ORDIN nr. 5.507 din 6 octombrie 2009privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2010, precum şi a Atribuţiilor membrilor comisiilor de bacalaureat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 5 noiembrie 2009    În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat - 2010, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2010, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală învăţământ superior, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.-------- Notă *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, interimar,Emil BocBucureşti, 6 octombrie 2009.Nr. 5.507.  +  Anexa 1--------CALENDARULexamenului de bacalaureat - 2010Prima sesiune de examen 2010     14 - 18 decembrie 2009 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen    15-17 februarie 2010 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare                           orală în limba română - proba A    17-19 februarie 2010 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare                           orală în limba maternă - proba B    19 - 29 aprilie 2010 Evaluarea competenţelor digitale - proba D    31 mai - 4 iunie 2010 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă                           modernă - proba C    11 iunie 2010 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a    28 iunie 2010 Limba şi literatura română - proba E)a)                           - proba scrisă    29 iunie 2010 Limba şi literatura maternă - proba E)b)                           - proba scrisă    30 iunie 2010 Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba                           scrisă    2 iulie 2010 Proba la alegere a profilului şi specializării                           - proba E)d) - proba scrisă    4 iulie 2010 Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi                           depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)    6-7 iulie 2010 Rezolvarea contestaţiilor    8 iulie 2010 Afişarea rezultatelor finaleA doua sesiune de examen 2010     05 - 09 iulie 2010 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen    23-24 august 2010 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare                        orală în limba română - proba A    23-24 august 2010 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare                        orală în limba maternă - proba B    24 -25 august 2010 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă                        modernă - proba C    26 - 27 august 2010 Evaluarea competenţelor digitale - proba D    30 august 2010 Limba şi literatura română - proba E)a)                        - proba scrisă    31 august 2010 Limba şi literatura maternă - proba E)b) - proba scrisă    1 septembrie 2010 Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba                        scrisă    3 septembrie 2010 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba                        E)d) - proba scrisă    5 septembrie 2010 Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea                        contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)    7-8 septembrie 2010 Rezolvarea contestaţiilor    9 septembrie 2010 Afişarea rezultatelor finale  +  Anexa 2METODOLOGIE 06/10/2009  +  Anexa 3--------Atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureatI. Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti1. Preşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: (1) controlează şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti; (2) poate decide asupra organizării de centre de bacalaureat fie pe grupuri de licee, fie pe filiere, profiluri, specializări/calificări profesionale; (3) ia măsuri de soluţionare a problemelor de finanţare a acţiunilor legate de organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; (4) ia măsuri pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile şi logistica necesară pentru buna desfăşurare a examenului şi a evaluării: copiatoare în stare de funcţionare, care să permită multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate şi a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, fişet metalic etc.; (5) poate delega inspectori şcolari de specialitate, reprezentanţi ai comisiei judeţene de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, pentru monitorizarea desfăşurării examenului în centrele de bacalaureat; (6) se adresează, în scris, autorităţilor judeţene de sănătate, pentru a asigura prezenţa personalului medical în fiecare centru în care se susţin probe în cadrul examenului de bacalaureat, precum şi consiliilor locale, operatorilor de energie electrică, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc., în scopul asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea examenului; (7) se adresează, în scris, organelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, de poliţie şi de jandarmerie, de la nivel judeţean, primăriilor, pentru a asigura prezenţa poliţiştilor din poliţia comunitară sau a jandarmilor la sediul comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti şi la centrele de bacalaureat, pentru paza lucrărilor scrise, pentru păstrarea ordinii publice la centrele de examen şi la centrele zonale de evaluare. Prezenţa acestora va fi solicitată şi pentru transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de contestaţii şi invers; (8) numeşte profesorii examinatori/evaluatori, asistenţii, secretarii, vicepreşedinţii şi membrii comisiilor de bacalaureat; (9) coordonează instruirea preşedinţilor şi a vicepreşedinţilor comisiilor din centrele de bacalaureat; pentru comisiile din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, instruirea se face cu cel mult 48 ore înaintea primei probe scrise a examenului de bacalaureat; (10) operează, dacă este cazul, schimbări ale vicepreşedinţilor, ale membrilor, ale profesorilor examinatori/evaluatori, ale secretarilor sau ale asistenţilor care fac parte din comisiile din unităţile de învăţământ care organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, din centrele de examen sau din centrele zonale de evaluare. Aceste schimbări vor fi aduse la cunoştinţă, după caz, Comisiei Naţionale de Bacalaureat. Poate propune Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în cazuri justificate, schimbarea unor preşedinţi de comisie; (11) poate decide reevaluarea unor lucrări, în perioada desfăşurării examenului sau ulterior, şi informează Comisia Naţională de Bacalaureat despre rezultatele acestor reevaluări; (12) sesizează, imediat, Comisiei Naţionale de Bacalaureat orice situaţie a cărei rezolvare nu este prevăzută în metodologie şi solicită, în cazuri justificate, subiecte de rezervă; (13) organizează centrul regional/judeţean/al municipiului Bucureşti de contestaţii şi numeşte comisia regională/judeţeană /a municipiului Bucureşti de contestaţii; (14) organizează transportul, în condiţii de securitate, al lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, de la preluarea lor de la una dintre comisii, până la predarea lor către cealaltă comisie; (15) coordonează activitatea de primire a lucrărilor scrise contestate de la comisiile din centrele zonale de evaluare, precum şi centralizarea şi numerotarea acestora, pentru fiecare probă scrisă, disciplină şi tip de subiect, şi organizează transportul lor, în deplină securitate, la şi de la comisia regională de contestaţii; primeşte lucrările scrise reevaluate de comisia regională de contestaţii şi le transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare; (16) elaborează şi transmite Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţă şi Programe, în termen de 10 zile de la încheierea sesiunii respective a bacalaureatului, raportul final, care va cuprinde: a) situaţia numerică a tuturor candidaţilor, pe ansamblu şi la fiecare probă de examen; situaţia elevilor promovaţi, pe tranşe de medii; b) semnalarea situaţiilor deosebite - folosirea subiectelor de rezervă, înlocuirea unor preşedinţi şi a unor membri ai comisiei, alte situaţii; c) sugestii şi soluţii pentru perfecţionarea organizării şi a desfăşurării examenului de bacalaureat; d) analiza modului de desfăşurare a contestaţiilor şi rezultatele statistice ale acestora, concluzii şi propuneri; e) informaţii despre sancţiunile aplicate şi numele persoanelor sancţionate, inclusiv despre personalul didactic căruia comisia judeţeană de bacalaureat/a municipiului Bucureşti a decis să-i retragă dreptul de a mai participa la examenele naţionale.2. Vicepreşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: (1) răspunde, împreună cu preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, de organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti; (2) sprijină preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, în soluţionarea problemelor de finanţare a acţiunilor legate de organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; (3) ia măsuri, împreună cu preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile şi logistica necesară pentru buna desfăşurare a examenului şi a evaluării: copiatoare în stare de funcţionare, care să permită multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate şi a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, fişet metalic etc.; (4) realizează, împreună cu preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat şi membrii comisiei, instruirea preşedinţilor şi a vicepreşedinţilor comisiilor din centrele de examen, cu cel mult 48 ore înaintea primei probe a examenului de bacalaureat; pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii comisiilor din centrele zonale de evaluare, instruirea se face cu cel mult 48 de ore înaintea primei probe scrise; (5) sprijină preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, în organizarea centrului regional /judeţean/ al municipiului Bucureşti de contestaţii şi în numirea comisiei regionale/judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii; (6) organizează, împreună cu preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat şi membrii comisiei, transportul, în condiţii de securitate, a lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, de la preluarea lor de la una dintre comisii, până la predarea lor către cealaltă comisie; (7) primeşte, împreună cu preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, lucrările scrise contestate de la comisiile din centrele zonale de evaluare, le centralizează şi numerotează, pentru fiecare probă scrisă, disciplină şi tip de subiect, şi organizează transportul lor, în deplină securitate, la şi de la comisia regională de contestaţii; primeşte lucrările scrise reevaluate de comisia regională de contestaţii şi le transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare.3. Secretarul comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: (1) transmite, în format electronic, Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, spre aprobare, lista centrelor de examen şi a centrelor zonale de evaluare din judeţ/ municipiul Bucureşti, până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi până la data de 24 iulie, pentru a doua sesiune; (2) comunică zilnic, Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţă şi Programe, situaţiile speciale din ziua respectivă; (3) transmite, la sfârşitul fiecărei perioade în care se organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, date legate de numărul de candidaţi înscrişi la probă, numărul de candidaţi prezenţi, numărul de candidaţi eliminaţi, procentajul de prezenţă; (4) transmite, la sfârşitul fiecărei probe scrise, Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, date legate de numărul de candidaţi înscrişi la probă, numărul de candidaţi prezenţi, numărul de candidaţi eliminaţi, procentajul de prezenţă; (5) transmite Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, rezultatele examenului de bacalaureat, imediat după afişarea acestora (atât înainte, cât şi după contestaţii) astfel: număr de candidaţi înscrişi pentru fiecare probă şi în total pe judeţ, număr de candidaţi prezenţi, număr de candidaţi eliminaţi din examen, număr de candidaţi respinşi, număr de candidaţi promovaţi, procentul de promovabilitate (dintre cei prezenţi) şi repartiţia acestora pe tranşe de medii.4. Membrii comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: (1) nominalizează, împreună cu preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi până la data de 24 iulie, pentru a doua sesiune, centrele de examen, unităţile şcolare arondate acestora, precum şi centrele zonale de evaluare; (2) transmit, în format electronic, Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, spre aprobare, lista centrelor de examen şi a centrelor zonale de evaluare din judeţ/ municipiul Bucureşti, până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi până la data de 24 iulie, pentru a doua sesiune; (3) asigură, împreună cu preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, confecţionarea ştampilelor-tip pentru examenul de bacalaureat. Se confecţionează două tipuri de ştampile rotunde, care vor avea următorul conţinut:a. ştampila pentru centrele de examen: "Bacalaureat 2010 - C.E.";b. ştampila pentru centrele zonale de evaluare: "Bacalaureat 2010 - C.Z.E";Ştampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm şi nu vor fi numerotate.În situaţia în care un centru de examen are organizată o subcomisie într-o altă localitate, se confecţionează o ştampilă separată pentru subcomisia respectivă; (4) organizează, împreună cu preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, transportul în condiţii de securitate, a lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, de la preluarea lor de la una dintre comisii, până la predarea lor către cealaltă comisie; (5) realizează, împreună cu preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, instruirea preşedinţilor comisiilor de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu cel mult 48 de ore înaintea primei probe; (6) realizează, împreună cu preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, instruirea preşedinţilor şi a vicepreşedinţilor comisiilor din centrele de examen, cu cel mult 48 ore înaintea primei probe a examenului de bacalaureat; pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii comisiilor din centrele zonale de evaluare, instruirea se face cu cel mult 48 de ore înaintea primei probe scrise; (7) iau măsuri, împreună cu preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile şi logistica necesară pentru buna desfăşurare a examenului şi a evaluării: copiatoare în stare de funcţionare, care să permită multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate şi a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, fişet metalic etc.; (8) monitorizează modul de organizare şi desfăşurare a probelor de examen pe tot teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti; (9) monitorizează calitatea evaluării, inclusiv prin reevaluarea unor lucrări; (10) elaborează, la termenele stabilite, rapoartele solicitate de către Comisia Naţională de Bacalaureat sau prevăzute în prezenta metodologie.II. Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale1. Preşedintele comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale are următoarele atribuţii: (1) organizează şi răspunde de desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, în unitatea de învăţământ respectivă; (2) controlează şi îndrumă activitatea tuturor membrilor comisiei, care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de bacalaureat; (3) participă la instructajul organizat de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, la data şi ora anunţate; (4) asigură instruirea comisiei cu cel mult 48 de ore înainte de începerea primei probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; (5) aduce la cunoştinţa comisiei de bacalaureat judeţene/ a Municipiului Bucureşti eventualele modificări care se impun, din motive obiective, în componenţa comisiei, propune şi solicită validarea noii componenţe a acesteia; (6) asigură, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, condiţiile necesare organizării şi desfăşurării probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale: sălile în care se desfăşoară probele, imprimatele pentru lucrările scrise, copiatoare pentru multiplicarea subiectelor, fişete pentru păstrarea în deplină siguranţă a documentelor de examen, calculatoare având softul necesar pentru desfăşurarea probei de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, telefon, fax, radio etc.; (7) coordonează elaborarea documentelor necesare desfăşurării probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de bacalaureat; (8) coordonează elaborarea şi completarea documentelor necesare înscrierii şi participării candidaţilor la probele de evaluare a competenţelor din cadrul examenului de bacalaureat; (9) asigură, prin secretarul comisiei, completarea catalogului electronic cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidaţilor, disciplinele de examen pe care aceştia le susţin şi verificarea corectitudinii datelor înscrise în catalogul electronic; (10) asigură, prin secretarul şi membrii comisiei, colectarea şi transmiterea altor date necesare, solicitate de Comisia Naţională de Bacalaureat sau de comisia de bacalaureat judeţeană/a Municipiului Bucureşti; (11) asigură, prin secretarul comisiei, alcătuirea şi afişarea listei alfabetice a candidaţilor pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidaţii; (12) asigură, prin secretarul comisiei, întocmirea listelor cu repartizarea candidaţilor pe săli, pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, în ordine alfabetică, conform prevederilor metodologiei şi afişarea listelor respective, cu 24 de ore înainte de prima probă, la avizierul unităţii de învăţământ; (13) asigură, prin secretarul comisiei, afişarea pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele a următoarelor documente:- listele cu numele candidaţilor repartizaţi în sala respectivă;- prevederile metodologiei care stipulează că pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen şi că subiectele rezolvate pe ciornă/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare; (14) ia toate măsurile pentru a pregăti în mod corespunzător operaţia de multiplicare, astfel încât subiectele să ajungă în cel mai scurt timp în sălile de examen (număr suficient de copiatoare, verificarea stării de funcţionare şi probarea acestora); (15) se asigură că în unitatea de învăţământ este prezent personalul medical şi personal care să asigure păstrarea ordinii publice pe durata desfăşurării probelor, conform prevederilor metodologiei; (16) verifică, împreună cu membrii comisiei, sălile de examen, asigurându-se că:- există dotarea corespunzătoare (numărul de locuri permite aşezarea câte unui elev în bancă etc.);- au fost eliminate materialele didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea răspunsurilor orale, practice sau a lucrărilor scrise; (17) preia, de la Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, în conformitate cu procedurile primite, subiectele şi pregăteşte, împreună cu profesorii examinatori, subiectele pentru probele orale; (18) coordonează activitatea de multiplicare, pentru fiecare candidat, a subiectelor pentru probele orale/scrise şi pentru proba practică pe calculator, conform procedurilor aprobate; (19) coordonează distribuirea subiectelor multiplicate pentru probele orale/scrise şi pentru proba practică pe calculator, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei; (20) verifică, îndrumă, controlează şi asigură organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a probelor orale/practice şi scrise; (21) asigură conţinutul dosarului sălii de examen, pentru proba scrisă. Acest dosar trebuie să conţină:- lista candidaţilor;- modelul de proces-verbal de predare/primire a lucrărilor scrise;- hârtie tipizată pentru lucrări;- hârtie ştampilată pentru ciorne. (22) asigură numărul necesar de asistenţi pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, prin selectarea acestora cu precădere dintre cadrele didactice de alte specialităţi care, în timpul desfăşurării examenului au ore la clasele a XII-a din şcoală; (23) instruieşte, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, asistenţii înaintea intrării în săli, cu privire la îndatoririle ce le revin, la prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat şi la informaţiile pe care trebuie să le furnizeze candidaţilor aflaţi în săli; (24) repartizează în săli câte doi asistenţi - cadre didactice de altă specialitate decât disciplina la care se susţine proba scrisă sau practică, pe calculator, prin tragere la sorţi, în ziua fiecărei probe, cu trei sferturi de oră înainte de începerea acesteia, luând măsuri să nu rămână aceleaşi formaţii de asistenţă în zile diferite şi nici aceiaşi asistenţi pentru aceleaşi săli, la probe diferite; (25) distribuie asistenţilor, după ce aceştia au semnat fişa de atribuţii, dosarul sălii de examen. Numărul de coli de examen şi numărul de coli pentru ciorne, repartizate pentru fiecare sală de examen, vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent în parte şi de preşedintele comisiei; (26) coordonează activitatea de examinare a candidaţilor la toate tipurile de probe stabilite pentru disciplinele incluse în evaluarea competenţelor, respectând prevederile metodologiei, procedurile şi standardele de evaluare şi examinare stabilite de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar; (27) aplică ştampila unităţii de învăţământ peste colţul închis şi lipit al lucrării scrise; aceste operaţii se vor încheia înaintea ieşirii primului candidat din sala de desfăşurare a probei; (28) are obligaţia de a intră în sălile în care se desfăşoară probele scrise, pentru a controla desfăşurarea acestora; (29) verifică sesizările făcute de asistenţi, referitoare la eventualele tentative de fraudă sau la alte nereguli în desfăşurarea probelor şi ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen; (30) sesizează imediat comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti orice situaţie deosebită, apărută în timpul desfăşurării probelor; (31) ia măsuri ca în spaţiile în care se desfăşoară activitatea comisiei sau probele scrise/practice să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti sau de Comisia Naţională de Bacalaureat sau care nu sunt prevăzute în metodologie; (32) la finalizarea probelor scrise, preia de la asistenţi, împreună cu un membru al comisiei, sub semnătură, lucrările scrise, verificând dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise şi dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal. Se asigură că ciornele şi lucrările anulate sunt strânse separat de lucrările scrise; (33) la finalizarea probei scrise, preia de la asistenţi, împreună cu un membru al comisiei, lucrările şi verifică dacă numărul acestora corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare. Verifică dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe aceasta şi, respectiv, cel înscris în procesul-verbal. Se asigură că ciornele şi lucrările anulate sunt predate separat; (34) în fiecare zi când se încheie susţinerea probelor scrise predă, cu proces-verbal, profesorilor examinatori, lucrările scrise; (35) după încheierea preluării lucrărilor, împreună cu membrii comisiei, amestecă lucrările, le numerotează, constituie seturi de lucrări. (36) predarea/primirea seturilor de lucrări către /de la examinatori se face pe bază de proces verbal; (37) coordonează desigilarea lucrărilor, activitate care se va desfăşura numai după finalizarea evaluării probei scrise; (38) deleagă secretarul să înregistreze în catalogul electronic participarea/neparticiparea candidaţilor la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi, după caz, rezultatele obţinute la acestea; verifică, de asemenea, corectitudinea înregistrării rezultatelor la diferitele probe; (39) verifică şi validează listele cu rezultatele obţinute de candidaţi la evaluarea competenţelor, prin semnătură şi ştampila unităţii de învăţământ; (40) coordonează afişarea listelor cuprinzând candidaţii care s-au prezentat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, precum şi rezultatele obţinute de aceştia, consemnate în conformitate cu prevederile din metodologie; (41) distribuie în săli, împreună cu un membru al comisiei, plicurile cu subiecte pentru probele scrise; (42) după încheierea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale predă, la centrul de examen, catalogul electronic, completat cu numele candidaţilor şi cu denumirea probelor susţinute de aceştia şi, după caz, rezultatele obţinute la acestea; (43) semnează exemplarul printat al catalogului electronic, în două exemplare, precum şi celelalte documente întocmite pentru organizarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; (44) elaborează şi transmite comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, în termen de patru zile de la încheierea fiecărei probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea acesteia; (45) asigură securitatea tuturor lucrărilor/documentelor de examen, scrise sau electronice şi le păstrează până la sfârşitul anului şcolar următor.2. Secretarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale are următoarele atribuţii: (1) sprijină preşedintele în organizarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale în unitatea de învăţământ respectivă; (2) creează şi gestionează întreaga bază de date a comisiei, sub coordonarea preşedintelui; (3) elaborează şi completează documentele necesare înscrierii şi participării candidaţilor la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; (4) completează cataloagele electronice cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidaţilor, cu disciplinele de examen pe care aceştia le susţin; (5) elaborează, sub coordonarea preşedintelui comisiei, listele cuprinzând repartizarea candidaţilor pe săli, pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, în ordine alfabetică şi afişează listele respective, cu 24 de ore înainte de prima probă, la avizierul unităţii de învăţământ şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele, cu precizarea orei la care începe examenul; (6) afişează, pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele scrise:- listele cu repartizarea candidaţilor, în ordine alfabetică, pe săli;- prevederile metodologiei care stipulează că nu este permisă pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, că frauda şi tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen şi că subiectele rezolvate pe ciornă/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare; (7) elaborează, sub coordonarea preşedintelui şi în colaborare cu profesorii examinatori, documentele necesare desfăşurării probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de bacalaureat şi a dosarului fiecărei săli de examen; (8) aplică procedurile pentru preluarea de către preşedinte, de la Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, a subiectelor; (9) asigură condiţiile tehnice pentru multiplicarea subiectelor la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; (10) sprijină comisia în activitatea de multiplicare, pentru fiecare candidat, a subiectelor pentru probele orale/scrise, respectiv, după caz, pentru proba practică pe calculator, conform procedurilor aprobate; (11) împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, introduce în plicuri subiectele multiplicate şi le sigilează; (12) verifică, la cererea preşedintelui, în toate sălile de examen, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile; (13) are dreptul ca, împreună cu preşedintele sau cu membrii comisiei, să între în toate sălile de examen în timpul desfăşurării probelor, pentru a controla desfăşurarea acestora; (14) tipăreşte şi afişează baremele de evaluare la finalul fiecărei probe scrise, la cererea preşedintelui; (15) participă, împreună cu preşedintele, la îndrumarea activităţii tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; (16) ia măsuri, împreună cu preşedintele şi cu membrii comisiei, ca în spaţiile în care se desfăşoară activitatea comisiei de examen sau probele scrise/practice să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti sau de Comisia Naţională de Bacalaureat; (17) înregistrează, împreună cu ceilalţi membrii ai comisiei, în catalogul electronic, rezultatele