/2006 privind reforma îndomeniul sănătății,       publicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 372 din 28  aprilie 2006, cu modifică-rile și completările      ulterioare, ca efect al   reorganizării InstitutuluiNațional de Cercetare-    Dezvoltare în Sănătate    București, care s-a       desființat                Desființare, ca urmare a  comasării prin fuziune cu Centrul Național de       Perfecționare în Domeniul Sanitar București, și     constituirea unei noi     persoane juridice                Școala Națională de       Sănătate Publică,         Management și Perfec-     ționare în Domeniul       Sanitar București         Persoană juridică în      subordinea Universității  de Medicină și Farmacie   "Carol Davila" și în      coordonarea Ministerului  Sănătății                 Finanțată integral din    venituri proprii                7              
  56.             Ministerul        Sănătății                     Agenția Națională a    Medicamentului         București              Finanțată din venituri proprii                         Art. 1 din Ordonanța      Guvernului nr. 125/1998   privind înființarea,      organizarea și            funcționarea Agenției     Naționale a Medicamentuluipublicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 329 din 31  august 1998, aprobată cu  modificări și completări  prin Legea nr. 594/2002,  cu modificările și        completările ulterioare   Reducere de posturi       Schimbarea regimului de   finanțare                            Agenția Națională a       Medicamentului București, în subordinea MinisteruluiSănătății                 Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Sănătății                          151              
  57.               Ministerul        Sănătății                       Oficiul Tehnic de      Dispozitive Medicale,  din subordinea         Ministerului Sănătății Finanțat din venituri  proprii                          Art. 6 din Legea nr.      176/2000 privind          dispozitivele medicale,   republicată în Monitorul  Oficial al României,      Partea I, nr. 79 din      24 ianuarie 2005          Hotărârea Guvernului      nr. 2.281/2004 pentru     aprobarea Regulamentului  de organizare și          funcționare a Oficiului   Tehnic de Dispozitive     Medicale [art. 6 alin. (3)din Legea nr. 176/2000,   republicată]              Reducere de posturi       Schimbarea regimului de   finanțare                              Oficiul Tehnic de         Dispozitive Medicale, în  subordinea Ministerului   Sănătății                 Finanțat integral de la   bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Sănătății                             29                
  58.             Ministerul        Dezvoltării       Regionale și      Locuinței                   Centrul Național pentruReducerea Riscului     Seismic                Finanțat din venituri  proprii și subvenții   acordate de la bugetul de stat                       Ordonanța Guvernului nr.  54/2002 privind           înființarea Centrului     Național pentru Reducerea Riscului Seismic,         publicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 633 din 27  august 2002, aprobată cu  modificări prin Legea     nr. 614/2002                 Denumirea "Centrul        Național pentru Reducerea Riscului Seismic" se      înlocuiește cu denumirea  "Centrul Național de      Cercetare-Dezvoltare      pentru Protecția          Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de  Teren - CNRRS"            Reducere de posturi          Centrul Național de       Cercetare-Dezvoltare      pentru Protecția          Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de  Teren - CNRRS (denumire   nouă, fără a deveni       entitate nouă)            Finanțat din venituri     proprii și subvenții      acordate de la bugetul    de stat, prin bugetul     Ministerului Dezvoltării  Regionale și Locuinței        14              
  59.        Ministerul        Dezvoltării       Regionale și      Locuinței              Agenția Națională      pentru Locuințe        Finanțată din venituri proprii                     Legea nr. 152/1998 privindînființarea Agenției      Naționale pentru Locuințe,publicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 265 din     16 iulie 1998, cu         modificările și           completările ulterioare   Reducere de posturi               Agenția Națională pentru  Locuințe                  Finanțată din venituri    proprii                            33         
  60.           Ministerul        Agriculturii,     Pădurilor și      Dezvoltării Rurale        Ministerul Agricultu-  rii, Pădurilor și      Dezvoltării Rurale     Finanțat integral de labugetul de stat               Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 221/2008   pentru stabilirea unor    măsuri de reorganizare    în cadrul administrației  publice centrale,         publicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 882 din 24  decembrie 2008, aprobată  prin Legea nr. 186/2009,  cu modificările ulterioareReducere de posturi                  Ministerul Agriculturii,  Pădurilor și Dezvoltării  Rurale                    Finanțat integral de la   bugetul de stat                     136            
  61.              Ministerul        Agriculturii,     Pădurilor și      Dezvoltării Rurale           Agenția Domeniilor     Statului               Finanțată integral din venituri proprii                  Legea nr. 268/2001 privindprivatizarea societăților comerciale ce dețin în    administrare terenuri     proprietate publică și    privată a statului cu     destinație agricolă și    înființarea Agenției      Domeniilor Statului,      publicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 299 din     7 iunie 2001, cu          modificările și           completările ulterioare   Reducere de posturi       Schimbarea regimului de   finanțare                             Agenția Domeniilor        Statului                  Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale                    94               
