ORDIN nr. 2.910/C din 23 octombrie 2009privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2009    Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 319 din 6 octombrie 2009 de aprobare a propunerilor privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 27 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"Art. 27. - (1) Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea în care îşi desfăşoară activitatea într-o localitate din cadrul aceleiaşi circumscripţii sau din altă circumscripţie judecătorească se face prin concurs pe post vacant, prevăzut în ordinul de actualizare, cu excepţia situaţiei în care pentru ocuparea unui post vacant se depune o singură cerere de schimbare a sediului biroului notarial. În cazul decesului sau încetării calităţii de notar public a unuia dintre asociaţi, locul rămas vacant va fi ocupat de asociatul care, anterior asocierii, a fost numit în altă localitate, la cererea acestuia. În cazul existenţei mai multor asociaţi care, anterior asocierii, şi-au desfăşurat activitatea în alte localităţi, locul rămas vacant va fi ocupat prin concurs organizat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici. La concurs pot participa numai notarii publici care au avut calitatea de asociat al notarului public decedat sau căruia i-a încetat calitatea. În cazul în care în localitatea din care urmează să îşi schimbe sediul notarul public nu îşi mai desfăşoară activitatea un alt notar public, Colegiul director al Camerei notarilor publici este obligat să asigure continuitatea serviciului notarial, precum şi preluarea arhivei. (2) Concursul de schimbare de sedii se organizează anual de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi constă într-o probă scrisă de practică notarială. Concursul de schimbare de sedii se susţine în faţa unei comisii formate din 3 sau 5 notari publici desemnaţi de către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. (3) Rezultatele concursului de schimbare de sedii se validează de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. (4) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare de sedii este stabilită prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. (5) După emiterea ordinului ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti de schimbare a sediului, notarul public are obligaţia de a face înscrierile corespunzătoare potrivit prevederilor art. 8 din prezentul regulament; cu privire la arhivă sunt aplicabile dispoziţiile art. 18 alin. (3) din prezentul regulament. (6) Locurile rămase vacante după actualizare, în urma concursului prevăzut la art. 4 din prezentul regulament, a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, precum şi ca urmare a decesului sau încetării calităţii de notar public vor fi prevăzute în următorul ordin de actualizare, în situaţia în care menţinerea acestora se mai justifică."  +  Articolul IIUniunea Naţională a Notarilor Publici şi Direcţia servicii conexe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Gabriel Tănăsescu,secretar de statBucureşti, 23 octombrie 2009.Nr. 2.910/C.-----------