fiecărui candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; (18) centralizează cazurile speciale care apar pe parcursul desfăşurării examenului de evaluare a competenţelor şi le transmite comisiei judeţene de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, cu acordul preşedintelui; (19) participă la elaborarea raportului elaborat de comisia de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, privind organizarea şi desfăşurarea examenului; (20) semnează, alături de preşedinte, forma tipărită a catalogului electronic, în două exemplare, precum şi celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului. (21) păstrează, separat de preşedinte, cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrările scrise şi celelalte documente de bacalaureat;3. Membrii comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale au următoarele atribuţii: (1) sprijină preşedintele în organizarea examenului de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din unitatea de învăţământ liceal în care se desfăşoară această activitate, respectând prevederile prezentei metodologii; (2) îndeplinesc sarcinile primite de la preşedinte, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi cu atribuţiile specifice stabilite prin aceasta; (3) participă, împreună cu preşedintele şi cu secretarul comisiei, la îndrumarea activităţii tuturor persoanelor din unitatea de învăţământ liceal în care se organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; (4) verifică, împreună cu secretarul comisiei, autenticitatea actelor de înscriere, respectarea condiţiilor de participare la examen şi întocmirea listelor de înscriere; (5) realizează, împreună cu preşedintele, instruirea examinatorilor cu cel mult 48 ore înaintea primei probe a examenului şi a asistenţilor în dimineaţa examenului; (6) elaborează, împreună cu secretarul, sub coordonarea preşedintelui, dosarul fiecărei săli de examen, în care trebuie să existe următoarele piese: lista candidaţilor, modelul procesului-verbal de predare primire pentru lucrările scrise; hârtie tipizată pentru lucrări; hârtie ştampilată pentru ciorne; (7) distribuie asistenţilor, după ce aceştia au semnat fişa de atribuţii, dosarul sălii de examen. (8) consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent în parte şi de preşedintele comisiei, numărul de coli de examen şi numărul de coli pentru ciorne, repartizate pentru fiecare sală de examen; (9) verifică, împreună cu preşedintele şi secretarul, corectitudinea bazei de date, privind candidaţii la examenul de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; (10) asigură, împreună cu secretarul, corectitudinea înscrierii în baza de date a rezultatelor evaluării competenţelor lingvistice şi digitale la fiecare probă de examen; (11) contribuie la elaborarea, la termenele stabilite, a rapoartelor solicitate de către Comisia judeţeană; (12) participă, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la multiplicarea subiectelor pentru probele scrise; multiplicarea se face în număr egal cu numărul candidaţilor; (13) introduc subiectele multiplicate în plicuri, pe care apoi le sigilează, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia; (14) supraveghează obiectele depuse în sala de depozitare, dacă este desemnat de preşedinte; (15) distribuie asistenţilor, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, plicurile cu subiecte pentru probele scrise; (16) verifică, la cererea preşedintelui comisiei, în toate sălile de examen, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile; (17) au dreptul să între în toate sălile de examen în timpul desfăşurării probelor, pentru a controla desfăşurarea acestuia, la solicitarea preşedintelui; (18) răspund, împreună cu preşedintele şi cu secretarul comisiei, de securitatea lucrărilor scrise şi de asigurarea confidenţialităţii cu privire la conţinutul acestora, în intervalul în care acestea nu sunt preluate pentru evaluare de către examinatori; (19) preiau, la finalizarea probei scrise, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, lucrările scrise de la asistenţi şi verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise şi dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal. Se asigură că ciornele şi lucrările anulate sunt strânse separat de lucrările scrise; (20) iau măsuri, împreună cu preşedintele sau cu secretarul comisiei, ca în spaţiile în care se desfăşoară activitatea comisiei de examen sau probele scrise/practice să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti şi Comisia Naţională de Bacalaureat; însoţesc, conform procedurii, la cererea acestora, persoanele autorizate să efectueze control în unitatea de învăţământ liceal în care se organizează probe de evaluare a competenţelor; (21) afişează baremele de evaluare la finalul fiecărei probe scrise, împreună cu secretarul şi cu acordul preşedintelui; (22) participă, împreună cu preşedintele, cu secretarul comisiei şi cu profesorii evaluatori, la deschiderea lucrărilor, după ce toate lucrările scrise de la o disciplină au fost evaluate şi notate, şi înregistrează imediat notele finale în catalogul electronic, pentru fiecare candidat; (23) afişează listele cu rezultatele obţinute de candidaţi, împreună cu secretarul.4. Asistentul are următoarele atribuţii: (1) se prezintă la centrul de examen în intervalul de timp anunţat, 7-7:30 ; (2) participă la instruirea efectuată de către preşedintele comisiei în legătură cu îndatoririle care îi revin, cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, cu informaţiile pe care trebuie să le furnizeze candidaţilor şi participă la tragerea la sorţi a sălii; (3) semnează procesul-verbal de instruire, completează şi semnează declaraţia-tip; (4) primeşte, din partea preşedintelui, listele candidaţilor, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, hârtie tipizată pentru lucrări şi hârtie ştampilată pentru ciorne; semnează procesul-verbal în care se consemnează numărul de coli de examen şi numărul de coli pentru ciorne; (5) permite accesul candidaţilor în săli pe baza actului de identitate (buletin, carte de identitate sau paşaport), cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei; (6) verifică aşezarea candidaţilor câte unul în bancă sau la calculator, conform listelor din dosarul sălii; (7) verifică, înainte de aducerea subiectelor în săli, să nu existe asupra candidaţilor materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare; fac excepţie acele materiale prevăzute de metodologie; (8) îi atenţionează pe candidaţi că nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen de către preşedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu; (9) explică candidaţilor modul de desfăşurare a probei, modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată, înainte de aducerea subiectelor în săli; (10) distribuie fiecărui candidat câte o coală de hârtie tipizată, pe care acesta îşi scrie cu majuscule: numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate, şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit; atrage atenţia că înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise respective; (11) verifică identitatea candidaţilor şi conformitatea acestora cu datele înscrise pe colţul colii tipizate; (12) semnează în interiorul porţiunii de pe colţul colii ce urmează a fi sigilat; (13) permite candidaţilor să lipească colţul colii tipizate numai după distribuirea subiectelor în săli, semnând în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată, după ce a verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute; (14) distribuie candidaţilor atâtea coli tipizate şi ciorne marcate cu ştampila unităţii de învăţământ liceal în care se organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale câte le sunt necesare; candidaţii vor completa pe fiecare dintre acestea datele personale, în colţul care urmează să fie lipit (pentru lipirea colţului lucrării se va folosi lipici sau acelaşi tip de etichete autocolante, pentru toate centrele de examen dintr-un judeţ); (15) primeşte subiectele multiplicate, în plicuri sigilate, de la preşedinte, însoţit de vicepreşedinte sau de secretar/de un membru al comisiei, verifică integritatea acestora, le deschide şi le distribuie fiecărui candidat; (16) distribuie simultan candidaţilor care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale, subiectul atât în limba maternă, cât şi în limba română; (17) răspunde de asigurarea ordinii şi liniştii în sala de examen, de respectarea de către candidaţi a tuturor prevederilor metodologiei de examen, în timpul probelor scrise; (18) informează candidaţii care este timpul de lucru pentru fiecare probă, conform metodologiei, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat; (19) se asigură ca, din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat să nu părăsească sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează pentru predarea acesteia; (20) în cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, îl însoţeşte pe acesta până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit; (21) explică tuturor candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi le reaminteşte că:- timpul destinat desfăşurării probei, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat, este cel stabilit de metodologie;- pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor trebuie să folosească numai creion negru;- este interzisă folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul;- trebuie să folosească numai hârtia distribuită de către asistenţi;- subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare;- dacă doresc să corecteze o greşeală, trebuie să taie cu o linie orizontală fiecare rând din pasajul greşit. (22) distribuie coli tipizate candidaţilor care, din diferite motive doresc să-şi transcrie lucrarea, fără a depăşi timpul stabilit. Consemnează distribuirea în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, anulează pe loc vechea lucrare scrisă menţionând pe coală "Anulat"; semnează lucrările anulate (acestea se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise); (23) supraveghează candidaţii în timpul desfăşurării probelor scrise, astfel încât unul dintre asistenţi stă în faţa clasei, celălalt în spatele clasei; nu are alte preocupări în afară de supraveghere; (24) interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul şi sesizează preşedintele comisiei cu privire la orice încălcare a prezentei metodologii; (25) comunică imediat preşedintelui comisiei eventualele tentative de fraudă, alte nereguli în desfăşurarea examenului, semnalate asistenţilor de către candidaţi sau sesizate chiar de aceştia; (26) preia lucrările candidaţilor la expirarea timpului stabilit pentru fiecare probă, conform metodologiei; candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Se asigură ca trei candidaţi să rămână în sală până la predarea ultimei lucrări; (27) instruieşte candidaţii ca, la încheierea lucrărilor, aceştia să numeroteze toate paginile pe care au scris, inclusiv acelea pe care a scris doar câteva rânduri: numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini); (28) barează, la primirea lucrărilor, spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trece în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării; (29) consemnează în procesul-verbal de primire-predare a lucrărilor scrise numărul colilor anulate, inclusiv în cazul transcrierii lucrărilor cu numeroase corecturi; (30) strânge separat ciornele şi lucrările anulate; acestea se păstrează în centrul de examen; (31) transportă, însoţit de celălalt asistent, lucrările scrise, din sala de examen în sala în care acestea se predau, sub semnătură, preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei, care verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise şi dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal.5. Profesorul examinator pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale are următoarele atribuţii : (1) se prezintă la instruirea realizată de către preşedintele comisiei de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, în preziua examenului; (2) completează declaraţia pe propria răspundere, în care precizează că nu are soţ/ soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea, printre candidaţii care participă la examenul de bacalaureat în sesiunea respectivă şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale; (3) verifică biletele/subiectele de examen astfel ca acestea:- să respecte tematica şi structura din programa şi precizările pentru bacalaureat;- să fie conforme cu cerinţele detaliate/instrucţiunile făcute publice;- să aibă un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în timpul prevăzut de metodologie; (4) semnalează preşedintelui comisiei eventualele erori ştiinţifice sau inadecvări la programele de bacalaureat apărute în conţinutul subiectelor; (5) verifică identitatea fiecărui candidat care intră în sala de examen, la probele orale; (6) se asigură că examinarea orală/scrisă/practică se desfăşoară în prezenţa a cel puţin trei candidaţi; (7) pune la dispoziţia candidatului la probele orale biletele de examen şi hârtie stampilată pentru ciorne; (8) acordă 15 minute fiecărui candidat pentru elaborarea răspunsului oral, la probele orale pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi 10 min pentru susţinerea acestuia; (9) examinează candidaţii în ordinea comunicată, respectând intervalul orar stabilit şi afişat anterior desfăşurării examenului; (10) evaluează răspunsul oral/ lucrarea scrisă/practică a candidatului respectând descriptorii de performanţă prevăzuţi de documentele specifice (anexe ale programei, precizări, respectiv baremele elaborate şi transmise de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar); (11) stabileşte şi consemnează rezultatul final al evaluării orale/scrise/practice, respectând precizările din metodologie; (12) la încheierea evaluării prin examen oral a fiecărui candidat, profesorul evaluator preia de la acesta biletul şi ciorna; (13) consemnează în catalogul electronic şi în documentele de examen rezultatul evaluării orale/scrise/practice (semnând alături de celălalt profesor examinator); (14) predă