HOTĂRÂRE nr. 1.208 din 7 octombrie 2009privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A. prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 23 octombrie 2009  În scopul aplicării măsurilor privind aviația civilă, respectiv pentru asigurarea unui management competitiv, cuprinse în Programul de guvernare pentru perioada 2009-2012, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Parlamentului nr. 31/2008 pentru acordarea încrederii Guvernului, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se înființează Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A. de la data înregistrării în registrul comerțului, sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., care se dizolvă, potrivit legii.(2) Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A., denumită în continuare Compania, este societate comercială pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și în conformitate cu actul constitutiv prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Sursele de finanțare se asigură din venituri proprii, sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, fonduri externe nerambursabile, acordate în condițiile legii, precum și forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite, toate acordate în conformitate cu legislația în vigoare privind datoria publică și cu respectarea regulamentelor comunitare privind ajutorul de stat.(3) Compania are sediul central în orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E, județul Ilfov.  +  Articolul 2(1) În cadrul Companiei, Aeroportul Internațional Henri Coandă - București și Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu funcționează ca puncte de lucru.(2) Compania poate înființa filiale și sucursale, potrivit legii.  +  Articolul 3(1) Capitalul social inițial al Companiei este de 143.772.150 lei, integral subscris și vărsat la data constituirii Companiei, fiind deținut în proporție de 80% de statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, și în proporție de 20% de Fondul Proprietatea.(2) Capitalul social inițial este împărțit în 14.377.215 acțiuni nominative, fiecare având valoarea nominală de 10 lei, deținute după cum urmează:a) 11.501.772 acțiuni de către statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;b) 2.875.443 acțiuni de către Fondul Proprietatea.(3) Fuziunea se va face la valoarea nominală a acțiunilor deținute de cele două societăți.(4) Capitalul social al Companiei, organizată conform prevederilor art. 1, se constituie prin preluarea capitalului social al Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A., precum și al Societății Naționale "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., conform situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2008 și actualizate potrivit prevederilor legale.(5) Bunurile proprietate publică a statului, reprezentând piste de decolare-aterizare, căi de rulare, platforme de îmbarcare-debarcare, precum și terenurile de sub acestea, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea societăților comerciale care fuzionează, se preiau în concesiune de către Companie, care se subrogă în toate drepturile și obligațiile acestora, potrivit legii.(6) Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regăsește în valoarea capitalului social al Companiei.(7) Bunurile aparținând domeniului privat al statului, aflate în folosința Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. potrivit legii, își păstrează regimul juridic în Companie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(8) Terenurile aflate în proprietatea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. și a Societății Naționale "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. trec în proprietatea Companiei, potrivit legii.  +  Articolul 4(1) Compania are ca obiect principal de activitate: efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, gestionare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor de siguranță și securitate pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.(2) Compania va putea efectua orice alte operațiuni și activități legale necesare realizării obiectului său de activitate.  +  Articolul 5(1) Cheltuielile de capital ale Companiei, aferente patrimoniului propriu, se asigură din surse proprii, credite interne și/sau externe și din alte surse atrase, potrivit legii.(2) Finanțarea programelor de investiții aeroportuare, aprobate de către Guvern până la data înființării Companiei, se asigură din surse proprii, credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform legislației în vigoare, cu respectarea regulamentelor comunitare privind ajutorul de stat.(3) Crearea de noi bunuri proprietate publică, dezvoltarea și modernizarea celor existente în scopul extinderii și modernizării activității Companiei se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Obiectivele de investiții respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.(4) Bunurile proprietate publică a statului, rezultate în urma finalizării programelor de investiții aprobate de Guvern până la data înființării Companiei, precum și alte bunuri de natura proprietății publice nou-create sau rezultate în urma dezvoltării sau/și modernizării celor existente se concesionează acesteia în condițiile legii.  +  Articolul 6Compania poate pune la dispoziție, în mod gratuit, spații și utilități necesare instituțiilor statului care desfășoară nemijlocit activități în cadrul perimetrelor aeroportuare conform prevederilor legale specifice, în limitele stabilite de comun acord prin contracte încheiate între aceste instituții și Companie.  +  Articolul 7(1) Compania este condusă de adunarea generală a acționarilor.(2) Adunarea generală a acționarilor are atribuții și competențe stabilite prin statut, conform legii.(3) Interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de împuterniciții mandatați de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, unul dintre aceștia fiind numit la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 8(1) Compania este administrată de consiliul de administrație ai cărui membri sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni, membrii consiliului de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al Companiei.(3) Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia sunt stabilite prin actul constitutiv.  +  Articolul 9(1) Compania preia elementele de activ și pasiv pe baza situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2008, precum și toate drepturile și obligațiile Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. și ale Societății Naționale "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. și se substituie în toate litigiile în curs ale acestora.(2) Predarea-preluarea elementelor de activ și de pasiv între Compania Națională "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. și Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., pe de o parte, și Companie, pe de altă parte, se face pe bază de protocoale încheiate între părți în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Obligațiile de plată ale societăților comerciale care fuzionează, cu scadență după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se transferă Companiei și se asigură conform condițiilor și perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare, precum și cu respectarea legislației în vigoare privind datoria publică.(4) Pentru creditele interne și externe contractate de Compania Națională "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. și Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., se vor încheia protocoale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În același termen, pentru creditele garantate de stat, Compania are obligația să încheie cu Ministerul Finanțelor Publice, în calitatea acestuia de garant, acte juridice prin care preia drepturile și obligațiile Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A., rezultate din convențiile de garantare încheiate de aceasta cu Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 10(1) Personalul salariat de la Compania Națională "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. și Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. se preia de Companie de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform legii.(2) Contractele colective de muncă și contractele individuale de muncă încheiate de unitățile care fuzionează potrivit art. 1 rămân în vigoare până la încheierea noului contract colectiv de muncă, respectiv a noilor contracte individuale de muncă, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 11La data înmatriculării la oficiul registrului comerțului a Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A. se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 522/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A., cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 7 septembrie 1998, și Hotărârea Guvernului nr. 524/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 8 septembrie 1998.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
  Mihai Constantin Șeitan,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 7 octombrie 2009.Nr. 1.208.  +  ANEXĂACT CONSTITUTIVal Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A.