HOTĂRÎRE nr. 620 din 26 mai 1990privind drepturile personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 6 mai 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărîri se aplică personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni temporare reprezentind: a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenţii, acorduri sau alte înţelegeri; b) documente, schimb de experienta, specializare, tîrguri şi expoziţii, prospectarea pieţei, acţiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică, contractari şi alte acţiuni care decurg din executarea contractelor de comerţ exterior; c) participari la sesiuni, simpozioane, conferinţe, consfatuiri, congrese, reuniuni şi manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive; d) control şi îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare, societăţi mixte, birouri, agenţii, unităţi proprii de comercializare, santiere etc.; e) executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate. (2) De asemenea, prevederile prezentei hotărîri se aplică şi personalului care efectuează lucrări, precum şi control de granita, vamal, fito-sanitar, de trafic feroviar, rutier şi altele asemenea, în zonele sau punctele comune de frontieră ale României.  +  Articolul 2Ministerele, celelalte organe centrale, precum şi alte unităţi care trimit personal în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar vor lua măsuri pentru: a) stabilirea numărului de persoane şi a duratei de deplasare în raport cu necesităţile concrete de realizare a misiunii; b) selecţionarea şi pregătirea personalului trimis în străinătate, precum şi organizarea temeinica a deplasarilor; c) analiza concluziilor şi propunerilor prezentate de către personalul respectiv la întoarcerea în ţara şi valorificarea optima a acestora.  +  Articolul 3 (1) Personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar i se acordă:A. În străinătate: a) o indemnizaţie zilnica în valută, denumita în continuare diurna, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a cheltuielilor marunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea; b) o indemnizaţie zilnica în valută, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, denumita în continuare plafon de cazare.B. În ţara:Retributia şi alte drepturi în lei, potrivit legii. (2) Unităţile trimitatoare suporta, în valută şi în lei, după caz, pe lîngă indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi următoarele alte cheltuieli: a) costul transportului în trafic internaţional, cel între localităţile din ţara în care personalul se deplaseaza, precum şi pe distanta dus întors dintre aeroport sau gara şi locul de cazare; b) costul transportului documentaţiilor, mostrelor şi altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii; c) cheltuielile medicale, în condiţiile şi pentru cazurile stabilite de către Ministerul Sănătăţii, astfel: pentru vaccinuri şi medicamente specifice ţărilor şi localităţilor cu clima greu de suportat, pentru spitalizare şi intervenţii chirurgicale, în cazuri de urgenta; d) cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate şi transportul în ţara a celor decedati; e) comisioanele şi taxele bancare, cheltuielile pentru obţinerea vizelor, de rezervare a locurilor la mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor şi alte asemenea, obligatorii pe plan local.  +  Capitolul 2 Indemnizaţii în valută  +  Secţiunea I Diurna  +  Articolul 4 (1) Diurna în valută se diferentiaza pe 3 categorii, ţinînd seama de funcţia personalului, precum şi de scopul şi caracterul misiunii, potrivit anexei nr. 1. (2) Cuantumul diurnei în valută, la nivelul categoriei ca baza de calcul este prevăzut în anexa nr. 2. Diurna pentru celelalte categorii se stabileşte prin aplicarea la categoria de baza a coeficienţilor prevăzuţi în anexa nr 1. (3) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determina ţinînd seama de mijlocul de transport folosit, avîndu-se în vedere: a) momentul decolarii avionului de pe primul aeroport din ţara, la plecarea în străinătate şi momentul aterizarii pe primul aeroport din ţara, la înapoierea din străinătate; b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele frontierei de stat ale României, atît la plecarea în străinătate, cît şi la înapoierea în ţara. (4) Pentru fracţiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore diurna se acordă astfel: 50% pînă la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore. (5) În situaţiile în care durata deplasarii depăşeşte 30 de zile, diurna se reduce cu 20%, iar peste 60 de zile cu 30% .  +  Articolul 5 (1) Personalul are dreptul la numai 30% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează, în cazul în care cheltuielile pentru masa se suporta de partenerii externi. Pe timpul necesar călătoriei pînă în localitatea din ţara de destinaţie se acordă diurna şi cazare în valută în condiţiile stabilite prin prezenta hotărîre. (2) În situaţia în care partenerii externi suporta numai parţial cheltuielile privind masa, diferenţa de 70% din diurna se acordă în funcţie de numărul meselor asigurate, luindu-se în calcul 15% pentru micul dejun, 50% pentru masa de prinz şi 35% pentru masa de seara. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică corespunzător şi: a) personalului care, pe timpul misiunii în străinătate, se interneaza în spital, pentru cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei hotărîri; b) membrilor colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi alte asemenea, în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în străinătate se suporta din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceştia. (4) Dacă sumele acordate de către partenerii externi sînt superioare celor cuvenite în condiţiile stabilite prin prezenta hotărîre, diferenţa se depune în contul unităţilor trimitatoare. În caz contrar, se acordă diferenţa pînă la nivelul diurnei.În astfel de situaţii, pentru acoperirea primelor cheltuieli la sosirea în străinătate, personalul respectiv are dreptul la o sumă în valută rambursabila la înapoierea din deplasare, echivalenta cu nivelul diurnei şi cazarii pe o zi.  +  Articolul 6 (1) Personalul care efectuează lucrări în zonele sau punctele comune de frontieră ale României cu alte state, precum şi control de granita, vamal, fitosanitar, de trafic feroviar, rutier şi altele asemenea, beneficiază de indemnizaţii în valută în cuantumul şi condiţiile stabilite prin anexa nr. 1, pct. 2, la Hotărîrea Guvernului României nr. 137/1990. (2) Personalul care executa lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele reprezentantelor tarii noastre în străinătate are dreptul pe întreaga perioadă a deplasarii la o sumă în valută reprezentind 70% din diurna categoriei în care se încadrează.  +  Secţiunea a II-a Cazarea  +  Articolul 7 (1) Plafonul de cazare se acordă în raport cu categoria de diurna în care se încadrează personalul, potrivit anexei nr. 1, pct. II. (2) Nivelul plafonului "A" de cazare, luat ca baza de calcul, este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Sumele în valută, corespunzătoare plafonului de cazare "B", se stabilesc prin aplicarea coeficientului prevăzut în anexa nr. 1, pct. II. (4) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestări cu caracter internaţional se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor. (5) În situaţia în care cazarea nu poate fi asigurata la unităţile hoteliere sau altele asemenea, personalul poate să închirieze şi locuinţe, însă cu plata unei sume în limita a 75% din plafonul de cazare. (6) Eventualele plati pentru cazare, care depăşesc plafoanele stabilite în condiţiile prezentei hotărîri, se aproba de către conducerile unităţilor trimitatoare. (7) Prin cheltuieli de cazare se înţeleg, pe lîngă tarifele sau chiria plătită, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci cînd este inclus în tarif. (8) Dacă pentru plata cazarii partenerii externi acorda sume în valută, diferenţa care depăşeşte costul efectiv al acesteia se depune în contul unităţilor trimitatoare.  +  Capitolul 3 Transportul  +  Articolul 8 (1) Personalul trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar are dreptul sa calatoreasca cu avionul la clasa economică sau alte clase similare ca tarif, cu excepţia curierilor diplomatici şi a membrilor guvernului care pot călători cu clasa I. (2) Personalul poate să calatoreasca cu trenul astfel:- miniştrii şi personalul încadrat în funcţii similare sau superioare la clasa I, cu vagon de dormit, cuseta single;- curierii diplomatici la clasa I, cu vagon de dormit cuseta dubla;- restul personalului cu vagon de dormit la clasa I, un loc în cuseta de 2-4 locuri. (3) Transportul în străinătate cu avionul, în măsura în care, prin convenţiile sau acordurile încheiate, nu s-a prevăzut altfel, se face cu avioanele companiilor româneşti sau pe rutele indicate de către acestea. (4) Transportul, dus-întors, pe distanta dintre aeroport sau gara şi locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun, iar în lipsa acestora cu taxiul. De asemenea, pot călători cu taxiul delegaţii care au de îndeplinit sarcini speciale sau transporta documente, aparate, mostre şi alte asemenea necesare îndeplinirii misiunii.  +  Capitolul 4 Alte cheltuieli  +  Articolul 9 (1) Valuta necesară pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la cap. I art. 3 (2), precum şi cele pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de pînă la 30% din totalul diurnei şi plafonului de cazare, la care are dreptul personalul. Avansarea de sume în valută peste aceasta limita se poate face, în cazuri justificate, cu aprobarea conducerii unităţilor trimitatoare. (2) În cazul personalului care duce sau aduce pe roti mijloace auto în şi din străinătate se vor avansa sumele necesare pentru plata carburantilor şi lubrifiantilor, precum şi pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor cheltuieli speciale.  +  Capitolul 5 Modificarea nivelului diurnelor şi plafoanelor de cazare  +  Articolul 10Comisia de baremuri, care funcţionează în cadrul Ministerului Finanţelor, formată din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Comerţului Exterior poate modifica nivelul diurnelor şi al plafoanelor de cazare, prevăzute în anexa nr. 2, în condiţiile agravarii fenomenelor de inflaţie, a fluctuatiei cursurilor valutare, precum şi a altor fenomene care influenţează nivelul costului vieţii.De asemenea, Comisia de baremuri poate stabili, prin asimilare, nivelul diurnelor şi plafoanelor de cazare pentru ţările necuprinse în anexa nr. 2.  +  Capitolul 6 Modul de acordare şi de justificare a sumelor cheltuite în valută  +  Articolul 11 (1) Sumele în valută cuvenite personalului, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărîre, se acordă sub forma de avans. (2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentind drepturile de diurna, se face pe bază de documente şi se aproba de către conducătorii unităţilor trimitatoare. În cazul cheltuielilor medicale este necesar şi avizul policlinicii de specialitate. (3) În situaţia în care în unele tari, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sînt reţinute de către autorităţi, sumele cheltuite se justifica pe bază de declaraţie data pe proprie răspundere. În ţările în care România are reprezentante, declaraţia se vizează de către aceste reprezentante dacă, pentru obţinerea vizei, nu sînt necesare cheltuieli de deplasare.  +  Articolul 12Avansurile în valută folosite în alte scopuri sau cheltuite fără respectarea condiţiilor în care au fost acordate se recuperează din disponibilităţile valutare ale titularului iar, în lipsa acestora, în lei, potrivit legii.  +  Articolul 13Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor rămase necheltuite şi nedepuse sau depuse peste termenele prevăzute de lege, inclusiv penalităţile de întîrziere, se face pe bază de dispoziţie emisă de către conducătorul compartimentului financiar-contabil al unităţii care a acordat avansul în valută, indiferent de unitatea la care este încadrat în munca titularul de avans.