NORME METODOLOGICE din 3 aprilie 2009 (*actualizate*)privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009(actualizate până la data de 27 octombrie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 10 aprilie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27 octombrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 2.290 din 8 iulie 2009; ORDINUL nr. 2.941 din 22 octombrie 2009.  +  Capitolul A Situaţii financiare trimestriale1. Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.2. Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2009 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care includ politici contabile şi note explicative.3. Instituţiile publice întocmesc situaţiile financiare trimestriale în anul 2009 potrivit modelelor prevăzute în anexele*) la prezentele norme metodologice, adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 şi în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, precum şi potrivit altor acte normative în vigoare, care le înlocuiesc pe cele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora.-------*) Anexele la normele metodologice se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Corelaţiile dintre formulare sunt prevăzute în anexa nr. 41 la prezentele norme metodologice.4. Modelele formularelor actualizate şi corelaţiile dintre acestea, valabile pentru raportările trimestriale ale anului 2009, sunt afişate şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/legislatie/reglementari contabile.5. Legea nr. 82/1991, republicată, prevede la art. 36 alin. (4) şi (5) următoarele:"(4) Instituţiile publice şi celelalte persoane juridice, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta. (5) Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru situaţiile financiare centralizate pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti privind execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, depun la Ministerul Finanţelor Publice un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de acesta, la următoarele termene: a) în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; b) în termen de 45 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă."Având în vedere reglementările mai sus menţionate, se stabilesc următoarele: a) în vederea prezentării la termen a situaţiilor financiare centralizate, ordonatorii principali de credite vor stabili termenele de depunere a situaţiilor financiare de către ordonatorii secundari sau terţiari de credite, după caz, iar ordonatorii secundari de credite vor stabili termenele de depunere a situaţiilor financiare pentru ordonatorii terţiari de credite; b) în vederea prezentării la termen a situaţiilor financiare centralizate ale unităţilor administrativ-teritoriale pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti, directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti va stabili termenele de depunere a situaţiilor financiare de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe); c) termenul de predare la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice - a situaţiilor financiare prevăzute la art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, la finele trimestrului I 2009 este 15 mai 2009. Pentru trimestrele II şi III, termenul este 14 august, respectiv 16 noiembrie 2009.Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţiile publice, în vederea depunerii situaţiei financiare centralizate la Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport magnetic. Nu se admite depunerea situaţiilor financiare fără prezentarea pe suport magnetic.Nedepunerea situaţiilor financiare la termenele prevăzute mai sus atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora, care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura şi conţinutul informaţiilor din situaţiile financiare prezentate.6. Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia înscrierii codului de activitate din noua Clasificare a activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, clasificare ce se aplică de la 1 ianuarie 2008.7. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează şi utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuţia bugetului astfel:7.1. execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);7.2. execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, precum şi în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 19/2009, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);7.3. execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii care va include atât execuţia bugetelor prevăzute la subpct. 7.1 şi 7.2, cât şi a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii şi cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice care raportează execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform subpct. 7.3, vor prezenta şi o listă cu instituţiile a căror execuţie bugetară este inclusă în această anexă.8. Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei publice se raportează în anexa nr. 6 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli", anexa nr. 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli", anexa nr. 18 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli", după caz, puse de acord cu datele din evidenţa agenţiilor/autorităţilor de implementare (Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE sau alte agenţii/autorităţi de implementare).Anexele nr. 6 şi 7 la situaţiile financiare trimestriale ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice vor purta viza agenţiilor/autorităţilor de implementare prin care se confirmă exactitatea plăţilor nete de casă raportate în conturile de execuţie de către instituţiile publice - beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile.Totodată, aceste plăţi nu se raportează de către instituţiile publice în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 şi 4).9. Ministerele, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile subordonate acestora, care încheie protocoale de predare/preluare de instituţii, structuri sau activităţi potrivit unor acte normative pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi locale, vor avea în vedere următoarele: a) ministerele, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile subordonate acestora, care au predat instituţii, structuri sau activităţi, întocmesc bilanţul contabil de închidere la data predării/preluării, cu datele privind "Soldul la începutul anului" (coloana 1) şi "Soldul la data predării/preluării" (coloana 2). Pe baza datelor înscrise în coloana 2 se scad din evidenţa contabilă drepturile şi obligaţiile instituţiei, structurii sau activităţii predate, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrare sau, după caz, în proprietatea acestora, astfel:    892 "Bilanţ de închidere" = %                                   Conturi de activ                              şi           % = 892 "Bilanţ de închidere"    Conturi de pasiv b) ministerele, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile subordonate acestora, care au preluat instituţii, structuri sau activităţi, înregistrează în evidenţa contabilă drepturile şi obligaţiile instituţiei, structurii sau activităţii preluate, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrare sau, după caz, în proprietatea acestora, pe baza datelor înscrise în coloana 2 din bilanţul contabil de închidere întocmit la data predării/preluării, astfel:          % = 891 "Bilanţ de deschidere"     Conturi de activ                         şi    891 "Bilanţ de deschidere" = %                                        Conturi de pasivDatele din coloana 1 "Soldul la începutul anului" se raportează în bilanţul instituţiilor publice care au preluat alte instituţii, structuri sau activităţi.Bilanţul contabil de închidere întocmit la data predării va fi însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite în structura bugetelor aprobate şi celelalte anexe pentru activitatea finanţată din buget (de stat, local, asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate), venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, după caz, întocmite potrivit metodologiei existente.10. Instituţiile publice (sectoarele municipiului Bucureşti) care au utilizat contul 524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei", pentru evidenţierea sumelor încasate potrivit legii, reprezentând veniturile bugetului local al capitalei, stornează operaţiunile respective înregistrate în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2009 din acest cont şi le înregistrează în contul 5294 cu aceeaşi denumire.11. La "Conturile de execuţie - Cheltuieli" (anexele nr. 6, 7, 10, 11, 13, 16, 18 şi 20), coloana 1 se completează cu credite de angajament aferente acţiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete. Creditele de angajament şi acţiunile multianuale sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 547/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 3 aprilie 2009.12. În vederea întocmirii corecte a anexei nr. 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...." , anexei nr. 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de......" şi anexei nr. 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de.... ", instituţiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informaţii detaliate pe subsectoarele administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale.În subsectorul administraţie publică centrală (cod S1311) se cuprind instituţiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.În subsectorul administraţie publică locală (cod S1313) se cuprind instituţiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a acestora.În subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind:- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile subordonate;- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;- Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;- Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi instituţiile subordonate;- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate.13. În aplicarea prevederilor capitolului "Alte anexe la situaţiile financiare: politici contabile şi note explicative" din Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, ordonatorii de credite trebuie să prezinte informaţii despre "politicile contabile" adoptate de instituţia publică, politici care trebuie să aibă în vedere următoarele:- elaborarea de proceduri contabile pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiei financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea şi organizarea contabilităţii, sarcini, responsabilităţi, termen de realizare etc.);- principiile contabilităţii de angajamente, aplicate în instituţie;- metodele de evaluare/reevaluare a activelor fixe şi circulante, utilizate în instituţie;- dacă activele fixe au fost reevaluate sau nu;- metoda de amortizare a activelor fixe;- politica de împrumuturi, existenţa contractelor de leasing;- evaluarea disponibilităţilor, creanţelor şi datoriilor în valută;- înregistrarea câştigurilor şi pierderilor de curs valutar;- alte informaţii relevante.Deoarece informaţiile din bilanţul instituţiilor publice stau la baza unor raportări ale Băncii Naţionale a României şi Institutului Naţional de Statistică către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT), în afara notelor explicative prevăzute în Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, ordonatorii de credite întocmesc, separat, următoarele note explicative:- o notă explicativă pentru creşterile semnificative ale sumelor raportate în bilanţ la indicatorii: "Creanţe comerciale şi avansuri" cod rând 22, "Avansuri acordate" cod rând 22.1, "Datorii comerciale şi avansuri" cod rând 61, "Avansuri primite" cod rând 61.1, "Datoriile instituţiilor publice către bugete" cod rând 63, "Contribuţii sociale" cod rând 63.1, "Salariile angajaţilor" cod rând 72, "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)" cod rând 73, "Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse" cod rând 73.1.La completarea indicatorilor: "Creanţe comerciale şi avansuri" cod rând 22, "Datorii comerciale şi avansuri" cod rând 61 din bilanţ, din soldurile conturilor 461 "Debitori" şi 462 "Creditori" se vor raporta numai sumele reprezentând creanţe şi datorii comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii;- o notă explicativă referitoare la plăţile restante raportate în anexa nr. 30 "Plăţi restante", în care se vor explica cauzele creşterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăţi restante şi pe număr de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum şi componenţa sumelor raportate la finele perioadei.Plăţile restante sunt acele sume datorate şi neachitate care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură.La întocmirea anexei nr. 30 "Plăţi restante" se vor avea în vedere următoarele:- la raportările ce se vor întocmi la data de 30 septembrie şi 31 decembrie 2009 se vor păstra soldurile iniţiale raportate la 30 iunie 2009. În cazuri deosebite, cum ar fi reorganizarea instituţiei, identificarea unor erori majore, se va consulta Ministerul Finanţelor Publice asupra modalităţilor de corecţie potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;- pentru plăţile restante către furnizori şi creditori din operaţiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405, 462 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operaţiuni decât cele comerciale);- pentru plăţile restante faţă de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446, 4481 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative;- pentru plăţile restante faţă de salariaţi şi alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429, 438 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative (drepturile ultimei luni din perioada de raportare şi contribuţiile aferente acestora cu termen de plată în luna următoare nu reprezintă plăţi restante);- pentru plăţile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadenţă şi dobânzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1621, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut;- pentru plăţile restante reprezentând creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depăşit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.------------Pct. 13 de la Cap. A a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.941 din 22 octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 27 octombrie 2009.14. La depunerea situaţiilor financiare pentru trimestrul III 2009, autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia să prezinte lista instituţiilor subordonate cu precizarea surselor de finanţare ale acestora.------------Pct. 14 de la Cap. A a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.941 din 22 octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 27 octombrie 2009.  +  Capitolul B Raportări financiare lunare1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiile publice autonome care încasează, administrează şi utilizează venituri proprii potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, raportează lunar execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi, respectiv, a Fondului pentru mediu, în formularele din anexa nr. 5 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri", respectiv din anexele nr. 6 şi 7.Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, raportează lunar execuţia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (titlul 56) în anexa nr. 6 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" şi în anexa nr. 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli".------------Al doilea paragraf al pct. 1 din Cap. B a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.290 din 8 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 23 iulie 2009.La raportările lunare în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexa nr. 5) se completează numai coloana 1 "Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare", coloana 2 "Prevederi bugetare trimestriale cumulate" şi coloana 6 "Încasări realizate", iar în formularul din anexele nr. 6 şi 7 se completează numai coloana 1 "Credite de angajament", coloana 2 "Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare", coloana 3 "Credite bugetare trimestriale cumulate" şi coloana 6 "Plăţi efectuate".2. Unităţile administrativ-teritoriale raportează lunar execuţia cheltuielilor din finanţările rambursabile externe şi interne, precum şi execuţia veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, astfel: a) cheltuielile efectuate din finanţările rambursabile externe şi interne, în formularele:- anexa nr. 15 "Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli";- anexa nr. 16 "Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli";- anexa nr. 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli"; b) veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, în formularele:- anexa nr. 19 "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Venituri";- anexa nr. 20 "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Cheltuieli";- anexa nr. 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli". c) Unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, raportează lunar execuţia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (titlul 56) în formularele:- anexa nr. 10 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli";- anexa nr. 11 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Cheltuieli";- anexa nr. 13 "Contul de execuţie a bugetului local Cheltuieli";- anexa nr. 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli".------------Litera c) a pct. 2 din Cap. B a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.290 din 8 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 23 iulie 2009.La raportările lunare, în formularul "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Venituri" (anexa nr. 19) se completează numai coloana 1 "Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare", coloana 2 "Prevederi bugetare trimestriale cumulate" şi coloana 6 "Încasări realizate".------------Al doilea paragraf al pct. 2 din Cap. B a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.290 din 8 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 23 iulie 2009.În formularele "Cont de execuţie pentru cheltuieli" (anexele nr. 10, 11, 13, 7) se completează numai coloana 1 "Credite de angajament", coloana 2 "Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare", coloana 3 "Credite bugetare trimestriale cumulate" şi coloana 6 "Plăţi efectuate"".------------Al treilea paragraf al pct. 2 din Cap. B a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.290 din 8 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 23 iulie 2009.În anexa nr. 19 "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Venituri" (formular din situaţiile financiare), la indicatorul "Venituri" de la codul 36.11.10 "Fondul de rulment", în cursul anului se vor raporta numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenţi) provenite din dobânzile încasate în cursul anului pentru disponibilităţile aflate în conturi la Trezoreria Statului (lunar).2^1. Unităţile administrativ-teritoriale raportează lunar execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, în formularele:- anexa nr. 8 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri";- anexa nr. 9 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Venituri";- anexa nr. 10 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli";- anexa nr. 11 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Cheltuieli";- anexa nr. 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli".La raportările lunare, în formularele "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa nr. 8) şi "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa nr. 9) se completează numai coloana 1 "Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare", coloana 2 "Prevederi bugetare trimestriale cumulate" şi coloana 6 "Încasări realizate", iar în formularele "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa nr. 10), "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa nr. 11) şi "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7) se completează numai coloana 1 "Credite de angajament", coloana 2 "Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare", coloana 3 "Credite bugetare trimestriale cumulate" şi coloana 6 "Plăţi efectuate".------------Pct. 2^1 de la Cap. B a fost introdus de litera a) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.941 din 22 octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 27 octombrie 2009.2^2. Începând cu luna octombrie 2009, toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi modul de finanţare a cheltuielilor, vor întocmi lunar anexa nr. 30 "Plăţi restante", care va fi însoţită de nota explicativă prevăzută la pct. 13 din prezentele norme metodologice.------------Pct. 2^2 de la Cap. B a fost introdus de litera a) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.941 din 22 octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 27 octombrie 2009.2^3. Începând cu luna octombrie 2009, toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi modul de finanţare a cheltuielilor, vor raporta lunar următorii indicatori din bilanţ: "Creanţe comerciale şi avansuri" cod rând 22, "Avansuri acordate" cod rând 22.1, "Datorii comerciale şi avansuri" cod rând 61, "Avansuri primite" cod rând 61.1, "Contribuţii sociale" cod rând 63.1, "Salariile angajaţilor" cod rând 72, "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)" cod rând 73, "Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse" cod rând 73.1.------------Pct. 2^3 de la Cap. B a fost introdus de litera a) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.941 din 22 octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 27 octombrie 2009.3. Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli.La raportările lunare privind execuţia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (titlul 56), detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole şi alineate.