LEGE nr. 169 din 27 octombrie 1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 4 noiembrie 1997  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ILegea fondului funciar nr. 18/1991*), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991, cu modificările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează: Notă
  *) Legea fondului funciar nr. 18/1991 a fost republicată în temeiul art. VII din Legea nr. 169 din 27 octombrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, dându-se textelor o nouă numerotare. Menționăm ca Legea nr. 169/1997 conține și unele articole proprii, numerotate de la II la V, care nu au fost încorporate în textul republicat al Legii nr. 18/1991.
  Legea nr. 18/1991 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 1998 a fost modificată de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 23 ianuarie 1998; LEGEA nr. 54 din 2 martie 1998; ORDONANȚA nr. 90 din 26 august 1998; LEGEA nr. 209 din 13 noiembrie 1998; LEGEA nr. 218 din 25 noiembrie 1998; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 168 din 1 noiembrie 1999; ORDONANȚA nr. 69 din 24 august 2000; LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 27 iunie 2001; LEGEA nr. 545 din 17 octombrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 21 noiembrie 2001; LEGEA nr. 389 din 13 iunie 2002; LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002.
  1. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:(2) Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public.2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Domeniul privat al statului și, respectiv, al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor este alcătuit din terenurile dobândite de acestea prin modurile prevăzute de lege, precum și din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozițiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeței de teren de 10 ha de familie, în echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate și pentru diferența dintre aceasta suprafața și cea pe care au adus-o în cooperativa agricolă de producție sau care a fost preluată în orice mod de aceasta, până la limita suprafeței prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează să se facă în mai multe localități sau de la autori diferiți.(2) Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, în limita suprafeței de teren de până la 10 ha de familie și cărora li s-a aplicat cota de reducere potrivit art. 13 alin. (3) din lege pot formula cerere pentru suprafețele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formulează în cazul în care cota de reducere a depășit procentul de 5% .(3) Cererea se depune la primăria localității sau, după caz, la primăriile localităților în raza cărora se afla terenul pentru care urmează să se reconstituie dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sub sancțiunea decăderii.(4) Cererea va cuprinde:a) numele și prenumele persoanei solicitante și domiciliul acesteia;b) calitatea de titular sau de moștenitor al dreptului de proprietate pentru care li s-a reconstituit sau urmează sa li se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi;c) suprafața de teren care li s-a reconstituit și diferența pe care o solicita.(5) La cerere se va anexa:a) copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, după caz, de pe procesul-verbal ori fișa de punere în posesie;b) copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafețele de teren solicitate în plus;c) o declarație în care se va menționa, pe propria răspundere, suprafața totală de teren atribuită în proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar dacă acestea s-au făcut în mai multe localități sau de la mai mulți autori.(6) Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat și sigilat, în care se vor înregistra, în ordine cronologică, cererile depuse de persoanele îndreptățite, și va emite, la cerere, un bon cu numărul de înregistrare.(7) Pentru cererile depuse prin posta, pe confirmarea de primire se vor menționa numărul de înregistrare a cererii și data acesteia.(8) Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primească cererea și sa o înregistreze, indiferent dacă aceasta cuprinde sau nu toate mențiunile precizate în alin. (4) și dacă nu este însoțită de toate actele prevăzute la alin. (5). În acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, înlăuntrul termenului de 90 de zile, să depună toate actele menționate la alin. (5), sub sancțiunea decăderii acestuia din termen.(9) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (6) de către primar sau secretar atrage după sine atât răspunderea administrativă și disciplinară a acestora, potrivit legii, cat și plata de daune cominatorii sau, după caz, și de daune-interese.(10) După expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (3), primarul este obligat ca, în termen de 30 de zile, sa întocmească situația privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate și balanța fondului funciar pe localitate - comuna, oraș, municipiu -, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Înlăuntrul acestui termen, primarul le va transmite prefectului, sub semnătura.(11) În termen de 15 zile de la primire, prefectul va întocmi situația privind categoriile de persoane solicitante și balanța fondului funciar pe județ, pe care o va transmite, în același termen, Departamentului pentru Administrație Publică Locală.(12) După întocmirea balanței fondului funciar la nivel de țara, prin lege se vor stabili suprafețele de teren agricol care vor fi reconstituite.3 bis. După articolul 9 se introduce articolul 9^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1(1) Persoanele fizice și persoanele juridice cărora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum și persoanele juridice care au în patrimoniu sau în administrare terenuri agricole ori dețin în orice mod asemenea terenuri au obligația de a da secretarului consiliului local o declarație în care vor menționa suprafața de teren agricol atribuită sau, respectiv, deținuta efectiv, în una sau mai multe localități, iar pentru persoanele fizice, și de la mai mulți autori.