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 14În măsura în care prezenta hotărîre nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, evidenta şi controlul sumelor puse la dispoziţia personalului care se deplaseaza în interesul serviciului pe teritoriul României.  +  Articolul 15Prevederile prezentei hotărîri, referitoare la încadrarea în categorii de diurna şi plafoane de cazare, se aplică şi personalului de la reprezentantele României din străinătate, pe perioada cînd se deplaseaza în interes de serviciu în ţara de reşedinţa sau în alta ţara străină, potrivit anexei nr. 3.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 17Se recomanda organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărîri.  +  Articolul 18Prevederile prezentei hotărîri intră în vigoare începînd cu data de 1 iunie 1990. Cu aceeaşi dată se abroga orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 I. Categorii de diurne1. Categoria I - coeficient 1,00La această categorie se încadrează personalul trimis în străinătate pentru: a) stagii de practica şi specializare; b) elaborari de lucrări sau documentaţii; c) documentare, schimb de experienta şi studii; d) alte acţiuni neprevăzute la categoria a II-a.2. Categoria a II-a - coeficient 1,25La această categorie se încadrează personalul trimis în străinătate pentru: a) efectuari de vizite oficiale la invitaţia organelor guvernamentale ale altor state; b) participari la adunări generale şi speciale şi la sesiunile secţiilor şi grupelor de lucru ale O.N.U., B.I.C.E., F.M.I., B.I.R.D., C.A.E.R., precum şi ale altor organizaţii internaţionale sau instituţii specializate ale acestora; c) participari la tratative (negocieri) în vederea încheierii sau semnării de acorduri, convenţii, protocoale, programe, declaraţii, rezoluţii, contracte externe, precum şi alte acţiuni pe bază de împuternicire; d) control şi îndrumare la oficii diplomatice, societăţi cu capital integral românesc, birouri, agenţii, unităţi proprii de comercializare, santiere, precum şi la societăţi mixte; e) personalul artistic din teatre, opere, operete, filarmonici, orchestre simfonice, circuri, ansambluri folclorice şi corale, exclusiv personalul tehnico-administrativ, precum şi sportivii de performanţă, inclusiv antrenorii.De asemenea, se încadrează la această categorie corespondenţii de presa, curierii diplomatici, directorii de tîrguri şi expoziţii, precum şi inginerii şi alt personal cu studii superioare care asigura coordonarea lucrărilor de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate.3. Categoria a III-a - coeficient 2,00La această categorie se încadrează: miniştrii, miniştrii secretari de stat, primii adjuncţi ai ministrilor, adjunctii ministrilor, secretarii generali, restul personalului încadrat pe funcţii similare, precum şi academicienii şi membrii corespondenti ai Academiei Române.Pentru personalul încadrat pe funcţii superioare diurna de categoria a III-a se majorează astfel:- cu 10% pentru viceprim-miniştri şi funcţii asimilate;- cu 20% pentru primul-ministru.II. Plafoane de cazare1. Plafonul A, coeficient 1,00, la care se încadrează personalul prevăzut la categoriile I-II de diurne.2. Plafonul B, coeficient 2,00 la care se încadrează personalul prevăzut la categoria a III-a de diurna.  +  Anexa 2 CATEGORII DE DIURNE ŞI PLAFOANE DE CAZARE
                   
    Nr. crt.ŢaraValutaCategorii diurnePlafoane cazare
    IIIIIIAB
    01234567
    1.Afganistan$2126422550
    2.Africa de Sud$2227443570
    3.AlbaniaLEKA160200320400800
    4.Algeria$2025402040
    5.Angola$2025403060
    6.AngliaL1519303060
    7.Antile$20254050100
    8.Antigua$20254050100
    9.Arabia Saudită$2227443570
    10.Argentina$2025403060
    11.AustriaSch. A300375600400800
    12.Australia$2531503060
    13.Bahrein$2126423570
    14.Bahamas$20254050100
    15.Bangladesh$1721343060
    16.BelgiaFB8001.0001.6001.0002.000
    17.Benin$1519303060
    18.Birmania$2025402550
    19.Bolivia$1924383060
    20.Botswana$1519303570
    21.Brazilia$2025403060
    22.Burkina-Faso$2025403060
    23.Burundi$2025402550
    24.BulgariaLEVA26325260120
    25.Camerun$2025402550
