HOTĂRÂRE nr. 1.215 din 7 octombrie 2009privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 3 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal necesar implementării schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, pe baza cererii de energie termică utilă, instituită prin art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, denumită în continuare schemă de sprijin.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică: a) producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă; b) consumatorilor de energie electrică; c) furnizorilor de energie electrică; d) operatorilor de reţea; e) administratorului schemei de sprijin.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) administratorul schemei de sprijin - Compania Naţională "Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A.; b) autoconsum - consumul de energie electrică şi/sau termică din producţia proprie destinat activităţilor producătorului, altele decât producerea de energie electrică şi termică; în autoconsum nu se include consumul propriu tehnologic al centralei; c) bonus necuvenit - cuantumul acordat sub formă de bonus pentru cantitatea de energie electrică care nu este produsă în cogenerare de înaltă eficienţă; d) consumul propriu tehnologic al centralei - consumul de energie electrică şi/sau termică al unei centrale de cogenerare necesar pentru realizarea producţiei de energie electrică şi termică; e) consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice integrală în funcţie de timp, pe un interval determinat, a diferenţei dintre puterea activă totală la intrarea şi, respectiv, la ieşirea dintr-o reţea, dintr-o parte de reţea sau dintr-un element de reţea; f) contracte reglementate - contractele reglementate de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate între producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare şi furnizori pentru acoperirea consumului consumatorilor captivi, respectiv între producătorii menţionaţi şi operatorii reţelelor electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice; g) contribuţie pentru cogenerare de înaltă eficienţă - tarif unitar, exprimat în lei/kWh, plătit lunar de fiecare consumator de energie electrică şi de furnizorii care livrează energie electrică la export, în vederea creării resurselor financiare necesare aplicării schemei de sprijin; h) energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă - energia electrică produsă într-un proces de cogenerare, care îndeplineşte criteriile de înaltă eficienţă prevăzute în Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2007, şi este calificată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; i) energie electrică exportată - energia electrică produsă în România şi vândută de către furnizori unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României; j) operatorii de reţea - operatorul reţelelor electrice de transport şi operatorii reţelelor electrice de distribuţie; k) perioada de evaluare a supracompensării - perioada determinată de timp de un an, care este luată în considerare la analiza supracompensării sau a bonusului necuvenit; prin excepţie, prima perioadă este de 3 ani; l) schema de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie - sistemul de promovare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare; m) supracompensarea activităţii - cuantumul valoric al ajutorului acordat prin schema de sprijin prevăzută în prezenta hotărâre, ce depăşeşte suma necesară acoperirii totale a costurilor aferente desfăşurării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, inclusiv a unei rate a rentabilităţii în valori reale, înainte de impozitare, de cel mult 9%, determinat cu luarea în considerare a veniturilor rezultate din vânzarea energiei electrice şi termice produse în cogenerare; n) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; o) SEN - Sistemul Electroenergetic Naţional.  +  Capitolul II Implementarea schemei de sprijin  +  Articolul 4ANRE elaborează, în termen de 5 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cadrul de reglementare subsecvent necesar pentru implementarea schemei de sprijin.  +  Articolul 5La elaborarea cadrului de reglementare prevăzut la art. 4, ANRE urmăreşte: a) comercializarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă pe piaţa concurenţială de energie electrică; b) preluarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care nu a fost comercializată pe piaţa concurenţială de energie electrică, prin contracte reglementate, în limita cererii de energie electrică aferentă contractelor reglementate; c) promovarea investiţiilor în centralele de cogenerare de înaltă eficienţă, prin avizarea prealabilă de către ANRE a proiectelor noi sau de retehnologizare a centralelor de cogenerare, în limita de capacitate electrică prevăzută la art. 9 alin. (1); d) asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie termică a consumatorilor la preţuri rezonabile.  +  Articolul 6Cadrul de reglementare elaborat de ANRE conţine cel puţin următoarele reglementări: a) procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare a centralelor de cogenerare; b) regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă; c) metodologia de determinare şi monitorizare a costurilor şi a veniturilor pentru activitatea de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare; d) metodologia de stabilire şi ajustare a preţului pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin; e) metodologia de stabilire şi ajustare a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă; f) metodologia de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă; g) metodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare; h) procedura privind stabilirea cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care este comercializată prin contracte reglementate; i) procedura de verificare şi monitorizare a cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în reţelele electrice ale SEN, respectiv a energiei termice utile produse în cogenerare de înaltă eficienţă; j) regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă; k) regulamentul privind preluarea energiei electrice produse în centrale de cogenerare de înaltă eficienţă de mică putere şi în centrale de înaltă eficienţă de microcogenerare; l) metodologia de stabilire a preţurilor de vânzare a energiei electrice produse în centrale de cogenerare de înaltă eficienţă de mică putere şi în centrale de înaltă eficienţă de microcogenerare.  +  Articolul 7 (1) Schema de sprijin se aplică numai producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care solicită ANRE acordarea acestui sprijin pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă. (2) Schema de sprijin se aplică producătorilor prevăzuţi la alin. (1) care deţin şi/sau exploatează comercial centrale de cogenerare, pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată efectiv în reţelele electrice ale SEN. (3) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare din surse regenerabile de energie au dreptul să opteze fie pentru schema de sprijin, prevăzută în prezenta hotărâre, fie pentru schema de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.  +  Articolul 8 (1) Schema de sprijin se aplică în perioada 2010-2023. (2) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare beneficiază de schema de sprijin prevăzută în prezenta hotărâre, pe o perioadă de maximum 11 ani consecutivi, fără a depăşi limita maximă prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 9 (1) Capacitatea electrică maximă instalată în centrale de cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin este de 4.000 MW, pe durata de aplicare a schemei. (2) Limita prevăzută la alin. (1) poate fi modificată numai prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ANRE. (3) După atingerea limitei prevăzute la alin. (1), respectiv la alin. (2) se acordă schema de sprijin numai pentru centralele care înlocuiesc centrale de cogenerare existente cu centrale de cogenerare de înaltă eficienţă. (4) ANRE publică în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri lista producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, precum şi capacitatea electrică instalată în centrale de cogenerare existente care îndeplinesc condiţiile de calificare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care poate beneficia de schemă de sprijin. (5) ANRE actualizează informaţiile prevăzute la alin. (4), publicând în termen de 15 zile de la avizare denumirea proiectelor noi sau de retehnologizare a centralelor de cogenerare, avizate de ANRE, care pot beneficia de schemă de sprijin, precum şi capacitatea electrică instalată a proiectelor avizate.  +  Capitolul III Bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă  +  Articolul 10 (1) Bonusul este suma de bani pe care un producător de energie electrică şi termică în cogenerare o primeşte pentru fiecare unitate de energie electrică exprimată în MWh, produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în reţelele electrice ale SEN. (2) Bonusul se acordă lunar pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată în SEN şi vândută pe piaţa concurenţială de energie electrică şi/sau prin contracte reglementate. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui valoarea bonusurilor care se acordă în fiecare an din perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) şi procedura de ajustare a acestora. (4) Bonusurile prevăzute la alin. (3) sunt determinate pentru 3 tipuri de combustibili utilizaţi pentru producerea de energie electrică şi termică în cogenerare: combustibil solid, combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport şi combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie. (5) ANRE stabileşte anual producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin, precum şi bonusurile şi cantităţile de energie electrică de înaltă eficienţă care beneficiază de schemă de sprijin în anul următor, aferente fiecărui producător. (6) În cazul producătorilor care utilizează mixuri de combustibil, valoarea bonusului prevăzută la alin. (5) se stabileşte în funcţie de combustibilul majoritar considerat la stabilirea cantităţii anuale de energie electrică de înaltă eficienţă menţionată la alin. (5). (7) În cazul comercializării energiei electrice pe piaţa concurenţială de energie electrică, acordarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă este condiţionată de existenţa grupurilor de măsurare care asigură măsurarea orară a cantităţilor vândute de energie electrică şi termică.  +  Capitolul IV Contribuţia pentru cogenerare  +  Articolul 11Fondurile necesare în vederea aplicării schemei de sprijin se constituie prin încasarea lunară a contribuţiei pentru cogenerare de la toţi consumatorii de energie electrică, precum şi de la furnizorii care exportă energie electrică.  +  Articolul 12 (1) ANRE determină anual valoarea contribuţiei pentru cogenerare, pe baza necesarului de venituri pentru plata bonusurilor şi pentru administrarea schemei de sprijin, precum şi a cantităţii de energie electrică necesare pentru acoperirea curbei de consum intern de energie electrică şi pentru vânzare la export. (2) Contribuţia pentru cogenerare se stabileşte anual prin ordin al preşedintelui ANRE şi poate fi modificată semestrial în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2).  +  Articolul 13 (1) Energia electrică produsă în alte state membre ale Uniunii Europene în cogenerare de înaltă eficienţă şi certificată prin garanţie de origine, vândută consumatorilor de energie electrică din România, beneficiază de returnarea contribuţiei pentru cogenerare, în baza prevederilor art. 25 şi 90 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), furnizorii care introduc în România prin liniile de interconexiune energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, certificată prin garanţie de origine, pot solicita returnarea contribuţiei pentru cogenerare, în termen maxim de 60 de zile de la sfârşitul lunii în care a fost tranzacţionată energia respectivă.  +  Capitolul V Administrarea schemei de sprijin  +  Articolul 14 (1) Compania Naţională "Transelectrica" S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. este responsabilă de administrarea schemei de sprijin, principalele atribuţii fiind de colectare lunară a contribuţiei pentru cogenerare şi plata lunară a bonusurilor. (2) Compania Naţională "Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. elaborează procedurile şi aranjamentele comerciale necesare îndeplinirii atribuţiilor ce revin conform prezentei hotărâri în termen de 60 de zile de la elaborarea de către ANRE a cadrului de reglementare prevăzut la art. 4 şi le supune spre aprobare ANRE. (3) Veniturile necesare Companiei Naţionale "Transelectrica" S.A./Societăţii Comerciale OPCOM - S.A. pentru administrarea schemei de sprijin sunt asigurate prin includerea acestora în contribuţia pentru cogenerare, nivelul acestor venituri fiind aprobat anual de ANRE.  +  Articolul 15 (1) Contribuţia pentru cogenerare se colectează într-un cont special creat de Compania Naţională "Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. (2) Compania Naţională "Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. are obligaţia să colecteze lunar contribuţia de cogenerare stabilită conform prevederilor art. 12 alin. (2). (3) Furnizorii consumatorilor şi furnizorii care exportă energie electrică au obligaţia să factureze lunar şi să evidenţieze distinct în factură contribuţia de cogenerare, stabilită conform prevederilor art. 12 alin. (2). (4) În termen de 5 zile de la încasare, dar nu mai târziu de 20 de zile de la emiterea facturii, furnizorii consumatorilor şi furnizorii care exportă energie electrică au obligaţia să vireze în contul Companiei Naţionale "Transelectrica" - S.A./Societăţii Comerciale OPCOM - S.A. contravaloarea contribuţiei pentru cogenerare facturate. (5) În cazul prevăzut la art. 13, Compania Naţională "Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. are obligaţia de a returna contravaloarea contribuţiei pentru cogenerare în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea furnizorului.  +  Articolul 16Bonusul este plătit lunar de către Compania Naţională "Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin, în termen de maximum 30 de zile de la sfârşitul fiecărei luni.  +  Articolul 17 (1) În luna iunie a fiecărui an, ANRE evaluează veniturile rezultate din colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi costurile efectuate pentru plata bonusurilor, înregistrate de Compania Naţională "Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. din aplicarea schemei de sprijin în perioada ianuarie-mai, precum şi veniturile prognozate a fi realizate din colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi costurile prognozate a fi efectuate pentru plata bonusurilor, în perioada iunie-decembrie. (2) În cazul în care, la evaluarea prevăzută la alin. (1), se constată abateri faţă de valorile prognozate considerate la stabilirea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă anuală, prevăzută la art. 12 alin. (2), abateri ce determină o modificare a valorii contribuţiei pentru cogenerare pentru semestrul II al anului cu mai mult de +/-2,5%, ANRE corectează valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă necesară a fi facturată în semestrul II.  +  Articolul 18 (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor privind plata contribuţiilor pentru cogenerare sau a bonusului se penalizează potrivit clauzelor contractuale. (2) Aplicarea sancţiunii nu exonerează furnizorii, respectiv Compania Naţională "Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A, de la plata contribuţiei pentru cogenerare, respectiv a bonusului.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19În vederea asigurării implementării schemei de sprijin, în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 6, ANRE stabileşte cel puţin următoarele date: a) lista producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin, capacitatea electrică de cogenerare de înaltă eficienţă şi cantitatea anuală de energie electrică calificată ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă; b) cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, estimată a fi livrată în reţelele electrice ale SEN în anul următor de fiecare producător care beneficiază de schema de sprijin; c) cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, estimată a fi vândută în anul următor prin contracte reglementate; d) bonusul necesar a fi acordat producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare; e) preţul pentru energia termică produsă şi livrată din centralele de cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin; f) preţul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă prin contracte reglementate; g) necesarul anual de venituri prognozat pentru plata bonusurilor pentru energia electrică de înaltă eficienţă; h) corecţia semestrială a necesarului de venituri pentru plata bonusurilor ca urmare a diferenţelor dintre cantităţile de energie electrică estimate a fi vândute şi cele realizate; i) contribuţia pentru cogenerare anuală prognozată a fi colectată de la furnizorii consumatorilor de energie electrică şi de la furnizorii care exportă energie electrică; j) corecţia semestrială a contribuţiei pentru cogenerare datorate diferenţelor dintre cantităţile de energie electrică estimate a fi vândute şi cele realizate, atât de producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, cât şi de consumatorii de energie electrică şi de furnizorii care exportă energie electrică; k) supracompensarea activităţii de producere a energiei electrice şi termice produse în cogenerare de înaltă eficienţă; l) necesarul de venituri ale Companiei Naţionale "Transelectrica" - S.A./Societăţii Comerciale OPCOM - S.A. pentru administrarea schemei de sprijin.  +  Articolul 20Pentru a beneficia de bonus, producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare au obligaţia comercializării energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă pe piaţa concurenţială de energie electrică, conform reglementărilor emise de ANRE.  +  Articolul 21 (1) Energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care nu a fost vândută pe piaţa concurenţială de energie electrică poate fi comercializată prin contracte reglementate pe durata de aplicare a schemei, în limita cererii de energie electrică aferentă contractelor reglementate, conform reglementărilor emise de ANRE. (2) Preţul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, prin contracte reglementate, este stabilit anual prin ordin al preşedintelui ANRE la nivelul a 90% din preţul mediu de tranzacţionare a energiei electrice realizat în anul anterior pe piaţa pentru ziua următoare. (3) Pentru perioada 2010-2012, preţul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, prin contracte reglementate, nu poate fi mai mic de 40 euro/MWh, exclusiv TVA. (4) Valoarea în lei a limitei prevăzute la alin. (3) se determină în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, privind utilizarea cursului de schimb valutar pentru calculul accizei pentru energia electrică. (5) În cazul în care oferta de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă pentru a fi comercializată prin contracte reglementate este mai mare decât cererea de energie electrică aferentă acestor contracte, cantitatea de energie electrică preluată prin contracte reglementate în cazul fiecărui producător se ajustează cu raportul dintre cantitatea de energie electrică necesară contractelor reglementate şi cantitatea de energie electrică totală solicitată de producători a fi comercializată prin aceste contracte.  +  Articolul 22 (1) ANRE stabileşte preţul pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin la nivelul preţului pentru energia termică livrată dintr-o centrală ce produce separat energie termică cu acelaşi tip de combustibil şi cu eficienţa de referinţă armonizată a producerii separate de energie termică, stabilită prin Decizia 2007/74/CE a Comisiei din 21 decembrie 2006 de stabilire a valorilor de referinţă armonizate pentru producerea separată de energie electrică şi termică, emisă în aplicarea Directivei 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui valoarea preţurilor pentru energia termică pentru cele 3 tipuri de combustibili prevăzuţi la art. 10 alin. (4) şi procedura de ajustare.  +  Articolul 23 (1) Anual, în cursul trimestrului IV, ANRE analizează costurile şi veniturile aferente activităţii de producere a energiei electrice în cogenerare de înaltă eficienţă, respectiv a energiei termice produse în cogenerare, estimate pe anul următor pentru fiecare producător care beneficiază de schemă de sprijin. (2) În cazul în care, la analiza prevăzută la alin. (1), se constată că din aplicarea schemei de sprijin pe anul următor este estimată înregistrarea unei supracompensări a activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, ANRE poate diminua pentru anul următor valoarea bonusului stabilită în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3). (3) În cazul în care, la analiza prevăzută la alin. (1), se constată amortizarea completă a centralei de cogenerare, nu se mai acordă bonus.  +  Articolul 24 (1) În termen de 3 luni de la sfârşitul fiecărei perioade de evaluare a supracompensării, ANRE analizează dacă prin aplicarea schemei de sprijin pe perioada respectivă producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare au înregistrat o supracompensare a activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare sau dacă a fost acordat un bonus necuvenit. (2) În cazul în care se constată supracompensarea activităţii sau acordarea unui bonus necuvenit, ANRE comunică, în termenul prevăzut la alin. (1), producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare cuantumul supracompensării/bonusului necuvenit, producătorul având obligaţia de a vira cuantumul sumei comunicate în contul Companiei Naţionale "Transelectrica" - S.A./Societăţii Comerciale OPCOM - S.A. în termen de 15 zile de la comunicare.  +  Articolul 25 (1) Anual, în cursul trimestrului IV, ANRE analizează factorii care influenţează modificarea valorii bonusurilor şi a preţurilor pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin. (2) În cazul în care, la analiza menţionată la alin. (1), se constată abateri cu mai mult de +/-2,5% faţă de valorile prognozate considerate în procesul de stabilire prevăzut la art. 10 alin. (3), ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui valorile ajustate ale bonusurilor şi ale preţurilor pentru energia termică, prin aplicarea procedurilor de ajustare.  +  Articolul 26 (1) Beneficiarii schemei de sprijin au obligaţia transmiterii către ANRE a datelor şi documentelor care stau la baza costurilor şi veniturilor, estimate şi realizate, în particular: a) cantităţile de combustibil utilizate pe tipuri de combustibili, preţurile de achiziţie ale fiecărui tip de combustibili, numărul de certificate de CO(2) achiziţionate de pe piaţă, preţurile de achiziţie ale certificatelor de CO(2), numărul de certificate CO(2) vândute pe piaţă, preţurile de vânzare ale certificatelor de CO(2), amortizarea centralei de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin; b) cantităţile de energie electrică aferente fiecărui tip de contracte existente pe piaţa concurenţială de energie electrică şi cea reglementată, cu specificarea preţului mediu pe fiecare tip de contract. (2) ANRE analizează datele prezentate, evaluează în funcţie de acestea bonusul şi supracompensarea. Veniturile din vânzarea certificatelor de CO(2) pe piaţă se deduc din costurile reale. (3) ANRE poate solicita beneficiarilor schemei de sprijin transmiterea oricăror date/informaţii suplimentare, necesare pentru stabilirea bonusului şi a supracompensării.  +  Articolul 27 (1) În cazul producătorilor şi al consumatorilor casnici, care deţin centrale de înaltă eficienţă de microcogenerare şi centrale de cogenerare de înaltă eficienţă de mică putere şi livrează o parte din energia electrică produsă în reţelele electrice ale SEN, se aplică următoarele prevederi: a) furnizorul cu care are aranjamente comerciale producătorul, respectiv consumatorul are obligaţia de a prelua cantitatea de energie electrică livrată în reţelele electrice, la solicitarea producătorului sau a consumatorului respectiv; b) preţul de achiziţie al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă şi preluate de către furnizor potrivit prevederilor lit. a) este stabilit anual prin ordin al preşedintelui ANRE, pe baza reglementărilor proprii. (2) În cazul consumatorilor casnici, prevederile alin. (1) se aplică numai dacă utilizează energia electrică şi termică produsă preponderent pentru consumul propriu şi dispun de grupuri de măsurare care respectă prevederile legale. (3) Producătorii, respectiv consumatorii prevăzuţi la alin. (1) nu beneficiază de bonus.  +  Articolul 28Furnizarea de date incomplete sau incorecte către ANRE şi administratorul schemei de sprijin în scopul obţinerii de beneficii necuvenite din aplicarea schemei de sprijin se sancţionează conform prevederilor legale.  +  Articolul 29Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, prevăzute de prezenta hotărâre, se acordă numai după aprobarea de către Comisia Europeană, conform reglementărilor europene în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul economiei,Adriean VideanuPreşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în DomeniulEnergiei,Petru LificiuViceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,interimar,Vasile BlagaMinistrul mediului, interimar,Elena Gabriela UdreaPreşedintele Consiliului Concurenţei,Bogdan ChiriţoiuBucureşti, 7 octombrie 2009.Nr. 1.215.-------