ORDONANTA nr. 45 din 28 august 1997privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 29 august 1997    În temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonate,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se înfiinţează Societatea Comercială "Compania naţionala de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A., cu sediul în Bucureşti, Soseaua Bucureşti-Ploiesti km. 16,5 prin reorganizarea Societăţii Comerciale "Compania de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.  +  Articolul 2 (1) Capitalul social al Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. este deţinut de :- statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin preluarea cotei de capital social administrată de Fondul Proprietăţii de Stat;- Societatea de Investiţii Financiare Muntenia;- alţi acţionari persoane fizice. (2) Cotele de capital social deţinute de fiecare dintre actionarii sus-menţionaţi sunt cele rezultate în urma aplicării prevederilor Legii nr. 58/1991 privind privatizarea societăţilor comerciale, ale Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, cu modificările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 12/1997.  +  Articolul 3Capitalul social aferent cotei deţinute de stat la Societatea Comercială "Compania naţionala de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. va putea fi privatizat în întregime, potrivit legii.  +  Articolul 4Societatea Comercială "Compania naţionala de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. are ca obiect de activitate executarea de transporturi aeriene interne şi internaţionale, de călători, de bagaje, de mărfuri şi posta, prin curse regulate de charter, precum şi prestaţii legate de transportul aerian, respectiv comercializarea în regim "duty-free", handling, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian şi alte activităţi stabilite prin statutul societăţii.  +  Articolul 5 (1) Societatea Comercială "Compania naţionala de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. poate participa cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale cu obiect de activitate similar, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice române sau străine, de drept privat.Societatea Comercială "Compania naţionala de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. nu poate să participe la societăţi comerciale cu obiect de activitate fabricarea de material aeronautic.  +  Articolul 6Societatea Comercială "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. se afla în coordonarea Ministerului Transporturilor, ca autoritate publică în domeniul transporturilor.  +  Articolul 7 (1) Societatea Comercială "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. este condusă de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii statului şi ai celorlalţi deţinători de acţiuni. (2) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Atribuţiile şi componenta adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul societăţii.  +  Articolul 8 (1) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. Până la finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 3 din prezenta ordonanţă, reprezentanţii statului în consiliul de administraţie, precum şi preşedintele consiliului de administraţie se numesc prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. va avea iniţial în componenta sa şi câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor, al Consiliului Reformei şi al Societăţii de Investiţii Financiare - Muntenia.  +  Articolul 9 (1) Preşedintele Consiliului de administraţie este şi directorul general al Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. (2) Atribuţiile consiliului de administraţie şi ale preşedintelui acestuia se stabilesc prin statutul societăţii.  +  Articolul 10 (1) Membrii consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani. (2) Mandatul membrilor consiliului de administraţie încetează, de drept, în cazul în care pierd calitatea pe care au avut-o la numire sau atunci când devin incompatibili ca administratori. (3) În cazurile prevăzute la alin. 2, înlocuitorii respectivilor membrii ai consiliului de administraţie îndeplinesc atribuţiile corespunzătoare, până la expirarea mandatului acordat membrilor înlocuiţi.  +  Articolul 11Membrii consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A., precum şi preşedintele acestuia trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;- să aibă capacitatea deplina de exerciţiu;- sa nu detina calitatea de deputat sau de senator.  +  Articolul 12 (1) Funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii pentru care se acordă sau nu drepturi salariale ori indemnizaţii, într-o alta societate comercială, cu excepţia societăţilor comerciale la care Societatea Comercială "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. deţine poziţia de control sau majoritara. (2) Deţinerea unei astfel de funcţii se poate face numai cu aprobarea adunării generale a acţionarilor de la Societatea Comercială "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. supune aprobării Ministerului Transporturilor, în calitate de reprezentant al statului, strategia de dezvoltare a companiei pe termen scurt, mediu şi lung, având în vedere planul de restructurare şi retehnologizare a acesteia, până la finalizarea procesului de privatizare a companiei.  +  Articolul 14Până la finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A., consiliul de administraţie al acesteia va prezenta spre avizare Ministerului Transporturilor şi Ministerului Finanţelor programele generale ale angajamentelor de plată eşalonate pe mai mulţi ani, bugetul anual de venituri şi cheltuieli, precum şi proiectele complementare din cursul anului, care vor fi supuse aprobării Guvernului.  +  Articolul 15 (1) Până la finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A., consiliul de administraţie supune avizării Ministerului Finanţelor şi Ministerului Transporturilor, precum şi aprobării Guvernului programul de investiţii, de retehnologizare, de achizitionare de material aeronautic, al liniilor aeriene ce urmează a fi exploatate, o dată cu bugetul de venituri şi cheltuieli al companiei. (2) Finanţarea programului de investiţii, de retehnologizare şi de achizitionare de material aeronautic al Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A., aprobat de Guvern, se asigura din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor. (3) Pentru achiziţionarea de aeronave noi de alte tipuri decât cele aflate în dotare, se va solicita avizul Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 16În vederea asigurării necesităţilor statului în situaţiile care implica apărarea şi siguranţa naţionala, precum şi ordinea publică, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Societatea Comercială "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. va încheia protocoale cu ministerele interesate.  +  Articolul 17 (1) Societatea Comercială "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. acoperă din veniturile proprii cheltuielile de exploatare, financiare şi excepţionale. (2) Obligaţiile care îi sunt impuse din serviciile prestate în interesul statului vor face obiectul unor convenţii prealabil încheiate, potrivit caietelor de sarcini, între companie, pe de o parte, şi solicitant, pe de altă parte.  +  Articolul 18 (1) Pentru consolidarea financiară a Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A., la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, obligaţiile de plată reprezentând impozit pe redeventa şi impozit pe dobânzi, restante la data de 31 iulie 1997, prevăzute în anexa, se eşalonează la plata pe o perioadă de 3 ani în rate egale anuale, până la 15 august a fiecărui an, iar majorările de întârziere calculate pentru neplata în termen a acestora până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se scutesc de la plata. Pe perioada eşalonării la plata nu se datorează majorări stabilite conform legii. (2) Nerespectarea obligaţiilor care îi revin debitorului, prevăzute la alineatul precedent, conduce la pierderea valabilităţii înlesnirilor la plata acordate, la calcularea majorărilor de întârziere pentru întreaga perioadă şi la executarea silită pentru suma neplatita. (3) Obligaţiile de plată restante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe către regiile autonome Autoritatea Aeronautica Civilă Română şi Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian se vor transforma în acţiuni ce urmează a fi cotate pe piaţa bancară.  +  Articolul 19Sumele achitate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, de către Ministerul Finanţelor, reprezentând ratele, dobânzile şi comisioanele aferente creditelor externe contractate de Societatea Comercială "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. pentru achiziţionarea de aeronave, se transforma în capital şi majorează capitalul social al Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A.  +  Articolul 20 (1) Statul român, prin bugetul de stat anual aprobat pentru Ministerul Transporturilor, preia pentru Societatea Comercială "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. obligaţiile de plată ale acesteia, nescadente până la data prezentei ordonanţe, conform condiţiilor şi perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru achiziţionarea de aeronave, pentru întreaga suma a împrumutului, împreună cu dobânzile şi comisioanele aferente contractate de la bănci sau alte instituţii de credit. (2) Contravaloarea plăţilor efectuate conform prevederilor alin. 1, precum şi a celor ce se vor achită în continuare de stat pentru achiziţionarea de aeronave noi se transforma în capital şi majorează capitalul social al Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. (3) Sumele achitate de către stat pentru realizarea programelor de investiţii, retehnologizare şi achizitionare de material aeronautic ale Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A., asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile art. 15 din prezenta ordonanţă, se transforma la finele fiecărui an în capital şi majorează capitalul social al Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. (4) Societatea Comercială "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. va emite acţiuni nominative în favoarea statului român, până la cuantumul sumelor reprezentând plăţile efectuate de către stat. Concomitent se va proceda la majorarea capitalului social privat, prin vânzare de acţiuni. (5) Vânzarea acţiunilor nominative se va face conform legii, contravaloarea acestora făcându-se venit la bugetul de stat, prin Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 21În cazul dizolvării Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A., statul român are dreptul sa preia de la aceasta contravaloarea capitalului social, partea statului, fără afectarea drepturilor celorlalţi creditori ai societăţii.  +  Articolul 22 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor, Consiliul Reformei şi Ministerul Finanţelor vor supune spre aprobare Guvernului Statutul Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române TAROM" - S.A. (2) Ministerul Finanţelor va introduce influentele rezultate din aplicarea prezentei ordonanţe în bugetul de stat anual prin bugetul Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 23Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.321/1990 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale pe Acţiuni "Compania de transporturi aeriene române TAROM" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 9 ianuarie 1991.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEA Contrasemnează:----------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistru de stat,ministrul reformei,Ulm SpineanuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraPreşedintele FonduluiProprietăţii de Stat, Sorin DimitriuPreşedintele Societăţii deInvestiţii Financiare Muntenia,Teodor Mihailescu----------------