------------Al doilea paragraf al pct. 3 din Cap. B a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 2.290 din 8 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 23 iulie 2009.4. Termenul de depunere la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice a raportărilor financiare lunare precizate la cap. B pct. 1, 2 şi 2^1 este data de 15 a lunii următoare celei de raportare, iar termenul de depunere a raportărilor financiare lunare prevăzute la cap. B pct. 2^2 şi 2^3 este data de 20 a lunii următoare celei de raportare.Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, care au obligaţia întocmirii raportărilor financiare lunare, vor transmite aceste raportări în format electronic, însoţite de o adresă de înaintare scanată şi semnată de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.------------Al doilea paragraf al pct. 4 de la Cap. B a fost introdus de litera c) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.941 din 22 octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 27 octombrie 2009.------------Pct. 4 de la Cap. B a fost modificat de litera b) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.941 din 22 octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 27 octombrie 2009.5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, care raportează lunar execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, vor urmări concordanţa datelor lunare transmise cu cele raportate prin situaţiile financiare trimestriale. În cazul unor diferenţe majore, se vor comunică cauzele acestor diferenţe, precum şi corecţia datelor raportate.------------Pct. 5 de la Cap. B a fost introdus de litera d) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.941 din 22 octombrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 27 octombrie 2009.  +  Anexa 1MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)....................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ............INSTITUŢIA....................BILANŢla data de ........┌──────┐│cod 01│ -lei-├──────┼──────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┐│NR. │ DENUMIREA INDICATORILOR │ Cod│ Sold la │ Sold la ││CRT. │ │rând│începutul│sfârşitul││ │ │ │ anului │perioadei│├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ A │ B │ C │ 1 │ 2 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ A. │ACTIVE │ 01 │ X │ X │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │ACTIVE NECURENTE │ 02 │ X │ X │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 1 │Active fixe necorporale │ │ │ ││ │(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) │ 03 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 2. │Instalaţii tehnice, mijloace de transport, │ │ │ ││ │animale, plantaţii, mobilier, aparatură │ │ │ ││ │birotică şi alte active corporale │ │ │ ││ │(ct.213+214+231-281-291-293*) │ 04 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 3. │Terenuri şi clădiri │ │ │ ││ │(ct.211+212+231-281-291-293*) │ 05 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 4. │Alte active nefinanciare (ct.215) │ 06 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 5. │Active financiare necurente (investiţii pe │ │ │ ││ │termen lung) peste un an │ │ │ ││ │(ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678 │ │ │ ││ │ +2679-296) din care: │ 07 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Titluri de participare │ │ │ ││ │(ct.260-296) │ 08 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 6. │Creanţe necurente - sume ce urmează a fi │ │ │ ││ │încasate după o perioadă mai mare de un an │ │ │ ││ │(ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) │ │ │ ││ │ din care: │ 09 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Creanţe comerciale necurente │ │ │ ││ │(ct 4112+4118+4612- 4912 - 4962) │ 10 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 7. │TOTAL ACTIVE NECURENTE │ │ │ ││ │(rd.03+04+05+06+07+09) │ 15 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │ACTIVE CURENTE │ 18 │ X │ X │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 1. │Stocuri │ 19 │ │ ││ │(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341 │ │ │ ││ │+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+359 │ │ │ ││ │+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395- │ │ │ ││ │396-397-398) │ │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 2. │Creanţe curente - sume ce urmează a fi │ │ │ ││ │încasate într-o perioadă mai mică de un an- │ 20 │ X │ X │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi│ │ │ ││ │alte decontări (ct.232+234+409+4111 +4118 +413│ │ │ ││ │+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - │ │ │ ││ │4911- 4961+5128) din care: │ 21 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Creanţe comerciale şi avansuri (ct.232+234+ │ │ │ ││ │409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): │ │ │ ││ │din care │ 22 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)*) │22.1│ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Creanţe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+│ │ │ ││ │444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 │ │ │ ││ │+4665+4669+481**+482** - 497) din care: │ 23 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Creanţele bugetului general consolidat │ │ │ ││ │(ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) │ 24 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile şi fonduri de la buget │ │ │ ││ │(ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 │ │ │ ││ │+4531 +4541+4543+4545+4551+4553+4561 │ │ │ ││ │+4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** │ │ │ ││ │+474+476) din care: │ 25 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Sume de primit de la Comisia Europeană │ │ │ ││ │(ct.4501+4503+4505+4507) │ 26 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Împrumuturi pe termen scurt acordate │ │ │ ││ │(ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 │ │ │ ││ │+4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 │ │ │ ││ │+4688+ 4689 + 469) │ 27 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) │ 30 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 3. │Investiţii pe termen scurt (ct.505-595) │ 31 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 4. │Conturi la trezorerii şi instituţii de credit:│ 32 │ X │ X │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Conturi la trezorerie, casă, alte valori, │ │ │ ││ │avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ │ │ │ ││ │5131+5141+5151 +5153 +5161+5171+5187 +5201+ │ │ │ ││ │5211+5212+5221 +5222+523+ 5251+5252+ 5253+526 │ │ │ ││ │+527 + 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 │ │ │ ││ │+532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 │ │ │ ││ │+557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 │ │ │ ││ │+5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742 +5743 │ │ │ ││ │+5744) din care: │ 33 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744) │ 34 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Conturi la instituţii de credit, casă, │ │ │ ││ │avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ │ │ │ ││ │5124+5125 +5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+ │ │ │ ││ │5153+5161 +5162+5171+5172 +5187 +5314+5411+ │ │ │ ││ │5412+542+ 550+5583+5592+5601 +5602) din care: │ 35 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │depozite (ct. 5153+5187+5602) │ 36 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Total disponibilităţi (rd.33+35) │ 40 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 5 │Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei │ │ │ ││ │Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+ │ │ │ ││ │5242+5243) │ 41 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 6 │Cheltuieli în avans (ct. 471 ) │ 42 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 7 │TOTAL ACTIVE CURENTE │ │ │ ││ │(rd.19+30+31+40+41+42) │ 45 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 8 │TOTAL ACTIVE (rd.15+45) │ 46 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ B. │DATORII │ 50 │ X │ X │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi │ │ │ ││ │plătite după-o perioadă mai mare de un an │ 51 │ X │ X │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 1 │Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite │ │ │ ││ │după o perioadă mai mare de un an │ │ │ ││ │(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: │ 52 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Datorii comerciale necurente (ct.401+403+ │ │ │ ││ │4042+405+4622) │ 53 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 2 │Împrumuturi pe termen lung │ │ │ ││ │(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ │ │ │ ││ │1672+168 -169) │ 54 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 3 │Provizioane (ct.151) │ 55 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) │ 58 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite│ │ │ ││ │într-o perioadă de până la un an │ 59 │ X │ X │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 1 │Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări│ │ │ ││ │(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 │ │ │ ││ │ +482+ 483+ 269+509+5128) din care: │ 60 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Datorii comerciale şi avansuri │ │ │ ││ │(ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:│ 61 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Avansuri primite (ct.419)*) │61.1│ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 2 │Datorii către bugete │ │ │ ││ │(ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481 │ │ │ ││ │+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473 │ │ │ ││ │+481+482) din care: │ 62 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Datoriile instituţiilor publice către bugete │ │ │ ││ │(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care │ 63 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Contribuţii sociale (ct.431+437)*) │63.1│ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Sume datorate bugetului din Fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile (ct.4555) │ 64 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 3 │Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile şi fonduri de la buget, alte │ │ │ ││ │datorii către alte organisme internaţionale │ │ │ ││ │(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 │ │ │ ││ │+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ │ │ │ ││ │4584+ 4585+459+462+473 +475 ) │ 65 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │din care: sume datorate Comisiei Europene │ │ │ ││ │(ct.4502+4504+4506+459+462) │ 66 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 4 │Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează │ │ │ ││ │a fi plătite într-o perioadă de până la un an │ │ │ ││ │(ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ │ │ │ ││ │5197+5198) │ 70 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 5 │Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează │ │ │ ││ │a fi plătite în cursul exerciţiului curent │ │ │ ││ │(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 │ │ │ ││ │+1671 +168-169) │ 71 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 6 │Salariile angajaţilor │ │ │ ││ │ct.421+423+426+4271+4273+4281) │ 72 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 7 │Alte drepturi cuvenite altor categorii de │ │ │ ││ │persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, │ │ │ ││ │burse) │ │ │ ││ │(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care: │ 73 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ │Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse │ │ │ ││ │(ct.422+424+429)*) │73.1│ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 8 │Venituri în avans (ct.472) │ 74 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 9 │Provizioane (ct. 151) │ 75 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 10 │TOTAL DATORII CURENTE │ │ │ ││ │(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) │ 78 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 11 │TOTAL DATORII (rd.58+78) │ 79 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 12 │ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL │ │ │ ││ │DATORII = CAPITALURI PROPRII │ │ │ ││ │(rd.80= rd.46-79 = rd.90) │ 80 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ C. │CAPITALURI PROPRII │ 83 │ X │ X │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 1. │Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+ │ │ │ ││ │103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+ │ │ │ ││ │136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399) │ 84 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 2. │Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) │ 85 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 3. │Rezultatul reportat(ct.117- sold debitor) │ 86 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 4. │Rezultatul patrimonial al exercitiului │ │ │ ││ │(ct.121- sold creditor) │ 87 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 5. │Rezultatul patrimonial al exercitiului │ │ │ ││ │(ct.121- sold debitor) │ 88 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 6 │TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) │ 90 │ │ │└──────┴──────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┘     Conducătorul instituţiei Conducătorul compartimentului                                         financiar-contabil-------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 2.290 din 8 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 23 iulie 2009, conform pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 2.290 din 8 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 23 iulie 2009, se vor completa separat cu datele la 31 martie 2009 anexa nr. 1 "Bilanţ", pentru următorii indicatori: avansuri acordate (cod rând 22.1), avansuri primite (cod rând 61.1), contribuţii sociale (cod rând 63.1), alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (cod rând 73.1).  +  Anexa 2CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIALla data de ........ cod 02 -lei-┌──────┬───────────────────────────────────────────────────┬────┬───────┬──────┐│Nr. │ DENUMIREA INDICATORULUI │Cod │An pre-│ An ││crt. │ │rând│cedent │curent│├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ A │ B │ C │ 1 │ 2 │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ I. │VENITURI OPERATIONALE │ 01 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ 1. │Venituri din impozite, taxe, contribuţii de │ 02 │ │ ││ │asigurări şi alte venituri ale bugetelor (ct.730+ │ │ │ ││ │731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751) │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ 2. │Venituri din activităţi economice │ 03 │ │ ││ │(ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709) │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ 3. │Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii │ 04 │ │ ││ │bugetare cu destinaţie specială) │ │ │ ││ │(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779) │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ 4. │Alte venituri operaţionale │ 05 │ │ ││ │(ct.714+718+719+721+722+781) │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ │TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE │ 06 │ │ ││ │(rd.02+03+04+05) │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ II. │CHELTUIELI OPERAŢIONALE │ 07 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ 1. │Salariile şi contribuţiile sociale aferente │ 08 │ │ ││ │angajaţilor (ct.641+642+645+646+647) │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ 2. │Subvenţii şi transferuri │ 09 │ │ ││ │(ct. 670+671+672+673+674+675+676+677+678+679) │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ 3. │Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate│ 10 │ │ ││ │de terţi │ │ │ ││ │(ct. 601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+ │ │ │ ││ │614+622+623+624+626+627+628+629) │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ 4. │Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane │ 11 │ │ ││ │(ct.681+682+689) │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ 5. │Alte cheltuieli operaţionale │ 12 │ │ ││ │(ct.635+654+658) │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ │TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE │ 13 │ │ ││ │(rd.08+09+10+11+12) │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ III. │REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ │ 14 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ │- EXCEDENT (rd.06-rd.13) │ 15 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ │- DEFICIT (rd.13-rd.06) │ 16 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ IV. │VENITURI FINANCIARE │ 17 │ │ ││ │(ct.763+764+765+766+767+768+769+786) │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ V. │CHELTUIELI FINANCIARE │ 18 │ │ ││ │(ct.663+664+665+666+667+668+669+686) │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ VI. │REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ │ 19 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ │- EXCEDENT (rd.17-rd.18) │ 20 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ │- DEFICIT (rd.18-rd.17) │ 21 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ VII. │REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ 22 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ │- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) │ 23 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ │- DEFICIT (rd.16+21-15-20) │ 24 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│VIII. │VENITURI EXTRAORDINARE │ 25 │ │ ││ │(ct. 790+791) │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ IX. │CHELTUIELI EXTRAORDINARE │ 26 │ │ ││ │(ct.690+691) │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ X. │REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ │ 27 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ │- EXCEDENT (rd.25-rd.26) │ 28 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ │- DEFICIT (rd.26-rd.25) │ 29 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ XI. │REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI │ 30 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ │- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) │ 31 │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤│ │- DEFICIT (rd. 24+29-23-28) │ 32 │ │ │└──────┴───────────────────────────────────────────────────┴────┴───────┴──────┘                Conducătorul instituţiei                                      Conducătorul compartimentului                                          financiar-contabil  +  Anexa 3SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de ........ cod 03 -lei-┌─────────────────────────────────────────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐│ DENUMIMEA INDICATORULUI │Cod │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rând│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ l. Încasări │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 2. Plaţi │ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 3. Numerar net din activitatea │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ operaţionala (rd. 02-rd.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII│ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1. Încasări │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 2. Plaţi │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 3. Numerar net din activitatea de │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ investiţii (rd. 06-07) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1. Încasări │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 2. Plăţi │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 3. Numerar net din activitatea de │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ finanţare (rd.10-rd.11) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (rd.04+rd.08+rd.12) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ LA ÎNCEPUTUL ANULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘    NOTĂ: Coloanele se completează astfel:    Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col.8)    Col.2 - ct. 5311 "Casa în lei"    Col.3 - ct. 7701 "Finanţarea de la bugetul de stat"    Col.4 - ct. 7702 "Finanţarea de la bugetele locale"    Col.5 - ct. 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"    Col.6 - ct. 7704 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor pentru şomaj"    Col.7 - ct. 7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate". La ct. 770 soldul se calculează ca diferenţă între plăţi efectuate şi încasări şi reflectă totalul plăţilor nete de casă.    