ORDONANȚA nr. 44 din 28 august 1997privind transporturile rutiere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 29 august 1997    În temeiul art. 107 alin (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe constituie cadrul general pentru organizarea și efectuarea în siguranța a transporturilor rutiere pe teritoriul României, pentru asigurarea desfășurării fluente și în siguranța a transporturilor rutiere de persoane și mărfuri, cu respectarea principiilor liberei concurente și a măsurilor de protecția mediului înconjurător, a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, și pentru satisfacerea necesităților de apărare a tarii.(2) Statul sprijină dezvoltarea și funcționarea transportului rutier public, garantează libera inițiativă și autonomia operatorilor de transport și asigura condițiile unui mediu concurential normal între modurile de transport și între diferitele categorii de operatori de transport rutier.(3) În toate raporturile generate de activitatea de transport rutier și în activitățile conexe acesteia, protecția vieții umane și a mediului este prioritara.  +  Articolul 2(1) Prin transport rutier se înțelege orice operațiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere, pentru deplasarea persoanelor, mărfurilor și bunurilor, chiar dacă vehiculul rutier este pe o anumită porțiune a drumului transportat la rândul sau pe/de un alt mijloc de transport; operațiunile și serviciile adiacente sau conexe transporturilor rutiere sunt considerate operațiuni de transport rutier.(2) Prin operator de transport rutier se înțelege orice persoană fizica sau juridică, română sau străină, ce deține în proprietate sau are închiriate vehicule rutiere și care efectuează transporturi rutiere interne și/sau internaționale, direct sau prin intermediar, ori prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice.(3) Prin operator de transport român se înțelege orice operator, astfel cum a fost definit la alin. (2), cu sediul, domiciliul sau reședința în România, iar cetățenii străini să aibă și drept de muncă în România.(4) Prin operator de transport rutier străin se înțelege orice operator de transport, astfel cum a fost definit la alin. (2), care are sediul sau domiciliul în străinătate și care este autorizat să efectueze transporturi rutiere internaționale.  +  Articolul 3(1) Termenii specifici utilizați în cuprinsul prezentei ordonanțe și în toate actele normative specifice transporturilor rutiere, elaborate potrivit prezentei ordonanțe, sunt definiți în anexa nr. 1.(2) Clasificarea categoriilor și tipurilor de transport rutier se prezintă în anexa nr. 2.  +  Articolul 4(1) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, este autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere și reprezintă, în sensul prezentei ordonanțe, autoritatea competentă care asigură realizarea, modernizarea, dezvoltarea și siguranța transporturilor rutiere.(2) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, are următoarele atribuții:a) elaborează strategiile de dezvoltare a activităților de transport rutier;b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere;c) elaborează programe de dezvoltare și modernizare a sistemului național de transport rutier, de siguranță rutiera și de protecția mediului;d) asigura condițiile unui mediu concurential normal în activitatea de transport rutier, în corelatie cu celelalte moduri de transport;e) stabilește norme obligatorii pentru operatorii de transport;f) stabilește condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, precum și metodologia de omologare pentru circulație a autovehiculelor și remorcilor și cea de inspecție tehnica periodică a acestora;g) stabilește condițiile tehnice și metodologia de omologare și certificare a echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor pentru vehicule rutiere;h) asigura controlul respectării reglementărilor specifice de către utilizatorii infrastructurilor și de către operatorii de transport rutier;i) asigura dezvoltarea cercetării și elaborarea de studii în domeniul transporturilor rutiere.(3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, are următoarele atribuții:a) exercita autoritatea de registru și inspecție în transporturile rutiere;b) organizează și tine evidenta tuturor tipurilor de vehicule admise în circulație, cu excepția celor a căror evidenta se tine, potrivit legii, de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și altele asemenea;c) certifica încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosință conform destinației;d) clasifica vehiculele rutiere de transport persoane pe categorii de confort;e) omologheaza pentru circulație vehiculele rutiere, controlează, la producător și vânzător, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor cu tipul omologat și dispune, în caz de neconcordanta, suspendarea sau anularea certificatului de omologare;f) certifica sau omologheaza, potrivit reglementărilor în vigoare, echipamentele, piesele de schimb și materialele pentru vehicule rutiere fabricate în țara sau importate, și dispune, în caz de neconcordanta, suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare;g) certifica încadrarea în normele de poluare și siguranța a circulației a vehiculelor rutiere destinate transportului internațional de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale;h) certifica sistemele calității implementate de producătorii de vehicule rutiere, componente, echipamente și materiale aferente acestora și pe cele implementate de ofertanții