catalogul secretarului comisiei, în prezenţa preşedintelui şi a altor membri ai comisiei; (15) predă zilnic, cu proces-verbal, preşedintelui sau secretarului, după terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele cu bilete şi ciorne, respectiv lucrările şi borderourile individuale de evaluare la probele orale/scrise/practice, închise în plicuri sigilate, pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise şi sigilate; procesele-verbale intră în categoria documentelor de examen şi au acelaşi regim cu lucrările scrise; (16) verifică, împreună cu preşedintele, corectitudinea transcrierii în catalog a rezultatului evaluării consemnat în borderouri; (17) semnează cataloagele (în forma tipărită a catalogului electronic), completate cu rezultatul evaluării competenţelor, pe fiecare pagină, la rubrica prevăzută în acest scop.III. Comisia de bacalaureat din centrul de examen1. Preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen are următoarele atribuţii: (1) organizează şi răspunde de desfăşurarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv; (2) controlează şi îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; (3) participă la instructajul organizat de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, la data şi ora anunţate şi preia de la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti: ştampila de examen, listele cu membrii comisiei, listele cu asistenţi, alte documente; (4) preia, cu proces-verbal, de la directorul unităţii de învăţământ în care se află centrul de examen:- documentele necesare desfăşurării examenului de bacalaureat;- logistica de examen: săli de examen, imprimante pentru lucrările scrise, calculatoare, fotocopiatoare, fişete pentru păstrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax, radio, televizor etc.;- tabelele de înscriere pentru absolvenţii din seria curentă, actualizate după încheierea cursurilor, semnate şi ştampilate de către directorii şcolilor arondate la centrul de examen; (5) verifică, împreună cu vicepreşedintele, autenticitatea actelor de înscriere, respectarea condiţiilor de participare la examen şi întocmirea listelor de înscriere; (6) deleagă secretarul comisiei să preia, de la fiecare unitate de învăţământ care organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, catalogul electronic completat cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidaţilor, disciplinele de examen pe care aceştia le susţin şi rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi să verifice corectitudinea datelor trecute în catalogul electronic; (7) asigură, prin secretarul comisiei, întocmirea listelor cu repartizarea candidaţilor pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, şi afişarea listelor respective, cu 24 de ore înainte de prima probă, la avizierul unităţii de învăţământ, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidaţii, 7:30- 8:30; (8) asigură, prin secretarul comisiei, afişarea pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele a următoarelor documente:- listele cu numele candidaţilor repartizaţi în sala respectivă;- prevederile metodologiei care stipulează că pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen şi că subiectele rezolvate pe ciornă/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare; (9) ia toate măsurile pentru a pregăti în mod corespunzător operaţia de multiplicare, astfel încât subiectele să ajungă în cel mai scurt timp în sălile de examen (număr suficient de copiatoare, verificarea stării de funcţionare şi probarea acestora); (10) se asigură că în centrul de bacalaureat este prezent personalul medical, personal al organelor de poliţie şi de jandarmerie; (11) verifică, împreună cu vicepreşedintele, sălile de examen, asigurându-se că:- există dotarea corespunzătoare (numărul de locuri permite aşezarea câte unui elev în bancă etc.);- au fost eliminate materialele didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise; (12) deleagă secretarul să completeze notele obţinute în sesiunile anterioare de absolvenţii din seriile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la care candidaţii au obţinut premii la concursurile/olimpiadele şcolare internaţionale şi pentru care aceştia au solicitat recunoaşterea în sesiunea respectivă; verifică, de asemenea, corectitudinea înscrierii notelor la diferitele probe; (13) verifică, controlează, îndrumă şi asigură organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a probelor scrise; (14) se asigură asupra conţinutului dosarului pentru fiecare sală de examen, pentru proba scrisă. Acest dosar trebuie să conţină:- lista candidaţilor;- modelul de proces-verbal de predare/primire a lucrărilor scrise;- hârtie tipizată pentru lucrări;- hârtie ştampilată pentru ciorne. (15) instruieşte asistenţii înaintea intrării în săli, cu privire la îndatoririle ce le revin, la prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, la informaţiile pe care trebuie să le furnizeze candidaţilor aflaţi în săli; (16) repartizează în săli câte doi asistenţi - cadre didactice de altă specialitate decât disciplina la care se susţine proba, din altă unitate de învăţământ decât cea din care provin candidaţii - prin tragere la sorţi, în ziua fiecărei probe, cu trei sferturi de oră înainte de începerea acesteia, luând măsuri să nu rămână aceleaşi formaţii de asistenţă în zile diferite şi nici aceiaşi asistenţi pentru aceleaşi săli, la probe diferite; (17) solicită membrilor comisiei de examen declaraţii scrise. În declaraţia-tip, cadrul didactic precizează că nu are soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea, printre candidaţii care participă la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen, că îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale şi că a luat la cunoştinţă faptul că în cazul constatării unor nereguli în activitatea sa din cadrul comisiei se vor lua măsuri de sancţionare, care pot merge până la excluderea din învăţământ, în funcţie de gravitatea abaterii; (18) distribuie asistenţilor, după ce aceştia au semnat fişa de atribuţii, listele cu candidaţii, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, hârtie tipizată pentru lucrări şi hârtie ştampilată pentru ciorne. Numărul de coli de examen şi numărul de coli pentru ciorne, repartizate pentru fiecare sală de examen, vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent în parte şi de preşedintele comisiei; (19) imediat după comunicarea variantei de examen extrase, controlează operaţia de multiplicare a subiectelor, în număr egal cu numărul candidaţilor, introduce subiectele în plicuri şi le sigilează. (20) distribuie asistenţilor, împreună cu vicepreşedintele, cu secretarul/cu alt membru al comisiei, subiectele multiplicate, în plicuri sigilate; (21) verifică în toate sălile de examen, împreună cu vicepreşedintele sau cu secretarul/cu alt membru al comisiei, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile, respectiv dacă ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea şi cu opţiunea candidatului; verifică, după caz, primirea de către candidaţi şi a subiectului tradus. (22) aplică ştampila-tip "Bacalaureat 2010 - C.E." peste colţul închis şi lipit al lucrării. În cazul în care se organizează o subcomisie în altă locaţie, desemnează un membru al comisiei de examen pentru a aplica ştampila-tip "Bacalaureat 2010 C.E." în acea subcomisie. Aceste operaţii se vor încheia înaintea ieşirii primului candidat din sala de examen; (23) are dreptul de a intră în sălile de examen în timpul desfăşurării probelor scrise, pentru a controla desfăşurarea examenului; (24) verifică sesizările făcute de asistenţi, referitoare la eventualele tentative de fraudă sau la alte nereguli în desfăşurarea examenului şi ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen; (25) sesizează imediat comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat orice situaţie deosebită, apărută în timpul desfăşurării examenului, şi solicită, dacă este cazul, subiecte de rezervă; (26) ia măsuri ca în spaţiile în care se desfăşoară activitatea comisiei de examen sau probele scrise să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti sau de Comisia Naţională de Bacalaureat sau care nu sunt prevăzute în procedură; (27) la finalizarea probei scrise, preia, împreună cu vicepreşedintele, de la asistenţi, sub semnătură, lucrările scrise şi verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise şi dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal. Se asigură că ciornele şi lucrările anulate sunt strânse separat de lucrările scrise; (28) în fiecare zi când se încheie susţinerea probelor scrise, asigură, însoţit de vicepreşedinte sau de secretar/de un membru al comisiei, transportul în deplină siguranţă şi predarea cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare, a lucrărilor scrise. După încheierea primei probe scrise, predă la centrul zonal de evaluare şi catalogul electronic, completat cu numele candidaţilor şi cu denumirea probelor susţinute de aceştia. Pentru fiecare disciplină şi tip de subiect, pentru care s-a susţinut probă scrisă în centrul respectiv de examen, se asigură, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului; (29) asigură, prin secretar sau printr-un membru al comisiei, afişarea baremului de evaluare, la finalul fiecărei probe scrise; (30) primeşte de la centrul zonal de evaluare, cu proces-verbal, împreună cu vicepreşedintele şi secretarul sau un membru al comisiei din centrul de examen, catalogul electronic şi două exemplare din forma tipărită a catalogului electronic, asigurând transportul acestuia, în deplină siguranţă, la centrul de examen; se asigură că forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, conţine notele de la probele orale şi scrise şi media generală pentru fiecare candidat şi că este ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevăzută în acest scop, precum şi de preşedintele, de vicepreşedintele şi de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare; (31) deleagă secretarul să afişeze rezultatele finale ale examenului, la încheierea evaluării tuturor lucrărilor, conform calendarului examenului de bacalaureat; (32) primeşte şi înregistrează, împreună cu vicepreşedintele sau cu secretarul/cu un membru al comisiei, contestaţiile la probele scrise, în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat; (33) transmite comisiei din centrul zonal de evaluare, prin intermediul unui delegat al centrului de examen, cererile candidaţilor care contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou, în care se precizează numele contestatarilor şi disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia la comisia din centrul zonal de evaluare; (34) primeşte prin delegatul centrului de examen, o copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii; (35) operează, în catalogul electronic, schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală şi rectifică, în mod corespunzător, rezultatul examenului; (36) afişează, conform calendarului, la avizierul centrului de examen, rezultatele definitive, după rezolvarea contestaţiilor la comisia de contestaţii; (37) întocmeşte extrase tipărite din catalogul electronic, ce cuprind situaţia la examen a candidaţilor proveniţi din alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen şi le transmite liceelor respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat; (38) predă directorului unităţii de învăţământ în care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, catalogul electronic şi forma tipărită a catalogului electronic, semnat şi ştampilat, în două exemplare, celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului, precum şi logistica de examen; (39) elaborează, împreună cu vicepreşedintele, rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea examenului, pe care le transmite comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, în termen de patru zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen; (40) semnează diplomele de bacalaureat (completate cu datele din catalogul de examen de către secretarii liceelor la care absolvenţii au promovat ultima clasă), în termen de cel mult zece zile de la terminarea examenului de bacalaureat.2. Vicepreşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen are următoarele atribuţii: (1) sprijină preşedintele în organizarea examenului de bacalaureat, în centrul respectiv; (2) verifică, împreună cu preşedintele comisiei de examen, autenticitatea actelor de înscriere, respectarea condiţiilor de participare la examen şi întocmirea listelor de înscriere; (3) semnalează comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti orice problemă legată de prezenţa asistenţilor sau a profesorilor examinatori; (4) verifică, împreună cu preşedintele comisiei, sălile de examen, asigurându-se că:- există dotarea corespunzătoare;- au fost eliminate materialele didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise; (5) verifică ştampilarea colilor ce vor fi folosite drept ciorne pentru probele orale cu ştampila "Bacalaureat 2010 - C.E."; (6) verifică ştampilarea colilor tipizate şi a celor ce vor fi folosite ca ciorne pentru probele scrise cu ştampila "Bacalaureat 2010 - C.E."; (7) distribuie asistenţilor, împreună cu preşedintele comisiei de examen, cu secretarul sau cu alt membru al comisiei, subiectele multiplicate, în plicuri sigilate; (8) verifică în toate sălile de examen, împreună cu preşedintele sau cu secretarul/ cu alt membru al comisiei, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile, respectiv dacă ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea şi cu opţiunea candidatului; (9) la finalizarea probei scrise preia, împreună cu preşedintele, de la asistenţi, sub semnătură, lucrările scrise şi verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise şi dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesulverbal. Se asigură că ciornele şi lucrările anulate sunt strânse separat de lucrările scrise; (10) după ce se încheie susţinerea probelor scrise, asigură, împreună cu preşedintele, secretarul sau un membru al comisiei, transportul în deplină siguranţă şi predarea, cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare, a