ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 10 iulie 1997pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 14 iulie 1997  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1Se autorizeaza Banca Agricolă - S.A. sa întocmească bilanț contabil special, pe baza datelor contabile de la 31 martie 1997, în vederea asigurării restructurării activelor, respectiv a creditelor și a dobânzilor aferente, clasificate în categoria "pierdere", potrivit Normelor Băncii Naționale a României privind clasificarea creditelor și constituirea provizioanelor specifice de risc și luând în considerare prevederile prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2Creditele acordate pe baza contractelor încheiate înainte de 31 decembrie 1996 și dobânzile aferente clasificate în categoria "pierdere" vor fi evidentiate în conturi în afară bilanțului, vor fi urmărite în continuare de Banca Agricolă - S.A. pentru încasare și vor fi regularizate în bilanțul contabil special întocmit pe baza datelor contabile de la 31 martie 1997, devenind efective de la aceeași dată, și în limita valorilor înscrise în anexa*) care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, după cum urmează:--------------- Notă *) Anexa se comunică celor interesați.(1) Garanții acordate Băncii Agricole - S.A. de către împrumutați, a căror valoare va fi înscrisă în activul bilanțului Băncii Agricole - S.A., cu titlu de "Active în curs de realizare", la valoarea rămasă din cea înscrisă în contractele de credit și în actele de constituire a garanțiilor;(2) Diferența dintre valoarea nominală a creditelor și dobânzilor aferente, clasificate în categoria "pierdere", și valoarea rămasă a garanțiilor primite de Banca Agricolă - S.A. va fi regularizata în limita sumei de 2.700 miliarde lei și înlocuită în activul bilanțului Băncii Agricole - S.A., astfel:– cu titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor, în suma de 1.300 miliarde lei;– prin anularea din bilanțul Băncii Agricole - S.A. a soldului creditelor primite de la Banca Naționala a României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996, și a dobânzilor aferente. Banca Naționala a României va anula din creanțele sale sumele respective, care vor fi reflectate în conturi de decontări distincte, până la suportarea acestora pe rezultatele exercițiilor financiare ale anilor 1997 - 1999;– prin contribuția Fondului Proprietății de Stat, cu titlu de sprijin financiar, în suma de 500 miliarde lei, din care 300 miliarde lei până cel mai târziu la 31 august 1997, iar diferența de 200 miliarde lei, nu mai târziu de 31 decembrie 1997.(3) Depozitele clienților Băncii Agricole - S.A., inclusiv ale acționarilor, care beneficiază și de împrumuturi clasificate în categoria "pierdere", vor fi blocate începând cu data prezentei ordonanțe de urgență până la rambursarea creditelor respective.  +  Articolul 3(1) Ministerul Finanțelor va evidenția creditele și dobânzile astfel preluate, la nivelul sumei de 1.300 miliarde lei, potrivit art. 2 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență, într-un cont separat în cadrul datoriei publice, pe baza convenției încheiate cu Banca Agricolă - S.A.(2) Preluarea la datoria publică a sumelor rezultate ca diferența între valoarea nominală a creditelor și dobânzilor aferente, clasificate în categoria "pierdere", și valoarea garanțiilor primite de Banca Agricolă - S.A. se va efectua pe baza bilanțului contabil special, încheiat pe baza datelor contabile de la 31 martie 1997, aprobat de adunarea generală a acționarilor, și a anexelor privind creditele și dobânzile aferente pentru fiecare agent economic, întreaga responsabilitate a corectitudinii, realității și exactitatii sumelor preluate revenind Băncii Agricole - S.A.(3) Se exceptează de la preluare sumele datorate de Agenția Naționala a Produselor Agricole - R.A., prevăzute în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/1997, precum și creditele nerambursate și dobânzile restante, aferente suprafețelor agricole calamitate, reglementate prin Legea nr. 116/1996.(4) Se anulează garanțiile de stat emise de Ministerul Finanțelor către Banca Agricolă - S.A. pentru categoriile de credite și pentru dobânzile care fac obiectul art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, banca calculand, cu aceeași dată, provizioanele corespunzătoare.  +  Articolul 4(1) În cadrul Băncii Agricole - S.A. se va constitui un departament specializat, aflat în subordinea directa a președintelui Băncii Agricole - S.A., al cărui unic obiectiv va fi recuperarea "Activelor în curs de realizare."