de servicii în domeniul transporturilor rutiere; acreditează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier;i) autorizeaza agenții economici care prestează servicii de reparații sau desfășoară activitate de reconstruire a vehiculelor rutiere;j) autorizeaza activitățile de transport rutier internațional, direct sau în tranzit, în conformitate cu prevederile legale și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte;k) autorizeaza înființarea și funcționarea statiilor de inspecție tehnica, supraveghează și controlează activitatea acestora;l) asigura efectuarea inspecției tehnice a vehiculelor rutiere în vederea reinmatricularii acestora, precum și inspecția tehnica periodică a acelora care efectuează transporturi de persoane și/sau de mărfuri în trafic internațional;m) stabilește norme obligatorii privind organizarea și desfășurarea transporturilor rutiere și controlează respectarea acestora;n) exercita controlul de stat privind respectarea reglementărilor interne și internaționale în activitățile specifice transporturilor rutiere;o) acorda licenta de transport operatorilor pentru efectuarea transporturilor rutiere publice;p) acorda licenta de execuție pe vehicul în funcție de categoriile și tipurile de transport rutier;r) autorizeaza înființarea și funcționarea centrelor de pregătire și perfecționare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu excepția celor care aparțin Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informații și altor instituții similare;s) stabilește norme metodologice și organizează pregătirea, examinarea și atestarea profesională a instructorilor și profesorilor necesari procesului de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;t) elaborează norme privind examinarea psihologică și medicală în vederea eliberării permisului de conducere auto, precum și pentru verificările periodice.  +  Articolul 5Ministerul Transporturilor poate desemna instituții publice subordonate și organisme tehnice specializate, care să elaboreze și sa pună în aplicare normele tehnice și reglementările corespunzătoare și să asigure inspecția și controlul tehnic de specialitate ale transportului rutier.  +  Articolul 6Instituțiile publice, organismele tehnice specializate și agenții economici prevăzuți la art. 5 se vor finanta din tarife și comisioane obținute din prestațiile specifice.  +  Articolul 7Ministerul Transporturilor este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor și convențiilor internaționale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere internaționale la care România este parte.  +  Capitolul 2 Executarea transporturilor  +  Articolul 8Operatorii de transport rutier pot efectua transporturi rutiere publice și/sau în interes propriu în condițiile prezentei ordonanțe.  +  Articolul 9Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract, contra plata, de către un agent economic, titular al licenței obținute în condițiile prezentei ordonanțe, având ca obiect de activitate transportul rutier, care deține în proprietate sau cu chirie vehicule rutiere, indiferent de capacitatea de transport a acestora.  +  Articolul 10Transportul rutier în interes propriu poate fi efectuat în folos propriu sau în interes personal.  +  Articolul 11Transportul rutier în folos propriu este efectuat fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natura ori în servicii al acestuia și se realizează, în principal, în următoarele condiții:a) folosește vehicule deținute în proprietate sau închiriate, care sunt conduse de către angajați sau de unii membri asociați ai operatorului de transport;b) este o activitate accesorie sau auxiliara a celorlalte activități ale operatorului de transport;c) mărfurile sau bunurile sunt proprietatea operatorului de transport sau au fost vândute, cumpărate sau închiriate, ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de către acesta, scopul fiind numai acela de a le deplasa, transportul fiind spre sau de la operatorul de transport, pentru satisfacerea necesităților proprii;d) persoanele transportate sunt angajații operatorului de transport sau membri de familie ai acestora, scopul transportului fiind pentru deplasare în interes familial, social sau de binefacere.  +  Articolul 12Transportul rutier în interes personal se efectuează de persoane fizice, cu vehicul proprietate personală, cu respectarea prescripțiilor privind numărul de locuri și a masei maxime autorizate, pentru deplasarea membrilor familiei, precum și a bunurilor aflate în proprietatea lor.  +  Articolul 13Transportul rutier intern și/sau internațional se executa de către operatorii de transport rutier, români sau străini, care dețin și utilizează autovehicule înmatriculate în România, conduse de persoane cu cetățenie română sau de către cetățeni străini cu drept de muncă în România.  +  Articolul 14Transporturile rutiere internaționale directe sau în tranzit, sau transporturile în zona de mic trafic de frontieră pe teritoriul României se pot executa de către operatorii de transport rutier străini, cu respectarea legislației române, a acordurilor și convențiilor internaționale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte.  +  Articolul 15Transporturile rutiere în regim de cabotaj pe teritoriul României sunt interzise, dacă acordurile și convențiile internaționale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte, nu prevăd altfel.  +  Capitolul 3 Regimul bunurilor de utilitate publică din domeniul transporturilor rutiere și infrastructurii rutiere  +  Articolul 16Autogarile, parcarile și stațiile pentru urcarea și coborârea călătorilor sunt bunuri de utilitate publică și pot fi în proprietatea publică a statului, a unităților administrativ-teritoriale ori proprietate privată.  +  Articolul 17(1) Construirea unei autogări deschise traficului intern și/sau internațional se avizează de autoritatea competentă.(2) Exploatarea unei autogări deschise traficului rutier intern și/sau internațional este permisă numai în baza autorizației de funcționare, eliberata deținătorului autogarii de către autoritatea competentă, cu valabilitate de minimum 5 ani.  +  Articolul 18În localitățile în care exista autogări, plecarile, sosirile, și, respectiv, opririle în tranzit stabilite se vor face în și din acestea.  +  Articolul 19Schimbarea destinației autogarilor sau a spațiilor tehnologice specifice activității de transport rutier, care ar afecta serviciul public, fără acordul autorității competente, este interzisă.  +  Articolul 20Operatorii de transport care efectuează transport rutier de persoane prin curse regulate au acces nediscriminatoriu la serviciile autogarii, conform programului de transport, contra cost.  +  Articolul 21Amenajarea parcarilor în zonele de protecție a drumurilor publice este permisă cu acordul administratorilor drumurilor.  +  Articolul 22(1) Amenajarea statiilor pentru urcarea și coborârea călătorilor se face conform programelor de transport, la cererea operatorilor de transport.(2) Locurile afectate statiilor pentru urcarea și coborârea călătorilor se stabilesc de autoritățile administrației publice locale conform programului de transport de persoane prin curse regulate, cu avizul Ministerului de Interne; pentru amplasarea statiilor pe drumurile publice naționale este necesar și acordul autorităților competente.(3) Obligația amenajării și întreținerii statiilor pentru urcarea și coborârea călătorilor aparține solicitantului.  +  Articolul 23Pentru transportul rutier public de persoane în trafic internațional, efectuat prin curse regulate, toate capetele de linie și stațiile de oprire în tranzit sunt stabilite în autogări.  +  Articolul 24În localitățile stațiuni turistice și balneo-climaterice în care nu se afla autogări pot fi stabilite ca puncte de oprire, plecare și sosire, hoteluri sau alte locuri, în care sunt asigurate serviciile minime aferente activității dintr-o autogara, cu avizul autorității administrației publice locale respective.  +  Capitolul 4 Regimul vehiculelor rutiere  +  Articolul 25(1) Operatorii de transport rutier sunt obligați sa utilizeze vehicule rutiere care se încadrează în normele legale de siguranță și securitate a transporturilor rutiere.(2) Pentru accesul pe infrastructurile rutiere, vehiculele rutiere, fabricate în țara sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează a fi înmatriculate în România, sunt supuse omologării pentru circulație pe drumurile publice și inspecțiilor tehnice periodice, iar cele aparținând operatorilor de transport rutier public sunt supuse obținerii licenței de execuție pe vehicul, pe categorii și tipuri de transport.(3) Transporturile rutiere sunt executate numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnica corespunde normelor și standardelor naționale de siguranță rutiera și protecția mediului înconjurător, cu inspecția tehnica periodică și cu licenta de execuție valabilă, iar certificarea tehnica corespunzătoare clasei și tipului de marfa și/sau persoane transportate.  +  Articolul 26(1) Certificarea și omologarea pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor noi sau reconstruite se acordă de către autoritatea competentă, care va elibera cartea de identitate a vehiculului rutier.(2) Condițiile de certificare și de omologare pentru circulația pe drumurile publice se stabilesc de autoritatea competentă.(3) Certificarea și omologarea pentru circulația pe drumurile publice vor fi solicitate de către producătorii de vehicule rutiere sau de reprezentanții autorizați ai acestora, ori de persoanele fizice sau juridice care le importa, după caz.  +  Articolul 27(1) Agenții economici care prestează servicii de reparații și întreținere a vehiculelor rutiere pot desfășura aceste activități numai pe bază de autorizație de funcționare eliberata de autoritatea competentă.(2) Normele metodologice și condițiile de desfășurare a activităților de reparații și întreținere a vehiculelor, precum și condițiile de acordare a autorizațiilor de funcționare a agenților economici care prestează asemenea servicii se stabilesc de autoritatea competentă.  +  Articolul 28Echipamentele, piesele de schimb și materialele pentru autovehicule și remorci, fabricate în țara sau importate, trebuie să fie certificate sau omologate din punct de vedere tehnic, potrivit reglementărilor în vigoare, de către autoritatea competentă.  +  Articolul 29Lista echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor pentru vehiculele rutiere, pentru care este necesară certificarea sau omologarea, se stabilește de autoritatea competentă.  +  Articolul 30Autovehiculele utilizate în transporturile rutiere, cărora li se aplică prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR), vor fi echipate cu aparate de control, omologate internațional, instalate și sigilate conform prescripțiilor tehnice specifice.  +  Articolul 31(1) Autocarele și autobuzele pentru transporturile publice de persoane în trafic național și internațional se clasifica pe stele și categorii, în funcție de caracteristicile tehnice, de siguranță și de confort.