HOTĂRÂRE nr. 1.083 din 23 septembrie 2009pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei și a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 26 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei și a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 28 ianuarie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREprivind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei și documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor2. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1Insigna și documentele de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor sunt prevăzute în anexa nr. 3.3. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.4. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 ”Legitimația de serviciu și insigna personalului militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor”, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 23 septembrie 2009.Nr. 1.083.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2008)
  LEGITIMAȚIA DE SERVICIU ȘI INSIGNA
  personalului militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor
  1. Legitimația de serviciu a personalului militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor este documentul oficial care atestă calitatea de cadru militar în activitate și va fi folosită pentru declinarea calității numai în exercitarea atribuțiilor de serviciu.2. Legitimația de serviciu este confecționată în sistem duplex (față-verso), cu următorul conținut:a) față - în partea de sus, central, rândul întâi ”ROMÂNIA”; rândul al doilea ”MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR”; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru, stema României; în partea de jos, stânga, ”LEGITIMAȚIE”, sub aceasta se scrie gradul militar, iar pe următoarele două rânduri se înscriu numele, prenumele tatălui și prenumele titularului; în partea de jos, dreapta, se aplică fotografia color a titularului, cu dimensiunile de 3 x 3 cm;b) verso - în partea de sus, central, rândul întâi "INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE"; pe rândul al doilea, unitatea din care face parte titularul; pe rândul al treilea, central, data emiterii legitimației; în centru, sigla Inspectoratului General de Aviație, încadrată stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimației; sub numărul legitimației, după caz, în raport cu nivelul de acces aprobat pentru titularul legitimației, funcția "MINISTRUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR" și semnătura scanată a ministrului administrației și internelor, pentru treapta de acces general, respectiv funcția "INSPECTOR GENERAL" și semnătura scanată a inspectorului general, pentru treptele de acces limitat; în partea de jos, sub sigla unității, central, se consemnează valabilitatea legitimației; pe rândul următor, codul numeric personal al titularului, iar pe ultimul rând, treapta de acces aprobată pentru titularul legitimației.3. Modelul legitimațiilor de serviciu, precum și cromatica specifică a acestora sunt prevăzute în figurile nr. 1-3.4. Insigna atestă împreună cu legitimația de serviciu prevăzută la art. 1 calitatea de cadru militar în activitate din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor.5. Insigna este prevăzută cu sistem de fixare prin lamela metalică pe articolele de îmbrăcăminte, pe centura sau pe suportul de piele aferent, în care se poate introduce și legitimația de serviciu.6. Fața insignei conține următoarele elementele:a) elementele de identificare comune sunt următoarele:a^1) în partea de sus se află drapelul tricolor, iar pe culoarea galbenă a acestuia este înscris "ROMÂNIA";a^2) în partea din mijloc este prevăzută sigla Inspectoratului General de Aviație;a^3) în partea de jos, pe plăcuța dreptunghiulară, sunt înscrise seria formată din 1-4 litere, care reprezintă identificarea alfabetică a unității din care face parte titularul, și numărul insignei format din maximum 4 cifre, care reprezintă identificarea numerică a cadrului militar;b) elementele de identificare specifice sunt următoarele:b^1) insigna este confecționată din aliaj neferos pe fond albastru, având înscris, în partea de sus, central, "ROMÂNIA", pe fondul galben al tricolorului; în partea centrală, sigla Inspectoratului General de Aviație, înconjurată pe părțile laterale cu frunza de laur și frunza de stejar, de culoare galbenă, și în partea de jos, "INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE", de culoare galbenă.7. Modelul insignei este prevăzut în figura nr. 4.8. Figurile nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta anexă.
  ------