ORDONANTA nr. 43 din 28 august 1997privind regimul juridic al drumurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 29 august 1997  În temeiul art 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE  +  Secţiunea I Domeniul drumurilor  +  Articolul 1 (1) Regimul juridic al drumurilor reglementează în mod unitar administrarea drumurilor publice şi private.Administrarea drumurilor publice şi private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor. (2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică tuturor drumurilor publice şi, parţial, celorlalte drumuri deschise circulaţiei publice, definite la art. 4.  +  Articolul 2 (1) Drumurile fac parte din sistemul naţional de transport. (2) Drumurile sunt cai de comunicaţie terestra special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor. (3) Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare şi stationare, plantaţiile rutiere, indicatoarele de semnalizare rutiera şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, precum şi terenurile care fac parte din zona drumului, mai puţin zonele de protecţie. (4) De asemenea, sunt asimilate fiind parte din drum, clădirile de serviciu şi orice alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării sau exploatării drumurilor, inclusiv terenurile aferente.  +  Secţiunea a II-a Clasificarea şi încadrarea drumurilor  +  Articolul 3Din punct de vedere al destinaţiei drumurile se împart în: a) drumuri publice - obiective de utilitate publică destinate transportului rutier în scopul satisfacerii cerinţelor economiei naţionale, ale populaţiei şi de apărare a tarii; acestea aparţin proprietăţii publice; b) drumuri de utilitate privată - servesc activităţilor economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altora asemenea, de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizări de şantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.  +  Articolul 4Din punct de vedere al circulaţiei drumurile se împart în: a) drumuri deschise circulaţiei publice, care cuprind toate drumurile publice şi acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivele turistice ori alte obiective la care publicul are acces; b) drumuri închise circulaţiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces.  +  Articolul 5Din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, în ordinea importantei, drumurile publice se împart în următoarele categorii; a) drumuri de interes naţional, b) drumuri de interes judeţean; c) drumuri de interes local.  +  Articolul 6 (1) Drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale care asigura legătură capitalei tarii cu oraşele resedinte ale judeţelor, legăturile între acestea, precum şi cu ţările vecine, şi pot fi:- autostrăzi;- drumuri expres;- drumuri naţionale europene (E);- drumuri naţionale principale;- drumuri naţionale secundare. (2) Încadrarea în aceste categorii se face de către Ministerul Transporturilor, cu excepţia drumurilor naţionale europene, a căror încadrare se stabileşte potrivit acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (3) Propunerile de clasificare a drumurilor naţionale în categoria drumurilor naţionale europene (E) se face de către Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 7Drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene care asigura legăturile între:- municipiile resedinte de judeţ şi resedintele de comune, municipii oraşe, staţiuni balneoclimaterice şi turistice, porturi, aeroporturi, obiective importante legate de apărarea tarii şi obiective istorice importante;- oraşe şi municipii între ele.  +  Articolul 8Drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se afla şi cuprind: a) drumurile comunale care asigura legăturile între:- reşedinţa de comuna şi satele componente;- oraş şi satele care îi aparţin, precum şi alte sate; b) drumurile vicinale sunt drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora; c) strazile sunt drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: strada, bulevard, cale, chei, splai, sosea, alee, fundatura, ulita etc.  +  Articolul 9Strazile din localităţile urbane se clasifica în raport cu intensitatea traficului şi funcţiile pe care le îndeplinesc astfel: a) străzi de categoria I - magistrale, care asigura preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce traverseaza oraşul sau pe direcţia principala de legătură cu acest drum; b) străzi de categoria a II-a - de legătură, care asigura circulaţia majoră între zonele functionale şi de locuit; c) străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale şi le dirijeaza spre strazile de legătură sau magistrale; d) străzi de categoria a IV-a - de folosinţă locală, care asigura accesul la locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.  +  Articolul 10Strazile din localităţile rurale se clasifica în: a) străzi principale; b) străzi secundare.  +  Articolul 11Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate fără întrerupere în traversarea localităţilor, servind şi ca străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localităţilor se poate face numai cu acordul administraţiei drumului respectiv, în concordanta cu planul urbanistic aprobat.  +  Articolul 12Încadrarea în categorii functionale a drumurilor naţionale, judeţene şi comunale se face prin hotărâre a Guvernului, iar a drumurilor vicinale şi a strazilor prin hotărâre a consiliului judeţean sau local, după caz.  +  Articolul 13Propunerile de încadrare în drumuri naţionale şi judeţene se fac de către administratorii acestor categorii de drumuri, iar pentru drumurile comunale de către consiliile locale interesate, prin consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Promovarea propunerilor se face cu avizul Ministerului Transporturilor.  +  Capitolul II ADMINISTRAREA DRUMURILOR  +  Secţiunea I Suprafeţele de teren aferente drumurile publice  +  Articolul 14Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de protecţie.  +  Articolul 15Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elemente constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclisti, acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprijin şi alte lucrări de arta.  +  Articolul 16 (1) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiera, plantaţie rutiera sau pentru alte scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului sau pentru siguranţa circulaţiei. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilitatii în curbe şi intersectii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrările de consolidări ale terenului drumului şi alte asemenea. În afară localităţilor, limitele minime ale zonelor de siguranţă a drumurilor în cale curenta şi aliniament sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă. (2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă.  +  Articolul 17 (1) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, sa nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţa a traficului prin: a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător; b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace inzapezirea drumului sau sa împiedice vizibilitatea pe drum; c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifica regimul apelor subterane sau de suprafaţa.  +  Articolul 18Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi să permită instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra inzapezirii, fără a percepe vreo chirie, cu condiţia ca aceasta operaţie sa nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi sa nu producă degradari culturilor de pe aceste terenuri.  +  Articolul 19 (1) Zona strazilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi, pistele pentru ciclisti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, suprafeţele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare scurgerea apelor trebuie asigurata prin santuri amenajate. (2) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului. (3) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanta între gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale.  +  Secţiunea a II-a Administrarea drumurilor  +  Articolul 20Ministerul Transporturilor este organul administraţiei publice centrale care exercită prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul drumurilor naţionale.  +  Articolul 21Administrarea drumurilor naţionale se realizează de Administraţia Naţionala a Drumurilor, sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor se va aproba prin hotărâre de Guvern.  +  Articolul 22Administrarea drumurilor judeţene, drumurilor comunale, drumurilor vicinale şi strazilor se asigura de către consiliile judeţene sau locale, după caz.  +  Articolul 23Administrarea drumurilor de utilitate privată se face de către deţinătorii acestora.  +  Articolul 24Sectoarele de drumuri naţionale, judeţene şi comunale, incluzând lucrările de arta, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul resedintelor de judeţe şi municipiilor sunt în administrarea consiliilor locale respective.  +  Secţiunea a III-a Proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri  +  Articolul 25La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţă circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, conservarea şi protecţia mediului înconjurător şi de planurile de urbanism şi de amenajarea teritoriului aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele persoanelor handicapate şi de vârsta a treia.  +  Articolul 26Documentaţiile privind proiectarea construcţiei şi modernizării drumurilor se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu avizele prevăzute în Normele metodologice.  +  Articolul 27Amplasarea unor obiective economice sau de alta natura care implica modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unui drum public se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificările, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării construcţiilor.  +  Articolul 28 (1) Intersectiile între drumuri se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoriile drumurilor şi de traficul rutier, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrări sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate drumul pe care se desfăşoară traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersectiei. (2) Întreţinerea bretelelor de la intersectiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administraţiei drumului de categorie superioară. Dacă unul din drumuri este de utilitate privată, cheltuielile de întreţinere sunt în sarcina administratorului acestuia.  +  Articolul 29Amenajarea intersectiilor la acelaşi nivel între doua sau mai multe drumuri se face cu asigurarea priorităţii pentru circulaţia care se desfăşoară pe drumul de categorie superioară.  +  Articolul 30Realizarea unei noi intersectii la acelaşi nivel cu calea ferată sau modificarea unei asemenea intersectii cu calea ferată este în sarcina solicitantului lucrării.  +  Articolul 31La amenajarea intersectiilor între drumurile publice şi dintre acestea cu căile ferate se va obţine şi acordul Ministerului de Interne, prin direcţiile sale de specialitate.  +  Articolul 32Instalaţiile de semnalizare şi presemnalizare a trecerii la acelaşi nivel între drum şi calea ferată se realizează în funcţie de categoria drumului, traficul rutier, frecventa şi viteza de circulaţie a trenurilor.  +  Articolul 33 (1) Întreţinerea pasajelor denivelate este în sarcina administratorului caii de comunicaţie situate pe pasaj. (2) Întreţinerea trecerilor la acelaşi nivel, paza şi securitatea în limitele zonei de siguranţă a caii ferate revin deţinătorilor acestei cai. (3) Modificarea cotelor şi declivitatilor pe oricare dintre căile de comunicaţie care se intersectează atrage după sine obligaţia deţinătorului de a suporta costul lucrărilor necesare şi pe cealaltă cale de comunicaţie. (4) Pentru poduri, baraje, diguri şi altele asemenea, care cuprind părţi ale mai multor deţinători, sarcinile ce revin fiecăruia dintre aceştia se stabilesc de comun acord prin protocol.  +  Articolul 34Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia rutiera au obligaţia de a reglementa parcarea şi staţionarea pe străzi a vehiculelor. Parcarea se admite, de regula, în locuri special amenajate în afară benzilor de circulaţie şi trotuarelor, amplasate de comun acord cu Poliţia rutiera. Nu se admite parcarea pe benzile de circulaţie ale drumurilor naţionale şi judeţene.  +  Articolul 35În zonele protejate ale localităţilor se va urmări descurajarea sau interzicerea circulaţiei de tranzit, în condiţiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunzătoare, cu acordul administratorului drumului şi Poliţiei rutiere.  +  Articolul 36În funcţie de intensitatea traficului, drumurile publice vor fi prevăzute cu staţii amenajate în afară fluxului circulaţiei, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Amplasarea statiilor pentru aceste mijloace se stabileşte de administratorul drumului împreună cu Poliţia rutiera şi deţinătorii vehiculelor de transport în comun. Locurile de parcare şi refugiile de pe autostrăzi vor fi dotate cu utilităţi, telefonie pentru apel de urgenta şi grupuri sanitare.  +  Articolul 37Pe drumurile publice se vor aplica măsuri de protecţie a mediului pe baza studiilor de impact asupra mediului înconjurător.  +  Articolul 38Pentru descongestionarea traficului în localităţi, protecţia mediului înconjurător şi sporirea siguranţei circulaţiei pe reţeaua de drumuri naţionale şi judeţene, se va urmări, pe baza studiilor de trafic, realizarea unor drumuri de tranzit ocolitoare situate în afară intravilanului localităţilor. Accesul spre aceste drumuri se realizează numai prin intermediul unor artere magistrale care debuseaza în intersectii amenajate corespunzător volumelor de trafic.  +  Articolul 39Pe sectoarele de drumuri publice care traverseaza localităţi rurale, locuitorii sunt obligaţi sa întreţină şanţurile, rigolele, podetele de la intrările în curţi, plantaţiile şi trotuarele din dreptul locuinţelor şi a terenurilor pe care le deţin. Supravegherea îndeplinirii acestor obligaţii revine autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 40În vederea asigurării materialelor necesare construirii, modernizării, repararii şi întreţinerii drumurilor publice administratorii pot deschide şi exploata cariere, balastiere şi alte asemenea, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a IV-a Condiţii de exploatare a drumurilor  +  Articolul 41 (1) Drumurile trebuie să fie menţinute în starea tehnica corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă. (2) Limitele maxime ale tonajelor pe osie şi gabaritelor, presiunile specifice pe îmbrăcămintea drumului, precum şi condiţiile impuse vehiculelor admise în circulaţie pe drumurile publice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă. (3) Lista drumurilor publice cu limitele de tonaj admise pentru vehiculele de transport marfa va fi editata anual de Ministerul Transporturilor. (4) Limitele prevăzute de anexa nr. 2 pot fi majorate de Ministerul Transporturilor pe măsura executării unor lucrări de sporire a capacităţii portante pe anumite sectoare de drum. (5) Transportatorilor străini şi români li se aplică tarife de utilizare a drumurilor, în conformitate cu prevederile din acordurile bilaterale şi respectiv reglementările interne în vigoare, care se constituie în surse de finanţare a lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, reparaţii şi modernizare a drumurilor publice.  +  Articolul 42 (1) Transporturile ale căror tonaje pe osie şi/sau gabarite depăşesc limitele prevăzute în anexa nr. 2 se efectuează pe baza autorizaţiei speciale de transport emise de administratorul drumului. (2) În cazul în care pentru efectuarea unor asemenea transporturi sunt necesare lucrări de amenajare sau consolidare a drumurilor şi a lucrărilor de arta, precum şi modificarea instalaţiilor aeriene sau subterane de orice fel, acestea se suporta de beneficiarul transporturilor. (3) Pentru asemenea transporturi se aplică tarife în funcţie de tonajele pe osie şi totale, de dimensiunile autovehiculelor şi distanta parcursă, din care se constituie surse financiare pentru administrarea drumurilor.  +  Articolul 43Proiectarea, execuţia sau contractarea în ţara sau importul de vehicule, utilaje, agregate ori instalaţii cu mase şi/sau gabarite ce depăşesc limitele prevăzute în anexa nr. 2, se realizează cu avizul prealabil al Ministerului Transporturilor, în ceea ce priveşte posibilitatea de circulaţie şi de transport rutier.  +  Articolul 44Pe drumurile publice sunt interzise competitiile sportive fără avizul prealabil al administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere. Organizatorii poarta răspunderea şi iau toate măsurile pentru siguranţa traficului rutier şi redarea ulterioară a drumului pentru circulaţia publică, în condiţiile existente anterior organizării competitiei.  +  Articolul 45 (1) Drumurile deschise circulaţiei publice pot fi închise sau se pot institui restrictii de circulaţie în vederea executării unor lucrări, conform normelor stabilite de Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul de Interne. (2) Pentru protecţia unor sectoare de drumuri, administratorii acestora pot introduce restrictii cu caracter temporar privind sarcinile pe osii ale vehiculelor admise sa circule pe sectorul respectiv.  +  Articolul 46 (1) În cazul în care drumurile publice sunt afectate de calamitati naturale sau în alte cazuri de forta majoră, administratorii acestora vor lua de urgenta măsuri pentru restabilirea operativă a circulaţiei prin executarea de variante ocolitoare sau alte amenajări cu caracter provizoriu, după caz. (2) Atunci când aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1) necesita ocuparea temporară a unor terenuri situate în zona drumului sau în afară acesteia, administratorul va încheia procese-verbale cu autorităţile publice locale, urmând ca eventualele despăgubiri cuvenite celor afectaţi să se stabilească conform dispoziţiilor legale.  +  Secţiunea a V-a Aprobarea amplasarii de construcţii şi instalaţii în zona drumului public  +  Articolul 47Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.  +  Articolul 48 (1) În zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau instalaţii care nu aparţin drumului şi care periclitează siguranţa circulaţiei. (2) În zona mediana a autostrazilor se pot amplasa numai instalaţii destinate drumurilor şi siguranţei circulaţiei. (3) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au caracter de urgenta, se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obţină ulterior, în cazul în care construcţiile sau instalaţiile nu se demonteaza într-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului. (4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor prin amplasarea supraterana sau subterana a unor construcţii, instalaţii sau panouri publicitare acceptate de administraţia drumurilor, se aplică tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice. (5) Deţinătorii construcţiilor sau instalaţiilor acceptate sunt obligaţi să execute pe cheltuiala lor demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă aceste operaţii sunt impuse de modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public. (6) Administratorul drumului este obligat să-i înştiinţeze pe deţinători asupra lucrărilor prevăzute, după cum urmează:- cu cel puţin 12 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune mutarea ori modificarea, pentru construcţii autorizate cu caracter definitiv;- cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcţiilor acceptate cu caracter provizoriu.  +  Articolul 49Lucrările edilitare subterane se amplaseaza de regula în afară părţii carosabile a drumului public sau în galerii vizibile. Construcţia, repararea şi întreţinerea acestor lucrări se fac cu aprobarea administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 50 (1) Beneficiarul construcţiilor, instalaţiilor sau altor asemenea realizate în zona drumului fără respectarea condiţiilor din prezenta secţiune sau cu nerespectarea condiţiilor din actul de acceptare este obligat a le desfiinta sau a le muta, pe cheltuiala sa, în termenul stabilit de administrator. (2) În cazul nerespectării termenului fixat, administratorul drumului poate proceda la desfiinţarea sau mutarea lucrărilor pe cheltuiala beneficiarului.  +  Articolul 51Deţinătorii de construcţii sau instalaţii amplasate în zona drumului public sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora spre a asigura estetica, protejarea drumului şi siguranţa circulaţiei.  +  Articolul 52 (1) Traseele noi de drumuri publice se stabilesc pe baza documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate în condiţiile legii. (2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accese sau orice alte intervenţii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului public.  +  Secţiunea a VI-a Cai de acces la drumurile publice  +  Articolul 53 (1) Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile publice se face potrivit legislaţiei în vigoare, de către cei interesaţi, cu acordul prealabil al administratorului drumului public şi al Poliţiei rutiere. (2) Repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile publice sunt în sarcina celor care le deţin.  +  Articolul 54Căile de acces realizate fără acordul administratorului drumului public şi al Poliţiei rutiere, precum şi căile de acces neutilizate vor fi desfiinţate de cei care le deţin, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice în zona drumului public.  +  Capitolul III DOBÂNDIREA SAU FOLOSIREA UNOR TERENURI  +  Articolul 55Dobândirea terenului necesar pentru executarea unor lucrări noi, modernizări, corectii de trasee, reabilitări, largiri de drumuri publice se face prin modurile admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauza de utilitate publică.  +  Articolul 56 (1) Pentru rectificari de traseu, de comun acord cu proprietarul terenului, se poate transmite prin schimb dreptul de proprietate asupra terenului ocupat de traseul vechi al drumului. Drumul vechi rămâne în circulaţie până la deschiderea pentru trafic a traseului rectificat, administratorul drumului fiind obligat sa achite noului proprietar chiria ternului ocupat. (2) În situaţia în care proprietarul terenului primit în schimb doreşte redarea acestuia în circuitul agricol, amenajările aferente sunt în sarcina administratorului drumului. (3) Dacă terenul necesar rectificarii traseului se dobândeşte prin cumpărare sau expropriere pentru cauza de utilitate publică, terenul ocupat de drumul vechi, rămas liber în urma dării în folosinţă a noului traseu, devine proprietatea publică a statului sau a administraţiei publice locale, după caz.  +  Articolul 57 (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a măsurătorilor şi studiilor necesare lucrărilor privind drumul public au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Excepţie fac terenurile aparţinând obiectivelor Ministerului Apărării Naţionale şi zonelor de siguranţă ale acestora, pentru care se solicita, în prealabil, acordul acestuia. Înştiinţarea asupra începerii acestor activităţi se face prin afişare la sediul consiliului local cu cel puţin 7 (şapte) zile înainte. Se interzice persoanelor abilitate cu efectuarea măsurătorilor sau studiilor ca prin activitatea lor sa cauzeze vreun prejudiciu terenurilor sau bunurilor aflate pe acestea. (2) Dacă pentru efectuarea măsurătorilor sau studiilor sunt necesare modificări asupra terenului, administratorul drumului va conveni, în prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modificări şi, după caz, asupra modalităţilor şi cuantumului despăgubirilor.  +  Capitolul IV CONDUCEREA, COORDONAREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII DE DRUMURI  +  Articolul 58Ministerul Transporturilor coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic întreaga reţea de drumuri. În aceasta calitate are următoarele atribuţii: a) asigura administrarea drumurilor publice de interes naţional; b) elaborează şi urmăreşte aplicarea şi actualizarea planului director la nivel naţional privind dezvoltarea reţelei rutiere, ca parte integrantă a schemei reţelei naţionale de transport, cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului; c) stabileşte strategia privind dezvoltarea unitară şi echilibrata a întregii reţele de drumuri publice şi utilizarea fondurilor bugetare şi extrabugetare destinate pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea acestora, în scopul satisfacerii nevoilor economice, sociale şi de apărare; d) elaborează studii de sistematizare, prognoze şi proiecte de program pentru dezvoltarea şi optimizarea reţelei de drumuri publice; e) elaborează, în condiţiile legii, programe anuale şi de perspectiva privind construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor de interes, naţional şi, împreună cu consiliile