lucrărilor scrise. După încheierea primei probe scrise, predă la centrul zonal de evaluare şi catalogul electronic, completat cu numele candidaţilor şi cu denumirea probelor susţinute de aceştia. Pentru fiecare disciplină şi tip de subiect, pentru care s-a susţinut probă scrisă în centrul respectiv de examen, asigură, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului; (11) afişează baremele de evaluare în centrul de examen, după încheierea fiecărei probe scrise; (12) primeşte, împreună cu preşedintele sau cu secretarul/cu un membru al comisiei din centrul de examen, de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic şi forma tipărită, în două exemplare, a catalogului electronic, asigurând transportul acestuia, în deplină siguranţă, la centrul de examen; se asigură că forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, conţine notele de la probele scrise şi media generală pentru fiecare candidat, că este ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevăzută în acest scop, precum şi de preşedintele, de vicepreşedintele şi de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare; (13) primeşte şi înregistrează, împreună cu preşedintele sau cu secretarul/cu un membru al comisiei, contestaţiile la probele scrise, în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat; (14) elaborează, împreună cu preşedintele, şi transmite comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, în termen de patru zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen, rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea acesteia; (15) în situaţii de forţă majoră care impun părăsirea centrului de examen de către preşedinte, preia atribuţiile acestuia, până în momentul numirii unui alt preşedinte.3. Asistentul are următoarele atribuţii: (1) se prezintă la centrul de examen în intervalul de timp anunţat, 7-7:30 ; (2) participă la instruirea efectuată de către preşedintele comisiei în legătură cu îndatoririle ce îi revin, cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, cu informaţiile pe care trebuie să le furnizeze candidaţilor şi participă la tragerea la sorţi a sălii; (3) semnează procesul-verbal de instruire, completează şi semnează declaraţia-tip; (4) primeşte, din partea preşedintelui, listele cu candidaţi, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, hârtie tipizată pentru lucrări şi hârtie ştampilată pentru ciorne; semnează procesul-verbal în care se consemnează numărul de coli de examen şi numărul de coli pentru ciorne; (5) permite accesul candidaţilor în săli pe baza actului de identitate (buletin, carte de identitate sau paşaport), cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei; (6) verifică aşezarea candidaţilor câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor primite de la preşedintele comisiei; (7) verifică, înainte de aducerea subiectelor în săli, să nu existe asupra candidaţilor materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare; (8) îi atenţionează pe candidaţi că nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu; aceasta poate duce, după caz, la sancţionarea asistenţilor; (9) explică elevilor modul de desfăşurare a probei, modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată, înainte de aducerea subiectelor în săli; (10) distribuie fiecărui candidat câte o coală de hârtie tipizată, pe care candidatul îşi scrie cu majuscule: numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate, şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit; atrage atenţia că înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise respective; (11) verifică identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute pe colţul colii tipizate; (12) semnează în interiorul porţiunii de pe colţul colii ce urmează a fi sigilat; (13) permite candidaţilor să lipească colţul colii tipizate după distribuirea subiectelor în săli şi după ce candidaţii au început să scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor şi numai după ce a verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată; (14) distribuie candidaţilor atâtea coli tipizate şi ciorne marcate cu ştampila "Bacalaureat 2010 - C.E." câte le sunt necesare; candidaţii vor completa pe fiecare dintre acestea datele personale, în colţul care urmează să fie lipit (pentru lipirea colţului lucrării se va folosi lipici sau acelaşi tip de etichete autocolante, pentru toate centrele de examen dintr-un judeţ); (15) primeşte subiectele multiplicate, în plicuri sigilate, de la preşedinte, însoţit de vicepreşedinte sau de secretar/de un membru al comisiei, verifică integritatea acestora, le deschide şi le distribuie fiecărui candidat; (16) distribuie candidaţilor care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale, simultan, subiectul atât în limba maternă, cât şi în limba română; (17) răspunde de asigurarea ordinii şi a liniştii în sala de examen, de respectarea de către candidaţi a tuturor prevederilor metodologiei de examen, în timpul probelor scrise; (18) informează candidaţii că timpul de lucru este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat; (19) se asigură ca, din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat să nu părăsească sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia, dar nu mai devreme de o oră şi jumătate de la distribuirea subiectelor în săli; (20) în cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, îl însoţeşte pe acesta până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit; (21) explică elevilor modul de desfăşurare a probei şi reaminteşte candidaţilor că:- timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat;- pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor trebuie să folosească numai creion negru; pentru proba scrisă "D" la disciplina "Matematică", candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen;- este interzisă folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul;- trebuie să folosească numai hârtia distribuită de către asistenţi;- subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare;- dacă doresc să corecteze o greşeală, trebuie să taie cu o linie orizontală fiecare rând din pasajul greşit. (22) distribuie coli tipizate candidaţilor care, din diferite motive doresc să-şi transcrie lucrarea, fără a depăşi timpul stabilit. Consemnează distribuirea în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, anulează pe loc vechea lucrare scrisă menţionând pe coală "Anulat"; semnează lucrările anulate (acestea se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise); (23) supraveghează candidaţii în timpul desfăşurării probelor scrise, astfel încât unul dintre asistenţi stă în faţa clasei, celălalt în spatele clasei; nu are alte preocupări în afară de supraveghere; (24) interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul şi sesizează preşedintele comisiei cu privire la orice încălcare a prezentei metodologii; (25) comunică imediat preşedintelui comisiei eventualele tentative de fraudă, alte nereguli în desfăşurarea examenului, semnalate asistenţilor de către candidaţi sau sesizate chiar de aceştia; (26) preia lucrările candidaţilor la expirarea celor trei ore acordate; candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Se asigură ca trei candidaţi să rămână în sală până la predarea ultimei lucrări; (27) instruieşte elevii, ca la încheierea lucrărilor, aceştia să numeroteze toate paginile pe care au scris, inclusiv acelea pe care elevul a scris doar câteva rânduri: numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini); (28) barează, la primirea lucrărilor, spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trece în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării; (29) consemnează în procesul-verbal de primire-predare a lucrărilor scrise numărul colilor anulate, inclusiv în cazul transcrierii lucrărilor cu numeroase corecturi; (30) strânge separat ciornele şi lucrările anulate; acestea se păstrează în centrul de examen; (31) transportă, însoţit de celălalt asistent, lucrările scrise, din sala de examen în sala în care acestea se predau, sub semnătură, preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei, care verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise şi dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal; (32) asigură ordinea la intrarea în centrul de examen, dacă este delegat de comisia de bacalaureat, conform procedurilor.Asistenţilor le este interzis:- să pătrundă în sală cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cărţi;- să părăsească centrul de examen sau să comunice în exterior conţinutul subiectelor de examen, până la încheierea probei de examen;- să discute între ei în timpul desfăşurării probelor de examen, să dea indicaţii candidaţilor, să rezolve subiectul de examen sau să aibă alte preocupări;- să permită candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul;- să permită, în timpul desfăşurării probelor scrise de examen, să pătrundă în sala de examen persoane străine, neautorizate de comisia judeţeană de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, de Comisia Naţională de Bacalaureat sau neprevăzute în prezenta metodologie.4. Secretarul comisiei de bacalaureat din centrul de examen are următoarele atribuţii: (1) sprijină preşedintele, în organizarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv; (2) preia, de la fiecare unitate de învăţământ care organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, catalogul electronic completat cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidaţilor, disciplinele de examen pe care aceştia le susţin şi rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi verifică datele trecute în catalogul electronic; (3) alcătuieşte listele cu repartizarea candidaţilor pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, cu precizarea orei la care aceştia trebuie să se prezinte şi le afişează cu 24 de ore înainte de prima probă, la avizierul unităţii de învăţământ şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele; pentru probele E) c) şi E) d) repartizarea pe săli se va face în ordine alfabetică, în funcţie de disciplinele şi tipul de subiecte solicitate de candidaţi pentru disciplinele de examen aprobate pentru fiecare probă; (4) afişează, pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele scrise:- listele cu repartizarea candidaţilor, în ordine alfabetică, pe săli;- prevederile metodologiei care stipulează că nu este permisă pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, că frauda şi tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen şi că subiectele rezolvate pe ciornă/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare; (5) participă, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la multiplicarea subiectului pentru proba scrisă, imediat după extragerea numărului variantei de subiect de Comisia Naţională de Bacalaureat; multiplicarea se face în număr egal cu numărul candidaţilor. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale vor primi, simultan, subiectul atât în limba maternă, cât şi în limba română. (6) introduce, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, subiectele multiplicate în plicuri, pe care apoi le sigilează; (7) distribuie asistenţilor, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, plicurile cu subiecte pentru probele scrise; (8) verifică, la cererea preşedintelui, în toate sălile de examen, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile, respectiv dacă ele corespund cu filiera, profilul, specializarea şi opţiunea candidatului; (9) are dreptul ca, împreună cu preşedintele sau cu vicepreşedintele/cu membrii comisiei, să între în toate sălile de examen în timpul desfăşurării probelor scrise, pentru a controla desfăşurarea acestora; (10) preia, la finalizarea probei scrise, împreună cu preşedintele/cu vicepreşedintele comisiei şi la cererea acestuia, lucrările scrise de la asistenţi şi verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise şi dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal. Se asigură că ciornele şi lucrările anulate sunt strânse separat de lucrările scrise; (11) listează şi afişează, la finalul fiecărei probe, la cererea preşedintelui, baremele de evaluare; (12) participă, împreună cu preşedintele şi cu vicepreşedintele, la îndrumarea activităţii tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; (13) ia măsuri, împreună cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu membrii comisiei, ca în spaţiile în care se desfăşoară activitatea comisiei de examen sau probele scrise să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti sau de Comisia Naţională de Bacalaureat; (14) afişează rezultatele finale, la încheierea evaluării tuturor lucrărilor scrise; (15) înregistrează, în catalogul electronic, notele obţinute la probele pe care candidaţii le-au susţinut în sesiunile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la care candidaţii au obţinut premii la concursurile/olimpiadele şcolare internaţionale şi pentru care aceştia au solicitat recunoaşterea în sesiunea respectivă, conform art. 4, din metodologie. Înregistrarea în catalogul electronic a acestor note se face pe baza adeverinţelor depuse de candidaţi la înscriere. Adeverinţele rămân anexă la forma tipărită a catalogului electronic şi se păstrează permanent. Notele recunoscute din sesiunile anterioare sau echivalate se marchează în catalogul electronic cu un asterisc şi se va preciza, ca notă de subsol, că au fost obţinute în sesiunile anterioare sau echivalate; (16) asigură, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, transportul în deplină siguranţă şi predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a lucrărilor scrise şi a catalogului electronic, completat cu numele candidaţilor şi cu denumirea probelor susţinute de aceştia. Pentru fiecare disciplină şi tip de subiect, pentru care s-a susţinut probă scrisă în centrul respectiv de examen, se asigură, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului; (17) primeşte împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic şi două exemplare din forma tipărită a catalogului electronic, cu notele obţinute de candidaţi, asigurând