(2) Criteriile și condițiile de clasificare a autobuzelor și autocarelor, modelul și conținutul certificatului de clasificare, precum și perioada de valabilitate a acestuia se stabilesc prin norme metodologice elaborate de autoritatea competentă, având ca baza sistemul de clasificare internațional.(3) Clasificarea autocarelor și autobuzelor se solicita de operatorul de transport rutier care desfășoară activitate de transport de persoane.(4) În cazul în care autocarele și autobuzele nu-și mențin caracteristicile tehnice și de exploatare, conform criteriilor de clasificare, acestora li se retrage certificatul de clasificare.  +  Capitolul 5 Exercitarea profesiei de operator de transport rutier public  +  Articolul 32Operatorii de transport rutier au acces liber și nediscriminatoriu la activitățile de transport rutier public.  +  Articolul 33(1) Pot desfășura activități de transport rutier public operatorii de transport rutier înscriși în Registrul operatorilor de transport rutier, ținut de autoritatea competentă.(2) În Registrul operatorilor de transport rutier se înscriu operatorii de transport rutier autorizați și licentiati în condițiile prezentei ordonanțe.(3) Modul de întocmire, completare și gestionare, precum și condițiile pentru înscrierea în Registrul operatorilor de transport rutier se stabilesc de autoritatea competentă.  +  Articolul 34Licenta de transport se acordă operatorilor de transport rutier public care îndeplinesc condițiile de onorabilitate, dotare tehnica corespunzătoare, capacitate profesională și capacitate financiară, stabilite de autoritatea competentă.  +  Articolul 35(1) Licenta de transport se eliberează de autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani și se vizează anual.(2) În cazul când operatorul de transport deține vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere, licenta de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani.  +  Articolul 36Licentele de transport pot fi suspendate sau anulate în caz de abateri grave sau repetate de la reglementările specifice privind transportul rutier și protecția mediului, când una dintre condițiile impuse pentru obținerea licenței de transport nu mai este îndeplinită.  +  Articolul 37(1) Efectuarea unui transport rutier public de o anumită categorie și un anumit tip de transport este permisă pe baza licenței de execuție, emisă de autoritatea competentă pentru fiecare vehicul, pe număr de circulație.(2) Licenta de execuție, împreună cu celelalte documente stabilite de autoritatea competentă, trebuie să se afle la bordul vehiculului rutier și vor fi prezentate organelor de inspecție și control abilitate.(3) Licenta de execuție se acordă pe perioada solicitată de către operatorul de transport, dar nu mai mare de un an.  +  Articolul 38Licenta de execuție poate fi suspendată sau anulată în cazul în care nu sunt respectate condițiile impuse la eliberare.  +  Capitolul 6 Tarife ce se aplică în domeniul transporturilor rutiere  +  Articolul 39Regimul tarifelor și al comisioanelor pentru eliberarea de licențe de transport și de licențe de execuție se stabilește de autoritatea competentă.  +  Capitolul 7 Raspunderi și sancțiuni  +  Articolul 40Constituie contravenție, în măsura în care, potrivit legii penale nu sunt considerate infracțiuni, și se sancționează ca atare următoarele fapte:a) efectuarea de transporturi fără licențe, cu licențe suspendate sau anulate;b) efectuarea de transporturi pentru terți, contra plata, de către operatorii de transport rutier în interes propriu;c) utilizarea de către operatorii de transport rutier a unor conducatori auto străini, fără drept de muncă în România, pentru conducerea autovehiculelor în trafic național și/sau internațional;d) efectuarea de transporturi turistice în trafic intern și internațional sau de transporturi publice de persoane, în trafic internațional, cu autocare neclasificate sau cu certificat de clasificare expirat;e) acordarea licențelor de transport și a licențelor de execuție pentru operatorii de transport rutier public, cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe;f) transportul de mărfuri periculoase sau perisabile și de animale vii, fără îndeplinirea tuturor condițiilor referitoare la conducătorul auto, marfa și vehicul, impuse acestor transporturi;g) comercializarea de vehicule ale căror caracteristici tehnice nu mai corespund datelor menționate în cartea de identitate a vehiculului;h) comercializarea de vehicule care nu au fost supuse omologării pentru circulație sau de echipamente, piese de schimb și materiale care nu au fost certificate în conformitate cu prevederile legale;i) funcționarea unităților de reparații și întreținere și a statiilor de inspecție tehnica fără autorizație sau cu termenul de valabilitate expirat;j) atestarea ca bun pentru circulația pe drumurile publice a unui vehicul care nu îndeplinește condițiile tehnice;k) nerespectarea metodologiei de efectuare a inspecției tehnice, de completare și de eliberare a documentelor;l) înscrierea unor informații false privind numărul de stele sau categoria de clasificare a autobuzelor sau a autocarelor;m) nerespectarea de către conducătorii auto a timpilor de conducere și de repaus, stabiliți conform prevederilor Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR);n) modificarea datelor din diagramele aparatelor de control prevăzute la art. 30;o) efectuarea de către conducătorul auto a transporturilor publice de persoane, prin curse regulate, în trafic preurban, județean, interjudetean și internațional, fără legitimatii de călătorie sau cu legitimatii nevalabile;p) călătoria fără legitimatii de călătorie în transportul public de persoane prin curse regulate în traficul preurban, județean, interjudetean și internațional;q) neluarea avizului autorității publice locale pentru operațiunile care se efectuează cu respectivul aviz.  +  Articolul 41Se sancționează cu amendă:- de la 100.000 lei la 200.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. p);- de la 400.000 lei la 600.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. f), m), n), o);- de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. d), e), i), j), k), l), q);- de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. a), b), c), g), h).  +  Articolul 42În cazul în care faptele contravenționale prevăzute la art. 40 sunt săvârșite de către agenți economici sau alte persoane juridice, cuantumul amenzilor prevăzute la art. 41 se tripleaza.  +  Capitolul 8 Dispoziții finale  +  Articolul 43Contravențiile prevăzute în prezenta lege se constata și se sancționează de către:- personalul autorității competente, împuternicit în acest scop;- ofițerii și subofiterii de poliție din cadrul serviciilor de circulație și poliție de frontieră, pentru activități specifice;- personalul desemnat de către administrațiile publice locale și împuternicite în acest scop de autoritatea competentă;- personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor, conform competentelor acordate;- personalul cu atribuții de control al operatorului de transport rutier, numai pentru vehiculele proprii acestuia.  +  Articolul 44Dispozițiile referitoare la contravențiile din prezenta ordonanță se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 45Împotriva măsurii de suspendare sau anulare a licenței de transport sau de execuție, operatorul de transport se poate adresa cu plângere instanțelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.  +  Articolul 46Consiliile județene, orășenești și comunale au inițiativa și hotărăsc în probleme de interes local privind transportul public de persoane, cu excepția celor date prin lege în competența altor autorități publice.  +  Articolul 47Operatorii de transport rutier în interes propriu, care efectuează transporturi rutiere internaționale de mărfuri și persoane, transporturi rutiere de mărfuri periculoase sau agabaritice sunt obligați să respecte reglementările în domeniu stabilite de autoritatea competentă pentru transportatorii rutieri în interes public.  +  Articolul 48Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.  +  Articolul 49În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Hotărârea Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare și efectuare a transporturilor auto internaționale de persoane și mărfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudetean și județean și a transporturilor auto de mărfuri agabaritice și periculoase, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu excepția art. 2 alin. 4, art. 3 și art. 4, precum și orice alte dispoziții contrare se abroga.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului și aDepartamentului pentruAdministrație Publică Locală,Remus Opris  +  Anexa 1 DEFINIȚIIPentru aplicarea prezentei ordonanțe, termenii de mai jos au următoarea semnificație:- automobil - autovehicul, având rotile dispuse în doua sau mai multe planuri verticale, paralele cu axa sa longitudinala, și care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane și/sau bunuri sau tractarea de remorci; nu sunt considerate automobile tractoarele și mașinile autopropulsate pentru lucrări;- autovehicul - vehicul, cu excepția celui care circulă pe sine, ce dispune de un sistem de propulsie propriu care-i permite să se deplaseze singur pe drumurile publice sau în combinație cu unul sau mai multe vehicule rutiere fără motor;- autotractor - autovehicul rutier care nu dispune de caroserie proprie pentru transportul mărfurilor, ci doar de un sistem de cuplaj care permite ca o remorca fără osia din fața să fie astfel cuplata încât o parte substantiala a greutatii și a încărcăturii sale să fie suportată de autotractor;- activitate de colectare și expediere a mărfurilor - activitatea de preluare și expediere de mărfuri în partizi mici și mijlocii;- activitate conexă transportului rutier - activitate care se desfășoară în legătură cu și în timpul activității de transport rutier;- autoremorcher - vehicul rutier destinat exclusiv tractarii vehiculelor, prevăzut cu o platforma pentru lestare;- autoturism - automobil special construit și amenajat pentru transportul persoanelor, bagajelor și/sau bunurilor acestora, având cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;- autobuz - vehicul rutier special amenajat pentru transportul de persoane, având cel puțin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;- autobuz urban - autobuz destinat transportului urban sau suburban de pasageri asezati pe scaune sau în picioare, care asigura la stații posibilitatea unui schimb rapid de pasageri;- autobuz interurban - autobuz destinat transportului interurban de pasageri asezati pe scaune, cu posibilitatea transportului pe distanțe scurte al unui număr limitat de pasageri în picioare, pe culoar;- autobuz articulat - autobuz constând din două sau mai multe tronsoane rigide, care se articuleaza între ele; compartimentele de pasageri situate pe fiecare dintre tronsoanele rigide comunică între ele în permanenta, permitand libera circulație a pasagerilor; tronsoanele rigide