judeţene şi municipale, programele finanţate din Fondul special al drumurilor pentru drumurile judeţene şi comunale; f) elaborează norme privind proiectarea, construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea drumurilor şi, împreună cu Ministerul de Interne, norme privind siguranţa traficului pe drumurile deschise circulaţiei publice şi le supune aprobării potrivit prevederilor legale; g) elaborează studii şi programe privind lucrările destinate îmbunătăţirii siguranţei circulaţiei pe drumurile publice; h) elaborează studii şi programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnica a drumurilor, de evoluţie a traficului şi de stabilire a ordinii de proprietate pentru lucrările de drumuri; i) elaborează norme privind organizarea controlului propriu de calitate în domeniul drumurilor; j) asigura o conceptie unitară privind asimilarea de utilaje şi echipamente specifice, aplicarea de tehnologii noi şi eficiente, agrementate conform legii, în proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri.  +  Articolul 59În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 58, Ministerul Transporturilor elaborează reglementări obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care deţin drumuri în administrare sau în proprietate, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind autonomia administraţiei publice locale şi dreptul de proprietate.  +  Articolul 60 (1) Conducerea activităţii de proiectare, execuţie, modernizare, reparare, întreţinere, exploatare şi administrare a drumurilor judeţene, comunale, vicinale şi strazilor revine autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 25. (2) Pentru proiectarea şi modernizarea strazilor care constituie părţi componente ale drumurilor naţionale este necesar avizul prealabil al Ministerului Transporturilor.  +  Capitolul V SANCŢIUNI  +  Articolul 61 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii care, potrivit legii penale, constituie infracţiuni: a) încălcarea prevederilor art. 17 (2), şi 52 (2) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 3.000.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 16 (2), 27, 33 (2), 41 (2), 42 (1), 43, 44, 47, 48 (2) şi (5), 49, 51, 53 (1) şi (2) şi ale art. 54 se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Dacă contravenientul este persoana juridică, cuantumul amenzii prevăzut la alin. (1) se tripleaza.  +  Articolul 62 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 61 alin. (1) şi (2) se face de către: a) personalul din Ministerul Transporturilor şi din unităţile subordonate acestuia, împuternicit în acest scop; b) personalul împuternicit din aparatul propriu al consiliilor judeţene, consiliilor locale şi unităţilor de specialitate subordonate acestora; c) ofiţerii şi subofiterii de poliţie.  +  Articolul 63 (1) Prevederile art. 61 se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. (2) Prevederile art. 25 alin. (1) şi ale art. 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor nu se aplică în cazul proiectării, construirii şi modernizării drumurilor, precum şi amplasarii unor construcţii în zona drumurilor.  +  Articolul 64Sancţiunile prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în buna stare a drumurilor publice se aplică şi persoanelor juridice, caz în care cuantumul amenzii se dublează.  +  Articolul 65Cuantumurile amenzilor prevăzute la art. 61 pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul VI DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE  +  Articolul 66Dispoziţiile prevăzute la art. 2-4, 23, 25, 29, 33, 34, 41, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 55 şi la art. 61 se aplică şi drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.  +  Articolul 67În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Ministerul Transporturilor va elabora normele privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea drumurilor publice, care vor fi actualizate şi puse de acord cu prevederile legislaţiei în domeniu din ţările Uniunii Europene, prin reglementări la nivel de standarde şi norme tehnice elaborate.  +  Articolul 68Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 69Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1998. Pe aceeaşi dată se abroga Legea drumurilor nr. 13/1974, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 107 din 31 iulie 1974, Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea şi realizarea arterelor de circulaţie în localităţile urbane şi rurale, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, publicată în Buletinul Oficial, nr. 136 din 27 decembrie 1975, cu modificările ulterioare şi prevederile referitoare la drumuri din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 257/1959 privind rationalizarea folosirii terenurilor situate de-a lungul căilor ferate şi drumurilor, precum şi orice prevederi contrare. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministrul de interne,Teodor Zaharia,secretar de statMinistru delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernului şi a DepartamentuluiAdministraţiei Publice Locale,Remus Opris  +  Anexa 1LIMITELE ZONELOR DRUMURILOR a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:* 1,50 m de la marginea exterioară a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;* 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;* 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;* 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m. b) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului următor:
             
