LEGE nr. 317 din 13 octombrie 2009pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul și acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează protecția, conservarea, administrarea și exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură, când aceste activități se realizează:2. La articolul 1 alineatul (2), literele b), f) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) protecția, conservarea și exploatarea resurselor acvatice vii;......................................................................f) prelucrarea și procesarea produselor obținute din pescuit și acvacultură;......................................................................j) relațiile internaționale în domeniul pescuitului și acvaculturii;3. La articolul 1 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) privatizarea în domeniul piscicol.4. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, instituție publică de interes național, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, care funcționează în subordinea autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură, cu sediul în municipiul București, ale cărei structură, organizare și funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.5. La articolul 2, punctele 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:2. amenajare piscicolă - unitatea de bază a acvaculturii, reprezentată de:a) heleșteu - bazin piscicol realizat în săpătură sau umplutură, înconjurat total ori parțial de diguri, prevăzut cu canale de alimentare, de evacuare și perimetrale, dotat cu construcții hidrotehnice și instalații de alimentare, reținere și evacuare a apei;b) iaz - bazin piscicol realizat prin bararea unei văi cu un baraj, prevăzut cu instalații hidrotehnice pentru reținerea și deversarea/evacuarea apei;c) stație de reproducere artificială;d) vivieră flotabilă - instalație plutitoare, alcătuită dintr-un cadru poliedric cu pereți din plasă, destinată creșterii peștilor sau altor viețuitoare acvatice;e) lacuri de acumulare în care se practică acvacultura;f) alte instalații destinate acvaculturii;3. habitate piscicole naturale:a) Dunărea teritorială, Delta și lunca inundabilă a Dunării;b) complexul lagunar Razelm-Sinoe și lacurile litorale;c) pâraiele, râurile și lacurile de munte, colinare, de șes și zonele lor inundabile, precum și brațele moarte ale râurilor;d) bălțile și lacurile naturale lipsite de instalații hidrotehnice pentru alimentarea, reținerea și evacuarea apei;e) lacurile de acumulare, cu zonele lor inundabile la viituri;f) rețeaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigație și hidroenergetice și ramificațiile acestora;g) apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă ale României;6. La articolul 2, punctul 4 se abrogă.7. La articolul 2, punctele 7-9, 11-13 și 18 se modifică și vor avea următorul cuprins:7. captură - cantitatea de pește sau de alte viețuitoare acvatice pescuite ori recoltate din habitatele piscicole naturale, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare;8. centru de primă vânzare - locul unde se efectuează prima vânzare a produselor obținute din pescuit;9. cotă - partea din captura totală admisibilă din fiecare specie ori grup de specii, care se alocă persoanelor fizice sau juridice autorizate să desfășoare activități de pescuit comercial;......................................................................11. exploatare durabilă - exploatarea resurselor acvatice vii prin metode și procedee care să asigure productivitatea și biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor habitatelor piscicole naturale;12. Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit - documentul în care sunt înregistrate toate navele și ambarcațiunile de pescuit care activează la pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, pe categorii, dimensiune, puterea motorului, tipul de activitate și tehnica de pescuit, zona de pescuit și proprietarul;13. inspector piscicol - persoana cu drept de inspecție și control privind respectarea legislației în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării și comercializării peștelui, din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură;.....................................................................18. pescuit - activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea și regenerarea resurselor acvatice vii;8. La articolul 2, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:"18^1. pescuit în scop științific - extragerea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale și din amenajările piscicole, conform planului anual aprobat, în orice perioadă a anului, inclusiv în perioadele de prohibiție, în orice zonă, pentru orice specie acvatică, la orice vârstă și dimensiune, cu utilizarea oricăror metode, unelte, dispozitive și plase de pescuit, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, în baza autorizației speciale de pescuit în scop științific;".9. La articolul 2, punctele 24, 25 și 27 se modifică și vor avea următorul cuprins:24. punct de debarcare - locul unde navele și ambarcațiunile de pescuit în habitatele piscicole naturale descarcă peștele în vederea expedierii spre centrele de primă vânzare;25. resurse acvatice vii - speciile de pește și de alte viețuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile și accesibile din habitatele piscicole naturale ale României;.....................................................................27. pescar profesionist - persoana fizică atestată, conform reglementărilor legale în vigoare, să practice pescuitul în scop comercial;10. La articolul 2, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27^1, cu următorul cuprins:"27^1. pescar sportiv - persoana fizică deținătoare a unui permis de pescuit recreativ/sportiv, eliberat de asociațiile de pescari sportivi legal constituite;".11. La articolul 2, punctele 28 și 29 se modifică și vor avea următorul cuprins:28. licență de pescuit - actul administrativ care certifică faptul că o navă/ambarcațiune îndeplinește condițiile pentru desfășurarea activității de pescuit comercial;29. autorizație de pescuit - actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să exercite activitatea de pescuit;12. La articolul 2, punctele 31, 34 și 35 se abrogă.13. La articolul 2, punctul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:"37. plasă de tip monofilament - plasă formată din fire polimerice netorsionate;".14. La articolul 2, după punctul 38 se introduc nouă noi puncte, punctele 39-47, cu următorul cuprins:39. drept de pescuit - dreptul obținut, în condițiile legii, de exploatare durabilă a resursei acvatice vii;40. efectiv piscicol - totalitatea peștilor și a altor viețuitoare acvatice existente la un moment dat într-o amenajare piscicolă;41. specie introdusă - orice specie de pești sau de alte viețuitoare acvatice introdusă intenționat ori accidental de om într-un mediu acvatic diferit de cel în care este prezentă natural;42. furt piscicol - activitatea infracțională care constă în furtul efectivului piscicol în tot sau în parte, prin orice mijloace ori metode, din amenajările piscicole;43. braconaj piscicol - activitatea contravențională sau infracțională care constă în pescuitul fără licență, autorizație ori permis a peștilor și a altor viețuitoare acvatice din habitatele piscicole naturale;44. zonă de pescuit - porțiunea delimitată prin semne vizibile a unui bazin hidrografic unde este permisă practicarea pescuitului;45. zonă de refacere biologică - zona unui bazin hidrografic unde resursele acvatice vii sunt în declin și se impune restricționarea pescuitului pentru refacerea acestora;46. zonă interzisă la pescuit - zona delimitată prin semne vizibile a unui bazin hidrografic, protejată în vederea reproducerii resurselor acvatice vii;47. bază de date națională a resurselor acvatice vii - totalitatea informațiilor privind flota de pescuit, efectivele piscicole, numărul de operatori economici cu activități specifice, numărul de asociații și federații, numărul de pescari sportivi și profesioniști, cantitățile de pește extrase anual, cantitatea de pește introdusă prin activități de repopulare.15. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Responsabilitatea privind definirea și implementarea politicii referitoare la conservarea și administrarea resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la procesarea și organizarea pieței produselor pescărești, la structurile de pescuit și acvacultură revine Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.16. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Elaborarea strategiei naționale și a reglementărilor referitoare la conservarea și managementul resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la organizarea pieței produselor pescărești, la structurile de pescuit și acvacultură, precum și implementarea și controlul aplicării și respectării acestora sunt atributul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.17. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.18. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură are următoarele atribuții principale:a) administrează resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale României, cu excepția celor din Rezervația Biosferei "Delta Dunării", care sunt administrate de Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în condițiile legii;b) privatizează societățile comerciale cu profil piscicol și amenajările piscicole pe care le are în portofoliu, în conformitate cu prevederile legale cu privire la privatizare, inclusiv prin negociere directă cu titularii contractelor de închiriere, asociere, concesionare, arendare; vânzarea amenajărilor piscicole se poate efectua în condițiile prezentei ordonanțe de urgență prin contracte de vânzare-cumpărare și contracte de leasing;c) concesionează terenurile, cu excepția celor de pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum și alte terenuri aferente acestora din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;d) încheie contracte în vederea exploatării și/sau privatizării terenurilor, cu excepția celor de pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", pe care sunt amplasate amenajări piscicole, precum și a altor terenuri aferente acestora din domeniul privat al statului;e) elaborează caietele de sarcini în vederea privatizării și/sau concesionării;f) desfășoară orice alte activități stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.(4) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură poate delega, pe bază de protocol, administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale către alte instituții publice ale statului.19. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură asigură realizarea măsurilor din domeniul specific, precum și a măsurilor în aplicarea reglementărilor Uniunii Europene.20. Titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:Protecția, conservarea și exploatarea resurselor acvatice vii21. Titlul secțiunii 1 se modifică și va avea următorul cuprins:Activitatea de pescuit în habitatele piscicole naturale22. La articolul 8, partea introductivă și literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Politica privind pescuitul în habitatele piscicole naturale se va realiza de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură prin:......................................................................d) reglementări privind pescuitul și acvacultura;e) stabilirea sistemelor de pază, control și de inspecție a activităților de pescuit;23. La articolul 8, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) finanțarea programelor pentru popularea de susținere și de cercetare-dezvoltare în domeniul exploatării resurselor acvatice vii și acvaculturii.24. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Accesul la resursele acvatice vii se reglementează pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în urma consultărilor cu organizațiile din domeniul pescuitului.(2) Accesul la resursele acvatice vii din rezervațiile naturale în vederea practicării pescuitului în scop comercial se atribuie în mod direct pescarilor profesioniști organizați în asociații profesionale de profil din unitatea administrativ-teritorială, pe baza permiselor, licențelor și autorizațiilor de pescuit comercial.