ORDIN nr. 1.352 din 27 octombrie 2009pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 2 noiembrie 2009  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe nr. A.V. 887 din 27 octombrie 2009,având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) şi (9), cu următorul cuprins:"(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin, preşedinţii comisiilor de specialitate teritoriale sunt obligaţi să se prezinte la Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru analizarea tuturor proceselor-verbale medicale întocmite şi care nu au fost aprobate până la data publicării prezentului ordin, în vederea stabilirii punctajului corespunzător fiecărui bolnav în condiţiile prezentului ordin. (8) Ca urmare a analizării proceselor-verbale medicale conform prevederilor alin. (7), preşedinţii comisiilor de specialitate teritoriale sunt obligaţi să întocmească o situaţie centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8. (9) În situaţii temeinic justificate din punct de vedere medical, care necesită aprobarea solicitării în regim de urgenţă, comisiile de specialitate teritoriale care recomandă trimiterea bolnavului pentru tratament în străinătate sunt obligate să menţioneze această situaţie în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit, precum şi să precizeze, în scris, motivele medicale care au stat la baza acestei recomandări."2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Solicitările de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate se aprobă, ca urmare a analizării acestora, de către o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, formată din: a) secretarul de stat care coordonează activitatea Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe, în calitate de preşedinte al comisiei; b) 2 reprezentanţi ai Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe, dintre care unul va avea calitatea de secretar al comisiei; c) un reprezentant al Direcţiei generale buget şi credite externe; d) un reprezentant al Direcţiei legislative şi asistenţă juridică. (2) Componenţa nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Comisia prevăzută la alin. (1) are obligaţia să se întrunească în primele 5 zile ale fiecărei luni, precum şi ori de câte ori este nevoie, în vederea analizării solicitărilor transmise în condiţiile prezentului ordin. (4) La finalul fiecărei întâlniri, ca urmare analizării solicitărilor depuse, comisia prevăzută la alin. (1) are obligaţia să întocmească un proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia. (5) În cazul în care solicitările de finanţare a tratamentelor în străinătate depăşesc fondurile stabilite lunar cu această destinaţie, comisia constituita la nivelul Ministerului Sănătăţii aprobă finanţarea tratamentului în străinătate pe baza următoarelor criterii de prioritate: a) riscul vital estimat în lipsa tratamentului:- risc major (mare) = 10 puncte;- risc mediu = 5 puncte;- risc scăzut (mic) = 0 puncte; b) beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav:- foarte mare (recuperare totală) = 10 puncte;- satisfăcător (recuperare parţială) = 5 puncte;- nesatisfăcător (fără beneficii evidente) = 0 puncte; c) beneficiul tratamentului estimat pentru societate:- reintegrare socială şi reinserţie profesională totală = 10 puncte;- reintegrare socială şi reinserţie profesională parţială = 5 puncte;- fără reintegrare socială şi reinserţie profesională = 0 puncte; d) vârsta pacientului:- 0-26 de ani = 10 puncte;- 27-60 de ani = 5 puncte;- peste 60 de ani = 0 puncte. (6) După stabilirea, de către comisiile de specialitate teritoriale, a punctajului total pentru fiecare bolnav, calculat prin însumarea punctajelor acordate conform prevederilor alin. (5), comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii determină punctajul total final corespunzător fiecărui bolnav prin aplicarea următoarelor criterii suplimentare: a) costul estimat al tratamentului solicitat:- sub 25.000 lei = 20 puncte;- 25.000-50.000 lei = 15 puncte;- 50.000-75.000 lei = 10 puncte;- 75.000-100.000 lei = 5 puncte;- peste 100.000 lei = 0 puncte; b) perioada de timp care a trecut de la data înregistrării solicitării la nivelul Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe, calculată începând cu data de la care dosarul transmis este complet şi îndeplineşte toate condiţiile de legalitate prevăzute în prezentul ordin:- sub 1 lună = 0 puncte;- 1 lună-3 luni = 5 puncte;- 3 luni-6 luni = 10 puncte;- 6 luni-12 luni = 15 puncte;- peste 12 luni = 20 puncte. (7) Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate nivelul de prioritate «Urgenţă medicală», criteriile suplimentare nu se aplică. (8) Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii determină punctajul total final, pentru fiecare bolnav, prin însumarea punctajului total consemnat în procesul-verbal medical întocmit de către comisiile de specialitate teritoriale şi punctajele acordate la criteriile suplimentare prevăzute la alin. (6). (9) Comisia aprobă solicitările care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate prevăzute în prezentul ordin, în limita fondurilor stabilite lunar cu această destinaţie şi în ordinea descrescătoare a punctajelor totale finale obţinute în condiţiile prezentului ordin. (10) În situaţia în care ca urmare a aplicării criteriilor prevăzute la alin. (5) şi (6) se obţin punctaje totale finale egale, au prioritate bolnavii cu risc vital major în lipsa tratamentului."3. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.4. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.5. După anexa nr. 7 se introduc două noi anexe, anexele nr. 8 şi 9, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, precum şi persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii, interimar,Cristian-Anton Irimie,secretar de statBucureşti, 27 octombrie 2009.Nr. 1.352.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 50/2004)-------------------------------------PROCES-VERBAL MEDICALpentru trimiterea la tratament medical în străinătate,din data de.............Membrii Comisiei medicale de specialitate:1. ......................, preşedintele comisiei;2. ......................, membru;3. ......................, membru;4. ......................, membru;5. ......................, membru.În conformitate cu prevederile ......, ne-am întrunit în comisie şi am examinat bolnavul/bolnava ......., având ocupaţia ........., buletin/carte de identitate seria .... nr. ..., domiciliat/domiciliată în ........, telefon ......, stabilind următoarele: ...................Concluzii1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutivă, boli asociate etc.)