LEGE nr. 324 din 20 octombrie 2009pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 22 octombrie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46 din 13 mai 2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 25 mai 2009, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează faţă de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare."2. La articolul II, literele b) şi c) ale alineatului (1) şi alineatele (2), (8) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) depun la organul fiscal competent în a cărui administrare fiscală se află, conform legii, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2009 inclusiv, o cerere prin care solicită menţinerea efectelor înlesnirilor la plată, precum şi o cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice. În certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice organele fiscale emitente vor menţiona distinct atât sumele rămase de plată din eşalonările la plată acordate în baza reglementărilor legale în materie, cât şi celelalte obligaţii fiscale care nu au făcut obiectul acestor înlesniri la plată în cadrul bugetului pentru care a fost aprobată înlesnirea, cu excepţia celor prevăzute la alin. (9); c) până la data de 25 decembrie 2009 inclusiv fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevăzută de lege, a sumelor restante cuprinse în rate şi neachitate până la această dată, precum şi a altor obligaţii fiscale decât cele care au făcut obiectul înlesnirilor la plată în cadrul bugetului pentru care a fost aprobată înlesnirea la plată, cu termene de plată până la data eliberării certificatului de atestare fiscală menţionate în acesta;.............................................................. (2) Pentru sumele restante şi care urmează să fie plătite până la data de 25 decembrie 2009 se datorează majorări de întârziere în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Acestea se comunică de către organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie 2010 şi se achită nu mai târziu de data de 31 martie 2010............................................................... (8) Beneficiază de toate efectele juridice ale înlesnirilor la plată debitorii care achită anticipat până la data de 25 decembrie 2009 ratele din graficul de eşalonare, dar nu au îndeplinit celelalte condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, fără a mai fi necesară constituirea garanţiei prevăzute la alin. (7), cu excepţia debitorilor pentru care contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni a fost desfiinţat din vina cumpărătorului................................................................ (11) Prevederile alin. (1)-(10) şi (12) se aplică în mod corespunzător şi pentru debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligaţiilor reprezentând creanţe proprii ale instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare, precum şi creanţe fiscale sau de altă natură preluate în vederea recuperării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului."3. Articolul VIII se abrogă.4. După articolul VIII se introduce un nou articol, articolul IX, cu următorul cuprins:"Art. IX. - (1) Pe perioada cât îşi desfăşoară activitatea, persoanele care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţii funcţionari publici, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial, nu răspund civil sau penal, după caz, decât dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceştia cu vinovăţie, constând în culpă gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin. (2) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1) se suportă de către ordonatorul de credite, urmând să fie recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretenţii, în funcţie de gradul de vinovăţie a acestora reţinut de instanţa de judecată. (3) Modalitatea de aplicare a dispoziţiilor alin. (2) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice."  +  Articolul IIPrevederile cap. II "Repunerea în termen a înlesnirilor la plată care şi-au pierdut valabilitatea ca urmare a efectelor crizei economice" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale se aplică şi pentru contribuabilii care au beneficiat de înlesniri la plată, ale căror termene de plată din grafice au expirat până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care au respectat prevederile art. II alin. (1) lit. a), depun cerere potrivit art. II alin. (1) lit. b) şi respectă prevederile art. II alin. (1) lit. c) şi e), precum şi ale art. II alin. (2) din acelaşi act normativ.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) alineatele (6)-(8) ale articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare; b) alineatul (3) al articolului 227 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 20 octombrie 2009.Nr. 324.--------------