sunt legate între ele în mod permanent, astfel încât sa nu poată fi detasate decât printr-o operație necesitand mijloace tehnice care în mod normal nu se găsesc decât într-un atelier;- autocar - autobuz cu mai mult de 17 locuri pe scaune, special amenajat, care permite transportul de persoane pe distanțe lungi și în scopuri turistice, în condiții de siguranță și confort;- automobil mixt - automobil destinat prin construcție transportului simultan de persoane și bunuri, în compartimente separate;- autoutilitara specială - autovehicul utilitar destinat prin construcție și echipare efectuării de servicii și/sau lucrări, fiind dotat cu echipamente specifice;- autoutilitara specializată - autovehicul utilitar destinat transportului de bunuri sau persoane (personalul la și de la locul de muncă), pentru care sunt prevăzute amenajări speciale;- autobasculanta - vehicul rutier cu caroserie metalică, special amenajat pentru autodescarcarea mărfii în vrac prin partea din spate sau prin părțile laterale ale caroseriei;- agenție de voiaj - spațiu special amenajat în care se desfășoară activități de eliberare a legitimatiilor de călătorie, informare și îndrumare a călătorilor;- autorizație de transport internațional - documentul eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare dintr-o țara și care, pentru transporturile de mărfuri, da dreptul operatorului de transport să efectueze un transport dus-întors în trafic direct sau în tranzit pe teritoriul celeilalte tari, pe perioada sa de valabilitate; pentru transportul de persoane (cu excepția transporturilor pe linii regulate) se acordă dreptul transportatorului de a efectua transporturi pe o perioadă determinata;- autogara - spațiul special amenajat în care se desfășoară activități specifice serviciilor regulate de transport public de persoane;- cap de linie - locul în care se asigura cazarea personalului de bord pe timpul nopții, parcarea și paza autobuzului (în perioada de stationare între sosirea din cursa de ducere și plecarea în cursa de inapoiere);- cabotaj - operațiune de transport pe teritoriul unei tari, cu puncte de încărcare și de descărcare aflate pe acel teritoriu, realizată de un operator de transport cu sediul (domiciliul) pe teritoriul altei tari; cursele fără incarcatura ale unui vehicul pe teritoriul unei tari între doua operațiuni de transport internațional nu sunt considerate a fi cabotaj;- categorie de vehicule - vehicule delimitate prin caracteristici tehnico-constructive specificate în reglementările în vigoare;- certificare - activitate prin care un organism, terta parte, acreditat, eliberează un document scris (certificat) prin care se atesta ca un produs, proces sau serviciu este conform cu condițiile tehnice specificate;- certificat de agreere - document emis pe baza unor reglementări în vigoare și care atesta ca un produs corespunzător identificat se încadrează în anumite condiții tehnice specifice unei categorii de vehicule;- certificat de omologare - document emis pe baza unor reglementări în vigoare și care atesta ca un produs corespunzător identificat este conform cu condițiile tehnice specificate;- dimensiuni de gabarit - dimensiunile maxime ale vehiculelor rutiere admise pentru circulația pe drumurile publice, care se referă la înălțime, latime și lungime și sunt proprii pentru fiecare tip de vehicule sau ansamblu de vehicule, incluzând și incarcatura;- drum deschis circulației publice - drum proiectat și construit în mod special pentru circulația vehiculelor rutiere - național, județean, comunal, precum și stradal, deschis circulației publice fără nici o discriminare pentru utilizatori;- drum închis circulației publice - drum special construit de proprietarul sau administratorul terenului, care nu este deschis circulației publice;- inspecție tehnica periodică - verificare tehnica a vehiculelor rutiere aflate în exploatare, efectuată la termenele stabilite de normativ, prin care se atesta continuitatea conformitatii acestuia cu normativele tehnice specifice;- licenta de execuție - documentul prin care operatorul de transport rutier este autorizat să execute anumite tipuri de transporturi rutiere de mărfuri și persoane, în interes public sau în folos propriu, în trafic național și/sau internațional, în conformitate cu caracteristicile tehnice constructive ale autovehiculelor pe care le deține și pentru care s-a angajat să respecte prevederile legislației din domeniul transporturilor rutiere naționale și internaționale și cu caietele de sarcini ce le însoțesc;- licenta de execuție pentru operatori cu activități conexe transportului rutier - document prin care un agent economic este autorizat să execute activități auxiliare transportului rutier în folos public (deservire călători, colectare și expediere a mărfurilor, mesagerie, intermediere etc.) pentru care deține în proprietate sau are închiriate spații special amenajate și utilaje specifice și dispune de condiții de organizare și funcționare a acestor activități;- licenta de transport - document prin care se atesta capacitatea operatorului de transport rutier de a executa transporturi rutiere contra plata sau în folos propriu și de a îndeplini condițiile cerute de legislația interna și internationala în domeniu și pentru care s-a angajat să respecte prevederile caietului (caietelor) de sarcini anexa la licenta;- licenta pentru traseu - document în baza căruia operatorul de transport rutier obține dreptul de a executa transporturi publice de persoane prin servicii regulate, servicii naveta