ORDONANTA nr. 49 din 28 august 1997pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 30 august 1997    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 128/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 21 februarie 1997, se modifica după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul penultim se abroga.2. La articolul 7, după alineatul 3 se introduc doua alineate noi cu următorul cuprins:"Dobânda pentru disponibilităţile trezoreriei statului folosite la finanţarea temporară a deficitului bugetului de stat din anul precedent şi din anul curent se calculează lunar la nivelul dobânzii medii plătite de trezoreria statului pentru disponibilităţile şi depozitele păstrate în contul general al trezoreriei statului şi se plăteşte la termenul stabilit de Ministerul Finanţelor.La disponibilităţile păstrate în contul general al trezoreriei statului, provenite din contravaloarea în lei a împrumuturilor guvernamentale externe, se aplică dobânda la nivelul taxei oficiale a scontului a Băncii Naţionale a României."3. La articolul 7, după ultimul alineat, se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:"Diferenţele constatate la calculul dobânzilor, de încasat şi de plătit la şi din contul general al trezoreriei statului, aferent disponibilităţilor şi depozitelor în contul general al trezoreriei statului, care privesc exercitii financiare anuale anterioare exerciţiului curent, se anulează."4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Ministerul Finanţelor elaborează bilanţul general al trezoreriei statului în structura stabilită de acesta.Bilanţul anual, împreună cu contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului, se prezintă Guvernului pentru aprobare, până la data de 31 mai a anului următor celui de execuţie."5. La articolul 10 alineatul 5 va avea următorul cuprins:"În cheltuielile bugetului trezoreriei statului se pot prevedea şi cheltuieli de capital pentru achiziţii de bunuri de natura mijloacelor fixe, inclusiv cele privind montarea acestora, necesare desfăşurării activităţii Ministerului Finanţelor şi unităţilor sale teritoriale."6. La articolul 10, alineatul 9 va avea următorul cuprins:"Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului trezoreriei statului, ca diferenţa între veniturile încasate şi plăţile efectuate, se reportează în anul imediat următor ca resursa a trezoreriei statului şi se utilizează, după scăderea creanţelor trezoreriei statului devenite insolvabile, în principal, pentru serviciul datoriei publice externe."7. La articolul 11 se introduc doua alineate care vor avea următorul cuprins:"Creanţele trezoreriei statului, se prescriu în termen de 10 ani de la crearea lor.Creanţele trezoreriei statului, devenite insolvabile pe bază de hotărâri definitive ale instanţelor de judecată, inclusiv cheltuielile de judecată, se suporta în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. 9 din prezenta ordonanţă."8. La articolul 12, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Efectuarea de către instituţiile publice de încasări şi plati în conturi deschise în afară contului general al trezoreriei statului ori în alte conturi decât cele stabilite prin prezenta ordonanţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 2.000.000 lei, limite care se pot actualiza prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul 2Prevederile art. III, punctul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/1995 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul de stat şi a regularizării diferenţelor de curs valutar şi de preţ înregistrate din decontarea importurilor critice finanţate din împrumuturile externe guvernamentale, aprobată prin Legea nr. 57/1995 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 31 ianuarie 1995, se abroga.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările din prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara----------