Col.8 şi următoarele - ct. de disponibilităţi: (5xx)       Conducătorul Conducătorul Viza       instituţiei compartimentului trezoreriei                         financiar-contabil  +  Anexa 4SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de ...... cod 04 -lei-┌────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┐│ DENUMIMEA INDICATORULUI │Cod │ │ │ ││ │rând │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ │ 01 │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1. Încasări │ 02 │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2. Plăţi │ 03 │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3. Numerar net din activitatea operaţională │ 04 │ │ │ ││ (rd. 02- rd.03) │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII │ 05 │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1. Încasări │ 06 │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2. Plaţi │ 07 │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3. Numerar net din activitatea de investiţii │ 08 │ │ │ ││ (rd.06-07) │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE │ 09 │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1. Încasări │ 10 │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2. Plăţi │ 11 │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3. Numerar net din activitatea de finanţare │ 12 │ │ │ ││ (rd.10-rd.11) │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI │ 13 │ │ │ ││ ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL │ 14 │ │ │ ││ ANULUI │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1. Diferenţe de curs favorabile │ 15 │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2. Diferenţe de curs nefavorabile │ 16 │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE │ 17 │ │ │ ││ PERIOADEI (rd.13+14+15-16) │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┘    NOTĂ: Coloanele se completează astfel:    Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)    Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"    Col. 3 şi următoarele - ct. de disponibilităţi în lei şi în valută la unităţi bancare: (5xx)          Conducătorul instituţiei                        Conducătorul compartimentului                              financiar-contabil  +  Anexa 5CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE - VENITURIla data de .............. cod 20 - lei -┌─────────┬───┬─────────┬────────┬────────────────────┬──────┬────────┬────────┐│Denumirea│Cod│Prevederi│ Preve- │Drepturi constatate │Înca- │Stingeri│Drepturi││ indica- │ │bugetare │ deri ├──────┬──────┬──────┤sări │pe alte │consta- ││torilor*)│ │aprobate │bugetare│Total,│ din │ din │reali-│ căi │tate de ││ │ │la finele│trimes- │ din │ anii │ anul │zate │ decât │încasat ││ │ │perioadei│triale │care: │prece-│curent│ │încasari│ ││ │ │ de │cumulate│ │denţi │ │ │ │ ││ │ │raportare│ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───┼─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │3=4+5 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8=3-6-7 │├─────────┼───┼─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┤├─────────┼───┼─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┤├─────────┼───┼─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┤├─────────┼───┼─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┤├─────────┼───┼─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┤└─────────┴───┴─────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┘------------    *) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor şi subcapitolelor din       bugetul aprobat pe structura clasificaţiei funcţionale -bugetul de stat,       bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj,       bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, fonduri       externe nerambursabile şi instituţii publice finanţate integral sau       parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri       proprii - (altele decât cele de subordonare locală).           Conducătorul înstituţiei                                    Conducătorul compartimentului                                         financiar-contabil  +  Anexa 6CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE - CHELTUIELIla data de .............. cod 21 - lei-┌─────────┬───┬───────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬───────┬──────┐│Denumirea│ │Credite│ Credite bugetare │Angaja- │Angaja-│Plati│Angaja-│Chel- ││ indica- │Cod│ de ├─────────┬────────┤ mente │mente │efec-│mente │tuieli││torilor*)│ │angaja-│ anuale │trimes- │bugetare│legale │tuate│legale │efec- ││ │ │ ment │aprobate │triale │ │ │ │ de │tive ││ │ │ │la finele│cumulate│ │ │ │plătit │ ││ │ │ │perioadei│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │raportare│ │ │ │ │ │ │├─────────┼───┼───────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=5-6 │ 8 │├─────────┼───┼───────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼──────┤├─────────┼───┼───────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼──────┤├─────────┼───┼───────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼──────┤├─────────┼───┼───────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼──────┤├─────────┼───┼───────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼──────┤├─────────┼───┼───────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼──────┤├─────────┼───┼───────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼──────┤└─────────┴───┴───────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴─────┴───────┴──────┘---------    *) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor şi subcapitolelor din       bugetul aprobat pe structura clasificaţiei funcţionale-bugetul de stat,       bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul       asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări       sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe       nerambursabile şi venituri proprii/venituri proprii şi subventii-(altele       decât cele de subordonare locală).    Notă: Se detaliază pe clasificaţia economică (Anexa 7)            Conducătorul instituţiei                          Conducătorul compartimentului                                financiar-contabil  +  Anexa 7CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - Cheltuielila data de ..................*Font 7*┌──────┐│cod 21│ Capitol ............... Subcapitol ................... - lei -├──────┴─────────────────────────────────────────┬────────┬─────┬─────────────────┬─────┬─────┬─────┬───────┬─────┐│ │ Cod │Cre- │Credite bugetare │Anga-│Anga-│ │Anga- │Chel-││ DENUMIREA INDICATORILOR*) │indica- │dite ├─────────┬───────┤ja- │ja- │Plăţi│ja- │tu- ││ │ tor │de │anuale │trimes-│mente│mente│efec-│mente │ieli ││ │ │anga-│aprobate │triale │buge-│le- │tuate│le- │efec-││ │ │ja- │la finele│cumu- │tare │gale │ │gale │tive ││ │ │ment │perioadei│late │ │ │ │de │ ││ │ │ │ de │ │ │ │ │plătit │ ││ │ │ │raportare│ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=5-6 │ 8 │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+ │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 57+59+65) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 10.01+10.02+10.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Cheltuieli salariale în bani │ 10.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 10.01.01 la 10.01.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Salarii de baza │10.01.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Salarii de merit │10.01.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Indemnizatie de conducere │10.01.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Spor de vechime │10.01.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Sporuri pentru condiţii de muncă │10.01.05│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Alte sporuri │10.01.06│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Ore suplimentare │10.01.07│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Fond de premii │10.01.08│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Prima de vacanta │10.01.09│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │10.01.10│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Fond aferent platii cu ora │10.01.11│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Indemnizatii platite unor persoane din afara │10.01.12│ │ │ │ │ │ │ │ ││unităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Indemnizatii de delegare │10.01.13│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Indemnizatii de detasare │10.01.14│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Alocatii pentru transportul la şi de la locul │10.01.15│ │ │ │ │ │ │ │ ││de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Alocatii pentru locuinte │10.01.16│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Alte drepturi salariale în bani │10.01.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Cheltuieli salariale în natura │ 10.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 10.02.01 la 10.02.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Tichete de masa │10.02.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Norme de hrana │10.02.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Uniforme şi echipament obligatoriu │10.02.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Locuinta de serviciu folosita de salariat şi │10.02.04│ │ │ │ │ │ │ │ ││familia sa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transportul la şi de la locul de muncă │10.02.05│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Alte drepturi salariale în natura │10.02.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06) │ 10.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţii de asigurări sociale de stat │10.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţii de asigurări de şomaj │10.03.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │10.03.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţii de asigurări pentru accidente de │10.03.04│ │ │ │ │ │ │ │ ││munca şi boli profesionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Prime de asigurare viaţa platite de angajator │10.03.05│ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru angajaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii │10.03.06│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate │ 20.25 │ │ │ │ │ │ │ │ ││din acţiuni în reprezentarea intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││statului, potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Tichete cadou │ 20.27 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Ajutor public judiciar │ 20.28 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) │ 20.30 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Reclama şi publicitate │20.30.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Protocol şi reprezentare │20.30.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Prime de asigurare non-viaţa │20.30.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Chirii │20.30.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Prestări servicii pentru transmiterea │20.30.06│ │ │ │ │ │ │ │ ││drepturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului │20.30.07│ │ │ │ │ │ │ │ ││institutiei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Fondul Primului ministru │20.30.08│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Executarea silită a creanţelor bugetare │20.30.09│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │20.30.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+ │ 30 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 30.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 30.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 30.01.01+30.01.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Dobanzi aferente datoriei publice interne │30.01.01│ │ │ │ │ │ │ │ ││directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Dobanzi aferente creditelor interne garantate │30.01.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 30.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 30.02.01 la 30.02.05) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Dobanzi, aferente datoriei publice externe │30.02.01│ │ │ │ │ │ │ │ ││directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Dobanzi aferente creditelor externe contractate │30.02.02│ │ │ │ │ │ │ │ ││de ordonatorii de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Dobanzi aferente creditelor externe garantate │30.02.03│ │ │ │ │ │ │ │ ││şi/sau directe subimprumutate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Dobanzi aferente datoriei publice externe locale│30.02.05│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05) │ 30.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de │30.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ ││tezaur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Dobânda datorata trezoreriei statului │30.03.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din │30.03.03│ │ │ │ │ │ │ │ ││trezoreria statului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Dobanzi la depozite şi disponibilitati pastrate │30.03.04│ │ │ │ │ │ │ │ ││în contul trezoreriei statului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Dobanzi la operaţiunile de leasing │30.03.05│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Dobanzi aferente imprumuturilor preluate de MEF │ 30.04 │ │ │ │ │ │ │ │ ││în baza OUG 64/2007 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30) │ 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Subventii pe produse │ 40.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Subventii pe activităţi │ 40.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Subventii pentru acoperirea diferenţelor de preţ│ 40.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi tarif │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Subventii pentru susţinerea transportului │ 40.04 │ │ │ │ │ │ │ │ ││feroviar public de calatori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Subventii pentru transportul de calatori cu │ 40.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││metroul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Acţiuni de ecologizare │ 40.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Valorificarea cenusilor de pirita │ 40.07 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Subventii pentru dobanzi la credite bancare │ 40.08 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Plati către angajatori pentru formarea │ 40.09 │ │ │ │ │ │ │ │ ││profesionala a angajatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi │ 40.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││locuri de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Prime acordate producătorilor agricoli │ 40.11 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Subventii pentru completarea primelor de │ 40.12 │ │ │ │ │ │ │ │ ││asigurare pentru factorii de risc din │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││agricultura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi │ 40.13 │ │ │ │ │ │ │ │ ││a tranzactiilor internationale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Susţinerea infrastructurii de transport │ 40.14 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Sprijinirea producătorilor agricoli │ 40.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Programe de conservare sau de inchidere a │ 40.16 │ │ │ │ │ │ │ │ ││minelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Programe de protecţie sociala şi integrare │ 40.17 │ │ │ │ │ │ │ │ ││socio-profesionala a persoanelor cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Protecţie sociala în sectorul minier │ 40.18 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului │51.01.23│ │ │ │ │ │ │ │ ││naţional unic de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││din valorificarea creanţelor bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri din bugetele consiliilor locale şi │51.01.24│ │ │ │ │ │ │ │ ││judeţene pentru acordarea unor ajutoare către │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unităţile administrativ-teritoriale în situaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de extremă dificultate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Programe pentru sănătate │51.01.25│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri privind contribuţia de asigurări │51.01.26│ │ │ │ │ │ │ │ ││sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││concediu pentru cresterea copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri către bugetele locale din venituri │51.01.27│ │ │ │ │ │ │ │ ││din privatizare realizate de AVAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Întreţinerea infrastructurii rutiere │51.01.28│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri privind contribuţia de sănătate │51.01.30│ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru pensionari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri privind contribuţii de sănătate │51.01.31│ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru persoane beneficiare de ajutor social │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Reabilitarea termica a cladirilor de locuit │51.01.32│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri pentru compensarea cresterilor │51.01.34│ │ │ │ │ │ │ │ ││neprevazute ale preturilor la combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri din veniturile proprii ale Ministe- │51.01.35│ │ │ │ │ │ │ │ ││rului Sănătăţii Publice către bugetul fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││naţional unic de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri pentru sprijin financiar la │51.01.36│ │ │ │ │ │ │ │ ││constituirea familiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │51.01.37│ │ │ │ │ │ │ │ ││încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││combustibili petrolieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri din bugetul de stat către bugetele │51.01.38│ │ │ │ │ │ │ │ ││locale pentru finantarea unităţilor de asistenţa│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││medico-sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri din bugetele consiliilor locale │51.01.39│ │ │ │ │ │ │ │ ││şi judetene pentru finantarea unităţilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││asistenţa medico-sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri pentru acordarea trusoului pentru │51.01.40│ │ │ │ │ │ │ │ ││nou-nascuti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri către bugetul de stat din dividende │51.01.41│ │ │ │ │ │ │ │ ││şi dobanzi încasate de instituţiile implicate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în procesul de privatizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţia varsata la bugetul de stat, pentru │51.01.42│ │ │ │ │ │ │ │ ││organizarea şi functionarea Sistemului naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unic pentru apeluri de urgenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele│51.01.43│ │ │ │ │ │ │ │ ││locale pentru finantarea programelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││electrificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri din sumele alocate sistemului de │51.01.44│ │ │ │ │ │ │ │ ││asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││profesionale, către fondul naţional unic de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││asigurări sociale de sănătate, pentru concedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi indemnizatii datorate persoanelor aflate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││incapacitate temporara de muncă din cauza de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││accident de muncă sau boala profesionala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri din bugetul de stat către bugetele │51.01.45│ │ │ │ │ │ │ │ ││locale pentru finantarea sănătăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri de la bugetele locale către │51.01.46│ │ │ │ │ │ │ │ ││institutii publice şi activităţi finantate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││integral sau parţial din venituri proprii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru finantarea sănătăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri de capital │ 51.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 51.02.01 la 51.02.21) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea strazilor care se vor amenaja în │51.02.01│ │ │ │ │ │ │ │ ││perimetrele destinate construcţiilor de cvartale│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de locuinte noi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea investitiilor finantate parţial din │51.02.02│ │ │ │ │ │ │ │ ││împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, │51.02.03│ │ │ │ │ │ │ │ ││modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││interes local clasate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli│51.02.04│ │ │ │ │ │ │ │ ││de sport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finanţarea elaborării şi/sau actualizării │51.02.05│ │ │ │ │ │ │ │ ││planurilor urbanistice generale şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││regulamentelor locale de urbanism │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Retehnologizarea centralelor termice şi │51.02.06│ │ │ │ │ │ │ │ ││electrice de termoficare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente │51.02.07│ │ │ │ │ │ │ │ ││proiectelor SAPARD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Aparatura medicală şi echipamente de comunicatii│51.02.08│ │ │ │ │ │ │ │ ││în urgenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea acţiunilor privind reducerea riscului│51.02.09│ │ │ │ │ │ │ │ ││seismic al construcţiilor existente cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││destinatie de locuinta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Plati din contul creditelor garantate şi/sau │51.02.10│ │ │ │ │ │ │ │ ││subimprumutate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri pentru reparatii capitale la │51.02.11│ │ │ │ │ │ │ │ ││spitale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri aferente ajutorului de stat indivi- │55.01.44│ │ │ │ │ │ │ │ ││dual având ca obiectiv dezvoltarea regionala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri pentru instituirea unei scheme de │55.01.45│ │ │ │ │ │ │ │ ││ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││economice durabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│B. Transferuri curente în strainatate (către │ 55.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││organizaţii internationale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 55.02.01 la 55.02.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţii şi cotizatii la organisme │55.02.01│ │ │ │ │ │ │ │ ││internationale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Cooperare economica internationala │55.02.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Asistenţa pentru dezvoltare alocata în │55.02.03│ │ │ │ │ │ │ │ ││strainatate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Alte transferuri curente în strainatate │55.02.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│C. Contribuţia României la bugetul U.E. │ 55.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 55.03.01 la 55.03.07) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţii din taxe vamale │55.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ ││(altele decat cele din sectorul agricol) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul │55.03.02│ │ │ │ │ │ │ │ ││agricol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţii din sectorul zaharului │55.03.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţii din resursa TVA │55.03.