ORDONANTA nr. 48 din 28 august 1997privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor comerciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 30 august 1997    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică în cazul transferului total sau parţial al dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale emise de o societate comercială, persoana juridică română, indiferent de forma de proprietate. (2) Prin transfer al dreptului de proprietate se înţelege schimbarea proprietarului sau a acţionarului principal la o societate comercială, care decide în privinta activităţii societăţii comerciale în cauza. (3) Se considera transfer al dreptului de proprietate şi cazul în care înstrăinarea acţiunilor se face către mai multe persoane, fiecare ajungând în acest fel să deţină pachetul de control, reprezentând acţiuni aferente unei cote de cel puţin 1/3 din capitalul social.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe se aplică în cazul în care transferul dreptului de proprietate se efectuează în baza unui contract de vânzare-cumpărare, a unui act de donaţie sau în urma unei fuziuni.  +  Articolul 3În cazul transferului total sau parţial al dreptului de proprietate asupra unei societăţi comerciale, noul proprietar preia drepturile şi obligaţiile existente în momentul transferului, cu privire la: a) contractul colectiv de muncă şi alte acorduri şi înţelegeri existente între sindicat şi patronatul societăţii comerciale; b) contractele individuale de muncă; c) alte dispoziţii privind condiţiile de muncă şi salarizare.  +  Articolul 4 (1) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor nu pot fi modificate unilateral pe întreaga durata de valabilitate a contractului colectiv de muncă ale cărui prevederi sunt în vigoare la data efectuării transferului dreptului de proprietate. (2) Prin acord între noul proprietar sau reprezentanţi ai acestora, după caz, clauzele contractului colectiv de muncă valabil în momentul efectuării transferului dreptului de proprietate pot fi renegociate. (3) La data expirării contractului colectiv de muncă valabil în momentul efectuării transferului dreptului de proprietate, părţile vor renegocia clauzele acestuia, în condiţiile legii.  +  Articolul 5În cazul în care după efectuarea transferului dreptului de proprietate, din cauze de ordin tehnic sau economic, noul proprietar decide restructurarea societăţii comerciale cu implicaţii în structura şi în numărul personalului angajat, acesta este obligat sa comunice reprezentanţilor salariaţilor programul de restructurare şi să le aducă la cunoştinţa măsurile care îi afectează pe salariaţi. Procedura de informare a reprezentanţilor salariaţilor este cea prevăzută de lege sau, după caz, de contractele colective de muncă.  +  Articolul 6 (1) În cazul transferului dreptului de proprietate, parţial sau total, asupra acţiunilor gestionate de Fondul Proprietăţii de Stat, acesta şi cumpărătorul au obligaţia, sub sancţiunea nulităţii contractului, sa înscrie în contractul de vânzare-cumpărare clauze referitoare la situaţia personalului şi la menţinerea sau disponibilizarea acestuia. Părţile au obligaţia de a încheia contractul de vânzare-cumpărare cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse în lege, în contractul colectiv de muncă, precum şi în alte acorduri încheiate între sindicat şi patronatul societăţii comerciale. (2) Dacă pe parcursul negocierilor, Fondul Proprietăţii de Stat convine cu cumpărătorul aplicarea unui program de restructurare a societăţii comerciale, care presupune şi măsuri de disponibilizare a personalului, ce urmează a fi luate după transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor, este obligatorie informarea reprezentanţilor salariaţilor şi includerea în contractul de vânzare-cumpărare a unor clauze privind acordarea de despăgubiri persoanelor disponibilizate, al căror cuantum se stabileşte în limitele prevăzute de legislaţia privind concedierile colective şi plăţile compensatorii. Procedura de informare a reprezentanţilor salariaţilor este cea prevăzută de lege sau, după caz, de contractele colective de muncă. (3) În cazul vânzării de active de către societăţile comerciale la care statul are calitatea de acţionar majoritar, este obligatorie includerea în contractul de vânzare-cumpărare a unor clauze care să asigure menţinerea totală sau parţială a locurilor de muncă, după efectuarea transferului dreptului de proprietate.  +  Articolul 7 (1) După efectuarea transferului dreptului de proprietate, dacă salariaţii care deţin acţiuni la respectiva societate comercială îşi pierd aceasta calitate, în conformitate cu prevederile art. 129, art. 130 şi ale art. 135 din Codul muncii, aceştia îşi păstrează integral drepturile ce decurg din calitatea lor de acţionari. (2) Persoanele care pierd calitatea de salariat şi care au cumpărat acţiuni prin intermediul Programului Asociaţiei Salariaţilor sau prin intermediul procedurilor dobândite cu titlu gratuit prin efectuarea schimbului carnetelor cu certificate de proprietate şi/sau cupoane nominative de privatizare, cat şi pe cele pe care le-au subscris, dacă rămân membri ai respectivei asociaţii. (3) În cazul în care salariaţii prevăzuţi la alin. (2) renunţa la calitatea de membri ai asociaţiei, îşi păstrează dreptul de proprietate asupra acţiunilor dobândite cu titlu gratuit, precum şi asupra celor achitate până în momentul pierderii calităţii de salariat al respectivei societăţi comerciale. Acţiunile neachitate şi care devin în acest fel disponibile se redistribuie celorlalţi membri ai asociaţiei, conform hotărârii luate în acest sens de adunarea generală a asociaţiei şi cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 8Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică în cazul dobândirii dreptului de proprietate prin executarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi nici în cazul dobândirii acestui drept în urma participării la achiziţii de active organizate în executarea procedurilor de lichidare voluntara sau judiciară, după caz.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------Ministru de stat,ministrul reformei,Ulm SpineanuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiu----------