  62.       Ministerul        Agriculturii,     Pădurilor și      Dezvoltării Rurale    Centrul de Formare și  Inovație pentru        Dezvoltare în Carpați  Finanțat integral de labugetul de stat, prin  bugetul Ministerului   Agriculturii, Pădurilorși Dezvoltării Rurale  Legea muntelui nr.        347/2004, republicată în  Monitorul Oficial al      României, Partea I, nr.   448 din 30 iunie 2009        Desființare, ca urmare a  comasării prin absorbție, și preluarea atribuțiilor de către Agenția Naționalăa Zonei Montane              Agenția Națională a Zonei Montane                   Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale              0        
  63.          Ministerul        Agriculturii,     Pădurilor și      Dezvoltării Rurale       Agenția Națională de   Consultanță Agricolă   Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat           Ordonanța Guvernului      nr. 22/2005 privind       reorganizarea activității de consultanță agricolă,  publicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 102 din     31 ianuarie 2005,         aprobată cu modificări    prin Legea nr. 77/2005,   cu modificările ulterioareOficiile județene de      consultanță agricolă se   transformă în camere      agricole                         Camerele agricole,        instituții publice        descentralizate           Finanțate din venituri    proprii și subvenții de labugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale            1092           
  64.        Ministerul        Agriculturii,     Pădurilor și      Dezvoltării Rurale     Autoritatea Hipică     Națională              Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat         Legea calului nr. 389/2005publicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 9 din 5     ianuarie 2006, cu modifi- cările și completările    ulterioare                  Desființare, prin         preluarea atribuțiilor de către Agenția Națională   pentru Ameliorare și      Reproducție în Zootehnie  "Prof. dr. G.K.           Constantinescu"           Schimbarea regimului de   finanțare                 Agenția Națională pentru  Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr.   G.K. Constantinescu"      Finanțată integral de la  bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale             0         
  65.           Ministerul        Agriculturii,     Pădurilor și      Dezvoltării Rurale        Laboratorul Central    pentru Calitatea       Semințelor și a        Materialului Săditor   Finanțat din venituri  proprii și subvenții dela bugetul de stat          Legea nr. 266/2002 privindproducerea, prelucrarea,  controlul și certificarea calității, comercializareasemințelor și a           materialului săditor,     precum și înregistrarea   soiurilor de plante,      publicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 343 din     23 mai 2002               Preia Banca de Resurse    Genetice Vegetale Suceava,care se desființează.     Schimbarea regimului de   finanțare                        Laboratorul Central pentruCalitatea Semințelor și a Materialului Săditor      Finanțat integral de la   bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale                 0            
  66.       Ministerul        Agriculturii,     Pădurilor și      Dezvoltării Rurale    Oficiul Național al    Denumirilor de Origine pentru Vinuri          Finanțat integral din  venituri proprii          Legea viei și vinului în  sistemul organizării      comune a pieței           vitivinicole nr. 244/2002,republicată în Monitorul  Oficial al României,      Partea I, nr. 633 din     14 septembrie 2007        Desființare prin comasare cu Oficiul Național al    Viei și Vinului și        constituirea Oficiului    Național al Viei și       Produselor Vitivinicole   Schimbarea regimului de   finanțare                 Oficiul Național al Viei  și Produselor VitivinicoleFinanțat prin venituri    proprii și subvenții de labugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale             0        
  67.       Ministerul        Agriculturii,     Pădurilor și      Dezvoltării Rurale    Oficiul Național al    Viei și Vinului        Finanțat din venituri  proprii și subvenții dela bugetul de stat        Legea viei și vinului în  sistemul organizării      comune a pieței           vitivinicole nr. 244/2002,republicată în Monitorul  Oficial al României,      Partea I, nr. 633 din     14 septembrie 2007        Desființare prin comasare cu Oficiul Național al    Denumirilor de Origine    pentru Vinuri și          constituirea Oficiului    Național al Viei și       Produselor Vitivinicole    Oficiul Național al Viei  și Produselor VitivinicoleFinanțat din venituri     proprii și subvenții de labugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale             0        
  68.               Ministerul        Culturii, Cultelorși Patrimoniului  Național                      Ministerul Culturii,   Cultelor și            Patrimoniului Național Finanțat integral de labugetul de stat                   Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 221/2008   pentru stabilirea unor    măsuri de reorganizare în cadrul administrației     publice centrale,         publicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 882 din     24 decembrie 2008,        aprobată prin Legea nr.   186/2009, cu modificările ulterioare (numărul de    posturi este stabilit prinHotărârea Guvernului      nr. 9/2009)               Reducere de posturi                      Ministerul Culturii,      Cultelor și Patrimoniului Național                  Finanțat integral de la   bugetul de stat                          25                