(2) Persoanele fizice vor face declarația pe propria răspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentanții lor.4. Alineatul 1 al articolului 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Suprafața adusă în cooperativa este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrării în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declarații de martori.5. Alineatul (5) al articolului 10 se abroga.6. Alineatele (4)- (10) ale articolului 11 se abroga.7. Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:(3) De prevederile alin. (2) beneficiază și persoanele deținătoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul", "Mihai Viteazul cu Spada" și moștenitorii lor, care au optat și cărora li s-a atribuit, la data împroprietăririi, teren arabil, cu excepția celor care l-au înstrăinat.8. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:(3) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, trec în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, urmând a fi puse la dispoziția celor care doresc sa întemeieze sau sa dezvolte exploatații agricole, prin închiriere, concesionare sau vânzare, în condițiile legii.9. Alineatele (4), (5) și (6) ale articolului 17 se abroga.10. După alineatul (3) al articolului 18 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Atribuirea în folosința nu se poate face în cazurile în care în localitatea respectiva s-au operat reducerile prevăzute la art. 13 alin. (3).11. La articolul 21 se introduc alineatele (3), (4), (5) și (6), cu următorul cuprins:(3) Organele reprezentative ale unităților de cult, recunoscute de lege, din mediul rural, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate și pentru suprafața de teren agricol care reprezintă diferența dintre suprafața de 5 ha, în cazul parohiilor, și suprafața pe care au avut-o în proprietate dar nu mai mult de 10 ha, și pentru suprafața ce reprezintă diferența dintre suprafața de 10 ha, în cazul mănăstirilor și schiturilor, și suprafața pe care au avut-o în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha.(4) Dispozițiile art. 9 rămân aplicabile.(5) Pentru parohiile, schiturile și manastirile din mediul urban, consiliile și organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate în condițiile alin. (3) și (4).(6) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au aparținut în proprietate, în limita suprafețelor pe care le-au avut, și organele reprezentative ale altor unități de cult, astfel:a) centrul patriarhal, până la 200 ha;b) centrele eparhiale, până la 100 ha;c) protoeriile, până la 50 ha;d) parohiile din mediul urban, până la 10 ha;e) filialele din mediul rural și urban, până la 10 ha.12. După alineatul (1) al articolului 22 se introduc doua noi alineate, care devin alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Suprafețele de terenuri aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora sunt acelea evidențiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producție.(3) Pentru suprafața de teren agricol atribuită de cooperativa ca lot de folosința, potrivit prevederilor art. 4 din Decretul-lege nr. 42/1990, nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei căreia i s-a atribuit, indiferent dacă acest teren se afla în continuarea grădinii în intravilan sau în alt loc, în extravilan, cu excepția celor stramutati, pentru realizarea unor investiții de interes local sau de utilitate publică.13. Articolul 23 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Terenurile situate în intravilanul localităților, care au fost atribuite de cooperative, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptățite pentru construcția de locuințe și anexe gospodărești, pe care le-au edificat, rămân și se înscriu în proprietatea actualilor deținători, chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate în orice mod de la foștii proprietari.(2) Foștii proprietari vor fi compensați cu o suprafața de teren echivalenta în intravilan sau, în lipsa, cu teren situat în extravilan, în imediata vecinătate.14. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) În cazul în care cooperativa agricolă de producție a atribuit loturi în folosința unor cooperatori, în grădinile din intravilan ale foștilor proprietari, asemenea terenuri revin, de drept, în proprietatea deținătorilor inițiali sau moștenitorilor acestora.15. După alineatul (2) al articolului 24 se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin investiții, în sensul alin. (2), se înțelege lucrările destinate exploatării agricole a terenului.16. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Punerea în posesie și eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptățiți nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru măsurători, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, amplasamentului stabilit și întocmirea documentelor constatatoare prealabile.17. După alineatul (1) al articolului 26 se introduc patru alineate, care devin alineatele (2), (3), (4) și (5), cu următorul cuprins:(2) În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia ia act de recunoașterea reciprocă a limitelor proprietății de către vecini și le consemnează în documentele constatatoare.(3) Pentru terenurile aflate în exploatarea societăților agricole de tip privat, constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultura, comisiile locale și cele județene, în termen de 12 luni, vor efectua toate operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2) și vor elibera titlurile de proprietate.