ORDONANTA nr. 41 din 28 august 1997privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 29 august 1997  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, al art. 64 alin. 2 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, al Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile şi al art. 1, lit. h), din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de transport pe căile ferate din România, anexa la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 60 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.Pe aceeaşi dată se abroga: Decretul nr. 2171 din 29 iulie 1929 privind aprobarea Regulamentului de transport al Căilor Ferate Române, publicat în Monitorul Oficial nr. 189 din 27 august 1929 şi prevederile referitoare la utilizarea mijloacelor feroviare din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 425 din 8 mai 1975 publicată în Buletinul Oficial nr. 44 din 10 mai 1975 privind aprobarea Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea utilizării mijloacelor de transport feroviare, auto şi pe apa, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 3În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor, pe baza propunerilor Companiei Naţionale "Căile Ferate Române", va emite norme de aplicare a Regulamentului de transport pe căile ferate din România. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-TariceanuRegulamentul de transport pe căile ferate din România  +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul şi sfera de aplicare1.1. Regulamentul are ca obiect stabilirea normelor cu privire la drepturile, obligaţiile şi răspunderile transportatorilor feroviari şi clienţilor în efectuarea transporturilor pe căile ferate din România.1.2. Regulamentul se aplică expeditiilor transporturilor publice de călători, bagaje, mărfuri şi alte bunuri care se executa de transportatori feroviari autorizaţi în România.1.3. Transporturile publice feroviare se executa pe bază de contract de transport.În traficul intern contractul de transport se încheie şi se executa în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale reglementărilor în vigoare.Contractul de transport în traficul internaţional se încheie şi se executa în conformitate cu acordurile, convenţiile şi înţelegerile internaţionale la care România este parte.1.4. Dacă interesul public sau nevoile exploatării cer, calea ferată poate decide ca:1.4.1. - serviciul şi traficul să fie suspendate total sau parţial;1.4.2. - unele expeditii să fie excluse de la transport sau primite numai în anumite condiţii;1.4.3. - anumite expeditii să se bucure de prioritate.Aceste măsuri trebuie făcute publice.1.5. În caz de necesitate, transporturile militare se vor efectua neintrerupt.  +  Articolul 2Înţelesul termenilor folosiţi în prezentul Regulament este arătat în anexa.  +  Articolul 3Răspunderea caii ferate pentru agenţii săi3.1. Calea ferată este răspunzătoare de greşelile sau abuzurile comise de agenţii aflaţi în serviciul ei, precum şi de cele ale altor persoane care participa, din dispoziţia ei, la executarea unui transport cu care s-a însărcinat.3.2. În cazul în care, la cererea celui interesat, agenţii caii ferate sau alte persoane întocmesc documente de transport fac traduceri sau alte servicii care nu cad în sarcina caii ferate, se considera ca lucrează în contul şi pe răspunderea persoanei interesate pentru care fac aceste servicii.3.3. Calea ferată nu răspunde de bagajele încredinţate în staţii şi trenuri unor persoane care nu fac parte din categoria celor prevăzute la art. 3.1.  +  Articolul 4Tarife. Înţelegeri speciale4.1. La stabilirea şi aplicarea tarifelor caii ferate se are în vedere acoperirea costurilor şi obţinerea unui minim de profit, în condiţiile de performanţă şi constrângeri financiare conform reglementărilor legale în vigoare.4.2. Tarifele de transport se modifica conform criteriilor stabilite prin lege.4.3. Preţul prestaţiei de transport se stabileşte conform tarifului caii ferate valabil în momentul încheierii contractului de transport. Tariful caii ferate trebuie să conţină elementele necesare pentru calculul tarifelor de transport şi a celor accesorii, precum şi, dacă este cazul, condiţiile de convertire a valutei.4.4. Calea ferată va elabora tarife directe formate din cumularea tarifelor fiecărei cai ferate (transportatori feroviari autorizaţi), care vor sta la baza stabilirii preţului transporturilor şi a lichidării conturilor dintre căile ferate.4.5. Tarifele căilor ferate se publică în Buletinul comercial CFR şi se aplică în aceleaşi condiţii, uniform tuturor clienţilor. Tarifele pentru călători sunt aduse la cunoştinţa publică şi prin alte mijloace de informare în masa, inclusiv prin afişare în staţii.4.6. Calea ferată acorda reduceri tarifare în baza unor acte normative cu asigurarea compensărilor aferente de către autoritatea, agentul, respectiv organizaţia care a solicitat reducerea.4.7. Calea ferată poate stabili condiţii care comporta reduceri de tarife sau alte avantaje, în condiţiile legii.La aceleaşi condiţii calea ferată asigura un tratament asemănător.Calea ferată poate acorda reduceri tarifare în scopuri comerciale.4.8.Calea ferată este în drept sa perceapă şi alte sume neprevăzute în tarife, ca urmare a unor costuri provocate de clienţi, efectuate de aceasta în timpul transportului. Aceste costuri trebuie justificate şi decontate separat pe documentul de transport, anexându-se documentele justificative.4.9. Tarifele caii ferate intră în vigoare după publicare.4.10. Tarifele, normele şi instrucţiunile de serviciu nu pot deroga de la Regulament.  +  Articolul 5Cursul de schimb al monedelorÎn condiţiile aplicării tarifelor (tarife de import-export, transport internaţional şi altele similare), care, potrivit legii, se pot incasa în valută, calea ferată trebuie să facă public, conform art. 4.5, cursul de schimb la care efectuează convertirea sumelor în moneda străină şi acceptarea la plata a monedelor străine.  +  Articolul 6Sesizări6.1. Sesizările clienţilor care necesita rezolvari operative se adresează şefului statiei, respectiv şefului de tren, în caz ca trenul este în mers. Aceştia sunt obligaţi sa ia măsurile de rezolvare care se impun în limita competentelor lor.6.2. Sesizările publicului se pot adresa verbal sau în scris şi se înregistrează în registrul de sesizări care se afla în fiecare statie.6.3. Calea ferată va răspunde în scris petitionarului în termen de 30 de zile.  +  Articolul 7Răspunderea în caz de accident nuclearCalea ferată este scutită de răspunderea ce îi revine potrivit Regulamentului, când paguba a fost cauzată de un accident nuclear şi dacă, în aplicarea legilor şi regulamentelor care reglementează răspunderea în domeniul energiei nucleare, cel care exploatează o instalatie nucleara sau o altă persoană care îl substituie sunt răspunzători de aceasta paguba.  +  Titlul II Transportul călătorilor şi bagajelor  +  Capitolul 1 Transportul călătorilor  +  Articolul 8Condiţiile de acceptare la transport8.1. Calea ferată efectuează transporturile de călători conform Regulamentului atâta timp cat:8.1.1. - călătorul se conformează prezentului Regulament, tarifelor şi dispoziţiilor caii ferate făcute publice;8.1.2. - transportul este posibil cu agenţii şi mijloacele de transport disponibile care permit satisfacerea nevoilor regulate ale traficului;8.1.3. - transportul nu este împiedicat de împrejurări pe care calea ferată nu le poate evita şi a căror inlaturare nu depinde de ea.  +  Articolul 9Persoane excluse la transport. Admiterea condiţionată9.1. În tren şi în statie nu se admit sau pot fi evacuate:9.1.1. - persoanele în stare de ebrietate sau drogate, acelea care prin comportare deranjeaza pe ceilalţi călători sau care produc vătămări materialului rulant sau care nu respecta prevederile prezentului Regulament. Aceste persoane nu au dreptul la restituirea costului călătoriei şi a tarifelor plătite pentru transportul bagajelor lor;9.1.2. - persoanele care din cauza de boala sau din alte cauze incomodeaza pe ceilalţi călători, în afară de cazul când călătoresc contra plata într-un compartiment întreg. Persoanele care s-au imbolnavit pe parcurs trebuie să fie transportate până la prima statie, unde li se acordă ingrijirile necesare. Acestor persoane li se restituie diferenţa dintre tarifele plătite şi cele aferente pentru parcursul efectuat, atât pentru legitimatia de călătorie, cat şi pentru bagaj, în condiţiile prevăzute la art. 33;9.1.3. - persoanele care insulta personalul caii ferate aflat în timpul serviciului. Acestora li se întocmeşte proces-verbal de contravenţie.9.2. Transportul bolnavilor contagiosi se reglementează prin instrucţiuni comune ale caii ferate şi ale instituţiei de stat însărcinată cu ocrotirea sănătăţii publice.  +  Articolul 10Mersul terenurilor şi suspendarea circulaţiei trenurilor10.1. Călătorii se transporta cu trenuri prevăzute în mersul trenurilor publicat şi afişat la staţii, cu trenuri suplimentare, cu vagoane suplimentare sau cu trenuri special comandate, necuprinse în mersul trenurilor.10.2. Calea ferată trebuie să aducă la cunoştinţa publicului întreruperea circulaţiei trenurilor prin mass-media şi afişare în staţii.10.3. Întârzierea trenurilor se aduce la cunoştinţa publicului prin anunţuri afişate în staţii sau transmise prin instalaţiile de amplificare existente.10.4. Condiţiile în care pot fi utilizate anumite trenuri, vagoane sau servicii se prevăd în mersul trenurilor şi, după caz, în normele uniforme privind transporturile.10.5. Când din cauza întârzierii trenului, călătorul nu prinde trenul de legătură pentru continuarea călătoriei, calea ferată este obligată sa-l transporte cu bagajele sale, fără a percepe noi tarife, cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior, pe aceeaşi ruta sau pe alta ruta, astfel ca acesta sa ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mica.10.6. În cazul suspendării circulaţiei unui tren, dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din statia de pornire, iar călătorul nu doreşte sa continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute, calea ferată este obligată sa-l aducă înapoi la statia de plecare, cu primul tren în circulaţie, fără plata, restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanta neefectuata.10.7. Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată înaintea plecării din statia de pornire, călătorii vor plati tarifele aferente rutei ocolitoare.10.8. În cazul când linia s-a întrerupt într-un punct, calea ferată va organiza, pe cat posibil, un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din statia de pornire.10.9. Călătorul poate renunţa la călătorie sau amana călătoria dacă prezintă legitimatia pentru viza de neutilizare în termenul prevăzut în normele uniforme privind transporturile. Dacă se întrebuinţează un tren sau servicii cu tarife mai mari, călătorul va plati diferenţa de tarif.10.10. Prin aceste dispoziţii nu se prelungeşte durata legitimatiilor de călătorie al căror timp de întrebuinţare este determinat prin normele uniforme privind transporturile.  +  Articolul 11Legitimatiile de călătorie şi durata valabilităţii lor11.1. Orice legitimatie de călătorie trebuie să conţină menţiunile prevăzute în normele uniforme privind transporturile.11.2. Legitimatiile de călătorie se obţin de la staţii, agenţii, de la agenţi autorizaţi, precum şi de la personalul de tren, în condiţiile stabilite de calea ferată.11.3. Tarifele pentru legitimatiile de călătorie obţinute de la agenţii, agenţi autorizaţi şi de la personalul de tren pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din staţii, în condiţiile legii.11.4. Călătorul trebuie să verifice pe loc, la primirea legitimatiei de călătorie dacă aceasta corespunde cererii sale.11.5. Revinderea legitimatiilor de călătorie nu este permisă. Legitimatiile de călătorie găsite în aceste cazuri vor fi anulate, iar călătorii vor fi consideraţi şi trataţi ca fără legitimatie de călătorie.Persoanele neautorizate care revand legitimatii de călătorie vor fi tratate drept contravenienti.11.6. Cedarea legitimatiilor de călătorie altor persoane care nu au dreptul la acestea este interzisă. Legitimatiile găsite în aceasta situaţie sunt reţinute de personalul de tren; călătorii în cauza vor fi consideraţi şi trataţi fără legitimatie de călătorie.11.7. Calea ferată va face publice, conform art. 4.5, normele de utilizare şi duratele de valabilitate ale legitimatiilor de călătorie.  +  Articolul 12Ocuparea şi rezervarea locurilor12.1. Călătorul poate ocupa loc în tren, respectând dreptul la clasa şi serviciile oferite de legitimatia sa de călătorie.12.2. La trenurile cu regim de rezervare a locurilor călătorul poate ocupa numai locurile înscrise în legitimatia de călătorie.12.3. Modalităţile de rezervare a locurilor în trenuri sunt reglementate de calea ferată şi aduse la cunoştinţa publicului călător prin mersul de tren.12.4. În condiţiile stabilite prin norme uniforme, călătorul poate să utilizeze un loc la o clasa superioară, servicii superioare sau un tren de categorie superioară celor indicate pe bilete sau poate cere sa i se modifice itinerarul.12.5. Călătorul care nu poate obţine loc şi nu consimte sa calatoreasca în picioare are dreptul sa ceara restituirea tarifului de transport, amânarea călătoriei sau plata diferenţei pentru călătoria la o clasa superioară.12.6. La trenurile fără regim de rezervare, totuşi, în condiţiile normelor uniforme, se pot rezerva compartimente întregi.  +  Articolul 13Reduceri din tarifele de călători13.1. Copiii până la vârsta de 5 ani împliniţi pentru care nu se cere un loc separat, se transporta gratuit, fără legitimatie de călătorie.13.2. Copiii până la vârsta de 10 ani împliniţi plătesc 50% din tariful de transport şi din suplimentul de tren, având drept la loc separat. La trenurile cu locuri rezervate plătesc şi tariful integral al tichetului.13.3. Calea ferată poate acorda şi alte reduceri, reglementate prin tarife şi aduse la cunoştinţa publicului călător prin publicare, conform art. 4.5.13.4. Nici o reducere acordată de calea ferată nu se mai poate aplica legitimatiilor de călătorie care se bucura deja de o reducere din tariful întreg.13.5. Călătorii care beneficiază de reduceri trebuie să prezinte la cererea organului de control dovada ca pot beneficia de reducerile respective.  +  Articolul 14Dreptul la transport14.1. Călătorul trebuie să posede o legitimatie de călătorie valabilă la data, trenul, clasa şi serviciul utilizat, obţinută conform reglementărilor caii ferate. Celor care contravin acestei prevederi calea ferată nu le recunoaşte nici un drept, de nici o natura, şi nu răspunde de nici o dăuna ce eventual ar suferi.14.2. Călătorul este obligat sa păstreze legitimatia de călătorie asupra sa în tot timpul călătoriei şi sa o prezinte pentru verificare, la cerere, personalului de tren sau agentului caii ferate împuternicit în acest scop.14.3. Legitimatiile de călătorie care prezintă modificări necertificate de calea ferată nu sunt valabile şi sunt retrase de agenţii caii ferate.14.4. Călătorul care nu prezintă, în tren, o legitimatie de călătorie valabilă este obligat sa plătească tariful de taxare în tren. În cazul în care refuza plata tarifului de taxare în tren este contravenient şi tratat potrivit legii.14.5. Călătorii contravenienti care nu pot fi legitimati pentru întocmirea procesului-verbal de contravenţie se predau Corpului gardienilor feroviari sau organelor de poliţie, pentru identificare.14.6. Verificarea legitimatiilor de călătorie, în tren, în timpul stationarii în staţii se reglementează prin normele uniforme privind transporturile.  +  Articolul 15Întreruperea călătoriei15.1. Legitimatia de călătorie da dreptul, de regula, la o singura întrerupere a călătoriei de maximum 24 ore de la plecarea trenului cu care a sosit călătorul sau de la plecarea primului tren de legătură de acelaşi rang. Excepţiile sunt prevăzute în normele uniforme.15.2. Condiţiile în care se acordă întreruperea călătoriei sunt reglementate prin normele uniforme.  +  Articolul 16Reguli pentru călători16.1. Călătorii sunt obligaţi să se conformeze Regulamentului.16.2. Călătorilor li se interzic următoarele fapte:16.2.1. - călătoria pe acoperisul vagoanelor, pe scări, pe tampoane, între vagoane şi în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor;16.2.2. - urcarea şi călătoria în trenuri speciale, de marfa, de lucru, în vagoane cu afectare anumită afişată pe ele, în vagoane de bagaje, de mesagerie, de coletărie, poştale şi în cabina locomotivei;16.2.3. - fumatul în vagoane, sali de asteptare, holuri, cu excepţia locurilor unde fumatul este permis şi acest lucru este afişat;16.2.4. - urcarea sau coborârea din vehicule în mişcare, aplecarea în afară sau rezemarea de uşi, respectiv deschiderea uşilor în timpul mersului trenului;16.2.5. - aruncarea obiectelor pe ferestrele sau uşile vagoanelor;16.2.6. - urcarea sau coborârea obiectelor şi persoanelor pe ferestrele vagoanelor;16.2.7. - deteriorarea vagoanelor, clădirilor sau instalaţiilor prin distrugere sau sustragere a pieselor sau dotărilor din inventarul acestora;16.2.8. - neeliberarea locului ocupat în vagon, care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimatia de călătorie;16.2.9. - exercitarea comerţului în trenuri sau în staţii fără autorizaţie eliberata de calea ferată;16.2.10. - lipirea de afişe în trenuri sau în staţii fără acordul scris al caii ferate;16.2.11. - traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători;16.2.12. - intrarea sau staţionarea în incinta unităţilor acolo unde accesul publicului este interzis prin afişe sau pictograme corespunzătoare;16.2.13. - apelarea la mila călătorilor sau practicarea de jocuri de noroc în trenuri sau unităţi de cale ferată;16.2.14. - tulburarea liniştii călătorilor prin producerea de zgomote;16.2.15. - provocarea de scandal în trenuri sau în incinta unităţilor de cale ferată;16.2.16. - refuzul călătorilor consumatori de a părăsi vagonul restaurant după ora de închidere a acestuia;16.2.17. - actionarea semnalului de alarma sau a franei de mana pentru motive nejustificate de un pericol iminent pentru siguranţa trenului sau a călătorilor;16.2.18. - murdarirea vehiculelor şi a spaţiilor afectate publicului, inclusiv a celor dintre linii, scrierea sau desenarea neautorizata pe pereţii vagoanelor sau ai clădirilor caii ferate, dezlipirea fără drept a afiselor;16.2.19. - transportul în vagoanele de călători a obiectelor sau substanţelor inflamabile, explozibile, radioactive, otravitoare şi rau mirositoare care, potrivit legii şi reglementărilor caii ferate, nu sunt permise la transport;16.2.20. - prejudicierea intereselor celorlalţi călători, împiedicarea liberei circulatii a publicului în trenuri şi staţii, încălcarea normelor de protecţie a mediului şi contra incendiilor.16.3. Călătorilor care contravin prevederilor de mai sus, calea ferată nu le recunoaşte nici un drept, de nici o natura, şi nu răspunde de nici o dăuna ce eventual ar suferi.16.4. Călătorul care prin faptele sale a adus prejudicii de orice fel caii ferate este obligat la plata despăgubirilor prevăzute în tarife.16.5. Constatarea abaterilor de la regulile de călătorie se face de către agenţii autorizaţi de calea ferată, sau organele de ordine publică şi se sancţionează conform legii.  +  Articolul 17Bagaje de mana17.1. Călătorul poate să ia cu el în vagoanele de călători, în mod gratuit, obiecte uşor de purtat (bagaje de mana). Bagajele de mana (valize, pachete şi altele asemănătoare) trebuie să fie uşor de manipulat, bine ambalate, astfel încât sa nu fie posibila scurgerea conţinutului, avarierea sau murdarirea vagoanelor sau incomodarea celorlalţi călători.17.2. Fiecare călător dispune, pentru bagajele sale de mana, doar de spaţiul situat deasupra locului pe care îl ocupa sau de un spaţiu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. Greutatea totală a bagajelor de mana admisă pentru fiecare loc ocupat este de 30 kg.17.3. În vagoanele de călători nu pot fi introduse ca bagaje:17.3.1. - materiile şi obiectele excluse de la transportul de bagaje;17.3.2. - obiectele de natura sa stânjenească sau sa incomodeze călătorii ori sa cauzeze o paguba călătorilor sau caii ferate;17.3.3. - obiectele interzise prin actele normative ale autorităţilor administrative;17.3.4. - vietatile, potrivit art. 18.17.4. Calea ferată are dreptul să se asigure, în prezenta călătorului, de natura obiectelor introduse în vagoanele de călători şi în statie. Dacă nu este posibil să se identifice persoana care a luat cu ea obiectele supuse verificării, calea ferată efectuează verificarea în prezenta Corpului gardienilor feroviari sau a organelor de poliţie.17.5. Supravegherea obiectelor pe care călătorul le ia cu el în vagon revine acestuia.17.6. Călătorul este răspunzător de orice paguba cauzată de obiectele şi vietatile pe care le ia cu el în vagon.17.7. Aceste dispoziţii nu influenţează răspunderea pe care o poate avea calea ferată potrivit art. 34.17.8. Bagajele de mana care depăşesc limitele de mai sus se predau ca bagaje înregistrate la vagonul de bagaje sau la magazia statiei de plecare.  +  Articolul 18Transportul vietatilor în vagoanele de călători18.1. Animalele, păsările, reptilele, pestii, insectele vii nu se pot lua în vagoanele de călători.18.2. Excepţiile de la art. 18.1 sunt prevăzute prin normele uniforme.18.3. Călătorul răspunde de prejudiciile produse de vietatile luate cu el în vagon. Aceasta dispoziţie nu influenţează răspunderea pe care o poate avea calea ferată potrivit art. 34.  +  Articolul 19Avarierea şi murdarirea vagoanelor sau a instalaţiilorCălătorul este obligat sa despăgubească calea ferată pentru daunele cauzate prin avarierea sau murdarirea vagoanelor sau a instalaţiilor, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 20Alte forme de contractare a transporturilor de călători20.1. Calea ferată poate să ofere publicului vagoane şi trenuri special comandate, altele decât cele publicate în mersul trenurilor, în condiţiile prevăzute în normele uniforme.20.2. Calea ferată poate face servicii de transport integrate şi cu alte mijloace de transport.  +  Capitolul 2 Transportul bagajelor înregistrate  +  Articolul 21Transportul bagajelor înregistrate. Trenurile care transporta bagaje21.1. Calea ferată efectuează orice transport de bagaje cu condiţia ca:21.1.1. - bagajele sa apartina unui călător care poseda legitimatie de călătorie şi care solicită deplasarea acestora până la destinaţia prevăzută în legitimatie;21.1.2. - bagajele sa îndeplinească prevederile din Regulament şi din tarif;21.1.3. - transportul să fie posibil cu personalul şi mijloacele de transport prevăzute în mersul trenurilor;21.1.4. - transportul sa nu fie împiedicat de împrejurări pe care calea ferată nu le poate evita şi a căror inlaturare nu depinde de ea.21.2. Calea ferată transporta bagaje înregistrate numai cu trenurile de călători prevăzute cu vagoane de bagaje. Aceste trenuri sunt publicate în mersul trenurilor.21.3. Asigurarea şi interesul la eliberare a bagajelor înregistrate sunt reglementate prin normele uniforme.  +  Articolul 22Obiecte admise la transport cu trenurile de călători22.1. Bagajele înregistrate admise la transport sunt obiecte destinate scopurilor călătoriei, conţinute în cufere, geamantane, panere, valize, saci de voiaj, cutii sau alte ambalaje de acest fel, precum şi aceste ambalaje.22.2. În cazul când servesc pentru uzul călătorului, sunt admise la transport:22.2.1. - fotolii portative sau pe roti pentru bolnavi;22.2.2. - carucioare pentru copii;22.2.3. - instrumente muzicale în cutii sau în huse;22.2.4. - materiale pentru reprezentatiile artiştilor cu condiţia ca impachetarea, volumul şi greutatea să permită să fie ridicate şi aşezate uşor în vagonul de bagaje;22.2.5. - instrumente de inginerie până la 4 metri lungime şi unelte de lucru manual;22.2.6. - biciclete şi motorete cu un loc, cu condiţia ca accesoriile lor să fie demontate şi rezervorul de benzina să aibă robinet de golire şi să fie complet gol;22.2.7. - saniute, schiuri, vele şi alte materiale sportive care pot fi transportate ca bagaje;22.2.8. - cufere cu esantioane, animale sau păsări închise în custi sau colivii care prezintă garanţii privind soliditatea şi nu constituie un pericol pentru personalul de serviciu şi alte obiecte care nu servesc pentru uzul personal al călătorului, prevăzute în normele uniforme privind transporturile.  +  Articolul 23Obiecte excluse de la transport ca bagajeSunt excluse de la transport:23.1. - obiectele care sunt excluse sau condiţional admise, în lipsa condiţiilor impuse la transport pe calea ferată prin normele tehnice interne sau internaţionale;23.2. - obiectele al căror transport este interzis prin dispoziţii de ordin sanitar, veterinar, fitosanitar, fiscal, vamal şi administrativ sau prin restrictii de trafic ale caii ferate.  +  Articolul 24Înregistrarea şi transportul bagajelor24.1. Înregistrarea şi expedierea bagajelor se fac pentru primul tren care transporta bagaje numai dacă au fost predate cu cel puţin 15 minute înainte de plecare.24.2. Înregistrarea bagajelor se face la cererea călătorului, în baza legitimatiei de călătorie valabilă cel puţin până la destinaţia bagajelor şi pe itinerarul prevăzut în legitimatie. Calea ferată nu răspunde pentru indicarea eronată a parcursului pentru expediţia de bagaje.24.3. Tariful de transport al bagajelor trebuie să fie plătit la înregistrare.  +  Articolul 25Recipisa de bagaje25.1. La înregistrarea bagajelor se eliberează călătorului o recipisa de bagaje.25.2. Recipisa trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute în normele uniforme privind transporturile.  +  Articolul 26Starea de prezentare, ambalajul şi marcarea bagajelor26.1. Bagajele a căror stare, mod de prezentare sau ambalare sunt necorespunzătoare sau care prezintă semne evidente de avarii pot fi refuzate de calea ferată.Dacă le accepta la transport, calea ferată face o menţiune corespunzătoare pe recipisa de bagaje. Acceptarea de către călător a recipisei de bagaje cu o astfel de menţiune este considerată ca o dovadă ca exactitatea acestei menţiuni a fost recunoscută de călător.26.2. Bagajele trebuie să poarte etichete cu numele şi adresa expeditorului şi destinatarului, precum şi statia de destinaţie, amplasate pe colet într-un loc vizibil, bine fixate, scrise fără a se putea şterge, clar, nepermitand nici o confuzie.26.3. Inscripţiile vechi trebuie să fie inlaturate de călător. Dacă acest serviciu se face de calea ferată, călătorul va plati tariful aferent.26.4. Calea ferată poate refuza bagajele care nu îndeplinesc condiţiile de la art. 26.2 şi 26.3.  +  Articolul 27Răspunderea călătorului. Verificarea. Tarif suplimentar27.1. Călătorul este răspunzător de toate consecinţele nerespectării prevederilor din articolele 22, 23 şi 26.27.2. Calea ferată are dreptul, în caz de indicii de încălcare a prevederilor legale, sa verifice dacă conţinutul bagajelor corespunde normelor. Călătorul trebuie să fie invitat sa asiste la verificare. Dacă acesta nu se prezintă sau dacă nu poate fi găsit, verificarea trebuie să fie facuta în prezenta gardienilor feroviari ori a organelor de poliţie, sau a doi martori străini de calea ferată.27.3. Dacă se constata o încălcare a condiţiilor legale de transport, călătorul trebuie să plătească cheltuielile ocazionate de verificare şi/sau tariful aferent. În cazul încălcării articolelor 22 şi/sau 23, precum şi pentru falsa declarare de conţinut sau de greutate, calea ferată percepe tariful suplimentar, inclusiv plata diferenţei dintre tariful de transport şi despăgubirea pentru eventualele prejudicii.  +  Articolul 28Eliberarea28.1. Eliberarea bagajelor se face în schimbul predării recipisei de bagaje şi, dacă este cazul, în schimbul achitării tarifelor care grevează expediţia.28.2. În statia de eliberare, sunt asimilate cu eliberarile către deţinătorul recipisei:28.2.1. - remiterea bagajelor autorităţilor vamale sau agenţilor economici comisionari, în locurile lor de expediţie sau în depozitele lor;28.2.2. - încredinţarea pentru păstrare de animale vii unui terţ.28.3. Deţinătorul recipisei de bagaje poate cere eliberarea în statia de destinaţie, după sosirea trenului cu care bagajele trebuiau să fie transportate, de îndată ce a trecut timpul necesar pentru punerea lor la dispoziţie, precum şi dacă este cazul, pentru îndeplinirea formalităţilor cerute de organele vamale sau de alte autorităţi administrative.28.4. În cazul când nu se prezintă recipisa de bagaje, calea ferată nu este obligată sa elibereze bagajele decât aceluia care justifica dreptul sau. Dacă aceasta dovada pare insuficienta, calea ferată poate cere depunerea unei garanţii în lei sau valuta.28.5. Bagajele se eliberează în statia pentru care au fost înregistrate. La cererea deţinătorului recipisei, facuta în timp util, dacă împrejurările permit şi dacă prescripţiile vamale sau ale altor autorităţi administrative nu se opun la aceasta, bagajele pot fi restituite în staţiile de plecare sau din parcurs în schimbul predării recipisei de bagaje.28.6. Deţinătorul recipisei, căruia bagajele nu îi sunt eliberate în conformitate cu art. 28.3, poate cere să se certifice pe recipisa data şi ora la care el a cerut eliberarea.28.7. În momentul eliberării, la cererea celui îndreptăţit, calea ferată trebuie să procedeze la verificarea bagajelor în prezenta sa, în vederea constatării unei pagube invocate de el. Cel îndreptăţit poate refuza primirea bagajelor, în cazul când calea ferată nu da curs cererii sale.Rezervele făcute de călător, dacă şi-a primit totuşi bagajele sale, n-au nici un efect dacă nu sunt confirmate în scris de calea ferată.28.8. Bagajele care nu se reclama în termen de 30 de zile socotite de la data sosirii pot fi utilizate de calea ferată în interes propriu sau pot fi valorificate prin licitaţie, pentru sumele obţinute fiind aplicabile prevederile art. 75.8. Dacă conţinutul bagajelor este supus alterarii sau poate provoca eventuale vătămări, calea ferată este în drept sa dispună vânzarea sau distrugerea, după caz, şi înaintea expirării termenului de 30 de zile.28.9. Dacă bagajele nu se ridica în termen de 24 de ore de la sosire, acestea vor fi supuse la tarife de magazinaj, pentru timpul ce depăşeşte acest termen.  +  Articolul 29Constatarea pierderilor şi avarierii expeditiilor de bagaje29.1. Pierderile parţiale sau avariile descoperite sau presupuse de calea ferată sau cele invocate de cel îndreptăţit se constata conform prevederilor art. 75. Calea ferată face cercetările şi comunică rezultatul celui interesat.29.2. Pierderile totale ale bagajelor se cercetează de calea ferată. În acest scop expeditorul sau destinatarul, după caz, trebuie să depună la calea ferată o descrierea cat mai exactă posibil a expeditiei de bagaje.  +  Articolul 30Alte forme de contractare a transporturilor de bagajeCalea ferată poate oferi călătorilor şi alte forme de contractare a transporturilor de bagaje, stabilite prin normele uniforme privind transporturile.  +  Capitolul 3 Dispoziţii comune pentru transportul călătorilor şi bagajelor  +  Articolul 31Îndeplinirea formalităţilor administrativeCălătorul trebuie să se conformeze normelor vamale, fiscale, de poliţie şi ale autorităţilor administrative, atât în ceea ce priveşte persoana sa, cat şi pentru bagajele sale de mana şi înregistrate, respectiv pentru animalele şi păsările pe care le ia cu el. El trebuie să asiste la controlul bagajelor sale, în afară excepţiilor prevăzute în legi şi alte acte normative. Calea ferată nu este răspunzătoare faţă de călător, de prejudiciul rezultat din faptul ca acesta nu tine seama de aceste obligaţii.  +  Articolul 32Informarea călătorilor. Mersul trenurilor32.1. Calea ferată trebuie să afiseze la loc vizibil, în staţii, mersul trenurilor şi tarifele pentru călători.32.2. În staţiile cu trafic de călători important trebuie să existe ghiseu de informaţii, panouri de informaţii care afişează suplimentar compunerea trenurilor, principalele legături între trenuri şi alte informaţii utile călătorului.32.3. Trenurile care circulă cu ordin special, care se pun şi se retrag din circulaţie în condiţiile stabilite de calea ferată se afişează în spaţiul rezervat mersului de tren.  +  Articolul 33Restituiri de tarife33.1. Tariful de transport se restituie în totalitate sau parţial când:33.1.1. - legitimatia de călătorie nu a fost utilizata sau a fost utilizata parţial;33.1.2. - datorită lipsei de loc, legitimatia a fost utilizata într-o clasa sau un tren de categorie inferioară celor menţionate pe legitimatie;33.1.3. - bagajele înregistrate au fost retrase la statia de primire sau eliberate într-o statie din parcurs în cazul când călătorul are dreptul la restituirea tarifelor de călătorie.33.2. În situaţia de la art. 33.1.1. restituirea tarifului plătit poate fi cerută sub rezerva scaderilor prevăzute în normele uniforme. În cazul legitimatiilor de călătorie neutilizate sau utilizate parţial, motivate de cauza de moarte, boala, accidentarea călătorului, reţinerea de către autorităţi şi alte situaţii similare trebuie dovedite de călător cu acte.33.3. Restituirea totală sau parţială se face în conformitate cu reglementările în vigoare aduse la cunoştinţa publicului călător.33.4. În cazurile prevăzute la art. 33.1.1. şi 33.1.2. este necesară viza de neutilizare în condiţiile stabilite prin normele uniforme.33.5. Limitele maxime privind restituirile se stabilesc sub forma de suma pe kilogram masa, pe colet sau pe alte unităţi cantitative şi se prevăd în tarife.  +  Capitolul 4 Răspunderea caii ferate în caz de moarte sau de ranire a călătorilor  +  Articolul 34Baza răspunderii34.1. Calea ferată răspunde de paguba care rezultă din moartea, ranirea sau orice alta vătămare a integrităţii fizice sau mintale a unui călător, provocate printr-un accident în legătură cu exploatarea feroviara produs în timpul în care călătorul se afla în vehicule, intra sau iese din acestea.34.2. Calea ferată este, de asemenea, răspunzătoare de paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială sau din avarierea obiectelor pe care călătorul victima a unui astfel de accident le avea fie asupra sa, fie cu el ca bagaje de mana, inclusiv animale şi păsări.34.3. Calea ferată este scutită de aceasta răspundere:34.3.1. - dacă accidentul a fost provocat de împrejurări străine de exploatare, pe care calea ferată, cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv, nu le putea evita şi ale căror consecinţe nu le putea preveni;34.3.2. - total sau parţial, în măsura în care accidentul se datorează vinei călătorului sau unei comportări a acestuia care nu este conformă cu comportarea normală a călătorilor;34.3.3. - dacă accidentul se datorează comportamentului unui terţ pe care calea ferată, cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv, nu îl putea evita şi ale cărui consecinţe nu le putea inlatura.34.4. Regulamentul nu inlatura răspunderea pe care o poate avea calea ferată pentru cazurile neprevăzute la art. 34.1.  +  Articolul 35Daune-interese în caz de moarte35.1. În caz de moarte a călătorului, daunele-interese cuprind:35.1.1. - cheltuielile necesare ca urmare a decesului, în special cele pentru transportul cadavrului, pentru inmormantare sau pentru incinerare;35.1.2. - dacă moartea nu s-a produs imediat, daunele-interese prevăzute la articolul 36.35.2. Dacă, în urma morţii călătorului, rămân lipsite de sustinator persoane faţă de care călătorul avea sau ar fi avut în viitor obligaţia de întreţinere în virtutea legii, aceste persoane au dreptul sa primească o indemnizaţie pentru aceasta pierdere.35.3. Acţiunea de daune-interese a persoanelor pe care călătorul le intretinea, fără a fi obligat prin lege, se exercită în condiţiile legii.  +  Articolul 36Daune-interese în caz de ranire36.1. În caz de ranire sau orice vătămare a integrităţii fizice sau mintale a călătorului, daunele-interese cuprind:36.1.1. - cheltuielile necesare, în special cele pentru tratament şi pentru transport;36.1.2. - repararea prejudiciului cauzat, fie prin incapacitatea de muncă totală sau parţială, fie prin sporirea trebuintelor.  +  Articolul 37Repararea altor prejudiciiCalea ferată trebuie să plătească daune-interese şi pentru alte prejudicii decât cele prevăzute la articolele 35 şi 36, în special pentru prejudiciile morale şi fizice (pretium doloris), precum şi prejudiciul estetic, potrivit prevederilor legale referitoare la responsabilitatea civilă.  +  Articolul 38Forma şi limitarea daunelor-interese în caz de moarte şi de ranire38.1. Daunele-interese prevăzute la art. 35.2 trebuie acordate sub forma de suma globală.38.2. Alocarea unei rente în cazul prevăzut la art. 35.2 se poate acorda, la cerere, numai în condiţiile legale.38.3. Totalul daunelor-interese care urmează a fi acordate potrivit art. 38.1. se stabileşte în conformitate cu prevederile legale. În aplicarea Regulamentului, se fixează pentru fiecare călător o limita maxima în suma globală sau sub forma de renta anuală corespunzătoare acestei sume globale, prin tarif.  +  Articolul 39Limitarea daunelor-interese în caz de pierdere sau de avariere a obiectelorCând calea ferată răspunde potrivit art. 34.2, ea trebuie să repare paguba până la concurenta sumei stabilite pentru fiecare călător prin tarife.  +  Articolul 40Interzicerea de a limita răspundereaDispoziţiile tarifare şi cel ale înţelegerilor speciale încheiate între calea ferată şi călător, care urmăresc sa stabilească dinainte, total sau parţial, calea ferată de răspunderea sa, în caz de moarte şi de ranire a călătorilor, sau care au ca efect sa rastoarne sarcina probei ce revine caii ferate sau care stabilesc limite mai mici decât cele fixate la art. 38.2 şi articolul 39, sunt nule de drept. Totuşi, aceasta nulitate nu atrage şi pe aceea a contractului de transport.  +  Articolul 41Transporturile mixte41.1. Când vehiculele feroviare sunt transportate cu feribotul sub pavilion român, dispoziţiile relative la răspunderea caii ferate în caz de moarte şi de ranire a călătorilor sunt aplicabile pagubelor prevăzute la art. 34.1, cauzate de un accident în legătură cu exploatarea feroviara survenit în timp ce călătorul se afla în vehiculele menţionate ori în timpul în care intra sau iese din ele.41.2. Când, ca urmare a unei împrejurări excepţionale, calea ferată este obligată să-şi intrerupa provizoriu exploatarea şi transporta călătorii sau dispune transportul acestora cu un alt mijloc de transport, ea răspunde potrivit reglementărilor aplicabile acelui mijloc de transport.  +  Capitolul 5 Răspunderea caii ferate pentru bagaje  +  Articolul 42Răspunderea colectivă a caii ferate pentru bagaje42.1. Calea ferată care a primit bagaje la transport, eliberand o recipisa de bagaje, este răspunzătoare de executarea transportului pe întregul parcurs, până la eliberare.42.2. Calea ferată de plecare şi fiecare cale ferată următoare, prin însuşi faptul luării în primire a bagajelor, participa la contractul de transport şi îşi asuma obligaţiile care rezultă din acesta.Calea ferată de destinaţie poarta răspunderea, chiar dacă nu a primit bagajele.  +  Articolul 43Întinderea răspunderii caii ferate43.1. Calea ferată este răspunzătoare de paguba ce rezultă din pierderea totală sau parţială şi din avarierea bagajelor înregistrate, survenită din momentul primirii la transport până la eliberare, precum şi de eliberarea cu întârziere.43.2. Calea ferată nu este răspunzătoare de bagajele de mana, păsările şi animalele mici, a căror supraveghere îi incumba călătorului.43.3. Calea ferată este scutită de răspundere când pierderea sau avarierea rezultă din riscurile speciale inerente unora sau mai multora din faptele de mai jos:43.3.1. - pierderea, avarierea sau eliberarea cu întârziere a avut drept cauza o culpa a călătorului, o dispoziţie a acestuia care nu rezultă din vina caii ferate, un viciu propriu al bagajelor sau împrejurării pe care calea ferată nu le putea evita şi ale căror consecinţe nu le putea preveni;43.3.2. - se constata o lipsa a ambalajului sau defectuozitatea acestuia;43.3.3. - bagajele sunt de o natura specială, nedeclarata.43.4. Calea ferată este, de asemenea, scutită de răspundere pentru paguba rezultată din cauza eliberării cu întârziere a bagajului, dacă probează ca întârzierea a fost cauzată de împrejurări pe care calea ferată nu putea să le evite şi/sau pe care n-ar fi putut să le înlăture.  +  Articolul 44Sarcina probei44.1. Proba ca pierderea, avarierea sau eliberarea cu întârziere a avut drept cauza una dintre faptele prevăzute la art. 43.3 cade în sarcina caii ferate.44.2. În cazul în care calea ferată, ţinând seama de împrejurările de fapt, stabileşte ca pierderea sau avarierea a putut rezultă din unul sau mai multe riscuri speciale prevăzute la art. 43.3, exista prezumţia ca paguba rezultă din aceste riscuri. Cei îndreptăţiţi păstrează totuşi dreptul de a face dovada ca paguba, în întregime sau în parte, nu a avut drept cauza unul din aceste riscuri.  +  Articolul 45Prezumţia de pierdere a bagajelor înregistrate45.1. Cel îndreptăţit poate să considere un bagaj ca pierdut, fără a avea de făcut alte dovezi, când el nu i-a putut fi eliberat sau ţinut la dispoziţia sa în cele 14 zile care urmează după data la care cererea de eliberare a fost prezentată în conformitate cu art. 28.3.45.2. Când un bagaj înregistrat considerat pierdut este regasit în curs de un an de la data cererii de eliberare, calea ferată trebuie să înştiinţeze pe cel îndreptăţit, dacă adresa acestuia este cunoscută sau poate fi aflată.45.3. În termen de 30 de zile de la primirea acestei instiintari cel îndreptăţit poate pretinde sa i se elibereze bagajul în una dintre staţiile din parcurs. În acest caz, el trebuie să plătească tarifele aferente transportului bagajului de la statia de plecare până la cea unde are loc eliberarea şi sa restituie despăgubirea primită, din care se vor scădea cheltuielile care au fost cuprinse în aceasta despăgubire. Cu toate acestea, el păstrează drepturile sale la despăgubire pentru eliberarea cu întârziere, prevăzute pentru declararea interesului eliberării la timp a bagajelor înregistrate.45.4. În cazul când bagajul regasit nu a fost reclamat în termenul prevăzut la art. 45.3 sau când bagajul este regasit după mai mult de un an de la cererea de eliberare, calea ferată dispune de acesta, fie prin utilizarea în interesul propriu, fie prin valorificarea prin licitaţie.  +  Articolul 46Despăgubiri în caz de pierdere46.1. În caz de pierdere totală sau parţială a bagajelor, calea ferată trebuie să plătească, excluzând orice alte daune-interese:46.1.1. - dacă valoarea pagubei este dovedită, o despăgubire egala cu aceasta valoare, fără a depăşi suma prevăzută în tarif, pe kilogram de masa bruta lipsa sau pe colet;46.1.2. - dacă valoarea pagubei nu este dovedită, o despăgubire forfetara pe kilogram de masa bruta lipsa pe colet prevăzută în tarif, care este în valoare de 30-50% din valoarea de la art. 46.1.1.46.2. Calea ferată restituie, în plus, tariful de transport, taxe vamale şi celelalte sume plătite cu ocazia transportului coletului pierdut, sub rezerva excepţiilor prevăzute la art. 50 şi cele privind declararea interesului eliberării la timp a bagajelor.46.3. Modul de despăgubire se stabileşte prin normele uniforme privind transporturile.  +  Articolul 47Despăgubiri în caz de avariere47.1. În caz de avariere a bagajelor, calea ferată trebuie să plătească, fără orice alte daune-interese, o despăgubire echivalenta cu deprecierea bagajelor, sub rezerva excepţiilor prevăzute la art. 52.2 şi a celor privind declararea interesului eliberării la timp a bagajelor.47.2. Despăgubirea nu poate depăşi:47.2.1. - suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere totală, dacă totalitatea bagajelor este depreciata prin avariere;47.2.2. - suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere a părţii depreciate, dacă numai o parte din bagaje este depreciata prin avariere.  +  Articolul 48Despăgubiri în caz de eliberare cu întârziere48.1. În caz de eliberare cu întârziere a bagajelor înregistrate, calea ferată trebuie să plătească, pentru perioade indivizibile de 24 de ore, calculate din momentul cererii de eliberare, însă cel mult 8 zile:48.1.1. - dacă cel îndreptăţit dovedeşte ca din aceasta cauza a rezultat o paguba, inclusiv o avariere, o despăgubire egala cu cuantumul pagubei, cel mult suma stabilită pe kilogram din masa bruta a bagajelor sau pe colet, prin tarife;48.1.2. - dacă cel îndreptăţit nu dovedeşte ca din aceasta a rezultat o paguba, o despăgubire stabilită pe kilogram de masa bruta sau pe colet, prin tarif, care va fi de 4 sau 5 ori mai mica decât cea stabilită conform art. 48.1.1.48.2. În caz de pierdere totală a bagajelor înregistrate, despăgubirea prevăzută la art. 48.1. nu poate fi cumulată cu cea de la art. 46.48.3. În caz de pierdere parţială a bagajelor înregistrate, despăgubirea prevăzută la art. 48.1 se plăteşte pentru partea care nu s-a pierdut.48.4. În caz de avariere a bagajelor înregistrate, care nu a rezultat din eliberarea cu întârziere, despăgubirea prevăzută la art. 48.1 se cumulează, dacă este cazul, cu cea de la articolul 47.48.5. În nici un caz cumulul despăgubirii prevăzute la art. 48.1. cu cele de la art. 46 şi 47 nu poate să dea loc la plata unei despăgubiri superioare celei care ar fi datorată în caz de pierdere totală a bagajelor.  +  Articolul 49Declararea interesului eliberării la timp a bagajelor înregistrateDeclararea interesului eliberării la timp a bagajelor înregistrate se stabileşte prin normele uniforme privind transporturile.  +  Articolul 50Restituirea despăgubirilorOrice despăgubire plătită pe nedrept trebuie restituită. În caz de frauda, calea ferată are dreptul, pe lângă restituirea sumei plătite pe nedrept, la o sumă egala cu cea plătită fără să fie datorată, fără prejudiciul sancţiunilor penale şi contravenţionale.  +  Articolul 51Autovehicule însoţite51.1. În caz de întârziere la încărcare a unui autovehicul dintr-o culpa imputabilă caii ferate sau la eliberarea cu întârziere a acestuia, calea ferată trebuie să plătească, atunci când cel îndreptăţit dovedeşte ca din aceasta a rezultat o paguba, o despăgubire al carei cuantum nu poate depăşi tariful de transport al vehiculului.51.2. Dacă cel îndreptăţit renunţa la contractul de transport, în caz de întârziere la încărcare dintr-o culpa imputabilă caii ferate, tariful de transport al vehiculului şi al călătorilor este restituit celui îndreptăţit. În plus, acesta poate cere, când face dovada ca din aceasta întârziere a rezultat o paguba, o despăgubire al carei cuantum nu poate depăşi tariful de transport al vehiculului.51.3. În caz de pierdere a unui vehicul sau părţi din acesta, despăgubirea care se plăteşte celui îndreptăţit pentru paguba dovedită se calculează după valoarea uzuală a vehiculului şi nu poate depăşi suma stabilită în tarif.51.4. În ceea ce priveşte obiectele plasate în vehicul, calea ferată nu este răspunzătoare decât de paguba cauzată din culpa sa. Despăgubirea totală care se plăteşte nu poate depăşi suma stabilită prin tarif.51.5. Calea ferată nu răspunde de obiectele plasate în exteriorul vehiculului, decât în caz de dol.51.6. O remorca cu sau fără incarcatura este considerată ca un vehicul.  +  Capitolul 6 Dispoziţii comune privind răspunderea  +  Articolul 52Decăderea din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate52.1. Dispoziţiile art. 38, 39, 46-48 şi 51 din Regulament, care limitează despăgubirile la o anumită suma, nu se aplică dacă s-a dovedit ca paguba a rezultat datorită altor fapte pe care calea ferată le-a comis cu intenţia de a provoca o astfel de paguba.52.2. În toate cazurile când pierderea totală sau parţială, avarierea sau întârzierea bagajelor înregistrate sau a autovehiculelor însoţite are drept cauza un dol sau o neglijenţa vădită, imputabilă caii ferate, călătorul trebuie despăgubit pentru paguba probată, până la concurenta sumelor maxime prevăzute la art. 46, 47 şi 48.  +  Articolul 53Dobânzi la despăgubire53.1. Când calculul despăgubirii implica convertirea sumelor exprimate în unităţi monetare străine, aceasta se face după cursul din ziua şi locul plăţii despăgubirii.53.2. Cel îndreptăţit poate să ceara dobânzi pentru despăgubire, calculate în procentul pe an prevăzut în tarif, cu începere din ziua reclamaţiei prevăzute la art. 87 sau, dacă nu s-a făcut reclamaţia, din ziua chemării în judecata.53.3. Cu toate acestea, pentru despăgubirile datorate potrivit art. 35 şi 36, dobânzile nu curg decât din ziua în care s-au produs faptele care au servit la stabilirea cuantumului lor, dacă aceasta zi este după data reclamaţiei sau chemării în judecata.53.4. Dobânzile nu sunt datorate în ceea ce priveşte bagajele decât dacă despăgubirea depăşeşte nivelul stabilit în tarif pentru fiecare recipisa de bagaje.53.5. În legătură cu bagajele, dacă cel îndreptăţit nu prezintă caii ferate, într-un termen convenabil care îi este fixat, documentele justificative necesare pentru tratarea definitivă a reclamaţiei, dobânzile nu curg între expirarea termenului fixat şi prezentarea efectivă a documentelor.  +  Titlul III Transportul mărfurilor  +  Capitolul 1 Contractul de transport. Generalitati  +  Articolul 54Condiţiile de acceptare la transport54.1. Calea ferată efectuează transporturile conform Regulamentului atât timp cat:54.1.1. - expeditorul se conformează normelor Regulamentului şi tarifelor;54.1.2. - transportul este posibil cu personalul şi mijloacele de transport obişnuite;54.1.3. - transportul nu este împiedicat de împrejurări pe care calea ferată nu le poate evita şi care nu depind de ea pentru a fi inlaturate.54.2. Calea ferată nu este obligată sa primească mărfurile pentru a căror încărcare, transbordare sau descărcare sunt necesare mijloace speciale, în afară numai de cazurile în care staţiile în care ar trebui să se facă asemenea operaţiuni, dispun de aceste mijloace.54.3. Calea ferată nu este obligată sa primească decât mărfurile al căror transport se poate face fără întârziere.54.4. În condiţiile stabilite de calea ferată, staţiile pot sa primească provizoriu în depozit transporturile care nu se pot expedia imediat cu plata tarifului corespunzător. Luarea în păstrare se face sub rezerva ca primirea pentru expediere şi aplicarea ştampilei de primire pe documentul de transport să aibă loc numai atunci când expedierea va fi posibila. Calea ferată răspunde de marfa până la încheierea contractului de transport doar ca depozitar.  +  Articolul 55Mărfuri excluse de la transport55.1. Sunt excluse de la transport în condiţiile prezentului Regulament:55.1.1. - mărfurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale sau pentru motive de ordine publică, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs;55.1.2. - obiectele care, datorită dimensiunilor şi masei lor sau însuşirilor, nu pot fi transportate cu instalaţiile sau cu mijloacele ordinare în exploatare, fie numai pe o porţiune din parcurs;55.1.3. - materiile şi obiectele excluse de la transport prin Regulamentul privind normele tehnice referitoare la transportul mărfurilor periculoase.  +  Articolul 56Mărfuri admise la transport în anumite condiţiiCategoriile de mărfuri prezentate în continuare se primesc la transport numai dacă, pe lângă condiţiile generale, sunt îndeplinite şi condiţiile speciale prevăzute pentru aceste mărfuri şi anume:56.1. - materiile şi obiectele admise la transport în condiţiile normelor tehnice privind transportul mărfurilor periculoase;56.2. - mărfurile pentru care sunt stabilite condiţii speciale, prin dispoziţii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi altele similare, în condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii; insotirea animalelor vii este obligatorie;56.3. - mărfurile al căror transport, încărcare, descărcare sau transbordare prezintă greutăţi privind manipularea faţă de mijloacele sau instalaţiile caii ferate, admise la transport în condiţiile tehnice şi de exploatare convenite de către calea ferată cu clientul, pentru fiecare caz în parte;56.4. - vehiculele feroviare care circulă pe roti proprii sunt admise la transport numai dacă se constata de către calea ferată ca ele sunt apte de a circula pe rotile lor proprii, fapt atestat printr-o inscripţie aplicată pe vehicul sau printr-un certificat special. Locomotivele, tenderele, automotoarele, trebuie să fie însoţite de un agent care să asigure întreţinerea şi ungerea vehiculului;56.5. - cadavrele se admit la transport numai ca expeditii de vagoane şi numai pe baza autorizaţiilor sanitare de transport mortuar eliberate conform legii. Insotirea cadavrelor este obligatorie;56.6. - mărfurile perisabile, animalele, păsările, peştele viu, albinele, vagoanele cu gabaritul de încărcare depăşit, vehiculele cu sarcina pe osie depăşită se primesc la transport în condiţiile prevăzute în normele uniforme privind transporturile.  +  Articolul 57Comandarea pentru încărcare a vagoanelor aparţinând caii ferate57.1. Expeditiile de vagoane complete se transporta şi se tarifeaza diferenţiat ca:57.1.1. - vagoane izolate sau grupuri de vagoane;57.1.2. - trenuri complete de marfa comandate, dintre cele prevăzute în mersul de tren în vigoare;57.1.3. - trenuri special comandate care circulă după mers special, necuprinse în mersul trenurilor.57.2. Clientul depune, la statie sau la agenţia de marfa, comanda scrisă pentru punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport, cu minimum 5 zile înainte de începerea încărcării. Calea ferată poate percepe tarife de urgenta, dacă clienţii solicita mijloacele de transport pentru încărcarea expeditiilor, în interiorul celor 5 zile de la depunerea comenzii.57.3. Comanda trebuie să conţină următoarele: statia de destinaţie a expeditiei, felul mărfii, modul de prezentare la transport, cantitatea, data şi locul unde are loc încărcarea, tipul mijloacelor de transport, rechizitele necesare şi trenul cerut pentru expediere.57.4. La comandarea mijloacelor de transport pentru încărcare sau cel mai târziu la punerea lor la încărcare, clientul trebuie să convină, în condiţiile tarifului, împreună cu calea ferată asupra trenului cu care doreşte îndrumarea expeditiei sale. Ca urmare:57.4.1. - clientul trebuie să predea expediţia către calea ferată în termenele convenite pentru ca transportul să poată pleca cu trenul la ora programata;57.4.2. - calea ferată trebuie să garanteze îndrumarea expeditiei cu trenul cerut;57.4.3. - expeditorul plăteşte tariful orar de utilizare pentru mijloacele de transport care compun expediţia până la următorul tren, dacă expediţia nu a plecat din vina lui cu trenul convenit;57.4.4. - când expediţia nu a plecat cu trenul convenit din vina caii ferate, aceasta nu va percepe tariful orar de utilizare. Dacă din aceasta cauza se depăşeşte termenul contractului de transport clientul are dreptul şi la despăgubirile prevăzute în Regulament;57.4.5. - pentru mijloacele de transport încărcate care asteapta alt tren pentru îndrumare, ca urmare a faptului ca expeditorul a prezentat scrisori de trasura cu alta destinaţie decât cea din comanda, expeditorul plăteşte tariful orar de utilizare.57.5. O dată cu depunerea comenzii, clientul depune la calea ferată garanţia în lei sau valuta prevăzută în tarife. Aceasta se restituie după încheierea contractului de transport.57.6. Calea ferată poate încheia cu clienţii cu care are relaţii stabile de afaceri convenţii-cadru de încărcare-descărcare în care se reglementează modul cum se comanda mijloacele de transport pentru încărcare, locul de încărcare sau descărcare, modul de primire-predare a mărfurilor şi mijloacelor de transport goale sau încărcate, programarea incarcarilor, modul de decontare a tarifelor, avizarea transporturilor şi alte condiţii. În acest caz, pentru aceşti clienţi, nu se percepe garanţie în lei sau valuta.57.7. Calea ferată nu este obligată să asigure pentru încărcare mijloace de transport de construcţie specială dacă acestea nu sunt disponibile. În acest caz se vor oferi pentru încărcare vagoane şi containere de uz general.57.8. Neinceperea încărcării în termen de 6 ore de la punerea mijloacelor de transport la dispoziţia clientului, conform comenzii, înseamnă renunţarea tacită la încărcare şi da dreptul caii ferate să facă venit garanţia.  +  Capitolul 2 Încheierea şi executarea contractului de transport  +  Articolul 58Predarea la transport şi încărcarea mărfii58.1. Expeditiile de marfa se predau caii ferate în zilele şi orele de serviciu afişate la staţii şi agenţiile comerciale. Predarea-primirea mărfii la transport este stabilită în normele uniforme privind transporturile.58.2. Expeditorul răspunde de exactitatea şi identitatea mărfurilor ce se expediază în raport cu datele înscrise în actele de livrare şi scrisorile de trasura, cat şi de integritatea mărfurilor încărcate de el în mijloacele de transport.58.3. Expeditorul şi calea ferată convin cine executa încărcarea şi descărcarea mărfii în mijlocul de transport. În lipsa unei convenţii, încărcarea şi descărcarea revine transportatorului pentru mesagerie şi coletărie şi, respectiv, expeditorului pentru vagoane complete şi containere.58.4. Cu excepţia cazului când încărcarea se face de calea ferată, expeditorul mărfii răspunde de toate consecinţele unei încărcări defectuoase a mijloacelor de transport şi trebuie să repare prejudiciul suferit din aceasta cauza, chiar dacă încărcarea s-a făcut de altă persoană în numele expeditorului.58.5. Masa maxima care poate fi încărcată în mijlocul de transport nu trebuie să depăşească o limita determinata de caracteristicile tehnice ale mijloacelor de transport şi ale liniilor din parcurs. Limitele de încărcare se publică prin grija caii ferate, conform art. 4.5.58.6. Pentru încărcarea, stivuirea, fixarea şi protejarea mărfurilor în mijlocul de transport se aplică normele tehnice de încărcare a mijloacelor de transport.58.7. Incarcatura vagoanelor descoperite şi a platformelor nu trebuie să depăşească gabaritul de încărcare admis pe liniile din parcurs. Dimensiunile gabaritului de încărcare sunt prevăzute în standardele de stat care se publică şi de calea ferată.58.8. Transportul mărfurilor perisabile, vietatilor, cu gabaritul de încărcare depăşit, cu sarcina pe osie depăşită, mesageria, transportul multimodal şi în mijloace particulare se executa în condiţii speciale. Condiţiile speciale şi tehnologia de transport se stabilesc în normele uniforme privind transporturile.58.9. Materiile şi obiectele periculoase se transporta în condiţii speciale, cu respectarea normelor tehnice internaţionale şi interne.58.10. Expeditiile transportate în condiţii speciale se pot tarifa după tarife speciale.58.11. Vagoanele, containerele şi rechizitele de încărcare care aparţin caii ferate ce se pun la dispoziţia expeditorului pentru încărcare trebuie să fie în buna stare, curate şi corespunzătoare cu natura mărfii ce urmează a fi încărcată.58.12. Expeditorul trebuie să verifice dacă mijloacele de transport şi rechizitele de încărcare aparţinând caii ferate, puse la dispoziţia sa, corespund transportului în bune condiţii.58.13. Dacă expeditorul incarca mijlocul de transport sau foloseşte rechizitele de încărcare fără obiecţiuni, operează prezumţia ca acestea au fost corepunzatoare. Expeditorul răspunde de consecinţele utilizării unor mijloace de transport nepotrivite cu felul mărfii şi cu modul de prezentare a acesteia.58.14. Calea ferată avizează pe expeditori despre punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport pentru încărcare prin afişare în statie. În convenţiile-cadru de încărcare-descărcare se pot prevedea alte modalităţi de avizare. Calea ferată nu este obligată în nici un caz să obţină de la clienţi o confirmare a avizării punerii mijloacelor de transport la dispoziţie.58.15. Expeditorii trebuie să predea către calea ferată mijloacele de transport încărcate cu uşile, clapele sau gurile de golire închise, părţile mobile şi rechizitele montate.58.16. În condiţiile prevăzute în normele uniforme, calea ferată se îngrijeşte de dezinfectarea, dezinsectizarea, curăţirea şi spalarea vagoanelor care aparţin caii ferate.58.17. Transbordarea mărfurilor între vagoane de ecartament diferit sau în cazul defectării vagoanelor sau în orice alta împrejurare impusa de condiţiile de exploatare se executa de către calea ferată. Transbordarea mărfurilor care necesita mijloace sau condiţii speciale sau care prezintă un pericol deosebit pentru cei care le manipuleaza se efectuează, la cererea caii ferate, de către expeditor sau destinatar.58.18. În cazul în care operaţiile de încărcare, descărcare sau transbordare a mărfurilor se efectuează de expeditor sau de destinatar, aceştia răspund pentru degradarea mijloacelor de transport, rechizitelor şi instalaţiilor caii ferate produse din vina lor, precum şi pentru pierderea părţilor mobile datorită nemontarii lor după încărcare, descărcare sau transbordare.  +  Articolul 59Încheierea contractului de transport59.1. Contractul de transport se încheie în momentul când:59.1.1. - statia de expediţie a primit integral marfa care face obiectul expeditiei în condiţiile Regulamentului, însoţită de scrisoarea de trasura, completată şi semnată de către expeditor;59.1.2. - statia de expediţie aplica ştampila cu data primirii pe exemplarele scrisorii de trasura. Data imprimata de masina, instalatia sau dispozitivul respectiv echivaleaza cu ştampila statiei.59.2. Lipsa, neregulile din documentul de transport sau pierderea acestuia nu afectează existenta, nici valabilitatea contractului de transport, care rămâne supus dispoziţiilor Regulamentului.  +  Articolul 60Scrisoarea de trasura60.1. Calea ferată stabileşte modelele privind scrisoarea de trasura şi modul ei de completare. Scrisorile de trasura se tiparesc prin grija caii ferate sau de către clienţi cu aprobarea caii ferate.60.2. Calea ferată publică, conform art. 4.5, reglementările referitoare la completarea scrisorii de trasura care interesează pe expeditor.60.3. Scrisoarea de trasura trebuie să cuprindă următoarele menţiuni obligatorii:60.3.1. - data întocmirii;60.3.2. - numele şi adresa expeditorului; ca expeditor trebuie să fie înscrisă o singura persoana fizica sau juridică;60.3.3. - denumirea statiilor de expediţie şi destinaţie conform nomenclatorului statiilor de cale ferată din tarif;60.3.4. - numele şi adresa destinatarului; se admite numele unei singure persoane fizice sau juridice;60.3.5. - numărul şi seria sigiliilor aplicate;60.3.6. - denumirea mărfii, iar pentru expeditiile de coletărie şi mesagerie, după caz, câtimea, felul ambalajului, marca şi numărul coletelor şi, în plus, pentru vagoanele particulare ţara, pentru mărfurile a căror încărcare incumba expeditorului;60.3.7. - enumerarea detaliată a anexelor la scrisoarea de trasura necesare formalitatilor administrative în parcurs;60.3.8. - numărul mijlocului de transport;60.3.9. - masa bruta a mărfii şi alte elemente de calcul care să permită determinarea cantităţii de marfa a expeditiei exprimată sub alte forme;60.3.10. - menţiunea de francare, în sensul că tarifele de transport se plătesc la expediere sau când se depune un depozit de francare.60.4. Nu este admisă adăugarea altor anexe decât cele prevăzute în Regulament şi nici folosirea altui tip de document de transport.60.5. Cu o singura scrisoare de trasura pot fi predate la transport:60.5.1. - obiecte indivizibile şi de dimensiuni excepţionale a căror încărcare necesita mai mult de un vagon;60.5.2. - expeditiile încărcate în mai multe vagoane, dacă dispoziţiile speciale ale tarifelor permit aceasta pentru întregul parcurs. În acest caz, grupul de vagoane constituie o expediţie distinctă. Dispoziţiile ulterioare date de expeditor nu trebuie să aibă ca efect despărţirea vagoanelor predate la transport cu o singura scrisoare de trasura.60.6. Nu pot fi predate la transport cu un singur document de transport:60.6.1. - mărfurile care, datorită naturii lor, nu pot fi încărcate în comun cu alte mărfuri în acelaşi vagon;60.6.2. - mărfurile admise la transport în anumite condiţii când încărcarea lor în comun cu alte mărfuri este interzisă prin normele tehnice privind mărfurile periculoase;60.6.3. - mărfurile a căror încărcare în comun ar contraveni normelor legale în vigoare;60.6.4. - mărfurile a căror încărcare este în sarcina caii ferate, pe acelaşi document cu cele a căror încărcare este în sarcina expeditorului.60.7. Pentru expeditiile care circulă şi pe linii cu ecartament ingust, numărul scrisorilor de trasura este determinat de încărcarea vagoanelor de cale normală.60.8. Modul de lucru şi răspunderile în cazul utilizării scrisorii de trasura electronice se stabilesc prin normele uniforme.  +  Articolul 61Răspunderea pentru menţiunile din scrisoarea de trasura61.1. Expeditorul răspunde de exactitatea indicaţiilor şi a declaraţiilor înscrise, prin grija sa, în scrisoarea de trasura. El suporta toate consecinţele rezultate din faptul ca aceste declaraţii sau indicaţii sunt incorecte, incomplete, prescurtate, insuficiente, neprecise sau scrise în alte rubrici decât în cele rezervate pentru fiecare din ele. Dacă o rubrica este insuficienta, printr-o menţiune facuta în acea rubrica, expeditorul va indica unde se găseşte în scrisoarea de trasura completarea indicaţiilor sale.61.2. Pentru expeditiile încărcate de expeditor, menţiunile din scrisoarea de trasura referitoare la masa mărfii sau la numărul coletelor nu fac dovada împotriva caii ferate decât dacă verificarea acestei mase şi a numărului coletelor a fost facuta efectiv de către calea ferată şi certificată în scris pe documentul de transport.  +  Articolul 62Plata prestaţiei de transport62.1. Tarifele de transport şi accesorii sunt plătite de către expeditor dacă nu exista o convenţie contrară între expeditor şi calea ferată.62.2. Atunci când tarifele sunt în sarcina destinatarului şi când destinatarul nu a ridicat scrisoarea de trasura şi nici nu a modificat contractul de transport, expeditorul rămâne obligat la plata tarifelor.62.3. Dacă cheltuielile nu pot fi stabilite exact în momentul predării mărfii la transport, calea ferată pretinde drept garanţie depunerea unei sume reprezentând aproximativ aceste cheltuieli. Decontarea cu expeditorul se face după eliberarea mărfii în statia de destinaţie.62.4. Plata către calea ferată a tarifelor de transport se face:62.4.1. - cu ocazia încheierii contractului de transport;62.4.2. - o dată cu eliberarea mărfii;62.4.3. - prin facturarea periodică, atunci când între calea ferată şi client exista convenţie de plată centralizata a tarifelor de transport.62.5. - În cazul întârzierii plăţii preţului de transport, calea ferată este în drept:62.5.1. - sa perceapă majorări de întârziere, prevăzute în tarife;62.5.2. - sa refuze sau sa oprească transporturile pentru raii platnici.62.6. Amenzile vamale şi ale altor autorităţi administrative stabilite în contul caii ferate care se referă la expeditii se încasează de la expeditor sau destinatar, după caz.  +  Articolul 63Declararea interesului la eliberare63.1. Orice expediţie poate face obiectul unei declaraţii a interesului la eliberare, înscrisă pe scrisoarea de trasura, percepandu-se tariful respectiv. Condiţiile de declarare a interesului la eliberare se stabilesc în normele uniforme privind transporturile.63.2. Din motive de exploatare calea ferată poate introduce restrictii în aplicarea declarării interesului la eliberare.  +  Articolul 64Ramburse şi deburse64.1. Expeditorul poate incarca expediţia sa cu un ramburs până la o valoare egala cu valoarea mărfii.64.2. Calea ferată nu este obligată sa achite expeditorului rambursul decât dacă suma i-a fost plătită de destinatar. Valoarea rambursului trebuie pusă la dispoziţia expeditorului în termen de 30 de zile de la achitarea lui de către destinatar.64.3. Dacă marfa a fost eliberata destinatarului, fără să se fi încasat în prealabil rambursul, calea ferată este obligată sa plătească expeditorului valoarea pagubei până la maximum suma rambursului, pastrandu-şi dreptul sau de acţiune contra destinatarului.64.4. Debursele se efectuează pentru executarea unor operaţiuni legate de marfa transportată.64.5. Transporturile încărcate cu ramburse şi deburse sunt supuse perceperii unor tarife.64.6. Rambursele şi debursele se admit în conformitate cu prevederile normelor uniforme privind transporturile.  +  Articolul 65Starea, ambalarea şi marcarea mărfii65.1. Când natura mărfii cere ca ea să fie ambalata, expeditorul trebuie să o protejeze astfel încât ea să fie ferita de pierderea totală sau parţială, precum şi de avarii în timpul transportului şi sa nu poată pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor caii ferate sau celorlalte mărfuri. Expeditorul trebuie să folosească ambalajele care corespund standardelor sau altor norme tehnice în vigoare.65.2. Când se prezintă pentru transport o marfa cu semne vizibile de deteriorare, degradare, calea ferată poate pretinde expeditorului să-şi ia asupra sa răspunderea, făcând menţiuni în acest sens în scrisoarea de trasura.65.3. Ambalajul se considera ca suficient în cazul în care se apreciază ca el protejeaza marfa, de la predarea ei la transport până la eliberarea ei destinatarului, de riscurile inerente la transport şi de consecinţele lor.65.4. Dacă, ţinând seama de dispoziţiile de mai sus, se apreciază ca ambalarea este necesară, statia de expediţie poate să refuze expediţia chiar şi atunci când expeditorul recunoaşte, sub semnatura în scrisoarea de trasura, lipsa, insuficienta sau defectuozitatea ambalajului.65.5. Expeditorul este răspunzător de consecinţele lipsei, insuficienţei sau defectuozităţii ambalajului, conform menţiunilor din scrisoarea de trasura, inclusiv de viciile ascunse ale ambalajului. Expeditorul este obligat sa repare paguba suferită de calea ferată din aceasta cauza.65.6. Mărfurile care prin natura lor nu au nevoie de ambalaj se primesc la transport neambalate. Calea ferată poate să pretindă ca aceste mărfuri neambalate să fie prezentate la transport în unităţi de manipulare mai mari (legături, pachete, palete, containere, o anumită masa pe colet şi alte modalităţi care facilitează operaţiile de manipulare).65.7. La expeditiile de vagoane complet acoperite sau containere, expeditorul trebuie să introducă în interiorul acestora datele de identificare ale expeditiei care să corespundă cu cele din scrisoarea de trasura.65.8. La expeditiile de coletărie sau mesagerie, expeditorul este obligat să aplice pe fiecare colet etichete de identificare sau inscripţii exterioare distincte, care nu se pot şterge, fixate rezistent, care să nu permită confuzii şi sa corespundă datelor din scrisoarea de trasura. Fiecare colet va avea înscris cat mai vizibil un număr de ordine, masa neta şi bruta.65.9. La expeditiile de vagoane sau containere, expeditorul este obligat să aplice pe ambele părţi ale acestora, în locurile special stabilite, etichete care să permită identificarea transportului. Calea ferată poate pretinde folosirea unor etichete tipizate.65.10. Dacă la transportul unor mărfuri sunt necesare măsuri speciale de manipulare, depozitare şi precautie, în funcţie de natura lor, expeditorul trebuie să aplice etichete sugestive, care să indice modul de manipulare şi depozitare a mărfurilor. Calea ferată poate pretinde folosirea unor etichete tipizate.65.11. Coletele, paletele, containerele şi vagoanele cu etichete sau inscripţii vechi neindepartate nu se primesc la transport.65.12. Mărfurile ce se transporta în vrac în vagoane descoperite trebuie astfel însemnate sau marcate de expeditor încât sustragerea din conţinut sa nu fie posibila fără urme vizibile.  +  Articolul 66Aplicarea sigiliilor66.1. Expeditorul trebuie să aplice sigilii proprii la toate sistemele de închidere-deschidere care permit accesul în interiorul vagoanelor acoperite, containerelor, boxpaletelor cu capac, mijloacele acoperite cu prelate şi alte dispozitive ce se sigileaza, încărcate de el. Pentru expeditiile însoţite nu este obligatorie sigilarea.66.2. Sigiliile trebuie astfel confectionate şi aplicate, încât sa nu permită înlocuirea sau violarea lor fără urme vizibile.66.3. Calea ferată aplica sigiliile sale ori de câte ori considera ca este în interesul ei să execute sigilarea.66.4. Calea ferată stabileşte modelul sigiliilor aplicate de expeditor.66.5. Calea ferată poate să refuze la transport expeditiile ale căror sigilii aplicate de predator, organele vamale sau alte autorităţi administrative sunt deteriorate sau defectuoase.66.6. Calea ferată poate admite folosirea de către expeditor a unor încuietori speciale.  +  Articolul 67Verificarea de către calea ferată67.1. Calea ferată are totdeauna dreptul sa verifice dacă expediţia corespunde menţiunilor făcute de expeditor în scrisoarea de trasura şi dacă normele referitoare la transportul mărfurilor admise în anumite condiţii au fost respectate.67.2. Rezultatul verificării menţiunilor înscrise de expeditor în documentul de transport trebuie să fie înscrise în acesta.67.3. În cazul când se constata la colete, la mijlocul de transport, la sigilii, la semnele de marcaj sau la mărfuri urme de violare, pierderi, scurgeri, alterări, avarieri, substituiri, diluari, scaderi de masa peste toleranţele legale, se verifica conţinutul expeditiei. Rezultatul verificării se consemnează într-un proces-verbal de constatare. La verificarea conţinutului expeditiei, expeditorul sau destinatarul trebuie să fie invitat la verificare după cum aceasta are lor în statia de predare, în parcurs sau în statia de destinaţie. Dacă cel invitat nu se prezintă, verificarea se face de către agenţii caii ferate în prezenta organelor de poliţie sau a unui specialist autorizat sau a doi martori care nu sunt salariaţi ai caii ferate.Cheltuielile produse cu verificarea se suporta, după caz, de expeditor sau destinatar, în afară de cazul când verificarea se face din vina caii ferate.67.4. Când, în urma verificării, se constata o alta masa, altfel de marfa sau alte date care modifica preţul de transport, se recalculează tarifele şi se stabilesc diferenţele de tarif.Masa constatată de către calea ferată rămâne determinata pentru calcularea tarifelor de transport.67.5. Când, cu ocazia verificărilor, se constata pagube, se stabilesc elementele necesare calculului despăgubirilor.  +  Articolul 68Supraincarcaturi68.1. Se considera supraincarcatura cantitatea de marfa care depăşeşte limita de încărcare admisă în funcţie de caracteristicile constructive ale vagonului sau containerului, respectiv de sarcina admisă pe osie sau pe metru liniar de vagon. Se considera, de asemenea, supraincarcatura depăşirea limitei de încărcare a paletelor care aparţin caii ferate sau a celor aparţinând clienţilor pe care le manipuleaza calea ferată.68.2. Supraincarcatura constatată în statia de predare trebuie să fie descarcata de expeditor.68.3. Supraincarcatura constatată pe parcurs se descarca de predatorul avizat în acest sens. Supraincarcatura poate fi descarcata şi de calea ferată, pe cheltuiala expeditorului. Supraincarcaturile descărcate de calea ferată se pun la dispoziţia expeditorului.68.4. Dacă cel îndreptăţit dispune ca supraincarcatura să fie expediată la statia de destinaţie a încărcăturii principale, la o alta statie de destinaţie sau să fie înapoiată la statia de expediţie, aceasta se tratează ca o expediţie distinctă.  +  Articolul 69Tarife suplimentare69.1. Tarifele suplimentare sunt garantate prin dreptul de gaj al caii ferate privind marfa, oricare ar fi locul unde s-au constatat faptele care justifica perceperea lor.69.2. Calea ferată poate să perceapă un tarif suplimentar pentru:69.2.1. - declararea incorectă, inexactă sau incompleta a materiilor şi obiectelor periculoase excluse sau admise condiţionat la transport, potrivit normelor tehnice privind transportul mărfurilor periculoase;69.2.2. - depăşirea limitei de încărcare, când mijlocul de transport a fost încărcat de expeditor;69.2.3. - necuratirea mijloacelor de transport după descărcare sau nemontarea părţilor mobile ale acestora la locul lor;69.2.4. - alte cauze prevăzute în tarif.69.3. Nu se percep tarife suplimentare în cazul când supraincarcarea a intervenit în parcurs din cauza influentelor atmosferice, dacă se dovedeşte ca incarcatura nu depasea limita de încărcare în momentul predării la transport.  +  Articolul 70Documente pentru formalităţile administrative70.1. Expeditorul trebuie să anexeze la scrisoarea de trasura documentele necesare pentru îndeplinirea formalităţilor vamale, fiscale, de poliţie, sanitar-veterinare, fitosanitare sau reglementate de alte autorităţi, înainte de eliberarea mărfii. Aceste documente trebuie să se refere numai la mărfurile care fac obiectul aceleiaşi scrisori de trasura, dacă normele organelor vamale, ale autorităţilor administrative publice sau ale caii ferate nu dispun altfel.70.2. Dacă expeditorul asista el însuşi la îndeplinirea formalităţilor cerute de organele vamale sau de alte autorităţi administrative publice ori este reprezentat printr-un mandatar, este de ajuns ca aceste documente să fie prezentate cu ocazia îndeplinirii formalităţilor menţionate. În acest caz, expeditorul va înscrie în rubrica "menţiuni ale expeditorului" din scrisoarea de trasura, cine şi unde îi îndeplineşte formalităţile.70.3. Calea ferată nu este obligată sa verifice dacă documentele prezentate sunt suficiente şi exacte.70.4. Expeditorul răspunde faţă de calea ferată pentru orice pagube care rezultă din lipsa, insuficienta sau inexactitatea acestor documente şi neefectuarea menţiunilor în scrisoarea de trasura, în afară de cazul în care calea ferată este în culpa.70.5. Calea ferată răspunde, în caz de culpa, de consecinţele pierderii, nefolosirii sau folosirii gresite a anexelor la scrisoarea de trasura.70.6. Expeditorul este obligat să se conformeze prescripţiilor vamale sau ale altor autorităţi administrative privitoare la ambalaj şi la acoperirea cu prelate a mărfurilor.  +  Articolul 71Îndeplinirea formalităţilor administrative71.1. În cursul transportului, formalităţile cerute de organele vamale sau de alte autorităţi administrative publice se îndeplinesc de calea ferată, fără garantarea plăţii taxelor vamale care revin potrivit legii importatorului sau comisionarului în vama, după caz.Calea ferată poate să încredinţeze aceasta sarcina unui mandatar.71.2. În îndeplinirea acestor formalităţi, calea ferată răspunde de culpa sa sau a mandatarului sau. Eventuala despăgubire nu poate niciodată să depăşească pe cea prevăzută în caz de pierdere a mărfii.71.3. Expeditorul, printr-o menţiune facuta în scrisoarea de trasura, sau destinatarul, în cazul când are dreptul sa modifice contractul de transport, poate cere:71.3.1. - sa asiste el însuşi la aceste formalităţi sau să fie reprezentat de un mandatar, cu precizarea statiei unde se vor efectua formalităţile;71.3.2. - sa îndeplinească el însuşi aceste formalităţi sau să fie îndeplinite de un mandatar, potrivit legii;71.3.3. - sa plătească taxele vamale, alte tarife şi cheltuieli, când asista, el însuşi sau mandatarul sau, la formalităţi ori le îndeplineşte, în condiţiile legii. Nici expeditorul nici destinatarul care au dreptul la dispoziţie, nici mandatarul lor nu pot lua în primire marfa, decât în condiţiile legii.71.4. Calea ferată hotărăşte, conformându-se normelor vamale, dacă marfa trebuie transportată la biroul vamal sau dacă vamuirea trebuie să aibă loc în statie.Cheltuielile ocazionate sunt garantate prin dreptul de gaj al caii ferate privind marfa.71.5. Dacă procedura pentru îndeplinirea formalităţilor cerute de expeditor nu poate fi executată, calea ferată procedează în modul pe care îl socoteşte cel mai avantajos pentru interesele celui îndreptăţit şi aduce la cunoştinţa expeditorului măsurile luate.71.6. Dacă expeditorul a înscris în scrisoarea de trasura o menţiune de francare care include taxele vamale, calea ferată poate să îndeplinească formalităţile vamale la alegerea sa, fie în cursul transportului, fie la destinaţie.71.7. Destinatarul poate să îndeplinească formalităţile vamale la statia de destinaţie, dacă prin scrisoarea de trasura se cere vamuirea la destinaţie sau dacă, în lipsa acestei cereri, marfa a sosit nevamuita.71.8. Dacă în termenul fixat de tariful în vigoare, în statia de destinaţie, formalităţile vamale nu sunt îndeplinite nici de destinatar, nici de mandatarul expeditorului, iar scrisoarea de trasura nu a fost scoasa de la casa statiei, calea ferată considera expediţia împiedicată la eliberare procedând conform Regulamentului.71.9. Expeditiile sosite în statia de destinaţie nevamuite se avizează către destinatar şi din acest moment stau la dispoziţia lui în condiţiile art. 73 până ce acesta obţine liberul de vama conform legii. Pentru executarea în statia de destinaţie a altor formalităţi administrative se procedează similar.71.10. Destinatarul poarta răspunderea integrală pentru neachitarea în termen a taxelor vamale.  +  Articolul 72Termenele contractului de transport72.1. Termenele contractului de transport pentru vagoane complete încep să curgă de la ora 24 a zilei când marfa a fost primită la transport şi insumeaza:72.1.1. - termenul de expediere 24 ore;72.1.2. - termenul de transport, pentru fiecare fracţiune indiviză de 400 km de câte 48 ore;72.1.3. - termen suplimentar de 24 ore, o singură dată, pentru trecerea de pe liniile principale pe liniile secundare sau inguste şi invers; liniile principale se publică în tarife;72.1.4. - termenele suplimentare stabilite prin normele uniforme.72.2. Distanţele se raportează la ruta tarifara.72.3. Termenele contractului de transport se prelungesc, cu excepţia unei culpe imputabile caii ferate, cu durata stationarii necesare pentru:72.3.1. - verificarea expeditiei, din care rezultă diferenţe faţă de menţiunile făcute de expeditor în scrisoarea de trasura;72.3.2. - îndeplinirea formalităţilor cerute de organele vamale sau de alte autorităţi administrative;72.3.3. - modificarea contractului de transport;72.3.4. - tratamente speciale ce trebuie acordate mărfii;72.3.5. - transbordarea sau refacerea unei incarcaturi efectuate defectuos de către expeditor;72.3.6. - circulaţia pe mare, pe cai navigabile interioare sau cu mijloace rutiere, dacă nu exista legătură feroviara;72.3.7. - pentru alte cazuri prevăzute în normele uniforme;72.3.8. - orice întrerupere a traficului care împiedica în mod temporar începerea sau continuarea transportului (calamitati naturale, evenimente de cale ferată, incendii, greve şi alte situaţii excepţionale).Cauza şi durata acestor prelungiri trebuie să fie menţionate de calea ferată în scrisoarea de trasura. Dacă este cazul, ele pot fi dovedite prin alte mijloace.72.4. Termenul contractului de transport se suspenda sambata, duminica şi în zilele de sarbatori legale, atunci când calea ferată nu lucrează în aceste zile, dacă a făcut public acest fapt.72.5. Când termenul contractului de transport trebuie să ia sfârşit după ora de terminare a programului statiei de destinaţie, expirarea acestui termen se amana până la trecerea a doua ore de la ora când se reîncepe programul statiei.72.6. În cadrul termenului contractului de transport, expediţia trebuie să sosească în statia de destinaţie şi să fie avizată destinatarului. Pentru expeditiile care nu pot ajunge în statia de destinaţie, deoarece liniile de descărcare ale destinatarului sunt inaccesibile din vina lui, termenul de executare a contractului de transport se încheie odată cu avizarea destinatarului asupra opririi acestor transporturi în parcurs. În acest caz mijloacele de transport stau la dispoziţia clientului în condiţiile articolului 73.72.7. Calea ferată poate stabili şi alte termene ale contractului de transport prin normele uniforme privind transporturile.  +  Articolul 73Regimul mijloacelor de transport aflate la dispoziţia clientului73.1. Pe durata cat mijloacele de transport şi rechizitele stau la dispoziţia clientului pentru încărcare, descărcare, transbordare, aranjarea încărcăturii, împiedicarea la transport, împiedicarea la eliberare, executarea dispoziţiei ulteriore, executarea operaţiilor administrative, vamuire se percep tarife orare de utilizare a mijloacelor de transport.Pe durata când calea ferată nu lucrează, în condiţiile prevăzute la art. 72.4 sau din cauza accidentelor sau catastrofelor de cale ferată, precum şi din motive de forta majoră, calea ferată nu percepe tarife orare de utilizare.73.2. Pentru mijloacele de transport şi rechizitele de încărcare aparţinând caii ferate străine se percep tarife orare de utilizare în concordanta cu chiriile plătite în traficul internaţional.73.3. Pe perioada când statia de cale ferată nu are program de lucru, se întrerupe perceperea tarifului orar de utilizare pentru vagoanele puse la dispoziţie pentru încărcare, descărcare, transbordare la clienţii deserviti de statia respectiva.73.4. Tarifele orare de utilizare se plătesc de expeditor sau destinatar după cum mijloacele de transport au stat la dispoziţia acestora.73.5. Evidenta mijloacelor de transport puse la dispoziţia clienţilor în vederea calculării tarifului orar de utilizare a mijloacelor de transport se tine de calea ferată.  +  Articolul 74Eliberarea mărfii la destinaţie74.1. Calea ferată avizează pe destinatar, despre sosirea şi punerea la dispoziţie a expeditiilor pentru descărcare, prin afişare în statia de destinaţie. Clienţii care au convenţie cadru de încărcare-descărcare cu calea ferată, stabilesc modul de avizare a sosirii expeditiilor, în aceste convenţii. Calea ferată nu este obligată în nici un caz să obţină de la clienţi o confirmare a avizării transporturilor.74.2. Calea ferată este obligată sa remită destinatarului un exemplar al scrisorii de trasura şi sa elibereze marfa în statia de destinaţie contra semnăturii de primire. Eliberarea mărfii este condiţionată de respectarea condiţiilor convenite pentru plata creanţelor.74.3. Sunt asimilate eliberării mărfii, când sunt efectuate conform normelor în vigoare la staţii de destinaţie:74.3.1. - predarea mărfii către autorităţile vamale sau fiscale, în antrepozitele lor, când acestea nu se găsesc sub paza caii ferate;74.3.2. - antrepozitarea la calea ferată a mărfii sau depozitarea ei la expeditionari, comisionari ori într-un antrepozit public.74.4. Convenţiile încheiate cu destinatarul stabilesc obligaţia caii ferate sa predea marfa destinatarului în altă parte decât în statia de destinaţie, pe o linie industriala, într-un depozit sau în alte locuri similare.74.5. După sosirea mărfii în statia de destinaţie, destinatarul poate cere caii ferate să-i remită scrisoarea de trasura şi să-i elibereze marfa.74.6. Destinatarul trebuie să descarce complet mijloacele de transport, să le curete de orice resturi care provin de la marfa descarcata, sa îndepărteze sigiliile şi etichetele vechi, sa inchida uşile şi clapele, sa monteze părţile mobile ale vagoanelor înainte de a le preda caii ferate. Calea ferată poate face ea aceste operaţii pe cheltuiala destinatarului în condiţiile prevăzute în normele uniforme.74.7. Dacă este constatată pierderea mărfii sau dacă marfa nu a sosit la expirarea termenului contractului de transport, destinatarul poate să-şi valorifice în nume propriu, faţă de calea ferată, drepturile care îi revin din contractul de transport cu condiţia să execute în prealabil obligaţiile ce-i sunt impuse prin contractul de transport.74.8. Dacă o parte din mărfurile menţionate în scrisoarea de trasura lipsesc la eliberare, totalul sumelor care rezultă din scrisoarea de trasura trebuie să fie plătite. Destinatarul are dreptul de a reclama restituirea tarifelor pentru mărfurile neeliberate.74.9. Calea ferată are asupra mărfurilor drepturile unui creditor gajist pentru totalitatea creanţelor ce i se cuvin din executarea transportului. Aceste drepturi subzistă atâta timp cat marfa se găseşte în posesia caii ferate sau a unei terţe persoane ce o deţine în numele ei.  +  Articolul 75Constatarea pierderii sau a avarierii mărfii75.1. Când o pierdere parţială sau o avariere este descoperită sau presupusa de calea ferată sau când ea este invocată de cel îndreptăţit, trebuie să se întocmească fără întârziere şi dacă este posibil, în prezenta celui îndreptăţit, un proces-verbal prin care se constata starea mărfii, masa sa şi, pe cat posibil, mărimea pagubei, cauza acesteia şi momentul când s-a produs.O copie a acestui proces-verbal trebuie să fie înmânată gratuit celui îndreptăţit.75.2. Când cel îndreptăţit nu accepta constatările din procesul-verbal, el poate cere ca starea şi masa mărfii, precum şi cauza şi valoarea pagubei să fie constatate de un expert sau specialist autorizat numit de părţi sau un expert desemnat pe cale judiciară.75.3. Cel îndreptăţit poate, fără să facă nici o dovadă, sa considere marfa ca pierdută când ea nu a fost eliberata destinatarului sau nu a fost pusă la dispoziţia lui în cele 30 de zile care urmează termenului contractului de transport.75.4. Pierderile totale descoperite sau invocate se cercetează de calea ferată, rezultatul investigatiilor comunicându-se celor interesaţi.Pentru urmărirea transporturilor, la cererea beneficiarilor, calea ferată percepe tarife.75.5. Cel în drept, primind plata despăgubirii pentru marfa pierdută, poate să ceara să fie avizat imediat în cazul când marfa este gasita, dar nu mai târziu de 12 luni de la data primirii despăgubirii.75.6. În termen de 30 de zile de la primirea avizului de gasire a mărfii, cel în drept poate să ceara ca marfa să-i fie eliberata, fără cheltuieli, fie în statia de expediţie, fie în statia de destinaţie prevăzută în scrisoarea de trasura, în schimbul restituirii despăgubirii pe care a primit-o şi cu rezerva acordării tuturor drepturilor la indemnizarile pentru întârziere, prevăzute de tarife.75.7. Când termenele de mai sus nu sunt respectate, calea ferată poate dispune de marfa, fie prin utilizarea în interesul propriu, fie prin valorificare prin licitaţie.75.8. Sumele obţinute din valorificarea transporturilor se fac venit al caii ferate.  +  Articolul 76Rectificarea încasărilor76.1. În caz de aplicare gresita a unui tarif sau de greseala de calcul la încasarea tarifelor, ceea ce nu s-a încasat trebuie plătit şi ceea ce s-a încasat în plus trebuie restituit.76.2. Suma neincasata se plăteşte către calea ferată de expeditor sau destinatar potrivit menţiunii de francare din scrisoarea de trasura.76.3. Pentru sumele datorate în temeiul prezentului articol curge o dobânda stabilită prin tarife, din ziua punerii în întârziere pentru plata sau din ziua reclamaţiei ori, dacă nu a avut loc nici punerea în întârziere, nici reclamaţie, din ziua chemării în judecata.Sumele încasate în minus din vina salariaţilor caii ferate se vor achită de clientul care a efectuat plata iniţial, fără dobânda.Dacă cel îndreptăţit nu prezintă caii ferate documentele justificative necesare pentru tratarea definitivă a reclamaţiei, într-un termen acceptabil care i s-a fixat, dobânzile nu curg de la expirarea termenului fixat şi până la prezentarea efectivă a documentelor.  +  Capitolul 3 Modificarea contractului de transport  +  Articolul 77Modificarea contractului de transport de către expeditor77.1. Expeditorul poate să modifice contractul de transport prin dispoziţii ulterioare, indicând:77.1.1. - retragerea mărfii la statia de expediţie;77.1.2. - oprirea mărfii în parcurs;77.1.3. - amânarea eliberării mărfii;77.1.4. - eliberarea mărfii unei alte persoane decât destinatarului înscris în scrisoarea de trasura;77.1.5. - eliberarea mărfii la o alta statie decât statia de destinaţie înscrisă în scrisoarea de trasura;77.1.6. - înapoierea mărfii la statia de expediţie.77.2. Calea ferată poate extinde dreptul expeditorului privind modificarea contractului cu următoarele:77.2.1. - stabilirea unui ramburs;77.2.2. - majorarea, micşorarea sau anularea unui ramburs;77.2.3. - preluarea în sarcina sa a tarifelor unei expeditii nefrancate sau majorarea celor luate în sarcina sa.77.3. În nici un caz dispoziţiile nu trebuie să aibă ca efect divizarea expeditiei.77.4. Aceste dispoziţii trebuie să fie date printr-o declaraţie în forma prevăzută de calea ferată. Declaraţia trebuie reprodusa şi semnată de expeditor pe duplicatul scrisorii de trasura ce trebuie prezentat caii ferate.Orice dispoziţie data într-o alta forma decât cea prevăzută este nulă.77.5. Când calea ferată da curs dispoziţiilor expeditorului fără sa ceara prezentarea duplicatului, ea este răspunzătoare faţă de clienţi de paguba care ar rezultă din aceasta cauza. Eventuala despăgubire nu trebuie să depăşească despăgubirea prevăzută în caz de pierdere a mărfii.77.6. Dreptul expeditorului de a modifica contractul de transport, chiar dacă este în posesia duplicatului scrisorii de trasura, se stinge în cazul în care expediţia a fost eliberata destinatarului.  +  Articolul 78Modificarea contractului de transport de către destinatar78.1. Când expeditorul nu a luat în sarcina sa tarifele aferente transportului pe calea ferată de destinaţie şi nu a făcut în scrisoarea de trasura menţiunea "destinatar neautorizat sa dea dispoziţii ulterioare", destinatarul poate, prin dispoziţii ulterioare, sa modifice contractul de transport indicând:78.1.1. - oprirea mărfii în parcurs;78.1.2. - amânarea eliberării mărfii;78.1.3. - eliberarea mărfii pe calea ferată de destinaţie unei alte persoane decât destinatarului înscris în scrisoarea de trasura;78.1.4. - eliberarea mărfii pe calea ferată de destinaţie la o alta statie decât statia de destinaţie înscrisă în scrisoarea de trasura, cu excepţia unor dispoziţii contrare tarifelor;78.1.5. - modul de îndeplinire a formalităţilor vamale sau ale altor autorităţi administrative publice.Dispoziţiile destinatarului nu sunt executorii decât după intrarea expeditiei în reţeaua caii ferate de destinaţie.78.2. Dreptul destinatarului de a modifica contractul de transport se stinge în cazul în care:78.2.1. - a ridicat scrisoarea de trasura;78.2.2. - a acceptat marfa;78.2.3. - şi-a valorificat drepturile în conformitate cu art. 81;78.2.4. - a indicat o persoană şi aceasta a ridicat scrisoarea de trasura sau şi-a valorificat dreptul în conformitate cu art. 74.78.3. Dacă destinatarul a dispus ca marfa să fie eliberata unei persoane, aceasta nu este autorizata sa modifice contractul de transport.78.4. În caz ca transportul circula numai pe reţeaua unei cai ferate, dispoziţiile din prezentul articol nu se aplică.În acest caz, dreptul de a dispune asupra expeditiei poate aparţine destinatarului, din momentul încheierii contractului de transport, dacă pe scrisoarea de trasura este facuta o menţiune în acest sens de către expeditor. Dispoziţiile date de destinatar sunt similare cu cele pe care le poate da expeditorul.  +  Articolul 79Executarea dispoziţiilor ulterioare79.1. Calea ferată nu poate refuza executarea dispoziţiilor ulterioare date de expeditor sau destinatar, nici întârzia executarea lor, în afară de cazurile în care:79.1.1. - executarea nu mai este posibila în momentul în care dispoziţiile sosesc la statia care trebuie să le execute;79.1.2. - executarea este de natura a perturba serviciul normal al exploatării;79.1.3. - executarea este contrară actelor normative în vigoare;79.1.4. - valoarea mărfii, când este vorba de o schimbare a statiei de destinaţie, nu acoperă, după aprecierea caii ferate, toate tarifele care vor greva marfa la sosirea la noua sa destinaţie, numai dacă aceste tarife nu se plătesc sau plata lor nu se garantează imediat.79.2. Cel care a dat dispoziţii este înştiinţat cat mai curând posibil despre piedicile care se opun executării lor. Când calea ferată nu este în măsura sa prevadă aceste modificări, cel care a dat dispoziţiile suporta toate consecinţele care rezultă din începerea executării lor.79.3. Tarifele şi cheltuielile care se ivesc din executarea unei dispoziţii, cu excepţia celor care rezultă din vina caii ferate trebuie să fie plătite de expeditor sau de destinatar, în conformitate cu menţiunea de francare.79.4. Calea ferată este răspunzătoare, în cazul când este vinovata, de consecinţele neexecutării sau executării inexacte a unei dispoziţii. Cu toate acestea, eventuala despăgubire nu trebuie să fie niciodată mai mare decât cea prevăzută în caz de pierdere a mărfii.79.5. Tarifele de transport se calculează pe distanţele parcurse efectiv, ca urmare a executării dispoziţiei ulterioare. Tarifele aplicabile sunt cele în vigoare pe fiecare din aceste parcursuri, în ziua plăţii.Dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile, prin analogie, tarifelor accesorii şi altor cheltuieli, precum şi cursurilor de convertire.  +  Articolul 80Împiedicarea la transport80.1. Constituie împiedicare la transport faptul ca începerea sau continuarea transportului este împiedicată sau nu mai este posibila pe itinerarul prevăzut. Pot constitui impiedicari la transport calamitatile naturale (inundaţii, inzapeziri şi alte fenomene naturale care pot opri continuarea transportului), perturbari în serviciu (deraieri, accidente şi alte evenimente asemănătoare din cauza cărora transportul se opreşte în parcurs), sechestrarea mărfii, lipsa documentelor insotitoare pentru îndeplinirea formalităţilor vamale sau administrative, grevele şi alte cazuri similare.80.2. În caz de împiedicare la transport, calea ferată hotărăşte dacă este preferabil sa transporte din oficiu marfa, modificând itinerarul sau dacă este indicat, în interesul expeditorului să-i ceara instrucţiuni, comunicându-i informaţiile utile de care dispune.80.3. În afară de cazul când calea ferată este în culpa, ea poate să perceapă tariful de transport aplicabil pe itinerarul parcurs efectiv şi poate dispune de termenele contractului de transport corespunzătoare acestui itinerar.80.4. Dacă continuarea transportului nu este posibila, calea ferată cere instrucţiuni de la expeditor.80.5. Dacă instrucţiunile expeditorului modifica destinaţia sau statia de destinaţie sau sunt date statiei unde se găseşte marfa, expeditorul trebuie să le înscrie pe duplicatul scrisorii de trasura şi să prezinte acest duplicat caii ferate.80.6. Când calea ferată da curs instrucţiunilor expeditorului fără a pretinde prezentarea duplicatului scrisorii de trasura, este răspunzătoare pentru paguba care rezultă din aceasta cauza. Eventuala despăgubire nu trebuie să depăşească niciodată pe cea prevăzută pentru pierderea mărfii.80.7. Dacă expeditorul, înştiinţat de împiedicare la transport, nu da în termen de 72 de ore instrucţiuni executabile, calea ferată procedează potrivit normelor privind împiedicarea la eliberare. Suma obţinută din vânzarea mărfii, după scăderea tarifelor care grevează marfa, trebuie să fie ţinuta la dispoziţia expeditorului; dacă suma obţinută este mai mica decât aceste tarife, expeditorul trebuie să plătească diferenţa.80.8. Când împiedicarea la transport încetează înaintea sosirii instrucţiunilor expeditorului, marfa este indrumata la destinaţia sa, fără a aştepta instrucţiunile, expeditorul fiind înştiinţat despre aceasta în cel mai scurt timp posibil.80.9. Când împiedicarea la transport intervine după ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferată trebuie să înştiinţeze despre aceasta destinatarul. Dispoziţiile de la articolele anterioare se aplică în mod corespunzător.80.10. În afară de cazul când calea ferată este vinovata, ea poate, în caz de împiedicare la transport, sa perceapă tariful orar de utilizare a mijlocului de transport.  +  Articolul 81Împiedicarea la eliberare81.1. Se considera împiedicare la eliberare dacă destinatarul refuza primirea expeditiei sau nu poate fi găsit sau nu ridica scrisoarea de trasura în termenul prevăzut de normele în vigoare de la statia de destinaţie sau expediţia nu poate fi eliberata din alte cauze (sechestre, hotărâri judecătoreşti, marfa grevata de un ramburs neadmis în traficul respectiv şi alte situaţii similare).81.2. În caz de împiedicare la eliberarea mărfii, calea ferată trebuie să înştiinţeze pe expeditor fără întârziere, pentru a-i cere instrucţiuni.81.3. Când împiedicarea la eliberare încetează înainte de sosirea instrucţiunilor expeditorului la statia de destinaţie, marfa se eliberează destinatarului. Expeditorul trebuie să fie înştiinţat despre aceasta fără întârziere.81.4. În cazul când destinatarul refuza marfa, expeditorul are dreptul sa dea instrucţiuni, chiar dacă nu poate prezenta duplicatul scrisorii de trasura.81.5. Expeditorul poate, de asemenea, sa ceara printr-o menţiune în scrisoarea de trasura, ca marfa să-i fie înapoiată din oficiu, dacă se iveşte o împiedicare la eliberare. În afară de acest caz, este necesar consimţământul sau scris.81.6. Dacă marfa a fost valorificată prin vânzare, atunci suma obţinută după scăderea tarifelor de transport care grevează marfa, trebuie să fie ţinuta la dispoziţia expeditorului. Dacă suma este mai mica decât aceste tarife expeditorul trebuie să plătească diferenţa.81.7. Dacă împiedicarea la eliberare se iveşte după ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferată trebuie să înştiinţeze despre împiedicare acest destinatar.81.8. În nici un caz marfa nu se va înapoia expeditorului fără consimţământul sau scris.  +  Capitolul 4 Răspunderea caii ferate  +  Articolul 82Responsabilităţi82.1. Calea ferată care a primit la transport marfa cu scrisoarea de trasura, este răspunzătoare de executarea transportului şi de integritatea mărfii pe întreg parcursul până la eliberare.82.2. Când calea ferată a cantarit mărfurile, ea răspunde de cantitatea constatată pe cantarul sau.82.3. În cazul în care s-a încasat tariful de cantarire de către calea ferată, aceasta răspunde de cantitatea înscrisă de ea în scrisoarea de trasura, indiferent de faptul ca a efectuat sau nu cantarirea. În situaţia în care nu a înscris masa constatată, calea ferată răspunde de masa înscrisă de expeditor.82.4. Calea ferată va putea face dovada ca, în realitate, a primit mai puţin de la expeditor sau ca marfa sosita la destinaţie corespunde cu masa neta sau cu specificaţiile din actele de livrare sau din scrisoarea de trasura.82.5. Pentru restul expeditiilor în vagoane complete, precum şi cele în containere, boxpalete şi alte unităţi de incarcatura sigilate, calea ferată nu răspunde pentru lipsurile cantitative, până la proba contrară, dacă mijlocul de transport închis a ajuns la destinaţie fără urme de violare, sustragere, scurgere, avariere şi cu sigiliile intacte, iar mărfurile încărcate în mijlocul de transport deschis, cu semnele sau marcajele intacte.  +  Articolul 83Întinderea răspunderii83.1. Calea ferată este răspunzătoare pentru paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială şi din avarierea mărfii survenită din momentul primirii la transport şi până la eliberare, precum şi pentru paguba care rezultă din depăşirea termenului contractului de transport.83.2. Sarcina probei ca avarierea mărfii s-a produs în timpul transportului şi din vina cărăuşului revine celui care reclama.83.3. În cazul în care, însă, coletul sau mijlocul de transport a fost violat pe parcurs sau poarta urme de violare sau semnele de pe mărfurile transportate într-un mijloc de transport deschis poarta de asemenea urme de violare, se presupune - până la proba contrară - ca mărfurile au fost avariate din vina caii ferate.83.4. Calea ferată este scutită de răspunderea prevăzută la art. 83.1 dacă:83.4.1. - pierderea, avarierea sau depăşirea termenului contractului de transport a avut drept cauza o culpa a celui îndreptăţit, o dispoziţie a acestuia care nu a rezultat dintr-o vina a caii ferate, un viciu propriu al mărfii (deteriorare anterioară, pierdere de masa sau de calitate şi altele similare) sau împrejurări pe care calea ferată nu le putea evita şi ale căror urmări nu le putea inlatura;83.4.2. - se constata diferenţa dintre cantarul folosit la primirea produselor spre transport şi cel folosit la eliberarea acestora către destinatar, atunci când lipsa nu este reală sau se datorează expeditorului.83.5. Calea ferată este scutită de răspunderea prevăzută la art. 89.1 şi în cazul când pierderea, avarierea sau depăşirea termenului contractului de transport este provocată de riscuri speciale inerente care se datorează:83.5.1. - cauzelor naturale inerente transportului în vehicule deschise, fie şi acoperite cu prelate, potrivit dispoziţiilor aplicabile sau înţelegerilor încheiate între expeditor şi calea ferată şi menţionate în scrisoarea de trasura;83.5.2. - lipsei sau defectuozităţii ambalajului pentru mărfurile care prin natura lor sunt expuse la pierderi din masa sau avarii, dacă nu sunt ambalate sau rau ambalate;83.5.3. - operaţiilor de încărcare efectuate de expeditor sau de descărcare executate de destinatar;83.5.4. - încărcării defectuoase, în cazul când aceasta încărcare a fost efectuată de expeditor;83.5.5. - îndeplinirii de către expeditor, destinatar, comisionar vamal sau alt mandatar a formalităţilor cerute de organele vamale sau de alte autorităţi administrative;83.5.6. - naturii anumitor mărfuri expuse, din cauze inerente însăşi acestei naturi, la pierderea totală sau parţială şi la avariere, îndeosebi prin spargere, ruginire, deteriorare interioară şi spontana, uscare, imprastiere, scăderea naturala a masei etc.;83.5.7. - denumirii neregulate, inexacte sau incomplete de obiecte excluse de la transport sau admise în anumite condiţii sau nerespectarea de către expeditor a măsurilor de prevedere prescrise pentru obiectele admise în anumite condiţii;83.5.8. - transportului care, potrivit dispoziţiilor aplicabile sau înţelegerilor încheiate între expeditor şi calea ferată şi menţionate în scrisoarea de trasura, trebuie să fie efectuate cu însoţitor, dacă pierderea sau avarierea rezultă dintr-un risc pe care insotirea avea drept scop sa-l evite;83.5.9. - transportului de animale vii sau păsări vii.83.6. Calea ferată are aceeaşi răspundere ca pentru vehicule deschise fără prelata şi atunci când se transporta în astfel de vehicule mărfuri care, conform dispoziţiilor aplicabile, nu se transporta în vehicule deschise.83.7. Dovada ca pierderea, scăderea în masa, avarierea se datorează cauzelor prevăzute la art. 83.4 cade în sarcina caii ferate.83.8. Când calea ferată, ţinând seama de împrejurările de fapt, stabileşte ca pierderea sau avarierea ar putea rezultă din unul sau mai multe din riscurile speciale prevăzute la art. 83.5, exista prezumţia ca paguba rezultă din aceste riscuri. Cel îndreptăţit păstrează totuşi dreptul de a face dovada ca paguba, în întregime sau în parte, nu a avut drept cauza unul dintre aceste riscuri.Aceasta prezumţie nu este aplicabilă dacă exista o lipsa cantitativă mare sau o pierdere de colet.83.9. La mărfurile care, datorită naturii lor, suferă în mod obişnuit o pierdere din greutate în timpul transportului, calea ferată nu răspunde, oricare ar fi parcursul efectuat, decât de acea parte din lipsa care depăşeşte toleranţele prevăzute mai jos:83.9.1. - 2% din masa pentru mărfurile lichide sau predate la transport în stare umeda;83.9.2. - 1% din greutate pentru mărfurile uscate.83.10. Limitarea răspunderii prevăzută la art. 83.9 nu poate fi invocată dacă se face dovada, după împrejurările de fapt, ca pierderea nu rezultă din cauzele care justifica toleranta.83.11. În cazul când se transporta mai multe colete cu o singura scrisoare de trasura, pierderea din masa în timpul transportului se calculează pentru fiecare colet, dacă greutatea acestuia la predare s-a indicat separat în scrisoarea de trasura sau poate fi constatată în alt mod.83.12. În caz de pierdere totală a mărfii, la calcularea despăgubirii nu se face nici o scădere pentru pierderea din masa în timpul transportului.  +  Articolul 84Prezumţia în caz de repredare şi prezumţia de pierdere a mărfii84.1. Când un transport predat în conformitate cu Regulamentul a făcut obiectul unei repredari supuse aceloraşi reguli şi când o pierdere parţială sau o avariere este constatată după aceasta repredare, exista prezumţia ca ea s-a produs în cursul executării ultimului contract de transport, dacă transportul a rămas în paza caii ferate şi a fost repredat în aceeaşi stare în care a sosit la statia de repredare.Aceasta prezumţie este de asemenea aplicabilă când contractul de transport anterior repredarii nu era supus Regulamentului, dacă acesta ar fi fost aplicabil, în cazul când transportul s-ar fi efectuat direct între prima statie de expediţie şi ultima statie de destinaţie.Aceasta prezumţie este aplicabilă şi atunci când contractul de transport anterior reexpedierii era supus unei alte convenţii şi dacă aceasta convenţie conţine aceeaşi prezumţie în favoarea transportului mărfurilor.84.2. Cel îndreptăţit poate, fără a avea de făcut alte dovezi, sa considere marfa ca pierdută când ea nu a fost eliberata destinatarului sau ţinuta la dispoziţia sa, în cele 30 de zile care urmează după împlinirea termenelor contractului de transport.84.3. Cel îndreptăţit, primind plata despăgubirii pentru marfa pierdută, poate cere în scris să fie înştiinţat fără întârziere, în cazul când marfa este gasita în curs de un an de la plata despăgubirii. Despre aceasta cerere calea ferată eliberează o dovadă scrisă.84.4. În termen de 30 de zile de la primirea înştiinţării, cel îndreptăţit poate pretinde să-i fie eliberata la una din staţiile din parcurs marfa pierdută. În acest caz, el trebuie să plătească tarifele aferente transportului de la statia de expediţie şi până la aceea unde are loc eliberarea şi sa restituie despăgubirea primită, din care se vor scădea tarifele care au fost cuprinse în aceasta despăgubire. Cu toate acestea, el păstrează drepturile sale la despăgubire, pentru depăşirea termenelor contractului de transport prevăzute la articolul 85.84.5. În lipsa, fie a cererii prevăzute la art. 84.3., fie a instrucţiunilor date în termenul prevăzut la art. 84.4. sau dacă marfa este regasita după mai mult de un an de la data despăgubirii, calea ferată va dispune de marfa, fie prin utilizarea în interesul propriu, fie prin valorificare prin licitaţie.  +  Articolul 85Despăgubiri85.1. Calea ferată este obligată sa plătească despăgubiri pentru pierderea totală sau parţială, avarierea mărfii sau depăşirea termenului contractului de transport. Când se încasează tarife necuvenite, calea ferată este obligată să le restituie. Calea ferată îşi asuma aceste obligaţii în condiţiile prevăzute în capitolul 5 din Regulament.85.2. În caz de pierdere totală sau parţială a mărfii, calea ferată trebuie să plătească, excluzând alte daune interese, o despăgubire calculată după factura, după preţul curent al mărfii şi, în lipsa şi a uneia şi a alteia, după preţul mărfurilor de aceeaşi natura şi calitate, la locul şi data la care marfa a fost primită la transport. Despăgubirea nu poate depăşi valoarea pe kilogram brut de marfa lipsa stabilită prin tarif. În afară de aceasta, calea ferată trebuie să restituie tariful de transport, taxele vamale şi celelalte sume plătite de client cu ocazia transportului mărfii pierdute.85.3. De asemenea, calea ferată trebuie să plătească o despăgubire echivalenta cu avarierea mărfii, fără alte daune-interese. Suma se calculează aplicând la valoarea mărfii, stabilită, potrivit art. 85.2. procentul de avariere constatat.Despăgubirea nu poate depăşi:85.3.1. - dacă marfa este avariata, suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere totală;85.3.2. - dacă numai o parte din marfa este avariata, suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere a părţii avariate.Calea ferată trebuie să restituie, în plus, în proporţia determinata de procentul de avariere, tarifele prevăzute la art. 85.2.85.4. În caz de depasire a termenului contractului de transport, calea ferată este obligată sa plătească 2% din tariful de transport pentru fiecare zi de întârziere, fără ca suma totală să poată depăşi jumătate din tariful de transport.Dacă se face dovada ca a rezultat un prejudiciu din cauza întârzierii, se va plati pentru acesta o despăgubire ce nu poate depăşi tariful de transport.Despăgubirile pentru depăşirea termenului contractului de transport nu se pot cumula cu cele care trebuie plătite în caz de pierdere totală sau parţială a mărfurilor.În caz de pierdere parţială, ele se vor plati, dacă este cazul, numai pentru marfa nepierduta.Despăgubirile pentru depăşirea termenului contractului de transport, în caz de avariere, se cumulează, dacă este cazul, cu despăgubirea prevăzută la art. 85.3.Numai depăşirea termenului de transport total da dreptul la despăgubire.Calea ferată poate să prevadă, în normele uniforme sau convenţii speciale, alte modalităţi de despăgubire pentru depăşirea termenului contractului de transport.85.5. Calea ferată este supusă decăderii din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate prevăzute la art. 75, 85 şi 87, dacă s-a dovedit ca prejudiciul a rezultat dintr-un fapt comis de calea ferată, cu intenţia de a provoca un astfel de prejudiciu.85.6. În caz de declarare a interesului la eliberare, în afară de despăgubirile prevăzute în acest articol, se poate cere o despăgubire pentru paguba suplimentară dovedită până la concurenta sumei declarate.85.7. Cel în drept poate cere dobânzi la despăgubire, calculate la nivelul stabilit prin tarif, începând cu ziua înregistrării reclamaţiei administrative prevăzută la art. 87.Dacă cel îndreptăţit nu prezintă caii ferate, într-un termen convenabil care îi este fixat, documentele justificative necesare pentru lichidarea definitivă a reclamaţiei, dobânzile nu curg între expirarea termenului fixat şi prezentarea efectivă a documentelor.  +  Articolul 86Răspunderea în traficul cale ferată-naval86.1. În cazul transporturilor cale ferată-naval cărora li se aplică Regulamentul, ca urmare a prevederilor art. 1.3., la cauzele de exonerare enunţate la art. 86.3 se adauga şi cele prevăzute la art. 83.86.2. Transportatorul nu poate să se prevaleze de dispoziţia de mai sus, decât dacă face proba ca pierderea, avarierea sau depăşirea termenului contractului de transport a survenit pe parcursul naval din momentul încărcării mărfii la bordul navei şi până la descărcarea ei de pe nava.86.3. Cauzele de exonerare a răspunderii sunt următoarele:86.3.1. - acţiunile, neglijenţa sau omisiunea căpitanului, pilotului sau a prepuşilor transportatorului, în navigaţia sau administraţia vasului;86.3.2. - imposibilitatea navei de a naviga, cu condiţia pentru transportator să facă dovada ca aceasta stare nu este imputabilă unei lipse de grija normală din partea sa, de a pune nava în stare de navigare sau de a-i asigura o armare, o echipare şi o aprovizionare corespunzătoare sau de a amenaja şi pune în buna stare toate părţile vasului unde este încărcată marfa, în asa fel ca ele să fie apte pentru primirea, transportul şi păstrarea mărfii;86.3.3. - incendiul, cu condiţia pentru transportator să facă dovada ca el nu a fost cauzat prin fapta sau vina sa, prin acelea ale căpitanului, echipajului, pilotului ori ale prepuşilor săi;86.3.4. - pericolele, primejdiile sau accidentele de mare ori alte ape navigabile;86.3.5. - salvarea sau încercarea de salvare de vieţi ori de bunuri pe mare;86.3.6. - încărcarea mărfii pe puntea navei cu consimţământul în scris al expeditorului în scrisoarea de trasura şi cu condiţia ca ea sa nu se afle încărcată în vagon.86.4. Cauzele de exonerare de mai sus nu suprima şi nici nu micşorează cu nimic obligaţiile generale ale transportatorului şi îndeosebi obligaţia sa de a manifesta o grija normală pentru a pune nava în stare de navigaţie sau pentru a-i asigura o armare, o echipare şi o aprovizionare corespunzătoare ori pentru a amenaja şi pune în buna stare toate părţile vasului unde este încărcată marfa, în asa fel ca ele să fie apte pentru primirea, transportul şi păstrarea mărfii.86.5. Când cărăuşul invoca unele din cauzele de exonerare de mai sus el rămâne totuşi răspunzător, dacă cel îndreptăţit face dovada ca pierderea, avarierea mărfii sau depăşirea termenului contractului de transport se datorează altor culpe ale transportatorului, căpitanului, echipajului, pilotului sau ale prepuşilor săi, decât cele prevăzute în Regulament.86.6. Când un acelaşi parcurs naval este deservit de mai mulţi transportatori, regimul de răspundere aplicabil pe acest parcurs trebuie să fie acelaşi pentru toţi transportatorii.În cazul în care transportatorii au fost înscrişi pe lista transportatorilor navali, adoptarea regimului prevăzut la alineatul de mai sus trebuie să facă, în prealabil, obiectul unei înţelegeri.  +  Titlul IV Reclamaţii administrativeAcţiuni. Prescripţii  +  Articolul 87Reclamaţii administrative87.1. În toate cazurile în care se aplică Regulamentul, orice acţiune privind răspunderea, cu orice titlu ar fi, nu poate fi exercitată împotriva caii ferate decât în condiţiile şi limitele acestor reglementări.87.2. Aceleaşi reglementări se aplică şi pentru orice acţiune exercitată împotriva agenţilor şi altor persoane pentru care calea ferată răspunde potrivit art. 3.87.3. Reclamaţiile administrative, rezultate din contractul de transport sunt obligatorii şi trebuie adresate în scris caii ferate în termen de 3 luni de la datele prevăzute la art. 92.4, 92.5 şi 93.3, în afară cazurilor prevăzute la art. 92.1, 92.3 şi 93.2.87.4. Dreptul de a reclama aparţine persoanei care are dreptul de a acţiona calea ferată, conform art. 88.87.5. În cazul restituirilor sau despăgubirilor privind expeditiile de călători sau bagaje, cel îndreptăţit anexează la reclamaţie legitimatiile de călătorie sau recipisele de bagaje şi alte documente în legătură cu prejudiciul, fie în original, fie în copii, acestea din urma legalizate. În caz de aprobare a reclamaţiei, documentele se vor preda în original caii ferate, la lichidarea drepturilor, înainte de efectuarea plăţilor.87.6. În cazul expeditiilor de marfa, pentru despăgubiri privind pierderea sau avarierea, când reclamaţia este facuta de expeditor, el trebuie să prezinte duplicatul scrisorii de trasura. Când este facuta de destinatar, el trebuie să prezinte unicatul scrisorii de trasura.87.7. Reclamantul este obligat să depună, odată cu reclamaţia, exemplarul corespunzător din scrisoarea de trasura şi celelalte acte doveditoare pe care le considera necesare pentru a justifica temeinicia reclamaţiei, inclusiv cele de constatare a pagubei, în original sau în copii legalizate.Proba valorii, de regula, se face cu factura de cumpărare.87.8. În momentul soluţionării reclamaţiei, calea ferată va cere sa i se prezinte în original unicatul scrisorii de trasura sau, după caz, duplicatul, pentru a menţiona pe ele modul cum s-a lichidat reclamaţia.87.9. Reclamaţiile trebuie să fie motivate.87.10. În cazul restituirilor privind expeditiile de marfa, cel îndreptăţit trebuie să anexeze la cererea sa de restituire scrisoarea de trasura, alte documente susceptibile de a justifica temeinicia ei şi, în special, justificarea şi devizul cheltuielilor.Cel îndreptăţit trebuie să anexeze la cererea sa de despăgubire pentru pierdere sau avariere toate documentele susceptibile de a justifica temeinicia ei şi de a proba valoarea mărfii, în special cu factura de cumpărare.87.11. Reclamaţiile prezentate privind expeditiile de marfa, de alte persoane decât cel îndreptăţit conform art. 88, nu sunt luate în considerare decât dacă ele sunt însoţite de o declaraţie, pe o fila separată, prin care cel îndreptăţit consimte ca suma de plată să fie vărsată reclamantului. Aceasta declaraţie, a carei semnatura trebuie să fie legalizată dacă se cere de calea ferată, trebuie să fie întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale.  +  Articolul 88Persoanele care pot exercita dreptul de acţiune împotriva caii ferate88.1. Acţiunea juridică contra caii ferate, care se naşte din contractul de transport, aparţine persoanei care poseda legitimatia de călătorie sau recipisa de bagaje, sau scrisoarea de trasura, după caz, sau care, în lipsa acestora dovedeşte dreptul sau în alt mod.88.2. În caz de ranire, acţiunea aparţine persoanei ranite iar în caz de moarte prin accident, moştenitorilor ei legali.88.3. Acţiunea de restituire a unei sume plătite în virtutea contractului de transport, nu aparţine decât aceluia care a efectuat aceasta plata.88.4. Acţiunea relativă la rambursele prevăzute de Regulament, aparţine numai expeditorului.88.5. Celelalte acţiuni contra caii ferate care deriva din contractul de transport aparţin:88.5.1. - expeditorului, atâta timp cat el are dreptul sa modifice contractul de transport;88.5.2. - destinatarului, din momentul în care, fie ca a primit scrisoarea de trasura, fie ca şi-a valorificat drepturile care îi aparţin.88.6. Pentru a exercita aceste acţiuni, expeditorul trebuie să prezinte duplicatul scrisorii de trasura. În lipsa duplicatului, el nu poate acţiona calea ferată decât dacă destinatarul l-a autorizat pentru aceasta sau dacă face dovada ca destinatarul a refuzat marfa.88.7. Pentru a exercita acţiunile sale, destinatarul trebuie să prezinte scrisoarea de trasura, dacă aceasta i-a fost predată.  +  Articolul 89Calea ferată care poate fi actionata89.1. Acţiunea judecătorească pentru restituirea unei sume plătite în temeiul contractului de transport poate fi exercitată împotriva caii ferate care a încasat această sumă sau împotriva aceleia în folosul căreia ea a fost încasată.89.2. Acţiunea judecătorească referitoare la ramburs nu poate fi exercitată decât împotriva caii ferate de predare.89.3. Celelalte acţiuni judecătoreşti care izvorăsc din contractul de transport pot fi exercitate împotriva caii ferate de predare, împotriva caii ferate de destinaţie sau împotriva aceleia pe parcursul căreia s-a produs faptul care a dat naştere acţiunii.Calea ferată de destinaţie poate fi actionata în judecata, chiar dacă nu a primit nici marfa, nici scrisoarea de trasura.89.4. Dacă reclamantul are de ales între mai multe cai ferate, dreptul sau de opţiune se stinge de îndată ce acţiunea a fost intentată împotriva uneia din aceste cai ferate.89.5. Acţiunea judecătorească poate fi exercitată împotriva unei alte cai ferate în cazurile menţionate la art. 89.1, 89.2, 89.3, când ea este formulată în instanţa, pe cale de cerere reconvenţională sau de excepţie, în legătură cu acelaşi contract de transport.  +  Articolul 90Stingerea acţiunii izvorâte din răspunderea caii ferate în caz de moarte şi de ranire a călătorilor90.1. Orice acţiune a celui îndreptăţit, intemeiata pe răspunderea caii ferate, în caz de moarte şi de ranire a călătorilor, este stinsă dacă el nu semnaleaza, în scris, accidentul survenit călătorului, în termen de 6 luni de la cunoaşterea pagubei.90.2. Totuşi, acţiunea nu se stinge dacă:90.2.1. - accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu întârziere, ca urmare a unor împrejurări care nu sunt imputabile celui îndreptăţit;90.2.2. - cel îndreptăţit dovedeşte ca accidentul a avut drept cauza o culpa a caii ferate.  +  Articolul 91Stingerea dreptului la acţiune împotriva caii ferate91.1. Acceptarea bagajelor sau a mărfii de către cel îndreptăţit stinge orice drept la acţiune izvorata din contractul de transport împotriva caii ferate, în caz de pierdere parţială, de avariere a mărfii sau de depasire a termenului contractului de transport, respectiv eliberarea cu întârziere.91.2. Dreptul la acţiune nu se stinge:91.2.1. - în caz de pierderi parţiale sau de avariere a mărfii, dacă:91.2.1.1. - pierderea sau avarierea mărfii a fost constatată înainte ca cel îndreptăţit sa fi primit marfa, în conformitate cu articolul 82;91.2.1.2. - constatarea care trebuia să fie facuta în conformitate cu articolul 75, a fost omisa numai din vina caii ferate;91.2.2. - în caz de reclamaţie pentru pagube neaparente a căror existenta este constatată după primirea bagajelor sau a mărfii de către cel îndreptăţit, dacă acesta:91.2.2.1. - cere constatarea în conformitate cu articolul 75, de îndată ce a descoperit paguba şi cel mai târziu în 3 zile de la primirea bagajelor sau 5 zile de la acceptarea mărfii;91.2.2.2. - dovedeşte, în plus, ca paguba s-a produs în timpul dintre primirea la transport şi eliberarea mărfii;91.2.3. - în caz de eliberare cu întârziere a bagajelor, dacă cel îndreptăţit, în termen de 21 de zile, îşi valorifica drepturile;91.2.4. - în caz de depasire a termenului contractului de transport la expeditiile de marfa, dacă cel îndreptăţit, în termen de 60 de zile şi-a valorificat drepturile la una din căile ferate indicate la articolul 89.3.;91.2.5. - dacă cel îndreptăţit dovedeşte ca paguba are drept cauza un dol sau o culpa grava imputabilă caii ferate.91.3. Răspunderea pentru pierderea totală a bagajelor se stinge dacă, în timp de 14 zile după sosirea trenului cu care trebuia sa sosească bagajele, acestea nu au fost cerute în statia de destinaţie, în afară de cazul când coletul este regasit şi poarta indicaţiile necesare pentru avizare.91.4. Dacă o parte din bagajele menţionate în recipisa de bagaje lipsesc chiar la eliberare, călătorul poate cere înainte de a lua în primire pe celelalte, ca pe recipisa calea ferată să-i ateste acest lucru.91.5. Dacă marfa a fost repredata în conformitate cu art. 84.1., acţiunile în caz de pierdere parţială sau de avariere izvorâte din unul din contractele de transport anterioare se sting ca şi când ar fi vorba de un singur contract.  +  Articolul 92Prescripţia acţiunii privind expeditiile de călători şi bagaje92.1. Acţiunile pentru daune-interese, întemeiate pe răspunderea caii ferate în caz de moarte şi de ranire a călătorilor, se prescriu:92.1.1. - pentru călători, în 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs accidentul;92.1.2. - pentru ceilalţi îndreptăţiţi, în 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs decesul călătorului.92.2. Celelalte acţiuni care izvorăsc din contractul de transport sunt prescrise după trecerea unui an.92.3. Cu toate acestea, prescripţia este de 2 ani, dacă acţiunea este intemeiata pe o paguba rezultată dintr-un act sau dintr- acţiune sau dintr-o omisiune comisă fie cu intenţia de a provoca o astfel de paguba, fie având cunoştinţa ca ar putea rezultă o astfel de paguba şi acceptând producerea ei.92.4. Prescripţia prevăzută la art. 92.2. curge pentru acţiunea:92.4.1. - în daune, pentru pierderea totală din a 14-a zi care urmează după expirarea termenului prevăzut la art. 28.3.;92.4.2. - în daune, pentru pierderea parţială, avarierea sau eliberarea cu întârziere din ziua în care a avut loc eliberarea;92.4.3. - privind plata sau restituirea tarifului de transport, a tarifelor accesorii sau a tarifelor suplimentare ori privind rectificarea în caz de aplicare incorectă a unui tarif sau de greseala de calcul sau de încasare, din ziua plăţii sau, dacă nu s-a făcut plata, din ziua în care plata ar trebui să fie facuta;92.4.4. - privind plata unui supliment de tarif reclamat de organele vamale sau de alte autorităţi administrative, din ziua cererilor acestor autorităţi.92.5. În toate celelalte cazuri privind transportul călătorilor, din ziua expirării valabilităţii legitimatiei de călătorie.92.5.1. Ziua indicată ca punct de începere a prescripţiei nu este niciodată cuprinsă în termen.92.6. În caz de reclamaţie adresată caii ferate în conformitate cu art. 87, însoţită de documentele justificative necesare, prescripţia se suspenda până la rezolvarea reclamaţiei, însă cel mai târziu până la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la înregistrarea reclamaţiei.92.6.1. În ziua în care calea ferată respinge în scris reclamaţia restituie documentele. În caz de acceptare parţială a reclamaţiei, prescripţia reîncepe să curgă pentru partea de reclamaţie care rămâne în litigiu.92.6.2. Dovada primirii reclamaţiei sau a răspunsului, precum şi a restituirii documentelor, revine în sarcina părţii care invoca acest fapt.92.6.3. După încetarea suspendării, prescripţia îşi reia cursul, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.92.6.4. Prescripţia nu se va împlini totuşi înainte de expirarea unui termen de 6 luni, socotit de la încetarea cauzei de suspendare.92.7. Reclamaţiile ulterioare având acelaşi obiect nu suspenda prescripţia.92.8. Acţiunea prescrisă nu poate fi exercitată, nici chiar pe cale de cerere reconvenţională sau de excepţie.92.9. Pentru calculul termenelor, ziua acceptării mărfii de cel îndreptăţit nu se socoteşte.92.10. Dacă un termen trebuie să ia sfârşit într-o sambata ori duminica sau o zi de sărbătoare legală, expirarea lui se prelungeşte până la prima zi lucrătoare care urmează.  +  Articolul 93Prescripţia acţiunii privind expeditiile de mărfuri93.1. Acţiunea izvorata din contractul de transport se prescrie prin trecerea unui an.93.2. Cu toate acestea, prescripţia este de 2 ani în ceea ce priveşte acţiunea:93.2.1. - pentru plata unui ramburs încasat de calea ferată de la destinatar;93.2.2. - pentru plata unui rest din preţul unei vânzări efectuate de calea ferată;93.2.3. - intemeiata pe o paguba rezultată dintr-o acţiune sau dintr-o omisiune comisă, fie cu intenţia de a provoca o paguba, fie având reprezentarea ca ar putea rezultă o astfel de paguba şi acceptând producerea ei;93.2.4. - intemeiata pe unul din contractele de transport anterioare repredarii, în cazul prevăzut la art. 84.1.93.3. Prescripţia curge pentru acţiunea:93.3.1. - în daune pentru pierderea totală, din a 30-a zi care urmează după expirarea termenului de transport;93.3.2. - în daune pentru pierderea parţială, avariere a mărfii sau depăşirea termenului contractului de transport, din ziua în care a avut loc eliberarea mărfii;93.3.3. - privind plata sau restituirea tarifelor de transport şi accesorii, altor tarife sau a tarifelor suplimentare ori privind rectificarea în caz de aplicare incorectă a unui tarif sau în caz de greseala de clacul sau de încasare:93.3.3.1. - dacă s-a făcut plata, din ziua plăţii;93.3.3.2. - dacă nu s-a făcut plata, din ziua primirii mărfii la transport, dacă plata incumba expeditorului, sau din ziua în care destinatarul a retras scrisoarea de trasura, dacă plata incumba acestuia;93.3.3.3. - dacă este vorba de sume plătite în condiţiile prevederilor art. 62.3, din ziua în care calea ferată remite contul cheltuielilor; în lipsa acestei remiteri, termenul pentru creanţele caii ferate curge începând din a 30-a zi după expirarea termenului de executare a contractului de transport;93.3.4. - caii ferate privind restituirea unei sume plătite de destinatar în locul expeditorului sau invers, şi pe care calea ferată trebuie s-o restituie celui îndreptăţit, din ziua în care a fost facuta cererea de restituire;93.3.5. - referitoare la ramburse, prevăzute la art. 64, din a 30-a zi care urmează după expirarea termenului contractului de transport;93.3.6. - privind plata preţului unei vânzări, din ziua vânzării;93.3.7. - privind plata unui supliment de tarife reclamat de organele vamale sau de alte autorităţi administrative, din ziua cererii acestor autorităţi;93.3.8. - în toate celelalte cazuri, din ziua în care dreptul poate fi exercitat.Ziua indicată ca punct de începere a prescripţiei nu este niciodată cuprinsă în termen.93.4. În caz de reclamaţie adresată caii ferate în conformitate cu art. 87, însoţită de documentele justificative necesare, prescripţia se suspenda până în ziua în care calea ferată respinge în scris reclamaţia şi restituie documentele (maximum 3 luni). În caz de acceptare parţială a reclamaţiei, prescripţia reîncepe să curgă pentru partea de reclamaţie care rămâne în litigiu. Dovada primirii reclamaţiei sau a răspunsului, precum şi aceea a restituirii documentelor sunt în sarcina părţilor care invoca acest fapt.Reclamaţiile ulterioare având acelaşi obiect nu suspenda prescripţia.93.5. Acţiunea prescrisă nu mai poate fi exercitată, nici chiar pe cale de cerere reconvenţională sau de excepţie.93.6. În măsura în care prezentul Regulament nu dispune altfel, acesta se completează cu prevederile în vigoare referitoare la suspendarea şi întreruperea prescripţiei.  +  Titlul V Raporturile dintre căile ferate  +  Articolul 94Lichidarea conturilor între căile ferate94.1. Orice cale ferată care a încasat, fie în statia de primire, la predare, fie la destinaţie, tarifele sau celelalte creanţe care rezultă din contractul de transport trebuie să le plătească căilor ferate partea care le revine.Modalităţile de plată se stabilesc prin înţelegeri încheiate între căile ferate.94.2. Calea ferată de predare este răspunzătoare de tariful de transport şi de celelalte tarife pe care nu le-a încasat atunci când expeditorul le-a luat în sarcina sa.94.3. Când calea ferată de destinaţie eliberează marfa fără a incasa tarifele sau alte creanţe care rezultă din contractul de transport, ea este răspunzătoare de aceste sume.94.4. În cazul încetării plăţilor din partea uneia din căile ferate, constatate legal la crearea uneia din căile ferate creditoare, consecinţele se suporta de toate celelalte cai ferate care au participat la transport proporţional cu partea lor din tariful de transport.94.5. Dreptul de acţiune în regres împotriva caii ferate a carei stare de încetare de plati a fost constata rămâne rezervat.  +  Articolul 95Regres în caz de pierdere sau de avariere95.1. Calea ferată care a plătit o despăgubire pentru pierderea totală sau parţială a mărfii ori pentru avarierea ei, în baza Regulamentului, are drept de acţiune în regres împotriva căilor ferate care au participat la transport, în conformitate cu următoarele dispoziţii:95.1.1. - calea ferată care a cauzat paguba este singura răspunzătoare;95.1.2. - când paguba a fost cauzată din vina mai multor cai ferate, fiecare din ele răspunde de paguba pe care a cauzat-o, iar dacă distincţia nu este posibila, despăgubirea este repartizata între ele în conformitate cu art. 95.1.3.;95.1.3. - dacă nu se poate dovedi ca paguba a fost cauzată din vina uneia sau mai multor cai ferate, despăgubirea este repartizata între toate căile ferate care au participat la transport, cu excepţia acelora care dovedesc ca paguba nu s-a produs pe liniile lor, repartizarea se face proporţional cu distanţele kilometrice de aplicare a tarifelor.95.2. În caz de insolvabilitate a uneia din aceste cai ferate, partea care îi revine şi nu este plătită de ea este repartizata între toate celelalte cai ferate care au participat la transport, proporţional cu distanţele kilometrice de aplicare a tarifelor.  +  Articolul 96Regres în caz de depasire a termenului contractului de transport96.1. Art. 95 se aplică şi în caz de despăgubire plătită pentru depăşirea termenului contractului de transport.Dacă aceasta a fost cauzată de mai multe cai ferate, despăgubirea este repartizata între aceste cai ferate proporţional cu durata întârzierii pe liniile respective.96.2. Termenele contractului de transport al expeditiilor de mărfuri stabilite prin art. 72 se împart în felul următor:96.2.1. - când doua cai ferate au participat la transport:96.2.1.1. - termenul de expediere se împarte în părţi egale;96.2.1.2. - termenul de transport se împarte proporţional cu distanţele kilometrice de aplicare a tarifelor;96.2.2. - când trei cai ferate sau mai multe au participat la transport:96.2.2.1. - termenul de expediere se împarte în părţi egale între calea ferată de predare şi calea ferată de destinaţie;96.2.2.2. - termenul de transport se împarte între toate căile ferate:96.2.2.2.1. - o treime în părţi egale;96.2.2.2.2. - restul de două treimi proporţional cu distanţele kilometrice de aplicare a tarifelor.96.3. Termenele suplimentare ale expeditiilor de mărfuri la care o cale ferată are dreptul, se atribuie acestei cai ferate.96.4. Timpul scurs între predarea mărfii către calea ferată şi începerea termenului de expediere se atribuie exclusiv caii ferate de predare.96.5. Împărţirea de mai sus nu se ia în considerare decât în cazul când termenul total al contractului de transport nu a fost respectat.  +  Articolul 97Procedura acţiunii în regres97.1. Valabilitatea plăţii efectuate de calea ferată care exercită una din acţiunile în regres prevăzute la art. 95 şi 96 nu poate fi contestată de calea ferată împotriva căreia se exercită acţiunea în regres, când despăgubirea a fost stabilită de o autoritate judecătorească şi când acestei ultime cai ferate i s-a dat posibilitatea sa intervină în proces. Judecătorul sesizat cu acţiunea principala stabileşte termenele acordate pentru înştiinţare şi pentru intervenţie.97.2. Calea ferată care îşi exercită acţiunea în regres trebuie să-şi formuleze cererea la una şi aceeaşi instanţa împotriva tuturor căilor ferate cu care nu a căzut de acord, sub sancţiunea de a-şi pierde dreptul de regres împotriva acelora pe care nu le-a chemat în judecata.97.3. Judecătorul trebuie să hotărască prin una şi aceeaşi hotărâre asupra tuturor acţiunilor în regres cu care este sesizat.97.4. Căile ferate acţionate nu mai pot exercita nici o acţiune în regres ulterioară.97.5. Acţiunile în regres nu pot fi introduse în instanţa referitor la cererea de despăgubire exercitată de cel îndreptăţit, potrivit contractului de transport.  +  Articolul 98Competenţa în materie de acţiune în regres98.1. Instanţa de la sediul caii ferate împotriva căreia se exercită acţiunea în regres este singura competenţa pentru toate acţiunile în regres.98.2. Când acţiunea trebuie să fie intentată împotriva mai multor cai ferate, calea ferată reclamanta are dreptul sa aleagă între instanţele competente în temeiul art. 98.1. pe aceea căreia îi va prezenta cererea sa.  +  Articolul 99Înţelegeri referitoare la acţiunile în regresCăile ferate pot deroga prin înţelegeri de la dispozitile referitoare la acţiunile în regres reciproce din acest titlu, cu excepţia celei de la art. 97.5.  +  Articolul 100Derogări temporare100.1. Dacă situaţia economică şi financiară a unei cai ferate este de natura sa provoace dificultăţi grave în ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor Titlului V, doua sau mai multe cai ferate pot deroga şi pot sa decidă, pentru traficul cu calea ferată aflată în dificultate ca:100.1.1. - transporturile care se expediază din fiecare aceste cai ferate să fie obligatoriu francate la predare până la frontierele căilor ferate aflate în dificultate, dar nu mai departe;100.1.2. - transporturile cu destinaţie pentru fiecare din aceste cai ferate trebuie să fie francate de expeditor până la frontierele căilor ferate în dificultate, dar nu mai departe;100.1.3. - transporturile cu destinaţia sau cu expediţia în şi din calea ferată în dificultate nu trebuie să fie grevate de nici un ramburs sau deburs decât dacă acestea sunt admise în limitele unor anumite sume;100.1.4. - expeditorul nu poate modifica contractul de transport în ceea ce priveşte calea ferată de destinaţie, francarea şi rambursul.100.2. Dispoziţiile art. 62, 64, 77 şi 78 în traficul cu calea ferată în dificultate pot fi restrictionate.100.3. Măsurile de la art. 100.1. şi 100.2. intră în vigoare cel mai devreme la expirarea unui termen de doua zile de la data publicării lor, conform art. 4.5.  +  Titlul VI Alte dispoziţii  +  Articolul 101Contravenţii101.1 Contravenţiile la Regulamentul de transport pe căile ferate din România săvârşite de persoanele fizice şi juridice se stabilesc şi se sancţionează prin Hotărâre a Guvernului României.101.2. Procesele-verbale de contravenţii se întocmesc de agenţii autorizaţi de calea ferată stabiliţi prin Normele uniforme privind transporturile.  +  Articolul 102Publicarea normelor uniformeCalea ferată publică Normele uniforme privind transporturile în Buletinul Comercial CFR.  +  Articolul 103Dispoziţii finaleBuletinele de mesagerie se vor folosi în continuare până când Compania Naţionala "Căile Ferate Române" le va scoate din uz. În această perioadă buletinele de mesagerii se considera scrisori de trasura de mesagerie.  +  Anexa 1 la Regulamentul de transport pe căile ferate din România               ÎNŢELESUL TERMENILOR DIN REGULAMENT
         
    1.agentsalariat al căii ferate care execută operaţii în legătură cu transportul feroviar şi angajează calea ferată prin activitatea sa.
    2.agenţiesubunitate a căii ferate împuternicită să încheie contracte de transport pentru călători şi marfă, precum şi convenţii cadru pentru încărcare-descărcare.
    3.avariereavariere, alterare, depreciere, diluare, diminuarea calităţii mărfii şi alte cauze similare
    4.bagaje (Bg)obiecte sau alte bunuri necesare călătorului cu ocazia călătoriei.
    5.bagaje de mână (Bgm)obiecte transportate de călător sub supravegherea lui.
    6.bagaje înregistrate (Bgi)obiecte ale călătorului predate de acesta căii ferate, pentru a fi transportate sub supravegherea căii ferate.
    7.călător (CE)persoană care călătoreşte cu mijloacele de transport ale căii ferate.
    8.Calea Ferată (CF)transportatori feroviari autorizaţi (Tfa) să efectueze transport public pe căile ferate din România
    9.cărăuş (C)persoană care îşi ia însărcinarea să transporte sau să facă să se transporte călători, mărfuri şi alte bunuri.
    10.categoria trenuluiîncadrarea trenului din punct de vedere tehnic, al confortului şi regimului de viteză; exemplu: intercity, rapid, expres, accelerat, personal, tren de mesagerie, de coletărie, directe de marfă.
    11.client (Cl)parte în contractul de transport care beneficiază contra cost de prestaţia de transport.
    12.coletărie (Col)expediţii de mărfuri în cantităţi nevagonabile care se transportă de obicei mai multe în acelaşi vagon.
    13.convenţie-cadru pentru încărcare descărcareînţelegere între client şi calea ferată cu privire la condiţiile de încărcare şi descărcare a mijloacelor de transport.
    14.contract de transportconvenţie încheiată între client şi calea ferată pentru deplasarea în spaţiu a călătorilor, bagajelor sau a mărfurilor contra unui preţ, în condiţiile din Regulament.
    15.date de valabilitate (Dv)data, timpul şi/sau numărul trenului care se înscrie pe legitimaţia de călătorie sau pe scrisoarea de trăsură.
    16.deburseprocedeu prin care expeditorul foloseşte serviciile căii ferate pentru a transmite o sumă de bani către destinatar pentru executarea unor operaţiuni legate de marfa transportată.
    17.declararea interesului la eliberaremodalităţi de angajare a răspunderii căii ferate, de către expeditor, pentru ca expediţia să ajungă în staţia de destinaţie şi să fie eliberată într-un termen anume, menţionat în documentul de transport.
    18.destinatar (D)persoană care conform contractului de transport primeşte marfa transportată din care se compune expediţia.
    19.document de transport (Dt)înscrisul doveditor al contractului de transport ca: legitimaţie de călătorie, recipisă de bagaje sau scrisoare de trăsură.
    20.durata de executare a contractului de transport (Dec)intervalul de timp scurs din momentul încheierii contractului de transport până în momentul eliberării transportului sau în unele cazuri până la avizarea lui către destinatar.
    21.expediţie (Ex)transport efectuat cu un document de transport.
    22.expediţie de bagaje (Eb)transport efectuat cu o recipisă de bagaje.
    23.expediţie de coletărie (Ecol)transport de coletărie efectuat cu o scrisoare de trăsură de coletărie.
    24.expediţie de mesagerie (Emg)transport efectuat cu o scrisoare de trăsură de mesagerie.
    25.expediţie de vagoane (Evc)transport de vagoane complete efectuat cu o scrisoare de trăsură de vagoane.
    26.expeditor (E)persoană care a încheiat un contract de transport pentru o expediţie.
    27.expediţionar (Epd)persoană mandatată de clienţi să îi reprezinte în relaţiile cu căile ferate şi să dispună în numele lor.
    28.legitimaţie de călătorie (Lc)înscrisul care dovedeşte încheierea contractului de transport de călători.
    29.mesagerie (Mg)expediţii de mărfuri în cantităţi limitate transportate cu trenurile de călători sau mesagerie.
    30.mijloace de transportvagoane, containere şi alte unităţi de transport (multimodal).
    31.norme uniforme privind transporturile sau prescurtat "norme uniforme" (NUT)norme de aplicare a Regulamentului de transport pe căile ferate din România, emise de Ministerul Transporturilor, aplicabile căii ferate, respectiv transportatorilor feroviari autorizaţi şi clientelei.
    32.preţul de transportsuma tarifelor pentru o expediţie rezultată din aplicarea tarifului căii ferate.
    33.rambursprocedeu prin care expeditorul foloseşte serviciile căii ferate pentru încasarea de la destinatar a contravalorii mărfii transportate.
    34.recipisa de bagaje (Rb)document de transport pentru bagaje înregistrate.
    35.rechizitemijloace folosite pentru fixarea sau protejarea mărfurilor încărcate în vagoane şi anume: prelate, frânghii, grilaje, pene, lanţuri şi altele similare.
    36.Regulament (RT)Regulamentul de transport pe căile ferate din România.
    37.ruta tarifară (Rt)distanţa luată în calculul tarifelor de transport.
    38.ruta de exploatare (Re)distanţa parcursă efectiv de transporturi.
    39.scrisoare de trăsură (St)înscris doveditor al încheierii contractului de transport pentru o expediţie de marfă.
    40.Servicii special organizate (Sso)alte servicii, decât cele de transport propriu-zis, pe care le prestează căile ferate pentru public în trenuri şi staţii.
    41.specialist autorizatsalariat al unui agent economic care se ocupă de constatarea stării transporturilor, autorizat de Ministerul Transporturilor pentru a constata starea expediţiilor şi care nu este salariat al căii ferate.
    42.staţie de cale feratăsubunitate de exploatare a căii ferate unde se desfăşoară activităţile în relaţia cu publicul.
    43.staţie de expediţie (Se)staţia în care expeditorul predă şi calea ferată primeşte expediţiile în vederea transportului.
    44.staţie de destinaţie (Sd)staţia prevăzută în documentul de transport ca destinaţie a expediţiei.
    45.staţie de eliberare (Seb)staţia unde se eliberează transportul care de regulă este staţia de destinaţie.
    46.staţia de plecare (pornire) (Sp)staţia trecută în legitimaţia de călătorie pentru începerea călătoriei.
    47.subunitate de cale feratăsubunitate de exploatare, de prestaţii de transport, de producţie, care poate fi: staţie, depou, revizie de vagoane, secţie, regulator de circulaţie, divizie, servicii, agenţii comerciale şi altele asemănătoare.
    48.taramasa mijlocului de transport gol.
    49.tarif de transportsume datorate pentru efectuarea deplasării transportului, calculate conform tarifului căii ferate.
    50.Tarife accesoriitarife adiacente procesului de deplasare a transporturilor.
    51.tariful căii feratereglementarea care cuprinde tarifele de transport, dispoziţiile tarifare şi condiţiile de aplicare, publicate de calea ferată (T.L.M., T.L.C. etc).
    52.tarif suplimentartarife percepute pentru acoperirea costurilor suportate în plus de către calea ferată provocate de nerespectarea de către clienţi a unor prevederi ale Regulamentului.
    53.termenul contractului de transport (Tct)durata transportului stabilită prin Regulament şi norme uniforme (NUT).
    54.transportator (T)persoana juridică care îşi ia în sarcină să transporte.
    55.transportator feroviar autorizat (Tfa)persoană juridică autorizată potrivit legii să efectueze transport public pe calea ferată.
    56.transport combinattransportul de mărfuri într-o unitate unică de transport, utilizând mai mult de un mod de transport
    57.transport multimodaltransport de mărfuri, din poartă în poartă, care foloseşte o singură unitate de încărcare şi utilizează mai mult de două mijloace de transport.
    58.transport public feroviartransport de călători, bagaje, mărfuri şi alte bunuri, efectuat pe calea ferată pe bază de contract de transport.
  --------------