transportul acestora, în deplină siguranţă, la centrul de examen. Forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generală, ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevăzută în acest scop şi de preşedintele, de vicepreşedintele şi de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare se predă, cu proces-verbal, preşedintelui şi celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen; (18) afişează listele cu rezultatele obţinute de candidaţi, după primirea acestora de la centrele zonale de evaluare; (19) primeşte şi înregistrează, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, eventualele contestaţii la probele scrise; (20) transmite, ca delegat al comisiei de examen, la cererea preşedintelui, comisiei din centrul zonal de evaluare, cererile candidaţilor care contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele contestatarilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia; (21) operează, în catalogul electronic, schimbările care se impun după rezolvarea contestaţiilor, recalculează media generală şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului; (22) afişează, conform calendarului, la avizierul centrului de examen, rezultatele definitive, după rezolvarea contestaţiilor; (23) extrage din catalogul electronic situaţia la examen a candidaţilor proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen şi o transmite liceelor respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat; (24) semnează printul catalogului electronic, în două exemplare, precum şi celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului.5. Membrii comisiei de bacalaureat din centrul de examen au următoarele atribuţii: (1) sprijină preşedintele, în organizarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv; (2) se află, împreună cu un delegat al comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti la locul desfăşurării probelor, pe toată durata examenului, în situaţia în care:- se organizează subcomisii pentru centrele de examen care au arondate unităţi de învăţământ situate la distanţă mare de centru;- candidaţii susţin proba în alt local decât cel în care îşi are sediul centrul de examen; (3) participă, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la multiplicarea subiectului pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de subiect de către Comisia Naţională de Bacalaureat; multiplicarea se face în număr egal cu numărul candidaţilor. Multiplică subiectele pentru proba scrisă în limbile minorităţilor naţionale, astfel încât candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale să primească simultan subiectul atât în limba maternă, cât şi în limba română. (4) introduc, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, subiectele multiplicate în plicuri, pe care apoi le sigilează; (5) supraveghează obiectele depuse în sala de depozitare, dacă este desemnat de comisia de examen. (6) distribuie asistenţilor, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, plicurile cu subiecte pentru probele scrise; (7) verifică, la cererea preşedintelui comisiei, în toate sălile de examen, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile, respectiv dacă ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea şi cu opţiunea candidatului; (8) au dreptul ca, împreună cu preşedintele sau cu vicepreşedintele/cu secretarul comisiei, să între în toate sălile de examen în timpul desfăşurării probelor scrise, pentru a controla desfăşurarea acestuia; (9) preiau, la finalizarea probei scrise, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, lucrările scrise de la asistenţi şi verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise şi dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal. Se asigură că ciornele şi lucrările anulate sunt strânse separat de lucrările scrise; (10) participă, împreună cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu secretarul comisiei, la îndrumarea activităţii tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; (11) participă la pregătirea documentelor comisiei (a mapelor de examen, pentru probele scrise, la completarea proceselor-verbale, a borderourilor etc.); (12) iau măsuri, împreună cu preşedintele sau cu vicepreşedintele/cu secretarul comisiei, ca în spaţiile în care se desfăşoară activitatea comisiei de examen sau probele scrise să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de bacalaureat şi Comisia Naţională de Bacalaureat; însoţesc, conform procedurii, la cererea acestora, persoanele autorizate să efectueze control în centrul de examen; (13) afişează, la cererea preşedintelui, baremele de evaluare la finalul fiecărei probe scrise; (14) asigură, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, transportul în deplină siguranţă şi predarea, cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare, a lucrărilor scrise şi a catalogului electronic, completat cu numele candidaţilor şi cu denumirea probelor susţinute de aceştia. Pentru fiecare disciplină şi tip de subiect, pentru care s-a susţinut probă scrisă în centrul respectiv de examen, se asigură, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului; (15) primesc, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, de la centrul zonal de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic cu notele obţinute de candidaţi, forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generală, ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevăzută în acest scop, şi de preşedintele, de vicepreşedintele şi de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, asigurând transportul acestora, în deplină siguranţă, la centrul de examen; (16) afişează listele cu rezultatele obţinute de candidaţi, după primirea acestora de la centrele zonale de evaluare; (17) primesc şi înregistrează, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, eventualele contestaţii la probele scrise; (18) transmit, la cererea preşedintelui, comisiei din centrul zonal de evaluare cererile candidaţilor care contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele contestatarilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia; (19) pot primi, la cererea preşedintelui, ca delegaţi ai comisiei de examen, în situaţia în care s-au înaintat cereri de reevaluare a lucrărilor scrise, o copie a procesuluiverbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii.IV. Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare1. Preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are următoarele atribuţii: (1) organizează şi răspunde de desfăşurarea activităţii în centrul respectiv; (2) controlează şi îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centru care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea bacalaureatului; (3) participă la instructajul organizat de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, la data şi ora anunţate, şi preia de la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti: ştampila de examen, listele cu membrii comisiei, listele cu evaluatori, alte documente; (4) preia, cu proces-verbal, de la directorul unităţii de învăţământ în care se află centrul de evaluare, logistica de examen: săli, imprimante, calculatoare, fotocopiatoare, fişete pentru păstrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax, radio, televizor etc.; (5) se asigură că în centrul de bacalaureat este prezent personalul organelor de poliţie şi de jandarmerie; (6) solicită declaraţii scrise de la vicepreşedinţi, secretari, membri şi profesori evaluatori, prin care cadrul didactic precizează că nu are soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea, printre candidaţi şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale; (7) răspunde, împreună cu vicepreşedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei şi cu profesorii evaluatori, de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada cât acestea se află în centrul zonal de evaluare; (8) în zilele în care se susţin probele scrise, primeşte, împreună cu vicepreşedintele din centrul zonal de evaluare, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate, copie după subiectele de examen şi baremele de evaluare; (9) pregăteşte, pentru evaluare, împreună cu vicepreşedintele comisiei, pachetele de lucrări, astfel: amestecă toate lucrările primite în centrul zonal de evaluare la aceeaşi disciplină, din cadrul aceleiaşi probe de examen, având acelaşi tip de subiect, apoi le grupează în pachete şi le numerotează de la 1 la n. De regulă, pachetele cuprind 100 de lucrări. Introduce pachetele de lucrări în dosare/plicuri, după ce pe fiecare lucrare a fost scris şi numărul de ordine al dosarului/plicului; (10) asigură, împreună cu vicepreşedintele din centrul zonal de evaluare, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplină la care se organizează evaluarea, cu scopul de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare; (11) stabileşte sălile în care lucrează profesorii evaluatori, ţinând cont că doi profesori care evaluează acelaşi set de lucrări trebuie să lucreze în săli diferite şi că, în fiecare sală, trebuie să se afle cel puţin trei profesori evaluatori; (12) predă, împreună cu vicepreşedintele, dosarele/plicurile cu lucrările numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesulverbal va conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrările, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora; (13) asistă, împreună cu vicepreşedintele, la schimbarea lucrărilor de la primul evaluator la al doilea şi invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele şi prenumele acestuia) şi numerele lucrărilor corectate; (14) ia măsuri ca, pe perioada evaluării, să nu între în săli, în afara evaluatorilor înşişi, decât preşedintele şi vicepreşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, vicepreşedintele centrului zonal de evaluare, reprezentanţii Comisiei Naţionale de Bacalaureat, persoane delegate de către comisia judeţeană de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, pentru a controla desfăşurarea examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile procedurii; (15) preia zilnic, împreună cu vicepreşedintele, după terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de lucrări şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se păstrează în acelaşi regim cu lucrările scrise. Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrările scrise şi celelalte documente de bacalaureat vor fi păstrate separat de către preşedinte/vicepreşedinte şi de unul dintre membrii comisiei; (16) preia, după încheierea acţiunii de evaluare, borderourile întocmite şi semnate de fiecare profesor evaluator, lucrările evaluate şi compară notele acordate de cei doi profesori evaluatori:- dacă se constată că este o diferenţă de cel mult un punct între notele celor doi evaluatori, atunci notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori şi se semnează de către aceştia. Media finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, şi semnează alături de evaluatori;- în cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între notele celor doi evaluatori, repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezenţa profesorilor evaluatori iniţiali, stabileşte nota finală a lucrării. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare; sub notă vor semna cei trei evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior; (17) după ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate şi notate, coordonează activitatea de deschidere a lucrărilor, în prezenţa vicepreşedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare şi a profesorilor evaluatori, şi de înregistrare imediată a notelor finale în catalogul electronic; verifică dacă toate notele au fost transcrise corect de pe lucrări în catalog; (18) predă împreună cu vicepreşedintele, catalogul electronic şi în formă tipărită, de la centrul zonal de evaluare la centrul de examen. Predarea-primirea se face între preşedinţi/vicepreşedinţi/membrii comisiilor. Forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generală, ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevăzută în acest scop şi de preşedintele, de vicepreşedintele şi de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare se predă, cu proces-verbal, preşedintelui şi celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen; (19) preia, împreună cu vicepreşedintele, de la delegaţii centrelor de examen cererile de contestaţii însoţite de borderouri; după centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, coordonează activitatea de secretizare a lucrărilor. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, pe acelaşi tip de hârtie, pusă la dispoziţie de comisia judeţeană de bacalaureat/a municipiului Bucureşti. După secretizare, aplică ştampila "Bacalaureat 2010 - C.Z.E."; (20) transmite în deplină siguranţă, prin intermediul unui delegat, comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, lucrările secretizate împreună cu un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată. În cazul organizării de centre judeţene de contestaţii, documentele se predau direct la comisia judeţeană de contestaţii; (21) preia, după caz, de la comisia judeţeană de bacalaureat sau de la comisia judeţeană de contestaţii, prin intermediul unui delegat, lucrările scrise ale căror note au fost contestate, împreună cu o copie a procesului-verbal în care sunt consemnate hotărârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii; (22) predă, împreună cu vicepreşedintele, cu proces-verbal, lucrările scrise, borderourile de evaluare originale, celelalte documente de examen şi logistica de examen, către directorul unităţii de învăţământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare; (23) are obligaţia să informeze telefonic, în cel mai scurt timp, Comisia Naţională de Bacalaureat cu privire la neregulile care apar în desfăşurarea examenului de bacalaureat; (24) se asigură că toate persoanele care fac parte din componenţa comisiei nu fac publice informaţii cu privire la conţinutul lucrărilor scrise evaluate în cadrul centrului respectiv.2. Vicepreşedintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are următoarele atribuţii: (1) sprijină preşedintele în organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv; (2) participă, împreună cu preşedintele şi cu membrii comisiei, la îndrumarea activităţii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; (3) răspunde, împreună cu preşedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei şi cu profesorii evaluatori, de securitatea lucrărilor scrise şi de asigurarea confidenţialităţii cu privire la conţinutul acestora, pe perioada cât acestea se află în centrul zonal de evaluare; (4) în zilele în care se susţin probele scrise, primeşte, împreună cu preşedintele din centrul zonal de evaluare, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate; (5) pregăteşte pentru evaluare, împreună cu preşedintele comisiei, pachetele de lucrări, astfel: amestecă toate lucrările primite în centrul zonal de evaluare la aceeaşi disciplină, din cadrul aceleiaşi probe de examen, având acelaşi tip de subiect, apoi le grupează în pachete şi le numerotează de la 1 la n. De regulă, pachetele cuprind 100 de lucrări. Introduce pachetele de lucrări în dosare/plicuri, după ce, pe fiecare lucrare, a fost scris şi numărul de ordine al dosarului/plicului; (6) asigură, împreună cu preşedintele din centrul zonal de evaluare, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplină la care se organizează evaluarea, cu scopul de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare; (7) predă, împreună cu preşedintele, dosarele/plicurile cu lucrările numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnaţi de preşedinte. Procesul-verbal va conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora; (8) participă, împreună cu preşedintele, la schimbarea lucrărilor de la primul evaluator la al doilea şi invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele şi prenumele acestuia) şi numerele lucrărilor corectate; (9) preia zilnic, împreună cu preşedintele, după terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de lucrări şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se păstrează în acelaşi regim cu lucrările scrise. Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrările scrise şi celelalte documente de bacalaureat vor fi păstrate separat de către preşedinte/vicepreşedinte şi de unul dintre membrii comisiei; (10) arhivează toate borderourile de evaluare, însoţite de listele cu numerele lucrărilor şi distribuţia acestora pe evaluatori, pentru a fi puse la dispoziţia Comisiei Naţionale de Bacalaureat pentru sondaje şi analize post-examen; (11) după ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate şi notate, participă la deschiderea lucrărilor, în prezenţa preşedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare şi a profesorilor evaluatori, şi la înregistrarea imediată a notelor finale în catalogul electronic; (12) predă, împreună cu preşedintele, catalogul electronic şi în formă tipărită, de la centrul zonal de evaluare la centrul de examen. Predarea-primirea se face între preşedinţi/vicepreşedinţi/membrii comisiilor. Forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generală, ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevăzută în acest scop, şi de preşedintele, de vicepreşedintele şi de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare se predă, cu proces-verbal, preşedintelui şi celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen; (13) preia, împreună cu preşedintele, de la delegaţii centrelor de examen, cererile de contestaţii însoţite de borderouri; după centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, participă la activitatea de secretizare a lucrărilor. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, pe acelaşi tip de hârtie, pusă la dispoziţie de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti. După secretizare, aplică ştampila "Bacalaureat 2010 - C.Z.E."; (14) predă, împreună cu preşedintele, cu proces-verbal, lucrările scrise, borderourile de evaluare originale şi celelalte documente de examen, către directorul unităţii de învăţământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare; (15) în situaţii de forţă majoră care impun părăsirea centrului zonal de evaluare de către preşedinte, preia atribuţiile acestuia, până în momentul numirii unui alt preşedinte.3. Profesorul evaluator are următoarele atribuţii: (1) se prezintă la centrul zonal de evaluare în intervalul orar 8- 8:30; (2) participă la instruirea pe care o organizează preşedintele şi vicepreşedintele din centrul zonal de evaluare, înainte de începerea corectării, pentru fiecare disciplină. Scopul instruirii este de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare. Semnează procesul-verbal de instruire şi declaraţia-tip; (3) preia, de la preşedintele/vicepreşedintele centrului de examen, dosarele cu lucrările numerotate şi baremele de evaluare, cu proces-verbal de predare-primire; (procesul-verbal conţine: data, ora, numele şi prenumele persoanelor care preiau/predau lucrările, disciplina de examen, numărul lucrărilor preluate/predate şi numerele de ordine ale acestora); (4) evaluează şi notează lucrările repartizate, independent de evaluatorul care acordă a doua notă a lucrării, conform prezentei metodologii; (5) corectează şi înregistrează punctajele şi notele în borderouri de evaluare separat, defalcate unitar la nivel de disciplină în cadrul centrului zonal de evaluare, respectând baremul de evaluare; (cei doi profesori evaluatori lucrează în mod obligatoriu în săli separate, stabilite de preşedintele comisiei; în fiecare sală trebuie să se afle cel puţin trei profesori evaluatori); (6) schimbă setul de lucrări cu al doilea evaluator în prezenţa preşedintelui/vicepreşedintelui, menţionând datele de identificare ale evaluatorului (numele şi prenumele acestuia) şi numerele lucrărilor corectate; (7) predă, cu proces-verbal, preşedintelui sau vicepreşedintelui, zilnic, după terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de lucrări şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se păstrează în acelaşi regim cu lucrările scrise; (8) predă, cu proces-verbal, preşedintelui sau vicepreşedintelui, după încheierea acţiunii de evaluare, împreună cu celălalt profesor evaluator, seturile de lucrări scrise, borderourile individuale originale de notare, semnate de fiecare profesor evaluator, închise în plicuri sigilate; (9) trece notele obţinute de candidaţi, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie şi semnează, numai după ce preşedintele comisiei se asigură că între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este o diferenţă de cel mult un punct; (10) asistă la trecerea mediei finale pe lucrare, de către preşedintele comisiei şi semnează, alături de celălalt profesor evaluator, media finală; (11) asistă la reevaluarea de către al treilea evaluator, care este un alt profesor de specialitate numit de preşedinte (în cazul în care preşedintele constată o diferenţă mai mare de un punct între notele celor doi evaluatori). Semnează sub nota dată la reevaluare, care devine nota finală a lucrării şi care se trece pe lucrare; semnează procesul-verbal în care sunt consemnate numărul setului de lucrări şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare; (12) asistă la deschiderea lucrărilor, în prezenţa preşedintelui, a vicepreşedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare, după ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate şi notate; (13) verifică, la cererea preşedintelui, corectitudinea transcrierii notelor de pe lucrări în catalog; (14) semnează cataloagele (în forma tipărită a catalogului electronic), completate cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagină, la rubrica prevăzută în acest scop; (15) asigură confidenţialitatea cu privire la conţinutul lucrărilor scrise care i-au fost repartizate spre evaluare.4. Secretarul comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are următoarele atribuţii: (1) sprijină preşedintele în organizarea bacalaureatului în centrul respectiv; (2) participă, împreună cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu membrii comisiei, la îndrumarea activităţii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; (3) primeşte, în zilele în care se susţin probe scrise, prin proces-verbal pe care-l semnează alături de preşedinte şi la cererea acestuia, lucrările scrise aduse de delegaţii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate; (4) răspunde, împreună cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu membrii comisiei, de securitatea lucrărilor scrise şi de asigurarea confidenţialităţii cu privire la conţinutul acestora, pe perioada în care acestea se află în centrul zonal de evaluare; (5) participă, împreună cu preşedintele, cu vicepreşedintele, cu membrii comisiei din centrul zonal de evaluare şi cu profesorii evaluatori la deschiderea lucrărilor, după ce toate lucrările scrise de la o disciplină au fost evaluate şi notate şi înregistrează imediat notele finale în catalogul electronic, pentru fiecare candidat arondat centrului; (6) semnează, alături de preşedinte, de vicepreşedinte şi de profesorii evaluatori, forma tipărită a catalogului electronic complet, în două exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generală; (7) primeşte, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, de la delegaţii centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare, cererile candidaţilor care contestă notele obţinute la evaluarea iniţială; (8) participă, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la secretizarea lucrărilor pe acelaşi tip de hârtie, pusă la dispoziţie de comisia judeţeană de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, după centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, după care se aplică ştampila "Bacalaureat 2010 - C.Z.E."; (9) transmite, la cererea preşedintelui, în deplină siguranţă, după caz, comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat sau comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii, lucrările scrise sigilate, ale căror note iniţiale au fost contestate, inclusiv un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată; (10) primeşte, la cererea preşedintelui, de la comisia judeţeană de bacalaureat/a municipiului Bucureşti sau, după caz de la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii, lucrările scrise care au fost reevaluate de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti/regională de contestaţii şi o copie a procesuluiverbal cuprinzând deciziile acesteia.5. Membrii comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare au următoarele atribuţii: (1) participă, împreună cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu secretarul comisiei, la îndrumarea activităţii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; (2) primesc, alături de preşedinte şi la cererea acestuia, în zilele în care se susţin probe scrise, prin proces-verbal, lucrările scrise aduse de delegaţii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate; (3) răspund, împreună cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu secretarul comisiei, de securitatea lucrărilor scrise şi de asigurarea confidenţialităţii cu privire la conţinutul acestora, pe perioada în care acestea se află în centrul zonal de evaluare; (4) păstrează, separat de preşedinte, cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrările scrise şi celelalte documente de bacalaureat; (5) participă, împreună cu preşedintele, cu vicepreşedintele, cu secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare şi cu profesorii evaluatori, la deschiderea lucrărilor, după ce toate lucrările scrise de la o disciplină au fost evaluate şi notate, şi înregistrează imediat notele finale în catalogul electronic, pentru fiecare candidat arondat centrului; (6) calculează mediile generale şi le înregistrează în catalogul electronic; (7) participă, alături de preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la predarea, cu proces-verbal, a catalogului electronic, completat cu notele de la probele scrise şi cu media generală şi a formei tipărite a catalogului electronic, în două exemplare, preşedintelui şi celui de-al doilea delegat al comisiei de examen, în cazul în care acest al doilea delegat are calitatea de membru în comisia din centrul de examen; (8) primesc, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, de la delegaţii centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare, cererile candidaţilor care contestă notele obţinute la evaluarea iniţială; (9) participă, împreună cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la secretizarea lucrărilor pe acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia judeţeană de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, după centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, după care se aplică ştampila "Bacalaureat 2010 - C.Z.E."; (10) pot transmite, la cererea preşedintelui, în deplină siguranţă, comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, sau, după caz, comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii, lucrările scrise sigilate, ale căror note iniţiale au fost contestate, inclusiv un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată; (11) pot primi, la cererea preşedintelui, de la comisia judeţeană de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, respectiv de la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii, lucrările scrise care au fost reevaluate de comisia regională/judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii şi o copie a procesuluiverbal cuprinzând deciziile acesteia.V. Comisia regională/judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii1. Preşedintele comisiei regionale/judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii are următoarele atribuţii: (1) organizează şi răspunde de desfăşurarea activităţii în centrul de contestaţii; (2) participă la instructajul organizat de comisia judeţeană de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, la data şi ora anunţată, şi preia, de la comisia judeţeană de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, lista cu componenţa comisiei judeţene de contestaţii; (3) preia, cu proces-verbal, de la directorul unităţii