(3) Pe zona de pescuit recreativ/sportiv nu poate fi eliberată decât o singură autorizație privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv.25. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1(1) Pentru derivațiile naturale sau artificiale ale unui curs de apă, reprezentate de brațe secundare, canale de irigații ori tranzitare, autorizația de pescuit revine titularului de autorizație pentru cursul principal de apă.(2) În cazul în care o apă în regim neamenajat își schimbă albia ca urmare a unor evenimente naturale sau devieri artificiale, beneficiarii autorizației inițiale de pescuit sunt autorizați atât pentru noua albie și vechea albie rămasă, cât și pentru luciul de apă ce eventual ar apărea ca urmare a îndiguirilor limitrofe efectuate.(3) Mărirea suprafeței unui luciu de apă în regim natural de scurgere ca urmare a construcției unei acumulări pe cuveta sa determină extinderea dreptului de pescuit asupra întregii suprafețe. Dacă luciul de apă exploatat piscicol inundă malurile, posesorul autorizației de pescuit comercial este îndreptățit să pescuiască în perimetrul inundat.26. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului se stabilesc măsuri de reglementare a efortului de pescuit și cota alocată.27. La articolul 10 alineatul (2), litera d) se abrogă.28. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului pot stabili, prin ordin comun, și alte măsuri de refacere și conservare a resurselor acvatice vii.29. La articolul 12, alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pe baza studiilor elaborate de instituțiile de cercetare științifică de profil, stabilește dimensiunile minime individuale pe specii ce reprezintă resursele acvatice vii care pot fi capturate din mediul acvatic.......................................................................(6) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale condiționează exercitarea pescuitului speciilor protejate, în baza unor reglementări specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.30. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Licența de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, care dă dreptul unei nave/ambarcațiuni să desfășoare activitatea de pescuit comercial, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.31. La articolul 13, alineatul (3) se abrogă.32. La articolul 14, alineatul (4) se abrogă.33. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Atribuirea dreptului de pescuit se face în baza licențelor, permiselor și a autorizațiilor emise de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.34. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) În scopul utilizării optime a resurselor acvatice vii și dezvoltării acvaculturii se înființează Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc, structură consultativă pe lângă organul de specialitate al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.(2) Componența, organizarea și funcționarea Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.35. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) La bordul navelor/ambarcațiunilor trebuie să existe un jurnal de pescuit în care sunt notate detaliile privind activitatea de pescuit, în termenii stabiliți de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, și un ordin de deplasare de la portul și/sau punctul propriu de descărcare a produselor pescărești.(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale poate scuti de obligația de a avea la bord jurnalul de pescuit unele ambarcațiuni nepuntate, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.36. Titlul secțiunii a 5-a se modifică și va avea următorul cuprins:Pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale37. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Prin pescuit recreativ/sportiv se înțelege pescuitul efectuat cu undița sau cu lanseta, în scop de agrement/performanță, pe baza unui permis nominal emis de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și eliberat de asociațiile de pescari sportivi.(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale se vor stabili condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit sportiv, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, după consultarea cu forurile de reprezentare ale asociațiilor de pescari sportivi legal constituite, la nivel național.(3) Pescuitul recreativ/sportiv se poate practica și în amenajările piscicole și în lacurile de acumulare pentru care s-au eliberat licențe de acvacultură, în condițiile și pe baza regulilor stabilite de deținătorul licenței.(4) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este valabil atât pentru zonele concesionate de asociația al cărei membru este, cât și pentru zonele concesionate de alte asociații, pe bază de reciprocitate.(5) Activitatea de pescuit recreativ/sportiv se practică în cadrul fiecărei asociații în baza regulamentului propriu stabilit în acest sens.38. La articolul 24, partea introductivă și litera f) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 24În scopul asigurării protecției și conservării resurselor acvatice vii și al evitării conflictelor de interese dintre activitatea de pescuit comercial și cea de pescuit sportiv, se stabilesc condițiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, astfel:......................................................................f) în apele de munte cu salmonide se pot reține de către un pescar maximum 10 bucăți/exemplare/zi, în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, fântânel, lipan și coregon.39. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Asociațiile de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum și forurile lor de reprezentare la nivel național, constituite pe principiul liberei asocieri, vor fi luate în evidență de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și de Ministerul Mediului, ca reprezentanți ai societății civile, în vederea stabilirii de programe de acțiuni și proiecte comune pentru conservarea și protejarea resurselor acvatice vii.40. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Membrii organizațiilor trebuie să vândă produsul sau produsele pentru care s-au asociat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în scopul îmbunătățirii calității produselor, adaptării volumului ofertei la cerințele pieței și îmbunătățirii procesului de comercializare.41. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Recunoașterea organizațiilor de producători se face de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.42. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31Asociațiile de pescari profesioniști, asociațiile de pescari sportivi și alte entități asociative legal constituite, precum și organizațiile sindicale ale personalului din sector au statutul de entități reprezentative în procesul consultativ de adoptare a deciziilor.43. La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, împreună cu Autoritatea Navală Română, stabilește modul de operare și de funcționare a Fișierului navelor și ambarcațiunilor de pescuit.44. La articolul 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autorizarea se face prin eliberarea unei licențe de construcție, emisă de președintele Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în condițiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și de Autoritatea Navală Română.45. La articolul 35, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Lucrările de modernizare și reconversie sunt autorizate de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, în condițiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.46. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36În scopul adaptării flotei la situația zonelor de pescuit, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură poate opri temporar sau definitiv activitatea anumitor nave/ambarcațiuni de pescuit, în condițiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.47. La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Portul de bază pentru navele/ambarcațiunile care pescuiesc în habitatele piscicole naturale este acela de unde nava/ambarcațiunea își începe activitatea de pescuit, expediere și comercializare a capturilor.48. La articolul 39, alineatele (2) și (3) se abrogă.49. La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Navele/ambarcațiunile de pescuit care descarcă produse pescărești pe teritoriul național trebuie să o facă în porturi/puncte nominalizate în acest sens de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.50. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41Prima vânzare a produselor obținute din pescuit se face în locurile stabilite și autorizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.51. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 41^1Porturile/punctele de debarcare și centrele de primă vânzare sunt autorizate și nominalizate în baza normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.52. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Produsele obținute din pescuit care constituie obiectul primei vânzări într-un loc situat în afara portului de descărcare și care trebuie să fie transportate înainte de a se produce prima vânzare sunt însoțite până la locul primei vânzări de documentele legale de însoțire a mărfii.53. La articolul 43, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) Acvacultura se practică în amenajări piscicole......................................................................(3) Folosirea apei pentru activitatea de acvacultură în amenajările piscicole se face în condițiile legislației în domeniul apei.54. La articolul 44 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:"e) introducerea măsurilor de bune practici în procesele tehnologice pentru asigurarea biosecurității și siguranței alimentare a produselor din acvacultură;".55. La articolul 44 alineatul (1), după litera i) se introduc trei noi litere, literele j)-l), cu următorul cuprins:j) protejarea și încurajarea producătorilor din acvacultură prin reglementări specifice;k) promovarea de programe de învățământ mediu pentru formarea piscicultorilor;l) stabilirea criteriilor de omologare a pepinierilor care pot vinde material piscicol de populare.56. La articolul 44 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:"(2) Acțiunile de realizare a politicilor de bază pentru dezvoltarea acvaculturii urmăresc:".57. La articolul 45, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Înscrierea în Registrul unităților de acvacultură și eliberarea licenței de acvacultură se realizează în condițiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.58. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46Introducerea în cultură a speciilor de pești și de alte viețuitoare acvatice noi în amenajările piscicole, provenite din alte state, se face cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și al Ministerului Mediului, prin care se stabilesc și condițiile de carantină care se impun.59. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 46^1(1) Pentru impulsionarea dezvoltării acvaculturii, terenurile proprietate privată a statului pe care sunt construite amenajări piscicole, inclusiv instalațiile speciale amplasate pe uscat, se vor vinde direct proprietarilor activelor.(2) Prețul de vânzare al terenului va fi prețul pieței stabilit pe baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat în funcție de bonitatea terenului înainte de a fi amenajat în scop piscicol.(3) Prețul de vânzare al terenului se poate achita în rate de către proprietarii activelor în următoarele condiții:a) avans 20% din prețul de vânzare;b) rate semestriale eșalonate pe un termen de până la 10 ani;c) perceperea unei dobânzi anuale la nivelul ratei lunare a dobânzii de referință a Băncii Naționale a României de la data plății.(4) Administratorul terenului în numele statului va solicita cumpărătorului constituirea de garanții pentru asigurarea plății:a) scrisoare de garanție emisă de o bancă comercială; saub) constituirea unei ipoteci pe terenul care face obiectul vânzării, până la achitarea în totalitate a plății.60. La articolul 47, partea introductivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 47Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, stabilește măsuri privind comercializarea, procesarea și prelucrarea produselor obținute din pescuit și acvacultură, în special pentru:......................................................................c) încurajarea și sprijinirea procesării și prelucrării produselor pescărești;61. Articolul 48 se abrogă.62. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49Este interzisă comercializarea produselor obținute din pescuit, de orice origine sau proveniență, a căror mărime ori greutate este mai mică decât cea prevăzută în reglementările în vigoare sau al căror mod de obținere nu este în conformitate cu normele stabilite ori contravine normelor sanitar-veterinare.63. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50Unitatea de procesare este înregistrată în Registrul unităților de procesare și primește licență de fabricație emisă de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu normele elaborate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.64. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 50^1(1) În scopul măririi gradului de utilizare a materiei prime și de creștere a valorii, sunt încurajate și sprijinite de Guvern activitățile de pescuit și acvacultură.(2) Măsurile de sprijinire sunt îndreptate în mod special spre:a) diversificarea produselor;b) îmbunătățirea calității produselor;c) introducerea de tehnologii noi;d) folosirea resurselor excedentare sau subutilizate;e) utilizarea subproduselor;f) încurajarea organizațiilor profesionale și interprofesionale;g) reducerea impactului asupra mediului înconjurător.65. La articolul 51 alineatul (1), partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură eliberează, la cerere, o autorizație specială de pescuit în scop științific, netransmisibilă, instituțiilor de cercetare care au ca obiective de cercetare:.....................................................................b) evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice din habitatele piscicole naturale de către activitățile de pescuit și acvacultură, precum și de alte activități antropice;66. La articolul 51, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale stabilește condițiile de acordare a autorizației speciale de pescuit în scop științific, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură......................................................................(4) Periodic, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu instituțiile de cercetare și cu Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, stabilește strategia și obiectivele cercetării în domeniul pescăresc și, anual, planul de cercetare.67. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 51^1(1) Titularul autorizației speciale de pescuit în scop științific eliberează ordine de serviciu pescarilor atestați pentru practicarea pescuitului în scop științific, conform planului de cercetare aprobat.(2) Pescuitul în scop științific practicat cu metode și echipamente interzise de lege se exercită strict în prezența personalului de cercetare special desemnat de către deținătorul autorizației speciale de pescuit în scop științific.68. La articolul 52, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale dezvoltă colaborarea și inițiază proiecte de convenții și acorduri internaționale privind:......................................................................(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale emite reglementări și instrucțiuni pentru implementarea politicii comune a pescuitului.69. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, cu sprijinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, organizează manifestări și întâlniri internaționale și participă la cele organizate de entități și organizații internaționale specializate în domeniul pescuitului și acvaculturii.70. La articolul 56, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) Pentru a se asigura de respectarea legislației în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării, transportului, comercializării produselor pescărești și al altor activități conexe, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură organizează acțiuni permanente de control și inspecție prin inspectorii piscicoli.......................................................................(3) Procedura de control și procedura de inspecție se stabilesc de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.71. Articolul 57 se abrogă.72. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 600 lei:a) pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii de pește și de alte viețuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;b) neprezentarea permisului, licenței sau autorizației atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravențiile/infracțiunile;c) încălcarea condițiilor prevăzute în permis, autorizație și/sau licență;d) pescuitul recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale.73. La articolul 59, partea introductivă și litera d) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 59Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei și cu reținerea și suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizației, după caz:.....................................................................d) reținerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăți/exemplare/zi, în total, din speciile de păstrăv, lipan și coregon în apele de munte sau a mai mult de 5 kg de pește/zi din zona colinară și de șes, cu excepția cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depășește 5 kg;74. La articolul 59, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție și în zonele de protecție.75. La articolul 60, literele a)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lățimea râurilor, canalelor și a Dunării;b) utilizarea la pescuit a setcilor sau avelor de orice fel în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-erenciuc și în lacurile litorale;c) neducerea la îndeplinire, la termenele și în condițiile stabilite, a măsurilor dispuse de personalul cu drept de control și inspecție;d) capturarea peștelui cu unelte de plasă și cu pripoane în râurile și în lacurile din zona