    Categoria drumuluiAutostrăziDrumuri naţionaleDrumuri judeţeneDrumuri comunale
    Distanţa de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului (m)50222018
   +  Anexa 2                      TONAJE, GABARITE ŞI PRESIUNI    A) Limitele maxime ale tonajelor pe osii:
             
    Categorii de drumuri din punct de vedere al sistemului rutierTipul de osieDistanţe între axele alăturate (m)
    < 1,40<= 2,00> 2,00
    Drumuri modernizate, europene (E) şi alte drumuri deschise traficului greu conform listei aprobate de Ministerul Transporturilorsimplă:     10,0
    dublă (tandem):   16,0  
    triplă (tridem):22,0    
    Alte drumuri modernizatesimplă:     8,0
    dublă (tandem):   14,5  
    triplă (tridem):20,0    
    Drumuri pietruitesimplă:     7,5
    dublă (tandem):   12,0  
    triplă (tridem):16,5  
  Se considera osia dubla (tandem) combinatia de doua axe având distanta între ele de cel mult 2,0 m. La greutăţi inegale pe axe, tonajul pe axa cea mai încărcată ce face parte din tandem nu trebuie să depăşească tonajul maxim admis pe osia simpla pentru categoria de drum respectiva (10,0 t; 8,0 t; respectiv 7,5 t).Se considera osia tripla (tridem) combinatia de trei axe având distanta între ele de cel mult 1,40 m, iar masa pe doua axe alăturate făcând parte din tridem nu trebuie să depăşească tonajul maxim admis pe osia dubla (cu aceeaşi distanta între axe) pentru categoria de drum respectiva. Pentru osii multiple constituite din mai mult de trei axe, alăturate, masa pe orice grup de axe alăturate nu trebuie să depăşească tonajul maxim admis pe osia astfel constituită (în funcţie de distanta între axe) pentru categoria de drum respectiva.Presiunea specifică pe îmbrăcămintea drumului nu trebuie să depăşească 6,0 daN/cmp pentru osia nemotoare şi 7,0 daN/cmp pentru osia motoare.B) Tonaje totale maxime admise pentru vehicule sunt următoarele:
       
    Autovehicule:  
    - cu două axe, având distanţa între axe:  
    * mai mică de 4,0 m ................................................16,0 t
    * egală sau mai mare de 4,0 m ......................................17,0 t
    - cu trei axe ........................................................22,0 t
    - cu patru axe .......................................................24,0 t
    - autobuz articulat cu trei axe ......................................26,0 t
    Remorci:  
    - cu două axe, având distanţa între axe:  
    * mai mică de 4,0 m ................................................16,0 t
    * egală sau mai mare de 4,0 m ......................................17,0 t
    - cu trei axe ........................................................22,0 t
    Combinaţii de vehicule:  
    - autotractor cu şa şi semiremorcă:  
    * cu trei axe.......................................................30,0 t
    * cu patru axe, având distanţa între axe:  
    - sub 2,0 m ........................................................34,0 t
    - egală sau mai mare de 2,0 m ......................................36,0 t
    * cu cinci şi şase axe (indiferent de distanţele între axe) ........40,0 t
    - autotren (autovehicul+remorcă=total patru axe) .....................34,0 t
    * combinaţie având cinci sau mai multe axe .........................40,0 t
  C) Dimensiunile maxime de gabarit (inclusiv incarcatura) sunt următoarele:latime .......................................................... 2,50 mNOTĂ:Prin excepţie, pentru vehicule frigorifice având caroseria izoterma cu pereţi grosi se admit lăţimi de max. 2,6 m.
       
    înălţime .............................................................4,00 m
    lungimi:  
    - vehicul fără remorcă ..............................................12,00 m
    - remorcă ...........................................................12,00 m
    - vehicul articulat .................................................16,50 m
    - autobuz sau troleibuz articulat ...................................18,00 m
    - autovehicul cu remorcă (autotren) .................................18,35 m
    - tramvai ...........................................................30,00 m
  NOTĂ:Fiecare vehicul sau combinaţie de vehicule în mişcare trebuie să se poată înscrie pe o suprafaţa inelara cu raza exterioară de 12,50 m şi o raza interioară de 5,30 m.Distanta între axa articulatie şi limita posterioară a unui vehicul articulat nu trebuie să depăşească 12,00 m. ------------