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţii pentru corectia/rabatul acordat │55.03.05│ │ │ │ │ │ │ │ ││Marii Britanii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţii din resursa VNB │55.03.06│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţii suplimentare şi neprevazute │55.03.07│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│D. Alte plati către U.E.(cod. 55.04.01+55.04.02)│ 55.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Sume virate la Fondul temporar pentru restruc- │55.04.01│ │ │ │ │ │ │ │ ││turarea industriei zaharului în Comunitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Europeană │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Contribuţia României la Fondul de Cercetare │55.04.02│ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru carbune şi Otel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI │ 56 │ │ │ │ │ │ │ │ ││EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) (cod.56.01 la 56.23)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Programe din Fondul European de Dezvoltare │ 56.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││Regională (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea naţionala │56.01.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea de la Uniunea Europeana │56.01.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Cheltuieli neeligibile │56.01.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Programe din Fondul Social European (FSE) │ 56.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 56.02.01 la 56.02.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea naţionala │56.02.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea de la Uniunea Europeana │56.02.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Cheltuieli neeligibile │56.02.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 56.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(56.03.01 la 56.03.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea naţionala │56.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea de la Uniunea Europeana │56.03.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Cheltuieli neeligibile │56.03.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Programe din Fondul European Agricol de │ 56.04 │ │ │ │ │ │ │ │ ││Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││56.04.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea naţionala │56.04.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea de la Uniunea Europeana │56.04.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Cheltuieli neeligibile │56.04.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Programe din Fondul European pentru Pescuit │ 56.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea naţionala │56.05.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Alte programe comunitare finantate în perioada │ 56.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea naţionala │56.15.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea de la Uniunea Europeana │56.15.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Cheltuieli neeligibile │56.15.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 56.16 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 56.16.01 la 56.16.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea naţionala │56.16.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea externa nerambursabilă │56.16.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Cheltuieli neeligibile │56.16.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Asistenţa tehnica în cadrul Programului │ 56.19 │ │ │ │ │ │ │ │ ││Operational Asistenţa Tehnica (cod 56.19.01 la │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││56.19.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea naţionala │56.19.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea de la Uniunea Europeana │56.19.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Cheltuieli neeligibile │56.19.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Asistenţa tehnica în cadrul programelor │ 56.20 │ │ │ │ │ │ │ │ ││operationale, altele decat Programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Operational (cod 56.20.01 la 56.20.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea naţionala │56.20.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea de la Uniunea Europeana │56.20.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Cheltuieli neeligibile │56.20.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri de fonduri din bugetul de stat către│ 56.21 │ │ │ │ │ │ │ │ ││bugetele locale necesare sustinerii derularii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││proiectelor finantate FEN postaderare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri de fonduri din bugetul de stat către│ 56.22 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ONG-uri, societăţi comerciale şi alti │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││beneficiari de drept privat sau public necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sustinerii derularii proiectelor finantate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││FEN postaderare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Transferuri de fonduri din bugetul de stat către│ 56.23 │ │ │ │ │ │ │ │ ││institutii publice finantate parţial sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││integral din venituri proprii pentru proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││finantate FEN postaderare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA (cod 57.01+57.02) │ 57 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Asigurari sociale │ 57.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) │ 57.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Ajutoare sociale în numerar │57.02.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Ajutoare sociale în natura │57.02.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Tichete de cresa │57.02.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale│57.02.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30) │ 59 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Burse │ 59.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile │ 59.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea partidelor politice │ 59.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Sprijinirea organizaţiilor cetatenilor │ 59.04 │ │ │ │ │ │ │ │ ││aparţinând minoritatilor naţionale altele decat │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cele care primesc subventii de la bugetul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││stat potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Finantarea unor programe şi proiecte interetnice│ 59.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi combatere a intolerantei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Producerea şi distribuirea filmelor │ 59.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Sprijinirea activităţii românilor de │ 59.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ale acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Programe pentru tineret │ 59.08 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în │ 59.09 │ │ │ │ │ │ │ │ ││caz de calamitati naturale în agricultura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Imprumuturi acordate pentru construirea, │ 80.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││cumpararea, reabilitarea, consolidarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││extinderea unor locuinte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Microcredite acordate persoanelor fizice care │ 80.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││desfăşoară activităţi pe cont propriu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││aducatoare de venituri, în vederea intretinerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Imprumuturi acordate pentru protejarea │ 80.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││monumentelor istorice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor │ 80.08 │ │ │ │ │ │ │ │ ││temporare de casa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale│ 80.09 │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi administrate prin agentii de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Alte împrumuturi │ 80.30 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE │ 81 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 81.01+81.02+81.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Rambursari de credite externe │ 81.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 81.01.01 la 81.01.06) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Rambursari de credite externe contractate de │81.01.01│ │ │ │ │ │ │ │ ││ordonatorii de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Rambursari de credite externe din fondul de │81.01.02│ │ │ │ │ │ │ │ ││garantare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Rambursari de credite aferente datoriei publice │81.01.05│ │ │ │ │ │ │ │ ││externe locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Diferente de curs aferente datoriei publice │81.01.06│ │ │ │ │ │ │ │ ││externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Rambursari de credite interne │ 81.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 81.02.01 la 81.02.05) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Rambursari de credite interne garantate │81.02.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Diferente de curs aferente datoriei publice │81.02.02│ │ │ │ │ │ │ │ ││interne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Rambursari de credite aferente datoriei publice │81.02.05│ │ │ │ │ │ │ │ ││interne locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Rambursari de credite în contul imprumuturilor │ 81.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││preluate de M.F.P în baza OUG 64/2007 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ŞI RECUPERATE│ 84 │ │ │ │ │ │ │ │ ││IN ANUL CURENT (cod 85) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI │ 85 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ŞI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Plati efectuate în anii precedenti şi recuperate│ 85.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││în anul curent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT │ 90 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Rezerve │ 91.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Excedent │ 92.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┤│Deficit │ 93.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────┴─────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴───────┴─────┘---------------*) Se inscriu denumirea şi simbolul capitolelor din bugetul aprobat,   detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificaţiei   economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale   de stat, bugetul asigurarilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic   de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri   externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii şi subventii).   NOTĂ: Sumele inscrise în col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la   Titlul 85, art. 85.01 " Plati efectuate din anii precedenti şi recuperate   în anul curent", se inscriu şi pe col.4 "Angajamente bugetare" şi col. 5   "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel încât   în col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.         Conducatorul Conducatorul compartimentului          institutiei financiar-contabil  +  Anexa 8CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE ŞIACTIVITĂŢILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII(DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURIla data de ...............*Font 7*┌──────┐│cod 20│ - lei -├──────┴──────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────────────────────┬─────┬─────────┬──────────┐│ │ │Prevederi│ Prevederi │ Drepturi constatate │Inca-│Stingeri │ Drepturi ││ Denumirea indicatorilor │ Cod │bugetare │ bugetare ├─────────┬──────────┬────┤sari │ pe alte │constatate││ │indicator│aprobate │ │ Total, │ din anii │din │reali│cai decat│de incasat││ │ │la finele│ │din care:│precedenti│anul│zate │încasări │ ││ │ │perioadei│ │ │ │cu- │ │ │ ││ │ │ de │trimestriale│ │ │rent│ │ │ ││ │ │raportare│ cumulate │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=4+5 │ 4 │ 5│ 6│ 7 │ 8=3-6-7 │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│TOTAL VENITURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│I. VENITURI CURENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│A. VENITURI FISCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SERVICII (cod. 15.15 + 16.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Taxe pe servicii specifice │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 15.15.01 + 15.15.50) │ 15.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozit pe spectacole │15.15.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte taxe pe servicii specifice │15.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea│ 16.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││utilizarii bunurilor sau pe desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de activităţi (cod 16.15.09) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Taxa pe poluare pentru autovehicule │16.15.09 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│C. VENITURI NEFISCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 30.15 + 31.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din proprietate (cod 30.15.03 + │ 30.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││30.15.05 + 30.15.09 + 30.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Restituiri de fonduri din finantarea │30.15.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││bugetară a anilor precedenti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din concesiuni şi închirieri │30.15.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din utilizarea pasunilor │30.15.09 │ │ │ │ │ │ │ │ ││comunale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri din proprietate │30.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din dobanzi (cod 31.15.03) │ 31.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri din dobanzi │30.15.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│C2. VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 33.15+34.15+35.15+36.15+37.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din prestări de servicii şi alte│ 33.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││activităţi (cod 33.15.05+33.15.08+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││33.15.13+33.15.14+33.15.16+33.15.17+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││33.15.19+33.15.21+33.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Taxe şi alte venituri în invatamant │33.15.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din prestări de servicii │33.15.08 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Contribuţia de întreţinere a persoanelor │33.15.13 │ │ │ │ │ │ │ │ ││asistate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Contribuţia elevilor şi studenţilor │33.15.14 │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru internate, camine şi cantine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din valorificarea produselor │33.15.16 │ │ │ │ │ │ │ │ ││obtinute din activitatea proprie sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││anexa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din organizarea de cursuri de │33.15.17 │ │ │ │ │ │ │ │ ││calificare şi conversie profesionala, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││specializare şi perfectionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din serbari şi spectacole │33.15.19 │ │ │ │ │ │ │ │ ││scolare, manifestari culturale, artistice│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi sportive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din contractele incheiate cu │33.15.21 │ │ │ │ │ │ │ │ ││casele de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri din prestări de servicii şi│33.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││alte activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din taxe administrative, │ 34.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││eliberari permise (cod 34.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri din taxe administrative, │34.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││eliberari permise │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Amenzi, penalităţi şi confiscari │ 35.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 35.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte amenzi, penalităţi şi confiscari │35.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Diverse venituri (cod 36.15.50) │ 36.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri │36.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Transferuri voluntare, altele decat │ 37.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││subventiile (cod 37.15.01+37.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Donatii şi sponsorizari │37.15.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte transferuri voluntare │37.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din valorificarea unor bunuri │ 39.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 39.15.01+39.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din valorificarea unor bunuri │39.15.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ale instituţiilor publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri din valoarea unor bunuri │39.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Încasări din rambursarea imprumuturilor │ 40.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││acordate (cod 40.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Încasări din rambursarea imprumuturilor │40.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────┴─────┴─────────┴──────────┘         Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului                                                                                     financiar-contabil  +  Anexa 9CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DINVENITURI PROPRII ŞI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURIla data de ................................*Font 7*┌──────┐│cod 20│ - lei -├──────┴──────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────────────────────┬─────┬─────────┬──────────┐│ │ │Prevederi│ Prevederi │ Drepturi constatate │Inca-│Stingeri │ Drepturi ││ Denumirea indicatorilor │ Cod │bugetare │ bugetare ├─────────┬──────────┬────┤sari │ pe alte │constatate││ │indicator│aprobate │ │ Total, │ din anii │din │reali│cai decat│de incasat││ │ │la finele│ │din care:│precedenti│anul│zate │încasări │ ││ │ │perioadei│ │ │ │cu- │ │ │ ││ │ │ de │trimestriale│ │ │rent│ │ │ ││ │ │raportare│ cumulate │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=4+5 │ 4 │ 5│ 6 │ 7 │ 8=3-6-7 │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│TOTAL VENITURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│I. VENITURI CURENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│A. VENITURI FISCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SERVICII (cod. 15.10 + 16.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Taxe pe servicii specifice │ 15.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 15.10.01+15.10+50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozit pe spectacole │15.10.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte taxe pe servicii specifice │15.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea│ 16.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││utilizarii bunurilor sau pe desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de activităţi (cod 16.10.09) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Taxa pe poluare pentru autovehicule │16.10.09 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│C. VENITURI NEFISCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 30.10+31.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din proprietate │ 30.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Restituiri de fonduri din finantarea │30.10.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││bugetară a anilor precedenti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din concesiuni şi închirieri │30.10.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din utilizarea pasunilor │30.10.09 │ │ │ │ │ │ │ │ ││comunale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri din proprietate │30.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din dobanzi (cod 31.10.03) │ 31.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri din dobanzi │31.10.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│C2. VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din prestări de servicii şi alte│ 33.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││activităţi (cod 33.10.05+33.10.08+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││33.10.19+33.1021+33.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Taxe şi alte venituri în invatamant │33.10.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din prestări de servicii │33.10.08 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Contribuţia de întreţinere a persoanelor │33.10.13 │ │ │ │ │ │ │ │ ││asistate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Contribuţia elevilor şi studenţilor │33.10.14 │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru internate, camine şi cantine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din valorificarea produselor │33.10.16 │ │ │ │ │ │ │ │ ││obtinute din activitatea proprie sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││anexa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din organizarea de cursuri de │33.10.17 │ │ │ │ │ │ │ │ ││calificare şi conversie profesionala, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││specializare şi perfectionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din serbari şi spectacole │33.10.19 │ │ │ │ │ │ │ │ ││scolare, manifestari culturale, artistice│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi sportive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din contractele incheiate cu │33.10.21 │ │ │ │ │ │ │ │ ││casele de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri din prestări de servicii şi│33.