  69.              Ministerul        Culturii, Cultelorși Patrimoniului  Național                     Oficiul Național al    Monumentelor Istorice  Finanțat din venituri  proprii și din         subvenții de la bugetulde stat                         Art. 28 din Legea nr.     422/2001 privind          protejarea monumentelor   istorice, republicată în  Monitorul Oficial al      României, Partea I, nr.   938 din 20 noiembrie 2006,cu modificările și        completările ulterioare   Hotărârea Guvernului      nr. 1.258/2001 privind    organizarea și            funcționarea Oficiului    Național al Monumentelor  Istorice                  Reorganizare prin comasarecu Institutul Național al Monumentelor Istorice,    care se desființează.                Institutul Național al    Patrimoniului             Finanțat din venituri     proprii și din subvenții  de la bugetul de stat,    prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și     Patrimoniului Național               22               
  70.              Ministerul        Culturii, Cultelorși Patrimoniului  Național                     Institutul Național al Monumentelor Istorice  Finanțat din venituri  proprii și din         subvenții de la bugetulde stat                         Art. 27 din Legea nr.     422/2001 privind          protejarea monumentelor   istorice, republicată în  Monitorul Oficial al      României, Partea I, nr.   938 din 20 noiembrie 2006,cu modificările și        completările ulterioare   Hotărârea Guvernului      nr. 261/2002 privind      organizarea și            funcționarea Institutului Național al Monumentelor  Istorice                  Desființare cu preluarea  activității de către      Oficiul Național al       Monumentelor Istorice                Institutul Național al    Patrimoniului             Finanțat din venituri     proprii și din subvenții  de la bugetul de stat,    prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și     Patrimoniului Național               16               
  71.                Ministerul        Culturii, Cultelorși Patrimoniului  Național                       Institutul Național de Cercetare în Domeniul  Conservării și         Restaurării            Finanțat din venituri  proprii și din         subvenții de la bugetulde stat                         Art. 59 din Legea nr.     182/2000 privind          protejarea patrimoniului  cultural național mobil,  republicată în Monitorul  Oficial al României,      Partea I, nr. 828 din     9 decembrie 2008          Hotărârea Guvernului      nr. 486/2002 privind      înființarea, organizarea  și funcționarea           Laboratorului Național    de Cercetare în Domeniul  Conservării și RestaurăriiPatrimoniului Cultural    Național Mobil            Desființare și organizare ca secție a Muzeului      Național de Istorie a     României                               Secție în cadrul Muzeului Național de Istorie a     României                  Finanțată din venituri    proprii și din subvenții  de la bugetul de stat,    prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și     Patrimoniului Național               5,5                 
  72.             Ministerul        Culturii, Cultelorși Patrimoniului  Național                    Centrul Național pentruConservarea și         Promovarea Culturii    Tradiționale           Finanțat din venituri  proprii și din         subvenții de la bugetulde stat                      Ordonanța de urgență a    Guvernului nr. 118/2006   privind înființarea,      organizarea și            desfășurarea activității  așezămintelor culturale,  publicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 1.038 din   28 decembrie 2006,        aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioareReducere de posturi       Schimbarea regimului de   finanțare                            Centrul Național pentru   Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale     Finanțat integral de la   bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Culturii, Cultelor și     Patrimoniului Național              20              
  73.          Ministerul        Culturii, Cultelorși Patrimoniului  Național                 Oficiul Român pentru   Drepturile de Autor, încoordonarea Ministeru- lui Culturii, Cultelor și Patrimoniului       Național               Finanțat integral de labugetul de stat, prin  bugetul Ministerului   Culturii, Cultelor și  Patrimoniului Național Legea nr. 8/1996 privind  dreptul de autor și       drepturile conexe,        publicată în Monitorul    Oficial al României,      Partea I, nr. 60 din 26   martie 1996, cu           modificările și           completările ulterioare     Reducere de posturi                 Oficiul Român pentru      Drepturile de Autor       Finanțat integral de la   bugetul de stat, prin     bugetul Ministerului      Culturii, Cultelor și     Patrimoniului Național            19           
  74.                   Ministerul        Culturii, Cultelorși Patrimoniului  Național                          Institutul de Memorie  Culturală              Finanțat integral din  venituri proprii                       Art. 60 din Legea nr.     182/2000 privind          protejarea patrimoniului  cultural național mobil,  republicată în Monitorul  Oficial al României,      Partea I, nr. 828 din 9   decembrie 2008            Ordonanța Guvernului nr.  43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic  și declararea unor situri arheologice ca zone de    interes național,         republicată în Monitorul  Oficial al României,      Partea I, nr. 951 din 24  noiembrie 2006, cu        modificările și           completările ulterioare   Desființare, ca urmare a  comasării prin absorbție  cu Centrul de Pregătire   Profesională în Cultură   (acesta din urmă va preluași Centrul European de    Cultură Sinaia)                        Centrul de Pregătire      Profesională în Cultură   Finanțat integral din     venituri proprii                              15                    
   +  Anexa nr. 2LISTAinstituțiilor și autorităților publice înființate prinhotărâre a Guvernului, supuse reorganizării
  Nr. crt.       Autoritatea      coordonatoare        Instituția supusă   reorganizării/sursa       de finanțare