sau în folos propriu, în trafic național sau internațional, conform caietelor de sarcini;- managementul calității - ansamblul activităților funcției generale de management care determina politica în domeniul calității, obiectivele și responsabilitățile și pe care le implementeaza în cadrul sistemului calității prin mijloace cum sunt planificarea, controlul, asigurarea și îmbunătățirea calității;- mesagerie - activitate de transport bagaje, pachete și colete neinsotite, prin curse speciale de mesagerie sau prin autobuzele ce deservesc traseele de transport de persoane prin curse regulate;- masa totală maxima autorizata - masa totală maxima a vehiculului încărcat, declarata admisibilă cu prilejul omologării de către autoritatea competentă;- minibuz (sau microbuz) - automobil destinat, prin construcție, transportului a mai mult de 9 persoane (inclusiv conducătorul auto), dar nu mai mult de 22 de persoane, așezate pe scaune și în picioare;- omologare - autorizare de comercializare sau de utilizare într-un scop precizat sau în condiții stabilite a unui produs, proces sau serviciu;- omologare pentru circulație - autorizare de admitere în circulația pe drumurile publice, în condiții reglementate, a vehiculelor rutiere;- operator pentru activități conexe transportului rutier de mărfuri și/sau de persoane - agent economic care desfășoară activități conexe pentru transporturi rutiere (deservire călători, colectare și expediere a mărfurilor, mesagerie, intermediere etc.);- program de transport - document care se întocmește de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public de persoane prin curse regulate, orele de plecare și sosire, orarul de circulație, punctele de plecare și sosire și cine sunt transportatorii rutieri;- refabricare (reconstrucție) a vehiculelor - activitate de producție industriala pe un flux de fabricație, cu o tehnologie elaborata sau avizată de producătorul inițial al vehiculelor respective și cu un sistem de asigurare a calității certificat de organisme competente;- remorca - vehicul rutier care nu dispune de un sistem propriu de propulsie și care este destinat să fie tractat de autovehicul;- semiremorca - vehicul tractat, care în locul axei directoare este prevăzut cu un sistem de articulatii cu pivot care se cupleaza cu saua autotractorului, astfel încât o parte semnificativă a greutatii sale totale maxime autorizate este suportată de saua autotractorului;- serviciu regulat de transport persoane - serviciu în cursul căruia se transporta persoane pe o ruta stabilită în conformitate cu un orar stabilit, pentru care sunt percepute tarife, iar călătorii sunt imbarcati sau debarcati în puncte de oprire prestabilite; termenul de serviciu regulat de transport persoane mai include și serviciul regulat special, care îndeplinește cea mai mare parte a criteriilor de mai sus și care operează în același fel, dar în care se transporta persoane determinate (lucrători la domiciliu și locul de muncă, elevi și studenți la instituțiile de învățământ, militari etc.), excluzând alți călători;- serviciu naveta - serviciul în cadrul căruia, prin repetate călătorii dus-întors, sunt transportate grupuri de persoane formate anterior, de la un singur punct de plecare la o singura destinație;- statie de oprire pe traseu - punct de pe traseul unei curse de transport public de persoane, special amenajat și semnalizat, pentru urcarea și coborârea călătorilor, în afară autogarilor;- serviciu naveta cu cazare - serviciu care asigura cazarea la destinație pentru cel puțin 80% din călători și, dacă este cazul, masa pe parcursul călătoriei;- serviciu ocazional de transport intern de persoane - serviciu care nu poate fi inclus nici în activitatea de serviciu regulat și nici în activitatea de serviciu naveta;- serviciu ocazional de transport internațional de persoane - alt transport decât cel pe linii regulate, care poate fi efectuat de transportatorii uneia din tari numai pe baza unei autorizații acordate de autoritatea competentă a celeilalte tari;- sistem al calității - structuri organizatorice, proceduri, procese și resurse, necesare pentru implementarea managementului calității;- supraveghere - evaluarea efectuată de un organism, terta parte, acreditat, pentru a determina dacă un produs, proces sau serviciu este în continuare conform cu condițiile specificate;- taxa de trecere - valoarea sumei ce trebuie plătită pentru utilizarea infrastructurii rutiere de către un vehicul care circulă pe distanta dintre doua puncte situate pe aceasta infrastructura; valoarea taxei depinde de distanta parcursă și de categoria vehiculului;- taxa de utilizare - suma ce trebuie plătită pentru utilizarea infrastructurii rutiere o anumită perioada;- transport rutier - operațiune de transport care se realizează cu ajutorul vehiculelor rutiere, proiectate, construite și dotate corespunzător pentru transportul de mărfuri și/sau de persoane, contra plata (în interes public) sau în folos propriu (personal), cu sau fără incarcatura, pe drumurile deschise sau interzise accesului public, inclusiv activitate de încărcare-îmbarcare și descărcare-debarcare, chiar dacă vehiculul, remorca sau semiremorca sunt transportate pe o porțiune a parcursului cu trenul, vaporul sau cu alt mijloc de transport;- transport rutier de persoane - operațiune de transport de persoane efectuată cu un autovehicul rutier destinat transportului de persoane pe drumurile publice, inclusiv activitate de îmbarcare și debarcare;- transport public de persoane - activitate de transport