(4) Membrii și conducerea acestor societăți agricole au obligația de a solicita imediat comisiilor locale să efectueze operațiunile prevăzute la alineatul precedent, iar comisiile județene, să solicite eliberarea titlurilor de proprietate.(5) Încălcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desființarea, de drept, a societăților agricole în cauza.18. Alineatul (5) al articolului 29 se abroga.19. Alineatul (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins:(2) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului.20. Alineatul (1) al articolului 33 se abroga.21. Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:(2) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele și stațiunile de cercetări științifice, agricole și silvice, destinate cercetării și producerii de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și animalelor de rasa, precum și din administrarea Institutului pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor de Plante de Cultura și a centrelor sale teritoriale, aparțin domeniului public și rămân în administrarea acestora. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii și Alimentației, va delimita suprafețele de teren strict necesare cercetării și producerii de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și animalelor de rasa și pe cele destinate producției, din administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă.22. Alineatul (5) al articolului 35 va avea următorul cuprins:(5) Terenurile fără construcții, neafectate de lucrări de investiții aprobate potrivit legii, din intravilanul localităților, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozițiilor Decretului nr. 712/1966 și a altor acte normative speciale, se restituie foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, după caz, la cerere.23. După articolul 36 se introduc articolele 36^1, 36^2 și 36^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 36^1(1) Persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar în temeiul art. 36 din lege, persoanele cărora li s-au stabilit drepturi la institutele și stațiunile de cercetare agricole și la regiile autonome cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992 privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice care dețin acțiuni în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, precum și persoanele care au calitatea de locatori, potrivit art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate și pentru diferența de peste 10 ha de familie, până la limita suprafeței prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, indiferent dacă reconstituirea urmează să se facă în mai multe localități sau de la autori diferiți, în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 din prezenta lege.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), cărora li s-a stabilit dreptul în acțiuni, în limita suprafeței de până la 10 ha în echivalent arabil, pot face cerere, în cazul în care prin aplicarea coeficientului de echivalare, prevăzut în regulamentul aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, suprafața de teren putea depăși, ca echivalenta, 10 ha teren arabil, în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9) din prezenta lege.  +  Articolul 36^2Persoanele fizice ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949, precum și al oricăror alte acte normative de expropriere, sau moștenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de teren trecută în proprietatea statului, până la limita suprafeței prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează a se face în mai multe localități sau de la autori diferiți, în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 din prezenta lege.  +  Articolul 36^3(1) După expirarea termenului de 90 de zile, în cazurile prevăzute la art. 36^1 și 36^2, primarul va întocmi situația privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevăzute și balanța fondului funciar pe localitate și pe fiecare societate comercială și institut sau stațiune de cercetare și producție agricolă ori regie autonomă cu profil agricol, din raza teritorială a localității.(2) Dispozițiile art. 9 alin. (9) rămân aplicabile.24. Alineatul (2) al articolului 39 va avea următorul cuprins:(2) Terenurile prevăzute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, după caz.25. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale, transmise unităților de stat, și care în prezent sunt folosite ca pășuni, fânețe și arabil, vor fi restituite în proprietatea comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, și în administrarea primăriilor, pentru a fi folosite ca pășuni comunale și pentru producerea de furaje sau semințe de culturi furajere. Fac excepție suprafețele ocupate cu vii, pomi, seminceri furajeri, heleșteie, lacuri sau cele destinate producerii de legume, fructe ori alta materie prima pentru fabricile de conserve, orezării și câmpuri experimentale, destinate cercetării agricole, ce vor fi compensate în suprafața egala cu teren de aceeași calitate de către societățile comerciale pe acțiuni, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.26. După alineatul (1) al articolului 40 se introduce alineatul (2), care va avea următorul cuprins:(2) Nerespectarea dispozițiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept în proprietatea comunelor, orașelor sau municipiilor, după caz, a acestor terenuri.27. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) Persoanele fizice sau, după caz, moștenitorii acestora, ale căror terenuri cu vegetație forestieră, păduri, zăvoaie, tufărișuri, pășuni și fânețe împădurite au trecut în proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate și pentru diferența de peste 1 ha, dar nu mai mult de 30 ha, de familie.28. Alineatul (2) al articolului 41 va avea următorul cuprins:(2) Dacă pe suprafețele de teren ce urmează a fi atribuite în condițiile alineatului precedent se afla construcții sau amenajări forestiere, ori sunt în curs de execuție sau în faza de proiectare, sau terenurile sunt defrisate, se vor atribui alte suprafețe de teren, cu respectarea acelorași condiții, în imediata apropiere.29. Alineatul (3) al articolului 41 va avea următorul cuprins:(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor formula cererile în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3).30. Alineatul (4) al articolului 41 va avea următorul cuprins:(4) Terenurile prevăzute la alin. (1), precum și la art. 41^1 și 41^2 vor fi gospodărite și exploatate în regim silvic, potrivit legii. Regimul silvic pentru pădurile proprietate privată se va elabora și se va aproba în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin grija Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului. Punerea în posesie a pădurilor, zavoaielor, tufarisurilor, a pășunilor și fanetelor împădurite se va face numai după stabilirea regimului silvic al acestora.31. După articolul 41 se introduc articolele 41^1 și 41^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 41^1(1) Foștii composesori sau, după caz, moștenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prevăzute la art. 41, pe baza actelor care le atesta aceasta calitate și în limitele suprafețelor prevăzute în acele acte.(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul terenurilor exploatate în devălmășie de către foștii moșneni sau răzeși, în cadrul obstilor nedivizate.(3) Dispozițiile alin. (2) ale art. 41 rămân aplicabile.(4) În cazurile în care terenurile care au aparținut composesoratelor și obștiilor sunt situate pe raza teritorială a mai multor localități, cererea se face la fiecare dintre ele, pentru suprafața situata pe raza acestora.(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor formula cererile în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9).  +  Articolul 41^2(1) Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor și mănăstirilor, precum și ale instituțiilor de învățământ, pot cere restituirea terenurilor cu vegetație forestieră, păduri, zăvoaie, tufărișuri, fânețe și pășuni împădurite, care le-au aparținut în proprietate, în limita suprafețelor pe care le-au avut în proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent dacă sunt situate pe raza mai multor localități.(2) Cererile împreună cu actele doveditoare de proprietate se fac în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9).(3) Consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pot cere restituirea în proprietate privată a terenurilor cu vegetație forestieră, păduri, zăvoaie, tufărișuri, fânețe și pășuni împădurite, în baza actelor care le atesta aceasta calitate, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9).(4) Dispozițiile art. 41 alin. (2) rămân aplicabile.32. Articolul 42 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și foștii cetățeni români care și-au redobândit cetățenia română, indiferent dacă și-au stabilit sau nu domiciliul în țara, pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafețele de terenuri agricole sau terenuri cu destinație forestieră, prevăzute la art. 41, care le-au aparținut în proprietate, dar numai până la limita prevăzută la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, pentru terenurile agricole, și nu mai mult de 30 ha de familie, pentru terenurile cu destinație forestieră, în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9).33. Alineatul (3) al articolului 43 va avea următorul cuprins:(3) Organul împuternicit să constate situațiile prevăzute la alin. (2) este prefectul, care, prin ordin, atesta pierderea dreptului de proprietate și trecerea acestuia, după caz, în proprietatea privată a comunei, a orașului sau a municipiului în a cărui raza teritorială este situat terenul.34. După capitolul III se introduce capitolul III^1, care va avea următorul cuprins:  +  Capitolul III^1 Dispoziții procedurale  +  Articolul 44^1Comisia județeana este competența să soluționeze contestațiile și sa valideze ori sa invalideze măsurile stabilite de comisiile locale.  +  Articolul 44^2(1) În sensul prezentei legi, comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă, iar comisia județeana este autoritate publică cu autoritate administrativ-jurisdicțională.(2) Comisia județeana și cea locală au, în limitele competentei lor și prin derogare de la dispozițiile Codului de procedura civilă, calitate procesuala pasiva și, când este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat convențional, de către unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat.  +  Articolul 44^3(1) Hotărârile comisiei județene asupra contestațiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, conform dispozițiilor cuprinse în cap. II din lege, și cele asupra măsurilor stabilite de comisiile locale se comunică celor interesați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(2) Împotriva hotărârii comisiei județene se poate face plângere la judecătoria în a carei circumscripție este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.  +  Articolul 44^4(1) Dispozițiile art. 44^3 alin. (1) se aplică și în cazul în care plângerea este îndreptată împotriva ordinului prefectului sau oricărui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului, în condițiile prevăzute în cap. III din prezenta lege.(2) Dispozițiile alin. (2) al art. 44^3 rămân aplicabile.  +  Articolul 44^5(1) Art. 44^5. - (1) Poate face obiectul plângerii modificarea sau anularea propriei hotărâri de către comisie.(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul în care comisia județeana a emis, după încheierea procedurii de definitivare a activității sale, acte administrative contrare propriei hotărâri, dispozițiile alin. (2) al art. 44^3 rămânând aplicabile.  +  Articolul 44^6Plângerea prevăzută la art. 44^3 poate fi îndreptată și împotriva măsurilor de punere în aplicare a art. 36 din prezenta lege, cu privire la stabilirea dreptului de a primi acțiuni în unitățile agricole de stat, reorganizate în societăți comerciale conform Legii nr. 15/1990, dispozițiile alin. (2) al art. 44^3 rămânând aplicabile.  +  Articolul 44^7Plângerea formulată potrivit art. 44^3 - 44^6 suspenda executarea.  +  Articolul 44^8Instanța soluționează cauza potrivit regulilor prevăzute în Codul de procedură civilă și în Legea pentru organizarea judecătorească. Pe baza hotărârii judecătorești definitive, comisia județeana, care a emis titlul de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desființa.  +  Articolul 44^9Sentinta civilă pronunțată de instanța menționată la art. 44^8 este supusă căilor de atac prevăzute în Codul de procedură civilă, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.  +  Articolul 44^10Terții care au fost vătămați în drepturile lor prin hotărârea comisiei județene sau prin ordinul prefectului ori în alt mod, prin acte administrative prealabile ordinului, cum este cazul propunerilor primarului, și care nu aveau interes de a se adresa acestor organe, având deja un titlu de proprietate privată asupra terenului, ori li se recunoscuse un asemenea drept, potrivit legii, nu pot folosi decât calea acțiunilor de drept comun, petitorii sau, după caz, posesorii, în special revendicarea, și nu procedura prevăzută în acest capitol.  +  Articolul 44^11Dispozițiile art. 44^10 se aplică și în cazul încălcării dreptului de proprietate publică sau privată al statului ori, după caz, al unităților administrativ-teritoriale.  +  Articolul 44^12Persoanelor prevăzute la art. 44^10 și art. 44^11 nu le sunt opozabile hotărârile date de comisiile județene.  +  Articolul 44^13În toate cazurile în care legea prevede nulitatea unor operațiuni sau acte juridice, litigiul se judeca potrivit dreptului comun și nu conform procedurii speciale prevăzute în prezentul capitol.  +  Articolul 44^14(1) În cazul în care comisia locală refuza înmânarea titlului de proprietate emis de comisia județeana sau punerea efectivă în posesie, persoana nemultumita poate face plângere la instanța în circumscripția căreia este situat terenul.(2) Dacă instanța admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub sancțiunea condamnării la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instanța.(3) Dispozițiile alin. (2) al art. 44^3 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 44^15Litigiile în curs se vor judeca în continuare de către instanțele sesizate, indiferent de faza procesuala în care se afla, potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizării, ținând însă seama, când este cazul, și de dispozițiile prezentei legi.35. Alineatul (2) al articolului 54 va avea următorul cuprins:(2) Persoanele care nu dau curs somației și nu executa obligațiile în termenul stabilit de primar, din motive imputabile lor, vor fi sancționate, anual, cu plata unei sume de la 50.000 lei la 100.000 lei/ha, în raport cu categoria de folosința a terenului.36. Alineatul (2) al articolului 55 va avea următorul cuprins:(2) Cei care nu dau curs somației pierd dreptul de folosința asupra terenului la sfârșitul anului în curs.37. După alineatul (1) al articolului 57 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosința a terenurilor agricole pe care le dețin în proprietate sunt obligate sa comunice, în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc aceasta operațiune, modificarea intervenita oficiului de cadastru agricol și organizare a teritoriului agricol, județean sau al municipiului București, care are obligația să le înregistreze.38. Alineatul (2) al articolului 57, care devine alineatul (3), va avea următorul cuprins:(3) Schimbarea categoriei de folosința silvică - păduri, răchitării, culturi de arbuști, deținute de persoane juridice - se aproba de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.39. Alineatul (2) al articolului 61 va avea următorul cuprins:(2) Grupele de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, la propunerile ce au la baza situațiile înaintate de comune, orașe și municipii.40. Alineatul (3) al articolului 61 va avea următorul cuprins:(3) Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de către o comisiei de specialiști, al carei regulament de organizare și funcționare se aproba de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.41. Alineatul (2) al articolului 62 va avea următorul cuprins:(2) Includerea de către primărie a unui anumit teren în categoria menționată la alin. (1) se poate face cu acordul proprietarului. Dacă proprietarul nu este de acord, primăria face propuneri motivate prefecturii, care va decide.42. După alineatul (2) al articolului 62 se introduc alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Dacă prefectul decide includerea terenului prevăzut la alin. (2) în perimetrul de ameliorare, consiliul local este obligat să-i atribuie în folosința, titularului terenului în cauza, o suprafața de teren corespunzătoare, pe toată durata realizării lucrărilor de ameliorare.