....................................................................................................................2. Tratamentul efectuat până în prezent în ţară ....................................................................................................................................3. Tratamentul efectuat până în prezent în străinătate: a) locul ......................................................; b) perioada ...................................................; c) în ce a constat tratamentul ................................;.............................................................................................................................................................................. d) beneficiul pentru bolnav al tratamentului efectuat până în prezent în străinătate..............................................................................................................................................................................4. Starea actuală a afecţiunii ...............................................................................................................................................................................................................5. Recomandări de tratament (al stării actuale) în ţară: ......................................................................................................................................................................................6. Motivaţia completă pentru care pacientul nu beneficiază de tratament în ţară (de exemplu, lipsa dotării necesare, alte motivaţii):........................................................................................................................................................................................................................................7. Recomandări de tratament în străinătate (al stării actuale): a) tipul tratamentului (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: intervenţie chirurgicală, protezare, continuare tratament etc.)........................................................................................................................................................................................................................................ b) clinicile recomandate(Se vor menţiona, obligatoriu, minimum 3 clinici la care pacientul poate efectua tratamentul în străinătate, inclusiv datele de contact ale acestora: ţara, oraşul, telefon, fax)● clinica 1 .........................................................................................................● clinica 2 .........................................................................................................● clinica 3 ......................................................................................................... c) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat ..............................................................................; d) dacă bolnavul are nevoie de însoţitor - motivare .............................................................................;................................................................;8. Estimarea riscului vital legat de evoluţia bolii în lipsa tratamentului recomandat în străinătate: a) risc major (mare) ............................ 10 puncte; b) risc mediu .................................... 5 puncte; c) risc scăzut (mic) ............................. 0 puncte.9. Estimarea beneficiului pentru bolnav al tratamentului recomandat în străinătate: a) foarte mare (recuperare totală) .............. 10 puncte; b) satisfăcător (recuperare parţială) ............ 5 puncte; c) nesatisfăcător (fără beneficii evidente) ...... 0 puncte.10. Estimarea beneficiului pentru societate al tratamentului recomandat în străinătate: a) reintegrare socială şi reinserţie profesională totală ........ 10 puncte; b) reintegrare socială şi reinserţie profesională parţială ....... 5 puncte; c) fără reintegrare socială şi reinserţie profesională ........... 0 puncte.11. Vârsta pacientului: a) 0-26 de ani ........................................ 10 puncte; b) 27-60 de ani ........................................ 5 puncte; c) peste 60 de ani ..................................... 0 puncte.PUNCTAJ TOTAL:(reprezentând suma punctajelor acordate la criteriile 8, 9, 10 şi 11) =........... puncteNivel de prioritate:A. Urgenţă medicală, din următoarele motive medicale:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................B. Procedura curentă:..............................................................................................................................................................................Semnăturile membrilor comisiei:1. .......................................2. .......................................3. .......................................4. .......................................5. ........................................Preşedinte,-------------  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 50/2004)------------------------------------DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ..............................................(adresă, telefon, fax)Nr. ........./.............Către:MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIDirecţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programeVă trimitem alăturat dosarul medical al pacientului ................., cu diagnosticul ........., care are recomandarea Comisiei medicale de ............ pentru trimiterea la tratament medical în .............,având:PUNCTAJ TOTAL de ............ puncte, în vederea efectuării .........................................................................................................................................................................................Vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi finanţarea cu echivalentul în lei al sumei de ........., din care:cheltuieli de tratament = ............... lei;cheltuieli de spitalizare = ............. lei;cheltuieli de transport = ............... lei.Director coordonator,.........................(numele în clar şi semnătura)Director coordonator adjunct financiar-contabil,...............................................(numele în clar şi semnătura)  +  Anexa 3 -------(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 50/2004)------------------------------------SITUAŢIE CENTRALIZATOAREcu privire la analiza proceselor-verbale medicale întocmiteîn vederea trimiterii pentru tratament în străinătatela data ..........