persoane, planificata - serviciu regulat de transport persoane, sau neplanificata - serviciu ocazional de transport persoane;- transport turistic - serviciu ocazional de transport ce asigura deplasarea în scopuri turistice a unui grup de persoane;- transport rutier național - operațiune de transport care se executa cu un vehicul rutier înmatriculat într-o țara, pe teritoriul acesteia;- transport rutier internațional - operațiune de transport care implica deplasarea unui vehicul rutier pe teritoriul a cel puțin două state;- transport rutier în zona de mic trafic de frontieră - operațiune de transport care implica deplasarea unui vehicul rutier pe teritoriul celuilalt stat pe o distanta de cel mult 30 km distanta de frontieră, dacă prin prevederile acordurilor rutiere bilaterale nu se prevede altfel;- transport rutier urban de persoane - operațiune de transport persoane care se executa cu un vehicul rutier numai pe teritoriul administrativ al unei localități;- transport rutier suburban de persoane - operațiune de transport persoane care se executa cu un vehicul rutier între orașele și localitățile invecinate;- transport rutier județean - operațiune de transport care se executa cu un vehicul rutier între doua localități situate pe teritoriul aceluiași județ;- transport rutier interjudetean - operațiune de transport care se executa cu un vehicul rutier între localități situate pe teritoriile a doua sau mai multor județe;- vehicul pentru transportul mărfurilor periculoase - vehicul care este astfel construit și echipat încât respecta condițiile tehnice impuse prin Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), la care România este parte;- vehicul pentru transportul mărfurilor perisabile - vehicul special amenajat pentru transportul de mărfuri la temperaturi controlate;- vehicul pentru transportul animalelor vii - vehicul special amenajat pentru transportul de animale și păsări vii; autovehiculul poate fi construit pentru transportul uneia sau mai multor categorii de animale sau păsări;- vehicul rutier - un sistem mecanic care circulă pe drum cu sau fără mijloace de propulsie și care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane și/sau bunuri, pentru prestare de servicii sau lucrări.  +  Anexa 2         CATEGORII ȘI TIPURI DE TRANSPORT   I. CATEGORIILE DE TRANSPORTURI RUTIERE    A. Clasificarea din punct de vedere al caracterului transportului  A.1. Transporturi naționale  A.2. Transporturi internaționale    B. Clasificarea din punct de vedere al caracterului activității  B.1. Transporturi în interes public  B.2. Transporturi în interes propriu       B.2.1. Transporturi în folos propriu       B.2.2. Transporturi în interes personal  B.3. Activități conexe   II. TIPURILE DE TRANSPORTURI RUTIERE    A. Transporturi de mărfuri și bunuri  1. - Transporturi de mărfuri și bunuri contra plata       1.1. - Transporturi de mărfuri generale       1.2. - Transporturi de mărfuri perisabile       1.3. - Transporturi de mărfuri periculoase       1.4. - Transporturi de deșeuri și gunoaie       1.5. - Transporturi de animale vii       1.6. - Transporturi de mărfuri cu mase și dimensiuni depășite       1.7. - Transporturi de produse agricole din camp       1.8. - Transporturi de produse agroalimentare (neperisabile) la piețe       1.9. - Transporturi în regim de taxi      1.10. - Transporturi în regim de rent a car      1.11. - Alte categorii de transport  2. - Transporturi speciale de mărfuri       2.1. - Transporturi de produse petroliere       2.2. - Transporturi de recipienți și butelii, cu gaze lichefiate       2.3. - Transporturi de lichide alimentare       2.4. - Transporturi de făina în vrac       2.5. - Transporturi de ciment în vrac       2.6. - Alte categorii de transport  3. - Transporturi de mărfuri și bunuri cu autobasculante       3.1. - Transporturi de produse de cariera și balastiera       3.2. - Transporturi de cărbune       3.3. - Transporturi de produse de excavatie din santiere       3.4. - Alte categorii de transport  4. - Transporturi de mărfuri și bunuri cu autovehicule specializate       4.1. - Transporturi de pâine       4.2. - Transporturi de efecte poștale       4.3. - Transporturi de presa       4.4. - Transporturi de valori și bani       4.5. - Transporturi de intervenție       4.6. - Transporturi de prefabricate       4.7. - Transporturi de cadavre umane       4.8. - Transporturi de materiale radioactive       4.9. - Transporturi de materiale explozibile      4.10. - Transporturi de mobila      4.11. - Transporturi de confecții pe umerase      4.12. - Transporturi de materiale de construcție      4.13. - Alte categorii de transport    B. Transporturi de persoane  1. - Transporturi rutiere de persoane       1.1. - Transporturi publice prin curse regulate       1.2. - Transporturi publice în regim de taxi       1.3. - Transporturi publice în regim de închiriere (în regim de rent a              car)       1.4. - Transporturi prin curse regulate, în convenție       1.5. - Transporturi prin curse ocazionale       1.6. - Transporturi prin curse ocazionale turistice       1.7. - Alte categorii de transport    C. Transport mixt de mărfuri și persoane   III. ACTIVITĂȚI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER  1. - Autogara și activitățile desfășurate în cadrul ei  2. - Activitatea de agenție de voiaj  3. - Activitatea de intermediere a activităților de transport  4. - Activitatea de colectare și expediere a mărfurilor  5. - Activitatea de mesagerie  6. - Alte activități conexe--------