(4) În cazul în care statul nu dispune în localitatea respectiva de un alt teren asemănător pentru rezolvarea situației menționate la alin. (1), iar proprietarul nu este de acord sa primească un alt teren la distanta mai mare, se va aplica procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publică, prevăzută de Legea nr. 33/1994.43. Alineatul (1) al articolului 67 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 67(1) Fondurile necesare pentru cercetarea, proiectarea și executarea lucrărilor prevăzute în proiectele de amenajare, ameliorare și punere în valoare a terenurilor degradate și poluate, cuprinse în perimetru, se asigura, în funcție de specificul lucrărilor, de Ministerul Agriculturii și Alimentației împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și cu alte ministere interesate, din Fondul de ameliorare a fondului funciar și prin alocațiile bugetare.44. Alineatul (3) al articolului 67 va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care se constată că anumite suprafețe au fost scoase din producția agricolă sau silvică prin degradare sau poluare a solului, datorită faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice, proprietarii, primăria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de către cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrările de refacere și de ameliorare a solului.45. Articolul 68 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, împreună cu Academia de Științe Agricole și Silvice, vor lua măsuri pentru dezvoltarea sistemului național de supraveghere, evaluare, prognoza și avertizare cu privire la starea calității solurilor agricole și silvice, pe baza unui sistem informațional, cu asigurarea de bănci de date, la nivelul tarii și al județului, și vor propune măsurile necesare pentru protecția și ameliorarea terenurilor, în scopul menținerii și creșterii capacității de producție.46. Articolul 69 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 69Folosirea temporară sau definitivă a unor terenuri agricole și silvice în alte scopuri decât producția agricolă și silvică se face numai în condițiile prevăzute de prezenta lege.47. Alineatul (2) al articolului 70 va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție, unele construcții, care, prin natura lor, pot genera efecte poluante factorilor de mediu, pot fi amplasate în extravilan. În acest caz, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice de impact, prealabile, avizate de organele de specialitate, privind protecția mediului înconjurător.48. După alineatul (2) al articolului 71 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I și a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și a celor plantate cu vii și livezi, prin extinderea intravilanului localităților, se face la propunerea consiliilor locale, prin hotărâre a Guvernului și cu avizul Ministerul Agriculturii și Alimentației.49. Alineatul (3) al articolului 71, care devine alineatul (4), va avea următorul cuprins:(4) Scoaterea definitivă din circuitul agricol și silvic a terenurilor situate în extravilanul localităților se face cu plata, de către persoanele fizice sau juridice solicitante, a taxelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta lege. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației și, respectiv, a Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.50. După alineatul (4) al articolului 71 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Dispozițiile alin. (4) se aplică și în cazul terenurilor agricole care au fost trecute, potrivit legii, în intravilanul localității, în vederea realizării construcțiilor de orice fel.51. După alineatul (5) al articolului 71, care devine alineatul (6), se introduce alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) De asemenea, se exceptează de la plata taxelor prevăzute la alin. (3) perimetrele agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstrucție.52. Alineatul (1) al articolului 72 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72(1) Pentru scoaterea temporară a terenurilor din producția agricolă și silvică, titularul aprobării este obligat să depună o garanție în bani egala cu taxa prevăzută pentru scoaterea definitivă a terenurilor din circuitul agricol sau silvic, într-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar.53. După alineatul (1) al articolului 72 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Pentru taxa prevăzută la art. 71 alin. (4) și pentru garanția prevăzută la alin. (1), depuse la Fondul de ameliorare a fondului funciar, se primește de către titular o dobânda aplicată de banca pentru perioada de depozit.54. Alineatul (2) al articolului 72, care devine alineatul (3), va avea următorul cuprins:(3) După îndeplinirea obligațiilor prevăzute cu privire la redarea terenurilor, la confirmarea organelor județene agricole sau silvice și a proprietarului terenului, titularul va primi garanția depusa și dobânda bancară.55. După alineatul (1) al articolului 75 se introduce alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Refuzul nejustificat al deținătorului terenului de a-și da acordul prevăzut la alin. (1) va putea fi soluționat de instanța de judecată, hotărârea acesteia înlocuind consimțământul celui în cauza.56. Alineatul (1) al articolului 80 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 80(1) Titularii lucrărilor de investiții sau de producție, care dețin terenuri pe care nu le mai folosesc în procesul de producție, cum sunt cele rămase în urma excavării de materii prime - cărbune, caolin, argila, pietriș - de la sondele abandonate și altele asemenea, sunt obligați sa ia măsurile necesare de amenajare și de nivelare, dându-le o folosința agricolă, iar dacă aceasta nu este posibil, o folosința piscicolă sau silvică, în termen de 2 ani de la încheierea procesului de producție.57. Alineatul (3) al articolului 80 va avea următorul cuprins:(3) Execuția acestor lucrări se face de unități specializate ale Ministerului Agriculturii și Alimentației și ale Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, din fondurile prevăzute de beneficiari, în condițiile legii.58. Alineatul (2) al articolului 81 va avea următorul cuprins:(2) Aprobarea ocupării terenurilor în astfel de cazuri se da de către oficiul de cadastru agricol și organizare a teritoriului agricol, județean sau al municipiului București, după caz, indiferent de mărimea suprafeței necesare, pe baza acordului deținătorilor și