HOTĂRÎRE nr. 44 din 3 martie 1997privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 7 martie 1997  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Transporturilor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care stabileşte politica transporturilor la nivel naţional, elaborează strategia de dezvoltare şi armonizare a activităţilor de transport, în cadrul politicii generale a Guvernului, şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor.În îndeplinirea rolului sau, Ministerul Transporturilor exercita următoarele funcţii: a) funcţia de autoritate de stat - prin care se asigura urmărirea şi controlul respectării reglementărilor specifice în domeniul transporturilor; b) funcţia de strategie - prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului şi cu tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare a transporturilor şi se proiectează instrumentele financiare necesare; c) funcţia de reglementare - prin care se asigura, în conformitate cu strategia, elaborarea reglementărilor specifice ce stau la baza serviciilor publice de transport şi a exploatării infrastructurii de transport; d) funcţia de reprezentare - prin care asigura, în numele Guvernului României, reprezentarea în organismele internaţionale ca autoritate de stat pentru fiecare modalitate de transport şi stabileşte legături cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice sau fizice din ţara sau din străinătate; e) funcţia de administrare a proprietăţii publice din domeniul transporturilor - prin care exercită atribuţiile ce îi revin, conform dispoziţiilor legale, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate funcţionează regiile autonome şi instituţiile publice care au în administrare bunuri proprietate publică.  +  Articolul 2În vederea exercitării funcţiilor sale, Ministerul Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, are următoarele atribuţii principale: a) exercita atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale sub a cărui autoritate funcţionează regiile autonome şi instituţiile publice din domeniul transporturilor; b) stabileşte norme obligatorii de siguranţă a navigaţiei şi a circulaţiei în transporturi şi controlează respectarea acestora; c) exercita controlul de stat privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în activităţile specifice transporturilor; d) asigura, în numele Guvernului României, reprezentarea în organismele internaţionale ca autoritate de stat pentru fiecare modalitate de transport; e) reprezintă autoritatea de registru pentru toate sistemele şi mijloacele de transport; f) autorizeaza şi acorda agenţilor economici licenta pentru efectuarea transporturilor de marfa şi de călători pe căile de comunicaţii, pentru lucrările ce se executa la acestea, precum şi la porturi, aeroporturi şi staţii de cale ferată; g) acorda, în condiţiile legii, navelor comerciale dreptul de arborare şi de schimbare a pavilionului românesc; h) asigura autorizarea pentru intrarea în şi plecarea din porturi a navelor şi a altor mijloace plutitoare, precum şi pentru survolarile, aterizarile şi decolarile de aeronave în spaţiul aerian şi pe aeroporturile din România; i) autorizeaza deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine şi executa controlul acestei activităţi, iar pentru transporturile speciale, strategice, cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale şi în conformitate cu dispoziţiile acestuia; j) asigura atestarea, brevetarea, licentierea şi autorizarea personalului navigant, de dirijare şi de sol, precum şi a celui din domeniul operarii portuare, certificarea şi înmatricularea navelor şi aeronavelor civile; k) autorizeaza activitatea porturilor şi activitatea pe terenurile de aeronautica civilă, asigura autorizarea funcţionarii agenţilor economici în perimetrul infrastructurilor de transport şi al zonelor libere, precum şi pentru activităţile de pilotaj, remorcaj, căutare şi salvare; avizează lucrările de investiţii pe terenurile cu restrictii aeronautice; l) stabileşte zonele din marea teritorială, căile navigabile interioare şi porturile în care pilotajul navelor este obligatoriu; m) reglementează şi controlează, conform legii, navigaţia în apele naţionale, precum şi circulaţia aeronavelor civile în spaţiul aerian al României, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naţionale; n) stabileşte politica globală a transporturilor la nivel naţional şi elaborează strategia de dezvoltare şi armonizare a activităţii de transport, în spiritul şi în concordanta cu Programul Guvernului; o) elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului transporturilor; p) stabileşte, potrivit legii, norme şi normative tehnice, obligatorii, de proiectare, construcţii, reparare şi exploatare a mijloacelor de transport, drumurilor, autostrazilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor şi statiilor de cale ferată şi metrou, astfel încât acestea sa corespundă şi pentru nevoile de apărare; asigura supravegherea aplicării acestor norme şi autorizeaza agenţii economici să efectueze astfel de activităţi; r) stabileşte, în condiţiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu Ministerul de Interne, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale, norme unitare ale activităţilor de intervenţie, căutare şi salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum şi a vietilor omeneşti; s) asigura buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor şi situaţiilor de pericol pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere şi organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi şi activităţile de protecţie împotriva actelor de intervenţie ilicită;s,) aproba, potrivit legii, instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile specifice feroviare, auto, navale şi aeriene; t) reglementează, controlează şi asigura, conform legii şi specificului activităţii din transporturi, asistenţa medicală, inclusiv cea psihologică, precum şi asistenţa medicală de urgenta la bordul navelor, în porturi, aeroporturi şi staţii de cale ferată;t,) asigura funcţionarea şi dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor de transport public şi complementaritatea modurilor şi sistemelor de transport, pe baza reglementărilor interne şi internaţionale; u) controlează respectarea de către deţinătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, conform reglementărilor interne şi internaţionale; v) elaborează, în condiţiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale; w) coordonează activităţile industriale, de construcţii, de cercetare şi proiectare, de sănătate, precum şi alte activităţi specifice transporturilor şi zonelor libere; x) aplica şi urmăreşte, în sectorul de transporturi, prevederile Acordului de asociere a României la Uniunea Europeană şi strategia naţionala şi sectoriala de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană; y) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3 (1) În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor pot funcţiona departamente, direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. Controlul ministrului se organizează la nivel de direcţie generală. Agenţia zonelor libere, Inspectoratul feroviar, Inspectoratul navigaţiei civile, Inspectoratul aviaţiei civile, Inspectoratul rutier şi Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranţa rutiera se organizează la nivel de direcţie. (2) Structura organizatorică a Ministerului Transporturilor este prevăzută în anexa nr. 1.În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului transporturilor, se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare conform prevederilorart. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Numărul maxim de posturi este de 342, exclusiv demnitarii. (4) Conducerea Ministerului Transporturilor este asigurata de ministru. Pe lângă ministru poate funcţiona un colegiu al ministrului, ca organ consultativ.Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor. (5) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat şi ale compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 4 (1) Unităţile aflate în subordinea şi, respectiv, sub autoritatea Ministerului Transporturilor sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Transporturilor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statelor de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului.  +  Articolul 5Reţeaua medicală a Ministerului Transporturilor asigura asistenţa medicală şi sanitară pentru întregul personal, inclusiv pentru pensionării din transporturi şi telecomunicaţii.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Transporturilor colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 7 (1) Ministrul transporturilor conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul transporturilor emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 8 (1) Pentru transportul personalului din aparatul propriu, Ministerul Transporturilor are în dotare un parc auto, normat conform reglementărilor în vigoare. (2) Pentru activităţile de inspecţie şi control care se desfăşoară pe întreg teritoriul tarii, Ministerul Transporturilor are în dotare un parc auto propriu de 13 autoturisme, stabilit conform anexei nr. 3.