(2) Convențiile în executarea creanțelor, încheiate între Banca Agricolă - S.A. cu imprumutatii săi, și acțiunile inițiate de aceasta în vederea executării silite a creanțelor aflate sub incidența prezentei ordonanțe de urgență sunt scutite de plată taxei pe valoarea adăugată și a oricăror taxe de timbru.(3) Sumele obținute în plus prin recuperare față de valoarea evidențiată de Banca Agricolă - S.A. în conturi în afară bilanțului, potrivit art. 2 din prezenta ordonanță de urgență, se regularizează potrivit legii.  +  Articolul 5Contractele de credit încheiate între Banca Agricolă - S.A. și imprumutatii săi pentru creditele și dobânzile ce intra sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență constituie titluri executorii.  +  Articolul 6(1) Titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor se vor inregistra, pe baza convenției încheiate cu Banca Agricolă - S.A., la datoria publică interna, în temeiul bilanțului contabil special întocmit, vor fi negociabile și vor fi purtătoare de dobânda potrivit prospectului de emisiune.(2) Dobânzile aferente datoriei publice interne, constituite prin prezenta ordonanță de urgență, se vor plati în temeiul bilanțului contabil special, întocmit din sumele prevăzute cu aceasta destinație în bugetul de stat. (3) Titlul de stat este purtatorul unei dobânzi a carei rata se va situa la nivelul ratei dobânzii ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadența la 91 de zile, anterioară plății cuponului.(4) Ministerul Finanțelor va plăti la scadență valoarea nominală a titlurilor de stat, emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, Băncii Agricole - S.A. sau deținătorilor legali ai acestora, după caz.  +  Articolul 7(1) Se constituie Comitetul de supraveghere, format din reprezentanți ai Fondului Proprietății de Stat, ai Băncii Naționale a României și ai Ministerului Finanțelor.Prin ordin comun al conducătorilor celor trei instituții publice vor fi numiți reprezentanții acestora, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Fondul Proprietății de Stat, în consultare cu Banca Agricolă - S.A., va elabora, până la data de 31 august 1997, planul strategic de restructurare pe următorii 5 ani, cu avizul Ministerului Finanțelor și al Băncii Naționale a României. Până la data de 15 septembrie 1997 se va încheia contractul de management pentru implementarea planului strategic de restructurare.(3) Comitetul de supraveghere va urmări implementarea planului strategic de restructurare.(4) Periodic, Consiliul de administrație și conducerea executivă a Băncii Agricole - S.A. vor prezenta rapoarte către Comitetul de supraveghere privind îndeplinirea planului strategic de restructurare și a celorlalte obiective financiare și operationale ale Băncii Agricole - S.A.În condițiile în care Comitetul de supraveghere considera necesar, poate solicita și opinia unei societăți specializate de expertiza.  +  Articolul 8Ministerul Finanțelor va putea solicita Băncii Agricole - S.A. achitarea la scadenta a contravalorii titlurilor de stat, în anii în care aceasta va inregistra, potrivit bilanțului anual expertizat de o firma internationala de profil, o rata de adecvare a capitalului social mai mare de 10% și în limita surplusului realizat peste acest nivel.  +  Articolul 9În cazul privatizării Băncii Agricole - S.A., potrivit Legii nr. 83/1997, prin hotărâre a Guvernului, care va stabili condițiile privatizării, se vor reglementa și raporturile juridice dintre Ministerul Finanțelor, Fondul Proprietății de Stat, Banca Naționala a României și Banca Agricolă - S.A. privind sumele care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 10(1) Agenții economici, beneficiari ai creditelor, care intra sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, au obligația rambursarii acestora și a dobânzilor aferente.(2) Sumele încasate de Banca Agricolă - S.A. din rambursarea creditelor și a dobânzilor aferente, care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, vor fi evidentiate distinct în contabilitatea băncii, până la solicitarea regularizării de către Ministerul Finanțelor, Banca Naționala a României și Fondul Proprietății de Stat, în conformitate cu prevederile art. 8 și 9 din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Guvernatorul Băncii
  Naționale a României,
  Mugur Isărescu
  Președintele Consiliului
  de administrație al Fondului
  Proprietății de Stat,
  Sorin Dimitriu
  ---------------------