    26.Canada$25315050100
    27.Capul Verde$2025402550
    28.CehoslovaciaKCS.2202754406001.200
    29.Chile$1924383060
    30.R.P. Chineză$1519303060
    31.Rep. Centrafricană$2126423060
    32.Ciad$1721343060
    33.Cipru$2025402550
    34.Coasta de Fildeş$2126422550
    35.Columbia$1924383060
    36.Congo$2025403570
    37.Coreea de Sud$2734544080
    38.R.P.D. CoreeanăWONI406080120240
    39.Costa Rica$1822362550
    40.CubaPESOS506210080160
    41.DanemarcaKr. D.140175280350700
    42.Djibouti$2025402550
    43.R. Dominicană$2227442550
    44.Ecuador$1822363060
    45.Egipt$2227443570
    46.ElveţiaSFRS36457275150
    47.Emiratele Arabe Unite$21264250100
    48.Etiopia$2025402550
    49.Fidji$2025402550
    50.Filipine$1924382550
    51.FinlandaFMK100125200300600
    52.FranţaFF150187300250500
    53.Gabon$2025403570
    54.Gambia$2025403570
    55.R.D. GermanăDME5062100150300
    56.R.F. GermaniaDMW45569075150
    57.Ghana$1721343060
    58.Grecia$2025403060
    59.Guatemala$1924383060
    60.Guineea$2025403570
    61.Guineea Ecuat.$2025403060
    62.Guineea Bissau$2025403570
    63.Guyana$2025402550
    64.Haiti$2025402550
    65.Honduras$1924383060
    66.Hong Kong$2025404080
    67.India$1822362550
    68.Indonezia$2025402550
    69.Iordania$2025403060
    70.Irak$2227443570
    71.Iran$1519303570
    72.IrlandaL1519303060
    73.Islanda$2227443570
    74.Israel$2025403060
    75.Italia$26325250100
    76.Iugoslavia$2025403060
    77.Jamaica$2025403060
    78.JaponiaYeni4.0005.0008.0006.00012.000
    79.Kampuchia$2025402550
    80.Kenya$1924382550
    81.Kuwait$2025403570
    82.Laos$2025402550
    83.Liban$2025402550
    84.Liberia$2025402550
    85.Libia$2025402550
    86.Lesotho$2025403060
    87.LuxemburgFr. Lux.7509371.5001.0002.000
    88.MadagascarS1721342040
    89.Malayezia$1721343570
    90.Mali$1721342550
    91.Malta$2632522550
    92.Mauriciu$2025403060
    93.Maroc$2025402550
    94.Mauritania$2025402550
    95.Mexic$2025403060
    96.MongoliaTUGRIK5062100200400
    97.Mozambic$2025403060
    98.Nepal$1822363570
    99.Nicaragua$1924383060
    100.Niger$2025402550
    101.Nigeria$2025403060
    102.Namibia$2227443570
    103.NorvegiaKr. N175219350300600
    104.Noua Zeelandă$2531503060
    105.OlandaH. FL.45569075150
    106.Oman$2126424080
    107.Panama$2025402550
    108.Papua-Noua Guinee$2025402550
    109.Paraguay$2227442550
    110.Pakistan$1822362550
    111.Peru$2227443060
    112.PoloniaZLOŢI80.000100.000160.000100.000200.000
    113.Portugalia$2025403060
    114.Qatar$2025403570
    115.Ruanda$2025403060
    116.Salvador$2025403060
    117.Sao Tome şi Principe$2025403570
    118.Senegal$2025402550
    119.Sierra Leone$2025403060
    120.Singapore$2025403570
    121.Siria$2227443060
    122.Somalia$2025402550
    123.Spania$2227443060
    124.Sri Lanka$1822363060
    125.S.U.A.$26325250100
    126.Sudan$2227443060
    127.SuediaKr. S.150187300350700
    128.Surinam$2025402550
    129.Taiwan$2025403060
    130.Tanzania$2025402550
    131.Thailanda$1924383570
    132.Togo$2025402550
    133.Tunisia$1721342550
    134.Turcia$1924383060
    135.Uganda$2025402550
    136.UngariaFORINŢI8001.0001.6002.0004.000
    137.U.R.S.S.RUBLE20254055110
    138.Uruguay$2025402550
    139.Venezuela$2227443060
    140.R.S. VietnamDONGI44.00055.00088.00060.000120.000
    141.R.A. Yemen$2025403570
    142.R.P.D. Yemen$2025403570
    143.Zair$2025402040
    144.Zambia$2025402550
    145.Zimbabwe$2025403060
   +  Anexa 3 CATEGORII DE DIURNApentru personalul trimis în misiune permanenta în străinătate, pe durata deplasarii în interiorul tarii în care îşi desfăşoară activitatea sau în alta ţara decît cea de reşedinţa Încadrarea în categorii de diurne se face ţinînd seama de coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 386 din 9 aprilie 1990, astfel:- categoria I: personalul prevăzut la coeficienţii 1,0 - 2,1- categoria a II-a: personalul prevăzut la coeficienţii 2,2 - 3,0- categoria a III-a: personalul prevăzut la coeficienţii 3,1 - 4,0.-----------