cu plata despăgubirilor convenite.59. Articolul 87 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 87(1) Ocuparea în întregime sau în parte a terenurilor de orice fel, înființarea sau mutarea semnelor de hotar și a reperelor de marcare, fără aprobarea primită în condițiile legii, sau refuzul de a elibera terenul astfel ocupat fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) se săvârșește prin violenta, amenințări ori de doua sau de mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.60. După articolul 87 se introduc articolele 87^1 și 87^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 87^1Fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei locale sau județene de aplicare a prezentei legi, de a împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate sau eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptățite constituie abuz în serviciu și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.  +  Articolul 87^2Încălcarea prevederilor art. 9 alin. (5) lit. c) și ale art. 9^1, prin declararea unei suprafețe de teren mai mici decât suprafețele pe care le dețin, sau nedeclararea unei suprafețe de teren, deținute efectiv, constituie infracțiune de fals în declarații și se pedepsește potrivit prevederilor art. 292 din Codul penal*). Notă
  *) Codul penal a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997.
  61. Articolul 89 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 89Contravențiile prevăzute la art. 88 se sancționează astfel:a) cele de la lit. a) - c), cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei;b) cele de la lit. d) - h), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.62. Articolul 90 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 90Sancțiunile se pot aplica și persoanelor juridice, după cum urmează:a) cele de la art. 88 lit. a) - c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;b) cele de la lit. d) - h), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.63. Articolul 91 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 91(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către specialiștii împuterniciți în acest scop de Ministerul Agriculturii și Alimentației și, după caz, de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, de împuterniciții prefectului și specialiști împuterniciți de directorul general al direcției generale pentru agricultura și alimentație sau, după caz, de inspectorul șef al inspectoratului silvic județean, precum și de către primar.(2) Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de către cei vinovați și, după caz, restabilirea situației anterioare.64. Alineatele (1) și (2) ale articolului 93 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 93(1) Comisiile comunale, orășenești și municipale, constituite potrivit prevederilor art. 11, vor efectua lucrările și operațiunile stabilite de lege, din competența lor, indiferent dacă se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, înaintând aceste lucrări, după caz, comisiilor județene sau prefectului în vederea eliberării titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului.(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) vor efectua operațiunile de punere în posesie, întocmind în acest scop procese-verbale, pe care le vor înainta comisiilor județene.65. Articolul 97 alineatele (1) și (2), articolul 98 și articolul 99 se abroga.
   +  Articolul IIDispozițiile modificatoare sau de completare ori de abrogare ale prezentei legi nu aduc atingere în nici un fel titlurilor și altor acte de proprietate eliberate, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, la data întocmirii lor.  +  Articolul III(1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispozițiilor legislației civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 , Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 , cu modificările și completările ulterioare și ale prezentei legi: (la 25-07-2005, Partea introductivă a alin. (1) al art. III a fost modificată de pct. 1 al articolului unic, Titlul V din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptățite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:(i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producție sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri;(ii) actele de reconstituire și constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foștilor proprietari, solicitate de către aceștia, în termen legal, libere la data solicitării, în baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 și a prezentei legi, precum și actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop;(iii) actele de reconstituire și constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscriși în cooperativa agricolă de producție, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;(iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise după eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris în registrele de transcripțiuni și inscriptiuni sau, după caz, intabulat în cartea funciară, precum și actele de înstrăinare efectuate în baza lor;(v) actele de reconstituire și constituire a dreptului de proprietate în măsura în care au depășit limitele de suprafața stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 ;(vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au deținut anterior în proprietate astfel de terenuri. (la 25-07-2005, Litera a) a alin. (1) al art. III a fost modificată de pct. 1 al articolului unic, Titlul V din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 29/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 42 din 14 ianuarie 2021:
  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, din punctul de vedere al evoluției în timp a cauzelor de nulitate, se va ține seama de regimul nulității absolute virtuale și de regula tempus regit actum.