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,Hotărârea Guvernului nr. 452/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 22 septembrie 1995, se abroga. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1     MINISTERUL TRANSPORTURILOR                          ┌────────────────────────────────────────┐                          │ MINISTRU │                          └───────────────────┬────────────────────┘                                              │┌─────────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────┐│ CONSILIERI ├───────────┼───────────┤ DIRECŢIA GENERALĂ DE ││ │ │ │ STRATEGIE ŞI MANAGEMENT │└─────────────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────────┘                                              │┌─────────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────┐│ CONTROLUL MINISTRULUI ├───────────┼───────────┤ DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ │└─────────────────────────────────┘ │ │ ŞI RELAŢII BUGETARE │┌─────────────────────────────────┐ │ └───────────────────────────────────┘│ CONTROL FINANCIAR PROPRIU ├───────────┤ ┌───────────────────────────────────┐└─────────────────────────────────┘ ├───────────┤ DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ, │┌─────────────────────────────────┐ │ │ INVESTIŢII ŞI CONCESIUNI ││ DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ ŞI ├───────────┤ └───────────────────────────────────┘│ CONTENCIOS │ │ ┌───────────────────────────────────┐└─────────────────────────────────┘ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ DE INTEGRARE │┌─────────────────────────────────┐ ├───────────┤ EUROPEANĂ ŞI RELAŢII ││ DIRECŢIA GENERALĂ DE RELAŢII ├───────────┤ │ INTERNAŢIONALE ││ FINANCIARE EXTERNE │ │ └───────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────┘ │ ┌───────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────┐ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ MEDICALĂ ŞI ││ SERVICIUL PROBLEME SPECIALE ├───────────┼───────────┤ ASISTENŢĂ SOCIALĂ │└─────────────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────────┘                                              │           ┌──────────────────────┬───────────┴──────────┬───────────────────────┐┌──────────┴──────────┐┌──────────┴──────────┐┌──────────┴──────────┐┌───────────┴────────────┐│ SECRETAR DE STAT ││ SECRETAR DE STAT ││ SECRETAR DE STAT ││ SECRETAR DE STAT │├─────────────────────┤├─────────────────────┤├─────────────────────┤├────────────────────────┤│ DEPARTAMENTUL ││ DEPARTAMENTUL ││ DEPARTAMENTUL ││ DEPARTAMENTUL ││ TRANSPORTURILOR ││ TRANSPORTURILOR ││ AVIAŢIEI CIVILE ││TRANSPORTURILOR RUTIERE ││ FEROVIARE ││ NAVALE ││ ││ │└──────────┬──────────┘└──────────┬──────────┘└──────────┬──────────┘└───────────┬────────────┘           ├──────────┐ ├──────────┐ ├──────────┐ ├────────────┐┌──────────┴────────┐ │┌──────────┴────────┐ │┌──────────┴────────┐ │┌───────────┴──────────┐ ││ INSPECTORATUL │ ││ INSPECTORATUL ├┐││ INSPECTORATUL │ ││ INSPECTORATUL RUTIER ├┐││ FEROVIAR ├┐││ NAVIGAŢIEI CIVILE ││││ AVIAŢIEI CIVILE ├┐│└──────────────────────┘││└───────────────────┘││└───────────────────┘││└───────────────────┘││┌──────────────────────┐││┌───────────────────┐││┌───────────────────┐││┌───────────────────┐│││DIRECŢIA REGLEMENTĂRI ├┤││ DIRECŢIA DE ││││DIRECŢIA PORTURILOR││││ DIRECŢIA ││││ ŞI AUTORIZĂRI ││││ DEZVOLTARE ├┤││ ŞI NAVIGAŢIEI ├┤││ SERVICIILOR DE ├┼┘└──────────────────────┘│││ TRANSPORTURI ││││ MARITIME ││││ TRANSPORT AERIAN ││ ┌──────────────────────┐├┘│ FEROVIARE │├┘└───────────────────┘├┘└───────────────────┘│ │DIRECŢIA DE DEZVOLTARE├┤└───────────────────┘│ ┌───────────────────┐│ ┌───────────────────┐│ │ TRANSPORTURI RUTIERE ││┌───────────────────┐│ │DIRECŢIA DUNĂRII ŞI├┤ │ DIRECŢIA ││ └──────────────────────┘││ DIRECŢIA ││ │ CĂILOR NAVIGABILE ││ │AEROPORTURI, TRAFIC├┘ ┌──────────────────────┐││ REGLEMENTĂRI, ││ └───────────────────┘│ │ AERIAN ŞI │ │ SECRETARIATUL │││ CALITATEA ├┘ ┌───────────────────┐│ │ FACILITĂŢI │ │ CONSILIULUI │││ SERVICIILOR ŞI │ │ AGENTIA ZONELOR ├┘ └───────────────────┘ │ INTERMINISTERIAL ├┘│ AUTORIZĂRI │ │ LIBERE │ │ PENTRU SIGURANŢA │└───────────────────┘ └───────────────────┘ │ RUTIERĂ │                                                                     └──────────────────────┘  +  Anexa 2 UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea Ministerului Transporturilor
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    0123
    Unităţi subordonate Ministerului Transporturilor
           