de învăţământ în care se află centrul de contestaţii, logistica de examen: săli, imprimante, calculatoare, fotocopiatoare, fişete pentru păstrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax etc.; (4) solicită declaraţii scrise de la vicepreşedinte, secretari, membri, prin care aceştia precizează că nu au soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea, printre candidaţi şi că îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale; (5) primeşte, împreună cu vicepreşedintele, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de delegatul comisiei din centrul zonal de evaluare sau, după caz, al comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, spre a fi reevaluate, o copie după subiectele de examen şi baremele de evaluare; (6) răspunde, împreună cu vicepreşedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei (profesorii evaluatori), de securitatea lucrărilor scrise şi de păstrarea confidenţialităţii cu privire la conţinutul acestora, pe perioada cât acestea se află în centrul de contestaţii; (7) pregăteşte, pentru reevaluare, împreună cu vicepreşedintele comisiei, pachetele de lucrări, astfel: amestecă toate lucrările primite în centrul de soluţionare a contestaţiilor la aceeaşi disciplină, din cadrul aceleiaşi probe de examen, având acelaşi tip de subiect, apoi le grupează în pachete şi le numerotează de la 1 la n. De regulă, pachetele cuprind 100 de lucrări. Introduce pachetele de lucrări în dosare/plicuri, după ce pe fiecare lucrare a fost scris şi numărul de ordine al dosarului/plicului; (8) asigură, împreună cu vicepreşedintele din centrul de contestaţii, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplină la care se organizează reevaluarea, cu scopul de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare; (9) stabileşte sălile în care lucrează profesorii evaluatori, ţinând cont că doi profesori care reevaluează acelaşi set de lucrări trebuie să lucreze în săli diferite şi că, în fiecare sală, trebuie să se afle cel puţin trei profesori evaluatori; (10) predă, împreună cu vicepreşedintele, dosarele/plicurile cu lucrările numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesulverbal va conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrările, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora; (11) asistă, împreună cu vicepreşedintele, la schimbarea lucrărilor de la primul evaluator la al doilea şi invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele şi prenumele acestuia) şi numerele lucrărilor corectate; (12) ia măsuri ca, pe perioada reevaluării, să nu între în săli, în afara evaluatorilor înşişi, decât preşedintele şi vicepreşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, vicepreşedintele centrului de contestaţii, reprezentanţii Comisiei Naţionale de Bacalaureat, persoane delegate de către comisia judeţeană de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, pentru a controla desfăşurarea examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile procedurii; (13) preia zilnic, împreună cu vicepreşedintele, după terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de lucrări şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se păstrează în acelaşi regim cu lucrările scrise. Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrările scrise şi celelalte documente de bacalaureat vor fi păstrate separat de către preşedinte/vicepreşedinte şi de către secretarul comisiei; (14) preia, după încheierea acţiunii de reevaluare, borderourile întocmite şi semnate de fiecare profesor evaluator, lucrările reevaluate şi compară notele acordate de cei doi profesori evaluatori:- dacă se constată că este o diferenţă de cel mult un punct între notele celor doi evaluatori, atunci notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori şi se semnează de către aceştia. Media finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, şi semnează alături de evaluatori;- în cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între notele celor doi evaluatori, repartizează lucrarea, spre reevaluare, unui alt profesor de specialitate, care, în prezenţa profesorilor evaluatori iniţiali, stabileşte nota finală a lucrării. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare; sub notă vor semna cei trei evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior; (15) după ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost reevaluate şi notate, coordonează activitatea de deschidere a lucrărilor, în prezenţa vicepreşedintelui, a secretarului şi a membrilor comisiei; (16) analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial; (17) în situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alţi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii. (18) stabileşte nota definitivă astfel: a) pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, note cuprinse între 4,50 - 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii; b) pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate la paragraful a), nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se va constata o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare; (19) solicită înregistrarea în procesul-verbal a notelor la fiecare probă scrisă, pentru fiecare lucrare contestată şi verifică dacă toate notele au fost transcrise corect de pe lucrări în borderoul de evaluare şi în procesul-verbal; (20) semnează şi ştampilează procesul-verbal, completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagină, la rubrica prevăzută în acest scop; (21) predă, împreună cu vicepreşedintele, cu proces-verbal, delegaţilor comisiei din centrul zonal de evaluare sau, după caz, ai comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de bacalaureat lucrările scrise ale căror note au fost contestate, două copii ale procesului-verbal în care sunt consemnate hotărârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii; (22) predă, împreună cu vicepreşedintele, cu proces-verbal, borderourile de evaluare de la comisia judeţeană/regională de contestaţii şi procesul-verbal în care sunt consemnate hotărârile acesteia, preşedintelui/ vicepreşedintelui comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, pentru a fi păstrate la sediul inspectoratului şcolar respectiv timp de doi ani.2. Vicepreşedintele Comisiei regionale/judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii are următoarele atribuţii: (1) sprijină preşedintele în organizarea activităţii în centrul de contestaţii; (2) primeşte, împreună cu preşedintele, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de delegatul comisiei din centrul zonal de evaluare sau, după caz, al comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, spre a fi reevaluate, o copie după subiectele de examen şi baremele de evaluare; (3) răspunde, împreună cu preşedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei (profesorii evaluatori), de securitatea lucrărilor scrise şi de păstrarea confidenţialităţii cu privire la conţinutul acestora, pe perioada cât acestea se află în centrul de contestaţii; (4) pregăteşte, pentru reevaluare, împreună cu preşedintele comisiei, pachetele de lucrări, astfel: amestecă toate lucrările primite în centrul de contestaţii la aceeaşi disciplină, din cadrul aceleiaşi probe de examen, având acelaşi tip de subiect, apoi le grupează în pachete şi le numerotează de la 1 la n. De regulă, pachetele cuprind 100 de lucrări. Introduce pachetele de lucrări în dosare/plicuri, după ce pe fiecare lucrare a fost scris şi numărul de ordine al dosarului/plicului; (5) asigură, împreună cu preşedintele din centrul de contestaţii, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplină la care se organizează reevaluarea, cu scopul de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare; (6) predă, împreună cu preşedintele, dosarele/plicurile cu lucrările numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul-verbal va conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora; (7) asistă, împreună cu preşedintele, la schimbarea lucrărilor de la primul evaluator la al doilea şi invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele şi prenumele acestuia) şi numerele lucrărilor corectate; (8) preia zilnic, împreună cu preşedintele, după terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de lucrări şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se păstrează în acelaşi regim cu lucrările scrise. Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrările scrise şi celelalte documente de bacalaureat vor fi păstrate separat de către preşedinte/vicepreşedinte şi de secretar; (9) după ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate şi notate, participă la activitatea de deschidere a lucrărilor, în prezenţa preşedintelui, a secretarului şi a membrilor comisiei; (10) semnează procesul - verbal în care sunt consemnate hotărârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii, completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagină, la rubrica prevăzută în acest scop. (11) predă, împreună cu preşedintele, pe bază de proces-verbal, delegaţilor comisiei din centrul zonal de evaluare sau, după caz, ai comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti lucrările scrise ale căror note au fost contestate şi două copii ale procesului-verbal în care sunt consemnate hotărârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii; (12) predă, împreună cu preşedintele, pe bază de proces-verbal, borderourile de evaluare de la comisia de contestaţii şi procesul-verbal în care sunt consemnate hotărârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii, preşedintelui/ vicepreşedintelui comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, pentru a fi păstrate la sediul inspectoratului şcolar respectiv timp de doi ani; (13) în situaţii de forţă majoră care impun părăsirea centrului de contestaţii de către preşedinte, preia atribuţiile acestuia, până în momentul numirii unui alt preşedinte.3. Profesorul evaluator din comisia regională/judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii are următoarele atribuţii: (1) se prezintă la centrul de contestaţii în intervalul orar 8- 8.30; (2) participă la instruirea pe care o organizează preşedintele şi vicepreşedintele din centrul de contestaţii, înainte de începerea corectării, pentru fiecare disciplină. Scopul instruirii este de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare. Semnează procesul-verbal de instruire şi declaraţia-tip; (3) preia, de la preşedintele/vicepreşedintele centrului de contestaţii, dosarele cu lucrările numerotate şi baremele de evaluare, cu proces-verbal de predare-primire; (procesul-verbal conţine: data, ora, numele şi prenumele persoanelor care preiau/predau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor preluate/predate şi numerele de ordine ale acestora); (4) corectează şi înregistrează punctajele şi notele în borderouri de evaluare separat, defalcate unitar la nivel de disciplină, respectând baremul de evaluare; (cei doi profesori evaluatori lucrează în mod obligatoriu în săli separate, stabilite de preşedintele comisiei; în fiecare sală trebuie să se afle cel puţin trei profesori evaluatori); (5) schimbă setul de lucrări cu al doilea evaluator, în prezenţa preşedintelui şi a vicepreşedintelui; (6) predă, cu proces-verbal, preşedintelui şi vicepreşedintelui, zilnic, după terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de lucrări şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se păstrează în acelaşi regim cu lucrările scrise; (7) predă, cu proces-verbal, preşedintelui/vicepreşedintelui, după încheierea acţiunii de reevaluare, împreună cu celălalt profesor evaluator, seturile de lucrări scrise, borderourile individuale originale de notare, semnate, închise în plicuri sigilate; (8) trece notele obţinute de candidaţi, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie şi semnează, numai după ce preşedintele comisiei se asigură că între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este o diferenţă de cel mult un punct; (9) asistă la trecerea mediei finale pe lucrare, de către preşedintele comisiei, şi semnează, alături de celălalt profesor evaluator, media finală, încheiată de preşedintele comisiei; (10) asistă la reevaluarea de către al treilea evaluator, care este un alt profesor de specialitate numit de preşedinte (în cazul în care preşedintele constată o diferenţă mai mare de un punct între notele celor doi evaluatori). Semnează sub nota dată la reevaluare, care devine nota finală a lucrării şi care se trece pe lucrare; semnează procesul-verbal în care sunt consemnate numărul setului de lucrări şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare; (11) asistă la deschiderea lucrărilor, în prezenţa preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a secretarului; (12) semnează procesul - verbal, completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagină, la rubrica prevăzută în acest scop; (13) asigură confidenţialitatea cu privire la conţinutul lucrărilor scrise care i-au fost repartizate spre evaluare.4. Secretarul comisiei regionale/judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii are următoarele atribuţii: (1) participă, împreună cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu membrii comisiei, la îndrumarea activităţii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat; (2) răspunde, împreună cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu membrii comisiei, de securitatea lucrărilor scrise şi de păstrarea confidenţialităţii cu privire la conţinutul acestora, pe perioada în care acestea se află în centrul de contestaţii; (3) după ce toate lucrările scrise de la o disciplină au fost evaluate şi notate, participă, împreună cu preşedintele, cu vicepreşedintele, cu membrii comisiei din centrul de contestaţii la deschiderea lucrărilor; (4) semnează, alături de preşedinte, de vicepreşedinte şi de profesorii evaluatori, procesul - verbal completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagină, la rubrica prevăzută în acest scop; (5) păstrează, separat de preşedinte, cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrările scrise şi celelalte documente de bacalaureat.---------