  *Font 8*
  Nr.NumeleDiagnos- Estimarea Estimarea Estimarea
  crt şi ticul Vâr riscului beneficiului beneficiului Vârsta
  pre- complet*sta vital pentru bolnav pentru societate PUNCTAJ
  numele TOTAL
  Ma-Me-ScăFM**S***NS****T*****P******F*******0-26 27-60 peste
  jordiuzut de de 60 de
  ani ani ani
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  ...
  ------------* Se va menţiona diagnosticul aşa cum este consemnat în procesul-verbal întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.** Foarte mare (recuperare totală).*** Satisfăcător (recuperare parţială).**** Nesatisfăcător (fără beneficii evidente).***** Reintegrare socială şi reinserţie profesională totală.****** Reintegrare socială şi reinserţie profesională parţială.******* Fără reintegrare socială şi reinserţie profesională.NOTĂ:Punctajul total menţionat în coloana 16 se va calcula ca sumă a punctajelor acordate la următoarele criterii: a) estimarea riscului vital legat de evoluţia bolii în lipsa tratamentului recomandat în străinătate; b) estimarea beneficiului pentru bolnav al tratamentului recomandat în străinătate; c) estimarea beneficiului pentru societate al tratamentului recomandat în străinătate; d) vârsta pacientului.Preşedintele comisiei,..............................(numele în clar şi semnătura)
   +  Anexa 4 -------(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 50/2004)------------------------------------PROCES-VERBALNr. ...... din data .....Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, numită prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. ......... din .........., a analizat următoarele solicitări de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate:
  Nr. crt Numele şi prenumele bolnavului Diag- nostic com- plet* Numărul/ Data înregis- trării solici- tării PUNCTAJ TOTAL** Punctaj pentru costul estimat al trata- mentului solici- tat*** Punctaj pentru perioada de timp**** PUNCTAJ TOTAL FINAL Decizia comisiei aprobat/ neaprobat
  0 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8
  1.
  2.
  ...
  ...
  ------------* Se va menţiona diagnosticul aşa cum este consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.** Se va menţiona punctajul total consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.*** Se va menţiona punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru criteriul "costul estimat al tratamentului solicitat", în condiţiile prevederilor ordinului.**** Se va menţiona punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru criteriul "perioada de timp care a trecut de la data înregistrării solicitării", în condiţiile prevederilor ordinului.NOTE:Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate nivelul de prioritate "Urgenţă medicală", nu se aplică criteriile suplimentare şi nu se completează coloanele 5 şi 6.Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare, dintre care un exemplar se păstrează la nivelul Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe şi alt exemplar de către preşedintele comisiei.1. Preşedinte - secretar de stat:...................................(numele şi prenumele)Semnătura.........................2. Membri:Reprezentantul Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe,............................................(numele şi prenumele)Semnătura.................................Reprezentantul Direcţiei generale buget şi credite externe............................................(numele şi prenumele)Semnătura..............................................Reprezentantul Direcţiei legislative şi asistenţă juridică,.............................................(numele şi prenumele)Semnătura...........................................3. Secretar,.............................................(numele şi prenumele)Semnătura.............................................--------------