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││alte activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din taxe administrative, │ 34.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││eliberari permise (cod 34.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri din taxe administrative, │34.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││eliberari permise │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Amenzi, penalităţi şi confiscari │ 35.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 35.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte amenzi, penalităţi şi confiscari │35.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Diverse venituri (cod 36.10.50) │ 36.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri │36.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Transferuri voluntare, altele decat │ 37.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││subventiile (cod 37.10.01+37.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Donatii şi sponsorizari │37.10.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte transferuri voluntare │37.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din valorificarea unor bunuri │ 39.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 39.10.01+39.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din valorificarea unor bunuri │39.10.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ale instituţiilor publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri din valorificarea unor │39.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││bunuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod. 40.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Încasări din rambursarea imprumuturilor │ 40.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││acordate (cod 40.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Încasări din rambursarea imprumuturilor │40.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││acordate (cod 40.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│IV. SUBVENTII (cod 42.10+43.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod. 42.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subventii de la bugetul de stat │ 42.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 42.10.11+42.10.38+42.10.39) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subventii de la bugetul de stat pentru │42.10.11 │ │ │ │ │ │ │ │ ││spitale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subventii de la bugetul de stat pentru │42.10.38 │ │ │ │ │ │ │ │ ││institutii şi servicii publice sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││activităţi finantate integral din │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││venituri proprii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subventii de la bugetul de stat pentru │42.10.39 │ │ │ │ │ │ │ │ ││institutii publice finantate parţial sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││integral din venituri proprii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││proiecte finantate din FEN postaderare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII │ 43.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subventii pentru institutii publice │43.10.09 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subventii de la bugetele locale pentru │43.10.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││spitale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subventii din bugetul local pentru │43.10.14 │ │ │ │ │ │ │ │ ││finantarea sănătăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────┴─────┴─────────┴──────────┘         Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului                                                                           financiar-contabil  +  Anexa 10CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILORFINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII(DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELIla data de .............*Font 7*┌──────┐│cod 21│ - lei -├──────┴────────────────────────────────────────┬───────────┬───────┬──────────────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┐│ │ │Credite│ Credite bugetare │Angaja-│Angaja-│Plati│Angaja-│Chel-││ │ Cod │ de ├─────────┬────────┤mente │mente │efec-│mente │tu- ││ Denumirea indicatorilor │ indicator │angaja-│ anuale │trimes- │buge- │legale │tuate│legale │ieli ││ │ │ ment │aprobate │triale │tare │ │ │ de │efec-││ │ │ │la finele│cumulate│ │ │ │platit │tive ││ │ │ │perioadei│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │raportare│ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=5-6 │ 8 │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 50.15+59.15+63.15+70.15+79.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 50.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 54.15+55.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte servicii publice generale │ 54.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 54.15.10+54+15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Servicii publice comunitare de evidenta a │ 54.15.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte servicii publice generale │ 54.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Tranzactii privind datoria publică şi │ 55.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA ŞI │ 59.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││SIGURANTA NAŢIONALA (cod 61.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Ordine publică şi siguranţa naţionala │ 61.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 61.15.03+61.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Ordine publică (cod 61.15.03.04) │ 61.15.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Politia comunitara │61.15.03.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice │ 61.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi sigurantei naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 63.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.15+66.15+67.15+68.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant │ 65.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.15.03+65.15.04+65.15.05+65.15.07+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││65.15.11+65.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant prescolar şi primar │ 65.15.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.15.03.01+65.15.03.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant prescolar │65.15.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant primar │65.15.03.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant secundar │ 65.15.04 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.15.04.01 la 65.15.04.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant secundar inferior │65.15.04.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant secundar superior │65.15.04.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant profesional │65.15.04.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant postliceal │ 65.15.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant nedefinibil prin nivel │ 65.15.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.15.07.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant special │65.15.07.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Servicii auxiliare pentru educatie │ 65.15.11 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.15.11.03+65.15.11.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Internate şi cantine pentru elevi │65.15.11.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte servicii auxiliare │65.15.11.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 65.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Sănătate (cod 66.15.05+66.15.06+66.15.50) │ 66.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Servicii de urgenta prespitalicesti şi │ 66.10.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││transport sanitar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Servicii medicale în unităţi cu paturi │ 66.15.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 66.15.06.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Spitale generale │66.15.06.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 66.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 66.15.50.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte institutii şi acţiuni sanitare │66.15.50.50│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Cultura, recreere şi religie │ 67.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 67.15.03+67.15.05+67.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Servicii culturale │ 67.15.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 67.15.03.03 la 67.15.03.07+67.15.03.09 la │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││67.15.03.11+67.15.03.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Muzee │67.15.03.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Institutii publice de spectacole şi concerte │67.15.03.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Scoli populare de arta şi meserii │67.15.03.05│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Case de cultura │67.15.03.06│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Camine culturale │67.15.03.07│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Universitati populare │67.15.03.09│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Presa │67.15.03.10│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Edituri │67.15.03.11│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte servicii culturale │67.15.03.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Servicii recreative şi sportive │ 67.15.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 67.15.05.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Sport │67.15.05.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte servicii în domeniile culturii, recreerii │ 67.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi religiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Asigurari şi asistenţa sociala │ 68.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 68.15.04+68.15.05+68.15.11+68.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Asistenţa acordată persoanelor în vârsta │ 68.15.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Asistenţa sociala în caz de boli şi │ 68.15.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││invaliditati (cod 68.15.05.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Asistenţa sociala în caz de invaliditate │68.15.05.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Crese │ 68.15.11 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi │ 68.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││asistentei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Partea a IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││LOCUINTE, MEDIU ŞI APE (cod 70.15+74.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Locuinte, servicii şi dezvoltare publică │ 70.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 70.15.03+70.15.04+70.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Locuinte (cod 70.15.03.01+70.15.03.30) │ 70.15.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Dezvoltarea sistemului de locuinte │70.15.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul locuintelor │70.15.03.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Servicii şi dezvoltare publică │ 70.15.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte servicii în domeniul locuintelor, │ 70.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││serviciilor şi dezvoltării comunale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Protectia mediului │ 74.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 74.15.03 + 74.15.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Reducerea şi controlul poluarii │ 74.15.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Protectia biosferei şi mediului natural │ 74.15.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE │ 79.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 80.15+83.15+84.15+87.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Acţiuni generale economice, comerciale şi de │ 80.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││munca (cod 80.15.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Acţiuni generale economice şi comerciale │ 80.15.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 80.15.01.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli pentru acţiuni generale │80.15.01.30│ │ │ │ │ │ │ │ ││economice şi comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Agricultura, silvicultura, piscicultura şi │ 83.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││vînătoare (cod 83.15.03.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │83.15.03.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Silvicultura │ 83.15.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Transporturi (cod 84.15.50) │ 84.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │ 84.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte acţiuni economice (cod 87.15.50) │ 87.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte acţiuni economice │ 87.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT │ 96.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│EXCEDENT │ 98.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│DEFICIT │ 99.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┘    Notă: Se detaliaza pe structura clasificaţiei economice (Anexa 7)         Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului                                                                                      financiar-contabil  +  Anexa 11CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATEDIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENTII(DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELIla data de ............*Font 7*┌──────┐│cod 21│ - lei -├──────┴────────────────────────────────────────┬───────────┬───────┬──────────────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┐│ │ │Credite│ Credite bugetare │Angaja-│Angaja-│Plati│Angaja-│Chel-││ │ Cod │ de ├─────────┬────────┤mente │mente │efec-│mente │tu- ││ Denumirea indicatorilor │ indicator │angaja-│ anuale │trimes- │buge- │legale │tuate│legale │ieli ││ │ │ ment │aprobate │triale │tare │ │ │ de │efec-││ │ │ │la finele│cumulate│ │ │ │platit │tive ││ │ │ │perioadei│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │raportare│ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=5-6 │ 8 │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 50.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 54.10+55.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte servicii publice generale │ 54.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 54.10.10+54+10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Servicii publice comunitare de evidenta a │ 54.10.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte servicii publice generale │ 54.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Tranzactii privind datoria publică şi │ 55.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA ŞI │ 59.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││SIGURANTA NAŢIONALA (cod 61.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Ordine publică şi siguranţa naţionala │ 61.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 61.10.03+61.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Ordine publică (cod 61.10.03.04) │ 61.10.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Politia comunitara │61.10.03.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice │ 61.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi sigurantei naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 63.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.10+66.10+67.10+68.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant │ 65.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││65.10.11+65.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant prescolar şi primar │ 65.10.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.10.03.01+65.10.03.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant prescolar │65.10.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant primar │65.10.03.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant secundar │ 65.10.04 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant secundar inferior │65.10.04.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant secundar superior │65.10.04.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant profesional │65.10.04.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant postliceal │ 65.10.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant nedefinibil prin nivel │ 65.10.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.10.07.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Invatamant special │65.10.07.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Servicii auxiliare pentru educatie │ 65.10.11 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.10.11.03+65.10.11.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Internate şi cantine pentru elevi │65.10.11.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte servicii auxiliare │65.10.11.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 65.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Sănătate │ 66.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 66.10.05+66.10.06+66.10.08+66.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Servicii de urgenta prespitalicesti şi │ 66.10.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││transport sanitar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Servicii medicale în unităţi cu paturi │ 66.10.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 66.10.06.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Spitale generale │66.10.06.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Servicii de sănătate publică │ 66.10.08 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 66.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 66.10.50.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte institutii şi acţiuni sanitare │66.10.50.50│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Cultura, recreere şi religie │ 67.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Servicii culturale │ 67.10.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Muzee │67.10.03.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Institutii publice de spectacole şi concerte │67.10.03.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Scoli populare de arta şi meserii │67.10.03.05│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Case de cultura │67.10.03.06│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Camine culturale │67.10.03.07│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Universitati populare │67.10.03.09│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Presa │67.10.03.10│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Edituri │67.10.03.11│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte servicii culturale │67.10.03.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Servicii recreative şi sportive │ 67.10.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 67.10.05.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Sport │67.10.05.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte servicii în domeniile culturii, recreerii │ 67.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi religiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Asigurari şi asistenţa sociala │ 68.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Asistenţa acordată persoanelor în vârsta │ 68.10.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Asistenţa sociala în caz de boli şi │ 68.10.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││invaliditati (cod 68.10.05.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Asistenţa sociala în caz de invaliditate │68.10.05.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Crese │ 68.10.11 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi │ 68.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││asistentei sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Partea a IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││LOCUINTE, MEDIU ŞI APE (cod 70.10+74.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Locuinte, servicii şi dezvoltare publică │ 70.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Locuinte (cod 70.10.03.01+70.10.03.30) │ 70.10.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Dezvoltarea sistemului de locuinte │70.10.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul locuintelor │70.10.03.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Servicii şi dezvoltare publică │ 70.10.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte servicii în domeniul locuintelor, │ 70.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││serviciilor şi dezvoltării comunale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Protectia mediului │ 74.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 74.10.03 + 74.10.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Reducerea şi controlul poluarii │ 74.10.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Protectia biosferei şi mediului natural │ 74.10.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE │ 79.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 80.10+83.10+84.10+87.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Acţiuni generale economice, comerciale şi de │ 80.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││munca (cod 80.10.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Acţiuni generale economice şi comerciale │ 80.10.