  b) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate în domeniul public sau privat al statului, ori în domeniul public al comunelor, orașelor sau municipiilor;c) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în intravilanul localităților, pe terenurile revendicate de foștii proprietari, cu excepția celor atribuite conform art. 23 din lege;d) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole constituite ca izlaz comunal;e) actele de constituire a dreptului de proprietate, în condițiile art. 20, în localitățile în care s-a aplicat cota de reducere prevăzută de lege;f) actele de constituire a dreptului de proprietate, în condițiile art. 20 și în cazul în care în localitatea respectiva nu s-a constituit dreptul de proprietate persoanelor îndreptățite de lege;g) transferurile de terenuri dintr-o localitate în alta, efectuate cu încălcarea condițiilor prevăzute de lege, în scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului;h) actele de vânzare-cumpărare privind construcțiile afectate unei utilizări sociale sau culturale - case de locuit, creșs, grădinițe, cantine, cămine culturale, sedii și altele asemenea - ce au aparținut cooperativelor agricole de producție, cu încălcarea dispozițiilor imperative prevăzute la ultimul alineat al art. 28 din lege.(1^1) Actele administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al localităților terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată își suspenda efectele cu privire la aceste terenuri până la soluționarea cererii de către comisia de fond funciar, cu excepția terenurilor intrate deja în circuitul civil. După validarea cererii de reconstituire, terenul trece în rezerva comisiei de fond funciar în vederea punerii în posesie. (la 25-07-2005, Alin. (1^1) al art. III a fost introdus de pct. 2 al articolului unic, Titlul V din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2) Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Naționala pentru Restituirea Proprietăților și de alte persoane care justifica un interes legitim, iar soluționarea cererilor este de competența instanțelor judecătorești de drept comun. (la 25-07-2005, Alin. (2) al art. III a fost modificat de pct. 3 al articolului unic, Titlul V din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2^1) Nulitatea absolută, în sensul prezentei legi, va putea fi invocată și în litigiile în curs. (la 25-07-2005, Alin. (2^1) al art. III a fost introdus de pct. 4 al articolului unic, Titlul V din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2^2) Nulitatea absolută nu operează asupra titlurilor obținute de foștii proprietari pe alte amplasamente dacă la intrarea în vigoare a prezentei legi și-au găsit vechile amplasamente de care au fost deposedați atribuite legal altor persoane conform Legii nr. 18/1991 . (la 25-07-2005, Alin. (2^2) al art. III a fost introdus de pct. 4 al articolului unic, Titlul V din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2^3) Foștii proprietari pot reveni la vechiul amplasament și atunci când persoanele puse în posesie pe aceste terenuri renunța în favoarea lor la titlurile de proprietate deja eliberate. (la 25-07-2005, Alin. (2^3) al art. III a fost introdus de pct. 4 al articolului unic, Titlul V din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2^4) În cazul unor înstrăinări succesive ale terenurilor, cel care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat sa remită prețul actualizat fostului proprietar rămas fără teren. (la 25-07-2005, Alin. (2^4) al art. III a fost introdus de pct. 4 al articolului unic, Titlul V din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (3) În situația în care, pe terenurile care au făcut obiectul unor acte juridice, constatate nule potrivit alin. (1), s-au edificat construcții de orice fel, sunt aplicabile dispozițiile art. 494 din Codul civil.
   +  Articolul IV(1) Persoanele care nu au depus cereri în termenul prevăzut de Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru reconstituirea dreptului de proprietate, ori aceste cereri s-au pierdut sau cu privire la care nu au primit nici un răspuns, se pot adresa cu o noua cerere comisiilor comunale, orășenești sau municipale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor care, potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, nu aveau vocație să solicite și, respectiv, sa li se reconstituie dreptul de proprietate.  +  Articolul VPrin lege specială, după întocmirea balanței fondului funciar se va reglementa atribuirea în folosința sau, după caz, în proprietate de terenuri agricole din domeniul privat al statului, familiilor ținere, specialiștilor din mediul rural, veteranilor de război cărora li s-au atribuit terenuri potrivit Legii nr. 44/1994, precum și personalului didactic, în condițiile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.  +  Articolul VIAnexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991 se modifica și se înlocuiește cu anexa la prezenta lege.  +  Articolul VIILegea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotareAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN
   +  AnexăNOTĂ:Procentul se aplică la valoarea terenului, declarata ca preț de părțile din contractul de înstrăinare.În situația în care terenul nu a făcut obiectul vânzării-cumpărării și acesta este proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donație, asociere, taxa se calculează la valoarea de circulație a terenului din zona respectivă.----------------------