    1.Aeroclubul RomânieiBugetul de statBucureşti
    2.Căpitănia Zonală ConstanţaBugetul de statConstanţa
    3.Căpitănia Zonală GalaţiBugetul de statGalaţi
    4.Căpitănia Zonală GiurgiuBugetul de statGiurgiu
    5.Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu SeverinBugetul de statDrobeta-Turnu Severin
    6.Căpitănia Zonală TulceaBugetul de statTulcea
    7.Grupul de Intervenţii şi Salvare NavalăBugetul de statConstanţa
     
    Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-7 pot utiliza un număr maxim de 1.880 de posturi.
           
    8.Spitalul nr. 1 Căi Ferate Witting BucureştiBugetul de statBucureşti
    9.Spitalul nr. 2 Căi Ferate BucureştiBugetul de statBucureşti
    10.Spitalul Căi Ferate IaşiBugetul de statIaşi
    11.Spitalul Căi Ferate Cluj-NapocaBugetul de statCluj-Napoca
    12.Spitalul Căi Ferate TimişoaraBugetul de statTimişoara
    13.Spitalul Căi Ferate PloieştiBugetul de statPloieşti
    14.Spitalul Căi Ferate GalaţiBugetul de statGalaţi
    15.Spitalul Căi Ferate ConstanţaBugetul de statConstanţa
    16.Spitalul Căi Ferate BraşovBugetul de statBraşov
    17.Spitalul Căi Ferate PaşcaniBugetul de statPaşcani
    18.Spitalul Căi Ferate SimeriaBugetul de statSimeria
    19.Spitalul Căi Ferate OradeaBugetul de statOradea
    20.Spitalul Căi Ferate CraiovaBugetul de statCraiova
    21.Spitalul Căi Ferate SibiuBugetul de statSibiu
    22.Spitalul Căi Ferate Drobeta-Turnu SeverinBugetul de statDrobeta-Turnu Severin
    23.Centrul de Medicină Preventivă BucureştiBugetul de statBucureşti
    24.Centrul de Medicină Preventivă Cluj-NapocaBugetul de statCluj-Napoca
    25.Centrul de Medicină Preventivă ConstanţaBugetul de statConstanţa
    26.Centrul de Medicină Preventivă BraşovBugetul de statBraşov
    27.Centrul de Medicină Preventivă GalaţiBugetul de statGalaţi
    28.Centrul de Medicină Preventivă IaşiBugetul de statIaşi
    29.Centrul de Medicină Preventivă TimişoaraBugetul de statTimişoara
    30.Centrul de Medicină Preventivă CraiovaBugetul de statCraiova
     
    Unităţile prevăzute la nr. crt. 8-30 pot utiliza un număr maxim de 6.751 de posturi.
           
    31.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă BucureştiExtrabugetarăBucureşti
    32.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuară ConstanţaExtrabugetarăConstanţa
    33.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluvială GalaţiExtrabugetarăGalaţi
    34.Oficiul Rutier Central - Servicii rutiere judeţene ca servicii publice descentralizateExtrabugetarăBucureşti
    35.Clubul Sportiv "Rapid"Extrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statBucureşti
     
    Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor (regii autonome)
           
    36.Administraţia Portului Constanţa   Constanţa
    37.Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi   Galaţi
    38.Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa   Constanţa
    39.Radionav Constanţa   Constanţa
    40.Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi   Galaţi
    41.Registrul Naval Român   Bucureşti
    42.Administraţia Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu   Giurgiu
    43.Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R.   Bucureşti
    44.Regia de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucureşti   Bucureşti
    45.Registrul Feroviar Român - REFER   Bucureşti
    46.Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian "Romatsa"   Bucureşti
    47.Aeroportul Arad   Arad
    48.Aeroportul Bacău   Bacău
    49.Aeroportul Baia Mare   Baia Mare
    50.Aeroportul Cluj-Napoca   Cluj-Napoca
    51.Aeroportul Caransebeş   Caransebeş
    52.Aeroportul Craiova   Craiova
    53.Aeroportul Internaţional Constanţa "Mihail Kogălniceanu"   Constanţa
    54.Aeroportul Iaşi   Iaşi
    55.Aeroportul Oradea   Oradea
    56.Aeroportul Satu Mare   Satu Mare
    57.Aeroportul Internaţional Timişoara   Timişoara
    58.Aeroportul Suceava   Suceava
    59.Aeroportul Sibiu   Sibiu
    60.Aeroportul Târgu Mureş   Târgu Mureş
    61.Aeroportul Tulcea   Tulcea
    62.Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa   Bucureşti
    63.Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni   Bucureşti
    64.Autoritatea Aeronautică Civilă Română   Bucureşti
    65.Administraţia Naţională a Drumurilor din România   Bucureşti
    66.Registrul Auto Român   Bucureşti
    67.Administraţia Zonei Libere Sulina   Sulina
    68.Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud   Constanţa
    69.Administraţia Zonei Libere Brăila   Brăila
    70.Administraţia Zonei Libere Galaţi   Galaţi
    71.Administraţia Zonei Libere Giurgiu   Giurgiu
   +  Anexa 3 DOTAREAMinisterului Transporturilor cu autoturisme pentru desfăşurarea activităţii specifice de inspecţie şi control şi consumul lunar de combustibil admis
         
    A.Numărul de autoturisme  
    1.Inspectoratul rutier5
    2.Inspectoratul aviaţiei civile2
    3.Inspectoratul feroviar3
    4.Inspectoratul navigaţiei civile3
         
    TOTAL: 13
    B.Consumul lunar de combustibil maxim admis pentru un autoturism:300 litri
  Nu se considera depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autoturisme aprobat fiecărei instituţii. ----------