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 80.10.01.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli pentru acţiuni generale │80.10.01.30│ │ │ │ │ │ │ │ ││economice şi comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Agricultura, silvicultura, piscicultura şi │ 83.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││vînătoare (cod 83.10.03.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │83.10.03.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Silvicultura │ 83.10.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Transporturi (cod 84.10.50) │ 84.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │ 84.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte acţiuni economice (cod 87.10.50) │ 87.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Alte acţiuni economice │ 87.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│Partea a VII-A REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT │ 96.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│EXCEDENT │ 98.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│DEFICIT │ 99.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┘    Notă: Se detaliaza pe structura clasificaţiei economice (Anexa 7)            Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului                                                                                       financiar-contabil  +  Anexa 12CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI LOCAL - VENITURIla data de ...............*Font 7*┌──────┐│cod 20│ - lei -├──────┴──────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬─────────────────────────┬─────┬─────────┬──────────┐│ │ │Prevederi│ Prevederi │ Drepturi constatate │Inca-│Stingeri │ Drepturi ││ Denumirea indicatorilor │ Cod │bugetare │ bugetare ├─────────┬──────────┬────┤sari │ pe alte │constatate││ │ indicator │aprobate │trimestriale │ Total, │ din anii │din │reali│cai decat│de incasat││ │ │la finele│ cumulate │din care:│precedenti│anul│zate │încasări │ ││ │ │perioadei│ │ │ │cu- │ │ │ ││ │ │ de │ │ │ │rent│ │ │ ││ │ │raportare│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=4+5 │ 4 │ 5│ 6│ 7 │ 8=3-6-7 │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│VENITURI - TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│I. VENITURI CURENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│A. VENITURI FISCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CASTIGURI│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DIN CAPITAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││JURIDICE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozit pe profit (cod 01.02.01) │01.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozit pe profit de la agentii economici│01.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││FIZICE (cod 03.02+04.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozit pe venit (cod 03.02.18) │03.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozit pe veniturile din transferurile │03.02.18 │ │ │ │ │ │ │ │ ││proprietţilor imobiliare din patrimoniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Cote şi sume defalcate din impozitul pe │04.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││venit (cod 04.02.01+04.02.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Cote defalcate din impozitul pe venit │04.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Sume alocate din cotele defalcate din │04.02.04 │ │ │ │ │ │ │ │ ││impozitul pe venit pentru echilibrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ bugetelor locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte impozite pe venit, profit şi │05.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││castiguri din capital de la persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fizice (cod 05.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte impozite pe venit, profit şi │05.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││castiguri din capital │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 06.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozit pe salarii - total │06.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Cote defalcate din impozitul pe salarii │06.02.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 07.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozite şi taxe pe proprietate │07.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozit şi taxa pe clădiri │07.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 07.02.01.01+07.02.01.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozitul şi taxa pe cladiri de la │07.02.01.01│ │ │ │ │ │ │ │ ││persoane fizice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozitul şi taxa pe cladiri de la │07.02.01.02│ │ │ │ │ │ │ │ ││persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozit şi taxa pe teren │07.02.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 07.02.02.01 + 07.02.02.02 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 07.02.02.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozitul pe terenuri de la persoane │07.02.02.01│ │ │ │ │ │ │ │ ││fizice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozitul şi taxa pe teren de la persoane│07.02.02.02│ │ │ │ │ │ │ │ ││juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozitul pe terenul extravilan │07.02.02.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Taxe judiciare de timbru şi alte taxe │07.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││de timbru restante la bugetele locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte impozite şi taxe pe proprietate │07.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Sume defalcate din TVA │11.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 11.02.01 la 11.02.07) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Sume defalcate din taxa pe valoarea │11.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││adăugată pentru finantarea cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││descentralizate la nivelul judetelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Sume defalcate din taxa pe valoarea │11.02.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││adăugată pentru finantarea cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││descentralizate la nivelul comunelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Municipiului Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Sume defalcate din taxa pe valoarea │11.02.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││adăugată pentru drumuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Sume defalcate din taxa pe valoarea │11.02.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││adăugată pentru echilibrarea bugetelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Sume defalcate din taxa pe valoarea │11.02.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││adăugată pentru Programul de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││a infrastructurii şi a bazelor sportive │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││din spatiul rural │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte impozite şi taxe generale pe bunuri │12.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi servicii (cod 12.02.07) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Taxe hoteliere │12.02.07 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Taxe pe servicii specifice │15.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 15.02.01+15.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozit pe spectacole │15.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte taxe pe servicii specifice │15.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea│16.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││utilizarii bunurilor sau pe desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozit pe mijloace de transport │16.02.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozit pe mijloacele de transport │16.02.02.01│ │ │ │ │ │ │ │ ││deţinute de persoane fizice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Impozit pe mijloacele de transport │16.02.02.02│ │ │ │ │ │ │ │ ││deţinute de persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Taxe şi tarife pentru eliberarea de │16.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││licente şi autorizaţii de functionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte taxe pe utilizarea bunurilor, │16.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││autorizarea utilizarii bunurilor sau pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││desfăşurare de activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte impozite şi taxe fiscale │18.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 18.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte impozite şi taxe │18.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│C. VENITURI NEFISCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 30.02+31.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din proprietate │30.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 30.02.01 la 30.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Varsaminte din profitul net al regiilor │30.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││autonome, societatilor şi companiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Restituiri de fonduri din finantarea │30.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││bugetară a anilor precedenti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din concesiuni şi inchideri │30.02.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din dividende (cod. 30.02.08.02)│30.02.08 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din dividende de la alti │30.02.08.02│ │ │ │ │ │ │ │ ││platitori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri din proprietate │30.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) │31.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri din dobanzi │31.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│C2. VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din prestări de servicii şi alte│33.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││33.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din prestări de servicii │33.02.08 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Contribuţia parintilor sau sustinatorilor│33.02.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││legali pentru întreţinerea copiilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││crese │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Contribuţia persoanelor beneficiare ale │33.02.12 │ │ │ │ │ │ │ │ ││cantinelor de ajutor social │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Taxe din activităţi cadastrale şi │33.02.24 │ │ │ │ │ │ │ │ ││agricultura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Contribuţia lunara a parintilor pentru │33.02.27 │ │ │ │ │ │ │ │ ││întreţinerea copiilor în unitatile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││protecţie sociala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din recuperarea cheltuielilor de│33.02.28 │ │ │ │ │ │ │ │ ││judecata, imputatii şi despăgubiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri din prestări de servicii şi│33.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││alte activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din taxe administrative, │34.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Taxe extrajudiciare de timbru │34.02.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri din taxe administrative, │34.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││eliberari permise │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Amenzi, penalităţi şi confiscari │35.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din amenzi şi alte sancţiuni │35.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││aplicate potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Penalităţi pentru nedepunerea sau │35.02.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││depunerea cu intarziere declaraţiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││impozite şi taxe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Încasări din valorificarea bunurilor │35.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││confiscate, abandonate şi alte sume │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││constatate odata cu confiscarea potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││legii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte amenzi, penalităţi şi confiscari │35.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+ │36.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││36.02.11+36.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din aplicarea prescripţiei │36.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││extinctive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Varsaminte din veniturile şi/sau │36.02.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││disponibilitatile instituţiilor publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din ajutoare de stat recuperate │36.02.11 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte venituri │36.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Transferuri voluntare, altele decat │37.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Donatii şi sponsorizari │37.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte transferuri voluntare │37.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din valorificarea unor bunuri │39.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din valorificarea unor bunuri │39.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ale instituţiilor publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din vanzarea locuintelor │39.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││construite din fondurile statului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din privatizare │39.02.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Venituri din vanzarea unor bunuri │39.02.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││aparţinând domeniului privat al statului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sau al unitătilor administrativ- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││teritoriale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Încasări din rambursarea imprumuturilor │40.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││40.02.11+40.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Încasări din rambursarea imprumuturilor │40.02.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru înfiinţarea unor institutii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││servicii publice de interes local sau a │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unor activităţi finantate integral din │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││venituri proprii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Încasări din rambursarea microcreditelor │40.02.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││de la persoane fizice şi juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Imprumuturi temporare din trezoreria │40.02.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││statului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Sume din fondul de rulment pentru │40.02.11 │ │ │ │ │ │ │ │ ││acoperirea golurilor temporare de casa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Încasări din rambursarea altor │40.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││împrumuturi acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│IV. SUBVENTII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││45.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subventii de la bugetul de stat │42.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 42.02.01 la 42.02.41) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Retehnologizarea centralelor termice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││electrice de termoficare │42.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Investitii finantate parţial din │42.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Aeroporturi de interes local │42.02.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Planuri şi regulamente de urbanism │42.02.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Străzi care se vor amenaja în perimetrele│42.02.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││destinate construcţiilor de cvartale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││locuinte noi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Finantarea studiilor de fezabilitate │42.02.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││aferente proiectelor SAPARD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Finantarea programului de pietruire a │42.02.09 │ │ │ │ │ │ │ │ ││drumurilor comunale şi alimentare cu apa │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││a satelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Finantarea subprogramului privind │42.02.09.01│ │ │ │ │ │ │ │ ││pietruirea, reabilitarea, modernizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi/sau asfaltarea drumurilor de interes │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││local clasate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Finantarea subprogramului privind │42.02.09.02│ │ │ │ │ │ │ │ ││alimentarea cu apa a satelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Finantarea acţiunilor privind reducerea │42.02.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││riscului seismic al construcţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││existente cu destinatie de locuinta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subventii pentru reabilitarea termica │42.02.12 │ │ │ │ │ │ │ │ ││a cladirilor de locuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subvenţii pentru finanţarea programelor │42.02.13 │ │ │ │ │ │ │ │ ││multianuale prioritare de mediu şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gospodărire a apelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Finanţarea unor cheltuieli de capital │42.02.14 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ale unităţilor de invatamant │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││preuniversitar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subvenţii primite din Fondul Naţional │42.02.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││de Dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subvenţii de la bugetul de stat către │42.02.16 │ │ │ │ │ │ │ │ ││bugetele locale pentru finanţarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││investiţiilor la spitale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor │42.02.17 │ │ │ │ │ │ │ │ ││de construcţie a aşezămintelor culturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subvenţii primite de la Fondul pentru │42.02.18 │ │ │ │ │ │ │ │ ││dezvoltarea satului românesc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subvenţii către bugetele locale pentru │42.02.19 │ │ │ │ │ │ │ │ ││finanţarea programului multianual de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││asistenţa tehnica pentru pregătirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││proiectelor de investiţii publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││finanţate prin Programul operaţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││regional 2007-2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subvenţii de la bugetul de stat către │42.02.20 │ │ │ │ │ │ │ │ ││bugetele locale necesare susţinerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││derulării proiectelor finanţate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fonduri externe nerambursabile (FEN) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││postaderare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Finantarea drepturilor acordate │42.02.21 │ │ │ │ │ │ │ │ ││persoanelor cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subventii primite din Fondul de │42.02.28 │ │ │ │ │ │ │ │ ││Interventie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Finantarea lucrărilor de cadastru │42.02.29 │ │ │ │ │ │ │ │ ││imobiliar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subvenţii pentru compensarea creşterilor │42.02.32 │ │ │ │ │ │ │ │ ││neprevizionate ale preturilor la │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Sprijin financiar pentru constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││familiei │42.02.33 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subvenţii pentru acordarea ajutorului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru încălzirea locuinţei cu lemne, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cărbuni, combustibili petrolieri │42.02.34 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subvenţii din bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││finanţarea unităţilor de asistenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││medico-sociale │42.02.35 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subvenţii pentru acordarea trusoului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru nou-nascuti │42.02.36 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subvenţii de la bugetul de stat către │42.02.37 │ │ │ │ │ │ │ │ ││bugetele locale pentru finanţarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││programelor de electrificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subvenţii de la bugetul de stat către │42.02.40 │ │ │ │ │ │ │ │ ││bugetele locale pentru realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││obiectivelor de investiţii în turism │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subvenţii din bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││finanţarea sănătăţii │42.02.41 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subventii de la alte administratii │43.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subventii primite de la bugetele │43.