ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 10 iulie 1997pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 14 iulie 1997   +  Articolul IDecretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 3 septembrie 1996, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) au dreptul, cu începere de la 1 august 1997, la o indemnizație lunară de 60.000 lei pentru fiecare an de detenție, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu pensionate.(2) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c), d) și e) au dreptul, cu începere de la 1 august 1997, la o indemnizație lunară de 30.000 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie, de domiciliu obligatoriu sau de strămutare în alte localități, indiferent dacă sunt sau nu pensionate.(3) În funcție de evoluția prețurilor și a tarifelor, indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, o dată cu indexarile celorlalte pensii.(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) beneficiază, în mod gratuit și prioritar, de asistența medicală și medicamente, atât în tratament ambulatoriu, cat și pe timpul spitalizarilor.2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Soțul (sotia) celui decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, deportati sau prizonieri, are dreptul la o indemnizație lunară de 40.000 lei neimpozabila, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Prevederile art. 1-7 se aplică, după caz, de către conducerile unităților la care sunt încadrați cei în cauza, de către direcțiile de muncă și protecție socială sau de către consiliile locale, pe baza hotărârilor comisiilor pentru aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, emise până la data de 30 iulie 1997.4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Beneficiază de prevederile prezentului decret-lege și persoanele care întrunesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b), chiar dacă au domiciliul în străinătate, în condițiile în care și-au păstrat cetățenia română.(2) Stabilirea acestor drepturi se poate face de către oficiile juridice ale direcțiilor generale de muncă și protecție socială, cu consultarea conducerii centrale a Asociației Foștilor Deținuți Politici din România - A.F.D.P.R. și numai pe bază de documente prezentate în original, din care să rezulte clar perioadele de detenție.(3) Drepturile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) se acordă de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 41/1997, dar nu mai mult de un an înainte de data înregistrării cererii la direcțiile generale de muncă și protecție socială.5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra umanității sau celor în cazul cărora s-a dovedit ca au desfășurat o activitate fascista în cadrul unei organizații sau miscari de acest fel.6. După articolul 14 se introduce articolul 14^1, care va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14^1Direcțiile de muncă și protecție socială, prin oficiile juridice proprii, sunt obligate, atunci când sunt sesizate sau din proprie inițiativă, sa verifice drepturile acordate, până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 41/1997, beneficiarilor Decretului-lege nr. 118/1990.7. Articolul 18 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute în prezentul decret-lege se vor depune la comisiile: centrala, județene sau a municipiului București, după caz, până la data de 30 iulie 1997.8. Articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Ministerul Finanțelor va introduce în structura bugetului de stat pe anul 1997 modificările ce decurg din aplicarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 41/1997.  +  Articolul IIArticolul 4 alineatul 2, articolele 8, 9, 11, 13, 15, 16 și 17 din Decretul-lege nr. 118/1990 se abroga la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIIDecretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 3 septembrie 1996, cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Dan Radu Rusanu,
  secretar de stat
  -----------------