HOTĂRÂRE nr. 1.249 din 21 octombrie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu şi a Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 27 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 2 martie 2009, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu şi structurile teritoriale ale GNM este de 1.228."2. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Structura organizatorică a comisariatelor regionale se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisarului general, iar statul de funcţii se aprobă prin decizie a comisarului general."3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Comisariatele regionale ale GNM sunt organizate ca structuri zonale la nivel de direcţii generale, cu competenţe limitate teritorial, care coordonează şi supraveghează activitatea comisariatelor judeţene din structura lor şi sunt conduse de un director coordonator, în condiţiile legii. Directorii coordonatori sunt ajutaţi de unul sau mai mulţi adjuncţi, în limita numărului de posturi. (2) Directorii din cadrul comisariatelor regionale au atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate pe întreg teritoriul regiunii. (3) Directorii coordonatori sunt ordonatori terţiari de credite şi îndeplinesc în această calitate toate atribuţiile legale care le revin pentru comisariatul regional respectiv. (4) Atribuţiile directorului coordonator al comisariatului regional şi ale directorilor adjuncţi prevăzuţi la alin. (1) se stabilesc prin decizie a comisarului general al GNM, cu respectarea condiţiilor legale în vigoare. (5) Comisarii din cadrul comisariatelor regionale au atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul regiunii, respectiv pe teritoriul fiecărui comisariat judeţean din structura lor."4. La anexa nr. 1, nota privind numărul maxim de posturi va avea următorul cuprins:"Numărul maxim de posturi: 1.228".5. La anexa nr. 12 "Numărul de autoturisme, ambarcaţiuni şi normele privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele şi ambarcaţiunile care aparţin Gărzii Naţionale de Mediu", punctul I va avea următorul cuprins:I. Număr de autoturisme
  Numărul maxim aprobat Consumul de carburanţi maxim aprobat
  340 400 litri/lună/autoturism
  10 400 litri/lună/autoutilitară
  6. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma "comisar regional" se înlocuieşte cu sintagma "director coordonator".
   +  Articolul II (1) Garda Naţională de Mediu şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului vor încheia, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, protocolul de predare-preluare privind personalul, patrimoniul şi fondurile corespunzătoare acestora, precum şi spaţiile de lucru necesare desfăşurării activităţii personalului transferat. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va asigura transferul a 50 de autoturisme şi 10 utilitare din dotare către Garda Naţională de Mediu. (3) Personalul preluat potrivit prevederilor alin. (1) se consideră transferat în condiţiile legii.  +  Articolul IIIMinisterul Mediului va introduce modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetelor instituţiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, pe baza protocolului de predare-preluare.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 31 mai 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 2 "Instituţiile publice cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, finanţate integral din bugetul de stat", nota va avea următorul cuprins:"NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute în prezenta anexă este de 1.848."2. La anexa nr. 3 "Parcul auto şi norma de consum lunar necesare desfăşurării activităţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, precum şi a structurilor din subordinea acesteia", numărul maxim de autovehicule se diminuează cu 50 de autoturisme şi 10 autoutilitare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Ministrul mediului, interimar,Dan Cârlan,secretar de statp. Ministrul muncii, familiei şiprotecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Szakal Andras ZsoltMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 21 octombrie 2009.Nr. 1.249.-------