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││consiliilor judetene pentru protectia │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subventii de la bugetul asigurarilor │43.02.04 │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru şomaj către bugetele locale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru finantarea programelor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ocuparea temporara a forţei de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi subventionarea locurilor de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subventii primite de la alte bugete │43.02.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││locale pentru instituţiile de asistenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sociala pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Subventii primite de la bugetele │43.02.08 │ │ │ │ │ │ │ │ ││consiliilor locale şi judetene pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ajutoare în situaţii de extrema │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dificultate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Sume primite de la UE în cadrul plaţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││efectuate( cod 45.02.01 la 45.02.16) │45.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Fondul European de Dezvoltare Regionala │45.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Fondul Social European │45.02.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Fondul de Coeziune │45.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Rurala │45.02.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Fondul European pentru Pescuit │45.02.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Instrumentul de Asistenţa pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Preaderare │45.02.07 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Instrumentul European de Vecinătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi Parteneriat │45.02.08 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Programe comunitare finanţate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││perioada 2007-2013 │45.02.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤│Alte facilitaţi şi instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││postaderare │45.02.16 │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴────┴─────┴─────────┴──────────┘          Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului                                                                                              financiar-contabil  +  Anexa 13CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELIla data de ..........*Font 7*┌──────┐│cod 21│ - lei -├──────┴───────────────────────────────────────┬───────────┬──────┬──────────────────────┬───────┬───────┬─────┬───────────┬─────┐│ │ │Cre- │ Credite bugetare │Angaja-│Angaja-│Plati│Angajamente│Chel-││ Denumirea indicatorilor │ Cod │dite ├────────┬─────────────┤mente │mente │efec-│ legale de │tu- ││ │ indicator │ de │anuale │trimestriale │buge- │legale │tuate│ platit │ieli ││ │ │anga- │aprobate│ cumulate │tare │ │ │ │efec-││ │ │jament│ la │ │ │ │ │ │tive ││ │ │ │finele │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │perioa- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dei de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │rapor- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tare │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=5-6 │ 8 │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+79.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE │50.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Autorităţi publice şi acţiuni externe │51.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 51.02.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Autorităţi executive şi legislative │51.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 51.02.01.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Autorităţi executive │51.02.01.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+ │54.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia │54.02.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││autorităţilor locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Fond pentru garantarea imprumuturilor externe,│54.02.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││contracte/garantate de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Fond pentru garantarea imprumuturilor externe,│54.02.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││contracte/garantate de administratie publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii publice comunitare de evidenta a │54.02.10 │ │ │ │ │ │ │ │ ││persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte servicii publice generale │54.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Tranzactii privind datoria publică şi │55.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Transferuri cu caracter general între diferite│56.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││nivele ale administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Transferuri din bugetele consiliilor judetene │56.02.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru finantarea centrelor de zi pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││protectia copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor│56.02.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru instituţiile de asistenţa sociala │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Transferuri din bugetele locale către bugetul │56.02.09 │ │ │ │ │ │ │ │ ││fondului de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Plaţi efectuate în anii precedenţi şi │57.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││recuperate în anul curent cod 57.02.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Plaţi efectuate în anii precedenţi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││recuperate în anul curent │57.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA ŞI │59.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││SIGURANŢA NAŢIONALA (60.02+61.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Aparare (cod 60.02.02) │60.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Aparare naţionala │60.02.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Ordine publică şi siguranţa naţionala │61.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 61.02.03+61.02.05*61.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Ordine publică (cod 61.02.03.04) │61.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Politie comunitara │61.02.03.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Protecţie civila şi protectia contra │61.02.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││incendiilor (protecţie civila nonmilitara) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi│61.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││sigurantei naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 63.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(COD 65.02+66.02+67.02+68.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant │65.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││+65.02.11+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant prescolar şi primar │65.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.02.03.01+65.02.03.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant prescolar │65.02.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant primar │65.02.03.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant secundar │65.02.04 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant secundar inferior │65.02.04.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant secundar superior │65.02.04.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant profesional │65.02.04.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant postliceal │65.02.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant nedefinibil prin nivel │65.02.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.02.07.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant special │65.02.07.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii auxiliare pentru educatie │65.02.11 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Internate şi cantine pentru elevi │65.02.11.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte servicii auxiliare │65.02.11.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │65.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) │66.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii medicale în unităţi sanitare cu │66.02.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Spitale generale │66.02.06.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Unităţi medico-sociale │66.02.06.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii de sănătate publică │66.02.08 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │66.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 66.02.50.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte institutii şi acţiuni sanitare │66.02.50.50│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Cultura, recreere şi religie │67.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii culturale │67.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, │67.02.03.02│ │ │ │ │ │ │ │ ││municipale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Muzee │67.02.03.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Institutii publice de spectacole şi concerte │67.02.03.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Scoli populare de arta şi meserii │67.02.03.05│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Case de cultura │67.02.03.06│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Camine culturale │67.02.03.07│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Centre de conservarea şi promovarea culturii │67.02.03.08│ │ │ │ │ │ │ │ ││traditionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Consolidarea şi restaurarea monumentelor │67.02.03.12│ │ │ │ │ │ │ │ ││istorice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte servicii culturale │67.02.03.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii recreative şi sportive │67.02.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Sport │67.02.05.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Tineret │67.02.05.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Intreţinere gradini publice, parcuri, zone │67.02.05.03│ │ │ │ │ │ │ │ ││verzi, baze sportive şi de agrement │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii religioase │67.02.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte servicii în domeniile culturii, recreerii│67.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi religiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Asigurari şi asistenţa sociala │68.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Asistenţa acordată persoanelor în vârsta │68.02.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Asistenţa sociala în caz de boli şi │68.02.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││invaliditati (cod 68.02.05.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Asistenţa sociala în caz de invaliditate │68.02.05.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Asistenţa sociala pentru familie şi copii │68.02.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Ajutoare pentru locuinte │68.02.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Crese │68.02.11 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Unităţi de asistenţa medico-sociale │68.02.12 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Prevenirea excluderii sociale │68.02.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 68.02.15.01+68.02.15.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Ajutor social │68.02.15.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Cantine de ajutor social │68.02.15.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi │68.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││asistentei sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││LOCUINTE, MEDIU ŞI APE (cod 70.02+74.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Locuinte, servicii şi dezvoltare publică │70.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││+70.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) │70.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Dezvoltarea sistemului de locuinte │70.02.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul locuintelor │70.02.03.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alimentari cu apa şi amenajari hidrotehnice │70.02.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 70.02.05.01+70.02.05.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alimentare cu apa │70.02.05.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Amenajari hidrotehnice │70.02.05.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Iluminat public şi electrificari rurale │70.02.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alimentare cu gaze naturale în localităţi │70.02.07 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte servicii în domeniul locuintelor, │70.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││serviciilor şi dezvoltării comunale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+ │74.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││74.02.06) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Reducerea şi controlul poluarii │74.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Salubritate şi gestiunea deseurilor │74.02.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 74.02.05.01+74.02.05.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Salubritate │74.02.05.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Colectarea, tratarea şi distrugerea deseurilor│74.02.05.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Canalizarea şi tratarea apelor reziduale │74.02.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE │79.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Acţiuni generale economice, comerciale şi de │80.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││munca (cod 80.02.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Acţiuni generale economice şi comerciale │80.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ +80.02.01.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Prevenire şi combatere inundaţii şi gheturi │80.02.01.06│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii │80.02.01.09│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Programe de dezvoltare regionala şi sociala │80.02.01.10│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli pentru acţiuni economice şi │80.02.01.30│ │ │ │ │ │ │ │ ││comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Combustibili şi energie │81.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Energie termica │81.02.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alti combustibili │81.02.07 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli privind combustibilii şi │81.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││energia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Agricultura, silvicultura, piscicultura şi │83.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││vanatoarea (cod 83.02.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.30) │83.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Protectia plantelor şi carantina fitosanitara │83.02.03.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │83.02.03.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) │84.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Transport rutier │84.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Drumuri şi poduri │84.02.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Transport în comun │84.02.03.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Străzi │84.02.03.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Transport aerian (cod 84.02.06.02) │84.02.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Aviatia civila │84.02.06.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │84.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte acţiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03+│87.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││87.02.04+87.02.05+87.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Fondul Roman de Dezvoltare Sociala │87.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Zone libere │87.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Turism │87,02.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Proiecte de dezvoltare multifunctionale │87.02.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte acţiuni economice │87.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT │96.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Rezerve │97.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Excedent │98.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ │99.02 │ │ │ │ │ │ │ │ ││Deficit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────┴───────────┴─────┘    Notă: Se detaliaza pe structura clasificaţiei economice (Anexa 7)           Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului                                                                                financiar- contabil  +  Anexa 14aDISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALAla data de ....................*Font 7*┌──────┐│cod 05│ - lei -├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬─────┬───┬────────────┐│ │Nr. │Disponibil│Inca-│Pla│ Disponibil ││ DENUMIREA INDICATORILOR │rand│la ince- │sari │ti │la sfârşitul││ │ │putul │ │ │ perioadei ││ │ │anului │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │3 │ 4=1+2-3 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│TOTAL (rd. 02 la 16+17+24 la 29), din care: │ 01 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Sume primite din fondul de interventie (ct. 550/analitic distinct) │ 02 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispoziţiilor legale │ 03 │ │ │ │ ││ (ct. 550/analitic distinct) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Disponibil al instituţiilor publice de subordonare centrala finanţate │ 04 │ │ │ │ ││ integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume │ │ │ │ │ ││ indisponibilizate pe bază de titluri executorii (ct. 550/analitic distinct) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│ - Garanţii materiale reţinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 │ 05 │ │ │ │ ││ (ct.550/analitic distinct) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Sume primite ca donatii şi sponsorizari (ct. 550/analitic distinct) │ 06 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii │ 07 │ │ │ │ ││(ct. 550/analitic distinct) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. │ 08 │ │ │ │ ││ nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din │ 09 │ │ │ │ ││ învăţământul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 550/analitic distinct) │ 10 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor │ 11 │ │ │ │ ││(ct. 550/analitic distinct) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)*) │ 12 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Sume primite pentru amenajarea şi dotarea Centrului Regional pentru │ 13 │ │ │ │ ││Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere (ct. 550/analitic distinct) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic distinct) │ 14 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Fondul de protecţie a vanatului (ct. 550/analitic distinct) │ 15 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic distinct) │ 16 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Fondul Naţional de Dezvoltare Regionala (ct. 550/analitic distinct) │ 17 │ │ │ │ ││(rd. 18+21+22+23) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic distinct); │ 18 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare │ 19 │ │ │ │ ││(ct. 550/analitic distinct) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Sume primite din Fondul Naţional de preaderare (ct. 550/analitic distinct) │ 20 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Sume primite din contribuţia financiară a Comunităţii Europene (ct. 515) │ 21 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea │ 22 │ │ │ │ ││Europeana (ct. 515) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziţia Guvernului │ 23 │ │ │ │ ││(ct. 550/analitic distinct; ct. 5124) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Sume primite din contribuţia financiară a Comunităţii Europene (ct. 515) │ 24 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 515) │ 25 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 515) │ 26 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea │ 27 │ │ │ │ ││proiectelor ISPA (ct. 515) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Disponibil din sume primite din fondul de rulment │ 28 │ │ │ │ ││(ct. 550/analitic distinct) │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct) │ 29 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│- Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct) │ 30 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────┼───┼────────────┤│TOTAL (rd. 01+30) │ 31 │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴─────┴───┴────────────┘       Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului                                                                                      financiar-contabil--------------    *) Se detaliaza pe fonduri în raportul de analiza pe bază de bilant  +  Anexa 14bDISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALAla data de ..........