ORDONANTA nr. 47 din 28 august 1997privind impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice şi juridice nerezidente
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 30 august 1997    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Veniturile realizate, de orice persoană fizica sau persoana juridică nerezidenta, din activităţi desfăşurate pe teritoriul României sau din operaţiuni efectuate cu persoane juridice române sau alte entităţi autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, precum şi cu persoane fizice române autorizate sa desfăşoare pe cont propriu activităţi producătoare de venit, sunt supuse impozitului stabilit prin prezenta ordonanţă, indiferent dacă sumele sunt încasate în România sau în străinătate. (2) Persoanele juridice române sau alte entităţi autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, precum şi persoanele fizice române autorizate sa desfăşoare pe cont propriu activităţi producătoare de venit sunt denumite în continuare plătitori de venituri. (3) În sensul prezentei ordonanţe, termenii nerezident, dobânzi, comisioane, redevenţe, se definesc astfel: a) nerezident înseamnă orice persoană fizica care nu are reşedinţa sau domiciliul stabil în România sau care nu este prezenta în România pentru o perioadă sau perioade care depăşesc în total 183 de zile în orice perioada de 12 luni, începând sau sfârşind în cursul anului calendaristic vizat, precum şi persoanele juridice străine şi orice alta entitate înregistrată în străinătate; b) dobânzi înseamnă veniturile din titlurile de creanta de orice natura însoţite sau nu de garanţii ipotecare şi, în special, veniturile din efecte publice, titluri de creanta sau obligaţiuni, inclusiv primele şi premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanta sau obligaţiuni, precum şi veniturile realizate din operaţiuni de factoring; c) comisioane înseamnă plăţile făcute către un broker, agent comisionar general, intermediar sau altei persoane asimilate acestora, pentru serviciile lor în promovarea şi în realizarea de operaţiuni comerciale; d) redevenţe înseamnă plati de orice fel, pentru folosirea sau pentru dreptul de a folosi orice proprietate imobiliară şi intangibila, cum ar fi: orice drepturi de autor asupra lucrărilor literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor sau benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, înregistrări audio sau video, precum şi efectuarea de înregistrări audio, video; orice patent, invenţie, inovaţie, licenta, know-how, mărci de comerţ sau de fabrica, operaţiuni de franchising, desene sau modele, planuri, schite, formule secrete sau procedee de fabricaţie; orice transmisiuni directe sau indirecte prin cablu, relee sau prin satelit; orice echipament industrial, comercial sau ştiinţific, inclusiv pentru utilizarea şi dreptul de a utiliza informaţiile şi cunoştinţele referitoare la experienta în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific; soft de orice fel, precum şi orice alte plati pentru utilizarea altor drepturi.  +  Articolul 2 (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile realizate din România se calculează, se retine şi se vărsa de către plătitorii de venituri, la fiecare plata, prin aplicarea următoarelor cote de impozit: a) - 10% pentru veniturile din dobânzi plătite nerezidentilor; b) - 15% pentru veniturile din comisioanele plătite în favoarea nerezidentilor pentru începerea, derularea sau intermedierea unor operaţiuni de comerţ exterior; c) - 10% pentru veniturile provenind din lucrări de asistenţa tehnica, şcolarizarea personalului, controlul cantitativ sau calitativ al mărfurilor, expertize de orice natura, consultanţa în domeniul ştiinţific, tehnic, juridic, contabil, bancar, al asigurărilor şi reasigurarilor de bunuri şi persoane, servicii de management, marketing, audit, precum şi elaborarea de studii în diverse domenii, consultaţii medicale şi operaţii chirurgicale şi alte prestări de servicii similare. Aceste prevederi se aplică numai în cazul în care asemenea activităţi au loc efectiv în România şi dacă nu se desfăşoară prin intermediul unei baze fixe sau a unui sediu permanent, situate pe teritoriul României; d) - 15% pentru veniturile plătite nerezidentilor, provenind din transporturi internaţionale aeriene, navale, rutiere şi feroviare, cu următoarele menţiuni:(i) - impozitul se percepe numai de la beneficiarii de venit care au sediul conducerii efective în statele care impun veniturile similare obţinute din acele state de către întreprinderile de transport române;(îi) - veniturile realizate din România de beneficiarii care au sediul conducerii efective în state care aplica companiilor române de transport o cota de impozit mai redusă de 15% se vor impune cu cote de impozit la nivelul celor percepute de acele state;(iii) cotele de impozit ce se vor aplica de plătitorii de venituri vor fi comunicate Ministerului Finanţelor de către Ministerul Transporturilor. e) - 20% pentru veniturile din redevenţe plătite nerezidentilor; f) - 25% în cazul veniturilor plătite nerezidentilor pentru activităţi artistice, distractive sau sportive desfăşurate în mod independent, precum şi veniturilor realizate din organizarea de concursuri, inclusiv premiile acordate la concursuri internaţionale organizate în orice domeniu, altele decât cele plătite cu titlu de salarii; g) - 50% pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc; h) - 20% pentru veniturile plătite oamenilor de litere, arta şi ştiinţa nerezidenti, ca urmare a unor activităţi de acest gen desfăşurate în mod independent pe teritoriul României. (2) Impozitul reglementat prin prezenta ordonanţă se calculează prin aplicarea cotelor menţionate la art. 2 alin. (1) asupra veniturilor brute plătite nerezidentilor, transformate în lei la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionala a României, din ziua precedenta celei în care plătitorul de venit a efectuat ordonanţarea plăţii către nerezident.  +  Articolul 3Dobânzile plătite la creditele, respectiv împrumuturile externe contractate şi/sau garantate de Guvernul României, de Banca Naţionala a României, de unităţile administrativ-teritoriale sau de o instituţie financiară cu capital majoritar de stat, precum şi cele aferente emisiunilor de titluri de stat pe piaţa interna şi externa de capital, sunt scutite de impozitul prevăzut în prezenta ordonanţă.  +  Articolul 4 (1) Sumele reţinute potrivit art. 2 constituie impozit definitiv şi se vărsa la bugetul de stat în aceeaşi zi în care s-a ordonantat plata venitului supus impunerii conform prezentei ordonanţe. (2) În cazul în care impozitul datorat nu s-a plătit la termen, se calculează majorări de întârziere potrivit dispoziţiilor legale în materie. (3) Neretinerea la sursa a impozitului datorat conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi/sau nevărsate acestuia la bugetul de stat se sancţionează cu o penalitate de 100% din impozitul ce trebuia reţinut şi/sau vărsat, care va avea regimul juridic şi procedura aplicabile acestui impozit.  +  Articolul 5Plata impozitului, a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor care se fac venit la bugetul de stat se efectuează în lei.  +  Articolul 6Constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitului şi a majorărilor de întârziere aferente, precum şi a penalitatilor reglementate de prezenta ordonanţă, se efectuează de către organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 7 (1) Obiectiunile, contestaţiile şi plângerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor prevăzute la art. 6 se soluţionează conform dispoziţiilor legale în materie. (2) În aceleaşi condiţii se soluţionează şi obiectiunile, contestaţiile şi plângerile formulate în legătură cu penalitatea prevăzută la art. 4 alin. (3) din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 8Termenul de prescripţie pentru stabilirea impozitului şi a penalităţii reglementate de prezenta ordonanţă este de 5 ani, socotiţi de la data când trebuia efectuată plata impozitului sau a penalităţii, după caz.Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 9 (1) Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică veniturilor realizate de către persoanele nerezidente din salarii, reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, precum şi persoanelor străine rezidente în România din activităţi desfăşurate pe teritoriul acesteia. (2) Veniturile prevăzute de alin. (1) rămân supuse impozitului potrivit normelor legale care reglementează impunerea unor asemenea venituri.  +  Articolul 10Băncile sunt obligate sa verifice în momentul când s-a ordonantat plata venitului, reţinerea şi vărsarea la bugetul de stat a impozitului reglementat prin prezenta ordonanţă.  +  Articolul 11 (1) În situaţia în care exista convenţii pentru evitarea dublei impuneri, sunt aplicabile prevederile din acele convenţii. (2) Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri, beneficiarul venitului va prezenta organelor fiscale din România certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de organul fiscal din ţara de rezidenţă, prin care să se ateste ca este rezident al statului respectiv şi ca îi sunt aplicabile prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri.  +  Articolul 12Formularistica corespunzătoare referitoare la aplicarea prezentei ordonanţe şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri se aproba prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 13Prevederile din prezenta ordonanţă referitoare la plata în lei a impozitului, la termenul de plată, la cele privind stabilirea şi calculul majorărilor de întârziere, a penalităţii de 100% în cazul impozitului nereţinut, precum şi cele referitoare la soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor formulate la actele de control şi la prescripţie se aplică şi în cazul impozitelor de aceeaşi natura din convenţiile de evitare a dublei impuneri.  +  Articolul 14Contestaţiile aflate pe rol la organele Ministerului Finanţelor, precum şi plângerile la instanţele judecătoreşti competente se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare la data constatării faptei.  +  Articolul 15Prezenta ordonanţă intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 1998.  +  Articolul 16Veniturile care fac obiectul prezentei ordonanţe, realizate ca urmare a derulării unor contracte încheiate anterior datei de 1 ianuarie 1998, se impozitează potrivit reglementării în vigoare la data încheierii acelor contracte.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Decretul nr. 276/1973 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate din Republica Socialistă România de persoanele fizice şi juridice nerezidente, publicat în Buletinul Oficial, nr. 70 din 16 mai 1973, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 125/1977, publicat în Buletinul Oficial, nr. 42 din 20 mai 1977, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistru de stat,ministrul industrieişi comerţului,Calin Popescu-Tariceanu------------