de munte, precum și în râurile colinare și de șes, cu excepția Dunării și Prutului;76. La articolul 61, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) introducerea în habitatele piscicole naturale sau în amenajările piscicole, fără avizul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, a altor specii decât cele existente;b) nedeținerea licenței pentru desfășurarea activității de acvacultură.77. La articolul 62, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) pescuitul comercial, reținerea la bord, transbordarea, descărcarea și comercializarea resurselor acvatice vii sub dimensiunea minimă legală;b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul și inspecția navelor/ambarcațiunilor, autovehiculelor, unităților de acvacultură, unităților de procesare și/sau comercializare, precum și în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;78. La articolul 63, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:"c) reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se periclitează existența resurselor acvatice vii, dacă nu constituie infracțiune potrivit legii penale;".79. La articolul 63, litera j) se abrogă.80. La articolul 63, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:"l) pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj;".81. La articolul 63, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) circulația autovehiculelor de orice tip și transportul cu orice mijloace al buștenilor prin albia minoră a râurilor și pâraielor din zona de munte.82. La articolul 64, partea introductivă și literele a), c), d) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 64Următoarele fapte constituie infracțiuni și se sancționează cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei și interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani:a) nedeținerea licenței/autorizației de pescuit comercial, pescuit recreativ/sportiv sau de procesare, după caz;......................................................................c) pescuitul neautorizat al sturionilor;d) deținerea, transportul, comercializarea sturionilor, produselor și subproduselor de sturioni fără documente sau marcaje justificative legale;......................................................................g) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție și în zonele de protecție;83. La articolul 64, litera h) se abrogă.84. La articolul 64, literele j) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:j) deținerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peștelui, icrelor ori produselor din pește obținute din pescuit;......................................................................m) producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament.85. La articolul 65 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:"b) pescuitul cu unelte și scule neautorizate;".86. La articolul 66, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66(1) Sunt supuse ridicării în vederea confiscării uneltele și ambarcațiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc și orice alte bunuri care au fost folosite la săvârșirea infracțiunilor.87. La articolul 67, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 67(1) Pe lângă organele de urmărire penală sunt competente să constate infracțiunile prevăzute la art. 64 și 65 și persoanele cu drept de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, al Gărzii Naționale de Mediu și al Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării".88. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 68^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 68^1Furtul piscicol se pedepsește conform infracțiunii de furt prevăzute în Codul penal.89. Articolul 70 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul II(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură se subrogă Agenției Domeniilor Statului în ceea ce privește drepturile și obligațiile care rezultă din contractele încheiate de aceasta cu agenți contractanți care dețin în exploatare și în administrare amenajări piscicole, precum și cu cei care au încheiat contracte de asociere în participațiune sau alte tipuri de contracte și va încheia acte adiționale în acest sens.(2) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură preia cu titlu gratuit acțiunile pe care Agenția Domeniilor Statului le deține la societățile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum și alte terenuri aferente amenajărilor piscicole deținute de aceasta, în baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenția Domeniilor Statului predă Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură patrimoniul, arhivele, contractele și documentația aferentă acestora, care au fost preluate de la Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol. Patrimoniul se preia pe bază de protocol încheiat între părți, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, modificându-se corespunzător bugetele celor două instituții.(4) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură se subrogă Administrației Naționale "Apele Române" și Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București în ceea ce privește drepturile și obligațiile care rezultă din contractele încheiate de acestea care au ca obiect exploatarea, gestionarea, gospodărirea și administrarea resurselor acvatice vii și preia toate contractele încheiate în acest sens cu terțe persoane, fizice sau juridice, în baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.(5) Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" se subrogă Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură în ceea ce privește drepturile și obligațiile care rezultă din contractele de concesiune care au ca obiect valorificarea resurselor acvatice vii din Rezervația Biosferei "Delta Dunării".(6) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură predă, pe bază de protocol, către Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" contractele de concesiune care au ca obiect valorificarea resurselor acvatice vii din Rezervația Biosferei "Delta Dunării".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 13 octombrie 2009.Nr. 317.