*Font 7*┌──────┐│cod 05│ - lei -├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────┬─────┬─────┬────────────┐│ │Nr. │Dispo-│Inca-│ │ Disponibil ││ DENUMIREA INDICATORILOR │rand│nibil │sari │Plati│la sfârşitul││ │ │la │ │ │ perioadei ││ │ │ince- │ │ │ ││ │ │putul │ │ │ ││ │ │anului│ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│ B │ │ 1│ 2 │ 3 │ 4 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│TOTAL (rd. 02 la 15) │ 01 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│- Sume primite ca donatii şi sponsorizari (ct. 550/analitic distinct) │ 02 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│- Garantii materiale reţinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 │ 03 │ │ │ │ ││(ct. 550/analitic distinct) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii│ 04 │ │ │ │ ││(ct. 550/analitic distinct) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│- Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct) │ 05 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia │ 06 │ │ │ │ ││pentru nou-nascuti conform Legii NR. 416/2001 (ct.550/analitic distinct)│ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin │ 07 │ │ │ │ ││producătorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003 (ct. 550/analitic │ │ │ │ │ ││distinct) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea│ 08 │ │ │ │ ││Programului de pietruire a drumurilor comunale │ │ │ │ │ ││(ct. 550/analitic distinct) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│- Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct) │ 09 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│- Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct) │ 10 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct) │ 11 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│ Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. │ 12 │ │ │ │ ││ nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│ - Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice │ 13 │ │ │ │ ││ din învăţământul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│ Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat │ │ │ │ │ ││ (ct. 550/analitic distinct) │ 14 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼────────────┤│ Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul │ 15 │ │ │ │ ││ local, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii │ │ │ │ │ ││ (cont 550/analitic/distinct) │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────┴─────┴─────┴────────────┘     Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului                                                                    financiar-contabil,  +  Anexa 15CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE - CHELTUIELIla data de .......................*Font 7*┌──────┐│cod 21│ - lei -├──────┴───────────────────────────────────────┬───────────┬──────┬──────────────────────┬───────┬───────┬─────┬───────────┬─────┐│ │ │Cre- │ Credite bugetare │Angaja-│Angaja-│Plati│Angajamente│Chel-││ Denumirea indicatorilor │ Cod │dite ├────────┬─────────────┤mente │mente │efec-│ legale de │tu- ││ │ indicator │ de │anuale │trimestriale │buge- │legale │tuate│ platit │ieli ││ │ │anga- │aprobate│ cumulate │tare │ │ │ │efec-││ │ │jament│ la │ │ │ │ │ │tive ││ │ │ │finele │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │perioa- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dei de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │rapor- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tare │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=5-6 │ 8 │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│TOTAL CHELTUIELI (cod 50.06+59.06+63.06+70.06+│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ +79.06) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 51.06+53.06) │50.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Autorităţi publice şi acţiuni externe │51.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 51.06.01+51.06.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Autorităţi executive şi legislative │51.06.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 51.06.01.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Autorităţi executive │51.06.01.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii publice descentralizate │51.06.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Cercetare fundamentala şi cercetare dezvoltare│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (cod 53.06.02) │53.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Cercetare şi dezvoltare pentru servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice generale │53.06.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Partea II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SIGURANŢA NAŢIONALA (cod 60.06+61.06) │59.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Apărare (cod 60.06.02) │60.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Apărare naţionala │60.06.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Ordine publică şi siguranţa naţionala │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (cod 61.06.01 la 61.06.50) │61.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Administraţia centrala │61.06.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Ordine publică (61.06.03.01+61.06.03.03) │61.06.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Politie │61.06.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Paza şi supravegherea frontierei │61.06.03.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Siguranţa naţionala │61.06.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Protecţie civila şi paza contra incendiilor │61.06.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Autorităţi judecătoreşti │61.06.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi siguranţei naţionale │61.06.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod │63.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 65.06+66.06+67.07+68.06+69.06) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant │65.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(65.06.03 la 65.06.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant prescolar şi primar │65.06.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.06.03.01+65.06.03.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant prescolar │65.06.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant primar │65.06.03.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant secundar │65.06.04 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant secundar inferior │65.06.04.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant secundar superior │65.06.04.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant profesional │65.06.04.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant superior (cod 65.06.06.01) │65.06.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant universitar │65.06.06.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant nedefinibil prin nivel │65.06.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.06.07.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant special │65.06.07.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │65.06.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 66.06.50.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Alte institutii şi acţiuni sanitare │66.06.50.50│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Sănătate (cod 66.06.02 la 66.06.50) │66.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii publice descentralizate │66.06.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii de urgenta prespitalicesti şi │66.06.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││transport sanitar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii medicale în unităţi sanitare cu │66.06.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││paturi (cod 66.06.06.01+66.06.06.05) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Spitale generale │66.06.06.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Maternitati │66.06.06.05│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii │66.06.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 66.06.50.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte institutii şi acţiuni sanitare │66.06.50.50│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Cultura, recreere şi religie │67.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 67.06.03 la 67.06.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii culturale │67.06.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 67.06.03.02 la 67.06.03.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, │67.06.03.02│ │ │ │ │ │ │ │ ││municipale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Muzee │67.06.03.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Institutii publice de spectacole şi concerte │67.06.03.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Scoli populare de arta şi meserii │67.06.03.05│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Case de cultura │67.06.03.06│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Camine culturale │67.06.03.07│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Centre pentru conservarea şi promovarea │67.06.03.08│ │ │ │ │ │ │ │ ││culturii traditionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Consolidarea şi restaurarea monumentelor │67.06.03.12│ │ │ │ │ │ │ │ ││istorice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Centre culturale │67.06.03.14│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte servicii culturale │67.06.03.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii de emisiuni radio-tv şi publicatii │67.06.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii religioase │67.06.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte servicii în domeniile culturii, recreerii│67.06.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi religiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Asigurari şi asistenţa sociala │68.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 68.06.02 la 68.06.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii publice descentralizate │68.06.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Asistenţa acordată persoanelor în vârsta │68.06.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Asistenţa sociala pentru familie şi copii │68.06.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Prevenirea excluderii sociale │68.06.15 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 68.06.15.02 la 68.06.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Cantine de ajutor social │68.06.15.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii sociale │68.06.15.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │68.06.15.50│ │ │ │ │ │ │ │ ││excluderii sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniu asigurărilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││asistentei sociale (cod 66.06.50.03) │68.06.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Alte cheltuieli administrate de fond │68.06.50.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Asigurări şi asistenţa sociala pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││accidente de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 69.06.50) │69.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Alte cheltuieli în domeniu asigurărilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asistentei sociale (cod 69.06.50.03) │69.06.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Alte cheltuieli administrate de fond │69.06.50.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Partea IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE (cod 70.06+74.06) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Locuinte, servicii şi dezvoltare publică │70.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 70.06.03 la 70.06.03.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Locuinte (cod 70.06.03.01+70.06.03.30) │70.06.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Dezvoltarea sistemului de locuinte │70.06.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul locuintelor │70.06.03.30│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alimentare cu apa şi amenajari hidrotehnice │70.06.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 70.06.05.01+70.06.05.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alimentare cu apa │70.06.05.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Amenajari hidrotehnice │70.06.05.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Iluminat public şi electrificari rurale │70.06.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alimentare cu gaze naturale în localităţi │70.06.07 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte servicii în domeniile locuintelor, │70.06.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││serviciilor şi dezvoltării comunale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06) │74.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Salubritate şi gestiunea deseurilor │74.06.05 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 74.06.05.01+74.06.05.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Salubritate │74.06.05.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Colectarea, tratarea şi distrugerea deseurilor│74,06.05.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Canalizarea şi tratarea apelor reziduale │74.06.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 80.06+81.06+83.06+84.06+85.06+87.06) │79.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Acţiuni generale economice, comerciale şi de │80.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││munca (cod 80.06.01+80.06.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Acţiuni generale, economice şi comerciale │80.06.01 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 80.06.01.03 la 80.06.01.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Meteorologie │80.06.01.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Educatia şi protectia consumatorului │80.06.01.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Prevenirea şi combatere inundaţii şi ingheturi│80.06.01.06│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Programe de dezvoltare regionala şi sociala │80.06.01.10│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Acţiuni generale de muncă (cod 80.06.02.04) │80.06.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Măsuri active pentru combaterea şomajului │80.06.02.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Combustibili şi energie (cod 81.06.01 la │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 81.06.50) │81.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Administraţie centrala │81.06.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Cărbune şi alti combustibili minerali solizi │81.06.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Combustibil nuclear │81.06.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Energie electrica │81.06.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Energie termica │81.06.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alti combustibili │81.06.07 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli privind combustibilii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi energia │81.06.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Agricultura, silvicultura, piscicultura │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi vânătoare (cod 83.06.03) │83.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Agricultura (cod 83.06.03.02) │83.06.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││combaterea eroziunii solului │83.06.03.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Transporturi (cod 84.06.01 la 84.06.50) │84.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Administratie centrala │84.06.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Transport rutier │84.06.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Drumuri şi poduri │84.06.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Transport în comun │84.06.03.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Străzi │84.06.03.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Transport feroviar (cod 84.06.03.01 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 84.06.03.02) │84.06.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Transport pe calea ferata │84.06.04.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Transport cu metroul │84.06.04.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Transport pe apa │84.06.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Transport aerian (cod 84.06.06.01+84.06.06.02)│84.06.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Aeroporturi │84.06.06.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Aviatia civila │84.06.06.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Conducte şi alte sisteme de transport │84.06.07 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │84.06.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Comunicaţii (cod 85.06.01) │85.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Comunicaţii │85.06.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte acţiuni economice (cod 87.06.01+87.06.50)│87.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Fondul Roman de Dezvoltare Sociala │87.06.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte acţiuni economice │87.06.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ Partea VII. REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (cod 99.06) │96.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│DEFICIT │99.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────┴───────────┴─────┘   Notă: Se detaliaza pe structura clasificaţiei economice (Anexa 7)      Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului                                                                                    financiar-contabil  +  Anexa 16CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELIla data de ..........................*Font 7*┌──────┐│cod 21│ - lei -├──────┴───────────────────────────────────────┬───────────┬──────┬──────────────────────┬───────┬───────┬─────┬───────────┬─────┐│ │ │Cre- │ Credite bugetare │Angaja-│Angaja-│Plati│Angajamente│Chel-││ Denumirea indicatorilor │ Cod │dite ├────────┬─────────────┤mente │mente │efec-│ legale de │tu- ││ │ indicator │ de │anuale │trimestriale │buge- │legale │tuate│ platit │ieli ││ │ │anga- │aprobate│ cumulate │tare │ │ │ │efec-││ │ │jament│ la │ │ │ │ │ │tive ││ │ │ │finele │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │perioa- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dei de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │rapor- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tare │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=5-6 │ 8 │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││+79.07) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │50.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 51.07) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Autorităţi publice şi acţiuni externe │51.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 51.07.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Autorităţi executive şi legislative │51.07.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA ŞI │59.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││SIGURANTA NAŢIONALA (cod 61.07) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Ordine publică şi siguranţa naţionala │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (cod 61.07.04) │61.07 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Siguranţa naţionala │61.07.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (cod 65.07+66.07+67.07+68.07) │63.07 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant (cod 65.07.03+65.07.04+65.07.05+ │65.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││+65.07.07+65.07.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant prescolar şi primar │65.07.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.07.03.01 LA 65.07.03.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant prescolar │65.07.03.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant primar │65.07.03.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant profesional │65.07.03.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant secundar │65.07.04 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.07.04.01 la 65.07.04.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant secundar inferior │65.07.04.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant secundar superior │65.07.04.02│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant profesional │65.07.04.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant postliceal │65.07.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Invatamant nedefinibil prin nivel │65.07.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 65.07.07.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Învăţământ special │65.07.07.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │65.07.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Sănătate (cod 66.07.06+66.07.50) │66.07 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii medicale în unităţi sanitare cu │66.07.06 │ │ │ │ │ │ │ │ ││paturi (cod 66.07.06.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Spitale generale │66.07.06.01│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii │66.07.50 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 66.07.50.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Alte institutii şi acţiuni sanitare │66.07.50.50│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Cultura, recreere şi religie │67.07 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 67.07.03+67.07.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Servicii culturale │67.07.03 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cod 67.07.03.02 la 67.07.03.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, │67.07.03.02│ │ │ │ │ │ │ │ ││municipale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Muzee │67.07.03.03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Institutii publice de spectacole şi concerte │67.07.03.04│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Scoli populare de arta şi meserii │67.07.03.05│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Case de cultura │67.07.03.06│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Camine culturale │67.07.03.07│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Centre pentru conservarea şi promovarea │67.07.03.08│ │ │ │ │ │ │ │ ││culturii traditionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│Consolidarea şi restaurarea monumentelor │67.07.03.12│ │ │ │ │ │ │ │ ││istorice │ │ │ │ │